Prima pagină  »  Transparența decizională  »  Proiecte de decizii
Proiecte de decizii
Proiecte de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului raional din 09 iulie 2015
Publicat: 07.07.2015   

PROIECT                                             

DECIZIE nr.

din   9   iulie     2015

 

 

Cu privire la constituirea fracțiunilor

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (5) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare,  pct. 3 din Regulamentul – cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale, aprobat prin Legea nr.  457-XV 14 noiembrie 2003, cu modificările ulterioare,  Decizia Consiliului raional nr. 3/2 din 04 iulie 2015 ”Cu privire la inițierea constituirii fracțiunilor”, Consiliul raional DECIDE:

 

1.           Se ia act de  declarațiile și procesele -  verbale cu privire la constituirea fracțiunilor.

 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       _______________                                            

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU

 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

 la proiectul de decizie  Cu privire la constituirea fracțiunilor”

 

 

         În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (5) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, după constituire  Consiliul raional ”formează organele sale de lucru (fracțiuni și comisii consultative de specialitate) în condițiile  Legii nr. 457-XVI  din 14 noiembrie 2003 pentru  aprobarea Regulamentului – cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale

         În baza stipulărilor pct.3  al Legii nr. 457-XV  din 14 noiembrie 2003 pentru  aprobarea Regulamentului – cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale, ”după constituirea legală a consiliului local, raional, consilierii formează fracțiuni, alianțe, blocuri”.

  În urma constituirii legale a Consiliului raional Strășeni în data de 04 iulie 2015, prin Decizia Consiliului raional nr.3/2 din 04 iulie 2015 a fost inițiată procedura de constituire a fracțiunilor.

În temeiul prevederilor pct. 3 al Regulamentului – cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale, ”Constituirea fracțiunilor se consemnează într-un proces - verbal. Procesul - verbal și declarația cu privire la constituirea fracțiunii se transmit președintelui ședinței pentru a fi anexate la procesul-verbal al ședinței


         Proiectul deciziei  se prezintă Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

Serviciul juridic, Aparatul președintelui raionului

Natalia Croitor, specialist principal

                                                                       PROIECT

                                                                                                         

DECIZIE nr.

din   9   iulie   2015

 

 

Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate

 

În temeiul art. 13 alin. (5),  din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, pct. 8, 9, 10 din Regulamentul-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, aprobat prin Legea nr. 457-XV din 14 noiembrie 2003, cu modificările ulterioare, Deciziei Consiliului raional nr. 3/3 din 04 iulie 2015 ”Cu privire la inițierea constituirii comisiilor consultative de specialitate”,  Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se constituie 5 comisii consultative de specialitate  ale Consiliului raional   și se aprobă componenţa lor  numerică după cum urmează:

-       Comisia  economico-financiară – 7 membri;

-       Comisia protecția mediului, agricultură, industrie, construcții - 7 membri;

-       Comisia  învăţămînt, cultură, turism,  tineret, sport  – 7 membri;

-       Comisia medicină și protecție socială – 7 membri;

-       Comisia  menţinerea ordinii publice şi drept - 5 membri.

     2.  Se aprobă componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate după cum urmează:

 

            Comisia  economico-financiară

            ______________________________________

            ______________________________________

            ______________________________________

            ______________________________________

            ______________________________________

            ______________________________________

            ______________________________________

            ______________________________________

    

     Comisia protecția mediului, agricultură, industrie, construcții

     ______________________________________

     ______________________________________

     ______________________________________

     ______________________________________

     ______________________________________

     ______________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

 

Comisia  învăţămînt, cultură, turism,  tineret, sport

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

    

Comisia medicină și protecție socială

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

             

Comisia  menţinerea ordinii publice şi drept

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

     3.  Comisiile  de specialitate, la prima şedinţă, îşi vor alege din rîndul membrilor săi preşedinte şi secretar.

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                       

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina Rusu

NOTĂ  INFORMATIVĂ

 

la proiectul  de decizie „Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate”

 

            În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (5) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, după constituire  Consiliul raional ”formează organele sale de lucru (fracțiuni și comisii consultative de specialitate) în condițiile  Legii nr. 457-XV  din 14 noiembrie 2003 pentru  aprobarea Regulamentului – cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale

         În baza stipulărilor pct.8  al Legii nr. 457-XV  din 14 noiembrie 2003 pentru  aprobarea Regulamentului – cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale, ”după constituire,  consiliul local, raional,  formează comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate”.

  În urma constituirii legale a Consiliului raional Strășeni în data de 04 iulie 2015, prin Decizia Consiliului raional nr.3/3 din 04 iulie 2015 s-a inițiat constituirea comisiilor consultative de specialitate , au fost stabilite domeniile de activitate ale comisiilor de specialitate, s-a propus denumirea comisiilor și numărul de membri.

În temeiul prevederilor pct. 10 al Regulamentului – cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale, ”Comisiile de specialitate se formează pe întreaga durată de activitate a consiliului. Membrii acestora pot fi numai consilierii”.

Punctul 11 al Regulamentului precitat prevede faptul că ”Comisiile de specialitate sînt structuri de lucru consultative ale consiliilor și sunt menite să asigure eficiența activității lor. Comisiile de specialitate poartă răspundere în fața consiliului și sunt subordonate acestuia”.

      Totodată, punctul 16 al Regulamentului dat menționează faptul că ” Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, raional, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.

Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracţiune, iar a consilierilor independenţi – de către consiliu, avîndu-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul de activitate a comisiei.

 
  Proiectul deciziei  se prezintă Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

Serviciul juridic, Aparatul președintelui raionului

Natalia Croitor, specialist principal

                                                                                         PROIECT                                             

DECIZIE nr.

din   9   iulie     2015

 

 

Cu privire la alegerea

preşedintelui raionului Străşeni

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. k) , art. 49 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

1.           Se alege în funcţia de preşedinte al raionului Străşeni  domnul  consilier   _________________________________________.

 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       _______________                                             

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de  decizie „Cu privire la alegerea președintelui raionului Strășeni”

 

  În punctul 4 din Regulamentul –cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale, aprobat prin Legea nr.  457-XV 14 noiembrie 2003 se stipulează că Consiliul raional alege din rîndul consilierilor președintele raionului. Alegerea se face la decizia consiliului, prin votul majorității consilierilor aleși în condițiile Legii privind administrația publică locală.

Art. 43 alin. (1), lit. k) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, expres stipulează  că, ”consiliul raional  alege din rîndul consilierilor, în condițiile prezentei legi, președintele raionului”.

Art. 49  alin.(1) al aceleiași legi, prevede că ”consiliul raional alege  președintele raionului, la propunerea a cel puțin o treime din consilieri aleși, cu votul majorității consilierilor aleși”.

       Proiectul de decizie se propune în  conformitate cu prevederile legale                           și se prezintă  comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi aprobare în şedinţă.

 

Serviciul juridic, Aparatul președintelui raionului

Natalia Croitor, specialist principal

                                                                           PROIECT                                                     

DECIZIE nr.

din       iulie      2015

 

 

Cu privire la stabilirea numărului

de vicepreşedinţi ai raionului

 

 

În conformitate cu prevederile  art. 49 (1) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, la propunerea  preşedintelui  raionului, Consiliul raional DECIDE:

 

1.           Se stabilesc  ______   unităţi de vicepreşedinte al raionului.

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                     __________________                                        

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de  decizie „Cu privire la alegerea vicepreședinților raionului Strășeni”

 

Art. 43 alin. (1)  lit. l) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulteriore, expres stipulează  că consiliul raional  alege la propunerea președintelui raionului, vicepreședinții raionului, în condițiile prezentei legi.

Art. 49  alin.(1) al aceleiași legi, prevede că președintele raionului este asistat de vicepreședinți. Numărul de vicepreședinți se stabilește de consiliul raional , la propunerea președintelui raionului. Vicepreședinții raionului se aleg de consiliul raional,  la propunerea președintelui raionului, cu votul majorității consilierilor aleși. În funcția de vicepreședinte poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rîndul consilierilor.

    Punctul 4 din Regulamentul –cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale, aprobat prin Legea nr.  457-XV  din 14 noiembrie 2003 se stipulează ”Candidatura pentru funcția de vicepreședinte (vicepreședinți) al raionului se propune de președintele raionului, după consultarea fracțiunilor)”.

        Proiectul de decizie se propune în conformitate cu prevederile legale                            comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi aprobare în şedinţă.

 

Serviciul juridic, Aparatul președintelui raionului

Natalia Croitor, specialist principal

 

 Alte Proiecte de decizii

Publicat: 14.07.2021   
Accesări: 369
Publicat: 24.05.2021   
Accesări: 399
Publicat: 30.04.2021   
Accesări: 250
Publicat: 18.03.2021   
Accesări: 221
Publicat: 18.02.2021   
Accesări: 393
Publicat: 20.01.2021   
Accesări: 504
Publicat: 07.12.2020   
Accesări: 397
Publicat: 04.11.2020   
Accesări: 477
Publicat: 02.10.2020   
Accesări: 407
Publicat: 26.08.2020   
Accesări: 345
Publicat: 24.07.2020   
Accesări: 1312
Publicat: 11.06.2020   
Accesări: 488
Publicat: 04.05.2020   
Accesări: 733
Publicat: 18.02.2020   
Accesări: 914
Publicat: 15.01.2020   
Accesări: 701
Publicat: 25.11.2019   
Accesări: 689
Publicat: 18.11.2019   
Accesări: 529
Publicat: 07.11.2019   
Accesări: 765
Publicat: 02.09.2019   
Accesări: 726
Publicat: 08.07.2019   
Accesări: 742

1 - 20 din 48

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 997644   Total ieri: 540   Total azi: 383