Prima pagină  »  Transparența decizională  »  Decizii adoptate
Decizii adoptate
Decizii ale Consiliului raional adoptate în ședința ordinară din 27 noiembrie 2015
Publicat: 08.12.2015   

      DECIZIE nr.  7/ 1

 

din  27 noiembrie  2015

 

Cu privire la executarea bugetului raional

 pe 9 luni ale anului 2015

 

      În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 28, 29 ale Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, examinînd raportul prezentat de către Președintele raionului și  Direcția finanțe, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

1.   Se ia act de raportul  privind executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2015.

2.   Se aprobă Raportul privind executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2015 la partea de venituri, în sumă de 95890,5 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 102488,4 mii lei (anexele 1-3).

3.   Direcţia finanţe (dna V. Manoli):

-       să înainteze preşedintelui raionului propuneri privind  asigurarea finanţării cheltuielilor aprobate în bugetul raional pe anul 2015 ţinîndu-se cont de priorităţile stabilite şi de posibilităţile bugetului în funcţie de executarea părţii de venituri;

-       să analizeze mersul executării bugetului şi să ia măsuri întru achitarea datoriilor creditoare cu termenul de achitare şi prescripţie expirat, formate în limita alocaţiilor aprobate/rectificate pe anul 2015;

-       să asigure finanţarea ritmică a necesităţilor curente prioritare a bugetului.

4.   Executorii de buget să asigure:

-       contractarea şi utilizarea mijloacelor publice în limita alocaţiilor aprobate şi conform destinaţiei în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare;

-       controlul riguros asupra utilizării eficiente a alocaţiilor publice şi  întreprinderea măsurilor de economisire a acestora;

-       întreprinderea măsurilor concrete în scopul achitării datoriilor creditoare formate la 01.10.2015 din contul mijloacelor financiare economisite din planul de finanţare pe anul 2015.

5.   Se numesc responsabili de executarea prevederilor prezentei decizii şefii direcţiilor şi secţiilor Consiliului raional.

6.   Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

                         DECIZIE nr.  7/2

                                              din   27   noiembrie  2015                     

 

 

Cu privire la aprobarea Bugetului

raional pe anul 2016 în prima lectură

 

 

         În temeiul prevederilor art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 21 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările   și completările ulterioare, Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar- fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Hotărîrii Guvernului nr. 82 din 24 ianuarie 2006  ,,Cu privire la Cadrul de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget”, examinînd  nota informativă la proiectul  bugetului raional în prima lectură, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

       1.  Se aprobă Bugetul raional pe anul 2016,  la venituri în sumă de 160494,2 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 160494,2 mii lei.

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

                                                 Decizie nr. 7/ 3

                        din   27  noiembrie  015

 

 

Cu privire la  pregătirea  instituțiilor din subordinea Consiliului raional
pentru  activitate în perioada rece   2015-2016

                                                                                                               

       În temeiul art.43, 46 ale Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, întru executarea prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 489 din 10 august 2015„Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2015-2016”, examinînd nota informativă cu privire  la  pregătirea  instituțiilor din subordinea Consiliului raional pentru  activitate în perioada rece   2015-2016, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE:

 

1.       Se ia act de nota informativă privind  pregătirea  instituțiilor din subordinea Consiliului raional  pentru activitate în perioada rece a anului 2015-2016.     

        2.  Conducătorii instituţiilor bugetare din subordinea Consiliului raional finanțate din bugetul raional: 

          -   să asigure, completarea unităţilor de operatori tehnici cu cadre calificate, responsabili de exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi să asigure instruirea şi atestarea acestora;

         -  să asigure,  supravegherea sistemelor de încălzire şi a cazangeriilor, profilaxia acestora, menținîndu-le în stare de funcţionare;

         - să întreprindă,  acţiuni de precauţie la obiectele administrate în vederea instalării (unde lipsesc) şi verificarea metrologică, în caz de expirare a termenului, a contoarelor pentru evidenţa consumurilor de energie electrică şi termică, de gaze naturale şi apă, utilizând în acest scop alocaţiile bugetare şi mijloacele financiare de la conturile cu destinaţie specială;

         3.   Direcţia  finanţe (V. Manoli):

           - să evalueze şi să prezinte informaţii preşedintelui raionului, privind achitarea restanţelor şi plăţilor  curente la resursele energetice consumate şi serviciile prestate, să întreprindă acţiuni concrete pentru stingerea datoriilor existente;

           - să vireze zilnic, la contul trezorerial cu destinaţie specială a cel puţin 20% din veniturile acumulate în bugetul raional, din care va fi efectuată finanţarea cheltuielilor pentru procurarea la timp şi constituirea stocurilor de combustibil, în limitele alocaţiilor prevăzute în bugetele instituţiilor administrativ-teritoriale, precum şi pregătirea obiectelor gestionate către perioada toamnă-iarnă, conform deciziilor consiliilor locale;

           - să prezinte periodic Comisiei raionale instituite prin Dispoziția nr.125 din 19 august 2015 informaţia privind virarea mijloacelor financiare la contul trezorerial cu destinaţie specială, datoriile existente la resursele energetice şi achitarea acestora.

        4.    Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi:

           - să întreprindă acţiuni întru stingerea datoriilor existente pentru resursele energetice consumate, serviciile comunale prestate şi achitarea la timp a plăţilor curente pentru acestea;

          - să întreprindă acţiuni întru asigurarea instituţiilor social-culturale cu resurse     energetice necesare pentru buna funcţionare în perioada toamnă-iarnă 2015-2016;

          - să examineze la şedinţele consiliilor locale, pregătirea instituţiilor social-culturale, fondului locativ din teritoriul administrat pentru o bună funcţionare în perioada rece a anului.

        5. Se pune în sarcina Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului (N. Sîrbu), prezentarea organelor administrative centrale, o dată la două luni, pînă la data de 20 a lunii respective, a informaţiilor privind pregătirea către perioada rece, potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului precitate.

         6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului (M. Popa).

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

   

                                                  DECIZIE nr. 7/4

                                               din   27  noiembrie  2015

 

Cu privire la asigurarea  şcolarizării şi alimentaţiei

copiilor în instituţiile de învăţămînt  din raion

 

      În temeiul  prevederilor Codului educației nr.152 din  17 iulie 2014, Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările și completările ulterioare,  Legii nr.140 din 14 iunie 2013   privind  protecţia socială a  copiilor în situații de risc și  a copiilor separați de părinți, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.434 din 23 iulie 1996 „Pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa copiilor şi adolescenţilor cu vîrste între 5 și 16 ani”, examinînd nota informativă  privind asigurarea şcolarizării şi alimentaţiei copiilor în instituţiile de învăţămînt din raion, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul raional  DECIDE:

 

     1.  Se ia act de nota informativă cu privire la asigurarea şcolarizării şi alimentaţiei  copiilor în instituţiile de învăţămînt din raion.

     2.  Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt, administraţiilor instituţiilor educaţionale:

-         să  asigure evidenţa cu strictețe a contingentului de elevi  şi completarea documentaţiei referitoare la  situația lor școlară    în conformitate  cu prevederile instrucţiunilor în vigoare;

-          să întreprindă, în regim de urgenţă, acţiuni de reintegrare socio-educațională a elevilor aflați în situație de abandon școlar sau absenteism;

-         să implementeze planurile individuale   de sprijin pentru combaterea fiecărui caz de risc de abandon școlar în parte;

-         să creeze parteneriate educaţionale cu  administraţiile publice locale, Inspectoratul  de poliţie Strășeni, părinţii în vederea  soluţionării    problemelor de şcolarizare şi abandon şcolar;

-         în cazul identificării  situațiilor de abandon școlar,  să se întreprindă acțiuni privind soluționarea acestora  în conformitate cu Instrucțiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime  și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului,  aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 270 din 08 aprilie 2014;

-         să întreprindă acţiuni de responsabilizare a managerilor şcolari, privitor la asigurarea obligatorie cu hrană gratuită a copiilor claselor I – IV,  în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

-         să monitorizeze prin angajaţii  săi  procesul de organizare a alimentaţiei raționale și normo-calorice a copiilor în instituţiile din subordine;  

     3.  Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul unu:

-         să elaboreze şi să prezinte anual, către 01 august, instituţiilor de învăţămînt din teritoriu listele de contingentare pe anii de naştere  a copiilor cu vîrste cuprinse între 5-16 ani conform „ Instrucţiunii cu privire la evidenţa copiilor şi adolescenţilor cu vîrste între 5 şi 16 ani ”  aprobată prin Hotărîrea  Guvernului nr. 434 din 23 iulie 1996;

-         să examineze în cadrul şedinţelor consiliilor locale problemele ce ţin de şcolarizarea obligatorie a tuturor copiilor din teritoriu,  asigurarea  alimentaţiei calitative, conform normativelor a copiilor din instituţiilor preşcolare;

-         să contribuie la asigurarea cu hrană gratuită a copiilor din familiile social vulnerabile din localitate;

-         să acorde ajutoare materiale copiilor din familiile socialmente vulnerabile în scopul prevenirii situațiilor de abandon școlar.      

     4.  Se desemnează responsabili  de  controlul  executării  prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele  raionului (I. Ursu) şi şeful Direcţiei învăţămînt  (I. Certan).

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                   

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

  DECIZIE nr. 7/ 5

  din  27   noiembrie   2015

 

 

Cu privire la derularea executării deciziilor

Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 2015

 

         În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, în scopul eficientizării executării prevederilor deciziilor Consiliului raional, examinînd nota informativă prezentată de Secţia administraţie publică, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE:

 

1.     Se ia act de informaţia privind derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 2015.

 

2.     Direcţiile, secţiile Consiliului raional şi subdiviziunile subordonate acestuia în colaborare cu autorităţile administraţiei publice de nivelul întîi:

 

-         să intensifice eforturile în vederea ţinerii sub control şi executării integrale a deciziilor Consiliului raional;

 

-         să prezinte Secţiei administraţie publică informaţii desfăşurate despre executarea deciziilor pe fiecare punct în parte, iar în cazul neexecutării acestora să se indice motivele.

 

3.     Secţia administraţie publică, în baza informațiilor recepționate de la șefii direcțiilor, secțiilor Consiliului raional va elabora raportul generalizat privind executarea deciziilor.

 

4.     Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului raional (N. Rusu).

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

 

DECIZIE nr. 7/6

din  27    noiembrie   2015

 

 

Cu privire la aprobarea Listei elevilor

instituţiilor de învăţămînt preuniversitar

şi extrașcolar din raion cărora li se acordă Bursa

Consiliului raional pentru elevii dotaţi

în anul de studii 2015-2016

 

 

      În temeiul prevederilor art.43, 46 ale Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art.141 din Codul educaţiei nr.152 din 17 iulie 2014, Deciziei Consiliului raional Străşeni nr. 6/20 din 25 decembrie 2012 ” Cu privire la aprobarea  Regulamentului de susţinere  a elevilor dotaţi și stabilirea numărului de burse”,, examinînd materialele prezentate de Consiliul coordonator de selectare a elevilor cu situaţia academică de excelenţă şi performanţe obţinute în cadrul diverselor concursuri la nivel raional, republican şi internaţional, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE :

 

     1. Se aprobă Lista elevilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi extrașcolar din raion cărora li se  acordă Bursa Consiliului raional pentru elevii dotaţi pentru  anul de studii 2015-2016, conform anexei 1.

 

     2.  Direcţia învăţămînt ( Iu. Certan )  să asigure achitarea burselor pentru copiii dotaţi în limitele alocaţiilor bugetare aprobate.

 

     3. Se desemnează responsabil  de executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului ( I. Ursu )

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

 

DECIZIE nr. 7/ 7

din 27 noiembrie 2015

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

 din componenta raională

 

În conformitate cu prevederile art. 19, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu  modificările ulterioare, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE:

 

       1.   Se alocă 276,0 mii lei din contul componentei raionale pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare în legătură cu majorarea numărului de elevi ai instituţiilor de învăţămînt cu 5 %., conform anexei.

    

       2.  Se alocă 61,4  mii lei din contul componentei raionale pentru achiziţionarea serviciilor de transportare a elevilor la Gimnaziul Căpriana și Liceul Teoretic ”Mitropolit Nestor Vornicescu”, Lozova.

 

     3. Se alocă 167,6 mii lei Liceului Teoretic „Ion Vatamanu” din contul componentei raionale pentru schimbarea ferestrelor.

  

     4. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (I. Ursu), şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan) şi  şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli).

    

     5. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

    

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

  

DECIZIE nr. 7/8
din  27  noiembrie2015


Cu privire la aprobarea Programului
raional de combatere și profilaxie a
rabiei pentru anii 2015 – 2020

 

         În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii nr. 436-XVI  din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 494 din 06 mai 1998 ,,Privind măsurile de combatere și profilaxie a rabiei” și în scopul combaterii și profilaxiei rabiei în teritoriul raionului Strășeni, avînd în vedere avizele comisiei consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se aprobă Programul raional de combatere și profilaxie a rabiei pentru anii 2015 – 2020, conform anexei.

 

     2.  Se recomandă Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor Strășeni, ÎS Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni, Asociației raionale a vînătorilor și pescarilor, Centrului de Sănătate Publică Strășeni, Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Strășeni, instituțiilor medico-sanitare publice din raion:

 

-         să conlucreze în vederea realizării acțiunilor prevăzute în Programul raional de combatere și profilaxie a rabiei, pentru anii 2015 – 2020;

-         să informeze anual Consiliul raional (Direcția agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului) despre realizarea prezentei decizii pînă la data de 1 aprilie.

 

     3.  Se recomandă primarilor localităților în termen de o lună să elaboreze planuri proprii de acțiuni privind realizarea Programului raional de combatere și profilaxie a rabiei pentru anii 2015 – 2020.

 

     4.  Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreședintelui raionului (N. Budu).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

                                                                                                

                                                                                                                  Anexă  

la Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                                                nr.7/ 8   din   27  noiembrie   2015

 

 

PROGRAMUL RAIONAL

DE COMBATERE ŞI PROFILAXIE A RABIEI  PENTRU ANII  2015-2020

 

 

1.      Dispoziții generale
 

Rabia (turbarea) este o boală infecțioasă acută, provocată de virusul rabic, ce se transmite de la animale sălbatice și domestice la om prin mușcătură, care se manifestă prin encefalomielită cu evoluția rapidă și invariabil mortală.

În anul 2015,în Republica Moldova situația epizootologică la rabie s-a agravat considerabil, fiind înregistrată față de anul 2014, atît o creștere a numărului animalelor diagnosticate cu rabie, cît şi a teritoriilor administrative afectate.

În procesul epizootic sunt antrenate 4 categorii de animale sălbatice (vulpea, mistrețul, căprioara, dihorele) și 5 categorii de animale domestice (bovine, porcine, caprine, canine, feline). Vulpea continuă a fi sursa principală de infecție rabică, agentul cauzal fiind depistat la 4 capete.

În raionul Strășeni situaţia epizootologică prin rabie în ultimii ani a devenit nefavorabilă, în deosebi la animalele domestice. Ultimele cazuri de rabie s-au înregistrat în anul 2015, în satul Căpriana. Recent în satul Tătăreşti  s-a confirmat rabia la un cîine dintr-o gospodărie casnică.

Realizarea Programului Teritorial de profilaxie şi combatere a rabiei are următoarele scopuri:

-          lichidarea rabiei la animalele domestice;

-          diminuarea activităţii focarelor naturale de rabie;

-          prevenirea îmbolnăvirilor de rabie în rîndul populației.

 

2.      Strategia raională de supraveghere a rabiei

 

2.1. La animale sălbatice.

 

            În localităţi, păduri, cîmpuri, sectoarele veterinare, ocoalele silvice, Asociația vînătorilor și pescarilor, cu sprijinul organelor administrației publice locale, vor întreprinde acțiuni permanente de depistare a animalelor suspectate sau bolnave de rabie. În cazul observării unor animale sălbatice cu comportare anormală (în special vulpi agresive ce nu se feresc de oameni) vor fi anunțate imediat Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor Strășeni, Asociația Vînătorilor și Pescarilor, și pădurarii locali.

Animalele sălbatice(vulpi, lupi, bursuci, rîşi, jderi, mistreţi etc.)  găsite moarte în cîmp și în păduri vor fi colectate cu precauţie şi trimise în mod obligatoriu la Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor Strășeni, laboratoarele interne, care vor expedia de urgenţă probele necesare pentru precizarea diagnosticului la Centrul Republican de Diagnostică Veterinară.

În scopul studierii mai profunde a morbidităţii de rabie, personalul ocoalelor silvice şi vînătorii vor trimite la Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor leşurile animalelor mici sau capetele animalelor sălbatice mari moarte sau ucise în zonele epizootice la rabie, precum şi capetele tuturor vulpilor împuşcate în aceste zone.

ÎS Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni va determina anual numărul şi densitatea populaţiei de animale sălbatice, în primul rînd de vulpi. Se va ține cont şi de numărul şi densitatea populaţiei de rozătoare, stabilite de Centrul de Sănătate Publică, stații pentru combaterea bolilor plantelor. În baza acestor date, serviciile interesate vor elabora propuneri corespunzătoare pentru menținerea populației de vulpi la indicii epizootologici inofensivi.

 

 

 

 

2.2.La animale domestice.

 

Supravegherea se efectuează în baza examenului clinic și de laborator.

Animalele domestice neutile, suspectate de rabie de către specialistul veterinar vor fi nimicite prin eutanasie. Se va asigura colectarea probelor de la leșurile de animale carnivore (cîini, pisici) suspectate de rabie sau care au pierit din cauze necunoscute, în special din zonele rabigene.

            La baza supravegherii se va afla evidenţa numărului şi densităţii populaţiei de cîini, aflaţi în posesia cetăţenilor şi datele despre vaccinarea antirabică anuală a acestor animale.

 

3. Strategia raională de prevenire a rabiei

 

3.1. Măsuri generale de prevenire.

 

            Populația va fi avertizată asupra pericolului pe care îl prezintă animalele bolnave și cele cu simptome ce se pot atribui rabiei. În cazul observării unor astfel de animale sau găsirii unor leşuri, populaţia va fi instruită să informeze Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor.

            Pentru prevenirea oricărei contaminări, manipularea cadavrelor sau detașarea capului de la acestea se va efectua numai de către persoane instruite, care vor purta obligatoriu mănuși și ochelari, iar ambalarea (dublă) se va face în pungi de plastic.

            Pe drumurile de intrare în pădure din zonele epizootice personalul ocolului silvic va instala panouri cu texte de avertizare a populației privind protecția contra rabiei și pericolul pe care îl reprezintă această boală.

 

3.2. La animale sălbatice.

 

            Se vor lua măsuri de evitare a contactului populației cu vulpile, ca principala sursă de boală. Se prevăd acțiuni de vaccinare orală a vulpilor. Campaniile de vaccinare orală vor fi organizate în zonele selectate de către Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor în funcție de frecvența înregistrării cazurilor de rabie la animalele sălbatice sau de numărul cazurilor de rabie la animale domestice și oameni. Suprafața minimă a zonelor unde se va efectua vaccinarea orală a vulpilor este de 1000 km2.

            Cantitatea necesară de momeli vaccinale se determină luînd drept temei densitatea medie de 15-18 momeli pe km2, iar instalarea lor se va face în mod manual. Zonele supuse vaccinării vor fi supravegheate timp de 3 ani.

 

3.3. La animale domestice.

 

                        Pentru prevenirea rabiei la animalele domestice, în deosebi la cîini:

a)      Primăriile:

-          vor efectua anual (octombrie-decembrie) catagrafierea cîinilor ce aparţin persoanelor particulare, organizaţiilor, instituţiilor şi agenţilor economici. În caz de necesitate, în scopul efectuării operațiunii în termen cît mai scurt posibil se va angaja personal suplimentar. Datele de evidenţă a cîinilor vor fi folosite pentru aplicarea taxelor corespunzătoare şi elaborarea planurilor de imunizare profilactică;

-          vor organiza echipe pentru prinderea cîinilor şi pisicilor vagabonde, precum şi puncte izolatoare pentru primirea lor de la populaţie, pentru eutanasia lor, jupuirea şi conservarea pieilor cu predarea lor ulterioară la întreprinderile de prelucrare respectivă, pentru utilizarea cadavrelor;

b)      Agenţii economici, crescătorii de cîini de vînătoare şi alte gospodării, întreprinderile,instituțiile şi organizațiile, precum şi cetăţenii sunt obligaţi:

-          să respecte regulile stabilite în republică de întreţinere a cîinilor şi pisicilor, animalelor de blană şi animalelor răpitoare;

-          să aducă cîinii şi pisicile ce le dețin, la locurile şi în termenele stabilite de Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor pentru control diagnostic, vaccinarea contra rabiei;

-          să interzică accesul cîinilor şi pisicilor nevaccinate contra rabiei pe stradă, la stîne, la vînătoare;

-          să ia măsuri pentru neadmiterea animalelor sălbatice răpitoare la turme, cirezi;

-          despre fiecare caz de mușcare a animalelor domestice şi cîinilor de către animale sălbatice răpitoare, cîini și pisici,  sau de suspectare la rabie, să anunţe urgent specialistul veterinar, care deserveşte gospodăria sau localitatea şi să ia măsurile necesare pentru izolarea animalelor suspectate de boală sau muşcate de cîini, pisici vagabonde şi sălbatice;

c)      Anual toţi cîinii de pază din teritoriul raionului, indiferent cui îi aparţin, iar în cazuri de necesitate, pisicile şi alte animale, vor fi supuse vaccinării profilactice obligatorii contra rabiei cu vaccină antirabie, conform instrucţiunii prevăzute pentru folosirea ei. Rezultatele vaccinării antirabice şi data efectuării ei vor fi consemnate în registrele Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor şi în condicele de evidenţă individuală.

 

3.4. La oameni.

 

            Toate instituțiile medicale acordă ajutor antirabic primar gratuit la solicitarea persoanelor cu leziuni provocate de animale sau traumate la prelucrarea lor, asigură transmiterea informaţiei corespunzătoare la Centrul de Sănătate Publică și asigură trimiterea pacientului la specialiștii respectivi pentru acordarea de ajutor medical specializat.

Persoanelor solicitante li se prescrie cursul de tratament profilactic conform schemelor de tratament în vigoare.

 

              4. Strategia teritorială de combatere a rabiei

 

4.1. Considerații generale.

 

            După precizarea diagnosticului de rabie la animale în laboratorul specializat, șeful Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor va declara imediat boala, stabilind și extinderea zonei epizootice. Se consideră zonă epizootică de rabie teritoriul, care se extinde pe o rază de cel puţin 30 km de la locul (localitatea, pășunea, pădurea) unde s-a diagnosticat rabia sau unde a avut loc contaminarea la animale domestice şi sălbatice.

            Deoarece la carnasiere perioada de incubaţie a virusului rabic poate depăși un an, se vor lua în consideraţie toate focarele depistate în ultimii 2 ani.

            Suprafaţa zonelor epizootice se stabileşte de către serviciul Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor în comun cu ocoalele silvice în baza tuturor informațiilor asupra apariţiei cazurilor de rabie.

            La sectoarele veterinare se vor întocmi hărţi epizootice cu marcarea localităţilor, în care s-au diagnosticat cazuri de rabie. Se va preciza data apariţiei cazurilor, specia şi numărul animalelor îmbolnăvite.

La şedinţele lor,Comisiile antiepizootice excepţionale (locale, raionale)                                                                                                                                                                       vor examina starea de efectuare a măsurilor de combatere şi profilaxie a rabiei, vor aplica clauzele prevăzute în prezentul program şi în legislaţia în vigoare, precum şi vor supraveghea realizarea lor.

            Decizia privind declararea focarului de rabie va fi afişată la primăria localității, ce se află în raza deservirii sectorului veterinar, unde s-a diagnosticat boala, informația despre acest caz fiind dată publicităţii şi prin alte mijloace de informare (posturi locale de radio şi televiziune, ediţii speciale etc.).

            Comisiile antiepizootice vor organiza în zonele focarelor controale periodice trimestriale, privind realizarea măsurilor preconizate, vor sancţiona persoanele fizice sau juridice, ce nu respectă normele de îngrijire a cîinilor şi favorizează răspîndirea acestor boli.

 

4.2. Combaterea rabiei la animale domestice.

 

            La depistarea rabiei la animalele domestice în zonele epizootice se va efectua:

-          determinarea vaccinărilor la cîini supravegheaţi şi imunizarea celor care nu au fost supuşi acestor proceduri. Cîinii, pentru care nu se face dovadă că au fost vaccinaţi, se consideră vagabonzi, luîndu-se măsurile de rigoare;

-          catagrafierea cîinilor o dată în 6 luni în timp de 2 ani de la ultimul caz de rabie;

-          prinderea cîinilor şi pisicilor vagabonde de către serviciul specializat al primăriilor;

-          eutanasia sau împuşcarea animalelor, care prezintă semne clinice de rabie şi colectarea probelor pentru examenul de laborator.

La depistarea  rabiei la animalele de valoare economică se va efectua:

-        nimicirea animalelor cu semne clinice de boală şi colectarea probelor pentru examenul de laborator;

-        sacrificarea animalelor cu muşcături, dar fără semne clinice de boală.

     Operațiunea se va efectua în termen de cel mult 5 zile de la data muşcăturii, cu separarea capului, coloanei vertebrale şi zonei unde s-a produs muşcătura;

-        vaccinarea urgentă a animalelor de valoare economică, în cazul în care mușcătura nu este localizată la cap şi supravegherea veterinară timp de 3 luni a ovinelor, caprinelor şi porcinelor, timp de 6 luni a animalelor cornute mari;

-        măsurile de restricţie timp de 2 luni şi vaccinarea antirabică imediată a celorlalte animale contaminate, dar fără urme de muşcături.

 

4.3. Combaterea rabiei în focarele naturale.

 

            În cazul depistării rabiei la animalele sălbatice (mai cu seamă la vulpi, enoţi), ocoalele silvice, Societatea vînătorilor și pescarilor vor organiza şi efectua măsuri de diminuare a numărului lor prin toate mijloacele disponibile, indiferent de termenele de vînătoare stabilite.

 

1.      Notificarea rabiei și informarea populației

            La nivel raional serviciile vizate vor fi informate imediat despre fiecare caz de rabie diagnosticat clinic sau prin metode de laborator la animale și oameni. Totodată, informația respectivă va fi remisă la primării în vederea informării populației, catagrafierii cîinilor și a vaccinării profilactice a acestora.

            Lucrătorii din domeniul medicinii umane și sanitar-veterinare vor avea obligația de a informa populația despre măsurile care trebuie luate în cazul producerii oricărei mușcături, observării modificării comportamentului la cîini sau pisici, precum și despre riscurile și urmările date de contaminarea cu rabia.

 

Planul de acţiuni pentru realizarea Programului  raional 

de combatere şi profilaxie a rabiei pentru anii  2015 – 2020  

 

N/o

Denumirea acţiunilor

 

Responsabili pentru executare

Termenul îndeplinirii

1.

Acţiuni  de supraveghere, prevenire şi

combatere a rabiei la animale sălbatice şi domestice

Evidenţa, întreţinerea şi catagrafierea strictă a cîinilor ce aparţin persoanelor particulare, instituţiilor, agenţilor economici şi datele despre vaccinarea antirabică a lor.

 

 

Primăriile,

Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor

 

 

anual (octombrie-decembrie)

2.

Vaccinarea (orală) a cîinilor din toate localităţile raionului şi a vulpilor în funcţie de densitatea lor şi pericolul epizootic la rabie.  

Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor,

 ÎS Întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni

anual (octombrie-decembrie)

3.

Eutanasia  cîinilor şi pisicilor vagabonde, formarea în fiecare localitate a brigăzilor speciale de nimicire a lor.

Primăriile

anual

(ianuarie - februarie)

4.

Depistarea animalelor suspecte sau bolnave de rabie în cîmp, păduri, localități; în cazul observării unor animale sălbatice cu comportament deviant (în special vulpi ce nu se feresc de oameni) să înştiinţeze imediat Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor, pădurarii locali.

 

Primarii, Direcția Raională pentru siguranța Alimentelor, ÎS Întreprinderea silvo-cinegetică
Străşeni, Asociaţia vînătorilor și pescarilor,

populația

pe parcursul anului în toate anotimpurile

5.

   Colectarea animalelor sălbatice găsite moarte în cîmp, păduri (vulpi, jderi, rîşi) şi organizarea transmiterii lor la Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor pentru diagnostic în laborator.

Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor, ÎS Întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni, Asociaţia vînătorilor și pescarilor

la  depistare

6.

Nimicirea animalelor domestice  suspecte, bolnave de rabie cu colectarea probelor pentru  analize de laborator.

 

Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor

la depistare

7.

Instalarea în locuri publice a panourilor şi afişelor de avertizare a populaţiei privind protecţia şi pericolul pe care îl prezintă boala rabia, informarea populaţiei despre respectarea regulilor de întreţinere a cîinilorîn gospodăriile casnice.

 

Primarii, Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor

permanent

8.

Determinarea numărului de animale sălbatice, în special vulpi şi elaborarea propunerilor pentru menţinerea populaţiei de vulpi la indicii epizootologici  inofensivi.

ÎS Întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni

 

anual

 

 

9.

Studierea densităţii populaţiei de rozătoare şi   elaborarea propunerilor corespunzătoare pentru menţinerea populaţiei de vulpi la indicii epizootologici inofensivi.

 

Centrul de Sănătate Publică Strășeni

ÎS Întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni

anual

 

 

 

10.

Acţiuni de supraveghere, prevenire şi

combatere a rabiei la oameni

 Acordarea ajutorului antirabic primar gratuit la adresarea persoanelor cu leziuni provocate sau traumate de animale, informînd Centrul de Sănătate Publică Strășeni.

IMSP Spitalul raional Strășeni,

Centrul de Sănătate Publică Strășeni

 

 

la adresarea pătimaşilor

 

 

11.

Informarea Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor despre fiecare caz de leziuni provocate oamenilor  de animale domestice cu stăpîn pentru supraveghere veterinară timp de 10 zile a animalului care a provocat muşcătura (trauma).

 

IMSP

Spitalul raional Strășeni, Centrul de Sănătate Publică Strășeni

 

timp de 24 ore  de la adresare

12.

Informarea  populaţiei prin intermediul mass-media privind combaterea şi profilaxia rabiei.

IMSP

Spitalul raional Strășeni,  Centrul de Sănătate Publică Strășeni,

primăriile

Permanent

13.

Întocmirea hărţilor epizootice cu marcarea localităţilor sau în vecinătatea cărora s-au înregistrat cazuri de rabie.

Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor, ÎS Întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni,

Asociaţia vînătorilor și pescarilor

la înregistrarea cazurilor

14.

Instruirea tuturor pădurarilor şi vînătorilor privind  măsurile de profilaxie a rabiei.

Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor, ÎS Întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni

anual

 

 

 

15.

Efectuarea controalelor trimestriale privitor la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor privind combaterea şi profilaxia rabiei, sancţionarea persoanelor fizice şi juridice ce nu respectă normele de îngrijire a animalelor domestice.

Comisia  antiepizootică

anual

 

 

 

 

 

           

                                                           DECIZIE nr. 7/ 9

din   27  noiembrie  2015

 

Cu privire la trecerea în evidenţa militară a recruților

 

În temeiul  art. 12 al Legii nr. 1245 – XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, art. 19, 46 ale  Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 631 din 23 mai 2003 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidența militară”,  examinînd nota informativă, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Centrul Militar Teritorial Străşeni, autoritățile publice locale de nivelul întîi,  să organizeze în perioada 01 - 29 februarie 2016, trecerea în evidenţa militară a tinerilor născuţi în anul 2000 şi cei de vârstă mai înaintată, care din diferite motive nu au fost anterior trecuţi în evidenţa militară.

     2.  Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de recrutare:

 

URSU Ion               - vicepreşedinte al raionului Străşeni, preşedinte al Comisiei;

ARNĂUT Igor       - comandant al Centrului Militar Teritorial Străşeni, vicepreşedinte al

                               Comisiei;

ŞEVCIUC Elena    - specialist principal, Secţia recrutare-încorporare, secretar al Comisiei;

         Membrii Comisiei;

GNIP Ludmila       - inspector superior al Biroului siguranță copii, Inspectoratul de Poliție

                               Strășeni;

SANDU Mihail     - preşedintele Comisiei medicale.

 

             Comisia de rezervă:         

BUDU Nicolae     - vicepreşedinte al raionului Străşeni, preşedinte al Comisiei;

ISAC Alexei         - locțiitor comandant Centrul Militar Teritorial Străşeni, vicepreşedinte al

                              Comisiei;

ADAMCIUC Tatiana   - specialist Secţia recrutare-încorporare, secretar al Comisiei;

         Membrii Comisiei;

COTELEA Diana         - şef Secţie securitate publică, Inspectoratul de Poliţie Străşeni;

SANDU Mihail            - preşedintele Comisiei medicale;

     3.  Se aprobă componenţa nominală a Comisiilor medicale :

                                              

SANDU  Mihail                 - dermatolog, preşedinte al Comisiei;                 

ROȘCA Tudor                   - chirurg;                              

CARAMAN  Victoria        - terapeut;                

JARDAN Constantin         - neurolog;               

PERELOMOVA Elena      - oftalmolog;                        

GAVRILIUC Valentina     - psihiatru;               

TOPOR Iurie                      - otorinolaringolog;                                   

GÎȚU Galina                      - dermatolog;                                   

ADAMCIUC Tatiana         - psiholog;

 

         Comisia de rezervă:

 

SANDU  Mihail                 - dermatolog, preşedinte al Comisiei;                 

ZAHARCIUC  Pavel         - chirurg;                              

IORGA  Teodora               - terapeut;                 

SÎRBU  Vera                        - neurolog;             

DÎRU  Ina                            - oftalmolog;                                  

GAVRILIUC  Valentina      - psihiatru;             

BOȚAN  Victoria                 - otorinolaringolog;                                             

GÎȚU  Galina                        - dermatolog;                                

     4. Primarii oraşelor, comunelor, satelor din raion să organizeze înștiințarea persoanelor ce urmează a fi trecute în evidența militară, să întocmească și să perfecteze documentele necesare, să asigure prezența  tinerilor la Comisia medicală (asigurarea cu transport) conform graficului elaborat de Centrului Militar Teritorial Străşeni.

     5.  Directorul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Străşeni (A. Tuchilă), șeful  Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni (A. Iațîșin), șefii  centrelor de sănătate din comunele, satele raionului:

 - să contribuie la organizarea activităţii Comisiei medicale (Centrul Militar Teritorial Străşeni) în perioada 01 – 29 februarie 2016;

 - să organizeze efectuarea investigaţiilor medicale în instituţiile medicale la locul de trai a tinerilor ce urmează a fi recrutaţi, conform graficului elaborat de Centrului Militar Teritorial Străşeni;

 - să contribuie la perfectarea fişelor medicale, forma 25 – IU, listelor de semnalizare a tinerilor ce se află la evidenţă în dispanserele psiho-neurologice, narcologice, ftiziatrice, dermato - venerologice şi să le prezinte la Centrul Militar Teritorial Străşeni pînă la 15 decembrie 2015;

 -  să asigure 20 loc paturi în staţionar în scopul examinării şi tratării  recruţilor;

 -  să elibereze de la serviciul de bază, în perioada 01 - 29 februarie 2016 medicii antrenaţi în activitatea Comisiei, cu păstrarea locurilor de muncă şi a salariilor lunare.

     6.  Inspectoratul de Poliție Strășeni să acorde  ajutor primăriilor, Centrului Militar Teritorial Străşeni în căutarea tinerilor ce se eschivează de la trecerea în evidenţa militară.

     7.  Direcția asistență socială și protecție a familiei să prezinte informaţia privind recruţii născuți în anul 2000, cu handicap la Centrul Militar Teritorial Străşeni pînă la 15 decembrie 2015.

     8.  Comandantul Centrului Militar Teritorial Străşeni să informeze, pînă la 05 martie 2016, președintele raionului despre desfăşurarea activității privind trecerea în evidenţa militară a tinerilor.

     9.  Controlul asupra executării prevederilor prezenţei dispoziţii se pune în seama vicepreşedintelui   raionului (I. Ursu)  şi  comandantului  Centrului  militar  teritorial      (I. Arnăut).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

                                                             DECIZIE nr.  7/ 10

                                                       din  27    noiembrie  2016                    

                                                                                                                                                                                                     

Cu privire la aprobarea Bugetului

raional pe anul 2016

 

În temeiul prevederilor art.43 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările  ulterioare, art. 21 al Legii 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  art. 5 (1) al Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000,  Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE:

 

1.             Se aprobă indicatorii generali ai bugetului raional pe anul 2016 (anexa nr. 1).

 

2.             Se aprobă sinteza bugetului raional pe venituri pentru anul 2016 (anexa nr. 2).

 

3.             Se aprobă sinteza resurselor şi cheltuielilor bugetului raional pe anul 2016 conform clasificaţiei funcţionale şi clasificaţiei pe programe (anexa nr.3).

 

4.             Se aprobă cuantumul transferurilor alocate de la bugetul de stat bugetului raional în sumă de 139624,0 mii lei, inclusiv:

-         transferuri cu destinaţie generală  - 20020,0 mii lei;

-         transferuri cu destinaţie specială – 119604,0 mii lei;

 

5.             Se aprobă efectivul limită al statelor de personal  şi cheltuielile totale ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional (anexa nr. 4).

 

6.             Se aprobă limita numărului unităţilor de personal din instituţiile publice finanţate din mijloacele colectate ale bugetului raional (anexa nr. 5).

 

7.             Se aprobă mijloacele colectate preconizate spre încasare de instituţiile publice finanţate de la bugetul raional din executarea lucrărilor, serviciilor prestate contra plată ( în anexa nr. 6).

 

8.             Se aprobă cuantumul Fondului de rezervă al bugetului raional în mărime de  500,0 mii lei, care va fi utilizat în conformitate cu Regulamentul aprobat.

 

9.             Se aprobă Fondul de susţinere socială a populaţiei în sumă de 2670,2 mii lei, care va fi utilizat pentru acordarea ajutorului material persoanelor socialmente vulnerabile (anexa nr. 7).

 

10.        Se aprobă componenta raională  pentru protecţia împotriva efectelor negative ale aplicării formulei precum şi sporirii interesului pentru consolidarea  reţelei şcolare în sumă de 6805,2 mii lei.

 

11.        Se constituie Fondul pentru educaţie incluzivă în mărime de 1889,2 mii lei, ceea ce constituie 2% din volumul transferurilor categoriale, calculate pe bază de formulă a instituţii

12.        Se aprobă lista instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general cu suma mijloacelor financiare prevăzute în buget pentru anul 2016 pe bază de formulă (anexa nr. 8).

 

13.        Se stabilesc, ca prioritate cheltuielile bugetare pentru plata salariilor, alimentaţiei, medicamentelor, resurselor energetice şi transferurile la bugetul asigurărilor sociale.

 

14.        Datoriile creditoare, existente la 01 ianuarie 2016, ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional vor fi achitate de acestea din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pentru întreţinerea lor în anul 2016.

 

15.        Contractarea de mărfuri, lucrări şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli de către executorii de buget se fac numai în limita alocaţiilor prevăzute instituţiilor respective, reduse cu suma datoriilor creditoare existente la 01 ianuarie 2016 a instituţiei.

 

16.        Se stabileşte că la situaţia din 31 decembrie 2016, datoria bugetului raional nu va depăşi 5465,0 mii lei şi se va finanţa din contul şi în limita veniturilor proprii.

 

17.        Direcţia finanţe (V. Manoli) se abilitează cu dreptul de a preciza planurile de finanţare a ordonatorilor secundari de credite, în limita alocaţiilor anuale, cu aprobarea în prealabil a preşedintelui raionului.

 

18.        Direcţia finanţe (V. Manoli) să analizeze situaţia financiară şi să prezinte Consiliului raional rapoarte privind executarea bugetului raional pe semestrul întîi, nouă luni ale anului în curs şi pe anul de gestiune, să întreprindă acţiuni concrete privind consolidarea disciplinei financiare.

 

19.        Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii Comisia consultativă de specialitate economico-financiară.

 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

 

DECIZIE nr. 7/11

din   27 noiembrie  2015

 

 

Cu privire la acordarea suportului

social tinerilor specialiști

 

 

          În temeiul art. 19, 46 al  Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 7, 8 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate,   Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se alocă primăriilor satelor, comunelor, orașelor, liceelor, gimnaziilor  (conform anexei)  12,0  mii lei, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în planul de finanțare a Direcției învățămînt, pentru acordarea suportului social în mărime de 200 lei lunar tinerilor specialiști, care activează în instituțiile de învățămînt pe perioada  septembrie – decembrie 2015.

 

     2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreședintele raionului (I. Ursu), șeful Direcției finanțe (V. Manoli), șeful Direcției învățămînt (Iu. Certan) și primarii satelor, comunelor, orașelor nominalizate în anexa la prezenta decizie.

 

     3.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii președintele raionului ( M. Popa).

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

DECIZIE nr. 7/13

din  27 noiembrie  2015 

                                                                 

Cu privire la transmiterea unui

mijloc de transport

 

În temeiul art. 77 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ultarioare,  art. 8 alin. (4) al Legii nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, art.14 al Legii  nr.121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea şi  deetatizarea proprietăţii publice, Deciziei Consiliului comunal Gălești nr.7/12 din 11 septembrie 2015 „Cu privire la acceptarea transmiterii automobilului”, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se transmite cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului comunal Gălești, din proprietatea  publică a raionului, aflat în gestiunea Aparatul președintelui raionului,  în  proprietatea  publică a unității administrativ – teritoriale comuna Gălești (Primăriei Gălești)  automobilul Mercedes 208, număr de înregistrare ST AJ 711,  numărul motorului 60194010210892,  numărul caroseriei WDB6013671P225046, anul fabricării 1992.    

     2. Se instituie Comisia de predare-primire a unităţii de transport în următoarea componenţă:

POPA Mihail,            președinte al raionului Strășeni, preşedintele  Comisiei;

            Membrii Comisiei:

SÎRBU Galina,          specialist principal, Aparatul președintelui raionului;

BUDU Valentin,       specialist principal, Direcția agricultură, dezvoltare economică și

                                  a  teritoriului;

      RODIDEAL Tudor,  primarul comunei Gălești;

      CORTAC Valentina, contabil-șef Primăria Gălești.

    3.  Se pune în sarcina Comisiei nominalizate  predarea-primirea unităţii de transport  conform documentelor contabile deţinute şi Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor,  clădirilor,  construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 09 octombrie 1995,  cu modificările şi completările ulterioare.

     4. Instituțiile nominalizate în prezenta decizie vor perfecta, în modul stabilit, documentele ce se impun.

     5. Se desemnează responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii specialistul principal din  Aparatul președintelui raionului (G. Sîrbu).

     6.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

 

                               DECIZIE nr. 7/17

                                   din    27  noiembrie   2015

 

 

Cu privire la Programul de  întreţinere

a drumurilor publice locale, pe timp

de iarnă,  în anul 2016

 

 

În conformitate cu prevederile art. 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,   Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE:

 

 

     1.  Se aprobă 500,00 mii lei pentru  întreţinerea drumurilor publice locale, pe timp de iarnă,  în anul 2016, conform Programului  anexat.

 

     2. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului, (M. Popa).

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

DECIZIE nr.7/18

din 27 noiembrie 2015

 

 

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului

de evaluare anuală a performanţelor profesionale

ale funcţionarilor publici de conducere

 

În temeiul art. 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, întru realizarea prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu modificările ulterioare, în conformitate cu Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public, anexa nr.8 la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 ”Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, în scopul bunei organizări şi desfăşurări a procesului de evaluare anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici, avînd în vedere avizul comisiei consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE:

 

1.      Se stabileşte perioada de evaluare anuală a funcţionarilor publici de conducere din subordinea Consiliului raional 15 decembrie 2015 – 15 februarie 2016.

2.      Preşedintele raionului va efectua procedura de evaluare a performanţelor profesionale pentru următorii funcţionari publici de conducere din subordinea Consiliului raional:

     Secretarul Consiliului raional;

     Şeful Direcţiei finanţe;

3.      Vicepreşedinţii raionului vor efectua procedura de evaluare a performanţelor profesionale pentru funcţionarii publici de conducere din subordinea Consiliului raional, conform domeniului de activitate:

Şeful Direcţiei învăţămînt;

Şeful Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului;

Șeful Secției cultură, turism, tineret și sport;

Şeful Serviciului relaţii funciare şi cadastru.

.

4.      Evaluatorii nominalizaţi în punctele 2 şi 3 vor evalua performanţele profesionale ale funcţionarilor publici nominalizaţi în conformitate cu actele legislative și normative în vigoare

5.      Se desemnează responsabil de asigurarea executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

 

  DECIZIE nr. 7/19

  din   27  noiembrie   2015

 

Cu privire la desemnarea

managerului energetic

 

         În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 22 alin.(1) al Legii nr. 142  din 02 iulie 2010 cu privire la eficiența energetică, Hotărîrii Guvernului nr. 833 din 10 noiembrie 2011 cu privire la Programul național pentru eficiență energetică 2011 - 2020, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se desemnează dl Mihail COTELEA, șef adjunct al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului  în calitate de manager energetic,  responsabili de planificarea şi  monitorizarea îndeplinirii măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice, inclusiv a celor incluse în programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice, de evidenţă a economiilor de energie.

 

     2. Se desemnează responsabil de  controlul executării prevederilor prezentei decizii  președintelui raionului (M. Popa).

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

DECIZIE nr. 7/20

din 27 noiembrie  2015

                                                                                                                                 

 

Cu privire la completarea  Deciziei Consiliului

raional nr. 3/21  din 13  iunie   2014

 

În temeiul prevederilor art.43 (1) lit. d) al Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

        1. Se completează  Decizia Consiliului raional nr. 3/21 din 13 iunie 2014 „Cu privire la darea în locațiune a bunului, prin licitație”,  după cum urmează:

        - la punctul 1 după cuvintele ”prin licitație ”se introduce textul ” fără drept de privatizare”.

 

       2. Prezenta decizie se aduce la cunoștința locatarului.

 

3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

                                           DECIZIE nr. 7/21

                                          din  27 noiembrie 2015

 

 

Cu privire la modificarea  Deciziei

Consiliului raional nr. 4/2 din 09 iulie 2015

 

 

În temeiul prevederilor art.46 al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările  ulterioare, Legii nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu modificările ulterioare, Legii nr. 457-XV din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.4151 din 29 septembrie 2015 „Privind atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Străşeni”, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Decizia Consiliului raional nr. 4/2 din 09 iulie 2015 „Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate ” se modifică după cum urmează:

- la punctul 2  în alineatul ”Comisia protecția mediului, agricultură, industrie, construcții” se  exclude sintagma „Cotelea Mihail” şi se   include  sintagma „Ioniță Constantin”.

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

DECIZIE nr. 7/23

din  27  noiembrie  2015

 

 

Cu privire la rectificarea bugetului raional

 

În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările și completările ulterioare,  art. 26 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE:

 

      

 1. Se alocă 33,0 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pentru anul 2014 pentru menţionarea cîştigătorilor la concursul ,,Cea mai pregătită instituţie pentru noul an de învăţămînt”.

       

2. Se micşorează cu 173,0 mii lei planul de finanţare a Direcţiei agricultură,dezvoltare economică şi a teritoriului,mijloace neutilizate şi se direcţionează pentru achitarea lucrărilor de construcţie a dormitorului de 112 locuri la Tabăra de odihnă ,,Codru,,

      

 3. Se micşorează cu 90,0 mii lei planul de finanţare a serviciului de deservire socială la domiciliu,mijloace neutralizate în legătură cu posturile vacante şi se direcţionează pentru achitarea lucrărilor de construcţie a dormitorului de 112 locuri a Taberei de odihnă „Codru”

 

4. Se alocă 100,0 mii lei Primăriei Sireţi din contul mijloacelor constituite, în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, în legătură cu necesitatea restaurării edificiului primăriei distrus de incendiu pe data de 5 septembrie 2015.

 

5. Se alocă 60,0 mii lei Aparatului președintelui raionului, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014,  pentru reparaţia sălii de sport a Şcolii sportive.

 

6.  Se alocă 50,0 mii lei  Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituie în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014 pentru procurarea uniformelor colaboratorilor de poliţie.

 

7.  Se micşorează cu 1100,0 mii lei planul de finanţare pe amenzile aplicate de subdiviziunile Inspectoratului  General de Poliţie pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor audio-foto-video şi respectiv se micşorează cu 1100,0 mii lei planul de finanţare la partea de cheltuieli pe compartimentul ,,Menţinerea ordinii publice şi securităţii naţionale”.

 

8.  Se micşorează cu 300,0 mii lei planul de finanţare pe taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova şi respectiv se micşorează cu 300,0 mii lei şi cheltuielile la compartimentul ,,Gospodăria drumurilor.”

 

9. Se alocă 187,0 mii lei Liceului Teoretic „Universul”, s. Scoreni din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional, pentru remunerarea muncii ,  contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru luna octombrie, în legătură cu insuficienţa mijloacelor financiare prevăzute în planul de finanţare pentru anul 2015.

 

10. Se alocă 100,0  mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014,  pentru elaborarea documentaţiei de proiectare a Oficiului Medicilor de Familie, s. Roşcani.

 

 11. În legătură cu faptul că, conform Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor la desfăşurarea licitaţiei au fost contractate lucrări cu 933,8 mii lei mai puţin decît suma preconizată, se alocă 114,6 mii lei  Aparatului preşedintelui, pentru finisarea lucrărilor de reparaţie a unei porţiuni de drum din s. Rădeni.

 

12. Se alocă 140,0 mii lei Gimnaziului Chirianca din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, pentru acoperirea deficitului bugetar.

 

 13.Se alocă 10,0 mii lei  Secției cultură turism, tineret și sport,  din contul mijloacelor constituie în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014 pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii ”Ziua Poliției”.

 

13. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii, şeful Direcţiei Finanţe,  (V. Manoli), şeful Direcţiei învăţămînt ( I. Certan).

 

14. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                   

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

 

                               DECIZIE nr. 7/25

                                 din  27  noiembrie  2015

 

 

Cu privire la aprobarea Listei terenurilor 

proprietate publică a raionului Strășeni

 

În temeiul prevederilor art. 43, 46,77 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, Legii nr. 91–XVI din 05 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor, Deciziile Consiliului orășenesc Strășeni nr. 4/23 din 27 iunie 2014 ”Cu privire la transmiterea în proprietate a terenurilor, nr. 7/17 din 23 septembrie 2014 ”Cu privire la transmiterea în proprietate a terenurilor”, 6/27 din 21 iulie 2015 ”Cu privire la delimitare terenului proprietate publică UAT raionul Strășeni”, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se aprobă Lista terenurilor proprietate publică a raionului Strășeni, conform anexei.

 

     2.  Se pune în sarcina Serviciului relații funciare și cadastru operarea modificărilor necesare în cadastrul funciar al raionului.

 

     3.  Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului (M. Popa)

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

DECIZIE nr. 7/26

din 27 noiembrie  2015

                                                                                                                                 

Cu privire la delegarea în străinătate în interes

de serviciu a angajaților  Consiliului raional

 

În conformitate cu prevederile art.43, alin. (2)  al Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, p. 9 alin. 3 din Hotărîrea Guvernului nr.10 din 05 ianuarie 2012 ”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova”, avînd în vedere avizul  comisiei consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

        1. Se acceptă delegarea în străinătate în interes de serviciu a conducătorului autorității publice, vicepreședinților raionului,  funcționarilor publici de conducere și de execuție și  altor angajați ai Consiliului raional.

 

         2. Se împuternicește președintele raionului, la necesitate, să emită dispoziții   de delegare a angajaților în conformitate cu prezenta decizie, cu indicarea punctelor de destinație și perioada deplasării.

 

        3. Cheltuielile de deplasarea se vor achita conform Hotărîrii Guvernului nr.10 din 05 ianuarie 2012 ”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova”, în limita alocațiilor planificate în buget pe anul respectiv.

 

        4. Persoanele delegate, după încheierea deplasării, să prezinte informații ample privind scopul și rezultatele deplasării președintelui raionului și Consiliului raional.

 

        5. Se abrogă punctul 4 al Deciziei  Consiliului raional nr. 1/37 din 23 februarie 2010 ”Cu privire la  asocierea Consiliului raional Strășeni cu Consiliul  Județean Iași din România”.

 

6. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

DECIZIE nr.7/27

din 27 noiembrie 2015

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

raional nr. 2/7 din 28 mai 2013

 

         În conformitate cu prevederile art.46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu modificările ulterioare, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 2/7 din 28 mai 2013 „Cu privire la crearea Centrului de plasament temporar al copilului şi aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea acestuia”, după cum urmează:

-         În anexa nr.1,, Regulamentul privind organizarea și funcționarea Centrului de plasament temporar al copilului ’’, în pct.11 sintagma ,,Capacitatea maximă a Centrului este de 25 de copii’’, se substituie cu sintagma ,, Capacitatea maximă a Centrului este de 15 copii’’, cu vîrste cuprinse între 3 și 18 ani.

-         În anexa nr.2 ,, Statele de personal ale Centrului de plasament temporar al copilului’’, se substituie cu Anexa nr.2 cu un nou conținut (se anexează).

 

     2.  Prezenta decizie va intra în vigoare de la 01 decembrie 2015.

 

     3.  Se numeşte  responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei și șeful Serviciului de plasament temporar al copilului .

 

     4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui raionului (I. Ursu).

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

DECIZIE nr. 7/ 28

din  27  noiembrie 2015

 

Cu privire la modificarea

Deciziei Consiliului raional

nr. 2/12 din 26 mai 2015

 

     În temeiul art. 43(1) lit. (j), art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie  2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 760 din 17 iulie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului–cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de asistență parentală profesionistă și a standardelor minime de calitate”, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

1.     Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliul raional nr. 2/12 din 26 mai 2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului de asistență parentală profesionistă”, după cum urmează:

 

                -În anexa nr. 3 „Statele de personal pentru Serviciul de asistență     parentală profesionistă” se substituie cu Anexa nr. 3 cu un nou conținut (se anexează) .

 

2.     Prezenta decizie va intra în vigoare de la 01 decembrie 2015.

 

3.     Se numește responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii șeful Direcţiei  asistenţă socială şi protecţie  a familiei.

 

4.     Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii vicepreședintele raionului (I. URSU).

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

DECIZIE nr.  7/ 29

din   27   noiembrie 2015  

 

Cu privire la crearea Casei de copii

de tip familial Orbu

 

În conformitate cu art. 112 – 115, art. 148 – 153 din Codul Familiei al Republicii Moldova, Legii 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, Hotărîrilor Guvernului nr. 937 din 12 iulie 2002 “Pentru aprobarea Regulamentului casei de copii de tip familial“, nr. 812 din 02 iulie 2003 “Cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate pentru casele de copii de tip familial”, în temeiul cererii cet. Orbu Serghei și Orbu Alexandra și avizul Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate, în scopul asigurării protecției drepturilor copiilor rămași fără îngrijire părintească, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se creează Casa de copii de tip familial Orbu în baza familiei Orbu, domiciliată în s. Cojușna, raionul Strășeni.

     2.  Se numește dl Orbu Serghei părinte-educator al Casei de copii de tip familial Orbu.

     3.  Casa de copii de tip familial Orbu va activa în conformitate cu Regulamentul casei de copii de tip familial aprobat prin Decizia nr. 10/12 din 30 noiembrie 2011 și actelor legislative și normative în vigoare.

     4.  Activitatea Casei de copii de tip familial Orbu va fi finanțată:

-         de la  10 decembrie 2015 pînă la 31 decembrie 2015 de către Asociația Obștească ,,Concordia. Proiecte Sociale’’.

-         de la 01 ianuarie 2016 din bugetul raional, lunar Direcția finanțe va transfera Direcției asistență socială și protecție a familiei, pentru Casa de copii de tip familial Orbu, mijloacele financiare planificate în acest scop în conformitate cu normele stabilite de legislația în vigoare.

     5.  Cheltuielile privind funcționarea Casei de copii de tip familial se vor efectua în limita alocațiilor bugetare anuale, planificate în acest scop.

     6.  Direcția asistență socială și protecție a familiei va asigura monitorizarea activității Casei de copii de tip familial nominalizată.

     7.  Se desemnează responsabil de controlul executării prezentei decizii vicepreședintele raionului ( I. Ursu).

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

                                                  DECIZIE  nr. 7/30

                                               din  27  noiembrie   2015

 

 

 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

 raional  nr.6/21 din 25 august 2015

 

 

      În conformitate cu  prevederile art.19, 46 ale Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor  autorități ale administrației publice centrale și locale, cu modificările ulterioare, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional  DECIDE:

 

1.     Se aprobă unele modificări  în   Decizia Consiliului raional  nr. 6/21 din 25 august 2015 ”Cu privire la reorganizarea Gimnaziului Stejăreni” după cum urmează:

-         la punctul 1 sintagma ” cu școlarizarea elevilor claselor V-IX în Gimnaziul Căpriana”  se substituie cu sintagma ”cu școlarizarea elevilor claselor V-IX   în Liceul Teoretic ”Mitropolit Nestor Vornicescu”, Lozova”;

-         punctul 5  va avea următorul conținut:

”5. Se atribuie statut de școală de circumscripție Liceului Teoretic ”Mitropolit Nestor Vornicescu” Lozova”.

2.     Modificările operate întră în vigoare  din momentul adoptării prezentei decizii.

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

  

       

DECIZIE   nr. 7/31

din  27    noiembrie  2015

 

Cu privire la aprobarea  Planului strategic

 de dezvoltare a educației incluzive în raionul

Strășeni pentru anii 2015-2020

 

     În temeiul art.43 (1) lit. j al  Legii nr. 436-XVI privind administraţia publică locală cu modificările și completările ulterioare, avînd în vedere avizul comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

      1.  Se aprobă Planul strategic de dezvoltare a educației incluzive în raionul Strășeni pentru anii 2015-2020, conform anexei.

      2.  Se pune în sarcina Direcţiei   finanţe   să asigure finanţarea eşalonată a prezentului Planului strategic  de dezvoltare a educației incluzive în raionul Strășeni în conformitate cu limitele surselor  bugetare alocate sistemului de învăţămînt raional în acest scop.

4.   Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan):

-   să asigure  elaborarea de către SAP a Planurilor operaţionale de implementare a Planului strategic de dezvoltare a educației incluzive în raionul Strășeni pentru anii 2015-2020 şi să monitorizeze  procesele de implementare în baza setului de indicatori specificaţi la planificarea  componentelor prezentului Plan.

-      să constituie Comitetul de coordonare a dezvoltării educației incluzive în raion de monitorizare şi evaluare  anuală a  progreselor înregistrate, elaborare a  rapoartelor anuale, periodice şi finale, care vor fi prezentate în şedinţele Consiliului raional  şi  organelor ierarhic superioare.

-    să organizeze de comun acord cu Serviciul asistență psihopedagogică, managerii instituţiilor de invăţămînt şcolar şi preşcolar, administraţiile publice locale de  nivel întîi  elaborarea de Planuri similare de  dezvoltare a educației incluzive la nivel local, conform competenţelor nivelului respectiv.

4.  Se numeşte responsabil de controlul  executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (I. Ursu).

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                   

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

  

 

                                                                                                                                             A P R O B A T

prin Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                   nr. 7/31    din  27 noiembrie  2015

 

 

 

 

 

 

PLAN

strategic de dezvoltare a educației incluzive în raionul Strășeni

pentru anii    2015-2020

 

 

 

 

 

 

 

Elaborat în cadrul Proiectului ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale”, finanțat de Banca Mondială, administrat de FISM și implementat de Lumos Foundation Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducere. Context general

Evoluția din ultimii ani a politicilor internaționale în domeniul învățământului indică, tot mai clar, asupra ideii incluziunii educaționale ca fiind prioritară pe agenda statelor și guvernelor. La nivel global, există un consens cvasi-total privind recunoașterea dreptului copiilor la educație în medii generale de învățare.

În calitate de semnatar al Convenției ONU cu privire la drepturile copilului și Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, Republica Moldova s-a raliat tendințelor internaționale orientate spre asigurarea accesului la educație și a demarat procese și schimbări remarcabile, manifestate prin reformarea sistemului rezidențial de îngrijire a copilului și dezvoltarea educației incluzive.

Codul Educației, Strategia ”Educația 2020” se referă explicit la educația incluzivă și stabilesc promovarea incluziunii copiilor drept prioritate educațională a sistemului de învățământ național.  

Odată cu aprobarea de către Guvern a Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 a fost creat cadrul general conceptual-metodologic pentru promovarea și dezvoltarea unor noi abordări în educație. Pentru ca prevederile generale ale Programului să fie traduse în activități concrete și rezultate tangibile, este necesar ca și la nivel raional să fie aprobate și puse în aplicare planuri de acțiuni care să orienteze politicile, procesele și resursele locale în scopul realizării dezideratelor declarate prin angajamentele naționale asumate.

În acest scop, a fost elaborat Planul raional de dezvoltare a educației incluzive, bazat pe analiza rezultatelor cartografierii serviciilor educaționale, identificarea necesităților și stabilirea priorităților în domeniu. Planificarea s-a efectuat cu luarea în considerare a faptului că educația incluzivă este expresia realizării drepturilor fundamentale ale omului, contribuie la optimizarea utilizării resurselor în sistemul de învățământ, îmbunătățește eficiența și calitatea educației, în general.

Context local. Asigurarea accesului la educație (constatări de bază în procesul cartografierii serviciilor educaționale)

Raionul Strășeni este o unitate administrativ-teritorială amplasată în partea centrală a Republicii Moldova pe o suprafață de 730 km2. În teritoriul raionului Strășeni sunt 36 de localități: 1 oraș, 28 de comune și 7 sate.

Populația totală a raionului este de 92,1 mii locuitori, din care 18 041 (19,6%) sunt copii cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani. Din efectivul total de copii, 1402 (7,8%) sunt cu dizabilități.

Accesul la educație al copiilor din raion este asigurat de 72 de instituții de învățământ, dislocate în 34 de localități, inclusiv: 35 de instituții preșcolare, 1 școală primară-grădiniță, 19 gimnazii, 11 licee, 2 instituții rezidențiale și 4 instituții extrașcolare. În 9 localități instituțiile educaționale asigură accesul copiilor în învățămîntul preșcolar, primar și secundar, ciclurile I și II (gimnaziual și liceal). În vederea creări condițiilor de acces copiilor din localitățile în care nu există instituții/servicii educaționale, este organizat transportul școlar (pentru 395 de copii).

Rețeaua instituțiilor de învățământ din raionul Strășeni este concentrată, preponderent, în mediul rural: cca. 86% din totalul instituțiilor preșcolare și școlare funcționează în localități sătești.

Analiza rețelei instituțiilor de învățământ școlare și preșcolare din punctul de vedere al accesibilității edificiilor (asigurarea accesului fizic în clădire și prin interiorul acestora) demonstrează că, cu mici excepții, în școli și grădinițe nu sunt create condiții minime de acces pentru copiii cu dizabilități fizice/neuromotorii; instituțiile nu dispun de pante de acces în edificii, de blocuri sanitare adaptate, de mobilier adaptat, de dotări și echipamente specifice pentru facilitarea accesului la procesul educațional. 

Ratele de înrolare în învățământ a copiilor din raionul Strășeni, calculate prin raportare la numărul total de copii din evidența primăriilor, prezintă următoarea situație: 85,2% din totalul copiilor de 3-4 ani și 94% din totalul copiilor de 5-6(7) ani sunt încadrați în educația preșcolară/primară. De asemenea, 239 copii de 0-2 ani (9,7%) sunt încadrați în instituțiile preșcolare din raion.

La nivelurile școlare (primar și secundar), se înregistrează următoarele rate de înrolare în instituțiile de învățămînt din raion: 92,6% din copiii de 6(7) -10 ani, 82,7% - de 11-16 ani și 33,2% - de 17-18 ani. Totodată, rata generală a înrolării copiilor de vârsta școlarității obligatorii –  6(7) -16 ani – în instituțiile de învățământ din raion este 86,7%.

Din perspectiva asigurării dreptului și accesului la educație în limba maternă copiilor care provin din rândul reprezentanților etniilor conlocuitoare, într-o instituție de învățământ secundar procesul educațional este organizat/realizat și în limba rusă.

Din numărul total de 428 de copii cu dizabilități, sunt înrolați în instituții preșcolare 58 de copii de 3-4 ani, ceea ce constituie 42,6 la sută din numărul total de copii cu dizabilități de vârsta respectivă și 236 de copii cu dizabilități de 5-6(7) ani – 92,9% din numărul total de copii cu dizabilități din categoria de vârsta respectivă.

În instituții de învățământ primar și secundar sunt încadrați 880 copii cu dizabilități: 355 de 6(7)-10 ani (96,7%), 481 de 11-16 ani (94,3%) și 44 de 17-18 ani (45,4%). Ponderea copiilor cu dizabilități în totalul copiilor școlarizați la nivelurile respective de învățământ constituie 10,1%. Totodată, 41 de copii cu dizabilități cu vârste cuprinse între 6(7) și 16 ani nu sunt încadrați în învățământ.

Analiza ratelor de înrolare indică asupra existenței unor discrepanțe între numărul de copii în evidența primăriilor și numărul celor încadrați în instituțiile de învățământ din raion. Astfel, pe categorii de vârste cumulate se înregistrează un număr de 1237 de copii de 6(7)-16 ani neînrolați (13,3% din total). Situația respectivă confirmă precaritatea mecanismelor de evidența a copiilor în raion și necesitatea optimizării/perfecționării acestora sau reconsiderării generale a procedurilor de colectare și gestionare a statisticilor, prin informare și coordonare intersectorială.

Pentru facilitarea accesului la educație al copiilor cu dizabilități/cerințe speciale, în conformitate cu directivele politicilor naționale în domeniul incluziunii, în instituțiile de învățământ secundar din raion sunt create și funcționează servicii de suport educațional: centre de resurse pentru educația incluzivă în 19gimnazii și licee (acoperire de cca.61%).De asemenea, sunt instituite posturi de cadru didactic de sprijin în 21 instituții de învățământ secundar (acoperire cca. 68%).Cu atribuții în facilitarea incluziunii copiilor cu CES, în 29 instituții de învățământ secundar (acoperire cca.94%) activează comisii multidisciplinare intrașcolare și echipe PEI – în 24 de instituții (acoperire cca. 77%). La nivel preșcolar și în unica școală primară-grădiniță deocamdată nu au fost constituite structuri și servicii de suport educațional.

În CREI din instituțiile școlare sunt asistați 216 (≈23%) din cei 938 copii cu CES/dizabilități din evidența școlilor. Media copii asistați per CREI este 11,4, un indicator pozitiv din punctul de vedere al  eficienței și calității activităților organizate/realizate în centre.

În raion este slab dezvoltată rețeaua de servicii sociale adresate copiilor separați de familiile biologice (APP, CCTF). O anumită gamă de servicii sociale sunt prestate copiilor care cresc și se educă în familii: sprijin familial, ajutor social, centru de zi specializatÎn proces de dezvoltare este serviciul de asistență personală, beneficiari ai căruia sunt 12 copii.

În același timp, sunt puțin dezvoltate alte servicii necesare pentru susținerea incluziunii educaționale a copiilor cu dizabilități: asistență psihologică și asistență logopedică. Astfel, în doar 9 din 31 instituții de învățământ secundar sunt furnizate servicii de evaluare/asistență/consiliere psihologică. La nivel preșcolar nici o instituție de învățămînt nu are angajați psihologi. De asemenea, în raion sunt angajați doar 6 logopezi: 5 – în grădinițe și 1 – în instituții de învățământ secundar, iar specialist în kinetoterapie nu este angajat nici într-o instituție educațională din raion.

Analiza resurselor umane din instituțiile de învățământ din raion prin prisma existenței personalului didactic calificat pentru acordarea serviciilor de suport demonstrează că, pe lângă cadrele didactice de predare care oferă asistență directă copiilor la clasă, în instituțiile de învățămînt secundar(gimnazii și licee) sunt angajate 26 cadre didactice de sprijin și nici unul în grădinițe.

La nivel raional, este constituit și activează Serviciul de asistență psihopedagogică în atribuțiile căruia intră evaluarea complexă a dezvoltării copiilor, constatarea cerințelor speciale ale acestora și formularea recomandărilor referitoare la formele/tipurile de asistență necesar a fi oferite copiilor în procesul incluziunii educaționale. La fel, Serviciul acordă asistență metodologică instituțiilor de învățământ, cadrelor didactice, specialiștilor din alte domenii cu atribuții în lucrul cu copiii.

Analiza SWOT a situației din raion

Analizele situației din raion în domeniul dezvoltării educației incluzive, permit a evidenția următoarele.

Puncte forte:

 • Existența rețelei de instituții preșcolare și școlare care asigură accesul la educație al copiilor de vârsta înrolării în învățământul preșcolar, primar și secundar.
 • Asigurarea accesului la educație în limba maternă copiilor care provin din rândul etniilor conlocuitoare.

§  Asigurarea transportării către instituțiile educaționale a copiilor din localitățile în care nu funcționează instituții de învățământ.

§  În raion se atestă rate înalte de școlarizare a copiilor cu dizabilități. Din totalul de 1402 de copii cu dizabilități, 294 (cca. 69%) sunt înrolați în instituții preșcolare și 880 (cca. 90%) – în instituții de învățământ primar și secundar, inclusiv 96,7% cu vîrste 6(7)-10 ani și 94,3% cu vîrste 11-16 ani.

§  Procesul de dezvoltare a educației incluzive în raion este coordonat de responsabilul din cadrul Direcției Generale Politici Educaționale, Cultură, Tineret și Sport, susținut de SAP la nivel raional și de CMI la nivel instituțional.

§  Pentru facilitarea accesului copiilor cu cerințe educaționale speciale, sunt create și funcționează servicii de suport educațional: CREI în 22 instituții de învățământ secundar.

§  În instituțiile de învățământ secundar se dezvoltă, gradual, practici incluzive pozitive.

§  Managerii instituțiilor de învățământ, cadrele didactice și personalul SAP sunt formați în domeniul educației incluzive.

§  Infrastructura şi baza materială sunt în stare satisfăcătoare în majoritatea școlilor și grădinițelor din raion, cuprinzând mijloace şi echipamente la nivelul cerințelor actuale (clădiri reabilitate, mobilier, mijloace şi materiale de predare-învățare etc.).

§  În raion este constituit Fondul de educație incluzivă care asigură financiar crearea și întreținerea serviciilor de suport educațional.

Puncte slabe:

§  Mecanisme ineficiente de evidență a copiilor din localitățile raionului; existența discrepanțelor în statisticile deținute de primării și de instituțiile de învățământ.

 • În raion se înregistrează rate de înrolare în învățămîntul secundar mai scăzute decât cele de la nivel național: 92,6% - la nivel primar (indicator național – 93,1%). și 82,7% - la nivel gimnazial (indicator național – 87%).

§  Neînrolarea în învățământ a 41copii cu dizabilități de vârsta școlarității obligatorii.

§  Separarea de familii a 164de copii,băștinașidin raionul Strășeni, plasați în instituții rezidențiale în raion (134), în instituții rezidențiale în afara raionului (8) și în centre de plasament (22).

§  Lipsa transportului specializat pentru 3 copii cu dizabilități locomotorii care necesită astfel de transport, dar care nu beneficiază de acesta.

§  Lipsa centrelor de resurse pentru educația incluzivă în  9 la sută din instituțiile școlare.

§  Lipsa totală a structurilor și serviciilor de suport educațional în instituțiile preșcolare.

§  Fragilitatea serviciilor de suport educațional existente.

§  Dezvoltarea insuficientă a serviciilor de asistență psihologică și logopedică pentru a răspunde necesităților copiilor; număr limitat de copii care beneficiază de alimentație gratuită. Lipsa serviciilor specializate: kinetoterapie, transport specializat. Lipsa serviciilor pentru copii cu dizabilități multiple/complexe.

§  Infrastructura instituțiilor de învățământ, cu mici excepții, nu este adaptată pentru asigurarea accesului copiilor cu dizabilități în instituții.

§  Lipsa echipamentelor specializate de mobilitate, senzoriale, de autoadministrare etc., care ar facilita incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități.

§  Colaborarea intersectorială insuficientă și comunicarea defectuoasă între reprezentanții diferitor domenii cu atribuții în problematica copiilor în situații de dificultate.

§  Existența unor atitudini și mentalități perimate privind persoanele cu dizabilități.

Oportunități:

§  Existența politicilor de stat care promovează și încurajează dezvoltarea educației incluzive.

§  Existența cadrului normativ național care sprijină dezvoltarea educației incluzive la nivel de raion și unitate de învățământ.

§  Existența structurilor de specialitate naționale, care acordă sprijin în promovarea educației incluzive.

§  Acordarea sporurilor la salariile de funcție cadrelor didactice de sprijin. Instituționalizarea mecanismului de accedere la grade didactice a cadrelor de sprijin.

§  Ofertă diversificată și acces asigurat al cadrelor didactice la programe de formare continuă în domeniu, organizate/furnizate la nivel național și raional.

§  Acces nelimitat la sursele informaționale (normative, metodologice, de specialitate etc.), plasate pe platforme electronice gratuite, cu grad înalt de utilitate în planificarea și realizarea propriu-zisă a proceselor în contextul dezvoltării educației incluzive.

 • Existența oportunităților pentru aplicarea la proiecte cu obiective relevante pentru dezvoltarea educației incluzive.

Amenințări/constrângeri:

§  Amendarea legislației și promovarea modificărilor normative pentru promovarea educației incluzive în educația timpurie.

§  Instabilitatea politică și potențiala lipsă de continuitate în dezvoltarea educației incluzive.

§  Conștientizarea insuficientă de către toți factorii de decizie a importanței dezvoltării educației incluzive ca manifestare a asigurării accesului la educație tuturor copiilor.

§  Precaritatea/lipsa cadrului legal explicit pentru asigurarea alimentației copiilor cu cerințe educaționale speciale, incluși în programe de asistență care se derulează după programul școlar.

§  Comunicarea defectuoasă și divizarea responsabilităților între reprezentanții diferitor domenii cu atribuții în abordarea copiilor cu dizabilități.

§  Rezistență și inerție în acceptarea  noilor abordări în învățământ.

§  Intervenția unor factori externi (politici și de alt gen) în modul de alocare a surselor pentru crearea serviciilor de suport, pentru alte cheltuieli ce țin de dezvoltarea educației incluzive.

§  Finanțarea insuficientă sau întreruperea finanțării exprese a dezvoltării educației incluzive, în condițiile descentralizării și promovării  autonomiei financiare.

§  Lipsa mecanismelor de coordonare eficientă a demersurilor și de monitorizare a procesului de dezvoltare a educației incluzive.

Necesități și priorități ale raionului în domeniul educației incluzive

Deși  pe parcursul ultimilor ani în raion s-au înregistrat anumite realizări în promovarea educației incluzive, mai există aspecte care necesită îmbunătățiri, dezvoltare și modernizare continuă. Între cele mai stringente necesități și priorități:

§  Estimarea  tendințelor demografice din fiecare localitate și, în general, pe raion, pentru dezvoltarea strategiilor raionale și locale privind organizarea rețelei instituțiilor de învățământ preșcolar, primar și secundar și dezvoltarea serviciilor educaționale și non-educaționale care să sprijine accesul la educație.

§  Dezvoltarea/perfecționarea mecanismelor de evidenţă a copiilor la nivel de localitate, corelate cu evidențele din instituţiile de învățământ.

§  Identificarea și evaluarea tuturor copiilor cu dizabilități, în scopul constatării cerințelor educaționale speciale ale acestora și stabilirea celor mai adecvate forme de școlarizare a lor.

§  Extinderea rețelei structurilor şi serviciilor de suport educaţional în instituţiile de învățământ preşcolar, primar și secundar, în special a centrelor de resurse pentru educația incluzivă și a serviciilor de evaluare/asistență psihologică și logopedică.

§  Instituirea și aplicarea unor forme de suport educațional suplimentar în pregătirea temelor pentru acasă (meditații) copiilor din familii care nu îi sprijină în procesul de învățare și care sunt vulnerabile din punct de vedere socio-economic.

§  Dezvoltarea serviciilor de suport non-educațional în scopul facilitării incluziunii copiilor cu dizabilități: transport specializat pentru deplasarea spre și dinspre instituția de învățământ; alimentația gratuită pentru copii din familii vulnerabile.

§  Crearea de posturi didactice și nedidactice noi care să asigure asistența calificată a tuturor copiilor, în special a celor cu dizabilități, și care să răspundă cerințelor diverse ale copiilor: logopezi, psihopedagogi, psihologi, kinetoterapeuți.

§  Organizarea/asigurarea delegării personalului didactic la formări specializate periodice în vederea achiziționării de competențe specifice pentru lucrul cu copiii cu cerințe educaționale speciale, inclusiv cu dizabilități.

§  Evaluarea infrastructurii instituțiilor de învățământ în scopul constatării gradului de corespundere a acesteia necesităților tuturor copiilor.

§  Proiectarea și realizarea unor programe pe termen mediu și lung privind adaptarea intrărilor în clădirile instituțiilor de învățământ, adaptarea spațiilor interioare, realizarea altor ajustări rezonabile necesare.

§  Crearea parteneriatelor socio-educaționale în măsură să contribuie la identificarea problemelor cu care se confruntă atât fiecare instituţie educațională, cât şi fiecare familie defavorizată cu copii cu dizabilități.

§  Colaborarea cu ONG-uri, agenți economici, cu alți actanți relevanți pentru realizarea de proiecte, atragerea surselor extrabugetare de finanțare, în scopul dezvoltării/modernizării bazeitehnico-materiale şi adecvării acesteia la necesitățile copiilor, procurării de servicii, dotări, echipamente, precum și în alte scopuri care să  sprijine dezvoltarea educației incluzive la nivel de raion, de instituție educațională și la nivelul fiecărui copil.

Procesul de planificare

Scopul procesului de planificare strategică este elaborarea Planului strategic de dezvoltare a educației incluzive în raionul Strășeni pentru anii 2015-2020 învederea asigurării realizării politicilor și directivelor statului în domeniu și a accesului la educație de calitate pentru toți copiii.

Obiectivele specifice ale procesului de planificare vizează:

 • Analiza datelor cartografierii serviciilor educaționale din perspectiva capacității acestora de a răspunde necesităților tuturor copiilor din raion.
 • Evidențierea lacunelor, deficiențelor rețelei serviciilor educaționale și conexe în asigurarea educației de calitate pentru toți copiii.
 • Stabilirea, prin proces participativ și informare reciprocă, a necesităților raionului în domeniul educației incluzive.
 • Prioritizarea necesităților raionului în domeniul educației incluzive și formularea obiectivelor de dezvoltare a educației incluzive în raion.
 • Elaborarea, prin proces participativ și coordonare intersectorială, a Planului strategic de dezvoltare a educației incluzive în raionul Strășeni pentru anii 2015-2020.

Cadrul general de planificare se constituie din prevederile de bază ce se conțin în:

§  Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020;

§  Codul Educației;

§  Strategia ”Educația 2020”.

Actanții implicați în procesul de planificare:

§  Vicepreședintele raionului cu probleme de educație/sociale;

§  Șeful și specialiștii din cadrul Direcției Învățămînt;

§  Șeful și specialiștii din cadrul SAP;

§  Conducători de instituții de învățământ;

§  Reprezentanții domeniului de asistență/protecție socială;

§  Reprezentanții domeniului economico-financiar;

§  Părinți.

 

 


 

PLANUL STRATEGIC

de dezvoltare a educației incluzive în raionul Strășeni pentru anii 2015-2020

Misiune: Asigurarea accesului la educație de calitate pentru toți copiii din raion.

Viziune: Toți copiii au dreptul să crească în familii și să învețe în grădinițele și școlilegenerale. Instituțiile de învățământ din raion sunt deschise pentru toții copiii, realizează educație de calitate, acordă suport celor care necesită asistență educațională individualizată.

Valori: Pentru realizarea misiunii și viziunii propuse, autoritățile raionale și locale, instituțiile din domeniile educație, asistență socială și sănătate, părinții și copiii, societatea civilă din raion își asumă angajamentul comun să colaboreze pentru eliminarea barierelor și crearea oportunităților de acces la educație pentru toți copiii.

Principiile care guvernează dezvoltarea educației incluzive:

§  Principiul echității, care presupune tratament egal și non-discriminare;

§  Principiul egalizării de șanse, care implică crearea condițiilor de acces la educație, astfel încât toții copiii  să poată fi înrolați;

§  Principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia, care presupune abordarea individualizată a fiecărui copil și a necesităților acestuia;

§  Principiul calității, care reclamă respectarea standardelor de referință naționale și internaționale;

§  Principiul relevanței, care asigură adecvarea educației la cerințele individuale ale fiecărui copil;

§  Principiul eficienţei, care urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale în condiții de  gestionare eficientă a resurselor existente în învățământ și în domeniile conexe;

 • Principiul colaborării, care presupune sincronizarea acțiunilor și cooperarea pentru realizarea dreptului copiilor la educație;
 • Principiul responsabilității publice, care obligă autoritățile și instituţiile din domeniu să răspundă public pentru realizarea misiunii și obligațiunilor lor.

Obiective strategice:

 • Identificarea timpurie, referirea și școlarizarea copiilor cu cerințe educaționale speciale.
 • Crearea, la nivel de raion și instituție de învățământ, a sistemelor de suport multidisciplinar.
 • Consolidarea capacităților instituționale și ale diferitor grupuri de specialiști privind realizarea educației incluzive.
 • Sensibilizarea opiniei publice privind incluziunea și participarea copiilor în viața comunității, comunicare, mediatizare.
 • Stabilirea mecanismelor de monitorizare, coordonare și evaluare a dezvoltării educației incluzive.

 

Nr. crt.

Activități

Termene de realizare

Costuri de realizare

Instituții responsabile de realizare

Parteneri

Indicatori de rezultat

Costuri

Surse

Obiectiv strategic 1. Identificarea timpurie, referirea și școlarizarea copiilor cu cerințe educaționale speciale

1.       

Analiza revizuirea și perfecționarea mecanismelor existente la nivel raional și comunitar privind evidența copiilor de 0-18 ani

2015 –2016

 

 

DS

CMF

DASPF

BED

Primăriile

Raport de analiză elaborat

Mecanism revizuit

Decizie oficială a Consiliului Raional privind aprobarea unui mecanism revizuit emisă

2.       

Dezvoltareaunui sistem/mecanism armonizat de identificare timpurie a problemelor în dezvoltarea copilului

2016

 

 

 

CMF

DASPF

Instituțiile medicale

Instituțiile de asistență socială

Mecanism stabilit, aprobat, aplicat în activitatea instituțiilor

3.       

Identificarea timpurie a problemelor în dezvoltarea copiilor și asigurarea accesului lor la servicii de sănătate, sociale, educaționale, conform necesităților

2016-2020

 

 

CMF

DASPF

Instituțiile medicale

Instituțiile de asistență socială

Primăriile

Copii identificați timpuriu

Necesități de dezvoltare abordate

4.       

Stabilirea mecanismelor de referire intra- și intersectorială a copiilor în situații de dificultate, inclusiv a celor cu dizabilități,  a celor cu risc de abandon, de excludere/marginalizare de la educație

2016

 

 

 

CMF

DASPF

Instituțiile medicale

Instituțiile de asistență socială

 

Mecanisme instituționalizate prin decizii oficiale ale instituțiilor responsabile

5.       

Identificarea copiilor neșcolarizați, evaluarea complexă, în echipă multidisciplinară, a necesităților acestora și asigurarea școlarizării lor, cu suportul adecvat

2015-2020

 

 

Primăriile

Instituțiile medicale

Instituțiile de asistență socială

CMF

DASPF

SAP

 

Nr. copii identificați și școlarizați

6.       

Dezinstituționalizarea copiilor cu domiciliul în localitățile raionului, plasați în instituții rezidențiale din raion și din afara raionului (100% către 2020)

2015-2016

 

 

DASPF

APL1

 

Nr. copii dezinstituționalizați

7.       

Planificarea și alocarea, în baza deciziilor consiliilor locale a resurselor financiare, materiale pentru asigurarea școlarizării copiilor (sprijin familial, reducere/scutire taxă de înrolare în instituțiile preșcolare, pachet pentru școlarizare: îmbrăcăminte, încălțăminte, chiria manualelor etc.)

2016-2020

 

 

DASPF

Primăriile

DF

Nr. copii beneficiari, înrolați

Obiectiv strategic 2. Crearea, la nivel de raion și instituție de învățământ, a structurilor și serviciilor de suport multidisciplinar

8.       

Evaluarea anuală a gradului de acoperire (pe comunități, instituții de învățămînt) cu servicii de suport educațional și conexe și stabilirea necesităților raionului în dezvoltarea a noi servicii

2016-2020

 

 

DÎ DASPF

Primăriile

SAP

ONG-uri partenere

Evaluare efectuată

Necesități stabilite

9.       

Crearea/dezvoltarea centrelor de resurse pentru educația incluzivă în instituțiile preșcolare din raion (pînă la 40% acoperire către 2020)

2016 – 2 (total 2)

2017 – 4 (total 6)

2018 – 3 (total 9)

2019 – 3 (total 12)

2020 – 2 (total 14)

 

2016-2020

 

 

Primăriile

SAP

DF

Agenți economici

Nr. centre create

% acoperire în rețea

10.   

Crearea/dezvoltarea centrelor de resurse pentru educația incluzivă în instituțiile de învățămînt primar și secundar (pînă la 100% către 2020):

2016 –2 (total - 24)

2017 – 2 (total – 26)

2018 – 2 (total – 28)

2019 – 2 (total – 30)

2016-2020

 

 

 

SAP

DF

Agenți economici

 

Nr. centre create

% acoperire în rețea

11.   

Organizarea, în instituțiile de învățămînt primar și secundar, a grupelor de meditații (suport în pregătirea temelor pentru acasă) pentru copiii cu dificultăți de învățare și din familii defavorizate (pînă la 50% acoperire instituții către 2020):

 

2015-2020

 

 

Primăriile

DÎ DF

Nr. grupe instituite

Nr. copii beneficiari

12.   

Instituirea posturilor de cadru didactic de sprijin în instituții preșcolare (pînă la 40% acoperire instituții către 2020):

2016 – 2 (total 2)

2017 – 4 (total 6)

2018 – 3 (total 9)

2019 – 3 (total 12)

2020 – 2 (total 14)

2016-2020

 

 

Primăriile

DÎSAP

DF

 

Nr. posturi instituite

% acoperire necesități

13.   

Instituirea posturilor de cadru didactic de sprijin în instituții de învățămînt primar și secundar (100% instituții către 2020):

2016 – 2 (total - 25)

2017 – 2 (total – 27)

2018 – 2(total – 29)

2019 – 2 (total – 31)

2016-2020

 

 

 

 

SAP

DF

 

Nr. posturi instituite 

% acoperire instituții

14.   

Instituirea posturilor de psiholog în instituții preșcolare (acoperire cca. 35% instituții către 2020):

2016 – 2 (total 2)

2017 – 2 (total 4)

2018 – 3 (total 7)

2019 – 3 (total 10)

2020 – 2 (total 12)

2016-2020

 

 

Primăriile

 

SAP

DF

 

Nr. norme instituite 

% acoperire necesități

15.   

Instituirea posturilor de psiholog în  instituții de învățămînt secundar (acoperire cca. 65% instituții către 2020):

2016 – 2 (total – 11)

2017 – 2 (total – 13)

2018 – 2 (total – 15)

2019 – 3 (total – 18)

2020 - 2 (total – 20)

2016-2020

 

 

 

 

SAP

DF

 

Nr. posturi instituite 

% acoperire instituții

16.   

Instituirea posturilor de logoped instituții de învățămînt preșcolare (acoperire cca 35% din instituții către 2020):

2016 – 2 (total – 7)

2017 – 2 (total – 9)

2018 – 1 (total – 10)

2019 – 1 (total – 11)

2020 - 1 (total – 12)

2015-2020

 

 

DÎ Primăriile

DF

SAP

Nr. norme instituite

% acoperire necesități

17.   

Instituirea posturilor de logoped în  instituții de învățămînt secundar (acoperire cca 20% din instituții către 2020):

2016 – 1 (total – 2)

2017 – 2 (total – 4)

2018 – 1 (total – 5)

2020 - 1 (total – 6)

2015-2020

 

 

DÎ Primăriile

DF

SAP

Nr. norme instituite

% acoperire necesități

18.   

Completarea statelor de personal a SAP cu 2 unități (1 unitate pedagog, 1 unitate kinetoterapeut)

2016

 

 

 

SAP

DF

Posturi instituite

Specialiști angajați 

 

19.   

Organizarea alimentației gratuite a 100% din copiii asistați în centrele de resurse pentru educația incluzivă, create în instituțiile de învățămînt primar și secundar:

2015 – în 8 instituții

2016 – în 22 instituții

2017 – în 24 instituții

2018 – în 27 instituții

2019 – în 29 instituții

2020 – în toate instituțiile

Nr. mediu copii per instituție - 20

2015-2020

 

 

 

DF

SAP

DASPF

Primăriile Agenții economici din localități

Decizii aprobate

Nr. copii beneficiari

% acoperire necesități

20.   

Asigurarea transportării către și dinspre instituția de învățămînt a 3  copii care necesită transport specializat

2015-2020

 

 

Primăriile

DASPF

CMF

Nr. copii beneficiari

% acoperire necesități

21.   

Dezvoltarea/consolidarea rețelei de servicii de asistență parentală profesionistă pentru plasarea copiilor dezinstituționalizați și prevenirea instituționalizării

2015-2010

 

 

DASPF

 

Primăriile

Nr. servicii create/dezvoltate/consolidate

Nr. copii beneficiari

% acoperire necesități

22.   

Dezvoltarea serviciului asistent personal pentru 37 de copii cu dizabilități severe neînrolați:

2016 – 10 copii

2017 – 10 copii

2018 – 10 copii

2019 – 7 copii

trim. I, 2016

 

 

 

DASPF

CMF

Primăriile

Nr. copii beneficiari

% acoperire necesități

23.   

Planificarea anuală, în bază de necesități, a surselor financiare pentru asigurarea funcționalității serviciilor de suport

2015-2020

Anual, în cadrul procesului bugetar

 

 

Instituțiile de asistență socială

 

DÎ DASPF

DF

Cheltuieli necesare estimate și introduse în propunerile de buget

 

Obiectiv strategic 3. Consolidarea capacităților instituționale și ale diferitor grupuri de specialiști privind realizarea educației incluzive

24.   

Revizuirea/ajustarea planurilor de dezvoltare instituțională ale unităților de învățămînt preșcolar, primar, secundar și extrașcolar la principiile educației incluzive

2015-2020

 

 

 

 

DÎ SAP

Planuri redactate

25.   

Asigurarea instituțiilor de învățămînt, a instituțiilor din domeniile relevante conexe  cu documentele normative și  metodologice care vizează dezvoltarea educației incluzive

2015-2020

 

 

 

SAP

% instituții asigurate

26.   

Evaluarea nivelului de corespundere a edificiilor instituțiilor de învățămînt principiilor accesului și incluziunii

trim.III, 2016

 

 

DCGCD

DÎ SAP

CMF

Nr. instituții evaluate

Raport de evaluare elaborat

27.   

Elaborarea și implementarea unui Plan raional de investiții capitale în efectuarea unor acomodări rezonabile, accesibilizare etapizată a infrastructurii și dotare a instituțiilor educaționale pentru ajustarea acestora la cerințele speciale ale copiilor

trim.IV, 2016 (elaborarea)

2017-2020 (implementarea)

 

 

DÎ DCGCD

ÎI

Primăriile

Nr. instituții beneficiare de investiții în adaptarea infrastructurii

Nr. potențiali beneficiari

% acoperire necesități

28.   

Încheierea memorandumurilor între instituțiile de învățămînt, APL, agenții economici locali, alți subiecți relevanți, interesați în consolidarea capacităților instituțiilor

2016

 

 

Primăriile

Întreprinderile economice

Asociațiile părinților

ONG-uri partenere

Nr. memorandumuri încheiate

29.   

Elaborarea și realizarea planurilor de formare continuă a personalului din organele de specialitate și instituțiile educaționale (conducători de instituții, educatori, cadre didactice de predare, cadre didactice de sprijin, psihologi, logopezi (cîte 20% din personal anual):

§  2016 – 252  persoane (236+16)

§  2017 – 255

§  2018 – 258

§  2019 – 260

§  2020 –264

Conform tarifelor IȘE.

Programe de formare profesională continuă de durată medie

2016-2020

 

 

DÎ DASPF

Primăriile

Primăriile

 

Plan elaborat și aprobat în modul stabilit

Nr. persoane  formate

30.   

Planificarea și organizarea meselor rotunde intersectoriale cu tematica asistenței copiilor în situații de dificultate

2016-2020

 

 

 

DASPF

CMC

Instituțiile de asistență socială

Instituțiile medicale

 

Nr. activități realizate

Nr. persoane încadrate

31.   

Planificarea și organizarea formărilor pentru conducătorii instituțiilor de învățămînt în domeniul  managementului proiectelor

2016 – 66 persoane

2018 – 66 persoane

2020 –  66 persoane

2016, 2018, 2020

 

 

 

Nr. activități realizate

Nr. persoane încadrate

Nr. proiecte cîștigate / implementate

32.   

Crearea a 10 centre metodice consultative în domeniul educației incluzive (6 – în instituții școlare și 4 – în instituții preșcolare)

2016 – 2 centre în instituții de învățămînt secundar

2017 – 2 centre în instituții de învățămînt secundar

2017 –2 centre în instituții de învățămînt preșcolar

2018 – 2 centre în instituții de învățămînt secundar

2018 – 2 centre în instituții de învățămînt preșcolar

Cheltuieli pachet seminar de o zi, 2 activități anual per centru

2016-2017

 

 

 

Nr. centre create

33.   

Organizarea activităților de  consiliere/suport familiilor care cresc și educă copii cu dizabilități severe (familii a 55 copii de 0-6(7) ani și 168 familii cu copiii de 6(7) – 18 ani:

2 sesiuni de consiliere semestrial:

2016 – 40 familii;

2017 – 50 familii;

2018 – 50 familii;

2019 – 43 familii;

2020 – 40 familii.

Cheltuieli: pachet seminar de o zi

2016-2020

 

 

DASPF

SAP

Primăriile

DÎ CMF

 

Nr. servicii create/dezvoltate

Nr. familii beneficiare

34.   

Crearea și gestionarea unei platforme on-line cu materiale-suport, tehnologii, modele etc., aplicabile în lucrul cu copiii cu cerințe educaționale speciale

2016 – creare/întreținere

2017 -2020 întreținerea

2016-2020

 

 

DÎ SAP

 

Sursa electronică creată

Materiale difuzate

35.   

Planificarea surselor financiare pentru consolidarea capacităților instituționale și ale specialiștilor implicați în dezvoltarea educației incluzive (cîte 2%)

2016-2020

Anual, în cadrul procesului bugetar

 

 

Instituțiile de asistență socială

 

DÎ DASPF

DF

Cheltuieli necesare estimate și introduse în propunerile de buget

Obiectiv strategic 4. Sensibilizarea opiniei publice privind incluziunea și participarea copiilor în viața comunității, comunicare, mediatizare

36.   

Organizarea campaniilor de sensibilizare și responsabilizare socială privind importanța asigurării dreptului la educație și incluziunii

 

2016-2020

Anual

 

 

 

 

DÎ DASPF

Primăriile

 

 

Nr. campanii realizate

Nr. destinatari-țintă

Impact evaluat

37.   

Elaborarea și difuzarea materialelor informative promoționale privind educația incluzivă pentru copii, părinți, instituții, administrațiile locale, alți destinatari (în cadrul Conferinței raionale anuale, Săptămînii educației incluzive, Zilei ușilor deschise)

2016-2020

 

 

SAP

 

Nr. materiale elaborate

Nr. beneficiari-țintă

38.   

Crearea şi dezvoltarea reţelelor digitale locale şi regionale de promovare a incluziunii, prin intermediul site-urilor organelor raionale, primăriilor şi şcolilor, blog-urilor tematice

2016-2020

 

 

SAP

 

Primăriile

 

Nr. rețele create

39.   

Organizarea evenimentelor publice (conferințe, săptămîni tematice, zile ale ușilor deschise, școli de vară, schimb de experiență etc.) cu tematici în  domeniul educației incluzive

 

2016-2020

 

 

SAP

 

Evenimente realizate

Nr. participanți

40.   

Planificarea surselor financiare pentru realizarea activităților de sensibilizare, comunicare, mediatizare

2016-2020

Anual, în cadrul procesului bugetar

 

 

Cheltuieli necesare estimate și introduse în propunerile de buget

 

Obiectiv strategic 5. Stabilirea mecanismelor de monitorizare, coordonare și evaluare a dezvoltării educației incluzive

41.   

Constituirea Comitetului de coordonare a dezvoltării educației incluzive în perioada 2015-2020

trim. IV, 2015

 

 

Vicepreședinte responsabil de domeniulînvățămînt,asistențăsocială                  

 

DÎ DASPF

CMF

CRP

Decizie oficială privind constituirea Comitetului, componența și atribuțiile acestuia aprobată

42.   

Elaborarea, aprobarea Planului de monitorizare, evaluare a dezvoltării educației incluzive

trim. I,

2016

 

 

DASPF

 

Plan elaborat și aprobat în modul stabilit

43.   

Organizarea și realizarea, în echipe specializate sau multidisciplinare, a  inspecțiilor/evaluărilor tematice în procesul dezvoltării educației incluzive

2016-2020

 

 

DÎ DASPFC

 

Instituțiile din asistență socială, sănătate, educație

Părinți

Nr. inspecții/evaluări realizate

Rapoarte de evaluare elaborate

44.   

Examinarea, în cadrul ședințelor Consiliului raional, Comitetului de coordonare a dezvoltării educației incluzive, altor organe consultative și de decizie a rezultatelor monitorizării, evaluării procesului de dezvoltare a educației incluzive

2016-2020

 

 

Vicepreședinte responsabil de domeniul învățămînt,asistență socială

DÎ DASPF

CMF

CRP

Instituțiile din asistență socială, sănătate, educație

Părinți

Nr. ședințe organizate

Nr. probleme/rapoarte examinate

Decizii aprobate și executate

45.   

Asigurarea transparenței, publicarea (pe suport tipărit și electronic) a rezultatelor monitorizării, evaluării procesului de dezvoltare a educației incluzive

2016-2020

 

 

ONG

Nr. materiale publicate

 

Abrevieri:

AO

-          Asociație Obștească

DCGCD

-          Direcția Construcții, Gospodărie Comunală şi Drumuri

APL

-          Administrația publică locală

-          Direcția Generală Politici Educaționale, Cultură, Tineret și Sport

BED

-          Biroul de Evidență și Documentare

DF

-          Direcția Finanțe

CCDEI

-          Comitetul Coordonator de Dezvoltare a Educației Incluzive

DS

-           Direcția Statistică

CES

-          Cerințe educaționale speciale

FEI

-          Fondul de educație incluzivă

CMF

-          Centrul Medicilor de Familie

-          Instituții de învățămînt

CRP

-          Comisariatul Raional de Poliție

ONG

-          Organizație non guvernamentală

CREI

-          Centrul de resurse pentru educația incluzivă

SAP

-          Serviciul de asistență psihopedagogică

DASPF

-          Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei

 

 

 

 

       

DECIZIE   nr. 7/32

din  27   noiembrie  2015

 

 

Cu privire la lichidarea  Şcolii-internat

pentru copii cu deficienţe mintale

 

 

       În temeiul prevederilor art.43, 46 ale Legii nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, art. 21(1)  al Codului  Educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 aprilie 2014, Programului național de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 523 din 11 iulie 2011, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE:

 

      1. Se lichidează Şcoala-internat pentru copii cu deficienţe mintale cu asigurarea şcolarizării elevilor de la 01 ianuarie  2016 în instituţiile de învăţămînt, conform anexei.

      2. Şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan) să preavizeze prin ordin, sub semnătură, directorul  instituţiei supuse lichidării în strictă conformitate cu prevederile Codului Muncii al Republicii Moldova şi să monitorizeze emiterea ordinului privind preavizarea salariaţilor despre lichidarea şcolii de către conducătorul instituției  respective.

      3. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (I. Certan) monitorizarea activităţii managerilor şcolari privind şcolarizarea tuturor copiilor din  instituţia lichidată  în instituţiile din localităţile de reşedinţă a acestora şi  asigurarea  educaţiei  lor în conformitate cu programele de instruire  pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale.

     4. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului învăţămînt (I. Ursu).

     5. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului ( M. POPA).

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

                                                                                                                                          Anexa

                                                                                                                                    la  Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                      nr. 7/32     din    27   noiembrie     2015

                                                                      Instituționalizarea

                                  elevilor în urma lichidării Şcolii -internat pentru copii cu deficienţe mintale

 

nr

Numele,prenumele elevului

Data,anul naşterii

Părinţii

Locul de reşedinţă

 

Instituţia de învăţămînt

1

Axenti Irina

27.12.2004

Axenti Ion, neangajat

Mama-decedată

s. Scoreni

LT Scoreni

2

Staver Valeria

04.02.2005

Staver Rodica, neangajată

 

s. Scoreni

Centrul de plasament

3

Butuc Vasile

06.03.2003

Butuc Elena , neangajată

Butuc Victor, constructor

s. Scoreni

LT Scoreni

4

Barbos Mariana

12.04.2001

Barbos Ala, neangajată

Tata-decedat

s. Scoreni

LT Scoreni

5

Barbos Mihai

07.12.1999

Barbos Ala, neangajată

Tata-decedat

s. Scoreni

LT Scoreni

6

Rusu Liliana

03.06.2003

Rusu Natalia, neangajată.

 

s. Scoreni

Centrul de plasament

7

Staver Andrei

30.08.2000

Staver Svetlana, neangajată

Tata-decedat

s. Scoreni

Şcoala -internat

8

Roşca Claudia

03.07.2005

Roşca Cristina, neangajată

Roşca Leonid, constructor

s.Codreanca

Gimnaziul Codreanca

9

Gavriliţa Gheorghe

01.05.2004

Gavriliţa Svetlana, neangajată

Tata-decedat

s.Codreanca

Centrul de plasament

10

Paraschiv Adrian

10.07.2005

Paraschiv Silvia, neangajată

Paraschiv Ion, la muncă peste hotare

s.Pănăşeşeti

Centrul de plasament

11

Sîrbu Dorin

30.09.2002

Sîrbu Tudor, lemnar.

s.Pănăşeşti

gimnaziul Pănăşeşti

 

12

Cibotari Ion

28.10.2001

Cibotari Tatiana, neangajată

Cibotari Ion, întreprinzător

Divorţaţi

s.Cojuşna

Gimnaziul Cojuşna

13

Drumea Elena

10.07.2000

Drumea Aurelia,vînzătoare

Drumea Nicolae, neangajat

s.Cojuşna

Gimnaziul Cojuşna

14

Stegărescu Sergiu

20.04.1999

Stegărescu Elena, muncitoare

Tata-decedat

s.Cojuşna

Gimnaziul Cojuşna

15

Spînu Vasile

05.08.2004

Spînu Ana- plecată

Tata decedat

s.Lozova

LT Lozova

16

Neamţu Constatntin

01.11.2000

Mama decedată

NeamţuConstantin, neangajat

s.Lozova

LT Lozova

17

Botnari

Vasile

15.03.2000

Botnari Silvia – neangajată

Tata decedat

s.Lozova

LT Lozova

18

Rusu Valentin

14.02.2004

Rusu Maria, neangajată

Tata decedat

s.Sireţi

 LT Sireţi

19

Manuchian Ion

18.01.2001

Manuchian Vica, neangajată

Tata decedat

s.Sireţi

 LT Sireţi

20

Bălău Simion

11.03.2003

Bălău Natalia, neangajată

Bălău Alexandru, neangajat

s. Sireţi

 LT Sireţi

21

Maleca Victoria

08.06.2001

Maleca Tatiana, neangajată

Maleca Nicolai, neangajat

s. Ghelauza

Gimn. M.Viteazu, Străşeni

22

Popescu

Mihaela

23.11.2000

Popescu Natalia, angajată

Popescu ion, neangajat

s. Saca

LT M.Eminescu, Străşeni

23

Botnaru Cătălina

29-07-2000

Botnaru Olga, angajată

Botnaru Pavel, angajat

or. Străşeni

LT  M.Eminescu, Străşeni

24

Sîrbu Dumitru

15.10.2001

Sîrbu Nina, neangajată

Tata– decedat

or. Străşeni

Centrul de plasament

25

Olari Oxana

22.12.2001

Olari Veronica, angajată

Olari Oleg, neangajat

s.Tătăreşti

Gimnaziul

Tătărăşti

26

Calancea Tudor

06.08.1998

Calancea Nina, angajată

 

s. Zubreşti

LT Zubreşti

27

Calancea

Dorin

26.08.2001

Calancea Nina, angajată

 

s. Zubreşti

LT Zubreşti

28

Pleşca  Igor

24.05.2000

Pleşca Rodica, neangajată

Pleşca Nicolai, neangajat

s. Zubreşti

LT Zubreşti

29

Lomaca Maria

07.09.1999

Tutore -Viorica

s. Găleşti

Gimnaziul Găleşti

 

30

Ciolan Ecaterina

21.10.1999

Ciolan Valentina, angajată

Ciolan grigore, neangajat

s. Căpriana

Gimnaziul Căpriana

31

Bueacenco

Cătălina

18.09.2001

Bueacenco Sabina, neangajată

Bueacenco Constntin, neangajat

s. Căpriana

Gimnaziul Cojuşna

 

32

Baciu Zinaida

12.08.2004

Baciu Victoria, angajată

Baciu Ion, neangajat

s. Recea

Centrul de plasament

33

Covali Galina

20.07.1999

Ambii părinţi decedaţi

s. Recea

Şcoala internat

 

  DECIZIE nr. 7/34

din 27 noiembrie  2015

                                                                                                                                 

 

Cu privire la asigurarea interimatului

funcției publice de conducere

 

 

         În conformitate cu art. 54 al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare,  art. 49 al Legii nr. 158 – XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, cu modificările și completările ulterioare, art. 6, 13, 14 al Legii nr. 48 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici din 22 martie 2012, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se numește dna Olevschi Natalia, specialist, Direcția asistență socială și protecție a familiei în funcție de șef interimar al Direcției asistență socială și protecție a familiei, pînă la ocuparea funcției publice prin concurs, începînd cu data de 30 noiembrie 2015.  

 

2. Se stabilește persoanei stipulate în pct.1 pentru perioada asigurării interimatului gradul de salarizare ”10” treapta de salarizare ”I”.

 

3.Se pune în seama contabilului-șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei executarea prevederilor prezentei decizii.

 

5. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii  preşedintele raionului (M. POPA). 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

DECIZIE nr. 7/35

din 27  noiembrie  2015

 

 

Cu privire la asocierea Raionului Străşeni cu

orașul Viljandi și Regiunea Viljandi din Estonia

 

 

În conformitate cu art. 43 lit. t), art.52 alin.(2), art.53 alin.(1) lit. g), p) ale Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, în scopul colaborării cu orașul Viljandi și regiunea Viljandi din Estonia, examinînd nota informativă, avînd în vedere avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se acceptă asocierea între Raionul Străşeni și orașul Viljandi și Regiunea Viljandi din Estonia în scopul colaborării în următoarele domenii:

-         administrație locală;

-         dezvoltarea cadrului economic general și a mediului de afaceri, în particular;

-         dezvoltarea învățămîntului, asistență socială, cultură, turism, sănătate;

-         elaborarea și implementarea de proiecte comune cu finanțare din fondurile internaționale.

 

     2.  Se împuterniceşte preşedintele raionului (M. Popa) să  semneze  Acordul de asociere.

 

     3.  Se pune în seama președintelui raionului (M. Popa), după semnarea acordului de asociere, prezentarea acestuia Consiliului raional, pentru informare.

 

     4.  Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de specialitate.

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             Constantin  MAROLA                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

 

 

Documente ataşate
xlsx, 18 KB
xlsx, 17 KB
doc, 127 KB


Alte Decizii adoptate

Publicat: 22.03.2022   
Publicat: 31.12.2021   
Publicat: 22.12.2021   
Publicat: 01.12.2021   
Publicat: 29.09.2021   
Publicat: 23.06.2021   
Publicat: 13.05.2021   
Publicat: 02.04.2021   
Publicat: 15.03.2021   
Publicat: 09.02.2021   
Publicat: 21.12.2020   
Publicat: 30.11.2020   
Publicat: 30.10.2020   
Publicat: 10.09.2020   
Publicat: 31.08.2020   
Publicat: 28.06.2020   
Publicat: 28.05.2020   
Publicat: 27.01.2020   
Publicat: 23.12.2019   
Publicat: 21.11.2019   

1 - 20 din 50

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2022 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1152811   Total ieri: 630   Total azi: 66