Prima pagină  »  Proiecte de decizii
Proiecte de decizii
Proiecte de decizii pentru şedinţa ordinară a Consiliului raional din 25 august 2015
Publicat: 14.08.2015   

                                                                                                                           Proiect

DECIZIE nr.

din        august    2015

 

Cu privire la executarea bugetului raional

pe  I semestru anul  2015

 

În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 28,29 ale Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

1.   Se ia act de raportul şefului Direcţiei finanţe privind executarea bugetului raional pe  I semestru  anul 2015.

2.   Se aprobă Raportul privind executarea bugetului raional pe I semestru anul 2015 la venituri în sumă de 72414,0 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 74866,6 mii lei,  conform anexelor 1-3.

3.   Direcţia finanţe ( V. Manoli):

-       va înainta preşedintelui raionului propuneri privind  asigurarea finanţării cheltuielilor aprobate în bugetul raional pe anul 2015 în strictă conformitate cu repartizările lunare, ţinîndu-se cont de priorităţile stabilite şi de posibilităţile bugetului în funcţie de executarea părţii de venituri;

-       va analiza mersul executării bugetului şi va lua măsuri întru achitarea datoriilor creditoare cu termenul de achitare şi prescripţie expirat, formate în limita alocaţiilor aprobate/rectificate pe anul 2015;

-       va asigura finanţarea ritmică a necesităţilor curente prioritare a bugetului.

4.   Executorii de buget vor asigura:

-       contractarea şi utilizarea mijloacelor publice în limita alocaţiilor aprobate şi conform destinaţiei în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare;

-       controlul riguros asupra utilizării eficiente a alocaţiilor publice şi  întreprinderea măsurilor de economisire a acestora;

-       întreprinderea măsurilor concrete în scopul achitării datoriilor creditoare formate la 01.07.2015 din contul mijloacelor financiare economisite din planul de finanţare pe anul 2015.

5.   Se numesc responsabili de executarea prevederilor prezentei decizii şefii direcţiilor şi secţiilor Consiliului raional.

6.   Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                   _____________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                             Nina RUSU

 

 

AVIZAT:

Direcţia finanţe                              V. Manoli

Direcţia învăţămînt                         Iu. Certan

Direcţia asistenţă socială

şi protecţie a familiei                      V. Talmaci

 

                      

 

 

 

 

Anexa nr. 1

 

 

 

 

 

 

la decizia Consiliului raional Străşeni

 

 

 

 

 

 

nr. __   din  __      2015

 

 

Executarea bugetului raional

pe semestrul I anul 2015

 

 

 

 

 

 

(mii lei)

 

 

Bugetul raional

Aprobat pe an

Precizat în per. de gestiune

Executat în per. de gestiune

Divieri executat către suma precizat pe per.

lei

%

1

2

3

4

5

6

7

 

Total general la compartimentul venituri, inclusiv:

151094,0

76935,9

72414,0

-4521,9

94

1

Transferuri

133288,6

68084,5

65108,2

-2976,3

96

1.1

Transferuri cu destinaţie generală de la bugetul de stat către bugetele unităţilor administrativ-teritoriala de nivelul II (311.06)

18136,8

9068,4

7557,0

-1511,4

83

1.2

Transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat către bugetele unităţilor administartiv -teritoriale pentru învăţămintul preşcolar, primar, (315.01)

104674,4

52340,0

52340,0

 

100

1.3

Transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru asigurarea şi asistenţa socială  (315.02)

4694,5

2303,2

2303,2

 

100

1.4

Transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru şcolile sportive (315.07)

2217,1

1287,6

1197,9

-89,7

93

1.5

Transferuri din fondul de compensare către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul II (316.16)

475,6

238,2

198,6

-39,6

83

1.6

Mijloace încasate prin decontări reciproce de la bugetele de alte nivel (330)

 

1311,6

-24,0

-1335,6

-2

1.7

Transferuri între componentele bugetului (360)

3090,2

1535,5

1535,5

 

100

2

Venituri curente, inclusiv:

17620,4

8568,4

7101,2

-1467,2

83

2.1

111.00 - Impozite pe venit

6775,0

3387,5

3284,5

-103,0

97

2.2

115.44-Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM

7000,0

3000,0

2462,3

-537,7

82

2.3

115.51-54 – Taxa pentru resurse naturale

1040,0

520,0

614,8

94,8

118

2.4

123.00 - Amenzi şi sancţiuni administrative

2040,0

1020,0

129,9

-890,1

13

2.5

Alte încasări

 

 

90,4

90,4

 

2.6

151.01-Încasările mijloacelor speciale

715,4

616,9

468,8

-148,1

76

2.7

161.01-Veniturile fondurilor speciale

50,0

24,0

50,5

26,5

210

3

Granturi interne, externe

185,0

283,0

204,6

-78,4

72

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                           

                                                                                                                   Anexa nr. 2

la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                      nr.        din          august   2015

 

Executarea bugetului raional

la partea de cheltuieli pe semestrul  I anul  2015

                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                               (mii lei)

 

Nr. d/r

 

Denumirea grupei principale

 

Nr. gr. prin.

 

Aprobat

2015

Precizat

pe per. de gestiune

Executat

01.07.15

Devieri

mii lei

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Servicii de stat cu destinaţie generală

1

3563,8

2472,1

1717,6

-754,5

69,5

2

Apărarea naţională

3

430,0

382,3

228,8

-153,3

59,8

3

Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională        

5

-

34,0

34,0

-

100

4

Învăţămîntul

6

110431,4

78948,0

60827,9

-18120,1

77

5

Cultura, arta, sport şi acţiuni pentru tineret

8

6851,1

4449,2

3473,9

-975,3

78,1

6

Ocrotirea sănătăţii

9

400,0

463,0

463,0

 

100

7

Asigurare si asistenţa socială

10

16028,2

9781,9

6299,3

-3482,6

64,4

8

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor

11

1050,0

657,3

359,1

-298,2

54,6

9

Protecţia mediului şi hidrometeorologia

12

-

0,1

0,1

-

-

10

Industrie şi construcţii

 

-

-

-

-

-

11

Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicaţii şi informatică

14

7000,0

4919,0

-

-4919,0

-

12

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15

-

6560,0

-

-6560,0

-

13

Complexul pentru combustibil şi energie

16

-

-

-

-

-

14

Alte servicii legate de activitatea economică

19

180,0

127,8

77,6

-50,2

60,7

15

Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale

20

5189,5

3462,8

1603,3

-1859,5

50,9

16

Creditarea netă

23

-

-309,0

-218,0

91,0

70,0

 

Total cheltuieli

 

151094,0

111948,5

74866,6

-37081,9

66,9

 

                 Anexa nr. 3

la Decizia Consiliului raional Străşeni

    nr.       din        august   2015

 

Executarea

planului de finanţare a executorilor de buget finanţaţi

din bugetul raional pe sem. I anul 2015

 

 

 (mii lei)

Nr. d/o

INSTITUŢIILE

Aprobat 2015

Precizat pe perioada de gestiune

Executat

Devieri

%

mii lei

1

2

4

 

 

 

 

I

Serviciile de stat cu destinaţie generală, total

3563,8

2472,1

1717,6

69

-754,5

1

Aparatul preşedintelui

2455,4

1819,7

1163,7

63

-655,9

2

Direcţia  finanţe

1108,4

652,4

553,9

84

98,5

 

Menținerea  ordinii publice

-

34

34

-

-

II

Apărarea naţională, total

430,0

382,3

228,8

59

-153,5

 

Centrul militar

430,0

382,3

228,8

59

-153,5

III

Învăţămînt, total

110431,4

78948

60827,9

77

-1844

1

Direcţia învăţămînt

1020,0

514,7

472,2

91

-42,5

2

Centrul de creaţie al elevilor

1253,0

881,8

458,0

52

-423,8

3

Centrul tinerilor tehnicieni

774,0

571,4

238,0

41

-333,4

4

Centrul metodic

820,0

560,7

547,9

97

12,8

5

Contabilitatea centralizată

550,0

293,5

268,9

91

-24,6

6

Tabăra de odihnă „Codru”

3890,6

4438,6

2499,9

56

-1938,7

7

Tabăra de odihnă „Dolna”

138,5

82,5

52,4

63

-30,1

8

Burse şi tineri specialişti

87,0

48,0

45,0

93

-3,1

9

Desfăşurarea examenelor de absolvire

120,0

108,0

57,0

52

-51,0

10

Alte cheltuieli  (transportul)

-

1522

868,2

57

-653,8

11

Olimpiade

20,3

20,3

20,3

-

-

12

Instituţii preşcolare,Șc. grădiniță

1276,0

795,5

610,4

76

-185,1

13

Licee

45560,6

32193,2

26801,1

83

-5392,1

14

Gimnazii, șc. primară Negrești

41677

33481,4

25384,9

75

-8096,5

15

Componenta raională

6728,7

89,7

-

-

-89,7

16

Educaţia incluzivă

1735,7

318,2

-

-318,2

17

Serviciul de asistenţă psihopedagogică

880,0

395,4

375,7

95

-19,7

18

Şcoala internat pentru copii arieraţi mintal

3900,0

2633,0

2128,1

80

-504,9

IV

Cultura, arta, sportul şi acţiunile pentru tineret, total

6851,1

4449,2

3473,9

78

-975,3

1

Casa raională Cultură Străşeni

2244,0

1387,4

1177,9

84

-209,5

2

Biblioteca Publică Raională „Mihail Sadoveanu”

1410,0

863,5

692,7

80

-170,8

3

Secţia cultură, turism, tineret și sport

380,0

264,9

151,0

57

-113,9

4

Servicii de televiziune locală

-

-

-

-

-

5

Şcoala sportivă

2217,1

1438,4

1035,8

72

-402,6

6

Măsuri în domeniul sportului

200,0

120,0

79,4

66

-40,6

7

Activităţi pentru tineret

400,0

375,0

337,1

89

-37,9

V

Ocrotirea sănătăţii

400,0

463,0

463,0

100

-

VI

Asigurare şi susţinere socială

12888,0

8119,6

5232,3

64

-2887,3

1

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

693,0

381,2

349,7

91

-31,5

2

Casele de copii

405,0

186,7

167,8

89

-18,9

3

Serviciul de deservire socială la domiciliu

1829,0

1003,8

809,5

80

-194,3

4

Serviciul de protezare şi ortopedie

20,0

10,7

4,7

43

-6,0

5

Centrul de reabilitare şi plasament Micleuşeni

975,0

669,7

484,2

72

-185,5

6

Compensaţie pentru călătorie în transport urban

1484,5

3,9

-

-

-

7

Centrul de zi „Bunvolenția”

305,0

282,9

195,1

68

-87,8

8

Serviciul de asistenţă socială comunitară

1591,5

809,7

731,4

90

-21,7

9

Compensarea cheltuielilor de transport a persoanelor cu dezabilități ale aparatului locomotor

292,8

421,8

421,1

99

-0,7

10

Serviciul de asistenţă parentală Codreanca

74,0

68,9

34,6

50

-34,3

11

Serviciul de asistenţă parentală (proiect)

200,0

-

-

-

-

12

Centrul de plasament

950,0

723,2

526,5

72

-196,7

13

Serviciul de mediatori

35,0

18,0

-

-

-

14

Biroul comun de informare

21,0

21,0

3,5

16

-17,5

15

Serviciul de asistenţă personală

1095,0

560,1

493,1

88

-67,0

16

Cheltuieli pentru întreţinerea tinerilor specialişti din învăţămînt

1190,7

374,0

97,7

26

-276,3

17

Tutela

1726,0

991,0

844,8

85

-146,2

18

Compensații acordate persoanelor dezabilități

 -

1312,0

 -

-

-

19

Acordarea indemnizației unice pentru construcția sau procurarea spațiului locatar

123,0

-

-

20

Alte instituții de susținere socială

 -

157,6

68,3

43

89,3

VII

Agricultura, gospodărie silvică, total

1050,0

657,4

359,1

54

-298,3

 

Direcţia agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului

1050,0

657,4

359,1

54

-298,3

VIII

Gospodăria drumurilor

7000,0

4919,0

 -

-

-

IX

Gospodăria comunală

6560,0

 -

-

-

X

Alte servicii legate de activitatea economică

180,0

127,8

77,6

60

-50,2

 

Serviciul relaţii funciare şi cadastru

180,0

127,8

77,6

165

-50,2

XI

Alte cheltuieli, total

5159,5

3153,8

1385,4

43

-1768,4

1

Serviciul auxiliar

2107,0

1371,6

849,5

61

-522,1

2

Fondul de rezervă al CR

500,0

58,5

-

-

-

3

Proiectul Energetic II

332,5

17,0

 

-

-

6

Alte cheltuieli

1220,0

1706,7

535,9

31

-1170,8

7

Achitarea retribuţiei parvenite din achitarea amenzilor

1000,0

-

-

-

-

XII

Fondul Republican de susţinere socială a populaţiei

3090,2

1662,3

1067,0

64

-595,3

XIII

Veniturile fondurilor speciale

50,0

-

-

-

-

 

TOTAL GENERAL

151094,0

111948,5

74866,6

66,0

-37081,9

    

 

RAPORT

privind executarea bugetului

raional Străşeni pe I semestru anul 2015

 

Bugetul raional pe anul 2015 a fost adoptat de către Consiliul raional la 12 decembrie 2014. Conform acestei decizii indicatorii bugetului  pe toate componentele au fost stabiliţi:

-         la venituri - în sumă de 151004,5 mii lei;

-         la cheltuieli  - 151004,5 mii lei;

Pe parcursul anului 2015 la decizia menţionată au fost operate modificări. Ca urmare a acestora, indicatorii precizaţi ai bugetului raional pe perioada de gestiune au constituit:

-         la venituri 151319,9 mii lei;

-         la cheltuieli 164144,6 mii lei.

Conform raportului operativ privind executarea bugetului raional pe parcursul perioadei de gestiune au fost acumulate venituri în sumă totală de 7241,0 mii lei, inclusiv venituri proprii 7101,4 mii lei sau cu 1467,1 mii lei mai puţin decât suma precizată, astfel constituind 94,1 % faţă de prevederile perioadei de gestiune.

Totodată, în comparaţie cu anul 2014, la buget au fost acumulate venituri proprii cu 2021,1 mii lei mai puţin. Informaţia privind executarea bugetului la partea de venituri este reflectată în anexa nr. 1 la prezenta decizie.

În structura veniturilor proprii ponderea cea mai mare 88,5 la sută o constituie transferurile de la bugetul de stat, ce alcătuiesc 68084,5 mii lei. Veniturile fiscale în structură alcătuiesc 9 la sută fiind încasată suma de 6361,7 mii lei. Mijloacele speciale şi fondurilor speciale extrabugetare în structură alcătuiesc 10 la sută şi constituie în total 640,9  mii lei.

Urmează de menţionat că în perioada de gestiune din bugetul de stat au fost alocate bugetului raional în total 65108,1 mii lei dintre care:

Ø    transferurile cu destinaţie special pentru învăţământul primar, secundar general şi extraşcolare în suma de 52340,0 mii lei;

Ø    transferurile cu destinaţie specială pentru asigurare şi asistenţă socială în suma de 2303,2 mii lei;

Ø    transferurile cu destinaţie special pentru şcoala sportivă în suma de 1197,9 mii lei;

Ø    transferuri din fondul de compensare în suma de 198,5 mii lei.

Bugetul raional în anul 2015 la partea de cheltuieli pe toate componentele a fost aprobat iniţial în sumă de 151004,5 mii lei, care pe parcursul anului a fost majorată cu 13140,1 mii lei. Volumul cheltuielilor s-a modificat în legătură cu revizuirea cadrului de resurse disponibile. Realizarea cheltuielilor bugetului raional pe anul 2015 comparativ cu prevederile I sem. 2015 se prezintă în Anexa nr. 2 la proiectul de decizie. Cheltuielile bugetului au fost executate sub nivelul prevăzut cu 37081,9 mii lei, aceste devieri revenind  în special pe seama neutilizării mijloacelor prevăzute pentru:

-         Servicii de stat cu destinaţie generală – 754,5 mii lei;

-         Învăţămînt – 18120,1 mii lei;

-         Cultura, arta, sportul şi activitatea pentru tineret – 975,3  mii lei;

-         Asigurarea şi asistenţa socială –3482,6 mii lei;

-         Transporturi, gospodăria drumurilor – 4919,0 mii lei;

-         Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe – 6560,0 mii lei.

Din suma totală a cheltuielilor bugetului raional, partea preponderentă revine cheltuielilor destinate sectoarelor sociale – circa 95%, care au fost realizate la nivel de 80% faţă de prevederile perioadei de gestiune  semestrul I 2015. Comparativ cu anul 2014 cheltuielile totale ale bugetului raionului în valoare nominală pe ramuri au înregistrat micşorare cu 3649,8 mii lei.

Cheltuielile curente ale bugetului raional sunt aprobate  în sumă de 144802,2 mii lei. Potrivit rezultatelor executării  bugetului pe I semestru anul 2015 acestea au atins nivelul de 75,8 % sau  cu 22506,3 mii lei mai puţin decît prevederile anuale.

Cheltuielile de personal au fost precizate în sumă de 55866,6 mii lei şi executate în sumă de 50194,7 mii lei ce constituie 67% din suma cheltuielilor bugetului raional.

Cheltuieli pentru plata mărfurilor şi serviciilor în total pe bugetul raional la situaţia din 01 iulie 2015 au fost valorificate la nivel de 60,8 mii lei. Nu au fost contactate servicii şi mărfuri în sumă de 10739,0 mii lei din diferite motive ( lipsa mijloacelor financiare, nefinalizate lucrărilor şi altele). Pentru cheltuieli capitale instituţiile finanţate din bugetul raional au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 19347,9 mii lei. La situaţia din 01 iulie 2015 sau executat lucrări în sumă de 4681,3 mii lei sau cu 14666,6 mii lei mai puţin dintre care la reparaţia drumurilor 4919,0 mii lei, construcţia dormitorului nr.2 la Tabăra de odihnă “ Codru” 765,4 mii lei, reparaţia capitală a liceului  “ M. Eminescu” 250,0 mii lei, procurarea mijloacelor fixe în gimnazii 464,1 mii lei, reparaţia liceelor 1571,6 mii lei. În sumă de 14666,6 mii lei sunt incluse şi cheltuielile de construcţie a două staţii de epurare la şcoala auxiliară şi tabăra de odihnă “Codru”contractate de la Banca SID Rep. Slovenia.

     Luînd în consideraţie că în ultimul timp legislaţia şi actele normative sunt într-o permanentă modificare şi în scopul sporirii profesionalismului şi evitării admiterii încălcărilor financiare, cu specialiştii  din domeniu au fost organizate 8 instruiri  pentru monitorizarea executării actelor legislative şi normative.

Pe parcursul anului de către specialiştii Direcţiei finanţe a fost acordat ajutor metodologic în problemele ce ţin de evidenţa contabilă în Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Aparatul Preşedintelui, Direcţia asistenţă socială, primăriile Oneţti, Roşcani, Codreanca, Străşeni, Pănăşeşti, Vorniceni.

O problemă majoră în sistemul bugetar este existenţa permanentă a datoriilor creditoare. Cu toate că au fost depuse eforturi, datoriile creditoare ale bugetului raionului la situaţia din 01 iulie 2015 constituie circa 17223,4 mii lei inclusiv la retribuirea munci 12102,3 mii lei, mărfuri şi serviciu 1296,3 mii lei, cheltuieli capitale 3027,3 mii lei.

Totodată conducătorii unor subdiviziuni nu întotdeauna se implică operativ în procesul de soluţionare a problemelor abordate, deaceea sarcina de bază  pe anul 2015 rămâne de a îmbunătăţi şi în continuare managementul financiar.

Stimaţi consilieri.

Succint am relatat informaţia cu privire la executarea bugetului raional pe I semestru anul 2015, exerciţiul căruia constituie la venituri  72414,0 mii lei şi la cheltuieli 74866,6 mii lei ce urmează a fi aprobat deliberativ la Consiliul raional.

 

Vera Manoli,

şef al Direcţiei finanţe                                                              

 

 

 PROIECT

DECIZIE  nr.

din   25   august   2015

 

Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt

pentru activitate în noul an de studii 2015 - 2016

 

      În temeiul prevederilor art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Legii nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, Codului educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Hotărîrii Guvernului nr. 482 din 06 august 2015 ,,Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru anul de studii 2015 - 2016”, Deciziei Consiliului raional nr. 2/1 din 20 mai 2015 ”Cu privire la acțiunile de pregătire a instituțiilor de învățămînt pentru activitate în noul an de studii 2015-2016”, în scopul bunei organizări a procesului de pregătire a instituţiilor de învăţămînt în noul an şcolar, examinînd informaţia prezentată de Direcţia învăţămînt, Consiliul raional  DECIDE:

 

      1. Se ia act de informaţia prezentată de către dna I.Certan, şef al Direcţiei învăţămînt   referitor la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru activitate în anul de studii 2015 - 2016.

 

     2. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (I. Certan) în comun cu directorii de instituţii şi se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi:

-        să întreprindă acţiunile de rigoare  privind valorificarea resurselor financiare distribuite din bugetul de stat, bugetul raional, întru realizarea reparaţiilor capitale pînă la 30 septembrie 2015;

-       să organizeze şi să coordoneze activitatea instituţiilor de învăţămînt privind completarea claselor (grupelor), pentru a asigura utilizarea raţională şi eficientă a mijloacelor publice;

-       să întreprindă măsurile de rigoare în scopul şcolarizării tuturor copiilor în vîrstă  de  7 – 16 ani, raţionalizării numărului de clase, completării fondului de carte al bibliotecilor şcolare;

-       să asigure organizarea alimentaţiei gratuite a tuturor elevilor din clasele I - IV din instituţiile de învăţămînt din subordine şi a copiilor din familiile socialmente vulnerabile;

-       să examineze modalităţi de a acorda scutiri, în conformitate cu actele normative în vigoare, la achitarea taxei de închiriere a manualelor pentru copiii din familiile socialmente vulnerabile;

-       să asigure transportarea gratuită a elevilor și cadrelor didactice la şcolile de circumscripţie;

-       să creeze condiţii pentru incluziunea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, prin abordarea individualizată, determinarea formei de incluziune, evaluarea complexă și reevaluarea elevilor cu cerințe educaționale speciale, asigurării condițiilor de ordin ambiental, oferirii serviciilor educaționale în funcție de necesități;

-        să asigure asistenţa metodică pentru desfăşurarea eficientă a procesului educaţional in noul an şcolar în conformitate cu actele legislative și normative în vigoare, avînd ca bază curricula modernizată;

-        să organizeze desfăşurarea concursului ,,Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt pentru noul an de studii 2015 - 2016 ” cu totalizare pînă la  01 octombrie 2015 şi să stimuleze în conformitate cu Regulamentul de concurs, instituţiile de învăţămînt învingătoare,  pînă la 5 octombrie 2015;

-       să asigure instituţiile de învăţămînt cu cadre didactice calificate, să monitorizeze   condiţiile de muncă şi trai al tinerilor specialişti repartizaţi în teritorii şi să asigure  indemnizaţiile şi compensaţiile stabilite de legislaţie;

-       să asigure pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru perioada rece a anului şi pentru funcţionalitate pe parcursul întregului an de studii;

4. Direcţia finanţe (V. Manoli ):

-    să asigure finanţarea lucrărilor de reparaţie, a achiziţionării de combustibil, a consumului de energie electrică, termică, gaze naturale şi apă, în limitele mijloacelor prevăzute în acest scop;

-  să asigure finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt aflate la întreţinere din bugetul raional.

     5. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (I. Ursu).

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                            _______________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                               Nina  RUSU

 

 

AVIZAT:

 

Vicepreședintele raionului                         I. Ursu

Direcția învățămînt                                    Iu. Certan

Direcția finanțe                                          V. Manoli 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt  pentru activitate în noul an de studii 2015 – 2016”

                  

      Acţiunile de pregătire a instituţiilor preuniversitare de învăţămînt din raion au derulat în conformitate cu Hotărîrea Ministerului Sănătății și Protecției sociale nr. 21 din  29 decembrie 2005 ”Cu privire la aprobarea şi implementarea Regulilor şi normativelor sanitaro - epidemiologice de stat ,,Igiena instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal", aprobată de Medicul şef sanitar de stat al Republicii Moldova, Decizia Consiliului raional nr. 2/1 din 26 mai 2015.

             Procesul de monitorizare a realizării Planului de pregătire a instituţiilor educaţionale din subordine către noul an de învăţămînt 2015-2016 a fost asigurat de Direcţia de învăţămînt, prin colaborare cu managerii instituţiilor de învăţămînt  de toate tipurile, de comun acord cu administraţiile publice locale de nivelul I şi II.

În acest context Direcţia de învăţămînt a urmărit aspectele:

1. Optimizarea reţelei şcolare reieşind din declinul demografic şi asigurarea şcolarizării tuturor copiilor cu vîrste 7-16 ani, inclusiv şi a celor cu diverse  dizabilităţi; Instituţionalizarea copiilor cu vîrste 1,5-7 ani,  asigurînd cuprinderea copiilor  cu educaţia  timpurie şi dezvoltarea reţelei preşcolare.

2. Asigurarea condiţiilor pentru buna desfăşurare a procesului de instruire şi educaţie în instituţiile şcolare, preşcolare,complementare (pregătire edificiilor educaţionale, asigurarea didactico-metodică şi tehnico-informaţională).

3. Organizarea  alimentaţiei elevilor din instituţiile şcolare, preşcolare  şi asigurarea asistenţei medicale.

3. Asigurarea instituţiilor de învăţămînt cu cadre didactice de specialitate  şi de profil  şi  predarea tuturor disciplinelor şcolare în conformitate cu Planul - cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal

Reţeaua şcolară  cuprinde: 1 şcoli primare, 11 licee teoretice,20  de gimnazii, 1 şcoală auxiliară, 2 instituţii complementare, 1 şcoală sportivă. Numărul total de copii ce urmează a fi şcolarizat constituie 9243 de copii faţă de 9161 în anul precedent. În raion funcţionează 38 grădiniţe  cu un contingent 4108 copii în 174 de grupe.

Pe parcursul anului 2014-2015 s-au reorganizat instituţiile preşcolare din satele Vorniceni şi Sireţi prin divizare asigurînd dezvoltarea reţelei cu 2 grădiniţe în care au fost înmatriculaţi 175 copii. Sunt finisate lucrările de construcţii şi amenajare a grădiniţei de copii din satul Micleuşeni, care va asigura instituţionalizarea a 100 copii/4 grupe începînd cu 01 septembrie 2015. În Gimnaziul Căpriana s-au creat condiţii şi s-au deschis 2 grupe preşcolare în incinta unui bloc separat.

Din considerente de raţionalizare instituţională, optimizarea mijloacelor financiare şi asigurarea condiţiilor mai bune pentru instruirea copiilor Direcţia de învăţămînt optează pentru reorganizarea Gimnaziului Stejăreni în şcoală primară-grădiniţă începînd cu 01 septembrie. 2015

În scopul realizării Deciziei Consiliului raional nr. 2/1 din 26 mai 2015” Cu privire la acţiunile de pregătire a instituţiilor de învăţămînt pentru activitate în noul an de studii 2015-2016” Direcţia de învăţămînt în colaborare cu  managerii şcolari şi preşcolari, administraţiile publice locale de nivelul I şi II au organizat şi desfăşurat procedurile de achiziţii publice, semnarea contractelor cu agenţii economici pentru asigurarea materialelor şi executarea în termenii stabiliţi a lucrărilor de construcţii capitale şi curente a lucrărilor preconizate în instituţiile de învăţămînt.

            Prin Dispoziţia Preşedintelui raionului, nr. 119 din 04 august  2015  în perioada 11-13 august 2015  au fost constituite grupuri de lucru, care  au  evaluat în teren  gradul de executare a lucrărilor şi nivelul de pregătire a instituţiilor de învăţămînt din raion pentru noul an de studii, inclusiv şi funcţionalitatea lor în perioada rece a anului.

  În rezultatul evaluărilor s-a constatat că instituţiile de învăţămînt din subordine au finisat lucrările de reparaţie curentă, reieşind din sursele financiare disponibile  prevăzute în acest scop şi sunt pregătite pentru demararea procesului educaţional începînd cu 01 septembrie 2015.

 În acest scop, pentru efectuarea lucrărilor de  asigurare a conservării energiei, reparația şi renovarea acoperişurilor, reparația şi renovarea sistemelor de iluminare, amenajarea teritoriilor, procurări, din  componenta raională s-au alocat  mijloace financiare în sumă de 3 802,0 mii lei.

Anexa 1

 Nr.

Denumirea instituţiei

Destinaţia

Suma mii/lei

1

Gimnaziul

,,M. Viteazul”

S-a schimbat sistemului de încălzire

450,0

2

Gimnaziul Tătăreşti

S-a montat despărţiturile în WC din blocul sanitar

22,0

3

Gimnaziul Codreanca

S-a reparat capital sistemului electric

150,0

4

Gimnaziul Micăuţi

S-a construit  cazangeria  şi s-a amenajat  teritoriului

150,0

5

Gimnaziul Rădeni

Este în curs de reparație sistemului electric

200,0

6

Gimnaziul Găleşti

S-au schimbat geamurile

110,0

7

Gimnaziul Bucovăţ

S-a reparat  acoperişul

250,0

8

Gimnaziul Căpriana

S-a procurat  mobilier

80,0

9

Gimnaziul Ţigăneşti

S-a reparat blocului sanitar

160,0

10

L/T ,,M. Eminescu”

S-a schimbat acoperişul la blocul  B

800,0

11

L/T ,,N. Nekrasov”

S-au  schimbat  geamurile

100,0

12

L/T ,,A. Russo” Cojuşna

S-a reparat sistemul de încălzire

400,0

13

L/T ,,M. N. Vornicescu” Lozova

S-a reparat sistemul de încălzire

300,0

14

L/T ,,I. Vatamanu”

Pentru schimbarea geamurilor,surse încă nevalorificate

500,0

15

L/T ,,I. Inculeţ” Vorniceni

Este în curs de reparație acoperişul atelierului şcolar

130,0

 

      În instituții au fost pregătite spaţiile educaţionale (reparaţia curentă a blocurilor de studii, sălilor de clasă, sălilor de sport, cabinetelor şcolare, coridoarelor).

      În scopul creării condițiilor optime pentru funcționare către noul an școlar din bugetul instituțiilor s-au efectuat reparații capitale:

- În Gimnaziul Pănăşeşti  s-au reparat capital două săli de clasă;

- În Liceul Teoretic ,,A. Russo” Cojuşna  s-a reparat fațada şi scările la intrare în blocul I şi s-a izolat clădirea blocului II;

- În Liceul Teoretic ,,M. Eminescu” s-a reparat capital intrarea în blocul II al claselor primare;

- În Gimnaziul Bucovăţ s-au reparat scările și fațada la intrare;

- În Liceul Teoretic Sireţi s-au reparat pereţii de sprijin şi copertinele la subsolul clădirii;

- În Liceul Teoretic ,,Ion Vatamanu” s-a reparat capital holul et. I.

      În rezultatul implicării în proiectul de la Guvernul României au fost realizate următoarele lucrări de reparație, renovare, dotare și reconstrucție în 26 grădinițe de copii din raion, fiind alocată suma de 13 mil 179 lei.

 

 

Instituția

Lucrări efectuate

Suma alocată

g/c Bucovăţ

Reparaţia blocului alimentar, renovarea terenului de joc.

350000

g/c Căpriana

reconstrucţia grădiniţei

400000

g/c Chirianca 

construirea sistemei de alimentare cu gaze, reparaţii şi dotări.

380000

g/c Codreanca

reparaţia acoperişului,  renovarea terenului de joc

800000

g/c nr.1

reparaţia unei grupe şi a acoperişului

380000

g/c Găleşti

reparaţia acoperişului

880000

g/c Lozova

reparaţia grupurilor sanitare

800000

g/c Micăuţi

renovarea terenului de joc

550000

g/c Gornoe

Reparația capitală a clădirii

1300000

g/c Micleuşeni

reparaţia reţelei de canalizare

500000

g/c Negreşti

schimbarea geamurilor, reparaţia parţială a acoperişului

380000

g/c Pănăşeşti

gazificarea instituţiei

400000

g/c Recea

renovarea unei grupe

508681

g/c Romaneşti

reparaţia acoperişului

490000

g/c Roşcani

construcţia gardului

380000

g/c Scoreni

dotarea terenului de joacă cu echipamentul necesar

1000000

g/c nr.2

reconstrucţia blocului din spital în grădiniţă

1300000

g/c nr.1

termoizolarea clădirii

250000

g/c nr.2

reparaţia a trei blocuri de scări

95754

g/c nr.3

reparaţia reţelelor termice

398000

g/c nr.4

renovarea fațadei clădirii

190000

g/c nr.5

renovarea terenului de joc

190000

g/c Ţigăneşti

reparaţia sistemei de canalizare

380000

g/c Voinova

renovarea blocurilor sanitare, reconstrucţia pavilioanelor

400000

g/c nr.1

renovarea blocului sanitar

500000

g/c nr.2

renovarea blocului sanitar

 

                  Pentru efectuarea reparaţiilor curente și capitale s-au alocat şi valorificat: 2 mln. 613 mii lei (gimnazii şi licee) din bugetul  instituţiilor de învăţămînt.

      S-au efectuat lucrări de reparație capitală a acoperișurilor în instituțiile: Gimnaziul Bucovăț (500 m2 a blocului central), Gimnaziul Țigănești (cantina), Liceul Teoretic ,,M. Eminescu” (blocul B), Liceul Teoretic ,,Ion Inculeț” (atelierul) și în Grădinița de copii nr.1 Strășeni, Grădinița de copii Romanești. Majoritatea instituțiilor sînt acoperite cu ardezie, material de construcție ce nu corespunde standardelor de calitate.

      Întru eficientizarea și conservarea energiei termice în instituții s-au schimbat uși și ferestre: Școala–primară grădiniță Negrești, Gimnaziul Drăgușeni (6 geamuri), Gimnaziul Căpriana (15 geamuri), Liceul Teoretic ,,M. Eminescu” (8 geamuri 3 uși de exterior și 11 uși de interior), Liceul Teoretic ,,N. Nekrasov” (geamurile et. I), Liceul Teoretic ,,I. Vatamanu” (ușile din interior la toate etajele), Gimnaziul ,,M. Viteazul” (planifică schimbarea a 70 geamuri), Grădinița de copii Micăuți (3 uși de interior).

      În scopul îmbunătăţirii condiţiilor sanitaro-igienice s-au renovat și reconstruit blocurile sanitare interne în Gimnaziul Țigănești, Gimnaziul Tătărești (instalarea despărțiturilor),  Liceul Teoretic ,,I. Inculeț” Vorniceni (reutilarea din ecosan în bloc sanitar cu apă), Liceul Teoretic ,,Universul” Scoreni, Centrul de Creație al copiilor.  S-au construit 2 blocuri sanitare interne în Gimnaziul Pănășești.

      Din 33 instituţii şcolare 26 dispun de blocuri sanitare interne, gimnaziile: Bucovăţ, Roşcani, ,,M. Viteazul”, Tătărești, Țigănești, Voinova, Pănășești, Cojuşna, Căpriana, Codreanca, Micăuţi, Rădeni, Recea, Șc. primară-grădiniță Negrești şi liceele teoretice: Zubreşti,  Romaneşti, ,,Universul” Scoreni, ,,M. Eminescu”, ,,N. Nekrasov”, ,,A. Russo” Cojuşna, ,,M. N. Vornicescu” Lozova, Sireţi, ,,Ion Vatamanu”, ,,Ion Inculeţ” Vorniceni, Şcoala tip - internat, Şcoala auxiliară şi în 7 instituţii se examinează posibilităţi de construcţie şi amenajare a blocurilor sanitare interne.

      Blocurile alimentare din instituții sînt asigurate cu utilaj tehnic și inventar tehnologic de funcționare, s-au efectuat lucrări de reparație cosmetică a blocurilor alimentare în toate instituțiile, în Liceul Teoretic Micleușeni s-au reconstruit trei săli de clasă pentru a fi utilizate ca cantină.

      Toate instituţiile sunt aprovizionate cu apă tehnică şi potabilă. În instituțiile de învățămînt în care apa nu corespunde cerințelor sanitare, este contractată apă potabilă îmbuteliată: Gimnaziul Bucovăț, Gimnaziul Pănășești, Gimnaziul Roșcani, Gimnaziul Gălești, Grădinița de copii Rădeni, Grădinița de copii Greblești, Liceul Teoretic ,,I. Vatamanu”.  22 instituţii dispun  de sisteme de apeduct, 14  instituţii au construite fîntîni proprii; 25 instituţii dispun de sisteme de canalizare,11 instituţii au bazine de acumulare şi în două instituţii funcţionează staţii de epurare: Gimnaziul Bucovăţ şi Gimnaziul Recea. 

      S-a conectat la sistemul de apeduct Centrul de Creație al copiilor. Au fost construite adițional 2 fîntîni cu apă potabilă și s-au conectat la ele instituțiile: Liceul Teoretic ,,A. Russo” Cojușna și Liceul Teoretic ,,M. N. Vornicescu” Lozova.                                         

      S-au reparat şi s-au renovat sistemele de iluminare în următoarele instituţii: Școala primară-grădiniță Negrești, Gimnaziul Dolna, Gimnaziul Tătăreşti, Gimnaziul Căpriana, Gimnaziul Codreanca, Liceul Teoretic ,,M. Eminescu”, Liceul Teoretic ,,A. Russo” Cojuşna. Se planifică reparația sistemului electric și în Gimnaziul Rădeni. S-au realizat  acţiuni de  profilaxie: izolarea firelor de curent electric, completarea punctelor de iluminare cu lămpi, tuburi electrice, schimbarea prizelor şi întrerupătoarelor, instalarea plafoanelor, verificarea stării securităţii electrice la aparate şi utilaj în ateliere în toate instituţiile.                                                                                                                                                                                                                                                       

      În scopul pregătirii instituţiilor de învăţământ către perioada rece s-a verificat funcţionalitatea cazangeriilor şi a sistemelor de încălzire. A fost construită o cazangerie nouă și s-a renovat sistemul de încălzire în Liceul Teoretic ,,A. Russo” Cojușna”, s-a renovat capital sistemul de încălzire al Liceului Teoretic ,,M.N. Vornicescu” Lozova, s-au reînoit și s-au instalat  calorifere noi în Gimnaziul ,,M. Viteazul” Strășeni.

      Au fost efectuate lucrări de spălare hidropneumatică şi probele de presiune ale sistemelor de încălzire; s-au efectuat lucrări de profilaxie a sistemelor de termoficare în instituţiile: Liceul Teoretic Romanești, Gimnaziul Bucovăț și Gimnaziul Tătărești. S-a planificat controlul de Stat la contoarele de energie termică şi efectuarea lucrărilor de deservire tehnică. Se planifică contractarea și achiziționarea a cantităților necesare de combustibil solid pentru perioada rece a anului, se va realiza stocarea cărbunelui în măsura disponibilității la bazele de aprovizionare.

         Întru asigurarea unui proces educaţional de calitate s-au întreprins măsuri de îmbunătăţire a bazei tehnico-materiale în instituţii. S-a procurat mobilier și tehnică de calcul în Gimnaziul Căpriana, Gimnaziul Recea (un set de mobilier într-o sală de clasă),  Liceul Teoretic ,,I. Creangă” Micleușeni”, Liceul Teoretic ,,I. Inculeț” Vorniceni (set de mobilier pentru cantină, punct medical), Liceul Teoretic ,,M. Eminescu” (un set de mobilier și 6 calculatoare), Liceul Teoretic ,,A. Russo” Cojușna (5 table magnetice, 9 standuri informative). Gimnaziul Rădeni planifică procurarea a 12 seturi de dulapuri pentru sălile de clasă.                       

          În anul de studii 2015-2016 se planifică alimentarea gratuită a elevilor claselor primare din toate instituţiile de învăţămînt, (Gimnaziul Pănăşeşti) va propune elevilor hrană la pachet. Se vor examina posibilităţile  cuprinderii cu hrana caldă a copiilor din familiile  social vulnerabile şi a copiilor care fac studiile în şcolile de circumscripţie.   

      În scopul creării condițiilor pentru incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale în Liceul Teoretic Romaneşti s-a creat şi dotat Centrul de resurse.

         Instituţiile de învăţămînt sunt asigurate 100% cu manuale  prin sistemul de închiriere.  Asigurarea cu materiale didactice se efectuează din bugetele instituţiilor, donaţii de la diverse organizaţii şi edituri, sponsorizări.

          În toate instituţiile de învăţămînt s-au efectuat lucrări de salubrizare şi amenajare a teritoriului. În Gimnaziul Tătărești s-a pavat teritoriul din fața școlii. Instituţiile sînt asigurate cu substanţe dezinfectante, detergenţi şi inventar conform cerinţelor sanitaro-igienice. 95 % din  instituţii sînt asigurate antiincendiar cu extinctoare şi panourile corespunzătoare, sunt afişate planurile de evacuare în cazuri excepţionale.  

 

 

Iulia Certan,

șef  al  Direcţiei învăţămînt                                         

 

                  

                                                                                                                                           Proiect

DECIZIE  nr.

din   25  august   2015

 

Cu privire la totalurile organizării odihnei

elevilor elevilor în sezonul estival 2015

 

      În temeiul art. 43,46 ale Legfii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, Codului educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Legii nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, Hotărîrii Guvernului nr.334 din 23 aprilie 2009 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților”, Hotărîrii Guvernului nr. 257 din 15 mai 2015 ”Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2015, examinînd informaţia prezentată de șeful Direcției învățămînt, Consiliul raional  DECIDE:

 

      1.  Se ia act de informaţia prezentată de şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan) Cu privire la totalurile organizării odihnei elevilor în sezonul estival 2015” ;

 

     2.  Se pune în sarcina Direcţia învăţămînt (I. Certan) în comun acord cu Direcţia agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului (N. Sîrbu) să monitorizeze lucrările de construcţie şi amenajare a Taberei de odihnă pentru copii ,,Codru”.

 

      3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (I. Ursu).

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                            _______________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                               Nina  RUSU

 

 

 

AVIZAT:

 Vicepreședintele raionului                            I. Ursu

  Direcția învățămînt                                      Iu. Certan

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie ”Cu privire la totalurile organizării odihnei elevilor

în sezonul estival 2015

 

     Odihna de vară a copiilor şi adolescenţilor din raion a fost b organizată  în baza Hotărîrii  Guvernului  nr. 257 din 15 mai 2015 şi a Deciziei Consiliului raional nr.1/2 din 31 martie 2015.

    Direcţiile prioritare ale Direcţiei învăţămînt în organizarea odihnei de vară a elevilor au fost:

 

a)                              organizarea  odihnei elevilor  în Tabăra de odihnă pentru copii „Stejărel”;

b)                             organizarea  odihnei elevilor în taberele  de odihnă  republicane în bază de contract;

c)                              deschiderea taberelor cu sejur de zi şi organizarea odihnei pentru elevii claselor primare (şi a celor nevoiaşi, în limita posibilităţilor), în localurile  instituţiilor de învăţămînt, finanţate din bugetele locale ale instituţiilor;

d)                             ­implementarea unor cerinţe unice faţă de activitatea tuturor taberelor din raion;

e)                              crearea condiţiilor optime pentru odihna şi fortificarea sănătăţii copiilor, prevenirii situaţiilor de risc pentru viaţa şi sănătatea lor;

f)                               continuarea lucrărilor de construcţie şi amenajare a Taberei de odihnă pentru copii ,,Codru”;

 

          Suma mijloacelor  bugetare alocate de către Consiliul raional pentru odihna elevilor în perioada estivală constituie 1 mln. lei.

            În scopul  întremării sănătăţii copiilor, în sezonul estival 2015 a funcţionat Tabăra de odihnă ,,Stejărel” (4 schimburi) în care s-au odihnit 480 copii.

- La nivel de instituţii au fost organizate 7 tabere cu sejur de zi în care s-au odihnit 440 elevi:

 

Nr

Instituţia

nr. copii

1

Gimnaziul Micăuţi

60

2

Gimnaziul Voinova

90

3

Gimnaziul Găleşti

60

4

Liceul Teoretic Zubreşti

50

5

Liceul Teoretic ,,A. Russo”

100

6

Liceul Teoretic ,,Universul”

30

7

Gimnaziul ,,M. Viteazul”

50

 

-         În bază de contract la Tabăra de odihnă ,,Nistru”, Molovat-Nouă, r-nul Dubăsari s-au odihnit 300 elevi şi adolescenţi.

-         Clubul sportiv ,,Tokwando” – 80 copii;

-         Centrul Teritorial al Sindicatului de ramură a contractat  bilete pentru copiii  lucrătorilor din învăţămînt în tabere de odihnă din ţară - 80 copii

-         Baza de odihnă ,,Dacia” , Primorsk – Kilia, pe litoralul Mării Negre  – 33 copii

-         Ministerul Educaţiei – 6 copii;

-         Peste hotarele republicii (România) de la Şcoala de Arte Străşeni– 16 copii;

-         Peste hotarele republicii  (România) din cadrul Primăriei Strășeni – 10 copii;

-         Tabăra de odihnă ,,Perlele Nistrului”, Vadul lui Vodă – 10 copii

În total în raion în perioada estivală 2015 s-au odihnit 1455 copii, ceea ce constituie 15,91% din numărul total de elevi (9161).

 

 

Iulia Certan,

șef  al Direcţiei  învăţămînt                                         

 

 

                                                                  

                                                                                                                     Proiect

 

  DECIZIE nr.___

  din   25  august   2015

 

 

Cu privire la derularea executării deciziilor

Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 2015

 

         În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, în scopul eficientizării executării prevederilor deciziilor Consiliului raional, examinînd nota informativă prezentată de Secţia administraţie publică, Consiliul raional DECIDE:

 

1.     Se ia act de informaţia privind derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 2015.

 

2.     Direcţiile, secţiile Consiliului raional şi subdiviziunile subordonate acestuia în colaborare cu autorităţile administraţiei publice de nivelul întîi:

 

-         să intensifice eforturile în vederea ţinerii sub control şi executării integrale a deciziilor Consiliului raional;

 

-         să prezinte Secţiei administraţie publică informaţii desfăşurate despre executarea deciziilor pe fiecare punct în parte, iar în cazul neexecutării acestora să se indice motivele.

 

3.     Secţia administraţie publică, în baza informațiilor recepționate de la șefii direcțiilor, secțiilor Consiliului raional va elabora raportul generalizat privind executarea deciziilor.

 

4.     Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului raional (N. Rusu).

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                          ___________________                     

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                  Nina RUSU 

 

 

Avizat:

Secția administrație publică                             R. Jereghi

 

                                                                                                                                                     Anexă

                                                                                                                                                      la Nota informativă             

                                                                                                                                                      „Cu privire la derularea executării deciziilor

                                                                                                                                                      Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 2015”

 

Numărul Deciziei

Denumirea

Mențiune despre executare

Neexecutat

Cauza neexecutării

Responsabili

de executare

      2/1

Cu privire la acțiunile de pregătire a instituțiilor de învățămînt pentru activitate în noul an de studii 2015-2016

În curs de executare

 

 

 

Certan Iulia,

 șef al Direcției învățămînt

Manoli Vera,

șef al Direcției finanțe

     2/2

Despre derularea executării Deciziei Consiliului raional nr. 1/2  din 31 martie 2015 ”Cu privire la organizarea odihnei elevilor în sezonul estival 2015” 

În curs de executare

 

 

            Certan Iulia,

 șef al Direcției învățămînt

Manoli Vera,

șef al Direcției finanțe

     2/3

Cu privire la realizarea Programului teritorial de combatere a hepatitei virale B,C,D pentru anii 2012-2016 și a Programului raional de control și profilaxie a tuberculozei pentru anii 2011-2015

În curs de executare

 

 

Ciochină Ion,

șef al Centrului de Sănătate Publică Strășeni

șefii centrelor de sănătate

din raion

2/4

Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul I, 2015

executată

 

 

Rusu Nina,

Secretar al Consiliului

     2/5

Cu privire la realizarea Programului de dezvoltare social-economică a raionului Strășeni pentru anii 2012-2015

În curs de executare

 

 

Sîrbu Nicolae,

șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului

    2/6

Cu privire la corelarea bugetului raional

În curs de executare

 

 

Manoli Vera,

șef al Direcției finanțe

2/7

Cu privire la acordarea indemnizațiilor unice aleșilor locali raionali la expirarea mandatului

executată

 

 

Manoli Vera,

       șef al Direcției finanțe

2/8

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

executată

 

 

Manoli Vera,

șef al Direcției finanțe

2/9

 Cu privire  la rectificarea bugetului raional

În curs de executare

 

 

Manoli Vera,

șef al Direcției finanțe

2/10

Cu privire la solicitarea mijloacelor financiare pentru restituirea valorii bunurilor pentru achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice

executată

 

 

Manoli Vera,

șef al Direcției finanțe,

Talmaci Valentina,

șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

    2/11

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/33 din 31 martie 2015

În curs de executare

 

 

Manoli Vera,

șef al Direcției finanțe

2/12

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului de asistență parentală profesionistă

În curs de executare

 

 

Talmaci Valentina,

șef adjunct al Direcției asistență socială și protecție a familiei

2/13

Cu privire la încetarea activității Casei de copii de tip familial Bîrsan, or. Strășeni

executată

 

 

Talmaci Valentina,

șef adjunct al Direcției asistență socială și protecție a familiei

2/14

Cu privire la încheierea Acordului de colaborare cu Asociația Obștească ”Concordia” Proiecte Sociale

În curs de executare

 

 

 

Talmaci Valentina

șef adjunct al Direcției asistență socială și protecție a familiei

2/15

Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional

executată

 

 

Talmaci Valentina,

șef adjunct al Direcției asistență socială și protecție a familiei

2/16

Cu privire la plata indemnizației pentru copii adoptați și aflați sub tutelă/curatelă

executată

 

 

Talmaci Valentina,

șef adjunct al Direcției asistență socială și protecție a familiei

Manoli Vera,

șef al Direcției finanțe

    2/17

Cu privire la crearea Casei de copii de tip familial Țapordei

    

neexecutată

       Cererea solicitantului

           Talmaci Valentina,

șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

2/18

Cu privire la privatizarea locuinței

executată

 

 

Croitor Natalia,

specialist principal, Serviciul juridic

    2/19

Cu privire la suspendarea activității în funcțiile deținute în legătură cu înregistrarea în calitate de concurenți electorali

executată

 

 

Rusu Nina,

Secretar al Consiliului

 

 

Notă informativă

privind executarea deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul II

al anului 2015 de către şefii direcţiilor, secţiilor Consiliului raional şi autorităţile publice locale de nivelul întîi din raionul Străşeni

 

      În perioada trimestrului II al anului 2015 a avut loc o şedinţă a Consiliului raional la 26 mai 2015  la care au fost adoptate 19 decizii.

 

          Decizia Consiliului raional nr. 2/1 din 26 mai 2015 „Cu privire la acțiunile de pregătire a instituțiilor de învățămînt pentru activitate în noul an de studii 2015-2016”- este în curs de executare, iar pe această chestiune urmează să fie elaborat proiect de decizie separat.   

 

           Decizia Consiliului raional nr. 2/2 din 26 mai 2015 Despre derularea executării Deciziei Consiliului raional 1/2 din 31 martie 2015  „Cu privire la organizarea odihnei elevilor în sezonul estival 2015” – este în curs de executare, iar o informație detaliată urmează a fi redată în proiectul de decizie, separat referitor la această chestiune.

  

        Decizia Consiliului raional nr. 2/3 din 26 mai  2015„Cu privire la realizarea Programului teritorial de combatere a hepatitei virale B,C,D pentru anii 2012-2016 și a Programului raional de control și profilaxie a tuberculozei pentru anii 2011-2015” – este în curs de executare.

 

         Decizia Consiliului raional nr. 2/4 din 26 mai 2015 ”Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul I, 2015 ”- este executată prin conlucrarea cu persoanele responsabile de executarea deciziilor și prezentarea în termen a informației referitoare la executarea lor.

 

         Decizia Consiliului raional nr. 2/5 din 26 mai 2015 „Cu privire la realizarea Programului de dezvoltare social-economică a raionului Strășeni pentru anii 2012-2015”-  este în curs de executare. S-a inițiat procedura de elaborare a Strategiei de dezvoltare durabilă a raionului 2016-2020.

 

         Decizia Consiliului raional nr. 2/6 din  26 mai 2015 „Cu privire la corelarea bugetului raional”-  este executată prin operarea modificărilor adoptate la bugetul raionului.

         Decizia Consiliului raional nr. 2/7 din  26  mai 2015 „Cu privire la acordarea indemnizațiilor unice aleșilor locali raionali la expirarea mandatului” – este executată prin alocarea indemnizației aleșilor locali.

        Decizia Consiliului raional nr. 2/8 din 26 mai  2015 „Cu privire la alocarea mijloacelor  din Fondul de rezervă”  - este executată integral prin alocarea sumelor corespunzătoare solicitanților.

 Decizia Consiliului raional nr. 2/9 din  26 mai 2015 „Cu privire la rectificarea bugetului raional” – este executată cu excepția punctelor 8,12,13,14 și 18 care sunt în curs de executare.

Decizia Consiliului raional nr. 2/10 din  26 mai 2015 „Cu privire la  solicitarea mijloacelor financiare pentru restituirea valorii bunurilor pentru achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice”– este executată prin alocarea sumelor corespunzătoare solicitanților.

Decizia Consiliului raional nr. 2/11 din  26 mai 2015 „Cu privire la la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/33 din 31 martie 2015 ”  este în curs de executare.

Decizia Consiliului raional nr. 2/12 din 26 mai 2015 „Cu privire la  aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului de asistență parentală profesionistă” – este în curs de executare, prin angajarea a 3 asistenți parentali. Pentru executarea corespunzătoare a prevederilor prezentei decizii, pentru anul 2016 este necesară suma de 85,0 mii lei pentru aprobarea a 10 servicii de asistență parentală profesionistă.

  Decizia Consiliului raional nr. 2/13 din 26 mai 2015 „Cu privire la încetarea activității Casei de copii de tip familial Bîrsan, or. Strășeni” a fost executată pin eliberarea din funcție a părintelui educator și plasarea copiilor în Centrul de plasament temporar al copilului din orașul Strășeni. Ulterior copiilor li s-a stabilit o altă formă de protecție prin plasarea acestora în Serviciul asistență parentală profesionistă, iar asupra a doi copii a fost instituită tutela.

Decizia Consiliului raional nr. 2/14 din 26 mai 2015 „Cu privire la încheierea Acordului de colaborare cu Asociația Obștească ”Concordia” Proiecte Sociale” – a fost executată, Acordul fiind semnat.  A demarat procesul de selectare a potențialilor părinți educatori în vederea creării serviciilor de plasament familial. AO ”Concordia” Proiecte Sociale va asigura casele de copii de tip familial nou create cu spațiu locativ, la moment fiind procurată deja un imobil în s. Cojușna. Pentru funcționalitate în anul 2016 sunt necesare 240,0 mii lei pentru crearea a 2 case de copii de tip familial cu capacitatea de 6 copii.

          Decizia Consiliului raional nr. 2/15 din  26 mai  2015 „ Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional – a fost executată prin operarea modificărilor corespunzătoare în actele normative adoptate anterior.

          Decizia Consiliului raional nr. 2/16 din  26 mai   2015 „Cu privire la plata indemnizației pentru copii adoptați și aflați sub tutelă/curatelă” – a fost executată prin alocarea surselor financiare pentru plata indemnizației.

Decizia Consiliului raional nr. 2/17 din 26 mai 2015 „Cu privire la crearea Casei de copii de tip familial Țapordei”  - nu a fost executată. La data de 05 august 2015   cet. Țapordei Vasile,  a depus cerere  la Direcția asistență socială și protecție a familie că din motivul  plecării cu familia peste hotarele țării   nu va putea organiza activitatea Casei  de copii de tip familial.

Decizia Consiliului raional nr. 2/18 din 26 mai 2015 „Cu privire la privatizarea locuinței”- a fost executată prin transmiterea sub semnătură  în Registru special, a deciziei fiecărei persoane nominalizată.

Decizia Consiliului raional nr. 2/19 din 26 mai 2015 „Cu privire la suspendarea activității în funcțiile deținute în legătură cu înregistrarea în calitate de concurenți electorali”  a fost executată.

 

 

Rodica Jereghi,

şef al Secţiei administraţie publică               

 

 

 

 

Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen

şi serviciul civil în septembrie 2015 - ianuarie 2016

        

În temeiul Legii nr. 436–XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare, art. 28, 29 al Legii nr. 1245–XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei,  Legii nr. 156-XVI din 06 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), Hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 31 ianuarie 2001 ”Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi efectivul-limită al organelor administrativ-militare”, nr. 864 din 17 august 2005 ”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus”, nr. 865 din 15 iulie 2008 ”Privind unele măsuri de executare a Legii nr. 156-XVI din 6 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de recrutare-încorporare şi Comisiei medicale, conform anexei nr. 1.                                                                    

     2.  Comisiile nominalizate îşi vor desfăşura activitatea în perioada 14 septembrie 2015 – 31 ianuarie 2016.

     3.  Se aprobă sarcina de încorporare în rîndurile Forţelor Armate a recruților din primăriile raionului în septembrie 2015 - ianuarie 2016, conform anexei nr. 2.

     4.  Se pune în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi din raion:

-     să asigure prezentarea, în termenul stabilit, la Comisia de recrutare-încorporare, a tinerilor, conform prevederilor Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cel cu termen redus, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 17 august 2005;

-     în comun cu specialiştii Centrului militar teritorial Străşeni să studieze starea familială a recruţilor, pentru a înregistra persoanele care au dreptul la amînare de la serviciul militar în termen, conform art. 31 al Legii nr. 1245 – XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;

-     în comun cu Inspectoratul de Poliţie Strășeni şi Centrul Militar Teritorial Străşeni să depisteze cetăţenii cu obligaţiuni militare, care nu s-au prezentat la recrutare, încorporare, concentrare sau mobilizare, să întocmească materialele necesare şi să le prezinte în organele de drept pentru tragerea lor la răspundere.

 

1.   Se pune în sarcina medicului şef al IMSP Spitalul raional Străşeni ( A. Tuchila):

-     să contribuie la organizarea lucrului Comisiei medicale în Spitalul raional de la 14 septembrie 2015 pînă la 31 ianuarie 2016 şi să asigure utilajul medical necesar pentru activitatea acesteia;

-     să asigure examinarea medicală a recruţilor conform prevederilor Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 897 din 23 iulie 2003;

-     să rezerve 20 de loc-paturi în Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Străşeni în scopul examinării suplimentare şi tratării recruţilor în condiţii de staţionar;

-     să desemneze 4 surori medicale care vor asista membrii Comisiei medicale.

 

2.   Șeful Inspectoratului  de Poliţie  Strășeni ( P. Scoarță):

-     să acorde ajutor Secţiei recrutare-încorporare a Centrului Militar Teritorial Străşeni la prezentarea recruţilor la Comisia medicală şi la încorporarea lor în serviciul militar în termen conform graficului stabilit;

-     să menţină ordinea publică în zilele de expediere a recruţilor în unităţile militare.

 

3.   Comandantul Centrului Militar Teritorial Străşeni (I. Arnăut):

-     să informeze săptămînal preşedintele raionului despre rezultatele examinării medicale şi încorporării tinerilor în serviciul militar în termen şi serviciul civil în septembrie  2015 – ianuarie 2016, despre activitatea primăriilor în problemele vizate;

-     în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi să elaboreze graficul deplasării în localităţile raionului în scopul examinării stării familiale a recruţilor.

 

4.   Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiilor din funcţiile deţinute, atribuţiile lor, în cadrul acesteia, vor fi executate de persoanele nou-desemnate în  funcţiile respective, fără adoptarea unei decizii noi a Consiliului raional.

 

5.   Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui raionului (I. Ursu) și comandantului Centrului Militar teritorial Străşeni (I. Arnăut).

 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                         

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                            Nina RUSU

 

 

AVIZAT:

 Vicepreședintele raionului                            I.Ursu

  Centrul Militar teritorial Strășeni                 I. Arnăut

 

                                                                                                                                                                                                             Anexa nr. 1

la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                              nr.        din   25  august  2015       

 

                                               COMPONENŢA NOMINALĂ

                  A COMISIEI DE RECRUTARE-ÎNCORPORARE

 

Preşedintele Comisiei

URSU Ion, vicepreşedinte al raionului Străşeni

Vicepreşedinte

 

Vicepreşedinte

 

 

Secretar

ARNĂUT Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Străşeni

 

PALADI Liliana,  specialist principal, Secția administrație publică,

                              Aparatul președintelui raionului

 

ŞEVCIUC Elena, specialist principal, Centrul Militar Teritorial

                             Străşeni;                                                                                                                                        

 

Membrii comisiei:

COTELEA Diana, șef al Secției securitate publică a Inspectoratului de

                               Poliţie Strășeni

­­­­Reprezentantul Departamentului Trupelor de Carabinieri

ADAMCIUC Tatiana,  psiholog.

 

 

 

Comisia de rezervă:

 

Preşedinte

BUDU Nicolae,  vicepreşedinte al raionului Străşeni

 

Vicepreşedinte

CHIȘCĂ Sergiu , șef al Secţiei recrutare-încorporare,   Centrul Militar

                             Teritorial Strășeni

 

 

Membrii comisiei:

MARIAN Vladimir,   șef adjunct al Secției securitate publică a

                                    Inspectoratului de Poliţie Strășeni

ADAMCIUC Tatiana, psiholog.

 

 

                     COMPONENŢA NOMINALĂ A COMISIEI MEDICALE

 

Comisia de bază                                                                           

Comisia de rezervă

 

SANDU Mihail

 

Membrii comisiei:                      

 

SANDU Mihail                          - Președintele Comisiei  

                                                      

Membrii comisiei:                      

ROȘCA Tudor

ZAHARCIUC Pavel                  - Chirurg

IORGA Teodora

CARAMAN Victoria                 - Terapeut

JARDAN  Constantin

SÎRBU  Vera                                 - Neuropatolog

DÎRU Ina

PERELOMOVA Elena              - Oftalmolog                         

GAVRILIUC Valentina

GHIȚU Elena                             - Psihiatru

TOPOR  Iurie

TOPOR  Iurie                             - Otorinolaringolog

GÎȚU Galina

CEAGLEI Olga

SANDU Mihail                          -  Dermatolog

CEAGLEI Olga                          - Cardiolog

 

                                                                                                                                                                                                             Anexa nr. 2

la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                              nr.        din     25  august   2015

 

 

Sarcina

de încorporare în rîndurile Forţelor Armate a recruţilor din primăriile

raionului Strășeni în septembrie 2015 – ianuarie 2016.

 

Nr.

d/o

Primăria

Trebuie să prezinte la comisia medicală (persoane)

Sarcina de

încorporare (persoane)

1.      

Străşeni

728

14

2.      

Bucovăţ

55

1

3.      

Căpriana

94

3

4.      

Chirianca

39

1

5.      

Codreanca

94

3

6.      

Cojuşna

266

7

7.      

Dolna

41

1

8.      

Găleşti

132

4

9.      

Ghelăuza

51

1

10.  

Grebleşti

26

1

11.  

Lozova

253

7

12.  

Micăuţi

136

4

13.  

Micleuşeni

99

3

14.  

Negreşti

34

1

15.  

Oneşti

35

1

16.  

Pănăşeşti

99

3

17.  

Recea

91

3

18.  

Rădeni

139

4

19.  

Romăneşti

52

2

20.  

Roşcani

48

1

21.  

Scoreni

98

3

22.  

Sireţi

202

5

23.  

Tătăreşti

61

2

24.  

Ţigăneşti

40

1

25.  

Voinova

72

3

26.  

Vorniceni

146

5

27.  

Zubreşti

105

3

 

TOTAL

3236

87

 

 

                                                                                                                   

 

Cu privire la modificarea componenţei nominale a unor comisii consultative de specialitate ale Consiliului raional

 

 

În temeiul prevederilor art.46 al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările  ulterioare, Legii nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Legii nr. 457-XV din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.3735 din 04 august 2015 „Privind atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Străşeni”,  Consiliul raional DECIDE:

 

1. Decizia Consiliului raional nr. 4/2 din 09 iulie 2015 „Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate ” se modifică după cum urmează:

- la punctul 2

  în alineatul Comisia economico-finaciară se exclud sintagmele „CREANGĂ

  Ștefan”, „POPA Mihail” şi se includ sintagmele „COTOROBAI Ion”, „GONȚA

  Tudor”;

  în alineatul Comisia protecția mediului, agricultură, industrie, construcții se

  exclud sintagmele „PORCESCU  Petru”, „ ȚACA Valentina”, ”URSU Ion” şi se

  includ  sintagmele „FILIP Ptru”, „TRIBOI Nicolae”, ”IOVU Igor”;

   în alineatul Comisia medicină și protecție socială se exclude sintagma „CARP

  Lilian” şi se include sintagma „CAVCALIUC Valeriu”;

  în alineatul Comisia menţinerea ordinii publice şi drept se exclude sintagma „BOTNARI Simion”  şi se include sintagma „BUGA Vasile ”.

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                           

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina RUSU

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea componenței nominale a unor comisii consultative de specialitate”

 

Secretarul  Consiliului raional Strășeni,  a transmis Comisiei electorale Centrale  cererea de demisie a consilierilor raionali Botnari Simion, Creangă Ștefan aleși pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, Popa Mihail, Țaca Valentina aleși pe lista Partidului Democrat din Moldova, Carp Lilian, Ursu Ion aleși pe lista Partidului Liberal  și Porcescu Petru ales pe lista Partidului

Comuniștilor din Republica Moldova  în legătură cu incompatibilitatea funcţiei deţinute cu funcţia de consilier și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorilor candidati supleanti în conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier aprobat prin Hotărirea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931  din 23 aprilie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia Electorală Centrală, în baza documentelor deținute  prin Hotărîrea nr. 3735 din 04 august 2015 „Cu privire la atribuirea unor  mandate de consilier în Consiliul raional Străşeni” a atribuit mandatele de consilier în Consiliul raional Strășeni candidaților  supleanți Buga Vasile, Cotorobai Ion de pe lisat Partidului Liberal Democrat din Moldova, Gonța Tudor, Triboi Nicolae  de pe lisat Partidului  Democrat din Moldova, Cavcaliuc Valeriu, Iovu Nicolae de pe lista Partidului Liberal și Filip Petru de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

Rezultînd din cele menţionate apare necesitatea de a opera modificări în componența  nominală a unor  comisii consultative de specialitate  create prin Decizia Consiliului raional nr. 4/2 din 09 iulie 2015 „ Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate”   prin  excluderea  consilierilor cărora li s-a ridicat mandatul și respectiv includerea consilierilor cărora li s-a atribuit  mandatul conform proiectului propus.

Proiectul de decizie  se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi  Consiliului  raional pentru examinare și adoptare în ședință.

Nina RUSU,

Secretar al Consiliului raional

                                                                                                                                           PROIECT

                                                            DECIZIE nr._______                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                            din  25  august  2015 

 

Cu privire la modificarea unor decizii

ale Consiliului raional

 

            În conformitate cu prevederile art. 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Legii nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

1.       Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Decizia Consiliului raional nr. 32/3 din 22 februarie 2007 „Cu privire la crearea Consiliului coordonator de selectare şi susţinere a elevilor dotaţi şi aprobarea Regulamentului”, după cum urmează:

-          punctul 1, textul după sintagma „în următoarea componenţă:” se substituie cu următorul conţinut:

”URSU Ion, vicepreşedinte al raionului, preşedinte al Consiliului

CERTAN Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt, vicepreşedinte al Consiliului

COSTIN Tamara, specialist principal, Direcţia învăţămînt, secretar al Consiliului;       Membrii Consiliului:

JARDAN Viorel, consilier raional

MAROLA Constantin, consilier raional

CAVCALIUC Valeriu , consilier raional

MANOLI Vera, șef al Direcţiei finanţe

VOLOȘCIUC Petru, consilier raional

BODEAN Veronica, director al Liceului Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Străşeni.”

 

2.       Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Decizia Consiliului raional nr. 2/20 din 16 mai 2008 „Cu privire la instituirea şi decernarea Diplomei Consiliului raional Străşeni, insignei raionale”, după cum urmează:

-          punctul 5, textul după sintagma „în următoarea componenţă:” se substituie cu următorul conţinut:

„POPA Mihail, preşedinte al raionului, preşedinte al Comisiei

JEREGHI Rodica, şef al Secţiei administraţie publică, secretar al Comisiei

     Membrii Comisiei:

ANGHEL Veaceslav, consilier raional

URSU Parfenie, consilier raional

MAROLA Constantin, consilier raional

BOTNARU Sergiu, consilier raional

CĂPĂȚINĂ Vladislav, consilier raional.”             

 

3.       Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Decizia Consiliului raional nr. 4/13 din 15 august 2008 „Cu privire la instituirea Comisiei pentru acordarea ajutoarelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional şi aprobarea componenţei ei nominale”, după cum urmează:

-          punctul 1, textul după sintagma „în următoarea componenţă:” se substituie cu următorul conţinut:

„POPA Mihail,  preşedinte al raionului, preşedinte al Comisiei

CARAMAN Lucia, specialist principal, Direcţia finanţe, secretar al Comisiei   

 

          Membrii Comisiei:

CAZAC Eugeniu, consilier raional, preşedinte al Comisiei menținerea ordinii publice și drept

BUGA Vasile, consilier raional

CHIRCU Aurica, consilier raional

GANEA Valentin, consilier raional

MAROLA Constantin, consilier raional

TUCHILĂ Alexandru, șef al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Străşeni

PROFIR Larisa, specialist principal, Direcția agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului.”

 

4.       Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Decizia Consiliului raional nr. 4/25 din 19 august 2010 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Direcţiei învăţămînt şi Regulamentului de funcţionare”, după cum urmează:

-          punctul 1, textul după sintagma „în următoarea componenţă:” se substituie cu următorul conţinut:

„CERTAN Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt, preşedinte al Consiliului

COTELEA Eudochia, specialist principal, Direcţia învăţămînt

ȚACA Valentina, primar al satului Țigănești

CHERDIVARĂ Maia, profesor, Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Străşeni

JEREGHI Ludmila, consilier raional

TROIAN Tatiana părinte, or. Strășeni

BODEAN Veronica, director la Liceului Teoretic ”Ion Vatamanu”, or. Strășeni

NICULA Irina, director al Grădiniţei de copii nr. 2, oraşul Străşeni

PALADI Mihail, reprezentant al sindicatului de ramură”. 

 

             5. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Decizia Consiliului raional nr. 4.7 din 26 august 2003 „Cu privire la constituirea Consiliului de administrare a Fondului local de susţinere socială a populaţiei şi aprobarea Regulamentului de funcţionare”, după cum urmează:

-      punctul 1 „Componenţa nominală a Consiliului de administrare a Fondului local de susţinere socială a populaţiei” se substituie cu următorul conţinut:

POPA Mihail, preşedinte al raionului, preşedinte al Consiliului

URSU Ion,  vicepreşedinte al raionului, vicepreşedinte al Consiliului

Membrii Consiliului:           

TALMACI Valentina, şef adjunct al Direcției asistenţă socială şi protecţie a familiei,

                                     director al Fondului local de susținere socială a populației

TOPOR Iurie,  consilier raional

BELINSCHI Ala, șef al Serviciului asistență socială comunitară, Direcția asistență

                               socială și protecție a familiei, secretarul Consiliului

MAROLA  Constantin, consilier raional

SÎRBU Mihail, contabil-şef, Direcția asistenţă socială şi protecţia a familiei

VASILIEV Ioana, președinte al Societății invalizilor din raionul Strășeni

AVRAM Victor, consilier raional

TUCHILĂ Alexandru, director al IMSP „Spitalul raional Străşeni

 Reprezentant al Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelaria de Stat.”

 

-           punctul 3 se substituie cu următorul conţinut:

       „Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (M. Popa)”.

 

       6. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Decizia Consiliului raional nr. 5/5 din 23 septembrie 2003 „Cu privire la constituirea Comisiei antiepizootice excepţionale raionale şi aprobarea Regulamentului de funcţionare”, după cum urmează:

-  în anexa nr. 1 „Componenţa nominală a Comisiei antiepizootice excepţionale raionale” se substituie cu următorul conţinut:

BUDU Nicolae, vicepreşedinte al raionului, preşedintele Comisiei

STAMATI Vladimir, şef al Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor, vicepreşedinte al Comisiei

RUSANOVSCHI Petru, şef al circumscripţiei veterinare Recea, secretar al Comisiei

              Membrii Comisiei:

CONOVALI Iulian, inspector principal, Inspecţia ecologică Străşeni

CREȚU Tatiana, consilier raional.”

 

-          punctul 4 se substituie cu următorul conţinut:

       „Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (M. Popa)”.

 

          7.Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Decizia Consiliului raional nr. 14/14.1 din 03 septembrie 2004 „Cu privire la constituirea comisiei pentru privatizarea fondului de locuinţe” după cum urmează:

- în punctul 1  „Componenţa nominală a Comisiei  pentru privatizarea fondului de locuinţe”   se substituie cu următorul conţinut:

          POPA Mihail, preşedinte al raionului, preşedinte al Comisiei

 CROITOR Natalia, specialist principal, Serviciul juridic,  secretarul  Comisiei

                 Membrii Comisiei:

FISTICAN Mihail, arhitect-şef al raionului

BARAC Maria, specialist în evaluare, Oficiul cadastral teritorial Străşeni

GONȚA Tudor, consilier raional

SĂNDUȚĂ Oleg, şef al Secţiei situaţii excepţionale

PROFIR Larisa, specialist principal, Direcția agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului

RUSU Nina, secretar al Consiliului raional

GUŢAN Gheorghe, director al ÎM „Direcţia de producere pentru gospodărie comunală şi locuinţe”.

 

-          punctul 4 se substituie cu următorul conţinut:

       „Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (M. Popa)”.

 

       8.Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Decizia Consiliului raional nr. 29/21 din 23 noiembrie 2006 „Cu privire la aprobarea fişelor de post şi Regulamentului privind atestarea competenţelor profesionale ale asistenţilor sociali şi lucrătorilor sociali”, după cum urmează:

-      punctul 2 „Componenţa nominală a Comisiei de atestare a competenţelor profesionale ale asistenţilor sociali şi lucrătorilor sociali” se substituie cu următorul conţinut:

Vicepreşedintele raionului responsabil de domeniul medicină și asistență socială, preşedintele Comisiei

DĂNILĂ Victoria, şef al Serviciului resurse umane, secretar al Comisiei

Membrii Comisiei:

                 GRIȘCIUC Simion, consilier raional

TALMACI Valentina, şef adjunct al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei

NECULĂESCU Emilia, specialist principal, Direcția asistenţă socială şi protecţia a familiei

BELINSCHI Ala, şef al Serviciului asistență socială comunitară, Direcția asistenţă socială şi protecţie a familiei.”

 

-      punctul 4 se substituie cu următorul conţinut:

       „Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (M. Popa)”.

 

     9. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Decizia Consiliului raional nr. 30/4 din 27 decembrie 2006 „Cu privire la instituirea Comisiei speciale de examinare a cererilor de restituire a bunurilor sau de recuperare a valorii acestora victimelor reabilitate ale represiunilor politice”, după cum urmează:

-      punctul 1 „Componenţa nominală a Comisiei speciale de examinare a cererilor de restituire a bunurilor sau de recuperare a valorii acestora victimelor reabilitate ale represiunilor politice” se substituie cu următorul conţinut:

URSU Ion, vicepreşedinte al raionului, preşedinte al Comisiei

DELIMARSCHI Raisa, contabil-şef al Direcţiei finanţe, secretar al Comisiei

Membrii Comisiei:

GROSU Vasile, consilier raional

MAGARI Iulia, şef al Serviciului arhivă

PROFIR Larisa, specialist principal, Secţia construcţii, gospodărie comunală şi

                           drumuri

CERCEL Irina, specialist principal, Secţia administraţie publică

ISPAS Tatiana, specialist principal, Serviciului juridic.”

 

-      punctul 4 se substituie cu următorul conţinut:

       „Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (M. Popa)”.

 

    10.Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Decizia Consiliului raional nr. 2/19 din 22 mai 2009 „Cu privire la instituirea Comisiei  privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere”, după cum urmează:

-      punctul 1 „Componenţa nominală a Comisiei privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere ” se substituie cu următorul conţinut:

POPA Mihail, preşedinte al raionului, preşedintele Comisiei

ISPAS Tatiana, specialist principal, Serviciul juridic,  secretarul  Comisiei                 Membrii Comisiei:

                NICOLAEV Ion, consilier raional

                Buga Vasile - consilier raional

BARAC Maria, specialist în evaluare, Oficiul Cadastral Teritorial Străşeni

GANEA Valentin, consilier raional

FILIP Petru, consilier raional

ROBU Nicolae, consilier raional

SULA Constantin, consilier raional

SÎRBU Nicolae, şef al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului

TABACARU Anatol,  inspector principal, Inspectoratul Fiscal de Stat Străşeni.”

 

-      punctul 4 se substituie cu următorul conţinut:

       „Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (M. Popa). ”

 

       11. Se abrogă Decizia consiliului raional nr. 8/7 din 06 august 2011 „Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Strășeni” şi  Decizia Consiliului raional nr. 9/19 din 30 septembrie 2011  „Cu privire la modificarea unor Decizii ale Consiliului raional”.

 

        12. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului (M.Popa).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                      ________________________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                    Nina RUSU  

 

 

AVIZAT:   

Vicepreședinte al raionului                          I. Ursu

Vicepreședinte al raionului                          N.Budu

Direcția finanțe                                            V. Manoli 

Direcția învățămînt                                       Iu. Certan

Direcția asistență socială

și protecție a familiei                                     V. Talmaci          

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional

 

În conformitate cu prevederile art. 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, alin. (1) ”În realizarea competenţelor sale, consiliul raional adoptă decizii cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazurilor în care legea sau regulamentul consiliului cere un număr mai mare de voturi

Legea nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu modificările ulterioare prevede la art. 59 că ”Modificarea actului normativ constă în schimbarea expresă a textului unor puncte ori alineate ale acestuia şi în redarea lor într-o nouă formulare.”

Articolul 61al aceleiași legi prevede

”(1) Completarea actului normativ constă în introducerea unor noi dispoziţii cuprinzînd soluţii normative şi ipoteze suplimentare.”

Articolul 65 al legii precitate stipulează faptul că :

”(1) Prevederile cuprinse într-un act normativ contrare unei noi reglementări de acelaşi nivel sau de nivel superior trebuie abrogate.

(2) Abrogarea poate fi totală sau parţială.”

În legătură cu schimbările intervenite în urma alegerilor generale locale din 14 iunie 2015, în urma fluxului de personal și specialități, considerăm oportun efectuarea modificărilor în deciziile Consiliului raional prin care s-au instituit anumite Comisii raionale.

Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

Jereghi Rodica,

 

Șef al Secției administrație publică,

Aparatul președintelui raionului

 

 

                                                                                                                  

Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante,  ce ţin de competenţa legală a Consiliului raional de numire în funcţie

 

            În temeiul art. 43,46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 29 al Legii nr. 158- XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, punctului 7 al Regulamentului – cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale aprobat prin Legea nr. 457-XV din 14 noiembrie 2003, cu modificările ulteriore şi în conformitate prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158- XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,  Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante,  ce ţin de competenţa legală a Consiliului raional de numire în funcţie,  după cum urmează:

 

          POPA Mihail              -  preşedinte al raionului, preşedinte al Comisiei;

          MALIC Nina              -  specialist principal (atribuții în resurse umane) Aparatul președintelui

                                  Raionului, secretarul Comisiei;

 Membrii:

          CAVCALIUC Valeriu -  consilier raional;

          JARDAN Viorel         -  consilier raional;

          SULA Constantin       -  consilier raional;

          VOLOȘCIUC Petru    -  consilier raional;

          RUSU Nina                -  secretar al Consiliului raional;

          URSU Ion                  -  vicepreşedinte al raionului,

    BUDU Nicolae           -  vicepreşedinte al raionului.

     2.  Se desemnează 2 membri supleanţi ai Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante,  ce ţin de competenţa legală a Consiliului raional de numire în funcţie, după cum urmează:

                    URSU Parfenie, consilier raional;

                    NICOLAEV Ion, consilier raional.

     3. Comisia îşi va organiza activitatea în baza prevederilor Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009.

     4.  Se stabileşte că în caz de eliberare a membrilor Comisiei nominalizate din funcţiile deţinute, atribuţiile lor vor fi executate de persoanele nou-desemnate în aceste funcţii, fără adoptarea unei decizii noi a Consiliului raional.

      5.  Se abrogă Decizia Consiliului raional nr.9/23 din 30 septembrie 2011 „Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice  de conducere vacante, ce țin  de competența legală  a consiliului raional de numire în funcție”.

     6.  Se desemnează responsabil de asigurarea executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                            

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                                  Nina RUSU

 

                                                                               

                                                                               PROIECT                                       

                                                     DECIZIE nr. ____                             

                                                din  25  august  2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Cu privire la desemnarea reprezentanților

Consiliului raional în instanţa de judecată 

 

            În conformitate cu prevederile art. 43 (1) lit. m) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 75, 81 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, cu completările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

            1. Se desemnează reprezentanţi ai Consiliului raional în instanţele de judecată  Popa Mihail, președinte al  raionului Strășeni, şeful Serviciului juridic din cadrul Aparatului preşedintelui raionului, dna Ispas Tatiana specialist principal în Serviciul juridic din cadrul Aparatului președintelui raionului și dna Croitor Natalia, specialist principal în Serviciul juridic din cadrul Aparatului președintelui raionului în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele ce rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice.

 

2. Se împuternicesc reprezentanţii desemnaţi să reprezinte interesele Consiliului raional în instanţele de judecată de orice nivel din Republica Moldova, să exercite în numele Consiliului raional toate actele procedurale inclusiv dreptul de a semna cererea şi de a o depune în judecată,  de a strămuta pricina la o judecată arbitrală, de a renunţa total sau parţial la pretenţiile din acţiune, de a majora sau reduce cuantumul acestor pretenţii, de a modifica temeiul sau obiectul acţiunii, de a o recunoaşte, de a încheia tranzacţii, de a intenta acţiune reconvenţională, de a transmite împuterniciri unei alte persoane, de a ataca hotărîrea judecătorească, de a-i schimba modul de executare, de a amîna sau eşalona executarea ei, de a prezenta un titlu executoriu spre urmărire, de a primi bunuri sau bani în temeiul hotărîrii judecătoreşti.

 

3. Se abrogă Decizia Consiliului raional nr. 4/8 din 12 septembrie 2014 ”Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional în instanța de judecată” și Decizia Consiliului raional nr. 1/19 din 31 martie 2015 ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 4/8 din 12 septembrie 2014”.   

 

 

Preşedinte al şedinţei,

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                             Nina  RUSU

 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

la proiectul de decizieCu privire la desemnarea reprezentanților

 Consiliului raional în instanţa de judecată”

 

  Potrivit art.43 alin. 1 lit. (m) al Legii nr. 436-XVI privind administraţia publică locală din 28 decembrie 2006, Consiliului raional desemnează reprezentantul său în instanţa de judecată în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice.

Articolul 75 (Reprezentarea în instanța de judecată) din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova,  cu completările ulterioare, menționează:

” alin. (2) Procesele persoanelor juridice se susţin în instanţă de judecată de către organele lor de administrare, care acţionează în limitele împuternicirilor atribuite prin lege, prin alte acte normative sau prin actele lor de constituire, precum şi de către alţi angajaţi împuterniciţi ai persoanei juridice.

Articolul 81.  Menționează faptul : ”Împuternicirea de reprezentare în judecată acordă reprezentantului dreptul de a exercita în numele reprezentatului toate actele procedurale, cu excepţia dreptului de a semna cererea şi de a o depune în judecată, de a strămuta pricina la o judecată arbitrală, de a renunţa total sau parţial la pretenţiile din acţiune, de a majora sau reduce cuantumul acestor pretenţii, de a modifica temeiul sau obiectul acţiunii, de a o recunoaşte, de a încheia tranzacţii, de a intenta acţiune reconvenţională, de a transmite împuterniciri unei alte persoane, de a ataca hotărîrea judecătorească, de a-i schimba modul de executare, de a amîna sau eşalona executarea ei, de a prezenta un titlu executoriu spre urmărire, de a primi bunuri sau bani în temeiul hotărîrii judecătoreşti, drept care trebuie menţionat expres, sub sancţiunea nulităţii, în procura eliberată reprezentantului persoanei juridice sau în mandatul eliberat avocatului.”

 
         Proiectul de  decizie  se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi  Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

 

Jereghi Rodica,

Șef al Secției administrație publică,

Aparatul președintelui raionului

 

 

                                                                  

                                                                                                                     Proiect

 

  DECIZIE nr.___

  din   25  august   2015

 

 

Cu privire la transmiterea imobilului

 

            În conformitate cu prevederile 77 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Legii 523- XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, cu modificările ulterioare, Legii 121 –XV din 04 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, cu modificările ulterioare, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizațiilor, instituțiilor, a subdiviziunilor, clădirilor, construcțiilor, mijloacelor fixe și a altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 09 octombrie 1995, Consiliul raional DECIDE:

 

1.      Se transmite, cu titlu gratuit, din gestiunea Întreprinderii Municipale ”Asociația Raională de Producție și Prestări Servicii” Strășeni în gestiunea Aparatului președintelui raionului, clădirile amplasate în or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare nr. 109, cu numărul cadastral 8001112027.01; 8001112027.02 și a terenului aferent cu numărul cadastral 8001112027.

 

2.      Se instituie Comisia de predare-primire a imobilului proprietate publică în următoarea componență:

BUDU Nicolae       -  vicepreședinte al raionului;

SÎRBU Galina        -   specialist principal, Aparatul președintelui raionului;

VULPE Vitalie       -   manager interimar,  Întreprinderea Municipală ”Asociația Raională

                                  de Producție și Prestări Servicii” Strășeni;                          

          CAZAC Viorica,      - contabil-șef al  Întreprinderii Municipale ”Asociația        

                                              Raională  de Producție și Prestări Servicii” Strășeni;

          ISPAS Tatiana,        -  specialist principal, Serviciul juridic, Aparatul

                                              președintelui raionului

 

           3. Se pune în sarcina Comisiei să efectueze transmiterea imobilului în conformitatea cu Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizațiilor, instituțiilor, a subdiviziunilor, clădirilor, construcțiilor, mijloacelor fixe și a altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 09 octombrie 1995, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 10 zile.

 

         4.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului (M. Popa)

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                          ___________________                     

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                  Nina RUSU 

 

 

  

 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

„Cu privire la  transmiterea imobilului”

                                                   

   Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, la art. 77 alin. (2) prevede faptul că ” Bunurile domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale pot fi date în administrare întreprinderilor municipale şi instituţiilor publice, concesionate, date în arendă ori în locaţiune, după caz, în temeiul deciziei consiliului local sau raional, în condiţiile legii”.

Legea nr. 523 din 16 iulie 199 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale, la art. 10 alin. (4) prevede că ” Proprietarul public este în drept să dispună de bunurile proprii după cum crede de cuviinţă, fără a încălca legislaţia

Legea nr. 121 din 04 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, art. 9 alin. (2) prevede următoarele competențe ale autorităților administrației publice locale în domeniu administrării proprietății publice :

lit. h) ”deciderea asupra dării în locaţiune/arendă sau comodat a terenurilor şi a altor bunuri proprietate a unităţii administrativ-teritoriale”;

           lit. j) ”exercitarea controlului asupra integrităţii şi folosirii eficiente a patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale”.

        Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizațiilor, instituțiilor, a subdiviziunilor, clădirilor, construcțiilor, mijloacelor fixe și a altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 09 octombrie 1995   prevede procedura de transmitere a bunurilor proprietate publică.

   Avînd în vedere cele menționate și  în scopul folosirii eficiente și păstrării integrității  bunului imobil,  considerăm oportun transmiterea  imobilului din gestiunea ÎM ”Asociația Raională de Producție și Prestări Servicii” Strășeni în gestiunea Aparatului președintelui raionului.

         Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

 

Croitor Natalia, specialist principal

Serviciul juridic

 

                                                                                                  PROIECT

DECIZIE nr. ___

din  25  august  2015

 

 

 

Cu privire la demisie

 

 

        În temeiul prevederilor art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 7, 8 din Legea nr. 768-XIV din 02 februarie 2000 privind statutul alesului local, cu modificările ulterioare, art. 85 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul cererii personale de demisie al managerului Întreprinderii Municipale ”Asociația Raională de Producție și Prestări Servicii” Strășeni, Consiliul raional Strășeni DECIDE:

 

 

        1.Se ia act de cererea de demisie a dlui Sergiu BOTNARU, manager al Întreprinderii Municipale ”Asociația Raională pentru Producție și Prestări Servicii” Strășeni în legătură cu incompatibilitatea funcției deținute cu mandatul de consilier raional.

       2. Se eliberează (de la 24 iulie 2015) dl Sergiu BOTNARU din funcția de manager al Întreprinderii Municipale ”Asociația Raională pentru Producție și Prestări Servicii” Strășeni în baza cererii de demisie.

 

 

 

 

Președinte al ședinței

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                              Nina RUSU

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie  ”Cu privire la demisie”

 

Art. 7, alin. (1) lit. d)  din Legea nr. 768-XIV din 02 februarie 2000 privind statutul alesului local, cu modificările ulterioare, prevede faptul că mandatul alesului local este incompatibil cu ”calitatea de şef, de şef adjunct (inclusiv interimatul acestor funcţii) în structurile subordonate autorităţilor publice locale (instituţii publice, servicii, întreprinderi municipale)”. 

       Art. 8 alin. (1) al aceleași legi, menționează faptul că ” Alesul local care se află în unul din cazurile de incompatibilitate prevăzute la art.7 din prezenta lege va demisiona din funcţia incompatibilă cu mandatul deţinut sau îşi va depune mandatul în termen de 30 de zile de la apariţia incompatibilităţii. ”

În data de 24 iulie 2015 dl Sergiu Botnaru a depus cerere de demisie din funcția de  manager al  Întreprinderii Municipale ”Asociația Raională de Producție și Prestări Servicii” Strășeni în legătură cu incompatibilitatea de consilier în Consiliul raional.

Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

 

Malic Nina,

Specialist principal (resurse umane),

Aparatul președintelui raionului

 

 

                                                                                                  PROIECT

DECIZIE nr.

din  25  august  2015

 

Cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu

 

         În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 51, 52 lit. a) din Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu modificările ulterioare, art.78 alin. (1) lit. d) al Codului Muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul cererii personale, emit prezenta DISPOZIŢIE:

 

 

1. Se suspendă raporturile de serviciu începînd cu data de 10 iulie 2015,

ale dnei Cleopatra COBZAC, șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei, în legătură cu alegerea în funcția de demnitate publică de primar al comunei Codreanca, pe perioada exercitării mandatului.

 

 

Președinte al ședinței

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                              Nina RUSU

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie  ”Cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu ”

 

Articolul 51 al Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu modificările ulterioare, la alin. (1) prevede: ”Suspendarea raporturilor de serviciu presupune încetarea îndeplinirii pentru o anumită perioadă a atribuţiilor de către funcţionarul public şi a plăţii drepturilor salariale de către autoritatea publică în care acesta activează.”

 Articolul 52 al aceluiași act normativ prevede faptul că  ” Raporturile de serviciu se suspendă în următoarele circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor:

a) alegere sau numire într-o funcţie de demnitate publică pentru perioada respectivă; ” 

Codului Muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare  la art.78 alin. (1) lit. d) menționează faptul că Contractul individual de muncă se suspendă din iniţiativa salariatului în caz de ocupare a unei funcţii elective în autorităţile publice.

În legătură cu validarea mandatului de primar al comunei Codreanca, dna Cleopatra Cobzac, șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei, Consiliul raional Strășeni a solicitat suspendarea raporturilor de serviciu.

 

Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

 

Malic Nina, specialist principal (resurse umane),

Aparatul președintelui raionului

 

 

Proiect

 

 

                                                       DECIZIE nr.

din   25  august  2015

 

 

Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional

 nr.2/17 din 26 mai 2015

 

 

În conformitate cu Legea nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, Legea nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, avînd în vedere cerea  cet. Țapordei Vasile, Consiliul raional DECIDE :

 

 

     1.  Se abrogă Decizia Consiliului raional nr.2/17 din 26 mai 2015 ,, Cu privire la crearea Casei de copii de tip familial Țapordei .

 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                   ______________

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                     Nina RUSU

 

 

AVIZAT:

 

Direcția asistență socială

și protecție a familiei                                 V. Talmaci

 

    Notă  informativă

la proiectul de  decizie ”Cu  privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/17 din 26 mai 2015''

 

    În conformitate cu art.112-115, art.148-153 din Codul Familiei al Republicii Moldova, în temeiul Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr.937 din 12 iulie 2002,, Pentru aprobarea Regulamentului casei de copii de tip familial'', nr.812 din 02 iulie 2003 ,, Cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate pentru casele de tip familial '' și în temeiul cererii cet. Țapordei Vasile , a fost creată Casa de copii de tip familial Țapordei în baza familiei Țapordei domiciliat în s. Codreanca, raionul Strășeni cu susținerea financiară  de la 01 iunie 2015 pînă la 31 decembrie 2015 de către Asociația Obștească ,,Concordia. Proiecte Sociale''.  Însă Casa de copii de tip familial Țapordei nu și-a început activitatea. La data de 05 august 2015   cet. Țapordei Vasile,  a depus cerere  la Direcția asistență socială și protecție a familie că din motivul  plecării cu familia peste hotarele țării   nu va putea organiza activitatea Casei  de copii de tip familial.

În acest context , se propune  proiectului de decizie ,,Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional nr.2/17 din 26 mai 2015 .

Se prezintă proiectul de decizie comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi  Consiliului  raional pentru examinare și adoptare în ședință.

 

 

Valentina Talmaci,

Șef adjunct al Direcției asistență

Socială și protecție a familiei

 

                                                                                         PROIECT                                             

DECIZIE nr.

din  25 august   2015

 

 

Cu privire la alegerea

vicepreşedintelui raionului Străşeni

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. l) , art. 49 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se alege dl _____________________________în funcţie de vicepreşedinte al raionului Străşeni responsabil de domeniul medicină și protecție socială

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       _______________                                            

 

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de  decizie „Cu privire la alegerea vicepreședintelui raionului Strășeni”

 

Art. 43 alin. (1)  lit. l) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulteriore, expres stipulează  că consiliul raional  alege la propunerea președintelui raionului, vicepreședinții raionului, în condițiile prezentei legi.

Art. 49  alin.(1) al aceleiași legi, prevede că președintele raionului este asistat de vicepreședinți. Numărul de vicepreședinți se stabilește de consiliul raional , la propunerea președintelui raionului. Vicepreședinții raionului se aleg de consiliul raional,  la propunerea președintelui raionului, cu votul majorității consilierilor aleși. În funcția de vicepreședinte poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rîndul consilierilor. Consiliul raional  prin decizia sa nr. 5/2 din  16 iulie 2015 a stabilit 3 unități de vicepreședinte al raionului. 2 vicepreședinți au fost aleși  la ședința din 16 iulie 2015, iar al treilea vicepreședinte responsabil de domeniul medicină și asistență socială urmează să fie ales.

 Punctul 4 din Regulamentul –cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale, aprobat prin Legea nr.  457-XV  din 14 noiembrie 2003 se stipulează ”Candidatura pentru funcția de vicepreședinte (vicepreședinți) al raionului se propune de președintele raionului, după consultarea fracțiunilor)”.

        Proiectul de decizie se propune    comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi aprobare în şedinţă.

 

Nina Rusu,

Secretar al Consiliului raional

 

 

Proiect

DECIZIE nr.

din 25 august 2015

 

Cu privire la aprobarea Listei drumurilor  

proprietate publică a raionului Strășeni

 

În temeiul prevederilor art. 43,  art. 46 al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările  ulterioare,  Legii drumurilor nr. 509–XIII  din 22 iunie 1995, Hotărîrii Guvernului nr.1323 din 29 decembrie 2000 ”Cu privire la aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale (județene), Legii nr. 91–XVI din 05 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor, Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se aprobă Lista drumurilor proprietate publică a raionului Strășeni, conform anexei.

     2.  Se pune în sarcina Serviciului relații funciare și cadastru să prezinte decizia la Întreprinderea de Stat ,,Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” întru finalizarea lucrărilor de delimitare a terenurilor ocupate de drumurile proprietate publică a raionului și înregistrarea lor în conformitate cu legislația în vigoare.

    3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului (M. Popa)

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei                       

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina RUSU

 

 

VIZAT:

 

Serviciul relații funciare și cadastru                                              V. Borș

SA ,,Drumuri-Strășeni”                                                                 V. Croitor

 

                                                                                                      Anexă

                                                                                          la Decizia Consiliului raional   Strășeni

                                                                                          nr.             din  25  august  2015

 

 

Lista

drumurilor proprietate publică a raionului Strășeni

 

Nr.

d/o

Nr. drumului

Denumirea drumului

Lungimea

 (km)

         1.          

L 414

R 44 – Sadova – Vorniceni       

3,5

         2.          

L 425

R 25 – acces spre s. Micleușeni

1,0

         3.          

L 425.1

Drum de acces spre s. Huzun

1,6

         4.          

L 426

R 25 – acces spre s. Dolna

1,5

         5.          

L 437

M 14 – Lupa-Recea–Vatici      

4,4

         6.          

L 438

Codreanca – Onești

5,9

         7.          

L 438.1

Drum de acces spre s. Țigănești

2,6

         8.          

L 439

M 2 – Rădeni - Drăgușeni        

6,1

         9.          

L 439.1

Rădeni - Zamcioji

2,2

       10.        

L 440

M 2 – drum de acces spre s. Micăuți   

3,1

       11.        

f/n

M 14 – drum de acces spre s. Micăuți

1,8

       12.        

L 441

Rădeni – Greblești

8,3

       13.        

L 442

M 14 – Greblești – Recea – Ghelăuza – Strășeni

13,9

       14.        

L 443

M 14 – Strășeni

6,9

       15.        

L 443.1

Drum de acces spre s. Recea

4,2

       16.        

L 443.2

Drum de acces spre s. Saca

2,95

       17.        

L 443.3

Drum de acces spre s. Negrești

1,5

       18.        

L 444

Recea – Zubrești – Voinova

11,9

       19.        

L 445

R 1- Roșcani – stația Ghidighici        

10,2

       20.        

L 446

Bucovăț - Gălești – Zubrești

10,1

       21.        

L 447

R 25 – acces spre stația Bucovăț

1,2

       22.        

L 448

R 1 – acces spre s. Tătărești

4,9

       23.        

L 449

R 25 – acces spre s. Lozova

2,0

       24.        

L 450

M 1 – acces spre s. Lozova

7,2

       25.        

L 451

R 1 – acces spre s. Făgureni

2,0

       26.        

L 452

Strășeni - Scoreni

14,0

       27.        

L 452.1

Scoreni - Malcoci

4,55

       28.        

L 453

R 1 – acces spre s. Cojușna

3,8

       29.        

f/n

R 1 – acces spre s. Cojușna (pe lîngă Fabrica de vinuri)

2,1

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

,,Cu privire la aprobarea Listei drumurilor proprietate publică

a raionului Strășeni”   

                                                 

          Întreprinderea de Stat ,,Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” îndeplinește lucrări de delimitare a terenurilor din domeniul public a raionului Strășeni ocupate de drumuri locale. La îndeplinirea acestor lucrări se solicită autorității administrației publice locale de nivelul II Lista drumurilor proprietate publică a raionului.

          În temeiul Legii nr. 91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor, art.5, alin(2), lit.b) ,,drumurile de interes raional”  și art. 8, lit. b) ,,autoritățile administrației publice locale întocmesc, în modul stabilit, lista terenurilor proprietate publică pe care le-au dobîndit și o aprobă”, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 1323 din 29.12.2000 cu privire la aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale (județene), Comisia în componența funcționarilor Serviciului relații funciare și cadastru și specialistul întreprinderii SA ,,Drumuri-Strășeni” au identificat toate drumurile de interes raional.  În conlucrare cu SA ,,Drumuri-Strășeni”, în baza hărții terenurilor drumurilor locale au fost măsurate și stabilite lungimea la 5 sectoare de drumuri noi proprietate a raionului și au fost incluse în listă: (L 425.1 Drum de acces spre s. Huzun; L 439.1 Rădeni – Zamciogi; f/n M 14 – drum de acces spre s. Micăuți; L 452.1 Scoreni – Malcoci; f/n R 1 –  drum de acces spre s. Cojușna (pe lîngă Fabrica de vinuri)).

          În acest context se propune proiectul de decizie cu privire la aprobarea Listei drumurilor  proprietate publică a raionului.

          Proiectul de decizie se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare și Consiliului raional pentru examinare și aprobare în ședință.

 

Valeriu BORȘ,

șef al Serviciului relații funciare și cadastru                        

 

                                                                                             Proiect

DECIZIE nr.    

din 25 august   2015

 

Cu privire la aprobarea actelor de casare

a plantaţiilor perene.

 

În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr 705 din 20 octombrie 1995 ”Privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene”, Hotărîrii Guvernului nr. 1254 din 01 decembrie 2005 ” Pentru aprobarea Regulamentului privind compensarea parţială a cheltuielilor suportate la defrişarea plantaţiilor multianuale, termenul de exploatare al cărora a expirat” , avînd în vedere Decizia Consiliului orășenesc Bucovăț nr. 3/8 din 26.04.2015 și Decizia Consiliul comunal Rădeni  nr. 05/ 01 din12.05.2015,  Consiliul raional DECIDE:

 

  l. Se aprobă actele de casare a plantaţiilor perene, cu suprafaţa de 18,15  ha, amplasată în extravilanul satului Zamciogi, comuna Rădeni, proprietate a ”Codru-ST” SRL şi respectiv suprafaţa de 19,0 ha, din satul Rassvet, orașul Bucovăț, aflate în proprietatea întreprinderii „Codru - ST” SRL.

2.    Se pune în sarcina Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului pregătirea pachetului de documente pentru a fi prezentate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în termen de 10 zile.

3.     Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului ( N. Budu )

 

 

Preşedinte al şedinţei,

 

Contrasemnat:

Secretar al consiliului raional                                              Nina RUSU              

 

AVIZAT:

  Vicepreședintele  raionului                           N. Budu

  Direcția agricultură, dezvoltare

  economic și a teritoriului                              N. Sîrbu

  Serviciul relații funciare

  și   cadastru                                                   V. Borș

 

 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie ”Cu privire la aprobarea actelor de casare

a plantaţiilor perene”

 

     Prin   Hotărîrea  Guvernului  nr.1254  din  01-12-2005  a  fost  aprobat  Regulamentul  privind  compensarea  parţială  a  cheltuielilor  suportate  la  defrişarea  plantaţiilor  multianuale,  termenul  de exploatare  al  cărora  a  expirat.

Scopul  prezentului  Regulament  este  crearea  condiţiilor  stimulatoare  de  reîntoarcere  în  circuitul  agricol  intensiv  a  terenurilor  ocupate  de  plantaţii  multianuale,  termenul  de exploatare  al  cărora  a  expirat,  prin  acţiuni  de  compensare  parţială  a cheltuielilor  suportate  în  procesul  defrişării.

     Obiect  al  compensării  sunt  plantaţiile  multianuale, termenul  de  exploatare  al  cărora  a  expirat  din  motive  de  vîrstă,  au  suferit  în  urma  calamităţilor  naturale  sau  din  alte  motive. 

     Întreprinderea    ” Codru  ST”  SRL  a  selectat  două  sectoare  de  livezi  cu  suprafeţele  de  18,15 ha  amplasată  în  extravilanul  satului  Zamciogi  şi  respectiv  suprafaţa  de  19,0 ha din  satul  Rassvet  care  au  fost prezentate spre examinare  la şedinţa Consiliului   comunal  Rădeni  şi  respectiv  Consiliului  orăşenesc  Bucovăţ.(Deciziile se anexează) şi prezentate Comisiei raionale pentru examinare.

     Conform  Hotărîrii Guvernului nr. 352 din 10 iunie 2015 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015, Măsura1.2. Subvenţionarea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole  constituie – 5 mii lei per  hectar, dar în limită a cel mult 100 ha per beneficiar cumulativ pentru toate tipurile de plantaţii.

     Comisia raională a examinat la şedinţă materialele prezentate de Primăria comunei Rădeni şi primăria Bucovăţ şi dat fiind faptul  că exploatarea ulterioară a suprafeţelor respective a devenit iraţională din punct de vedere economic propune Consiliului raional spre aprobare actele de casare şi defrişare a plantaţiilor pomicole ale întreprinderii  ,,Codru ST” SRL cu suprafeţele de 18,15 hectare şi 19,0 hectare .

 

 Constantin  Solonari,

șef al Secției agricultură

 

                                                                                                                                         Proiect

DECIZIE nr.

      din         august    2015

 

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

din componenta raională

 

În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu  modificările și completările  ulterioare, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale,  cu  modificările și completările  ulterioare,  Hotărîrii Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, Consiliul raional DECIDE:

 

      1. Se alocă 30,2 mii lei din contul componentei raionale pentru achiziţionarea serviciilor de transportare a elevilor la instituţiile de învăţământ de circumscripţie.

      2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (I. Ursu), şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan) şi  şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli).

      3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

    

 

 

 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                           _____________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                      Nina RUSU

 

 

 

 

 

 VIZAT:

 

 Vicepreședintele raionului                           I. Ursu

  Direcția finanțe                                           V. Manoli

  Direcția învățămînt                                      Iu. Certan

 

 

Notă informativă la proiectul de decizie  

„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională”

 

       Direcţia finanţe vă informează că în legătură cu reorganizarea instituţiilor de învăţămînt din unele localităţi şi necesitatea de transportare a elevilor la instituţiile de învăţămînt de circumscripţie, se propune alocarea din componenta raională a mijloacelor financiare în sumă de 30,2 mii lei pentru transportarea elevilor, suma fiind insuficientă pentru contractarea serviciilor.

     Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

 Manoli Vera,

 Şef al Direcţiei finanţe

 

                                                                            Proiect

                                                                                           Proiect

DECIZIE nr. 6/18

din  25   august   2015

 

Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional

 

     În conformitate cu prevederile art. 46 al Legii nr. 436-XVI din 13 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 91 din 20 octombrie 2008, Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 5/10 din 12 decembrie 2014 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2015”, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

   în anexa nr.1 „ Cheltuielile bugetului raional pe anul 2015”:

   după pct. 2 se introduce poziţia 3 „Menţinerea ordinii publice şi securităţii    

   naţionale” cu cifra „2000”;

   la punctul  12 „Activităţile şi serviciile neatribuite la alte grupe   principale” cifra

   „12746,5” se substituie cu cifra „10746,5”;

   punctele 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vor deveni punctele 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

   12, 13.

     2.  Se aprobă unele modificări în decizia Consiliului raional nr.1/33 din 31

   martie 2015 „Cu privire la rectificarea bugetului raional”, după cum urmează:

-          în punctul  59 sintagma ”Liceul Teoretic M. Eminescu, or. Strășeni” se substituie cu sintagma ”Aparatul președintelui raionului” .

     3.  Se aprobă unele modificări în decizia Consiliului raional nr.2/9 din 26 mai 2015 „Cu privire la rectificarea bugetului raional”, după cum urmează:

    în pct. 18” sintagma ”pentru finisarea lucrărilor de reparație a sălii de sporturi”  se substituie cu sintagma ”pentru finisarea lucrărilor de reparație a acoperișului sălii de sport”.

     4.  Se aprobă unele modificări în  Decizia Consiliului raional nr. 10/23 din 30 noiembrie  2011 „Cu privire la organigrama și statele de personal  ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Strășeni”, cu modificările ulterioare,  după cum urmează:

      -  la Anexa nr. 10,  punctul 1. ””Servicii pe lîngă Aparatul președintelui raionului”,  în   poziţia „Serviciul auxiliar”  după alineatul  7 se completează cu  alineatul 8 cu următorul conținut  ”Paznic -5 unități ”, în alineatul ”TOTAL” cifra ”15”    se substituie cu cifra ”20”.

     5.  Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei  finanţe  (V. Manoli).

     6.   Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa). 

 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                     

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                      Nina RUSU

 

 

AVIZAT:

Direcția finanțe                        V. Manoli

 

Notă informativă la proiectul de decizie

“ Cu privire la modificarea unor decizii ”

 

În legătură cu faptul ca la aprobarea bugetului pe anul 2015, cheltuielile pentru serviciile de monitorizare a traficului rutier în sumă de 2000,0 mii lei au fost atribuite la capitolul “ Alte cheltuieli” însă conform prevederilor  Clasificației bugetare urmează să fie atribuite la grupa principală „ Menținerea ordinii publice”, se propune direcționarea sumei de 2000,0 mii lei de la grupa principală “ Alte cheltuieli” la grupa principală “ Menținerea ordinii publice”.

 

        În legătura cu lipsa specialiștilor responsabil de organizarea procedurii de achiziții publice se propune modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/31 din 31 martie 2015 ”Cu privire la rectificarea bugetului raional” prin  atribuirea funcției de beneficiar Aparatului președintelui raionului  cu  sumă de 250,0 mii lei  pentru executarea lucrărilor de reparație  a   acoperișului blocului ”B” ( cantina, sala de sporturi, vestiare și coridor) al    Liceului  Teoretic ”Mihai Eminescu” din orașul Strășeni”.

În legătura cu lipsa specialiștilor responsabil de organizarea procedurii de achiziții publice, se propune modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/9 din 26 mai 2015 ”Cu privire la rectificarea bugetului raional” prin  atribuirea funcției de beneficiar Aparatului președintelui raionului cu suma de 250,0 mii lei pentru finisarea lucrărilor acoperișului salii de sport la  Liceului Teoretic ”M. Eminescu”.

 

Vera Manoli,

șef al Direcției finanțe

 

                                                                 Proiect

 

DECIZIE nr.

din   25      august      2015

 

 

Cu privire la rectificarea bugetului raional

 

     În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare și completările ulterioare,  art. 26 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale,  cu modificările ulterioare și completările ulterioare. Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se majorează cu 11,5 mii lei planul de finanţare pe mijloacele speciale ale Centrului de zi pentru copii  ”Bunvolenţia”, s. Cojuşna şi se direcţionează pentru plata mărfurilor şi serviciilor.

     2. Se alocă 586,6 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului pe anul 2014 pentru achitarea datoriei contractuale pentru lucrările de reconstrucţie a staţiei de pompare şi de restabilire a reţelelor de canalizare din or. Străşeni, efectuate de către SRL „Pancons-Com”.

     3. Se alocă 60,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului pe anul 2014 pentru investigarea radiologică la flurograful mobil a persoanelor social vulnerabile din localităţile raionului.

     4. Se alocă Aparatului preşedintelui  150,0 mii lei, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare socio - economice a raionului Străşeni pentru anii 2016-2020.

     5. Se alocă Aparatului preşedintelui  7,0 mii lei, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, pentru menționarea, susţinerea, motivarea şi aprecierea performanţelor sportivilor medaliaţi la Campionatul European de lupte libere, desfăşurat în oraşul Subotiţa, Serbia, după cum urmează:

-         Nichita Anastasia, or. Străşeni, locul I ( medalie de aur), categoria 56 kg – 3,0 mii lei;

-      Drăguţan Mariana, or. Străşeni, locul III ( medalie de bronz), categorie 43 kg – 2,0 mii lei;

 -    Şoiliţa Ion, or. Străşeni, locul III ( medalie de bronz), categorie 54 kg – 2,0 mii lei

     6.  Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei  finanţe  (V. Manoli) și contabilul - șef al Aparatului președintelui raionului.

     7  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa). 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                       

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                  Nina RUSU

 

VIZAT:

 

Direcția finanțe                       V. Manoli

 

 

 

Notă informativă

 

la proiectul de decizie „Cu privire la rectificarea bugetului raional”

 

     Proiectul prezentat este elaborat în temeiul art. 26  al Legii nr.397- XV din 16 octombrie  2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că: „Autoritatea executivă este în drept să înainteze propuneri privind rectificarea bugetului aprobat după caz”.           

    Modificările propuse vor oferi posibilitatea executorilor de buget, de a efectua cheltuieli în sumele care nu au fost incluse în bugetul aprobat.

    În legătură cu sponsorizarea şi necesitatea achitării mărfurilor şi serviciilor se propune majorarea planului de finanţare pe mijloace speciale ale Centrului de zi pentru copii „Bunvolenţia” din satul Cojuşna cu 11,5 mii lei.

    În scopul achitării datoriei contractuale cu „Pancons-Com” SRL pentru efectuarea lucrărilor de reconstrucţie a staţiei de pompare şi de restabilire a reţelelor de canalizare din or. Străşeni, se propune alocarea sumei de 586,6 mii lei Aparatului preşedintelui.

     În scopul efectuării investigaţiilor radiologice la flurograful mobil a persoanelor socialmente – vulnerabile, se propune alocarea a 60,0 mii lei Aparatului preşedintelui.

În legătură cu necesitatea elaborării Strategiei de dezvoltare socio-economice a raionului Străşeni pentru anii 2016-2020, se propune de a aloca Aparatului preşedintelui  150,0 mii lei..

În scopul susţinerii, motivării şi aprecierii performanţelor sportivilor menţionaţi în proiectul deciziei, medaliaţi la Campionatul European de lupte libere, desfăşurat în oraşul Subotiţa, Serbia, se propune de a aloca Aparatului preşedintelui  7,0 mii lei.

      Proiectul de  decizie se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

V. Manoli,

 

șef al  Direcției finanțe                      

 

 

DECIZIE nr.

din       25  august    2015

                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului

raional Străşeni pentru trimestrul  IV  al anului 2015

 

 

         În temeiul art. 43, 46 ale  Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,  Consiliul raional DECIDE:

 

1.     Se aprobă Programul de activitate a Consiliului raional Străşeni pentru trimestrul IV al anului 2015, conform anexei.

 

2.        Preşedintele raionului, vicepreşedinţii raionului, şefii direcţiilor, secţiilor subordonate Consiliului raional să întreprindă acţiunile necesare pentru executarea integrală şi în termene a Programului nominalizat.

 

          3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului raional.

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                         

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU

 

 

AVIZAT:

 

Vicepreședintele raionului                           I. Ursu

Vicepreședintele raionului                           N. Budu

 Direcția finanțe                                            V. Manoli

 Direcția învățămînt                                      Iu. Certan

 Direcția agricultură, dezvoltare

 economică și a  teritoriului                          N. Sîrbu    

 Direcția asistență socială

 și protecție a familiei                                   V. Talmaci

 Secția  cultură, turism,

 tineret și sport                                              V. Schirliu                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                           Anexă

                                                                                                            la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                             nr         din    25 august   2015                                                                                                  

 

 

 

Programul

de activitate al Consiliului raional Străşeni

pentru trimestrul IV al anului 2015

 

Activităţi preconizate

Data desfăşurării activităţilor

Responsabil de elaborarea şi prezentarea proiectului și materialelor anexate

Data prezentării

proiectului

Raportor

 

 

 

I.   Şedinţa ordinară a  Consiliului raional

 

 

 

 

 PROIECTE DE DECIZII

 

1. Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni anul  2015

 

2. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2016

 

3.Cu privire la pregătirea instituțiilor din subordinea Consiliului raional pentru activitate în perioada rece 2015-2016

 

 

 

4. Cu privire la  asigurarea şcolarizării  și alimentației  copiilor în instituțiile de învățămînt din raion

 

6. Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 2015 

 

 

 

II. Activitatea comisiilor consultative de specialitate

 

 

1. Examinarea tuturor proiectelor de decizii incluse în ordinea de zi ce ţin de domeniul comisiei respective şi avizarea acestora.

 

 

 

2. Participarea la elaborarea proiectelor de decizii.

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Participarea consilierilor  la acţiunile cultural-educative şi festivităţi

 

1. Ziua Mondială a oamenilor în etate

 

 

2. Ziua lucrătorului din învăţămînt

 

 

 

3. Ziua lucrătorului din agricultură şi industria

prelucrătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

trimestrul IV

 

noiembrie 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel tîrziu cu 2 zile înainte de şedinţa  ordinară a Consiliului raional

 

Cel tîrziu cu 12 zile înainte de şedinţa  ordinară a Consiliului raional

 

 

 

 

 

 

 

1 octombrie

 

 

 

5 octombrie

 

 

 

 

A patra duminică a lunii noiembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia  finanţe

 

 

 

Direcţia  finanţe

 

 

 

Direcția agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului în comun cu conducătorii instituțiilor din subordinea  Consiliului raional

 

Direcția învățămînt

 

 

 

 

Secţia administraţie publică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii comisiilor consultative de specialitate

 

 

 

 

 

Consilierii raionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 noiembrie

 

 

01 noiembrie

 

 

10 noiembrie

 

 

 

 

 

 

10

noiembrie

 

 

 

10

noiembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vera MANOLI, șef al Direcţiei  finanţe

 

Vera MANOLI, șef al Direcţiei  finanţe

 

Nicolae BUDU, vicepreședinte al raionului

 

 

 

 

 

Iulia CERTAN,

şef al Direcţiei

învăţămînt

 

 

Mihail POPA,

președinte al raionului

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate

Secretarii comisiilor consultative de specialitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de  decizie „Cu privire la Programul de activitate  a Consiliului raional Strășeni  pentru trimestrul IV al anului 2015”

 

          În temeiul art. 43, 46 ale  Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, în scopul bunei organizări a activităţii Consiliului raional și stabilirii unor probleme prioritare pentru examinare în ședință,  se propune proiectul Programului de activitate a Consiliului raional Străşeni pentru trimestrul IV  al anului 2015.

         Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi aprobare în şedinţă.

 

 

Nina Rusu,

Secretar al Consiliului raional

 

 

Proiect

DECIZIE  nr.

din   25 august  2015

 

 

Cu privire la reorganizarea  Gimnaziului Stejăreni

 

     În temeiul art.43, 46 al Legii nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art.12, 15 lit.  ( f),  art.141 lit. (j)  din  Codul Educației nr. 152 din 17  iulie 2014,  Hotărîrea Guvernului  nr. 868 din 08 octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, întru realizarea planului de raţionalizare instituţională şi optimizarea mijloacelor financiare, Consiliul raional DECIDE:

 

         1 Se reorganizează Gimnaziul Stejăreni din gimnaziu în instituţie de învăţămînt general cu programe combinate-complex educaţional - şcoală primară-grădinită, cu şcolarizarea elevilor claselor V-IX în  Gimnaziul Căpriana, cu începere de la 01 septembrie  2015.

         2 Şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) va preaviza  prin ordin, sub semnătură, directorul  instituţiei supuse reorganizării, în  conformitate cu prevederile Codului Muncii al Republicii Moldova şi va monitoriza emiterea ordinului de către conducătorul instituției  respective privind preavizarea  salariaţilor despre reorganizarea gimnaziului.

        3. Şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) va examina posibilitatea angajării personalului disponibilizat  în urma reorganizării Gimnaziului Stejăreni în  conformitate cu legislaţia în vigoare.

        4. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan)  organizarea  transportării elevilor din  instituţia reorganizată  la şcoala  de circumscripţie cu începere de  la 01 septembrie  2015

        5.Se atribuie statut de şcoală de circumscripţie Gimnaziului Căpriana din momentul adoptării prezentei decizii.

6. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan).

       7. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului (M. Popa).

 

Preşedinte al şedinţei                                                           _______________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina  RUSU

 

 

 

AVIZAT:

Vicepreședinte al raionului                                I. Ursu

Direcția învățămînt                                            I. Certan

Direcția finanțe                                                 V. Manoli

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie ”Cu privire la reorganizarea  Gimnaziului   Stejăreni”

 

                    În Gimnaziul Stejăreni sunt  înmatriculați 50 elevi  și are un , deficit bugetar de 358,6 mii lei. Condiţiile de desfăşurare a procesului de instruire şi educaţie în instituţia dată  nu satisfac cerinţele sanitaro-igienice şi  educaţionale. Mobilierul şcolar este foarte vechi, uzat, iar posibilităţile de procurare-renovare lipsesc. Totodată,  insuficienta dotare curriculară a procesului educaţional, lipsa cadrelor didactice de specialitate la disciplinele şcolare, potenţialul educaţional redus al cadrelor existente, fluctuaţia  de cadre mare, nu pot asigura un învăţămînt  de calitate. Tinînd cont de situaţia respectivă şi luînd în consideraţie căile de acces bune pentru transportarea copiilor spre o altă instituţie de învăţămînt, propunem Consiliului raional examinarea posibilităţilor de reorganizare a instituţiei din gimnaziu în instituţie de învăţămînt general cu programe combinate-complex educaţional - şcoală primară-grădinită, cu şcolarizarea elevilor claselor V-IX în şcoala de circumscripţie Gimnaziul Căpriana, cu începere de la 01 septembrie  2015 şi finanţare în conformitate cu  Hotărîrea Guvernului  nr. 868 din 08 octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”.

            Direcţia învăţămînt îşi asumă responsabilitatea pentru crearea condiţiilor şi asigurarea unei instruiri de calitate în Școala primară-grădiniţă Stejăreni şi  continuităţii studiilor  contingentului de elevi ( clase V-VIII) din instituţia reorganizată  în şcoala de circumscripţie Gimnaziul Căpriana, organizarea transportării lor tur-retur şi va contribui la angajarea cadrelor didactice în cîmpul muncii în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Iulia Certan,

 

Şef al  Direcţie învăţămînt                           

 

 

                                                                                                                Proiect

DECIZIE  nr. 6/22

din   25 august  2015

 

 

Cu privire la reorganizarea Gimnaziului Căpriana

 

 

     În temeiul prevederilor art.43, 46 al Legii nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,  art. 15 alin.(1) lit. f), art. 20 alin.(1) lit. a), art. 21 alin. (1),  art.141 alin. (1) lit. j), art. 142 lit. h) al Codului Educației nr. 152 din 17  iulie 2014, Hotărîrii Guvernului  nr. 868 din 08 octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, întru realizarea planului de raţionalizare instituţională, optimizarea mijloacelor financiare,  Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se reorganizează Gimnaziul Căpriana  în instituţie de învăţămînt general cu programe combinate-complex educaţional -  Gimnaziu-grădiniţă Căpriana, cu începere de la 01 septembrie  2015.

     2. Şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) va preaviza  prin ordin, sub semnătură, directorul Gimnaziului Căpriana privind  reorganizarea instituţiei în conformitate cu Codul muncii al  Republicii Moldova şi va monitoriza emiterea ordinului de către conducătorul instituției  respective privind preavizarea  salariaţilor despre reorganizarea gimnaziului.

      3. Şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan), directorul gimnaziului – grădiniță vor crea condițiile  adecvate  pentru instituționalizarea în instituție a 50 de  copiilor cu  vîrste 3 -7 ani  din localitate.

      4. Şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) va monitoriza procesul de angajare a personalului calificat în gimnaziu-grădiniţă.

      5. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan).

      6. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului (M. Popa).

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                           _______________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina  RUSU

 

 

AVIZAT:

 

Vicepreședinte al raionului                                I. Ursu

Direcția învățămînt                                            I. Certan

Direcția finanțe                                                  V. Manoli

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie ”Cu privire la reorganizarea  Gimnaziului   Căpriana

 

     Întru realizarea planului de eficientizare a reţelei şcolare şi optimizarea mijloacelor financiare Direcţia învăţămînt realizează un plan de raţionalizare instituţională prin reorganizarea unor  instituţii, astfel asigurînd accesul la o educaţie mai bună  a diverselor categorii de copii din instituţiile din subordine.

     Ţinînd cont de lipsa unei grădiniţe de copii în localitatea Căpriana, solicitările părinţilor, Dicția învățămînt vine cu propunerea  reorganizării Gimnaziului Căpriana în instituţie de învăţămînt general cu programe combinate-complex educaţional gimnaziu – grădiniță.  În  acest scop într-un bloc separat al gimnaziului sunt create condiții pentru instituționalizarea a 50 copii cu  vîrstă preșcolară (2 grupe), începînd cu 01 septembrie 2015.

        În acest sens este și  acordul Ministerului Educației privind înființarea unei instituții gimnaziu-grădiniță în incinta gimnaziului existent (se anexează).    

        Propunem Consiliului raional examinarea proiectului  de decizie privind  reorganizarea instituţiei nominalizate în  școală-grădiniță,  întru soluționarea problemei  privind   asigurarea învățămîntului preșcolar în localitate.

 

 

Iulia Certan,

Şef  al Direcţie învăţămînt                                                        

 

 

 

 

 Alte Proiecte de decizii

Publicat: 23.04.2019   
Accesări: 161
Publicat: 28.02.2019   
Accesări: 250
Publicat: 25.01.2019   
Accesări: 332
Publicat: 03.12.2018   
Accesări: 461
Publicat: 26.10.2018   
Accesări: 729
Publicat: 23.07.2018   
Accesări: 668
Publicat: 18.04.2018   
Accesări: 791
Publicat: 23.01.2018   
Accesări: 960
Publicat: 01.12.2017   
Accesări: 1087
Publicat: 24.10.2017   
Accesări: 1063
Publicat: 25.07.2017   
Accesări: 1314
Publicat: 04.05.2017   
Accesări: 1035
Publicat: 03.02.2017   
Accesări: 1861
Publicat: 02.12.2016   
Accesări: 906
Publicat: 02.11.2016   
Accesări: 1694
Publicat: 08.08.2016   
Accesări: 1559
Publicat: 04.05.2016   
Accesări: 1564
Publicat: 04.02.2016   
Accesări: 2463
Publicat: 21.12.2015   
Accesări: 2172
Publicat: 02.12.2015   
Accesări: 1017

1 - 20 din 28

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 606307   Total ieri: 462   Total azi: 67