Prima pagină  »  Transparența decizională  »  Proiecte de decizii
Proiecte de decizii
Proiecte de decizii pentru ședința ordinară din 26 februarie 2016
Publicat: 04.02.2016   

DECIZIE nr. 1/ 1

din 26 februarie 2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Cu privire la realizarea Programului de dezvoltare social - economică

a raionului Strășeni pentru anii 2012 - 2015

 

    În temeiul  art. 43 alin. (1) lit. j), 46 al Legii nr. 436-XVI  din 28 decembrie 2006  privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, examînînd  Raportul privind  realizarea Programului de dezvoltare social-economică a   raionului   Strășeni   pentru   anii   2012-2015, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se ia act de Raportul prezentat de vicepreședinții raionului d-nii N. Budu, I. Ursu, E. Harcenco privind realizarea Programului de dezvoltare social-economică a raionului Strășeni pentru anii 2012-2015.

2. Se pune în sarcina vicepreședinților raionului, șefilor  direcțiilor, secțiilor, serviciilor din subordinea Consiliului raional, în colaborare cu serviciile desconcentrate în teritoriu și autoritățile administrației  publice locale de nivelul întîi, identificarea  problemele prioritare care rezultă din situația actuală de dezvoltare social – economică a raionului și prezentarea propunerilor pentru includerea acestora în Programul strategic de dezvoltare social-economică a raionului Strășeni pentru anii 2016-2020, care este în curs de elaborare.

3. Se pune în sarcina Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului intensificarea coordonării cu COMPANIA INSPIRO CONSULTING pe lîngă Institutul Național de Cercetări Economice a Academiei de Științe a Moldovei în scopul urgentării definitivării Programului strategic de dezvoltare social-economică a raionului Strășeni pentru anii 2016-2020 și prezentarea acestuia pentru aprobare Consiliului raional, la ședința ordinară din trimestrul II al anului curent.

4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului.

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                      

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU

Avizat:

 

VIZAT:

Vicepreședintele raionului                            N. Budu

Vicepreședintele raionului                            I. Ursu

Vicepreședinte                                                E. Harcenco

Direcția agricultură, dezvoltare                    N. Sîrbu

economică și a teritoriului

Direcția finanțe                                                V. Manoli

Direcția învățămînt                                          Iu. Certan

Direcția asistență socială

și protecție a familiei                                       N. Olevschi

Secția cultură, turism,

tineret și sport                                                   V. Schirliu

Serviciul juridic                                                 T. Ispas

 

                                                                                                            Proiect

 

DECIZIE nr. 1/2

din 26 februarie 2016

Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2015

 

     În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr.436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare, art. 28, 29 ale Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE: 

 

1. Se ia act de raportul şefului Direcţiei finanţe privind executarea bugetului raional pe anul 2015.

2. Se aprobă Raportul privind executarea bugetului raional pe anul 2015 la venituri în sumă de 138244,3 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 149101,0 mii lei, (anexele 1-4).

3. Direcţiei finanţe (dna V. Manoli):

- va înainta preşedintelui raionului propuneri privind  asigurarea finanţării cheltuielilor aprobate în bugetul raional pe anul 2016 ţinîndu-se cont de priorităţile stabilite şi de posibilităţile bugetului în funcţie de executarea părţii de venituri;

- va analiza mersul executării bugetului şi va lua măsuri întru achitarea datoriilor creditoare cu termenul de achitare şi prescripţie expirat, formate în limita alocaţiilor aprobate/rectificate pe anul 2016;

- va asigura finanţarea ritmică a necesităţilor curente prioritare a bugetului.

4. Executorii de buget vor asigura:

- contractarea şi utilizarea mijloacelor publice în limita alocaţiilor aprobate şi conform destinaţiei în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare;

- controlul riguros asupra utilizării eficiente a alocaţiilor publice şi  întreprinderea măsurilor de economisire a acestora;

- întreprinderea măsurilor concrete în scopul achitării datoriilor creditoare formate la 01.01.2016 din contul mijloacelor financiare economisite din planul de finanţare pe anul 2016;

- utilizarea legală, eficientă și economică a fondurilor publice;

- realizarea indicatorilor conform obiectivelor stabilite în bugetele pe programe.

5. Se numesc responsabili de executarea prevederilor prezentei decizii şefii direcţiilor şi secţiilor Consiliului raional.

6. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                      _____________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                Nina RUSU

 

VIZAT:

Direcţia finanţe                                    V. Manoli

Direcţia învăţămînt                             Iu. Certan

Direcţia agricultură,

dezvoltare economică

şi a teritoriului                                      N.  Sîrbu

Direcţia asistenţă socială

şi protecţia familiei                              N. Olevschi

Secţia cultură, turism,

tineret şi sport                                       V. Schirliu

Aparatul preşedintelui raionului       G. Sîrbu

Serviciul juridic                                     T. Ispas

 

                                                                                                      

 Proiect

DECIZIE nr. 1/3

din 26 februarie 2016

 

Cu privire la organizarea odihnei

elevilor în perioada estivală 2016

 

     În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Codului Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Legii nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, Hotărîrii Guvernului nr. 334 din 23 aprilie 2009 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor”, cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Direcţia învăţămînt  (I. Certan):

- să asigure organizarea odihnei a 1440 copii în 6 schimburi în perioada estivală 2016 în Tabăra de odihnă (fosta școlă-auxiliară pentru copii cu deficiențe mintale);

-  să asigure crearea şi funcţionarea taberelor cu sejur de zi în instituţiile preuniversitare din raion în limita alocaţiilor financiare planificate, cu susţinerea autorităţilor administraţiilor publice locale de nivelul întîi;

- să asigure încadrarea în instituţie a personalului didactic calificat şi auxiliar în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- să monitorizeze îndeplinirea programelor de activitate a taberelor din subordine pe parcursul perioadei estivale.

 2. Direcţia agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului în comun cu Direcţia învăţămînt :

- să elaboreze devizul de cheltuieli către pregătirea pentru funcţionare a taberei de odihnă.

- să monitorizeze lucrările de amenajare a Taberei de odihnă pentru copii ,,Codru”.

 3. Direcţia finanţe (V. Manoli) să identifice mijloacele financiare necesare pentru crearea condiţiilor de deschidere şi funcţionare a taberei de odihnă în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

 4. Se instituie Comisia raională pentru organizarea şi monitorizarea odihnei elevilor în perioada estivală 2016, conform anexei nr.1.

  5. Se aprobă Planul de acţiuni privind organizarea odihnei elevilor în perioada estivală 2016, conform anexei nr. 2.

  6. Se stabilesc cotele de repartizare a foilor de odihnă după cum urmează:

- 20 la sută din numărul total de bilete se atribuie gratuit pentru copiii orfani, semiorfani, din familii numeroase, performanțe la studii;

- 30 la sută din numărul de bilete se vor realiza cu 30% din costul integral pentru copiii din familiile social-vulnerabile;

- 30 la sută din numărul de bilete se vor realiza cu 50% din costul integral;

- 20 la sută din numărul de bilete se vor realiza cu plata integrală.

  7. Se propune Centrului de Sănătate Publică (I. Ciochină):

- să monitorizeze asigurarea cabinetelor medicale din taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor cu personal, medicamente şi echipamente medicale necesare;

- să efectueze supravegherea sanitaro-epidemiologică în perioada pregătirii, deschiderii şi funcţionării taberelor, conform legislaţiei în vigoare.

  8. Se propune Comisariatului de poliţie (P. Scoarță):

- să asigure menținerea ordinii şi securității publice în taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor în perioada estivală 2016;

- să întreprindă vizite de lucru în tabere pe parcursul sezonului estival, cu scopul asigurării  securităţii vieţii copiilor.

- să asigure escortarea vehiculelor care vor transporta copiii şi adolescenţii în modul stabilit.

  9. Se recomandă administraţiilor instituţiilor de învăţămînt să organizeze odihna elevilor în perioada estivală (tabere cu sejur de zi, organizarea excursiilor, procurarea foilor în tabere de odihnă).

10. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (M. Popa).

 

 

Preşedinte al şedinţei,

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                           Nina RUSU

Avizat:

 

 

VIZAT:

 

Vicepreședintele raionului                    I. Ursu

Direcția învățămînt                                  Iu. Certan

Direcția finanțe                                        V. Manoli

Serviciul juridic                                        T. Ispas

 

 

                                                                      Anexa nr. 2

la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                             nr.     din      februarie 2016

 

Plan de acţiuni

privind organizarea odihnei elevilor în perioada estivală 2016

 

Nr.

d/o

Acţiuni preconizate

Termeni de realizare

Responsabilul

   1

Evaluarea și monitorizarea pregătirii taberei de odihnă, pentru activitate în sezonul estival 2016

 

pînă la 20 mai 2016

Comisia raională, Direcţia învăţămînt, Direcţia agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului

   2

Evaluarea și monitorizarea lucrărilor de amenajare a teritoriului Taberei de odihnă ,,Codru”

 

anul 2016

Comisia raională, Direcţia învăţămînt, Direcţia agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului

3

Monitorizarea pregătirii taberelor cu sejur de zi pentru activitate în perioada estivală 2016

pînă la 25 mai 2016

Direcţia învăţămînt, Comisia raională

4

Monitorizarea aprovizionării taberelor cu echipament medical şi medicamentele necesare

   iunie-august

2016

Centrul de Sănătate Publică Străşeni, Direcţia învăţămînt

5

Monitorizarea aprovizionării taberelor cu utilaj și materiale antiincendiare

mai-august

2016

Serviciului apărarea împotriva incendiilor,                                    Secţia Situaţii Excepţionale

6

Asigurarea asistenţei medicale permanente a personalului şi a copiilor din taberele de odihnă

    mai-august

           2016     

IMSP Centrul Medicilor de familie

7

Asigurarea ordinei şi securităţii publice în taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii

    iunie-august

          2016

Direcţia învăţămînt, Inspectoratul de poliţie Străşeni

8

Monitorizarea procesului educaţional din tabere

mai-august

2016

Direcţia învăţămînt

9

Examinarea dosarelor și organizarea odihnei copiilor orfani, semiorfani, din familiile socialmente-vulnerabile, cu venituri mici, cu performanțe la studii

 

mai-iulie

2016

 

Directorii instituţiilor,

Direcţia învăţămînt

 

                                       

               

                                                                 Anexa nr. 1

la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                             nr.     din      februarie 2016

 

Componenţa

Comisiei raionale pentru organizarea şi monitorizarea odihnei elevilor

în perioada estivală 2016

 

 

POPA Mihail, preşedinte al raionului, preşedintele Comisiei;

URSU Ion, vicepreşedinte al raionului, vicepreşedintele Comisiei;

 

Membrii Comisiei:

CERTAN Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt;

MANOLI Vera, şef al Direcţiei finanţe;

OLEVSCHI Natalia, şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei;

PALADI Mihail, preşedintele Consiliului interramural al Sindicatelor;

SÎRBU Nicolae, șef al Direcţiei Agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului;

CIOCHINĂ Ion, medic-şef al Centrului de Sănătate Publică Străşeni;

STAMATI  Vsevolod, șef al Serviciului Siguranța Alimentelor Strășeni;

SCOARȚĂ Petru, comisar al Inspectoratului de Poliţie Străşeni;

IAŢIŞIN Andrei, director al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Străşeni;

SĂNDUŢĂ Oleg, şef al Secţiei Situaţii Excepţionale Străşeni;

AVRAM Victor, consilier raional;

BÎRSAN Maxim, consilier raional.

                                       

Notă informativă 

la proiectul de decizie ,,Cu privire la organizarea odihnei elevilor

în perioada estivală 2016”

 

      În scopul bunei organizări a odihnei de vară a elevilor în perioada estivală 2016, Direcţia învăţămînt a stabilit următoarele obiective prioritare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- organizarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în Tabăra de odihnă (fosta școală auxiliară pentru copii cu deficiențe mintale);

- monitorizarea lucrărilor de proiectare și amenajare a teritoriului în Tabăra de odihnă pentru copii ,,Codru”;

- deschiderea taberelor cu sejur de zi pentru elevii claselor primare în localurile instituţiilor de învăţămînt finanţate din bugetele locale ale instituţiilor;

- organizarea excursiilor în țară și peste hotarele republicii;

- organizarea odihnei şi întremării copiilor şi adolescenţilor bazată pe respectarea normelor igienice, sanitare şi alimentare;

- crearea condiţiilor pentru dezvoltarea capacităţilor intelectuale, afective şi volitive ale copiilor;

- asigurarea continuităţii procesului educativ prin organizarea activităţilor vocaţionale;

- cultivarea respectului faţă de identitatea persoanei, drepturile şi libertăţile omului;

- formarea atitudinii responsabile faţă de mediul ambiant;

- formarea capacităţilor de a colabora în baza tolerării diferenţelor;

- educarea mîndriei naţionale şi a obligaţiunilor civice fundamentale.

 

      În cadrul inspectării în teritoriu a taberelor de odihnă din raion au fost evaluate următoarele aspecte: starea tehnică şi sanitaro-igienică a edificiilor, condiţiile de odihnă, funcţionalitatea sistemelor de canalizare, asigurarea cu apă, amenajarea teritoriului şi condiţiile recreaţionale, dotarea bazei tehnico-materială a instituțiilor, etc.

     În rezultatul evaluării aspectelor nominalizate, s-a constatat că în Tabăra de odihnă pentru copii ,,Codru” se desfășoară lucrări de proiectare și amenajare a teritoriului.

     Organizarea odihnei elevilor în perioada estivală 2016 în Tabăra ,,Codru” nu va fi posibilă.

     Tabăra de odihnă pentru copii (fosta școală auxiliară pentru copii cu deficiențe mintale) dispune de condiţii satisfăcătoare pentru organizarea odihnei copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2016. Aspectul general al teritoriului instituţiei este satisfăcător, terenul este îngrijit, curat şi înverzit, sînt instalate scaune şi bănci pentru odihnă.

     Blocul alimentar corespunde cerinţelor sanitaro-igienice şi tehnico-funcţionale:

a) sală de mese pentru 160 locuri bine reparată şi dotată cu inventar nou, aspect estetic;

b) condiţii pentru igiena personală (lavoare);

c) diversitate de echipament în blocul pentru pregătirea bucatelor;

- camere de păstrare  a legumelor, fructelor;

- depozite pentru produsele făinoase şi de panificaţie;

- diverse frigidere, camere frigorifice funcţionale pentru păstrarea produselor din  carne, peşte, lactate, etc.

      Pentru organizarea ocupaţiilor de sport şi a activităţilor culturale sunt disponibile: sala de festivităţi şi sala de sporturi în spaţiu închis, dotate şi estetic amenajate în caz de condiţii climatice nefavorabile şi terenuri deschise de sporturi (fotbal, volei,) şi scenă de vară.

     Instituţia este aprovizionată cu apă, dispune de o piscină pentru copii, cantină, sală de festivități, teren de sporturi și estradă de vară. S-a efectuat reparația capitală a cabinetelor, a izolatoarelor, s-au reparat dușurile și blocurile sanitare interne a blocului administrativ, s-au aprovizionat cu apă caldă/rece. Au fost construite dușuri la piscină.

        Ca urmare a lichidării Școlii - auxiliare pentru copii cu deficienţe mintale apare posibilitatea de a odihni suplimentar copii și în blocul de studii, care necesită reparație capitală și dotare cu mobilier.

         Pentru ameliorarea condiţiilor de funcţionare tabăra necesită surse financiare pentru:

-         reparația și punerea în funcțiune a stației de epurare (s-a defectat);

-         renovarea sistemului de iluminare în camere și pe teritoriu;

-         schimbarea uşilor în dormitoare și la intrare;

-         reparaţia podelelor în camere și saloane;

-         procurarea şi montarea dulapurilor încorporate cu antresol în toate dormitoarele;

-         amenajarea teritoriului: trotuarelor, scărilor, terenului de sporturi;

-     crearea condiţiilor necesare prin: dotarea bazei tehnico-materiale; procurarea inventarului sportiv, jocurilor, rechizitelor şi medicamentelor, asigurarea condiţiilor de muncă pentru personalul angajat, etc.

       Avînd disponibil în buget 1 mln lei, din calculul estimativ de maxim 1200 lei per foaie, pot fi procurate la algoritmul aprobat 1440 foi.

    Pentru organizarea optimă a odihnei de vară a copiilor în sezonul estival 2016, Direcţia învăţămînt solicită susţinerea Consiliului raional în crearea şi dezvoltarea condiţiilor, pentru a asigura funcţionarea Taberei de odihnă în sezonul estival 2016.

 

Iulia CERTAN,

Şef  al Direcţie învăţămînt                                 

 

                                                                                                                     Proiect

 

  DECIZIE nr.

  din    februarie   2016

 

Cu privire la derularea executării deciziilor

Consiliului raional adoptate în trimestrul IV, 2015

 

      În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, în scopul eficientizării executării prevederilor deciziilor Consiliului raional, examinînd nota informativă prezentată de Secţia administraţie publică, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se ia act de informaţia privind derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul IV, 2015.

2. Direcţiile, secţiile Consiliului raional şi subdiviziunile subordonate acestuia în colaborare cu autorităţile administraţiei publice de nivelul întîi:

 

- să intensifice eforturile în vederea ţinerii sub control şi executării integrale a deciziilor Consiliului raional;

 

- să prezinte Secţiei administraţie publică informaţii desfăşurate despre executarea deciziilor pe fiecare punct în parte, iar în cazul neexecutării acestora să se indice motivele.

 

3. Secţia administraţie publică, în baza informațiilor recepționate de la șefii direcțiilor, secțiilor Consiliului raional va elabora raportul generalizat privind executarea deciziilor.

 

4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului raional (N. Rusu).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                          ___________________                     

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                  Nina RUSU 

 

 

Avizat:

Secția administrație publică                             R. Jereghi

Serviciul juridic                                                   T. Ispas

 

                                                                                                                                                     Anexă

                                                                                                                                                          la Nota informativă             

                                                                                                                                                „Cu privire la derularea executării deciziilor

                                                                                                                                     Consiliului raional adoptate în trimestrul IV, 2015”

 

Numărul Deciziei

Denumirea

În curs de executare

Neexecutat

Cauza neexecutării

Responsabili

de executare

      7/1

Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2015

executată

 

 

Mihail Popa,

președinte al raionului

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe

     7/2

Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2016 în prima lectură

executată

 

 

Mihail Popa,

președinte al raionului

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe

     7/3

Cu privire la pregătirea instituțiilor din subordinea Consiliului raional pentru activitate în perioada rece 2015-2016

executată

 

 

 Ion Ursu,

vicepreședinte al raionului,

Iulia Certan,

 șef al Direcției învățămînt

    7/4

Cu privire la școlarizarea și alimentația copiilor în instituțiile de învățămînt din raion

executată

 

 

Ion Ursu,

vicepreședinte al raionului,

Iulia Certan,

 șef al Direcției învățămînt

7/5

Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 2015

executată

 

 

Nina Rusu,

      Secretar al Consiliului

     7/6

Cu privire la aprobarea listei elevilor instituțiilor de învățămînt preuniversitar și extrașcolar din raion pentru acordarea Bursei Consiliului raional întru susținerea copiilor dotați în anul de studii 2014-2015

executată

 

 

Ion Ursu,

vicepreședinte al raionului,

Iulia Certan,

 șef al Direcției învățămînt

    7/7

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

executată

 

 

Ion Ursu,

vicepreședinte al raionului,

Iulia Certan,

șef al Direcției învățămînt

Vera Manoli,

șef al Direcției finanțe

7/8

Cu privire la aprobarea Programului raional de combatere și profilaxie a rabiei pentru anii 2015-2020

În curs de executare

 

 

Nicolae Budu,

vicepreședinte al raionului,

Vsevolod Stamati, șef al Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor

7/9

 Cu privire  la trecerea în evidență militară a recruților

în curs de executare

 

 

Ion Ursu,

 vicepreședinte al raionului

7/10

Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2016

în curs de executare pe parcursul anului

 

 

Vera Manoli,

șef al Direcției finanțe

    7/11

Cu privire la acordarea suportului social tinerilor specialiști

executată

 

 

Ion Ursu,

vicepreședinte al raionului,

Iulia Certan,

șef al Direcției învățămînt

7/12

Cu privire la privatizarea locuinței

executată

 

 

Mihail Popa,

 președinte al raionului 

7/13

Cu privire la transmiterea unui mijloc de transport

executată

 

 

Mihail Popa,

președinte al raionului

7/14

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.5/17.9 din 12 decembrie 2014

executată

 

 

 

          Mihail Popa,

     președinte al raionului

7/15

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 5/17.17 din 12 decembrie 2014

     executată

 

 

Mihail Popa,

           președinte al raionului

7/16

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/16.12 din 31 martie 2015

executată

 

 

Mihail Popa,

președinte al raionului

7/17

Cu privire la Programul de întreținere a drumurilor publice locale, pe timp de iarnă, în anul 2016

executată parțial

 

 

                Mihail Popa,

președinte al raionului,

Nicolae Sîrbu,

șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

7/18

Cu privire la organizarea și desfășurarea procesului de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici de conducere

executată

 

 

           Mihail Popa,

președinte al raionului

7/19

Cu privire  la desemnarea managerului energetic

executată

 

 

Mihail Popa,

 președinte al raionului 

     7/20

Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr.3/21 din 13 iunie 2015

executată

 

 

Mihail Popa,

președinte al raionului

    7/21

Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr.4/2 din 09 iulie 2015

executată

 

 

Mihail Cotelea,

șef adjunct al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului

7/22

Cu  privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

executată  

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe 

7/23

Cu privire la rectificarea bugetului raional

executată cu excepția pct.10

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe 

7/24

Cu privire la examinarea cererilor prealabile

executată

 

 

Mihail Popa,

 președinte al raionului 

    7/25

Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a raionului

în curs de executare

 

 

            Valeriu Borș,

șef al Serviciului relații funciare și cadastru 

7/26

Cu privire la delegarea în străinătate în interes de serviciu a angajaților Consiliului raional

executată

 

 

Mihail Popa,

președinte al raionului

7/27

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 2/7 din 28 mai 2013

executată

 

 

Natalia Olevschi,

șef interimar al Direcției asistență socială și protecție a familiei

7/28

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 2/12 din26 mai 2015

executată

 

 

Natalia Olevschi,

șef interimar al Direcției asistență socială și protecție a familiei

7/29

Cu privire la crearea Casei de copii de tip familiei Orbu

executată

 

 

Natalia Olevschi,

șef interimar al Direcției asistență socială și protecție a familiei

7/30

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 6/21 din 25 august 2015

executată

 

 

           Iulia Certan,

șef al Direcției învățămînt

7/31

Cu privire la aprobarea Planului strategic de dezvoltare incluzivă în raionul Strășeni pentru anii 2015-2020

În curs de executare

 

 

Ion Ursu,

vicepreședinte al raionului,

Iulia Certan,

șef al Direcției învățămînt

7/32

Cu privire la lichidarea Școlii –internat pentru copii cu deficiențe mintale

În curs de executare

 

 

Ion Ursu,

vicepreședinte al raionului,

Iulia Certan,

șef al Direcției învățămînt

    7/34

Cu privire la asigurarea interimatului funcției publice de conducere

executată

 

 

Natalia Olevschi,

șef interimar al Direcției asistență socială și protecție a familiei

7/35

Cu privire la asocierea raionului Strășeni cu orașul Viljiandi și Regiunea Viljiandi din Estonia

executată

 

 

Mihail Popa,

           președinte al raionului

8/1

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 4/2 din 09 iulie 2015

executată

 

 

Nina Rusu,

Secretar al Consiliului raional

8/2

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

executată

 

 

Vera Manoli,

șef al Direcției finanțe

Galina Sîrbu,

Specialist principal, Aparatul președintelui raionului

8/3

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 4.7 din 26 august 2003

executată

 

 

Ion Ursu,

vicepreședinte al raionului,

Natalia Olevschi,

șef interimar al Direcției asistență socială și protecție a familiei

8/4

Cu privire la instituirea Comisiei de identificare a terenurilor degradate destinate împăduririi

executată

 

 

Valeriu Borș,

șef al Serviciului relații funciare și cadastru

8/5

Cu privire la asocierea raionului Strășeni din Republica Moldova cu Județul Vrancea din România

executată

 

 

Mihail Popa,

 președinte al raionului

8/6

Cu privire la alegerea vicepreședintelui raionului Strășeni

executată

 

 

Elena Harcenco,

vicepreședinte al raionului

9/1

Cu privire la aprobarea Programului de reparație a drumurilor publice locale din raionul Strășeni pe anul 2016

în curs de executare pe parcursul anului 2016

 

 

Nicolae Budu,

Vicepreședinte al raionului,

Nicolae Sîrbu,

șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului

9/2

Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2015

executată

 

 

Vera Manoli,

șef al Direcției finanțe

9/3

Cu privire la rectificarea bugetului raional

executată

 

 

Vera Manoli,

șef al Direcției finanțe

9/4

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

executată

 

 

Vera Manoli,

șef al Direcției finanțe

9/5

Cu privire la instituirea Comisiei de rechiziții

executată

 

 

Nicolae Budu,

vicepreședinte al raionului

9/6

Cu privire la aprobarea statelor de personal ale ÎM Centrul Stomatologic raional Strășeni

executată

 

 

Maria Croitoru,

șef al instituției

9/7

Cu privire la aprobarea statelor de personal ale IMSP Spitalul raional Strășeni

executată

 

 

Alexandru Tuchilă,

șef al instituției

9/8

Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituțiilor medicale centre de sănătate

executată

 

 

șefii centrelor de sănătate

9/9

Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate la reparații curente a drumurilor publice locale

executată

 

 

Iulia Certan,

șef al Direcției învățămînt

Vera Manoli,

șef al Direcției finanțe

9/10

Cu privire la casarea automobilului aflat la gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Zubrești

executată

 

 

Vasile Suruceanu,

șef al IMSP CE Zubrești

9/11

Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate prin alocații de la bugetul raional la reparații capitale

executată

 

 

Vera Manoli,

șef al Direcției finanțe

Galina Sîrbu,

Specialist principal, Aparatul președintelui raionului

9/12

Cu privire la privatizarea locuinței

executată

 

 

Mihail Popa,

președinte al raionului

9/13

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/16.8 din 31 martie 2015

executată

 

 

Mihail Popa,

președinte al raionului

9/14

Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul I, 2016

În curs de executare

 

 

Nina Rusu,

secretar al Consiliului raional

9/15

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/5 din 31 martie 2015

executată

 

 

Mihail Popa,

președinte al raionului

9/16

Cu privire la Programul de acordare a concediilor de odihnă anuale

În curs de executare pe parcursul anului

 

 

Mihail Popa,

președinte al raionului

 

Notă informativă

privind executarea deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul IV

al anului 2015 de către şefii direcţiilor, secţiilor Consiliului raional şi autorităţile

publice locale de nivelul întîi din raionul Străşeni

 

      În perioada trimestrului IV a anului 2015 a avut loc trei şedinţe a Consiliului raional în data de 27 noiembrie și la 04 și 24 decembrie 2015 la care au fost adoptate 106 decizii (din care 50 decizii - referitor la privatizarea locuinței și 56 decizii - pe diferite domenii de activitate).

     Decizia Consiliului raional nr. 7/1 din 27 noiembrie 2015 „Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2015”- este executată  integral prin luarea măsurilor de intensificare a acțiunilor de executare a planurilor aprobate în bugetul raional pentru fiecare compartiment.

      Decizia Consiliului raional nr. 7/2 din 27 noiembrie 2015 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2016 în prima lectură” – este executată, prin aprobarea cifrelor generale la capitolul venituri și la capitolul cheltuieli.

     Decizia Consiliului raional nr. 7/3 din 27 noiembrie 2015 ”Cu privire la pregătirea instituțiilor din subordinea Consiliului raional pentru activitate în perioada rece 2015-2016”- a fost executată luîndu-se toate măsurile necesare pentru a asigura temperaturi optime în încăperi în perioada rece a anului 2015-2016.

     Decizia Consiliului raional nr. 7/4 din 27 noiembrie 2015 ”Cu privire la asigurarea școlarizării și alimentației copiilor în instituțiile de învățămînt din raion” – a fost executată integral și au fost luate următoarele măsuri: a fost verificată completarea documentelor ce țin de evidenţa  contingentului de elevi în instituţiile de învăţămînt din raion; se efectuează periodic verificarea frecvenţei la ore şi acţiunile întreprinse în scopul prevenirii abandonului şcolar;  s-au efectuat vizite la domiciliu de către diriginţi, reprezentanţii administraţiilor publice locale; s-au prezentat dosarele în instanţele de judecată. În urma acțiunilor întreprinse a scăzut numărul de elevi neșcolarizați de la 4 la 2 elevi din instituțiile: LT ”Universul” Scoreni (1 elev)  și LT Zubrești (1elev). Au fost alimentați zilnic cca 3850 elevi din clasele primare și unii elevi din familii social - vulnerabile conform posibilităților. 

      Decizia Consiliului raional nr. 7/5 din 27 noiembrie 2015 ”Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 2015” - s-a luat act de informație privind executarea deciziilor aprobate în trimestrul III al anului 2015 și se ține la control mersul executării deciziilor în continuare.

      Decizia Consiliului raional nr. 7/6 din 27 noiembrie 2015 „Cu privire la aprobarea listei elevilor instituțiilor de învățămînt preuniversitar și extrașcolar din raion pentru acordarea Bursei Consiliului raional întru susținerea copiilor”- s-a acordat 30 de burse pentru susţinerea copiilor dotaţi.

       Decizia Consiliului raional nr. 7/7 din  27 noiembrie 2015 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională”- a fost executată prin alocarea surselor financiare aprobate pentru instituțiile de învățămînt.

        Decizia Consiliului raional nr. 7/8 din   27 noiembrie  2015 „Cu privire la aprobarea Programului raional de combatere și profilaxie a rabiei pentru anii 2015-2020” – este în curs de executare pe perioada aprobată. Totodată decizia a fost repartizată tuturor factorilor de decizie vizați pentru a executa prevederile Programului. Decizia a fost diseminată autorităților publice locale de nivelul I pentru a revedea posibilitatea de a întocmi și în teritoriile administrate astfel de programe.

       Decizia Consiliului raional nr. 7/9 din 27 noiembrie 2015 „Cu privire la trecerea în evidență militară a recruților” - este în curs de executare pentru că perioada de lucru a comisiei medico-militare de luare în evidență militară expiră în data de 29 februarie 2016.

      Au fost chemați la comisie 491 tineri.

      Din ei s-au prezentat pînă la moment 145 tineri, dintre care:

-         Au fost declarați inapți pentru serviciul militar cu scoatere din evidență militară - 3 persoane;

-         Au fost declarați apți pentru serviciul militar – 66 persoane;

-         Judecată – 1 persoană;

-         Tratament lista nr. 1 – 61 persoane;

-         Tratament lista nr. 2 – 15 persoane.

       Decizia Consiliului raional nr. 7/10 din  27 noiembrie 2015 „Cu privire la  aprobarea bugetului raional pe anul 2016”– este în curs de executare pe parcursul întregului an bugetar.

       Decizia Consiliului raional nr. 7/11 din 27 noiembrie 2015 „Cu privire la acordarea suportului social tinerilor specialiști” - a fost executată prin alocarea sumelor corespunzătoare autorităților locale de nivelul unu pentru a fi repartizate beneficiarilor.

     Decizia Consiliului raional nr. 7/12 din 27 noiembrie 2015 „Cu privire la privatizarea locuinței” – a fost executată prin prezentarea către beneficiari a actelor originale, sub semnătură.

      Decizia Consiliului raional nr. 7/13 din  27 noiembrie 2015 „Cu privire la transmiterea unui mijloc de transport”- a fost executată prin întocmirea actului de primire-predare a mijlocului de transport, conform legislației în vigoare.

        Decizia Consiliului raional nr. 7/14 din 27 noiembrie 2015 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 5/17.9 din 12 decembrie 2014” – a fost executată prin operarea modificărilor în actele corespunzătoare.   

      Decizia Consiliului raional nr. 7/15 din 27 noiembrie 2015 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.5/17.17 din 12 decembrie 2014” – a fost executată prin operarea modificărilor corespunzătoare.

     Decizia Consiliului raional nr. 7/16 din 27 noiembrie  2015 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.1/16.12 din 31 martie 2015” –  a fost executată prin operarea modificărilor corespunzătoare.

    Decizia Consiliului raional nr. 7/17 din 27 noiembrie 2015 „Cu privire la Programul de întreținere a drumurilor publice locale, pe timp de iarnă, în anul 2016” - a fost executată parțial din lipsa acoperirii financiare din anul 2015.

    Decizia Consiliului raional nr. 7/18 din 27 noiembrie 2015 „Cu privire la organizarea și desfășurarea procesului de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici de conducere”- a fost executată prin desfășurarea în termen a procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici de conducere.

    Decizia Consiliului raional nr. 7/19 din  27 noiembrie 2015 „Cu privire la desemnarea managerului energetic” - a fost executată prin prezentarea deciziei în instanțele corespunzătoare.

      Decizia Consiliului raional nr. 7/20 din 27 noiembrie 2015 ”Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/21 din 13 iunie 2015” – executată prin operarea modificărilor în actul inițial.

      Decizia Consiliului raional nr. 7/21 din 27 noiembrie 2015 „Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 4/2 din 09 iulie 2015” – executată prin modificarea componenței Comisiei de specialitate.

     Decizia Consiliului raional nr. 7/22 din  27 noiembrie 2015 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă” – a fost executată integral prin alocarea surselor financiare persoanelor solicitante.

       Decizia Consiliului raional nr. 7/23 din 27 noiembrie 2015 „Cu privire la rectificarea bugetului raional ” - a fost executată, cu excepția pct.10, nu s-a alocat suma de 100,0 mii lei pentru elaborarea documentației de proiectare a Oficiului Medicilor de Familie din Roșcani, din cauza nefinalizării lucrărilor de proiectare.

      Decizia Consiliului raional nr. 7/24 din 27 noiembrie 2015 „Cu privire la examinarea cererilor prealabile” – a fost executată prin remiterea răspunsurilor solicitanților.

     Decizia Consiliului raional nr. 7/25 din 27 noiembrie 2015 ”Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a raionului” – a fost executată parțial prin înregistrarea terenurilor proprietate publică în modul corespunzător. Totodată au mai rămas neînregistrate cîteva terenuri a căror înregistrare urmează să fie efectuată ulterior.

     Decizia Consiliului raional nr. 7/26 din 27 noiembrie 2015 ”Cu privire la delegarea în străinătate în interes de serviciu a angajaților Consiliului raional” - a fost executată înmînarea Deciziei persoanelor care urmează să plece în deplasări în interes de serviciu.

       Decizia Consiliului raional nr.7/27 din 27 noiembrie 2015 ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/7 din 28 mai 2013”- a fost  executată prin modificarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului de plasament temporar al copilului.

       Decizia Consiliului raional nr.7/28 din 27 noiembrie 2015 ”Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 2/12 din 26 mai 2015” – a fost executată prin modificarea statului de personal al Serviciului asistență parentală profesionistă.

        Decizia Consiliului raional nr. 7/29 din 27 noiembrie 2015 ”Cu privire la crearea Casei de copii de tip familial Orbu”- a fost executată. Începînd cu 01 ianuarie 2016 casa de copii de tip familial Orbu funcționează și în ea au fost plasați 6 copii.

         Decizia Consiliului raional nr. 7/30 din 27 noiembrie 2015 ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 6/21 din 25 august 2015” – a fost executată prin operarea modificărilor în actul inițial și instituirea școlii de circumscripție la Liceul Teoretic ”Mitropolit Nestor Vornicescu” din Lozova pentru copiii proveniți din localitatea Stejăreni.

      Decizia Consiliului raional nr. 7/31 din 27 noiembrie 2015 ”Cu privire la aprobarea Planului strategic de dezvoltare incluzivă în raionul Strășeni pentru anii 2015 - 2020” - este în curs de executare pe parcursul perioadei aprobate.

         Decizia Consiliului raional 7/32 din 27  noiembrie 2015 ”Cu privire la lichidarea Școlii - internat pentru copii cu deficiențe mintale” – a fost executată prin școlarizarea tuturor copiilor în alte instituții de învățămînt, preavizarea tuturor angajaților și respectarea prevederilor legislației în vigoare în ceea ce privește lichidarea unei instituții.

         Decizia Consiliului raional nr. 7/33 - nu a fost aprobată.

      Decizia Consiliului raional nr. 7/34 din 27 noiembrie 2015 ”Cu privire la asigurarea interimatului funcției publice de conducere” – a fost executată prin exercitarea funcției de către funcționarul vizat.

         Decizia Consiliului raional nr. 7/35 din 27 noiembrie 2015 ”Cu privire la asocierea raionului Strășeni cu orașul Viljiandi și Regiunea Viljiandi din Estonia” - a fost executată prin inițierea semnării acordului de asociere.

          Decizia Consiliului raional nr. 8/1 din 04 decembrie 2015 ”Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 4/2 din 09 iulie 2015” – a fost executată prin modificarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului.

        Decizia Consiliului raional nr. 8/2 din 04 decembrie 2015 ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă” – a fost executată prin alocarea surselor financiare beneficiarilor.

         Decizia Consiliului raional nr. 8/3 din 04 decembrie 2015 ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 4.2 din 26 august 2003” - a fost executată prin modificarea componenței Consiliului de administrare al Fondului local de susținere al populației.

         Decizia Consiliului raional nr. 8/4 din 04 decembrie 2015 ”Cu privire la instituirea Comisiei de identificare a terenurilor degradate destinate împăduririi” - a fost executată prin instituirea comisiei care va ieși la fața locului, la necesitate pentru a identifica terenurile destinate împăduririi.

      Decizia Consiliului raional nr. 8/5 din 04 decembrie 2015 ”Cu privire la asocierea raionului Strășeni din Republica Moldova cu Județul Vrancea din România” – a fost executată prin inițierea semnării acordului de asociere.

      Decizia Consiliului raional nr. 8/6 din 04 decembrie 2015 ”Cu privire la alegerea vicepreședintelui raionului” - a fost executată  prin instituirea în funcție a dnei Elena Harcenco.

         Decizia Consiliului raional nr. 9/1 din 24 decembrie 2015 ”Cu privire la aprobarea Programului de reparație a drumurilor publice locale din raionul Strășeni pe anul 2016” – este în curs de executare pe parcursul anului 2016.

        Decizia Consiliului raional nr.  9/2 din 24 decembrie 2015 ”Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2015” – a fost executată prin ajustarea sumelor corespunzătoare la anumite capitole.

       Decizia Consiliului raional nr. 9/3 din 24 decembrie 2015 ”Cu privire la rectificarea bugetului raional” -  a fost executată prin efectuarea transferurilor corespunzătoare între diferite capitole bugetare.

        Decizia Consiliului raional nr. 9/4 din 24 decembrie 2015 ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” – a fost executată prin alocarea surselor corespunzătoare.

       Decizia Consiliului raional nr. 9/5 din 24 decembrie 2015 ”Cu privire la instituirea Comisiei de rechiziții” – este executată prin instituirea Comisiei, care va activa după necesități.

     Decizia Consiliului raional nr. 9/6 din 24 decembrie 2015 ”Cu privire la aprobarea statelor de personal ale ÎM Centrul Stomatologic raional Strășeni” – a fost executată prin punerea în aplicare a statelor de personal aprobate.

      Decizia Consiliului raional nr. 9/7 din 24 decembrie 2015 ”Cu privire la aprobarea statelor de personal ale IMSP Spitalul raional Strășeni” – este executată prin punerea în aplicare a statelor de personal aprobate.

     Decizia Consiliului raional nr. 9/8 din 24 decembrie 2015 ”Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituțiilor medicale centre de sănătate”- este executată prin  punerea în aplicare a statelor de personal aprobate instituțiilor vizate.

     Decizia Consiliului raional nr. 9/9 din 24 decembrie 2015 ”Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate la reparații curente a drumurilor publice locale” – a fost executată prin întocmirea actelor  corespunzătoare și efectuarea înscrierilor în registrele contabile.

      Decizia Consiliului raional nr. 9/10 din 24 decembrie 2015 ”Cu privire la casarea automobilului aflat la gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Zubrești” – a fost executată prin întocmirea autorizației de casare corespunzătoare.

       Decizia Consiliului raional nr. 9/11 din 24 decembrie 2015 ”Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate prin alocații de la bugetul raional la reparații capitale” – a fost executată prin întocmirea actelor corespunzătoare și efectuarea înscrierilor în registrele contabile.

     Decizia Consiliului raional nr. 9/12 din 24 decembrie 2015 ”Cu privire la privatizarea locuinței” – fost executată prin înmînarea sub semnătură a deciziei persoanelor cointeresate.

       Decizia Consiliului raional nr. 9/13 din 24 decembrie 2015 ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/16.8 din 31 martie 2015„ – a fost executată prin operarea modificării în actul inițial.

      Decizia Consiliului raional nr. 9/14 din 24 decembrie 2015 ”Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul I, 2016” – este în curs de executare.

       Decizia Consiliului raional nr. 9/15 din 24 decembrie 2015 ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/5 din 31 martie 2015” – executată prin operarea modificării în actul inițial.

       Decizia Consiliului raional nr. 9/16 din 24 decembrie 2015 ”Cu privire la Programul de acordare a concediilor de odihnă anuale” - în curs de executare pe parcursul anului. 

 

Rodica Jereghi,

şef al Secţiei administraţie publică                

 

 

                                                                                Proiect

DECIZIE nr. 1/5

din 26 februarie 2016

 

Cu privire la aprobarea Programului

de dezvoltare a învăţămîntului

pentru anii 2016 - 2020

 

     În temeiul art. 43 (1) lit. j al Legii nr. 436 - XVI privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Codului educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, examinînd nota informativă elaborată de Direcția învățămînt,  Consiliul raional  DECIDE:

 

     1. Se aprobă Programul de dezvoltare a învăţămîntului pentru anii 2015-2020, conform anexei nr. 1.

 

     2. Se pune în sarcina Direcţiei finanţe (V. Manoli) să asigure finanţarea eşalonată a prezentului Program în conformitate cu limitele surselor bugetare alocate sistemului de învăţămînt raional pentru anii 2016 - 2020.

 

     3. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan):

      - să asigure elaborarea Planurilor operaţionale de implementare a Programului şi să monitorizeze procesele de implementarea în baza setului de indicatori specificaţi la planificarea componentelor prezentului Program.

         - să constituie Comisia raională de monitorizare şi evaluare anuală a progreselor înregistrate, elaborarea rapoartele anuale, periodice şi finale, care vor fi prezentate în şedinţele Consiliului raional şi Ministerului Educaţiei. 

        - să organizeze de comun acord cu managerii instituţiilor de invăţămînt, autoritățile administraţiei publice locale de  nivel întîi  elaborarea de programe similare de  dezvoltare a învăţămîntului la nivel local, conform competenţelor nivelului respectiv.

      4. Se numeşte responsabil pentru controlul executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (I. Ursu).

 

 

Preşedinte al şedinţei

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                               Nina RUSU

Avizat:

 

 

VIZAT:

 

Vicepreședintele raionului                        I. Ursu

Direcția învățămînt                                      Iu. Certan

Direcția finanțe                                            V . Manoli

 

Serviciul juridic                                             T. Ispas

 

 

Notă  informativă

la Decizia Consiliului raional „Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare

a învăţămîntului pentru anii 2016 - 2020”

 

      Programul de dezvoltare strategică a învăţămîntului în raionul Străşeni  reflectă strategia educaţională pe termen mediu, ţinînd cont de strategia educaţională la nivel local, naţional, de evoluţia economică a raionului şi cerinţele profesionale ale pieţii muncii.

       Învăţămîntul în raionul Străşeni se dezvoltă prin efortul comun al structurii conducerii raionului, Direcţiei de învăţămînt, administraţiilor instituţiilor preşcolare, şcolare, complementare, contingentului de elevi şi părinţilor.

     Programul de dezvoltare strategică indică direcţiile majore de progres, iar modul de întocmire a acestuia a permis consultarea părţilor interesate şi implicarea lor în asumarea scopurilor, obiectivelor şi acţiunilor propuse.

       Programul de dezvoltare strategică a fost consultat de către experţi independenţi republicani, a fost supus dezbaterilor publice în cadrul întrunirilor  managerilor şcolari din raion. Direcţia învăţămînt Străşeni a susţinut  prezentul Program în cadrul şedinţei Comisiei republicane de specialitate a Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, care l-a avizat pozitiv.

     Programul de dezvoltare strategică a învăţămîntului în raionul Străşeni reprezintă documentul intern principal de planificare operaţională şi realizare a obiectivelor privind promovarea reformelor în sistemul educaţional, diversităţii transformărilor la nivel de sistem şi raion, asigurînd accesul tuturor elevilor la o educaţie de calitate. Este un document de perspectivă, care rezultă din  situaţia concretă de dezvoltare social-economică a  raionului.

     Programul de dezvoltare strategică are menirea de a stabili obiectivele şi priorităţile strategice de dezvoltare ale învăţămîntului în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile strategice de dezvoltare naţională.

        În vederea realizării competenţelor şi atribuţiilor,  întru atingerea obiectivelor şi priorităţilor propuse, Direcţia învăţămînt, ca subdiviziune a Consiliului raional, va  dezvolta parteneriate cu alte instituţii publice şi/sau private autohtone şi/sau străine, pentru a impulsiona procesul de atragere a investiţiilor necesare învăţămîntului în teritoriu şi aplicarea inovaţiilor, tehnologiilor educaţionale moderne caracteristice, predominant, sistemului educaţional european.

      În acest context, la întocmirea Programului respectiv s-a ţinut cont de cadrul legal şi strategic existent, care stabileşte politicile educaţionale naţionale de dezvoltare pe termen mediu şi lung.

     Programul de dezvoltare strategică a învăţămîntului se bazează pe aceleiaşi principii care stau şi la baza dezvoltării sistemului de învăţămînt naţional:

Eficienţa – buna utilizare a resurselor materiale, umane şi financiare din teritoriul administrat;

Echitatea – drepturi egale de acces la valorile educaţionale, sociale şi culturale pentru toţi copiii din teritoriul administrat, indiferent de locul lor de trai, naţionalitate, apartenenţă religioasă;

Durabilitatea – caracterul viabil din punct de vedere tehnic, financiar şi instituţional al măsurilor, activităţilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare la nivel raional;

Planificarea – toate activităţile, măsurile, programele şi proiectele, menite să susţină dezvoltarea învăţămîntului în teritoriu, vor fi elaborate în conformitate cu strategiile naţionale de dezvoltare, cît şi cu Programul de dezvoltare social-economică a raionului Străşeni pentru aceiași perioadă, cu obiective, priorităţi şi mecanisme clar definite;         

Coordonarea - toate activităţile, măsurile, programele şi proiectele, menite să susţină dezvoltarea învăţămîntului la nivel local, vor fi  concordate la nivelul instanţelor ierarhic superioare;

Parteneriatul – cooperarea Organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului (Direcţia învăţămînt) cu autorităţile  publice locale de ambele nivele, societăţii civile în activitatea de planificare, elaborare şi realizare a programelor, activităţilor de susţinere a dezvoltării învăţămîntului raional;

Transparenţa claritatea în procesele alocării, distribuirii şi utilizării mijloacelor şi resurselor, menite să realizeze strategiile, programele şi proiectele de dezvoltare raională în toate domeniile educaţionale.

        Procesul de implementare a Programului raional de dezvoltare a învăţămîntului pentru anii 2015 – 2020 se va realiza în cîteva etape:

I. Etapa de mediatizare (2015-2016) a Programului pe durată căreia se vor desfăşura acţiuni concrete de informare a factorilor implicaţi în implementarea acestuia.

II. Etapa de implementare de bază (2016-2020) pe durata căreia vor fi realizate activităţile de bază din Program, privind modernizarea cadrului instituţional, dezvoltarea potenţialului uman şi consolidarea bazei tehnico-materiale a sistemului de învăţământ. Această etapă va fi segmentată pe intervale de timp, pentru ca măsurile planificate să fie realizate conform etapelor de alocare a mijloacelor financiare, planificate  anual în buget.

III. Etapa finală (2020) în cadrul căreia se va evalua impactul Programului asupra sistemului educaţional şi se vor determina obiectivele strategice pentru viitoarea perioadă.

      Proiectul de decizie se propune comisiilor consultative de specialitate pentru examinare și avizare şi Consiliului raional pentru dezbatere în ședință şi aprobare.

 

Iulia CERTAN,

 

Şef  al  Direcţiei  învăţămînt                                      

 

                                                                            

                                                                                                     DECIZIE nr.

                                                                                         din 26 februarie 2016

 

Cu privire la modificarea Programului

de transport rutier raional Strășeni pentru

perioada 2015 - 2023

 

      În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările  ulterioare, art.37(1) lit. d) din Legea Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014, art. 78 din  Legea nr. 317 din18 iulie 2003 privind  actele normative ale autorităţilor administraţiei publice centrale și locale,  avînd avizul pozitiv al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, procesul-verbal nr. 1 al Comisiei pentru organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate, examinînd nota informativă elaborată de Direcția agricultură dezvoltare economică și a teritoriului, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se aprobă  modificarea Programul de transport rutier raional Străşeni pentru perioada 2015 - 2023, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 1/5 din 31 martie 2015, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

 

Poziția

Codul rutei

Codul cursei

Cursa tur

Cursa retur

Ora de plecare

Ora de sosire

4793

11/12

Strășeni

Romanești

16:00

16:46

 

va avea următorul conținut:

Codul rutei

Codul cursei

Cursa tur

Cursa retur

Ora de plecare

Ora de

 sosire

4793

11/12

Strășeni

Romanești

17:15

18:01

 

     2. Prezenta decizie urmează a fi prezentată Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova  și operatorului de transport rutier S.A ,,MAȘRUT”.

     3. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama vicepreședintelui raionului, (N. Budu).

 

Președinte al ședinței                                                                  ______________     

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                       Nina RUSU

Avizat:

 

Vizat:

Vicepreședinte al raionului                                                               Nicolae BUDU

sef al Direcției agricultură,

dezvoltare economică și a teritoriului                                             Nicolae SÎRBU

Serviciul juridic                                                                                    Tatiana ISPAS

 

 

Notă informativă

la proiectul de deciziei Cu privire la modificarea Programului

de transport rutier raional Strășeni pentru perioada 2015 - 2023

 

     Proiectul de deciziei Cu privire la modificarea Programului de transport rutier raional Strășeni pentru perioada 2015 - 2023 a  fost elaborat în temeiul Legii Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014, care prevede că Consiliul raional are competența de a aproba, actualiza și modifica programul de transport rutier raional după obținerea avizului pozitiv al organului central de specialitate, în conformitate cu  necesitățile de transport ale populației.      

    Direcția agricultura, dezvoltare economica și a teritoriului a intervenit cu un demers pe lîngă Ministerul Transportului și Infrastructurii Drumurilor privind modificarea orarului rutei, întru executarea solicitării Primăriei Romanești nr. 184 din 11 decembrie 2015 cu privire la modificarea orei de pornire din punctul iniţial al cursei de transport rutier de persoane prin servicii regulate Străşeni-Romaneşti, din staţia publică or. Străşeni, de la ora 16:00 la ora 17:15.

    Solicitarea a fost avizată pozitiv de către Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, prin scrisorii nr. 02/8-1766 din 30 decembrie 2015.

    Modificarea orarului rutei Strășeni – Romanești a fost examinată în Comisia raională privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate, acceptănd modificarea.

    În contextul celor menționate mai sus a fost elaborat proiectul de decizie privind modificările nominalizate.

  Proiectul de decizie se propune spre examinare comisiei consultative de specialitate și aprobare în cadrul ședinței Consiliului raional.

 

Nicolae Sîrbu,

sef al Direcției agricultură,

dezvoltare economică și a teritoriului

 

      Proiect

                                                        

DECIZIE nr.

din 26 februarie 2016

 

Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar al raionului

Strășeni conform situației de la 1 ianuarie 2016

 

      În temeiul art. 9 din Codul funciar nr. 828 - XII din 25 decembrie 1991, cu modificările și completările ulterioare, art. 46 al Legii 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 24 din 11 ianuarie 1995 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar” cu modificările ulterioare, examinîmd nota informativă elaborată de Serviciul relații funciare și cadastru, Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se aprobă Cadastrul funciar al raionului Strășeni, conform situației de la 1 ianuarie 2016, în hotarele a 27 de unități administrativ - teritoriale de nivelul întîi, cu suprafața totală de 72908,83 ha, conform anexei.

 

Preşedinte al şedinţei                       

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina RUSU

 

Avizat:

 

VIZAT:

 

Vicepeședintele raionului                                                               N. Budu

Serviciul relații funciare și cadastru                                              V. Borș

Serviciul juridic                                                                                 T. Ispas

          PROIECT

                                                                                               DECIZIE nr.

                                                                                      din     februarie 2016

 

Cu privire la încorporarea în serviciul militar

în termen şi serviciul civil în martie - iulie 2016

        

       În temeiul Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare, art. 28, 29 al Legii nr. 1245 – XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, nr. 156-XVI din 06 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), Hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 31 ianuarie 2001 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ - militară şi efectivul - limită al organelor administrativ-militare, nr. 864 din 17 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, nr. 865 din 15 iulie 2008 privind unele măsuri de executare a Legii nr. 156 - XVI din 6 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de recrutare - încorporare şi Comisiei medicale, conform anexei nr. 1.                                                                    

 2. Comisiile nominalizate îşi vor desfăşura activitatea în perioada 14 martie – 29 iulie 2016.

 3. Se aprobă sarcina de încorporare în rîndurile Forţelor Armate a recruților din primăriile raionului în martie - iulie 2016, conform anexei nr. 2.

  4. Se pune în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi din raion:

- să asigure prezentarea, în termenul stabilit, la Comisia de recrutare-încorporare, a tinerilor, conform prevederilor Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cel cu termen redus, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 17 august 2005;

- în comun cu specialiştii Centrului militar teritorial Străşeni să studieze starea familială a recruţilor, pentru a înregistra persoanele care au dreptul la amînare de la serviciul militar în termen, conform art. 31 al Legii nr. 1245 – XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;

- în comun cu Inspectoratul de Poliţie Strășeni şi Centrul Militar Teritorial Străşeni să depisteze cetăţenii cu obligaţiuni militare, care nu s-au prezentat la recrutare, încorporare, concentrare sau mobilizare, să întocmească materialele necesare şi să le prezinte în organele de drept pentru tragerea lor la răspundere.

 

5. Se pune în sarcina medicului şef al IMSP Spitalul raional Străşeni (A. Tuchila):

- să contribuie la organizarea lucrului Comisiei medicale în Spitalul raional de la 14 martie 2016 pînă la 29 iulie 2016 şi să asigure utilajul medical necesar pentru activitatea acesteia;

- să asigure examinarea medicală a recruţilor conform prevederilor Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 897 din 23 iulie 2003;

- să rezerve 20 de loc - paturi în Instituţia Medico - Sanitară Publică Spitalul raional Străşeni în scopul examinării suplimentare şi tratării recruţilor în condiţii de staţionar;

- să desemneze 4 surori medicale care vor asista membrii Comisiei medicale.

 

6.  Șeful Inspectoratului  de Poliţie  Strășeni (P. Scoarță):

- să acorde ajutor Secţiei recrutare - încorporare a Centrului Militar Teritorial Străşeni la prezentarea recruţilor la Comisia medicală şi la încorporarea lor în serviciul militar în termen conform graficului stabilit;

- să menţină ordinea publică în zilele de expediere a recruţilor în unităţile militare.

 

7. Comandantul Centrului Militar Teritorial Străşeni (I. Arnăut):

- să informeze lunar Preşedintele raionului despre rezultatele examinării medicale şi încorporării tinerilor în serviciul militar în termen şi serviciul civil în martie - iulie 2016, despre activitatea primăriilor în problemele vizate;

- în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi să elaboreze graficul deplasării în localităţile raionului în scopul examinării stării familiale a recruţilor.

 

   8. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiilor din funcţiile deţinute, atribuţiile lor, în cadrul acesteia, vor fi executate de persoanele nou - desemnate în funcţiile respective, fără adoptarea unei decizii noi a Consiliului raional.

 

  9. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui raionului (I. Ursu), comandantului Centrului Militar teritorial Străşeni (I. Arnăut).

 

Preşedinte al şedinţei                                                         

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                            Nina RUSU

Avizat:

 

 

 

VIZAT:

 

Vicepreședintele raionului                                   I. Ursu

Centrul Militar Teritorial Strășeni                       I. Arnăut

Serviciul juridic                                                     T. Ispas

 

                                                                                                                                                                                                             Anexa nr. 1

la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                                                               nr.    din 26 februarie 2016       

 

          COMPONENŢA NOMINALĂ

           A COMISIEI DE RECRUTARE - ÎNCORPORARE

 

Preşedintele Comisiei

URSU Ion, vicepreşedinte al raionului Străşeni;

Vicepreşedinte

 

Vicepreşedinte

 

 

Secretar

ARNĂUT Igor, comandant al Centrului militar teritorial Străşeni;

 

PALADI Liliana,  specialist principal, Secția administrație publică, Aparatul președintelui;

 

ŞEVCIUC Elena, specialist principal, Centrul militar teritorial Străşeni;                                                                                                                                       

 

Membrii comisiei:

COTELEA Diana, șef al Secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliţie Strășeni;

­­­­__________________, reprezentantul Departamentului Trupelor de Carabinieri;

ADAMCIUC Tatiana,  psiholog.

 

 

 

Comisia de rezervă:

 

Preşedinte

BUDU Nicolae, vicepreşedinte al raionului Străşeni ;

 

Vicepreşedinte

CHIȘCĂ Sergiu , șef al  Secţiei recrutare-încorporare, Centrul Militar teritorial Strășeni;

 

 

Membrii comisiei:

MARIAN Vladimir, șef adjunct al Secției Securitate Publică al Inspectoratului de Poliţie;

ADAMCIUC Tatiana, psiholog.

 

 

                   

COMPONENŢA NOMINALĂ A COMISIEI MEDICALE

 

Comisia de bază                                                                           

Comisia de rezervă

 

SANDU Mihail

 

Membrii comisiei:                      

 

SANDU Mihail                          - Președintele Comisiei  

                                                     

Membrii comisiei:                      

ZAHARCIUC Pavel

ROȘCA Tudor                           - Chirurg

IORGA Teodora

CARAMAN Victoria                 - Terapeut

SÎRBU  Vera

SÎRBU  Vera                             - Neuropatolog

PERELOMOVA Elena

DÎRU Ina                                   - Oftalmolog                          

GAVRILIUC Valentina

GAVRILIUC Valentina             - Psihiatru

TOPOR  Iurie

BOȚAN Victoria                       - Otorinolaringolog

GÎȚU Galina

CEAGLEI Olga

GÎȚU Galina                              -  Dermatolog

CEAGLEI Olga                         - Cardiolog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             Anexa nr. 2

la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                                                               nr.      din  26 februarie 2016

 

 

Sarcina

de încorporare în rîndurile Forţelor Armate a recruţilor din primăriile

raionului Strășeni în martie – iulie 2016.

 

Nr.

d/o

Primăria

Trebuie să prezinte la comisia medicală (persoane)

Sarcina de

încorporare (persoane)

1.      

Bucovăţ

36

1

2.      

Căpriana

75

2

3.      

Chirianca

28

1

4.      

Codreanca

71

2

5.      

Cojuşna

202

5

6.      

Dolna

25

1

7.      

Găleşti

89

2

8.      

Ghelăuza

35

1

9.      

Grebleşti

20

1

10.  

Lozova

184

5

11.  

Micăuți

117

3

12.  

Micleuşeni

83

2

13.  

Negreşti

24

1

14.  

Oneşti

25

1

15.  

Pănăşeşti

60

2

16.  

Recea

66

2

17.  

Rădeni

102

3

18.  

Romăneşti

30

1

19.  

Roşcani

30

1

20.  

Scoreni

72

2

21.  

Sireţi

116

3

22.  

Străşeni

490

13

23.  

Tătăreşti

50

1

24.  

Ţigăneşti

34

1

25.  

Voinova

60

2

26.  

Vorniceni

113

3

27.  

Zubreşti

75

2

 

TOTAL

2312

60

 

 

                             Proiect

DECIZIE nr. 1/10

din 26 februarie 2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Cu privire la coordonarea devizelor de venituri

şi cheltuieli ale instituţiilor medicale fondate

de Consiliul raional Strășeni

 

    În temeiul art. 43 alin.(1) lit. q) al Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 4 al Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, cu modificările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 928 din 13 august 2007 ”Cu privire la modul de constituire și de utilizare a mijloacelor speciale ale instituțiilor publice subordonate Ministerului Sănătății”, regulamentelor de funcţionare ale instituţiilor medicale fondate de Consiliul raional Strășeni, Consiliul raional DECIDE:

 

        1. Se coordonează Devizul de venituri şi cheltuieli a Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Străşeni din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2016 la venituri în sumă de 21194756,76 lei şi la cheltuieli în sumă de 22308930,70 lei, conform anexei nr.1 și Devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele speciale pentru anul 2016, la venituri în sumă de 1600000,0 lei şi la cheltuieli în sumă de 1642767,07 lei, conform anexei nr.1.1.

        2. Se coordonează Devizul de venituri și cheltuieli a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni din mijloacele fondurilor asigurării  obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016 la venituri în sumă de 13087083,16 lei și la cheltuieli în sumă de 13993440,98 lei, conform anexei nr. 2 și Devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele speciale pentru anul 2016, la venituri în sumă de 5000000,0 lei şi la cheltuieli în sumă de 5111020,0 lei, conform anexei nr. 2.1.

 3. Se coordonează Devizul de venituri și cheltuieli a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cojușna din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016 la venituri în sumă de 2484322,80 lei și la cheltuieli în sumă de 2738471,34 lei, conform anexei nr. 3.

4. Se coordonează Devizul de venituri și cheltuieli a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Codreanca din mijloacele fondurilor asigurării  obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016 la venituri în sumă de 1515421,36 lei și la cheltuieli în sumă de 1515421,36 lei, conform anexei nr. 4.

5. Se coordonează Devizul de venituri și cheltuieli a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Micăuți din mijloacele fondurilor asigurării  obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016 la venituri în sumă de 971403,16 lei și la cheltuieli în sumă de 971403,16 lei, conform anexei nr. 5.

6. Se coordonează Devizul de venituri și cheltuieli a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Micleușeni din mijloacele fondurilor asigurării  obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016 la venituri în sumă de 1294179,40 lei și la cheltuieli în sumă de 1365929,20 lei, conform anexei nr. 6.

7. Se coordonează Devizul de venituri și cheltuieli a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Lozova din mijloacele fondurilor asigurării  obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016 la venituri în sumă de 2257519,40 lei și la cheltuieli în sumă de 2361323,15 lei conform anexei nr. 7.

8. Se coordonează Devizul de venituri și cheltuieli a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Pănășești din mijloacele fondurilor asigurării  obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016 la venituri în sumă de 2044995,56 lei și la cheltuieli în sumă de 2406220,68 lei, conform anexei nr. 8.

9. Se coordonează Devizul de venituri și cheltuieli a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Sireți din mijloacele fondurilor asigurării  obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016 la venituri în sumă de 2606693,36 lei și la cheltuieli în sumă de 2814089,48 lei, conform anexei nr. 9.

10. Se coordonează Devizul de venituri și cheltuieli a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Vorniceni din mijloacele fondurilor asigurării  obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016 la venituri în sumă de 3365065,88 lei și la cheltuieli în sumă de 3781814,40 lei, conform anexei nr. 10.

11. Se coordonează Devizul de venituri și cheltuieli a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Zubrești din mijloacele fondurilor asigurării  obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016 la venituri în sumă de 1887849,64 lei și la cheltuieli în sumă de 1975410,58 lei, conform anexei nr. 11.

12. Se coordonează Devizul de venituri și cheltuieli a Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic raional Strășeni din mijloacele fondurilor asigurării  obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016 la venituri în sumă de 993 659,52 lei și la cheltuieli în sumă de 997 133,78 lei, conform anexei nr. 12 și Devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele speciale pentru anul 2016, la venituri în sumă de 1425600,00 lei şi la  cheltuieli în sumă de 1449216,54 lei, conform anexei nr.12.1.

13. Se împuternicește președintele raionului să  coordoneze modificările în devizele de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale instituțiilor medicale  fondate de Consiliul raional Strășeni, după coordonarea acestora de către Agenția teritorială de Asigurări în Medicină VEST a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, precum și contractele de prestare a serviciilor medicale dintre instituțiile medicale menționate și Compania Națională de Asigurări în Medicină.

14. Se pune în sarcina directorilor instituţiilor medicale din raion fondate de Consiliul raional  executarea prevederilor prezentei decizii și actelor legislative și normative în vigoare.

15. Se desemnează responsabil de controlul  executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                      

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU

Avizat:

 

VIZAT:

 

Vicepreședintele raionului                         E. Harcenco

Serviciul juridic                                         T. Ispas                                                                  

 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

la proiectul deciziei  Cu privire la coordonarea devizelor de venituri și cheltuieli ale

instituțiilor medicale fondate de Consiliul raional Strășeni”

 

     Devizele de venituri și cheltuieli (business - planurile) propuse pentru  coordonare Consiliului raional, au fost elaborate  de către conducătorii instituțiilor medicale nominalizate în proiect în conformitate cu contractele de acordare a asistenței  medicale  în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală încheiat pe anul 2016  cu Compania Națională de Asigurări în Medicină. Devizele sunt  coordonate  și verificate de către  Agenția  teritorială  de Asigurări în Medicină VEST a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

     Spitalul raional Strășeni, Centrul de sănătate Strășeni, Centrul stomatologic Strășeni vor presta servicii medicale contra cost conform devizelor. În scopul respectării procedurii regulamentare, se propune coordonarea devizelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor medicale fondate de Consiliul raional.

   Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

Elena HARCENCO,

Vicepreședinte al raionului

 

                                                                                                               Proiect               

                                                                                    DECIZIE nr.                                                 

                                                                             din 26 februarie 2016

                                                                                                                  

Cu privire la stabilirea coeficienţilor de multiplicare

şi a sporurilor la salariu, ajutorului material și a premiului

pentru anul 2016 personalului de conducere din instituțiile

medicale fondate de Consiliul raional Strășeni

 

      În conformitate cu prevederile Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 1593 din 29 decembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală” cu completările ulterioare, în conformitate cu regulamentele de funcționare ale instituțiilor medicale, examinînd demersurile instituțiilor medicale,  Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se aprobă începînd cu 01 ianuarie 2016 coeficienţii de multiplicare şi sporurile la salariu personalului de conducere din instituțiile medicale fondate de Consiliul raional Strășeni, după cum urmează:

 

1.1. Instituția Medico - Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni:

Numele, prenumele,

funcția

Coeficientul de multiplicare

Sporul pentru complexitatea și intensitatea muncii

Tuchila Alexandru, director

5,5

50%

Calancea Ștefan, vicedirector medical

5,0

40%

Clima Maria, contabil șef

4,25

50%

Secrieru I., șef Serviciu economico-financiar

4,25

50%

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1.1.1 Se permite dlui Tuchila A., director,  să lucreze în specialitate în  instituție, în limita timpului de muncă  prevăzut la funcția de bază cu achitarea  a 0,25%  din salariul medicului cu categoria respectivă de salarizare  și categoria de calificare.

     1.1.2 Se permite  dlui Calancea Șt., vicedirector medical,  să lucreze în specialitate în  instituție , în limita timpului de muncă  prevăzut la funcția de bază  cu achitarea  a 0,25%  din salariul medicului cu categoria respectivă de salarizare  și categoria de calificare.

 

       1.2. Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Strășeni:

Numele, prenumele,

funcția

Coeficientul de multiplicare

Sporul pentru complexitatea și intensitatea muncii

Iațîșin Andrei, șef

5,25

50%

Pocinoc Nicolae, șef adjunct

                        4,75

50%

Clima Viorica, contabil șef

4,0

50%

Draguțan Pavel, șef Serviciu economico-financiar

4,0

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       1.2.1. Se permite  dlui Pocinoc Nicolae, șef adjunct, să lucreze în specialitate în  instituție, în limita timpului de muncă  prevăzut la funcția de bază cu achitarea a 0,25% din salariul medicului cu categoria respectivă de salarizare și categoria de calificare.

     

 1.3. Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cojușna:

Numele, prenumele,

funcția

Coeficientul de multiplicare

Sporul pentru complexitatea și intensitatea muncii

Damaschin Larisa, șef

5,00

40%

     

 

 

 

 

   1.3.1. Se permite dnei Damaschin L., șef, să lucreze în specialitate în instituție, în limita timpului de muncă prevăzut la funcția de bază  cu achitarea a 0,25% din salariul medicului cu categoria respectivă de salarizare și categoria de calificare.

     

 

 1.4. Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Codreanca:

Numele, prenumele,

funcția

Coeficientul de multiplicare

Sporul pentru complexitatea și intensitatea muncii

Slanină Larisa, șef

5,0

50%

 

 

 

 

 

1.4.1. Se permite dnei Slanină L, șef, să lucreze în specialitate în instituție, în limita timpului de muncă prevăzut la funcția de bază cu achitarea a 0,25% din salariul medicului cu categoria respectivă de salarizare și categoria de calificare.

 

       1.5. Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micăuți:

Numele, prenumele,

funcția

Coeficientul de multiplicare

Sporul pentru complexitatea și intensitatea muncii

Salcoci Galina., șef

4,5

40%

   

 

 

 

          1.5.1. Se permite dnei Salcoci G., șef  să lucreze în specialitate în instituție, în limita timpului de muncă prevăzut la funcția de bază cu achitarea a 0,25% din salariul medicului cu categoria respectivă de salarizare și categoria de calificare.

 

       1.6. Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micleușeni:

Numele, prenumele,

funcția

Coeficientul de multiplicare

Sporul pentru complexitatea și intensitatea muncii

Țurcanu Tamara, șef

5,00

40%

     

 

 

 

 

         1.6.1. Se permite dnei Țurcanu T., să lucreze în specialitate în instituție, în limita timpului de muncă prevăzut la funcția de bază cu achitarea a 0,25% din salariul medicului cu categoria respectivă de salarizare și categoria de calificare.

 

       1.7. Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Lozova:

Numele, prenumele,

funcția

Coeficientul de multiplicare

Sporul pentru complexitatea și intensitatea muncii

Blega Lilia, șef

5,00

40%

      

 

 

 

 

       1.7.1. Se permite  dnei Blega L., să lucreze în specialitate în  instituție , în limita timpului de muncă  prevăzut la funcția de bază  cu achitarea  a 0,25%  din salariul medicului cu categoria respectivă de salarizare  și categoria de calificare.

 

       1.8. Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Pănășești:

Numele, prenumele,

funcția

Coeficientul de multiplicare

Sporul pentru complexitatea și intensitatea muncii

Glavan Petru, șef

5,00

40%

      

 

 

 

 

        1.8.1. Se permite dlui Glavan P., să lucreze în specialitate în instituție, în limita timpului de muncă prevăzut la funcția de bază cu achitarea a 0,25% din salariul medicului cu categoria respectivă de salarizare și categoria de calificare.

 

       1.9. Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Sireți:

Numele, prenumele,

funcția

Coeficientul de multiplicare

Sporul pentru complexitatea și intensitatea muncii

Balaur Lilia., șef

5,00

50%

    

  

 

 

          1.9.1. Se permite dnei Balaur L., șef, să lucreze în specialitate în instituție, în limita timpului de muncă prevăzut la funcția de bază cu achitarea a 0,25% din salariul medicului cu categoria respectivă de salarizare și categoria de calificare.

  

    1.10. Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vorniceni:

Numele, prenumele,

funcția

Coeficientul de multiplicare

Sporul pentru complexitatea și intensitatea muncii

Bogdan Dumitru, șef

5,00

50%

      

               

 

 

 

 1.10.1. Se permite dlui Bogdan D., șef, să lucreze în specialitate în instituție, în limita timpului de muncă prevăzut la funcția de bază cu achitarea a 0,25% din salariul medicului cu categoria respectivă de salarizare și categoria de calificare.

       1.11. Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Zubrești:

Numele, prenumele,

funcția

Coeficientul de multiplicare

Sporul pentru complexitatea și intensitatea muncii

Suruceanu Vasile, șef

5,00

40%

      

             

 

 

 

 1.11.1. Se permite dlui Suruceanu V. șef, să lucreze în specialitate în instituție, în limita timpului de muncă prevăzut la funcția de bază cu achitarea a 0,25% din salariul medicului cu categoria respectivă de salarizare și categoria de calificare.

 

       1.12. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic raional Strășeni

Numele, prenumele,

funcția

Coeficientul de multiplicare

Sporul pentru complexitatea și intensitatea muncii

Croitor Maria, conducător (manager)

5,0

50%

      

  

 

 

 

      1.12.1. Se permite dnei Croitor M. să lucreze în specialitate în instituție, în limita timpului de muncă prevăzut la funcția de bază  cu achitarea  a 0,25%  din salariul medicului cu categoria respectivă de salarizare  și categoria de calificare.

2. Se stabilește că cuantumul lunar total al salariului conducătorului  instituției medicale fondate de Consiliul raional Strășeni să nu depăşească mărimea încincită a salariului mediu lunar în ansamblu pe instituția respectivă.

3. Se stabilește acordarea ajutorului material pe anul 2016, în mărimea unui salariu de funcție personalului de conducere, indicat în punctele 1.1. – 1.12 ale prezentei decizii.

4. Se stabilește acordarea premiului pentru anul 2016 în mărimea proporțională cu cota medie a premiului achitat angajaților pentru anul 2016 personalului de conducere indicat în punctele 1.1. – 1.12.

5. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii conducătorii instituțiilor nominalizate în punctele 1.1-1.12.

6. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (E. Harcenco).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                              

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina RUSU

 

Avizat:

 

 

VIZAT:

 

Vicepreședintele raionului                             E. Harcenco

Serviciul juridic                                            T. Ispas

 

 

Notă  informativă

la proiectul de decizie “Cu privire la stabilirea coeficienţilor de multiplicare

 şi sporurilor la salariu, ajutorul material și a premiului pentru anul 2016 personalului de conducere din instituțiile medicale fondate de Consiliul raional Strășeni”

 

    Instituțiile medico - sanitare publice, fondate de Consiliul raional Strășeni au prezentat demersuri și note informative cu expunerea de motive cu referire la propunerile de stabilire a coeficienților de multiplicare, sporurilor  la salariile de funcție pentru complexitatea și intensitatea muncii, acordarea premiilor și ajutorului material personalului de conducere pentru anul 2016 în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.1593 din 29 decembrie 2003 ”Despre aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală”, cu modificările ulterioare.

   Conform prevederilor Anexei nr. 3 a Regulamentului nominalizat (se anexează) Fondatorul stabilește coeficientul de multiplicare la salarizarea personalului de conducere în dependență de volumul mijloacelor financiare acumulate anual de către instituția medico-sanitară publică. Spre exemplu pentru conducătorul instituției cu un  volum de mijloace financiare pînă la 10 mil. lei coeficientul de multiplicare este 5,0, cu un volum de la 10 mil. lei pînă la 20 mil, lei este de 5,25, iar cu un volum de la 20 mil. lei pînă la 30 mil. lei este de 5,5.

      Spitalul raional Strășeni, are un volum de mijloace financiare peste 20 mil. lei, Centrul de Sănătate Strășeni are un volum de   mijloace financiare peste 10 mil. lei, celelalte instituții medico-sanitare publice au volumul mijloacelor financiare pînă la 10 mil. lei.  

      Sporul pentru complexitatea și intensitatea muncii pînă la 50% din salariul de funcție, ținîndu-se cont de îndeplinirea indicilor economico-finaciari, calitățile profesionale, se stabilește personalului de conducere de către Fondator. Calitatea profesională și managerială a personalului de conducere al instituției este determinată prin categoria de calificare deținută, aprobată de către Comisia de Calificare a Ministerului Sănătății.

    Conducătorilor instituţiei şi adjuncţilor, cu permisiunea Fondatorului instituţiilor medico-sanitare publice, li se permite să lucreze în specialitate în instituţiile în care sînt încadraţi, în limita timpului de muncă prevăzut de funcţia de bază, cu achitarea pînă la 25 la sută din salariul medicului cu categoria respectivă de salarizare şi categoria de calificare.

     Avînd în vedere cele menționate, ținîndu-se cont de propunerile conducătorilor instituțiilor medico-snitare publice și indicii rezultativi în activitatea instituției (se anexează) se propune proiectul de decizie comisiei de specialitate pentru examinare și avizare, Consiliului raional pentru adoptarea deciziei.

 

Elena HARCENCO,

Vicepreședinte al raionului

 

                                                                                                                        PROIECT

DECIZIE nr.

din 26 februarie 2016

 

Cu privire la instituirea Comisiei pentru

protecţia copilului aflat în dificultate şi

aprobarea Regulamentului privind organizarea

şi funcţionarea acesteia

 

      În conformitate cu prevederile art. 43, 46 al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 140 din 14 iulie 2013 „Privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți”, Hotărîrii Guvernului nr. 7 din 20 ianuarie 2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate”, examinînd nota informativă elaborată de Direcția asistență socială și protecție a familiei, Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se instituie Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate, în cadrul Consiliului raional.

     2. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate, după cum urmează:

 

HARCENCO Elena                  – vicepreşedinte al raionului;

FILIP Ana                                – specialist (cu atribuții în domeniul protecției copilului), Secretar al Comisiei;

MÎŢU Eugenia                          – metodist, Direcţia Învăţămînt;

POCINOC Nicolae                   – șef adjunct al Centrul de Sănătate Strășeni;

BICTAGHIROV Tatiana            - șef al Serviciului asistență psihopedagogică;

BOLIGARI Alexandra                – preşedinte al ONG „Prometeu”;

BUGA Vasile                            – consilier raional;

RĂBDĂU Petru                        – primar al comunei Rădeni;

PANAINTE Zinaida                   – primar al satului Negrești.

    3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate, conform anexei.

      4. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei nominalizate din funcţiile deţinute, atribuţiile lor vor fi executate de persoanele nou - desemnate în aceste funcţii, fără emiterea unei noi decizii a Consiliului raional.

      5. Se abrogă Decizia consiliului raional nr. 2/17 din 30 mai 2012 „Cu privire la instituirea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate şi aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea acesteia”.

      6. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (E. Harcenco).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                          

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                               Nina Rusu

Avizat:

 

VIZAT:

Vicepreședinte al  raionului,                                                           Elena Harcenco

Șef interimar al Direcției asistență

socială și protecție a familiei,                                                         Natalia Olevschi                           

Serviciul juridic                

 

Notă informativă

la proiectul de decizie ”Cu privire la instituirea Comisiei

 pentru protecția copilului aflat în dificultate și aprobarea

Regulamentul privind organizarea și funcționarea acesteia”

 

    Punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 7 din 20 ianuarie 2016 recomandă autorităților administrației publice locale de nivelul doi să aprobe Regulamentul propriu privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate, conform prevederilor Regulamentului - cadru privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate.

  În acest sens Direcția asistență socială și protecție a familiei a elaborat Regulamentul respectiv. Conform prevederilor Regulamentului se propune aprobarea componenței nominale a Comisiei care va examina cazurile copiilor aflați în dificultate.

  Aprobarea proiectului de decizie va asigura funcţionarea eficientă a Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate, care este un organ abilitat cu eliberarea avizului pentru aprobarea măsurilor de sprijin familial privind depășirea situațiilor de risc și prevenirea separării copilului de familie, precum și a măsurilor de protecţie a copilului separat de părinți.

   Proiectul de decizie se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare și  Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință.

 

Natalia Olevschi,

șef interimar al Direcției asistență

socială și protecție a familiei

 

                                         Anexa nr. 1

la Decizia Consiliului Raional Străşeni

                                    nr. 1 /12 din 26 februarie 2016

 

REGULAMENTUL

privind organizarea şi funcţionarea Comisiei

pentru protecţia copilului aflat în dificultate

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate (în continuare – Comisie) este un organ abilitat cu eliberarea avizului pentru aprobarea măsurilor de sprijin familial privind depășirea situațiilor de risc și prevenirea separării copilului de familie, precum și a măsurilor de protecţie a copilului separat de părinți. 

2. Comisia se instituie în cadrul Consiliului raional şi se subordonează Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei.

3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile principale utilizate au următoarele semnificaţii:

1) autoritate tutelară locală – primarii de sate (comune) şi de oraşe;

2) autoritate tutelară teritorială – Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei;

3) plasament planificat – plasamentul copilului într-un serviciu social, pentru o perioadă determinată de timp, conform prevederilor planului individual de asistenţă;

4) manager de caz – specialistul din cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei, responsabil de coordonarea procesului de implementare a planului individualizat de asistenţă, precum şi de elaborarea şi implementarea planului individualizat de servicii pentru copil;

5) interesul superior al copilului – asigurarea condiţiilor adecvate pentru creşterea şi dezvoltarea armonioasă a copilului, ţinînd cont de particularităţile individuale ale personalităţii lui şi de situaţia concretă în care acesta se află.

4. În activitatea sa, Comisia se conduce de prevederile Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, Constituţiei Republicii Moldova, Codului familiei  nr.1316-XIV din 26 octombrie 2000, Legii nr.338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, Legii nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți şi de alte acte normative ce ţin de protecţia drepturilor copilului, precum şi de prezentul Regulament. 

 

II. OBIECTIVELE, ATRIBUŢIILE COMISIEI

ŞI PRINCIPIILE DE ACTIVITATE

5. Comisia are următoarele obiective:

1) asigurarea faptului că familiile cu copii în situație de risc primesc suportul necesar pentru depășirea situațiilor de risc și prevenirea separării copilului de familie sau pentru reintegrarea copilului în familie;

2) asigurarea faptului că separarea copilului va fi dispusă de autoritatea tutelară teritorială numai în cazul în care, în urma evaluărilor, se constată că menţinerea copilului alături de părinţi nu este posibilă sau contravine interesului superior al acestuia;

3) asigurarea faptului că în cazul copilului separat de părinți, autoritatea tutelară teritorială va dispune plasamentul copilului, ţinînd cont de prioritatea plasamentului sub tutelă în familia extinsă faţă de celelalte tipuri de plasament, iar în cazul în care acest lucru este imposibil, de prioritatea plasamentului în serviciile de tip familial faţă de serviciile de tip rezidenţial.

6. Pentru realizarea obiectivelor trasate, Comisia exercită următoarele atribuţii:

1) examinarea cazurilor copiilor, menținerea cărora în familia biologică este condiționată de întreprinderea, într-un termen limitat, de către părinte/părinți, autorităţi, instituţii, specialişti a unor măsuri complexe de suport pentru depășirea situaţiilor, care pot conduce la separarea copilului de părinți;

2) examinarea cazurilor de dezinstituționalizare a copiilor din servicii de tip rezidențial și plasamentul planificat al acestora în serviciul de tutelă/curatelă sau servicii de tip familial în cazul în care reintegrarea copilului în familia biologică nu este posibilă;

3) examinarea propunerilor de separare a copiilor de părinți și eliberarea avizului privind plasamentul planificat al copilului;

4) examinarea propunerilor privind oportunitatea încetării plasamentului copilului în Serviciul asistență parentală profesionistă și Serviciul casă de copii de tip familial și eliberarea avizului privind încetarea plasamentului;

5) eliberarea avizului privind acordarea şi mărimea ajutorului bănesc în cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii;

6) examinarea propunerilor privind aprobarea solicitanţilor la funcţia de asistent parental profesionist și părinte-educator și eliberarea avizului;

7) examinarea raportului de evaluare anuală a competenţelor profesionale ale asistentului parental profesionist și eliberarea avizului privind reaprobarea asistenţilor parentali profesionişti și evaluarea anuală a performanței părinților-educatori;

8) examinarea raportului și planului anual de activitate a Serviciului de asistență parentală profesionistă și Serviciului casă de copii de tip familial;

9) prezentarea rapoartelor semestriale Consiliului raional, care să conțină informații privind necesitatea dezvoltării sau extinderii serviciilor sociale.

7. Activitatea Comisiei se realizează în baza următoarelor principii:

1) respectarea şi promovarea interesului superior al copilului;

2) respectarea dreptului copilului de a creşte şi de a fi educat în familie;

3) respectarea dreptului prioritar al părinţilor de a-şi educa copiii conform propriilor convingeri şi responsabilitatea primară a părinţilor pentru creşterea, educarea şi protecţia copiilor lor;

4) respectarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, în funcţie de vîrsta şi gradul său de maturitate;

5) respectarea demnității copilului;

6) abordarea individualizată a copilului;

7) abordarea nondiscriminatorii;

8) abordarea multidisciplinară a cazului;

9) asigurarea protecţiei împotriva violenţei, neglijării şi exploatării copilului;

10) parteneriatul cu părinţii/alt reprezentant legal al copilului în luarea deciziei;

11) asigurarea continuităţii în creşterea şi educarea copilului, ţinînd cont de identitatea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică, în cazul luării unei măsuri de protecţie;

12) celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil;

13) asigurarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal.

 

                               III. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI

8. Instituirea şi componenţa Comisiei se aprobă prin decizia Consiliului raional.

9. Comisia este formată din 9 membri, inclusiv secretarul Comisiei, avînd următoarea componenţă:

1) vicepreşedintele consiliului raional, responsabilii de domeniul social;

2) un consilier raional/municipal;

3) trei specialiști de profil (psiholog, medic, pedagog, alți specialiști);

4) un membru delegat de către organizaţiile neguvernamentale locale, iar în cazul în care nu există astfel de organizaţii în raion/municipiu, aceştia vor fi înlocuiţi cu alţi doi membri ai societăţii civile;

5) doi reprezentanți ai autorităților administrației publice locale de nivelul întîi.

6) un specialist cu atribuții în domeniul protecției copilului din cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei.

10. Cu excepţia vicepreședintelui Consiliului raional, responsabil de domeniul social, membrii Comisiei sînt persoane cu experienţă de cel puţin 3 ani de lucru cu copiii sau în activităţi legate de copii. Membrii societăţii civile sînt persoane cu competenţe în domeniul asistenţei sociale.

11. Preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei se aleg anual de către membrii Comisiei cu drept de vot.

12. Secretarul Comisiei este membru cu funcție permanentă și nu are drept de vot.

13. Preşedintele Comisiei poartă răspundere pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

14. Secretarul Comisiei:

1) asigură respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Comisiei;

2) comunică tuturor membrilor Comisiei şi persoanelor interesate data, locul şi ora desfăşurării şedinţelor, precum şi ordinea de zi;

3) asigură întocmirea documentelor privind activitatea Comisiei;

4) îndeplineşte alte sarcini pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii Comisiei.

15. Comisia se întruneşte în ședințe ordinare lunar şi în caz de necesitate, astfel încît să fie asigurată respectarea termenelor de realizare a activităților și luare a deciziilor privind protecția copilului și funcționarea serviciilor de protecție a copilului.

16. Şedinţa Comisiei este deliberativă dacă la ea participă mai mult de jumătate din numărul membrilor ei.

17. Şedinţa Comisiei este condusă de preşedintele acesteia, iar în absenţa lui de către vicepreşedinte. În cazul absenţei secretarului, se va alege o persoană din cadrul membrilor Comisiei, care va suplini atribuţiile secretarului în timpul şedinţei.

18. Şedinţele Comisiei se convoacă de către preşedintele Comisiei la solicitarea autorității tutelare teritoriale în scopul realizării atribuțiilor Comisiei menționate în pct. 6 subpct. 1) – 8) din prezentul Regulament.

19. Informarea despre convocarea şedinţei se face în scris şi cuprinde, în mod obligatoriu, ordinea de zi, precum şi materialele care vor fi puse în discuţie.

20. Şedinţa Comisiei se convoacă nu mai tîrziu de 5 zile calendaristice din momentul informării membrilor.

21. La ședințele Comisiei pot fi invitate următoarele persoane:

1) cu referire la pct. 6 subpct. 1) -5) copilul, părinții/îngrijitorul, reprezentantul autorității tutelare teritoriale/locale, managerul de caz, asistentul social comunitar, asistentul social responsabil de Serviciul asistență parentală profesionistă, managerul Serviciului social sprijin pentru familiile cu copii;

2) cu referire la pct. 6 subpct. 6) -7) prestatorul Serviciului de asistență parentală profesionistă, prestatorul Serviciului casă de copii de tip familial, managerul Serviciului asistență parentală profesionistă, managerul Serviciului casă de copii de tip familial, solicitanții la funcția de asistent parental profesionist, solicitanții la funcția de părinte-educator, asistentul social responsabil de Serviciul asistență parentală profesionistă, asistenţii parentali profesionişti şi părinţii-educatori.

22. Participarea la ședințele Comisiei a reprezentantului autorității tutelare teritoriale este obligatorie.

23. Participarea părinților/altui reprezentant legal al copilului și a copilului la ședințele Comisiei este necesară, dacă aceasta nu contravine interesului superior al copilului.

24. La solicitarea președintelui Comisiei și/sau a membrilor Comisiei la ședinţe pot fi invitate și alte persoane și specialiști relevanți, precum şi copii şi tineri – membri ai grupurilor consultative (în cazul ședințelor de la pct. 6 subpct. 8)-9).

25. Invitarea la ședințele Comisiei a altor persoane sau specialiști se face prin înștiințare în formă scrisă, cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei.

26. Confirmările de primire a înştiinţărilor se înscriu într-un registru de către secretarul Comisiei.

27. Ședinţele Comisiei nu sînt publice.

28. Şedinţele Comisiei se ţin în spaţii special amenajate, pentru a asigura confidenţialitatea datelor şi informaţiilor cu caracter personal.

 

                                 IV. ETAPELE DE DESFĂȘURARE A ȘEDINȚELOR COMISIEI

29. Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei va organiza pentru membrii Comisiei cursuri de instruire inițială și continuă.

30. Pentru examinarea cazurilor copiilor, menținerea cărora în familia biologică este condiționată de întreprinderea, într-un termen limitat, de către părinte/părinți, autorităţi, instituţii, specialişti a unor măsuri complexe de suport pentru depășirea situaţiilor, care pot conduce la separarea copilului de părinți, ședințele se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:

1) prezentarea de către secretarul Comisiei a datelor de identitate ale copilului şi ale persoanelor prezente la şedinţa Comisiei;

2) prezentarea de către managerul de caz a raportului de evaluare complexă a situaţiei copilului şi a familiei, a planului individual de asistență a copilului, a dificultăților în implementarea acestuia, inclusiv a factorilor de risc care pot conduce la separarea copilului de părinți, precum și a măsurilor/acțiunilor care se propun a fi întreprinse de către părinți, autorități, instituții, specialiști pentru a menține copilul în familie;

3) audierea reprezentanților autorităților/instituțiilor, precum și a altor persoane relevante pentru examinarea cazului;

4) consultarea copilului, părinților și prezentarea măsurilor/acțiunilor care urmează a fi întreprinse de către aceștia pentru a menține copilul în familie, stabilirea termenelor de realizare a măsurilor/acțiunilor;

5) eliberarea avizului Comisiei privind menținerea copilului în familie cu oferirea suportului necesar sau a avizului privind necesitatea demarării procedurilor legale pentru separarea copilului de părinți, în funcție de rezultatele examinării cazului.

31. Pentru examinarea cazurilor de dezinstituționalizare a copiilor din servicii de tip rezidențial și plasamentul planificat al acestora în Serviciul de tutelă/curatelă sau servicii de tip familial în cazul în care reintegrarea copilului în familia biologică nu este posibilă, ședințele se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:

1) prezentarea de către secretarul Comisiei a datelor de identitate ale copilului şi ale persoanelor prezente la şedinţa Comisiei;

2) prezentarea de către managerul de caz a raportului de evaluare complexă a situaţiei copilului şi a familiei, a planului individual de asistență a copilului, menţionarea opiniei copilului cu privire la forma de îngrijire propusă, ca parte obligatorie a raportului;

3) prezentarea de către autoritatea tutelară teritorială a motivelor și argumentelor conform cărora reintegrarea copilului în familia biologică nu este posibilă sau este contrară interesului copilului și a propunerilor de plasament în îngrijire alternativă a copilului;

4) audierea reprezentanților autorităților, instituțiilor și altor persoane relevante pentru examinarea cazului;

5) eliberarea avizului Comisiei privind plasamentul planificat al copilului.

32. Pentru examinarea propunerilor de separare a copiilor de părinți și eliberarea avizului privind plasamentul planificat al copilului, ședințele se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:

1) prezentarea de către secretarul Comisiei a datelor de identitate ale copilului şi ale persoanelor prezente la şedinţa Comisiei;

2) prezentarea de către managerul de caz a raportului de evaluare complexă a situaţiei copilului şi a familiei, a planului individual de asistență a copilului și dificultăților în implementarea acestuia, menţionarea opiniei copilului cu privire la forma de îngrijire propusă, ca parte obligatorie a raportului. În cazul plasamentului copilului în Serviciul de asistenţă parentală profesionistă prezentarea de către asistentul social responsabil de Serviciu a raportului de potrivire a asistentului parental profesionist cu copilul;

3) prezentarea de către managerul de caz sau primar a avizului autorității tutelare locale cu privire la plasamentul planificat al copilului;

4) prezentarea de către autoritatea tutelară teritorială a motivelor și argumentelor conform cărora menținerea copilului cu părinții este contrară interesului copilului și a propunerilor privind serviciul de plasament al copilului;

5) consultarea copilului, părinţilor/persoanei în grija căreia se află copilul, dacă aceasta nu contravine interesului superior al copilului;

6) audierea reprezentanților autorităților, instituțiilor, precum și a altor persoane relevante pentru examinarea cazului;

7) eliberarea avizului Comisiei privind plasamentul planificat al copilului sau, după caz, menținerea copilului în familie sau în serviciul de îngrijire alternativă  actual.

33. Pentru examinarea propunerilor privind oportunitatea încetării plasamentului și eliberarea avizului privind încetarea plasamentului, ședințele se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:

1) prezentarea de către secretarul Comisiei a datelor de identitate ale copilului şi ale persoanelor prezente la şedinţa Comisiei;

2) prezentarea de către  managerul de caz a raportului privind oportunitatea încetării plasamentului bazat pe evaluare complexă a situaţiei copilului şi a familiei, a planului individual de asistență a copilului, menţionarea opiniei copilului cu privire la reintegrare în familie sau plasarea într-o formă de îngrijire propusă, ca parte obligatorie a raportului;

3) audierea reprezentanților autorităţii tutelare teritoriale în cazul reintegrării în familia biologică sau extinsă, autorităților, instituțiilor și altor persoane relevante pentru examinarea cazului;

4) consultarea copilului, părinţilor/persoanei în grija căreia se va află copilul, dacă aceasta nu contravine interesului superior al copilului;

5) eliberarea avizului Comisiei privind oportunitatea încetării plasamentului.

34. Pentru eliberarea avizului privind acordarea şi mărimea ajutorului bănesc în cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii, ședințele se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:

1) prezentarea de către secretarul Comisiei a persoanelor prezente la şedinţa acesteia;

2) prezentarea de către asistentul social comunitar a raportului privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei, care include informaţia referitor la necesitățile copilului și familiei, planul individual de asistenţă și a propunerilor privind mărimea, destinaţia şi perioada de acordare a ajutorului bănesc.

3) eliberarea avizului Comisiei privind mărimea, destinaţia şi perioada de acordare a ajutorului bănesc.

35. Pentru examinarea propunerilor de aprobare a solicitanţilor la funcţia de asistent parental profesionist și părinte-educator, ședințele se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:

1) prezentarea de către secretarul Comisiei a persoanelor prezente la şedinţa Comisiei;

2) prezentarea de către prestatorul de serviciu a raportului de evaluare a solicitantului la funcţia de asistent parental profesionist și părinte-educator, cu indicarea tipului/tipurilor de plasament şi recomandarea vîrstelor minime şi maxime ale copiilor care pot fi plasaţi în familia asistentului parental profesionist sau părintelui-educator;

3) audierea solicitanților la funcţia de asistent parental profesionist și părinte-educator;

4) eliberarea avizului Comisiei privind aprobarea solicitantului, cu indicarea tipului/tipurilor de plasament şi recomandarea vîrstelor minime şi maxime ale copiilor care pot fi plasaţi în familia asistentului parental profesionist/părintelui-educator.

36. Pentru examinarea raportului de evaluare anuală a competenţelor profesionale ale asistentului parental profesionist și eliberarea avizului privind reaprobarea asistenţilor parentali profesionişti și evaluarea anuală a performanței părinților - educatori, ședințele se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:

1) prezentarea de către secretarul Comisiei a persoanelor prezente la şedinţa Comisiei;

2) prezentarea de către asistentul social responsabil de Serviciu a raportului de evaluare anuală a competenţelor profesionale ale asistentului parental profesionist/părintelui-educator;

3) audierea asistentului parental profesionist/părintelui-educator;

4) eliberarea avizului Comisiei privind reaprobarea asistentului parental profesionist şi a părintelui educator, cu indicarea:

a) persoana corespunde cerinţelor, termenele şi condiţiile aprobării nefiind schimbate;

b) persoana corespunde cerinţelor, termenele şi condiţiile aprobării urmînd să fie revizuite în conformitate cu concluziile şi recomandările evaluării;

c) persoana nu corespunde cerinţelor şi nu este reaprobată, cu indicarea motivelor.

37. Pentru examinarea raportului și planului anual de activitate a Serviciului de asistență parentală profesionistă și Serviciului casă de copii de tip familial, ședințele se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:

1) prezentarea de către secretarul Comisiei a persoanelor prezente la şedinţa Comisiei;

2) prezentarea de către managerul Serviciului de asistență parentală profesionistă și managerul Serviciului casă de copii de tip familial a raportului și planului anual de activitate a Serviciului de asistență parentală profesionistă și Serviciului casă de copii de tip familial;

3) expunerea membrilor Comisiei asupra raportului și planului anual de activitate a Serviciului de asistență parentală profesionistă și Serviciului casă de copii de tip familial.

38. Comisia va elibera avizul privind plasamentul planificat al copilului, ţinînd cont de prioritatea plasamentului sub tutelă/curatelă în familia extinsă faţă de celelalte tipuri de plasament, iar în cazul în care acest lucru este imposibil, de prioritatea plasamentului în serviciile de tip familial faţă de serviciile de tip rezidenţial.

39. În cazul în care Comisia consideră că evaluarea cazului nu a fost calitativă, familia nu a beneficiat de suportul necesar pentru a preveni separarea copilului de părinți sau plasamentul în afara familiei nu este în interesul superior al copilului va recomanda reevaluarea cazului copilului şi revizuirea planului individual de asistenţă.

40. În ședințele de examinare a cazurilor privind plasamentul planificat al copilului Comisia se va expune asupra:

1) serviciului de plasament, reieșind din necesitățile acestuia chiar dacă serviciul în cauză nu este instituit sau nu există locuri disponibile în serviciul respectiv;

2) serviciului de plasament cel mai oportun pentru copil, disponibil de facto, pe care îl va recomanda autorității tutelare teritoriale.

41. În avizul Comisiei privind plasamentul planificat vor fi menționate atît serviciul de plasament cel mai oportun pentru copil, dar care nu este instituit sau nu este disponibil, cît și serviciul de plasament cel mai oportun pentru copil, disponibil de facto, pe care îl recomandă autorității tutelare teritoriale.

42. Avizul de plasament al copilului este emis de Comisie în baza analizei raportului de evaluare complexă a situaţiei copilului şi a familiei, a planului individual de asistență a copilului și dificultăților în implementarea acestuia. În cazul plasamentului copilului în Serviciul de asistenţă parentală profesionistă avizul este emis de Comisie în baza raportului de potrivire a asistentului parental profesionist cu copilul.

43. Avizul Comisiei se aprobă cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi la şedinţă.

44. Fiecare membru al Comisiei are dreptul să-şi expună opinia separată, care este consemnată în procesul-verbal al ședinței.

45. Avizul Comisiei este semnat de toți membrii participanţi la şedinţă.

46. Avizul Comisiei se prezintă autorității tutelare teritoriale în termen de o zi lucrătoare.

47. Autoritatea tutelară teritorială în termen de 3 zile lucrătoare de la data recepționării avizului Comisiei transmite copia acestuia, după caz, părinţilor copilului, autorităților/instituțiilor relevante.

48. Autoritatea tutelară teritorială informează copilul despre avizul Comisiei, ținînd cont de interesul superior al copilului, vîrsta şi gradul de maturitate al acestuia.

49. Avizul Comisiei se înscrie de către secretarul Comisiei într-un registru de evidenţă.

50. Procesul - verbal al ședinței Comisiei este întocmit de secretar, semnat de preşedintele Comisiei și transmis autorității tutelare teritoriale.                                      

 

  Anexa nr.1

la Decizia Consiliului Raional Străşeni

                                 nr. 1 /12 din 26 februarie 2016

 

REGULAMENTUL

privind organizarea şi funcţionarea Comisiei

pentru protecţia copilului aflat în dificultate

 

                                                     I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate (în continuare – Comisie) este un organ abilitat cu eliberarea avizului pentru aprobarea măsurilor de sprijin familial privind depășirea situațiilor de risc și prevenirea separării copilului de familie, precum și a măsurilor de protecţie a copilului separat de părinți. 

2. Comisia se instituie în cadrul Consiliului raional şi se subordonează Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei.

3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile principale utilizate au următoarele semnificaţii:

1) autoritate tutelară locală – primarii de sate (comune) şi de oraşe;

2) autoritate tutelară teritorială – Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei;

3) plasament planificat – plasamentul copilului într-un serviciu social, pentru o perioadă determinată de timp, conform prevederilor planului individual de asistenţă;

4) manager de caz – specialistul din cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei, responsabil de coordonarea procesului de implementare a planului individualizat de asistenţă, precum şi de elaborarea şi implementarea planului individualizat de servicii pentru copil;

5) interesul superior al copilului – asigurarea condiţiilor adecvate pentru creşterea şi dezvoltarea armonioasă a copilului, ţinînd cont de particularităţile individuale ale personalităţii lui şi de situaţia concretă în care acesta se află.

4. În activitatea sa, Comisia se conduce de prevederile Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, Constituţiei Republicii Moldova, Codului familiei  nr.1316-XIV din 26 octombrie 2000, Legii nr.338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, Legii nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți şi de alte acte normative ce ţin de protecţia drepturilor copilului, precum şi de prezentul Regulament. 

 

               II. OBIECTIVELE, ATRIBUŢIILE COMISIEI ŞI PRINCIPIILE DE ACTIVITATE

5. Comisia are următoarele obiective:

1) asigurarea faptului că familiile cu copii în situație de risc primesc suportul necesar pentru depășirea situațiilor de risc și prevenirea separării copilului de familie sau pentru reintegrarea copilului în familie;

2) asigurarea faptului că separarea copilului va fi dispusă de autoritatea tutelară teritorială numai în cazul în care, în urma evaluărilor, se constată că menţinerea copilului alături de părinţi nu este posibilă sau contravine interesului superior al acestuia;

3) asigurarea faptului că în cazul copilului separat de părinți, autoritatea tutelară teritorială va dispune plasamentul copilului, ţinînd cont de prioritatea plasamentului sub tutelă în familia extinsă faţă de celelalte tipuri de plasament, iar în cazul în care acest lucru este imposibil, de prioritatea plasamentului în serviciile de tip familial faţă de serviciile de tip rezidenţial.

6. Pentru realizarea obiectivelor trasate, Comisia exercită următoarele atribuţii:

1) examinarea cazurilor copiilor, menținerea cărora în familia biologică este condiționată de întreprinderea, într-un termen limitat, de către părinte/părinți, autorităţi, instituţii, specialişti a unor măsuri complexe de suport pentru depășirea situaţiilor, care pot conduce la separarea copilului de părinți;

2) examinarea cazurilor de dezinstituționalizare a copiilor din servicii de tip rezidențial și plasamentul planificat al acestora în serviciul de tutelă/curatelă sau servicii de tip familial în cazul în care reintegrarea copilului în familia biologică nu este posibilă;

3) examinarea propunerilor de separare a copiilor de părinți și eliberarea avizului privind plasamentul planificat al copilului;

4) examinarea propunerilor privind oportunitatea încetării plasamentului copilului în Serviciul asistență parentală profesionistă și Serviciul casă de copii de tip familial și eliberarea avizului privind încetarea plasamentului;

5) eliberarea avizului privind acordarea şi mărimea ajutorului bănesc în cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii;

6) examinarea propunerilor privind aprobarea solicitanţilor la funcţia de asistent parental profesionist și părinte-educator și eliberarea avizului;

7) examinarea raportului de evaluare anuală a competenţelor profesionale ale asistentului parental profesionist și eliberarea avizului privind reaprobarea asistenţilor parentali profesionişti și evaluarea anuală a performanței părinților-educatori;

8) examinarea raportului și planului anual de activitate a Serviciului de asistență parentală profesionistă și Serviciului casă de copii de tip familial;

9) prezentarea rapoartelor semestriale Consiliului raional, care să conțină informații privind necesitatea dezvoltării sau extinderii serviciilor sociale.

7. Activitatea Comisiei se realizează în baza următoarelor principii:

1) respectarea şi promovarea interesului superior al copilului;

2) respectarea dreptului copilului de a creşte şi de a fi educat în familie;

3) respectarea dreptului prioritar al părinţilor de a-şi educa copiii conform propriilor convingeri şi responsabilitatea primară a părinţilor pentru creşterea, educarea şi protecţia copiilor lor;

4) respectarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, în funcţie de vîrsta şi gradul său de maturitate;

5) respectarea demnității copilului;

6) abordarea individualizată a copilului;

7) abordarea nondiscriminatorii;

8) abordarea multidisciplinară a cazului;

9) asigurarea protecţiei împotriva violenţei, neglijării şi exploatării copilului;

10) parteneriatul cu părinţii/alt reprezentant legal al copilului în luarea deciziei;

11) asigurarea continuităţii în creşterea şi educarea copilului, ţinînd cont de identitatea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică, în cazul luării unei măsuri de protecţie;

12) celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil;

13) asigurarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal.

 

                                   III. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI

 

8. Instituirea şi componenţa Comisiei se aprobă prin decizia Consiliului raional.

9. Comisia este formată din 9 membri, inclusiv secretarul Comisiei, avînd următoarea componenţă:

1) vicepreşedintele consiliului raional, responsabilii de domeniul social;

2) un consilier raional/municipal;

3) trei specialiști de profil (psiholog, medic, pedagog, alți specialiști);

4) un membru delegat de către organizaţiile neguvernamentale locale, iar în cazul în care nu există astfel de organizaţii în raion/municipiu, aceştia vor fi înlocuiţi cu alţi doi membri ai societăţii civile;

5) doi reprezentanți ai autorităților administrației publice locale de nivelul întîi.

6) un specialist cu atribuții în domeniul protecției copilului din cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei.

10. Cu excepţia vicepreședintelui Consiliului raional, responsabil de domeniul social, membrii Comisiei sînt persoane cu experienţă de cel puţin 3 ani de lucru cu copiii sau în activităţi legate de copii. Membrii societăţii civile sînt persoane cu competenţe în domeniul asistenţei sociale.

11. Preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei se aleg anual de către membrii Comisiei cu drept de vot.

12. Secretarul Comisiei este membru cu funcție permanentă și nu are drept de vot.

13. Preşedintele Comisiei poartă răspundere pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

14. Secretarul Comisiei:

1) asigură respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Comisiei;

2) comunică tuturor membrilor Comisiei şi persoanelor interesate data, locul şi ora desfăşurării şedinţelor, precum şi ordinea de zi;

3) asigură întocmirea documentelor privind activitatea Comisiei;

4) îndeplineşte alte sarcini pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii Comisiei.

15. Comisia se întruneşte în ședințe ordinare lunar şi în caz de necesitate, astfel încît să fie asigurată respectarea termenelor de realizare a activităților și luare a deciziilor privind protecția copilului și funcționarea serviciilor de protecție a copilului.

16. Şedinţa Comisiei este deliberativă dacă la ea participă mai mult de jumătate din numărul membrilor ei.

17. Şedinţa Comisiei este condusă de preşedintele acesteia, iar în absenţa lui de către vicepreşedinte. În cazul absenţei secretarului, se va alege o persoană din cadrul membrilor Comisiei, care va suplini atribuţiile secretarului în timpul şedinţei.

18. Şedinţele Comisiei se convoacă de către preşedintele Comisiei la solicitarea autorității tutelare teritoriale în scopul realizării atribuțiilor Comisiei menționate în pct. 6 subpct. 1) – 8) din prezentul Regulament.

19. Informarea despre convocarea şedinţei se face în scris şi cuprinde, în mod obligatoriu, ordinea de zi, precum şi materialele care vor fi puse în discuţie.

20. Şedinţa Comisiei se convoacă nu mai tîrziu de 5 zile calendaristice din momentul informării membrilor.

21. La ședințele Comisiei pot fi invitate următoarele persoane:

1) cu referire la pct. 6 subpct. 1) -5) copilul, părinții/îngrijitorul, reprezentantul autorității tutelare teritoriale/locale, managerul de caz, asistentul social comunitar, asistentul social responsabil de Serviciul asistență parentală profesionistă, managerul Serviciului social sprijin pentru familiile cu copii;

2) cu referire la pct. 6 subpct. 6) -7) prestatorul Serviciului de asistență parentală profesionistă, prestatorul Serviciului casă de copii de tip familial, managerul Serviciului asistență parentală profesionistă, managerul Serviciului casă de copii de tip familial, solicitanții la funcția de asistent parental profesionist, solicitanții la funcția de părinte-educator, asistentul social responsabil de Serviciul asistență parentală profesionistă, asistenţii parentali profesionişti şi părinţii-educatori.

22. Participarea la ședințele Comisiei a reprezentantului autorității tutelare teritoriale este obligatorie.

23. Participarea părinților/altui reprezentant legal al copilului și a copilului la ședințele Comisiei este necesară, dacă aceasta nu contravine interesului superior al copilului.

24. La solicitarea președintelui Comisiei și/sau a membrilor Comisiei la ședinţe pot fi invitate și alte persoane și specialiști relevanți, precum şi copii şi tineri – membri ai grupurilor consultative (în cazul ședințelor de la pct. 6 subpct. 8) -9).

25. Invitarea la ședințele Comisiei a altor persoane sau specialiști se face prin înștiințare în formă scrisă, cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei.

26. Confirmările de primire a înştiinţărilor se înscriu într-un registru de către secretarul Comisiei.

27. Ședinţele Comisiei nu sînt publice.

28. Şedinţele Comisiei se ţin în spaţii special amenajate, pentru a asigura confidenţialitatea datelor şi informaţiilor cu caracter personal.

 

                            IV. ETAPELE DE DESFĂȘURARE A ȘEDINȚELOR COMISIEI

 

29. Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei va organiza pentru membrii Comisiei cursuri de instruire inițială și continuă.

30. Pentru examinarea cazurilor copiilor, menținerea cărora în familia biologică este condiționată de întreprinderea, într-un termen limitat, de către părinte/părinți, autorităţi, instituţii, specialişti a unor măsuri complexe de suport pentru depășirea situaţiilor, care pot conduce la separarea copilului de părinți, ședințele se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:

1) prezentarea de către secretarul Comisiei a datelor de identitate ale copilului şi ale persoanelor prezente la şedinţa Comisiei;

2) prezentarea de către managerul de caz a raportului de evaluare complexă a situaţiei copilului şi a familiei, a planului individual de asistență a copilului, a dificultăților în implementarea acestuia, inclusiv a factorilor de risc care pot conduce la separarea copilului de părinți, precum și a măsurilor/acțiunilor care se propun a fi întreprinse de către părinți, autorități, instituții, specialiști pentru a menține copilul în familie;

3) audierea reprezentanților autorităților/instituțiilor, precum și a altor persoane relevante pentru examinarea cazului;

4) consultarea copilului, părinților și prezentarea măsurilor/acțiunilor care urmează a fi întreprinse de către aceștia pentru a menține copilul în familie, stabilirea termenelor de realizare a măsurilor/acțiunilor;

5) eliberarea avizului Comisiei privind menținerea copilului în familie cu oferirea suportului necesar sau a avizului privind necesitatea demarării procedurilor legale pentru separarea copilului de părinți, în funcție de rezultatele examinării cazului.

31. Pentru examinarea cazurilor de dezinstituționalizare a copiilor din servicii de tip rezidențial și plasamentul planificat al acestora în Serviciul de tutelă/curatelă sau servicii de tip familial în cazul în care reintegrarea copilului în familia biologică nu este posibilă, ședințele se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:

1) prezentarea de către secretarul Comisiei a datelor de identitate ale copilului şi ale persoanelor prezente la şedinţa Comisiei;

2) prezentarea de către managerul de caz a raportului de evaluare complexă a situaţiei copilului şi a familiei, a planului individual de asistență a copilului, menţionarea opiniei copilului cu privire la forma de îngrijire propusă, ca parte obligatorie a raportului;

3) prezentarea de către autoritatea tutelară teritorială a motivelor și argumentelor conform cărora reintegrarea copilului în familia biologică nu este posibilă sau este contrară interesului copilului și a propunerilor de plasament în îngrijire alternativă a copilului;

4) audierea reprezentanților autorităților, instituțiilor și altor persoane relevante pentru examinarea cazului;

5) eliberarea avizului Comisiei privind plasamentul planificat al copilului.

32. Pentru examinarea propunerilor de separare a copiilor de părinți și eliberarea avizului privind plasamentul planificat al copilului, ședințele se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:

1) prezentarea de către secretarul Comisiei a datelor de identitate ale copilului şi ale persoanelor prezente la şedinţa Comisiei;

2) prezentarea de către managerul de caz a raportului de evaluare complexă a situaţiei copilului şi a familiei, a planului individual de asistență a copilului și dificultăților în implementarea acestuia, menţionarea opiniei copilului cu privire la forma de îngrijire propusă, ca parte obligatorie a raportului. În cazul plasamentului copilului în Serviciul de asistenţă parentală profesionistă prezentarea de către asistentul social responsabil de Serviciu a raportului de potrivire a asistentului parental profesionist cu copilul;

3) prezentarea de către managerul de caz sau primar a avizului autorității tutelare locale cu privire la plasamentul planificat al copilului;

4) prezentarea de către autoritatea tutelară teritorială a motivelor și argumentelor conform cărora menținerea copilului cu părinții este contrară interesului copilului și a propunerilor privind serviciul de plasament al copilului;

5) consultarea copilului, părinţilor/persoanei în grija căreia se află copilul, dacă aceasta nu contravine interesului superior al copilului;

6) audierea reprezentanților autorităților, instituțiilor, precum și a altor persoane relevante pentru examinarea cazului;

7) eliberarea avizului Comisiei privind plasamentul planificat al copilului sau, după caz, menținerea copilului în familie sau în serviciul de îngrijire alternativă  actual.

33. Pentru examinarea propunerilor privind oportunitatea încetării plasamentului și eliberarea avizului privind încetarea plasamentului, ședințele se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:

1) prezentarea de către secretarul Comisiei a datelor de identitate ale copilului şi ale persoanelor prezente la şedinţa Comisiei;

2) prezentarea de către  managerul de caz a raportului privind oportunitatea încetării plasamentului bazat pe evaluare complexă a situaţiei copilului şi a familiei, a planului individual de asistență a copilului, menţionarea opiniei copilului cu privire la reintegrare în familie sau plasarea într-o formă de îngrijire propusă, ca parte obligatorie a raportului;

3) audierea reprezentanților autorităţii tutelare teritoriale în cazul reintegrării în familia biologică sau extinsă, autorităților, instituțiilor și altor persoane relevante pentru examinarea cazului;

4) consultarea copilului, părinţilor/persoanei în grija căreia se va află copilul, dacă aceasta nu contravine interesului superior al copilului;

5) eliberarea avizului Comisiei privind oportunitatea încetării plasamentului.

34. Pentru eliberarea avizului privind acordarea şi mărimea ajutorului bănesc în cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii, ședințele se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:

1) prezentarea de către secretarul Comisiei a persoanelor prezente la şedinţa acesteia;

2) prezentarea de către  asistentul social comunitar  a raportului privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei, care include informaţia referitor la necesitățile copilului și familiei, planul individual de asistenţă și a propunerilor privind mărimea, destinaţia şi perioada de acordare a ajutorului bănesc.

3) eliberarea avizului Comisiei privind mărimea, destinaţia şi perioada de acordare a ajutorului bănesc.

35. Pentru examinarea propunerilor de aprobare a solicitanţilor la funcţia de asistent parental profesionist și părinte-educator, ședințele se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:

1) prezentarea de către secretarul Comisiei a persoanelor prezente la şedinţa Comisiei;

2) prezentarea de către prestatorul de serviciu a raportului de evaluare a solicitantului la funcţia de asistent parental profesionist și părinte-educator, cu indicarea tipului/tipurilor de plasament şi recomandarea vîrstelor minime şi maxime ale copiilor care pot fi plasaţi în familia asistentului parental profesionist sau părintelui-educator;

3) audierea solicitanților la funcţia de asistent parental profesionist și părinte-educator;

4) eliberarea avizului Comisiei privind aprobarea solicitantului, cu indicarea tipului/tipurilor de plasament şi recomandarea vîrstelor minime şi maxime ale copiilor care pot fi plasaţi în familia asistentului parental profesionist/părintelui-educator.

36. Pentru examinarea raportului de evaluare anuală a competenţelor profesionale ale asistentului parental profesionist și eliberarea avizului privind reaprobarea asistenţilor parentali profesionişti și evaluarea anuală a performanței părinților-educatori, ședințele se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:

1) prezentarea de către secretarul Comisiei a persoanelor prezente la şedinţa Comisiei;

2) prezentarea de către asistentul social responsabil de Serviciu a raportului de evaluare anuală a competenţelor profesionale ale asistentului parental profesionist/părintelui-educator;

3) audierea asistentului parental profesionist/părintelui-educator;

4) eliberarea avizului Comisiei privind reaprobarea asistentului parental profesionist şi a părintelui educator, cu indicarea:

a) persoana corespunde cerinţelor, termenele şi condiţiile aprobării nefiind schimbate;

b) persoana corespunde cerinţelor, termenele şi condiţiile aprobării urmînd să fie revizuite în conformitate cu concluziile şi recomandările evaluării;

c) persoana nu corespunde cerinţelor şi nu este reaprobată, cu indicarea motivelor.

37. Pentru examinarea raportului și planului anual de activitate a Serviciului de asistență parentală profesionistă și Serviciului casă de copii de tip familial, ședințele se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:

1) prezentarea de către secretarul Comisiei a persoanelor prezente la şedinţa Comisiei;

2) prezentarea de către managerul Serviciului de asistență parentală profesionistă și managerul Serviciului casă de copii de tip familial a raportului și planului anual de activitate a Serviciului de asistență parentală profesionistă și Serviciului casă de copii de tip familial;

3) expunerea membrilor Comisiei asupra raportului și planului anual de activitate a Serviciului de asistență parentală profesionistă și Serviciului casă de copii de tip familial.

38. Comisia va elibera avizul privind plasamentul planificat al copilului, ţinînd cont de prioritatea plasamentului sub tutelă/curatelă în familia extinsă faţă de celelalte tipuri de plasament, iar în cazul în care acest lucru este imposibil, de prioritatea plasamentului în serviciile de tip familial faţă de serviciile de tip rezidenţial.

39. În cazul în care Comisia consideră că evaluarea cazului nu a fost calitativă, familia nu a beneficiat de suportul necesar pentru a preveni separarea copilului de părinți sau plasamentul în afara familiei nu este în interesul superior al copilului va recomanda reevaluarea cazului copilului şi revizuirea planului individual de asistenţă.

40. În ședințele de examinare a cazurilor privind plasamentul planificat al copilului Comisia se va expune asupra:

1) serviciului de plasament, reieșind din necesitățile acestuia chiar dacă serviciul în cauză nu este instituit sau nu există locuri disponibile în serviciul respectiv;

2) serviciului de plasament cel mai oportun pentru copil, disponibil de facto, pe care îl va recomanda autorității tutelare teritoriale.

41. În avizul Comisiei privind plasamentul planificat vor fi menționate atît serviciul de plasament cel mai oportun pentru copil, dar care nu este instituit sau nu este disponibil, cît și serviciul de plasament cel mai oportun pentru copil, disponibil de facto, pe care îl recomandă autorității tutelare teritoriale.

42. Avizul de plasament al copilului este emis de Comisie în baza analizei raportului de evaluare complexă a situaţiei copilului şi a familiei, a planului individual de asistență a copilului și dificultăților în implementarea acestuia. În cazul plasamentului copilului în Serviciul de asistenţă parentală profesionistă avizul este emis de Comisie în baza raportului de potrivire a asistentului parental profesionist cu copilul.

43. Avizul Comisiei se aprobă cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi la şedinţă.

44. Fiecare membru al Comisiei are dreptul să-şi expună opinia separată, care este consemnată în procesul-verbal al ședinței.

45. Avizul Comisiei este semnat de toți membrii participanţi la şedinţă.

46. Avizul Comisiei se prezintă autorității tutelare teritoriale în termen de o zi lucrătoare.

47. Autoritatea tutelară teritorială în termen de 3 zile lucrătoare de la data recepționării avizului Comisiei transmite copia acestuia, după caz, părinţilor copilului, autorităților/instituțiilor relevante.

48. Autoritatea tutelară teritorială informează copilul despre avizul Comisiei, ținînd cont de interesul superior al copilului, vîrsta şi gradul de maturitate al acestuia.

49. Avizul Comisiei se înscrie de către secretarul Comisiei într-un registru de evidenţă.

50. Procesul-verbal al ședinței Comisiei este întocmit de secretar, semnat de preşedintele Comisiei și transmis autorității tutelare teritoriale.

 

                                                       Proiect    

DECIZIE nr.

din 26 februarie 2016

Cu privire la casarea bunurilor uzate 

 

     În temeiul art. 43, alin (1), lit. c) al Legii nr, 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, art. 8 al Legii nr. 523 - XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ - teritoriale, art. 8 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12 mai 1998 “Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe” cu modificările ulterioare, avînd în vedere procesul-verbale privind casarea bunurilor, Consiliul raional DECIDE:

1. Se autorizează casarea bunurilor uzate  aflate în gestiunea  Direcției asistență socială și protecție a familiei:

 

Nr.d/o

Denumirea sau marcarea mijlocului fix

Nr.de inventar sau de stat

Data punerii în funcțiune

Valoarea  de intrare,lei

Valoarea probabilă rămasă la expirarea duratei utile de funcționare, lei

Codul de clasificare

Durata de funcționare utilă(norma anuală de uzură) ani (% an )

Uzura, calculată

,lei

Note

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Calculator Lenovo A53

01300025

2007

14726.93

 

18470

33.33

3

14726.93

Lipsa pieselor de schimb

2

Copiator Xerox Worg

01300036

2007

4268.04

 

18470

33.33

3

4268.04

Lipsa pieselor de schimb

3

Imprimantă Phaser 3122

01300037

2007

1867.28

 

18470

33.33

3

1867.28

Lipsa pieselor de schimb

4

Calculator Philips

01300009

2008

6350,00

 

18470

33.33

3

6350.00

Lipsa pieselor de schimb

5

ImprimantaPhaser

01300039

2007

1452,18

 

18470

33,33

3

1452,18

Lipsa pieselor de schimb

6

Imprimantă Samsung SCX 4220

01300041

2009

2290,00

 

18470

33,33

3

2290,00

Lipsa pieselor de schimb

 

2. Direcția asistență socială și protecție a familiei va efectua modificările respective în evidența contabilă conform prezentei decizii, actului de casare și legislației în vigoare.

3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii, șeful interimar al direcției asistență socială și protecție a familiei (N. Olevschi).

 

     Președinte al ședinței,                                                                

     Contrasemnat                                                                                    

     Secretar al Consiliului raional,                                                                 Nina Rusu

     Avizat:

    

     VIZAT:

     Vicepreședinte al raionului,                                                                      Elena Harcenco

     Șef Direcția finanțe,                                                                                Vera Manoli

     Șef interimar, Direcția asistență

     socială și protecție a familiei,                                                                   Natalia Olevschi  

 

 

Notă informativă

la proiectul de Decizie ”Cu privire la  casarea bunurilor uzate”

 

    În conformitate cu art. 8 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12 mai 1998 “Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe” cu modificările ulterioare, la evidența contabilă a Direcției asistență socială și protecție a familiei pe parcursul a mai multor ani s-au acumulat mijloace fixe. Luînd în considerație termenii de exploatare și în rezultatul examinării bunurilor uzate de către specialist, s-a stabilit că acestea  s-au uzat, devenind nefuncționale și imposibil de reparat din lipsa pieselor de schimb, odată cu scoaterea din producere a acestor piese. Deoarece ele nu pot fi utilizate, a apărut necesitatea casării acestor  bunurilor.

     Proiectul de decizie se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare și Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință.

 

Natalia Olevschi,

șef interimar la

Direcției asistență socială și

protecție a familiei,                                                                                              

 

PROIECT

 

DECIZIE nr.  

din 26 februarie 2016

 

Cu privire la modificarea Deciziei

Consiliului raional nr. 4.7 din 26 august 2003

 

   În conformitate cu prevederile art. 46 al Legii nr. 436 XVI din 28 decembrie 2006 privind administrarea publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și altor autorități ale administrației publice centrale și locale, cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

1. Se aprobă modificările și completările ce se operează în Decizia Consiliului raional nr. 4.7. din 26 august 2003 ,,Cu privire la constituirea Consiliului de administrare a Fondului local de susținere a populației și aprobarea Regulamentului de funcționare”, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

Din punctul I, se exclud pozițiile:

”URSU Ion, vicepreședinte al raionului;

 TALMACI Valentina, șef adjunct al Direcției asistență socială și protecție a familiei, director al Fondului local de susținere socială a populației.”

           se includ pozițiile:      

 ”HARCENCO Elena, vicepreședinte al raionului responsabil de domeniul medicină și protecție socială;            

 OLEVSCHI Natalia, șef interimar al Direcției asistență socială și protecție a familiei,director al Fondului local de susținere socială a populației”.        

2. Se stabilește că în caz de eliberare a membrilor consiliului de administrare a Fondului local de susținere socială a populației din funcțiile deținute, atribuțiile lor vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în aceste funcții, fără adoptarea unei noi decizii.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului (M. Popa).

 

        Președinte al ședinței,                                              

        Contrasemnat:

        Secretar al Consiliului raional,                                          Nina Rusu

        Avizat:

   

 

        VIZAT:

        Vicepreședintele raionului                                                 E. Harcenco                               

        Șef interimar al Direcției asistență

        socială și protecție a familiei,                                            N. Olevschi

        Serviciul juridic                                                                                                                     

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie cu privire la modificarea

  deciziei Consiliului raional nr. 4/7 din 26 august 2003

 

         În conformitate cu prevederile art. 46 al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administrarea publică locală, cu modificările ulterioare, Legii nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și altor autorități ale administrației publice centrale și locale, Legii nr. 827 din 18.02.2000, fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației, în scopul prezentării informațiilor detaliate privind mijloacele financiare ale fondului republican destinate pentru susținerea material a persoanelor aflate în dificultate și a selectării eficiente a beneficiarilor de ajutoare, precum şi stabilirea mărimii acestora în dependenţă de situaţia materială a solicitanţilor este necesară completarea componenței nominale a Consiliului de administrare a Fondului local de susținere a populației după cum urmează:

1. Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului, responsabil de domeniul medicină și protecție socială;

2. Olevschi Natalia, șef interimar al Direcției asistență socială și protecție a familiei.

     
        Proiectul de decizie se prezintă Comisiei consultative de specialitate pentru avizare și Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință.

 

 

Natalia Olevschi,

Șef interimar al Direcției

asistență socială și protecție a familiei

 

                                                                                              Proiect

DECIZIE nr.

din 26 februarie 2016

 

Cu privire la lichidarea Centrului

de plasament temporar al copilului

 

     În conformitate cu prevederile art. 43, 46 al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare,  Hotărîrii Guvernului nr. 1018 din 13 septembrie 2004 ,,Privind aprobarea Regulamentului cadru al Centrului de plasament temporar al copilului”, Hotărîrii Guvernului nr. 450 din 28 aprilie 2006 ,,Pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea și socializarea copilului din Centrul de plasament temporar”, examinînd nota informativă elaborată de Direcția asistență socială și protecție a familiei, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se lichidează Centrul de plasament temporar al copilului de pe lîngă Direcția asistență socială și protecție a familiei, din subordinea Consiliului raional, începînd cu 01 mai 2016.

     2. Șeful interimar al Direcției asistență socială și protecție a familiei (N. Olevschi), să preavizeze prin ordin, sub semnătură, angajații Centrului de plasament temporar al copilului supus lichidării, în strictă conformitate cu prevederile Codului Muncii al Republicii Moldova.

      3. Se pune în sarcina Direcției asistență socială și protecție a familiei plasarea copiilor din Centrul de plasament temporar al copilului în Serviciul asistență parentală profesionistă pînă la 01mai 2016.

     4. Se instituie Comisia de predare – primire a bunurilor din gestiunea Centrului în gestiunea Direcției asistență socială și protecție a familiei, în următoarea componență:

HARCENCO Elena        -  vicepreședinte al raionului, președinte al Comisiei;

OLEVSCHI Natalia         -  șef interimar al Direcției asistență socială și protecție a familiei ;

SÎRBU Mihail                 -  contabil - șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei;

MIHALACHI Victor         -  director al Centrului de plasament temporar al copilului;

RACOVIȚĂ Valentina     -  contabil al Centrului de plasament temporar al copilului.

 

     5. Se numește responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii șeful interimar al Direcției asistență socială și protecție a familiei (N. Olevschi).

      6. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (E. Harcenco).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                      

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                              Nina Rusu

Avizat:

 

        

 VIZAT:

 Vicepreședintele raionului                                         E.  Harcenco

 Șef Direcția finanțe                                                  V. Manoli

 Șef interimar, Direcția asistență

 social și protecție a familiei                                       N. Olevschi

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie

privind lichidarea Centrului de plasament temporar al copilului

 

    În contextul reformei sistemului rezidențial de îngrijire a copilului au fost întreprinse acțiunile necesare pentru dezvoltarea serviciilor sociale adresate familiilor cu copii și copiilor aflați în situație de dificultate, fiecare din aceste servicii cunoscînd o dinamică pozitivă.

     În special, o atenție sporită a fost acordată dezvoltării serviciilor alternative de tip familial – Serviciul asistență parentală profesionistă.

    Avînd drept scop dezvoltarea serviciilor sociale destinate copiilor aflați în situație de risc, create în baza unor familii. se propune lichidarea Centrului de plasament temporar al copilului, concomitent fiind dezvoltat Serviciul asistență parentală profesionistă prin mărirea numărului asistenților parentali profesioniști. Astfel copii care se află la moment în Centru vor fi  plasați în Serviciul asistență parentală profesionistă, avînd drept scop creșterea și dezvoltarea copiilor în mediu familial.

     Proiectul de decizie se prezintă Comisiei consultative de specialitate pentru avizare și  Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință.

 

             

Natalia Olevschi,

Șef interimar al Direcției

asistență socială și protecție a familiei                                     

 

                                                                                                                                                                   PROIECT

 

DECIZIE nr.

din 26 februarie 2016

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

raional nr. 2/12 din 26 mai 2015

 

    În temeiul art. 43 (1) lit.(j), art. 46 ale Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2016 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 317 din 18 iulie 2003 ,,Privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale”, Hotărîrii Guvernului nr. 760 din 17 iulie 2014 ,,Pentru aprobarea Regulamentului - cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă şi a standardelor minime de calitate”, Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 2/12 din 26 mai 2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă”, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

- În anexa nr. 3 ,,Statele de personal pentru Serviciul de asistenţă parentală profesionistă” se substituie cu Anexa nr. 3 cu un nou conţinut (se anexează).

 

      2. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei deciziei şeful interimar al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei (N. Olevschi).

 

    3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintelui raionului (E. Harcenco).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                        

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                           Nina Rusu

      Avizat:

     

 

      VIZAT:

      Vicepreședinte al raionului,                                       E.  Harcenco

      Șef Direcția finanțe,                                                 V. Manoli,              

      Șef interimar, Direcția asistență

      social și protecție a familiei,                                      N. Olevschi 

 

 

                                                                                              Modificată

                                                                               prin Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                               nr. 1/16 din 26 februarie 2016

 

                                                                                                    Anexa nr. 3

                                                                                 la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                         nr. 2/12 din 26 mai 2015                        

 

 

Statele de personal

ale Serviciului asistenţă parentală profesionistă

 

Funcţia

Numărul de unităţi

Asistent parental profesionist

10

Asistent social

1

Total

11

 

Notă informativă

la proiectul de decizie ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional

nr. 2/12 din 26 mai 2015

 

     Necesitatea dezvoltării Serviciului de asistență parentală profesionistă rezultă din faptul că Centrul de plasament temporar al copilului se reorganizează, astfel fiind necesar majorarea numărului de asistenți parentali profesioniști în scopul plasării copiilor din centru în servicii de tip familial.

   Scopul serviciului este de a proteja temporar copiii aflaţi în situaţie de risc, socializarea şi integrarea acestora în familia biologică/extinsă sau în alte forme de îngrijire de tip familial. Obiectivul serviciului este îngrijirea şi creşterea copilului în condiţiile unui mediu familial substitutiv.

    Dat fiind faptul că în raionul Străşeni nu sunt dezvoltate serviciile sociale de alternativă pentru copii aflaţi în dificultate, există necesitatea dezvoltării Serviciul în scopul prevenirii instituţionalizării şi protecţiei copiilor rămaşi fără supraveghere părintească, precum şi în scopul asigurării calităţii şi eficienţei sistemului de îngrijire a copiilor aflaţi în dificultate de pe teritoriul raionului Străşeni conform Hotărîrii Guvernului nr. 760 din 17 septembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă şi a standardelor minime de calitate și a Deciziei Consiliului raional 2/12 din 27 noiembrie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului de asistență parental profesionistă.

     Proiectul de decizie se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare și Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință.           

            

Natalia Olevschi,

Șef interimar al Direcției

asistență socială și protecție a familiei                                     

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                              Proiect

DECIZIE nr. 1/17

din 26 februarie 2016

 

Cu privire la transmiterea cheltuielilor

efectuate prin alocaţii de la bugetul

raional la reparaţii capitale

 

      În conformitate cu prevederile Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Ordinului Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 93 din 19 iulie 2010 ”Cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice” şi în baza proceselor-verbale de recepţie finală, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se transmit cheltuielile, efectuate prin alocaţii din bugetul raional la reparaţii capitale la instituţiile de învăţămînt, autorităților publice locale de nivelul întîi pentru a fi raportate la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe, conform anexei.

2. Se pune în sarcina contabilului - şef al Direcţiei învăţămînt (Z. Oprea) executarea prevederilor prezentei decizii.

3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (M. Popa).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                                                       

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                        Nina  RUSU

Avizat:

 

 

VIZAT:

 

Direcția finanțe                          V. Manoli

Direcția învățămînt                    Iu. Certan

Serviciul juridic                          T. Ispas

 

 

                                                                                                         Anexă

                                                                                             la Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                                                             nr. 1/17 din 26 februarie 2016

 

Denumirea instituţiei

Denumirea

antreprenorului

Suma lei

Obiectul

Reparaţiilor capitale

Primăria Micăuţi

SC Prof Meşter SRL

149700

Lucrări de construcţie a fundaţiei şi amenajare a teritoriului la cazangeria pe biomasă din s. Micăuţi

Primăria Pănăşeşti

SRL Constructiv Grup

60000

Racordarea la rețeaua de canalizare la Gimnaziul Pănăşeşti

Total:

 

209700

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie „Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate prin

alocaţii din bugetul raional la reparaţii capitale”

    În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 93 din 19 iulie 2010 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidența contabilă în instituţiile publice”, în scopul majorării valorii de bilanţ a fondurilor fixe a instituţiilor de învăţămînt (conform anexei), care au efectuat reparaţii capitale din mijloace financiare alocate din bugetul raional.

    Proiectul de decizie se propune spre avizare comisiei consultative de specialitate şi Consiliului raional pentru examinare în şedinţă şi adoptarea deciziei.

       Zinaida Oprea,

       Contabil-şef al Direcţiei învăţămînt

                                                                                                              Proiect

 

DECIZIE nr.

 din 26 februarie 2016

 

Cu privire la casarea bunurilor uzate

 

    În temeiul art. 43, alin. (1), lit. c) al Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 al Legii nr. 523-XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, p. 8 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, cu modificările ulterioare, avînd în vedere procesul – verbal privind casarea bunurilor uzate, Consiliul raional DECIDE:

 1.  Se autorizează casarea bunurilor uzate aflate în gestiunea Direcției invăţămînt, conform anexei.

 2. Se pune în sarcina contabilului-șef al Direcției învățămînt (Z. Oprea) efectuarea modificărilor respective în evidența contabilă conform prevederilor prezentei decizii, procesului-verbal de casare și legislației în vigoare.

 3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii șeful Direcţiei Învăţămînt (Iu. Certan)

 

 

Preşedinte al şedinței,                                                                    __________

 

Contrasemnat:                                          

Secretar al Consiliului raional,                                                      Nina RUSU 

Avizat:

 

 

VIZAT:

 

Direcția învățămînt                    Iu. Certan

Serviciul juridic                          T. Ispas

     

Notă informativă

la proiectul de decizie ”Cu privire la casarea bunurilor uzate”

 

    Proiectul de decizie este elaborat în legătură cu faptul că la Direcţia invăţămînt pe parcursul a mai multor ani s-au acumulat bunuri uzate. Luînd în consideraţie termenii de exploatare şi în rezultatul examinării bunurilor de către comisia specială de casare, constituită în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 500 din 12 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”. Comisia a stabilit că mijloacele fixe sunt nefuncţionale şi imposibil de reparat din lipsa pieselor de schimb, odată cu scoaterea din producere a acestor piese.

    Proiectul de decizie se propune spre avizare comisiei consultative de specialitate şi Consiliului raional pentru examinare în şedinţă şi adoptarea deciziei.

                         

 

Zinaida Oprea,

Contabil - șef al Direcției învăţămînt

                  

 

 Autorizaţia de casare nr.  __________din”______”________________2016

 

_____________________________________________________________

                          (semnătura persoanei responsabile, ştampila autorităţii)

                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                       Registrul

actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate

Direcţia învăţămînt

(denumirea întreprinderii)

Nr.

d/o

Denumirea sau marca mijlocului fix

Nr. de inventar sau de stat

Data punerii în funcţie

Valoarea de intrare, lei

Valoarea probabilă rămasă la expirarea duratei utile de funcţionare, lei

Codul de clasificare

Durata de funcţionare utilă (norma anuală de uzură) ani

(%an)

Uzura calculată, lei

Valoarea de bilanţ

Gradul

de uzură

%

 

Note  

%

an

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1.

Pompa crusta   /gim. Cojușna/

169422101

2007

3895,00

 

1484137030

12,5

8

3895,00

3895,00

100%

Nu se supune reparației

2

Calculator  

/gim. Stejăreni/

169422399

2012

9910,00

 

148471

33,33

3

9910,00

9910,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

3

Calculator in complet

/gim. Pănășești/

01360008

1999

15487,37

 

148470

33,33

3

15487,37

15487,37

100%

Lipsa pieselor de schimb

4

Calculator in complet

/gim. Pănășești/

01360009

1999

9233,61

 

148470

33,33

3

9233,61

9233,61

100%

Lipsa pieselor de schimb

5

Calculator in complet

/gim. Pănășești/

01360010

1999

9233,61

 

148470

33,33

3

9233,61

9233,61

100%

Lipsa pieselor de schimb

6

Calculator in complet

/gim. Pănășești/

01360011

1999

9233,61

 

148470

33,33

3

9233,61

9233,61

100%

Lipsa pieselor de schimb

7

Calculator in complet

/gim. Pănășești/

01360012

1999

9233,61

 

148470

33,33

3

9233,61

9233,61

100%

Lipsa pieselor de schimb

8

Calculator in complet

/gim. Pănășești/

01360013

1999

9233,61

 

148470

33,33

3

9233,61

9233,61

100%

Lipsa pieselor de schimb

9

Calculator in complet

/gim. Pănășești/

01360014

1999

9233,61

 

148470

33,33

3

9233,61

9233,61

100%

Lipsa pieselor de schimb

10

Calculator in complet

/gim. Pănășești/

01360015

1999

9233,61

 

148470

33,33

3

9233,61

9233,61

100%

Lipsa pieselor de schimb

11

Calculator in complet

/gim. Pănășești/

01360016

1999

9233,61

 

148470

33,33

3

9233,61

9233,61

100%

Lipsa pieselor de schimb

12

Calculator in complet

/gim. Pănășești/

01360017

1999

9233,61

 

148470

33,33

3

9233,61

9233,61

100%

Lipsa pieselor de schimb

13

Calculator in complet

/gim. Pănășești/

01360018

1999

9233,61

 

148470

33,33

3

9233,61

9233,61

100%

Lipsa pieselor de schimb

14

Manometru /Școala Sportivă/

16941533

2007

52,00

 

149027

20,00

5

52,00

52,00

100%

deteriorat

15

Masina de tapat

/Școala Sportivă/

16941262

1980

224,10

 

148443

20,00

5

224,10

224,10

100%

Lipsa pieselor de schimb

16

Cuvertura pentru lupta

/Școala Sportivă/

169421462

2000

1392,00

 

16570330

 

 

1392,00

1392,00

Nu se calculeaza uzura

Deteriorată

17

Fotolii la calculator

/Școala Sportivă/

169421468

2006

116,50

 

16940330

 

 

116,50

116,50

Nu se calculeaza uzura

Deteriorate

18

Saltele pentru lupta

/Școala Sportivă/

16941497

1998

2107,00

 

16940330

 

 

2107,00

2107,00

Nu se calculeaza uzura

Deteriorate

19

Scaune moi

/Școala Sportivă/

16941375

2005

400,00

 

16940330

 

 

400,00

400,00

Nu se calculeaza uzura

deteriorate

20

Drapel  mic 850

/Școala Sportivă/

169421463

1999

855,90

 

16570330

 

 

855,90

855,90

Nu se calculeaza uzura

deteriorat

21

Monitor DOC

/gim. Voinova/

169425583

2007

1215,00

 

148471

33,33

3

1215,00

1215,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

22

Monitor DOC

/gim. Voinova/

169425583

2007

1215,00

 

148471

33,33

3

1215,00

1215,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

23

Monitor DOC

/gim. Voinova/

169425583

2007

1215,00

 

148471

33,33

3

1215,00

1215,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

24

Monitor DOC

/gim. Voinova/

169425583

2007

1215,00

 

148471

33,33

3

1215,00

1215,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

25

Monitor Samsung 15 /gim. Voinova/

169425805

2007

1147,00

 

148471

33,33

3

1147,00

1147,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

26

Pentium 200

/gim. Voinova/

258596634

2007

2900,00

 

148471

33,33

3

2900,00

2900,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

27

Pentium 200

/gim. Voinova/

258596634

2007

2900,00

 

148471

33,33

3

2900,00

2900,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

28

Pentium 200

/gim. Voinova/

258596634

2007

2900,00

 

148471

33,33

3

2900,00

2900,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

29

Pentium 200

/gim. Voinova/

258596634

2007

2900,00

 

148471

33,33

3

2900,00

2900,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

30

Pentium 200

/gim. Voinova/

258596634

2007

2900,00

 

148471

33,33

3

2900,00

2900,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

31

Printer

/gim. Voinova/

169422363

2007

1343,00

 

148443

20,00

5

1343,00

1343,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

32

Printer

/gim. Voinova/

169422363

2007

1343,00

 

148443

20,00

5

1343,00

1343,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

33

Printer

/gim. Voinova/

169422363

2000

1343,00

 

148443

20,00

5

1343,00

1343,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

34

Printer HPGL

/gim. Voinova/

258596635

1999

2450,00

 

148443

20,00

5

2450,00

2450,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

35

Printer HPGL

/gim. Voinova/

258596635

1999

2450,00

 

148443

20,00

5

2450,00

2450,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

36

Xerox

/gim. Voinova/

169422393

2006

3822,00

 

148443

20,00

5

3822,00

3822,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

37

Mese de laborator  (13 buc)

/gim. Gălești/

16941462

1973

418,80

 

16940330

 

 

418,80

418,80

Nu se calculează uzura

Deteriorat

38

Scaune pentru îmbracaminte

/gim. Gălești/

16941512

1982

29,82

 

16940330

 

 

29,82

29,82

Nu se calculează uzura

Deteriorat

39

Scaune pentru elevi (30 buc)

/gim. Gălești/

16941511

1982

212,40

 

16940330

 

 

212,40

212,40

Nu se calculează uzura

Deteriorat

40

Cratiță emailată

/gim. Gălești/

16941411

2012

270,00

 

167612051

 

 

270,00

270,00

Nu se calculează uzura

Deteriorat

41

Oscilograf

/gim. Gălești/

16941479

1985

98,02

 

149027

20,00

5

98,02

98,02

100%

Deteriorat

42

Copier Canon

/gim. Gălești/

16941407

2000

2830,0

 

148443

20,00

5

2830,00

2830,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

43

Noptiere (20 buc)

/Tabăra Codru/

16941363

2007

10000,00

 

16940330

 

 

10000,00

10000,00

Nu se calculează uzura

Deteriorate

44

Noptiere (20 buc)

/Tabăra Codru/

16941365

2008

11000,00

 

16940330

 

 

11000,00

11000,00

Nu se calculează uzura

Deteriorate

45

Scaune (laițe) 47 buc /Tabăra Codru/

16941373

2007

6000,02

 

16940330

 

 

6000,02

6000,02

Nu se calculează uzura

Deteriorate

46

Plita de gaz Nord

/gim. Roșcani/

16941095

1999

1530,00

 

14843810

10,00

10

1530,00

1530,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

47

Scaun de birou (8 buc) /gim. Recea/

16942090

1990

4222,24

 

16940330

 

 

4222,24

4222,24

Nu se calculează uzura

Deteriorat

48

PC Bloc de sistem (13 buc)

/gim. Recea/

16940649

1980

63700,00

 

148471

33,33

3

63700,00

63700,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

49

Xerox

/gim. Recea/

169421412

1995

1000,00

 

148443

20,00

5

1000,00

1000,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

50

Disc (2 buc)

/gim. Căpriana/

16941486

1980

2321,40

 

1200790100

5,00

20

2321,40

2321,40

100%

Deteriorate

51

Scut electric

/gim. Căpriana/

16941584

1980

386,00

 

148517

20,00

5

386,00

386,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

52

Paturi (10 buc)

/gim. Căpriana/

16941562

1980

191,70

 

16940330

 

 

191,70

191,70

Nu se calculează uzura

Lipsa pieselor de schimb

53

Cuier (5buc)

/gim. Căpriana/

16941477

1980

1297,00

 

16940330

 

 

1297,00

1297,00

Nu se calculează uzura

Deteriorate

54

Jaluzele

/gim. Căpriana/

16941529

1980

10880,00

 

14842211

 

 

10880,00

10880,00

Nu se calculează uzura

Deteriorate

55

Aritmometru

/gim. Căpriana/

16941427

1980

7,77

 

149027

20,00

5

7,77

7,77

100%

Deteriorate

56

Ariometru

/gim. Căpriana/

16941430

1980

6,00

 

149027

20,00

2

6,00

6,00

100%

Deteriorate

57

Bac de zinc

/gim. Căpriana/

16941433

1980

116,00

 

12007901000

 

 

116,00

116,00

Nu se calculează uzura

Deteriorate

58

Barograf  (2 buc)

/gim. Căpriana/

16941437

1980

42,20

 

149027

20,00

5

42,20

42,20

100%

Deteriorate

59

Camerton

/gim. Căpriana/

16941452

1980

6,51

 

149027

20,00

5

6,51

6,51

100%

Deteriorate

60

Manometru

/gim. Căpriana/

16941533

1980

75,00

 

149027

20,00

5

75,00

75,00

100%

Deteriorate

61

Manometru demonstrativ

/gim. Căpriana/

16941534

1980

10,60

 

149027

20,00

5

10,60

10,60

100%

Deteriorate

62

Măsurător

/gim. Căpriana/

16941546

1980

30,00

 

149027

20,00

5

30,00

30,00

100%

Deteriorate

63

Micrometru

/gim. Căpriana/

16941556

1980

21,00

 

149027

20,00

5

21,00

21,00

100%

Deteriorate

64

Pompa lui Camerton

/gim. Căpriana/

16941567

1980

14,30

 

1484137030

12,50

8

14,30

14,30

100%

Lipsa pieselor de schimb

65

Covor macheta

/gim. Căpriana/

16941469

1980

720,00

 

165704

 

 

720,00

720,00

Nu se calculează uzura

Uzat

66

Spectoscop

/gim. Căpriana/

16941586

1980

8,55

 

149027

20,00

5

8,55

8,55

100%

Lipsa pieselor de schimb

67

Banci pentu elevi (105 buc)

/gim. Pănășești/

16940859

1980

1779,00

 

16940330

 

 

1779,00

1779,00

Nu se calculează uzura

Deteriorate

68

Dulap cu sectii (10 buc)

/gim. Pănășești/

16940967

1980

715,15

 

16940330

 

 

715,15

715,15

Nu se calculează uzura

Deteriorate

69

Dulap diferit (11 buc)

/gim. Pănășești/

16940968

1980

15938,00

 

16940330

 

 

15938,00

15938,00

Nu se calculează uzura

Deteriorate

70

Mese (55 buc)

/gim. Pănășești/

169425803

1980

1786,40

 

16940330

 

 

1786,40

1786,40

Nu se calculează uzura

Deteriorate

71

Mese cu tumbe (3 buc)

/gim. Pănășești/

16941001

1980

445,20

 

16940330

 

 

445,20

445,20

Nu se calculează uzura

Deteriorate

72

Mese diferite (25 buc)

/gim. Pănășești/

16941004

1980

718,75

 

16940330

 

 

718,75

718,75

Nu se calculează uzura

Deteriorate

73

Mese pentru calculator (11 buc)

/gim. Pănășești/

16941005

1980

4548,72

 

16940330

 

 

4548,72

4548,72

Nu se calculează uzura

Deteriorate

74

Scaun pentru elevi (420 buc)

/gim. Pănășești/

16941018

1980

25622,95

 

16940330

 

 

25622,95

25622,95

Nu se calculează uzura

Deteriorate

75

Tabla cu tumba (18 buc)

/gim. Pănășești/

16941029

1980

1367,00

 

16940330

 

 

1367,00

1367,00

Nu se calculează uzura

Lipsa pieselor de schimb

76

Calculator Samsung

/gim. Chirianca/

16940643

1999

13113,78

 

148471

33,33

3

13113,78

13113,78

100%

Lipsa pieselor de schimb

77

Calculator Mag

/gim. Chirianca/

16940462

2001

9802,00

 

148471

33,33

3

9802,00

9802,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

78

Copiuter Dell

/gim. Chirianca/

16940460

1998

9802,00

 

148471

33,33

3

9802,00

9802,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

79

Calculator

/Direcția Învățămînt/

01360075

2 010

9095,00

 

148470

33,33

3

9095,00

9095,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

80

Compiuter

/Direcția Învățămînt/

01360020

2007

10392,00

 

148470

33,33

3

10392,00

10392,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

81

Compiuter Deel optiplex

/Direcția Învățămînt/

013600033

2008

6515,19

 

148471

33,33

3

6515,19

6515,19

100%

Lipsa pieselor de schimb

82

Compiuter PC Bloc

/Direcția Învățămînt/

01360097

2011

6151,00

 

148470

33,33

3

6151,00

6151,00

100,%

Lipsa pieselor de schimb

83

Copier Canon

/Direcția Învățămînt/

01360006

2003

17994,00

 

148470

33,33

3

17994,00

17994,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

84

Notebook

/Direcția Învățămînt/

01360021

2007

11936,85

 

148470

33,33

3

11936,85

11936,85

100%

Lipsa pieselor de schimb

85

Monitor CRT 17 Philips

/Direcția Învățămînt/

169421559

2003

1850,00

 

148471

33,33

3

1850,00

1850,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

86

Fax Canon TT 220

/Direcția Învățămînt/

169421531

2007

2240,00

 

148517

20,00

5

2240,00

2240,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

87

Imprimanta Canon MF-4010

/Direcția Învățămînt/

169421538

2008

3710,00

 

148443

20,00

5

3710,00

3710,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

88

Aparat telefon Victoria 23( 2 buc)

/Direcția Învățămînt/

169421506

2013

510,00

 

148517

 

 

510,00

510,00

Nu se calculează uzura

Lipsa pieselor de schimb

89

Aparat de telefon Victoria

/Direcția Învățămînt/

169421505

2013

269,00

 

148517

 

 

269,00

269,00

Nu se calculează uzura

Lipsa pieselor de schimb

90

Fierbator electric Polaris

/Direcția Învățămînt/

169421534

2011

295,00

 

14843820000

10,00

10

295,00

295,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

91

Fierbator electric

/Direcția Învățămînt/

16941535

2013

220,00

 

14843820000

10,00

10

220,00

200,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

92

Boxe pentru automagnitola (2 per)

/Direcția Învățămînt/

169421510

2011

930,00

 

148251

20,00

5

930,00

930,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

93

Scaune cu rotile (5 buc)

/Direcția Învățămînt/

16941576

2013

4725,00

 

14940330

 

 

4725,00

4725,00

Nu se calculează uzura

Deteriorate

94

Scaun pentru oficiu

/Direcția Învățămînt/

16940855

2013

1450,00

 

14940330

 

 

1450,00

1450,00

Nu se calculează uzura

Deteriorate

95

Compiuter (3 buc)

/gim. Cojușna/

169422034

 

1998

16386,27

 

148471

33,33

3

16386,27

16386,27

100%

Lipsa pieselor de schimb

96

Computator (6 buc)

/gim. Rădeni/

16940428

1995

58812,00

 

148471

33,33

3

58812,00

58812,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

97

Computer (5 buc)

/gim. Rădeni/

16940366

1995

49010,00

 

148471

33,33

3

49010,00

49010,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

98

Kinoapat Ukraina

/gim. Micăuți/

16940346

1986

7092,00

 

148521

20,00

5

7092,00

7092,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

99

Camera KXS

/gim. Micăuți/

16940347

1986

8884,00

 

148521

20,00

5

8884,00

8884,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

100

Pompa de sistem DIT

/gim. Micăuți/

16941623

1986

1728,00

 

1484137030

12,50

8

1728,00

1728,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

101

Scaf SH-85

/gim. Micăuți/

16941628

1986

3476,00

 

16940330

 

 

3476,00

3476,00

Nu se calculează uzura

Lipsa pieselor de schimb

102

Stanoc Tocar

/gim. Micăuți/

16941638

1986

1672,80

 

148458

10,00

10

1672,80

1672,80

100%

Lipsa pieselor de schimb

103

Dulal vitejnoi (3 buc)

/gim. Micăuți/

16941349

1986

1750,00

 

16940330

 

 

1750,00

1750,00

Nu se calculează uzura

Lipsa pieselor de schimb

104

Stanoc TV-6

/gim. Micăuți/

16940353

1986

8676,00

 

148458

10,00

10

8676,00

8676,00

100%

Lipsa pieselor de schimb

 

 

 

                     

Casarea şi scoaterea de la balanţă a mijloacelor fixe în număr de 931 unităţi, cu suma totală – 595868,36 lei

 

                              Sef Direcţie Învăţămînt     ________________  Iulia CERTAN

 

 Direcţia învăţămînt

   (denumirea întreprinderii) 

 __33879866_____                                                                  

     (cod fiscal)

 

                                                                                                              APROB:

                                                                                             Sef Directie învăţămînt

                                      __________                                             Iulia Certan

                                                         (semnătura)

 

 

PROIECT

DECIZIE nr.

din 26 februarie 2016

 

Cu privire la avansarea în trepte de salarizare

a funcționarilor publici de conducere

 

    În conformitate cu prevederile art. 46 al Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 al Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, pct. 11 al Hotărîrii Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 privind salarizarea funcţionarilor publici,Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se avansează, începînd cu 01 martie 2016, în următoarele trepte de salarizare  funcţionarii publici de conducere, după cum urmează:

 

Numele, prenumele

funcționarului

Funcţia deţinută

Codul funcţiei

Treapta de salarizare

deținută anterior (2015)

Treapta de salarizare

în care avansează

Certan Iulia

Şef al Direcţiei învăţămînt

B40

V

VI

Sîrbu Nicolae

Şef al Direcţiei agricultură,

dezvoltare economică şi a teritoriului

B40

II

III

3. Se pune în seama contabilului - șef al Aparatului președintelui raionului și a contabilității Direcției învăîțămînt, executarea  prevederilor prezentei decizii şi a actelor legislative și normative în vigoare.

4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (M. Popa).

 

Președinte al ședinței,                                                                             ______________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                Nina  RUSU

Avizat:

 

VIZAT:

Serviciul juridic                                                   T. Ispas

Specialistul principal 

(cu atribuții în resurse umane)                              E. Jalba

 

                                 Proiect

                                                        

                                                      DECIZIE nr.

                                               din 26 decembrie 2016

 

 

Cu privire la prelungirea activităţii în

funcţie publică de conducere

 

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 42 alin. (5) al Legii nr. 158 – XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se prelungeşte activitatea dnei Schirliu Vera, în funcţia publică deţinută de şef al Secției cultură, turism, tineret și sport pe o perioadă determinată de 1 an, începînd cu 26 februarie 2016 pînă la data de 26 februarie 2017.

    2. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (M. Popa).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                      Nina RUSU

Avizat:

 

VIZAT:

Serviciul juridic                                                  T. Ispas

Specialistul principal 

(cu atribuții în resurse umane)                              E. Jalba

 

                          

 NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

“Cu privire la prelungirea activității în funcție publică de conducere”

 

       În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) al  Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, după împlinirea vîrstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limită de vărstă, funcționarul public poate fi numit în funcție, la decizia organului care are competența legală de numire în funcție, pe o perioadă determinată, dar nu mai mare de trei ani, în aceeași funcție publică.

        Astfel, în termenul prevederilor din Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, se propune proiectul de decizie spre examinare și avizare comisiei consultative de specialitate și Consiliului raional pentru dezbateri în ședință și adoptare.

 

 

Specialistul principal 

(cu atribuții în resurse umane),

Aparatul președintelui raionului                              E. Jalba

 

                                                                                                              Proiect

 

DECIZIE nr. 1/21

din 26 februarie 2016

 

Cu privire la casarea bunurilor uzate

       În temeiul art. 43, alin (1), lit. c) al Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, art. 8 al Legii nr. 523 - XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, în conformitate cu p.8 al Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12 mai 1998, cu modificările ulterioare, avînd în vedere procesul - verbal de casare a mijloacelor fixe, Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se autorizează casarea mijloacelor bunurilor uzate aflate în gestiunea Aparatului Preşedintelui raionului Străşeni, conform anexei.

     2. Se pune în sarcina contabilului - șef al Aparatului Preşedintelui raionului efectuarea modificărilor respective în evidența contabilă conform prevederilor prezentei decizii, procesului-verbal de casare și legislației în vigoare.

     3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

 

Preşedinte al şedinței,                                                                    __________

 

Contrasemnat:                                          

Secretar al Consiliului raional,                                                      Nina RUSU 

Avizat:

 

 

VIZAT:

 

Sîrbu Galina,

Specialist principal,

Aparatul președintelui                 

raionului

Serviciul juridic                            T. Ispas

 

 

Notă informativă

 

Aparatul Preşedintelui raionului Străşeni

   (denumirea întreprinderii) 

      33828860

     (cod fiscal)

 

                                                                                                              APROB:

                                                                                             Preşedintele raionului

                                      __________                                             Mihail POPA

                                                         (semnătura)

 

 

 PROCES - VERBAL

 de casare a mijloacelor fixe

nr. 01 din 10.02.2016

 

      Comisia în componenţa preşedintelui comisiei IORDACHE Valeriu, şef Serviciu Auxiliar, Aparatul Preşedintelui raionului Străşeni.

Membrii comisiei:

SÎRBU Nicolae,                     şef al Direcţiei agricultură,dezvoltare economică şi a teritoriului;

GOBJA Veronica,                  contabil, Serviciul auxiliar

SÎRBU Galina,                      specialist principal,Aparatul preşedintelui raionului

MOGÎLDEA Marina,               secretar administrativ

 

a întocmit prezentul proces - verbal de casare a următoarelor mijloace fixe:

 

Nr.
d/o

Denumirea şi marca mijlocului
fix

Nr. de inventar sau de
stat

Data punerii în funcţiune

Valoarea de intrare, lei

Durata de funcţio-nare utilă  (norma anuală
de uzură),
ani
(%/an)

Uzura calculată,
lei

Valoarea probabilă rămasă, lei

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Notebook ASUS K53E

 

1360074

2011

8436.00

3

8436.00

 

2.

Calculator Loptop

 

1360065

2011

6200.00

3

6200.00

 

3.

Frigider Dnepr 232

 

1360011

2003

3350.00

6

3350.00

 

4.

Televizor CS 25

 

1360016

2003

5690.00

3

5690.00

 

5.

MobilePhone Sony Xperia

 

1360079

2012

7087.00

3

7087.00

 

6.

Printer Xerox

1360081

2006

3210.00

3

3210.00

 

7.

Camera Web

1360084

2012

773.17

3

773.17

 

8.

Aparat digital camera

1360082

2011

4601.00

3

4601.00

 

9.

Printer R40

1360080

2005

150.00

3

150.00

 

10.

Imprimanta Color Epson L210

1360085

2009

3500.00

3

3500.00

 

11.

Camera digitala

1360083

2012

2460.00

3

2460.00

 

12.

Aparat de telefon Nokia x6

1360086

2011

5168.00

3

5168.00

 

13.

Procesor Workstation

1360021

2012

4077.00

3

4077.00

 

14.

Contor electric

1360080

2008

664.00

 

664.00

 

15.

Scaun

1690025

2005

618.00

 

618.00

 

16.

Costume uniforma

1690030

2007

950.00

 

950.00

 

17.

Cizme de cauciuc

1690029

2007

200.00

 

200.00

 

18.

Scaun rotativ

1690034

2009

1500.00

 

1500.00

 

19.

Covoare arhiva

1650001

2010

3390.00

 

3390.00

 

20.

Mobil Unite

1690035

2011

3816.00

 

3816.00

 

21.

Fotoliu la calculator

1690019

2003

565.00

 

565.00

 

22.

Scaun pentru oficiu

1690028

2007

1880.00

 

1880.00

 

23.

Microfon

1690024

2005

1925.00

 

1925.00

 

24.

Pupitru de note

1690023

2005

234.00

 

234.00

 

25.

Pupitru de note

1690022

2005

960.00

 

960.00

 

26.

Fotoliu rotativ

1690031

2008

800.00

 

800.00

 

27.

Stampila cu galop

1690018

2003

203.40

 

203.40

 

28.

Stampila sectia constructii

1690017

2003

81.00

 

81.00

 

29.

Stampila sectia economii

1690015

2003

180.00

 

180.00

 

30.

Stampila dreptunghilara

1690014

2003

117.00

 

117.00

 

31.

Scaune visinii

1690013

2003

832.00

 

832.00

 

32.

Scaun

1690032

2008

237.00

 

237.00

 

33.

Fotoliu

1690027

2007

1836.00

 

1836.00

 

34.

Fotoliu

1690026

2006

1832.00

 

1832.00

 

35.

Fotoliu

1690033

2008

700.00

 

700.00

 

36.

Jaluzele coridor

1690012

2003

2020.41

 

2020.41

 

37.

Jaluzele sala

1690011

2003

2866.00

 

2866.00

 

38.

Camin electric calorifer

1690010

2003

562.50

 

562.50

 

39.

Instructiuni

 

2004

757.00

 

757.00

 

40.

Monitor in constructii

 

2004

80.00

 

80.00

 

41.

Indicator de norme

 

2004

218.00

 

218.00

 

42.

Indicator

 

2004

1762.00

 

1762.00

 

43.

Instructiuni

 

2004

1495.00

 

1495.00

 

44.

Cadastru funciar 2000

 

2000

128.10

 

128.10

 

45.

Cadastru funciar 2001

 

2001

168.14

 

168.14

 

46.

Cadastru funciar 2002

 

2001

345.32

 

345.32

 

47.

Cadastru funciar 2004

 

2004

498.00

 

498.00

 

48.

Cadastru funciar 2005

 

2005

598.00

 

598.00

 

49.

Anvelope Mercedes Benz 2011

 

2011

5320.00

 

5320.00

 

50.

Anvelope Mercedes Benz iarna

 

2010

6861.00

 

6861.00

 

51.

Anvelope Mercedes Benz 2010

 

2010

7442.00

 

7442.00

 

52.

Anvelope Niva iarna

 

2009

3960.00

 

3960.00

 

53.

Anvelope

 

2011

10800.00

 

10800.00

 

54.

Anvelope BYD F3 2011

 

2011

7720.00

 

7720.00

 

55.

Acumulator Sav DB605

 

2013

1200.00

 

1200.00

 

56.

Aparat de telefon

 

2003

265.00

 

265.00

 

57.

Fier de calcat

 

2005

200.00

 

200.00

 

58.

Fierbator electric

 

2008

280.00

 

280.00

 

59.

Lacata

 

2003

140.00

 

140.00

 

60.

Lampa de masa

 

2006

180.00

 

180.00

 

61.

Prelungitor

 

2008

272.98

 

272.98

 

62.

Stema RM

1690009

2003

750.00

 

750.00

 

63.

Ţeavă patrată 60*40

 

2015

2400.00

 

2400.00

 

64.

Presostat

1360021

2003

241.00

4

241,00

 

65.

Şlefuitor

1360033

2005

499.00

4

499.00

 

66.

Jaluzele

1690020

2004

489.42

 

489.42

 

67.

Masă pentru conducator

1690008

2003

2344.00

 

2344.00

 

68.

Vas extravarem fîntînă

1690007

2003

2075.00

 

2075.00

 

69.

Lopeţi

 

2005

56.00

 

56.00

 

70.

Monometru

 

2005

71.00

 

71.00

 

71.

Jaluzele etajul 1

1690021

2004

1285.00

 

1285.00

 

72.

Safeu de tablă

1690006

2003

425.00

 

425.00

 

73.

Racord cu 5 cai

1360060

2011

51.00

3

51.00

 

74.

Sistema de încălzire

1360057

2009

9067.00

3

9067.00

 

75.

Dulap pentru cărţi

1690005

2003

3210.00

 

3210.00

 

76.

Topor cu coadă

1690004

2003

135.00

 

135.00

 

77.

Pompa de apă

1360018

2003

2675.00

3

2675.00

 

78.

PC Bloc de sistemă

1360064

2011

5050.00

3

5050.00

 

79.

Tumba

1690003

2003

630.00

 

630.00

 

80.

Goarna de sunet

1690002

2003

3200.00

 

3200.00

 

81.

Costume naţionale

1690001

2003

1538.46

 

1538,46

 

 

 

Total

 

 

 

170553,90

 

 

170553,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starea tehnică: mijloacele fixe sînt nefuncţionale

Concluzia comisiei: de casat mijlocele fixe .

Mijloacele fixe sus menţionate în valoare de 170553,90 lei se casează.

Documentele anexate: Actele tehnice eliberate de specialist.

 

 

     Preşedintele comisiei: IORDACHE Valeriu                ___________

     Membrii comisiei:       SÎRBU Nicolae                         ___________

GOBJA Veronica                      ___________

SÎRBU Galina                           ____________

MOGÎLDEA Marina                ____________

                                                                                             

                                       Anexă

                                                                             la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                  nr. 1/21 din 26 februarie 2016

 

        Lista bunurilor uzate supuse casării, aflate în gestiunea Aparatului preşedintelui raionului

 

Nr.
d/o

Denumirea şi marca mijlocului
fix

Nr. de inventar sau de
stat

Data punerii în funcţiune

Valoarea de intrare, lei

Durata de funcţio-nare utilă  (norma anuală
de uzură),
ani
(%/an)

Uzura calculată,
lei

Valoarea probabilă rămasă, lei

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Notebook ASUS K53E

 

1360074

2011

8436.00

3

8436.00

 

2.

Calculator Loptop

 

1360065

2011

6200.00

3

6200.00

 

3.

Frigider Dnepr 232

 

1360011

2003

3350.00

6

3350.00

 

4.

Televizor CS 25

 

1360016

2003

5690.00

3

5690.00

 

5.

MobilePhone Sony Xperia

 

1360079

2012

7087.00

3

7087.00

 

6.

Printer Xerox

1360081

2006

3210.00

3

3210.00

 

7.

Camera Web

1360084

2012

773.17

3

773.17

 

8.

Aparat digital camera

1360082

2011

4601.00

3

4601.00

 

9.

Printer R40

1360080

2005

150.00

3

150.00

 

10.

Imprimantă Color Epson L210

1360085

2009

3500.00

3

3500.00

 

11.

Cameră digitală

1360083

2012

2460.00

3

2460.00

 

12.

Aparat de telefon Nokia x6

1360086

2011

5168.00

3

5168.00

 

13.

Procesor Workstation

1360021

2012

4077.00

3

4077.00

 

14.

Contor electric

1360080

2008

664.00

 

664.00

 

15.

Scaun

1690025

2005

618.00

 

618.00

 

16.

Costume uniformă

1690030

2007

950.00

 

950.00

 

17.

Cizme de cauciuc

1690029

2007

200.00

 

200.00

 

18.

Scaun rotativ

1690034

2009

1500.00

 

1500.00

 

19.

Covoare arhiva

1650001

2010

3390.00

 

3390.00

 

20.

Mobile Unite

1690035

2011

3816.00

 

3816.00

 

21.

Fotoliu la calculator

1690019

2003

565.00

 

565.00

 

22.

Scaun pentru oficiu

1690028

2007

1880.00

 

1880.00

 

23.

Microfon

1690024

2005

1925.00

 

1925.00

 

24.

Pupitru de note

1690023

2005

234.00

 

234.00

 

25.

Pupitru de note

1690022

2005

960.00

 

960.00

 

26.

Fotoliu rotativ

1690031

2008

800.00

 

800.00

 

27.

Ştampila cu galop

1690018

2003

203.40

 

203.40

 

28.

Ştampila secţia construcţii

1690017

2003

81.00

 

81.00

 

29.

Ştampila secţia economii

1690015

2003

180.00

 

180.00

 

30.

Ştampila dreptunghiulară

1690014

2003

117.00

 

117.00

 

31.

Scaune vişinii

1690013

2003

832.00

 

832.00

 

32.

Scaun

1690032

2008

237.00

 

237.00

 

33.

Fotoliu

1690027

2007

1836.00

 

1836.00

 

34.

Fotoliu

1690026

2006

1832.00

 

1832.00

 

35.

Fotoliu

1690033

2008

700.00

 

700.00

 

36.

Jaluzele coridor

1690012

2003

2020.41

 

2020.41

 

37.

Jaluzele sala

1690011

2003

2866.00

 

2866.00

 

38.

Cămin electric calorifer

1690010

2003

562.50

 

562.50

 

39.

Instrucţiuni

 

2004

757.00

 

757.00

 

40.

Monitor în construcţii

 

2004

80.00

 

80.00

 

41.

Indicator de norme

 

2004

218.00

 

218.00

 

42.

Indicator

 

2004

1762.00

 

1762.00

 

43.

Instrucţiuni

 

2004

1495.00

 

1495.00

 

44.

Cadastru funciar 2000

 

2000

128.10

 

128.10

 

45.

Cadastru funciar 2001

 

2001

168.14

 

168.14

 

46.

Cadastru funciar 2002

 

2001

345.32

 

345.32

 

47.

Cadastru funciar 2004

 

2004

498.00

 

498.00

 

48.

Cadastru funciar 2005

 

2005

598.00

 

598.00

 

49.

Anvelope Mercedes Benz 2011

 

2011

5320.00

 

5320.00

 

50.

Anvelope Mercedes Benz iarna

 

2010

6861.00

 

6861.00

 

51.

Anvelope Mercedes Benz 2010

 

2010

7442.00

 

7442.00

 

52.

Anvelope Niva iarna

 

2009

3960.00

 

3960.00

 

53.

Anvelope

 

2011

10800.00

 

10800.00

 

54.

Anvelope BYD F3 2011

 

2011

7720.00

 

7720.00

 

55.

Acumulator Sav DB605

 

2013

1200.00

 

1200.00

 

56.

Aparat de telefon

 

2003

265.00

 

265.00

 

57.

Fier de călcat

 

2005

200.00

 

200.00

 

58.

Fierbător electric

 

2008

280.00

 

280.00

 

59.

Lăcată

 

2003

140.00

 

140.00

 

60.

Lampă de masă

 

2006

180.00

 

180.00

 

61.

Prelungitor

 

2008

272.98

 

272.98

 

62.

Stema RM

1690009

2003

750.00

 

750.00

 

63.

Ţeavă pătrată 60*40

 

2015

2400.00

 

2400.00

 

64.

Presostat

1360021

2003

241.00

4

241,00

 

65.

Şlefuitor

1360033

2005

499.00

4

499.00

 

66.

Jaluzele

1690020

2004

489.42

 

489.42

 

67.

Masă pentru conducător

1690008

2003

2344.00

 

2344.00

 

68.

Vas extravarem fîntînă

1690007

2003

2075.00

 

2075.00

 

69.

Lopeţi

 

2005

56.00

 

56.00

 

70.

Monometru

 

2005

71.00

 

71.00

 

71.

Jaluzele etajul 1

1690021

2004

1285.00

 

1285.00

 

72.

Safeu de tablă

1690006

2003

425.00

 

425.00

 

73.

Racord cu 5 cai

1360060

2011

51.00

3

51.00

 

74.

Sistema de încălzire

1360057

2009

9067.00

3

9067.00

 

75.

Dulap pentru cărţi

1690005

2003

3210.00

 

3210.00

 

76.

Topor cu coadă

1690004

2003

135.00

 

135.00

 

77.

Pompa de apă

1360018

2003

2675.00

3

2675.00

 

78.

PC Bloc de sistemă

1360064

2011

5050.00

3

5050.00

 

79.

Tumba

1690003

2003

630.00

 

630.00

 

80.

Goarna de sunet

1690002

2003

3200.00

 

3200.00

 

81.

Costume naţionale

1690001

2003

1538.46

 

1538,46

 

 

 

Total

 

 

 

170553,90

 

 

170553,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie „Cu privire la casarea bunurilor uzate”

     În luna decembrie 2015 s-a efectuat inventarierea anuală a bunurilor aflate în gestiunea Aparatului președintelui raionului.

     În rezultatul inventarieri s-a constatat că pe parcursul a mai multor ani s-au acumulat bunuri uzate, care au fost propuse spre casare.

     Comisia specială de casare constituită prin Dispoziția președintelui raionului nr. 24 din 10 februarie 2016 a examinat bunurile, luînd în consideraţie termenii de exploatare a bunului, concluziile examinării bunului uzat de către specialist, și a stabilit că bunurile s-au uzat, devenind nefuncţionale şi imposibil de reparat din lipsa pieselor de schimb, odată cu scoaterea din producere a acestor piese.

    Comisia de casare a elaborat actul de casare a bunurilor  (se anexează), cu reflectarea în ele a valorii materiale ce urmează să fie scoase din evidența contabilă.

   Conform p. 10 al Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12 mai 1998, cu modificările ulterioare, actele de casare devin valabile doar după primirea autorizației de casare eliberată de Consiliul raional.

   Cu respectarea prevederilor legale a fost elaborat proiectul de decizie privind casarea bunurilor uzate, care se prezintă comisiei de specialitate pentru avizare și Consiliului raional pentru examinare și adoptarea deciziei.

 

Sîrbu Galina,

Specialist principal,

Aparatul președintelui raionului

 

                                                                                    Proiect

                                                        

                                                                                   DECIZIE nr. 1/22                              

                                                                                 din 26 februarie 2016

 

 

Cu privire la transmiterea cheltuielilor

efectuate prin alocaţii de la bugetul  

raional la reparaţii capitale

 

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Ordinului Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 93 din 19 iulie 2010 cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice şi în baza proceselor-verbale de recepţie finală, Consiliul raional DECIDE:

1. Se transmit cheltuielile efectuate prin alocaţii de la bugetul raional la reparaţii capitale pe anul 2015 autorităţilor publice locale de nivelul întîi şi altor instituţii, pentru a fi raportate la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe, conform anexei nr. 1.

1. Se transmit cheltuielile efectuate prin alocaţii de la bugetul raional la reparaţii capitale pe anul 2015 autorităţilor publice locale de nivelul întîi, pentru a fi raportate la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe, conform anexei nr. 2

2. Se pune în sarcina contabilului - şef al Aparatului preşedintelui raionului, contabilului - șef al Direcției finanțe executarea prevederilor prezentei decizii.

3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina șefului, Direcției finanțe (V. Manoli), preşedintelui raionului (M. Popa).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                          

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                Nina RUSU

Avizat:

 

 

VIZAT:

 

Direcția finanțe                             V. Manoli

Aparatul președintelui

raionului                                       G. Sîrbu

Serviciul juridic                             T. Ispas           

 

                                                                                                         Anexă nr. 2

                                                                                             la Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                                                             nr. 1/22 din 26 februarie 2016

 

Denumirea instituţiei

Denumirea

antreprenorului

Suma (lei)

Obiectul

Reparaţiilor capitale

Primăria Străşeni

SRL ”Lozval-Construct”

1 249 999,71

Lucrări de reparaţie a acoperişului blocului B, la L.T.”Mihai Eminescu”

Primăria Străşeni

SRL”Sireţan-Plast”

99 9974,27

Reparaţia capitală a instituţiei - schimbarea ferestrelor, la Liceul „Necrasov”, or. Străşeni

Primăria Străşeni

SRL”Constructiv-Grup”, SRL”Topoban”

716 186,10

 Schimbarea sistemului termic, schimbarea geamurilor,  la

Gimnaziul M. Viteazul, or. Străşeni

Primăria Cojuşna

„Climatex” SRL

224 300,00

Schimbarea sistemului de încălzire, la Liceul Alecu Russo” s. Cojuşna

Primăria Vorniceni

SC „Prof Meșter SRL”, „MetalPort” Prim” SRL

 

 

210 987,13

Reparaţia capitală a centrului „CREI”, a cabinetului medical şi atelier,

 la Liceul „I. Inculeţ” ,

s. Vorniceni

Primăria Lozova

SRL”Aredo& MetalPlast”

 

113 000,00

Reparaţia capitală a depozitului cantinei, la Liceul N. Vornicescu”, s. Lozova

Total:

 

2 614 486,84

 

 

 

DECIZIE nr.1/

din 26 februarie 2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului

raional Străşeni pentru trimestrul II al anului 2016

 

     În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se aprobă Programul de activitate a Consiliului raional Străşeni pentru trimestrul II al anului 2016, conform anexei.

 

2. Preşedintele raionului, vicepreşedinţii raionului, şefii direcţiilor, secţiilor subordonate Consiliului raional să întreprindă acţiunile necesare pentru executarea integrală şi în termene a Programului nominalizat.

 

3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului raional.

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                                                                   

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU

Avizat:

 

 

VIZAT:   

VIZAT:

Vicepreședintele raionului                      I. Ursu

Vicepreședintele raionului                      N. Budu

Vicepreședintele raionului                      E. Harcenco

Direcția finanțe                                     V. Manoli

Direcția învățămînt                               Iu. Certan

Direcția agricultură,

dezvoltare economică

și a teritoriului                                        N. Sîrbu

Direcția asistență socială      

și protecție a familiei                              N. Olevschi

Secția cultură, turism,

tineret și sport                                       V. Schirliu

Serviciul juridic                                      T. Ispas

                                                                                                                           

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie „Cu privire la Programul de activitate al Consiliului

raional Strășeni pentru trimestrul II al anului 2015”

 

    În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, în scopul bunei organizări a activităţii Consiliului raional și stabilirii unor probleme prioritare pentru examinare în ședință, se propune proiectul Programului de activitate a Consiliului raional Străşeni pentru trimestrul II  al anului 2015.

   De asemenea se propune efectuarea controlul din partea consilierilor privind executarea unor decizii adoptate de consiliul raional și organizarea audienței cetățenilor de către consilierii raionali cu deplasare în localitățile raionului o dată în trimestru, pentru a identifica problemele abordate de cetățeni și întreprinderea acțiunilor întru soluționarea acestora.

   Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi aprobare în şedinţă.

 

       Nina Rusu,

       Secretar al Consiliului raional

 

                                                                                                                                         Proiect

DECIZIE nr.

din 26 februarie 2015

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

din componenta raională

 

   În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu  modificările și completările ulterioare, Legii nr. 397 - XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se alocă 1929,8  mii lei din contul componentei raionale pentru achiziţionarea serviciilor de transportare a elevilor, conform anexei.

     2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (I. Ursu), şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan) şi  şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli).

     3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

    

Preşedinte al  şedinţei,                                                                             _____________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                  Nina RUSU

 

Avizat:

 

 

VIZAT:

Vicepreședintele raionului                         I. Ursu

Direcția finanțe                                        V. Manoli

Direcția învățămînt                                  Iu. Certan

Serviciul juridic                                        T. Ispas

 

 

                Anexa la Decizia CR nr.
                 din  26.02.2016  
                   
Calculul  mijloacelor financiare necesare pentru tarnsportarea elevilor în anul 2016
                   
Nr. d/o Localitatea                  (punctul de plecare) Instituția de circumscripție                  (punctul de sosire) Numărul elevilor Distanța                 (într-o direcție),                     km Distanța  parcursă într-o zi,                     km Normativul pas/km,               lei Calculat pentru o   zi,                  lei Calculat pentru 175 zile școlare,   lei Unitatea de transport
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Saca IP LT ”M.Eminescu”, or. Strășeni 43 7 28 0,48 577,92 101136,00 Autobus școlar
2 Negrești Gimnaziul ”M.Viteazul”, or. Strășeni 33 6 24 0,48 380,16 66528,00 Autobus școlar
3 Negrești IP LT ”M.Eminescu”, or. Strășeni 63 6 48 0,48 1451,52 254016,00 Servicii transport
4 Fagureni IP LT ”M.Eminescu”, or. Strășeni 24 8 64 0,48 737,28 129024,00 Autobus școlar
5 Fagureni IP LT ”M.Eminescu”, or. Strășeni 57 8 64 0,48 1751,04 306432,00 Servicii transport
6 Ghelauza Gimnaziul  Recea 38 6 48 0,48 875,52 153216,00 Servicii transport
7 Ghelauza Gimnaziul ”M.Viteazul”, or. Strășeni 47 8 32 0,48 721,92 126336,00 Autobus școlar
8 Greblești Gimnaziul  Redeni 59 10 40 0,48 1132,8 198240,00 Autobus școlar
9 Lupa Recea Gimnaziul Codreanca 67 8 32 0,48 1029,12 180096,00 Servicii transport
10 Stejareni IP LT ”M-t Nestor Vornicescu”, c. Lozova 32 12 50 0,48 768 134400,00 Servicii transport
11 s. Rasvet                           (3 rute) Gimnaziul Bucovăț       45 5 30 0,48 648 113400,00 Servicii transport
  Total Direcția învățămînt   463 x x x x 1762824,00  
12 s.Sireți IP LT ”Alecu Russo”,  s. Cojușna 25 12 24 0,48 288 50400,00 Autobus școlar
13 s.Huzun                               (3 rute) IP LT ”Ion Creangă”, c. Micleușeni 45 3 24 0,48 518,4 90720,00 Servicii transport
14 s.Dolna,                    s. Micleușeni IP LT ”M-t Nestor Vornicescu”,   c. Lozova 11 14 28 0,48 147,84 25872,00 Autobus școlar
  Total transport școlar   544 x x x x 1929816,00  
                   
  Coordonat  Ion  AMPAVA,              
  Responsabil de organizarea transportului școlar, Direcția învățămînt            
                   
  Coordonat Valentin  BUDU,               
  Specialist principal în problemele mecanizării și prestării serviciilor mecanizate, Direcția agricultură        
                   
  ex. Z.Sturza,                
  tel 0 237 23243                


 

Notă informativă

”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională”

 

     Direcția învățămînt Vă informează cu privire la modalitatea de calculare estimativă a cheltuielilor pentru transportarea elevilor la școlile de circumscripție.

Calculele sunt estimative.

     Indicatorii de calcul sunt:

·        numărul de elevi transportați;

·        distanța parcursă într-o zi;

·        normativul pasager/kilometru;

Numărul elevilor transportați a fost calculat în conformitate cu listele prezentate de către conducătorii instituțiilor, actualizate la data de 01.01.2016.

Distanțele dintre localități au fost stabilite conform harții (distanțe.md).

Costul de transport pentru  un  elev diferă de la o localitate la alta în dependență de distanța parcursă.

Calculele sunt estimative, întrucît serviciile de transportare sunt contractate  în rezultatul procedurii de achiziții publice. Agentul economic cîștigător își asumă toată responsabilitatea de transportare în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la transportarea elevilor,  aprobat prin HG nr. 903 din 30.10.2014.

     Cheltuielile pentru deservirea și întreținerea autobuzelor școlare sunt calculate în conformitate cu actele normative în vigoare (salarizare, norme de linie pentru combustibil, etc.).

 

Șef Direcție învățămînt

Iulia Certan

 

                                                                            DECIZIE nr.

                                                                      din 26 februarie 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Cu privire la acordarea suportului

social tinerilor specialiști

 

      În temeiul art. 46 al  Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, art. 7,8 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, întru executarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 542 din 03 mai „Cu privire la susținerea studenților și elevilor instituțiilor din învățămîntul superior și mediu de specialitate de stat cu profil pedagogic și tinerilor specialiști care activează în domeniul învățămîntului”, în scopul susținerii tinerilor specialiști, angajați în instituțiile de învățămînt din raion, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se alocă primăriilor satelor, comunelor, orașelor, liceelor, gimnaziilor (conform anexei) 15,0 mii lei, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în planul de finanțare a Direcției învățămînt, pentru acordarea suportului social în mărime de 200 lei lunar tinerilor specialiști, care activează în instituțiile de învățămînt pe perioada ianuarie - mai 2016.

 

2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreședintele raionului (I. Ursu), șeful Direcției finanțe (V. Manoli), șeful Direcției învățămînt (Iu. Certan) și primarii satelor, comunelor, orașelor nominalizate în anexa la prezenta decizie.

 

3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii președintele raionului (M. Popa).

 

Preşedinte al şedinţei,

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                         Nina RUSU

Avizat:

 

 

VIZAT:

Direcția finanțe                         V. Manoli

Direcția învățămînt                   Iu. Certan

Serviciul juridic                         T. Ispas  

 

 

 

                                                                                                                                      Anexa nr. 1

la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                        nr.   din  26 februarie 2016

 

 

   Lista primăriilor satelor, comunelor, orașelor, liceelor, gimnaziilor căror li se alocă mijloace financiare pentru acordarea suportului social tinerilor specialiști care activează în domeniul învățămîntului în anul de studii 2015-2016

Nr. d/o

Beneficiar

Denumirea instituției

Nr. d/o

Numele, prenumele

Suma totală, lei

1

Instituția publică Liceul teoretic "Mitropolit Nestor Vornicescu" s.  Lozova

LT"M. N. Vornicescu", Lozova

1

Bîrdan Liuba

1000,00

2

Pavlov Veronica

1000,00

2

Instituția publică Liceul teoretic Romanești

LT   Romanești

3

Puica Olga

1000,00

3

Instituția publică Liceul teoretic "Alecu Russo" s.  Cojușna

LT "A. Russo", Cojuşna

4

Gherciu Dina

1000,00

5

Cozariuc Alina

1000,00

6

Plăcintă Nina

1000,00

 

Total licee

 

6

 

6000,00

4

Primăria Sireți

Grădinița de copii nr.2 s.  Sireţi

7

Chitoroagă Elena

1000,00

5

Primăria Dolna

Grădinița de copii s. Dolna

8

Ungureanu Natalia

1000,00

6

Primăria Pănășești

Grădinița de copii s. Pănășești

9

Cebotari Maria

1000,00

10

Cebotari Mihaela

1000,00

 

Total  primării

 

 4

 

4000,00

7

Direcția învățămînt Strășeni

Gimnaziul Cojuşna

11

Talpă Olga

1000,00

12

Crețu Dorina

1000,00

Gimnaziul Ţigăneşti

13

Babiliuc Inga

1000,00

Gimnaziul Rădeni

15

Iațcu Constanța

1000,00

 

 

Școala primară-grădiniță Negrești

16

Cozmulici Valeria

1000,00

 

Total Direcția învățămînt

 

 5

 

5000,00

 

TOTAL

 

 15

 

15000,00

 

 

Notă informativă

la proiectul deciziei „Cu privire la acordarea suportului social

tinerilor specialiști”

 

      În scopul susținerii tinerilor specialiști, angajați în instituțiile de învățămînt din raion, se propune alocarea primăriilor satelor, comunelor, orașelor, liceelor, gimnaziilor (conform anexei) 15,0 mii lei, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în planul de finanțare a Direcției învățămînt, pentru acordarea suportului social în mărime de 200 lei lunar tinerilor specialiști, pe perioada ianuarie - mai 2016 (5 luni).

     Reieșind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiei consultative de specialitate și aprobare în cadrul ședinței Consiliului raional.

         

Iulia CERTAN,

Şef al Direcţiei Învăţămînt

Proiect

DECIZIA nr.

din 26 februarie 2016

 

Cu privire la Regulamentul privind aprobarea

numărului - limită al autoturismelor de serviciu,

limitei de parcurs şi numărul abonamentelor

de telefoane de serviciu, utilizate de către

subdiviziunile Consiliului raional

la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu

 

    În scopul asigurării subdiviziunilor structurale ale Consiliului raional cu mijloacele necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, transport şi legătură telefonică, pentru reglementarea utilizării serviciilor date şi optimizării cheltuielilor bugetare prevăzute în aceste scopuri, în conformitate cu pct. 2 al Hotărârii Guvernului nr. 1404 din 30.12.2005 cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice, cu pct. 2¹ al Hotărârii Guvernului nr. 1362 din 22 decembrie 2005 cu privire la aprobarea Normativelor vizând numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii autorităţilor administraţiei publice (cu excepţia legăturii telefonice guvernamentale), în temeiul art. art. 43 al. (2), 46 al. (1) al Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică locală, Consiliul Raional DECIDE:

 

1. Se aprobă Regulamentul privind aprobarea numărului - limită al autoturismelor de serviciu, limitei de parcurs şi numărul abonamentelor pentru telefoanele de serviciu, utilizate de către subdiviziunile Consiliului raional la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, conform anexei.

2. Executarea prezentei decizii se pune în seama conducătorilor şi contabililor-șefi din cadrul subdiviziunilor structurale ale Consiliului raional.

3. Se abrogă:

Decizia Consiliului raional nr. 1/33 din 24 februarie 2012 ”Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu a Aparatului preşedintelui raionului, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional”;

Decizia Consiliului raional nr. 1/24 din 26 februarie 2013 ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/33 din 24 februarie 2012”;

Decizia Consiliului raional nr. 4/14 din 12 septembrie 2014 ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/33 din 24 februarie 2012”;

Decizia Consiliului raional nr. 4/14 din 12 septembrie 2014 ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/33 din 24 februarie 2012”;

Punctul 2 din Decizia consiliului raional nr. 2/15 din 26 mai 2015 2014 ”Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional”;

Decizia Consiliului raional nr. 5/17 din 30 noiembrie 2012 ”Cu privire la utilizarea in scopuri de serviciu a telefoanelor”.

 

4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune pe seama preşedintelui raionului (M. Popa).

 

Preşedintele şedinţei 

 

Contrasemnat :

Secretarul Consiliului raional                                               Nina RUSU

Avizat :

 

VIZAT:

Direcția finanțe                     V. Manoli

Serviciul juridic                     T. Ispas

                                                                                               Aprobat         

prin Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                                                                        nr. 26 februarie 2016

 

REGULAMENT

privind aprobarea numărului - limită al autoturismelor de serviciu, limitei de parcurs şi numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, utilizate de către subdiviziunile Consiliului raional Strășeni la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu

 

I. Dispoziţii generale

      1. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii 397 - XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr.1404 din 30.12.2005 „Privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice”, Hotărârii Guvernului nr. 1362 din 22 decembrie 2005 cu privire la aprobarea Normativelor vizând numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii autorităţilor administraţiei publice (cu excepţia legăturii telefonice guvernamentale), avînd ca scop asigurarea subdiviziunilor structurale ale Consiliului raional cu autoturisme de serviciu, telefoane  de serviciu și reducerea cheltuielilor pentru plata serviciilor aferente.

     2. Regulamentul stabilește numărului - limită al autoturismelor de serviciu și a parcursului - limită anual pentru un autoturism, numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, telefoane mobile utilizate de către subdiviziunile Consiliului raional întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.

     3. Persoanele de demnitate publică, funcţionarii publici de conducere şi execuţie, alte categorii de angajaţi vor fi asiguraţi cu transport şi telefoane de serviciu, în limita alocaţiilor aprobate pentru întreţinerea acestor servicii, prevăzute de prezentul Regulament.

 

II. Utilizarea autoturismelor de serviciu

     4. Se stabilește utilizarea autoturismelor de serviciu de către personalul de conducere, funcționarii publici din cadrul Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile din subordinea Consiliului raional numai în scopuri de serviciu pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale ale acestora.

     5. Persoanele de demnitate publică, conducătorii subdiviziunilor din subordinea consiliului raional sunt responsabili pentru buna gestionare a autoturismelor de serviciu și monitorizarea întreținerii lor.

     6. În perioada aflării conducătorului direcției în concediul de odihnă anul, sau medical, autoturismul va fi utilizat de șeful adjunct al acesteia, care va fi responsabili pentru buna gestionare și întreținerea lui pentru perioada respectivă.

      7. Pentru deplasări în scopuri de serviciu a funcționarilor din cadrul direcțiilor din subordinea Consiliului raional, automobilul poate fi pus la dispoziție doar cu acordul șefului, cu prezentarea ulterioară a foii de deplasare, în care vor fi indicate punctele de destinație și durata deplasării.

      8. Pentru deplasarea peste hotarele republicii a vicepreședinților raionului, conducătorilor direcţiilor din subordinea Consiliului raional în interes de serviciu li se pot pune la dispoziţie autoturismele de serviciu din gestiunea proprie doar cu autorizarea scrisă a Președintelui raionului/ conducătorului subdiviziunilor, cu prezentarea foii de deplasare de către solicitanţi, în care vor fi indicate punctele de destinaţie şi durata deplasării.

     9. Se stabileşte că, după întoarcerea de la traseu, autoturismele de serviciu ale Aparatului preşedintelui raionului, direcțiilor din subordinea Consiliului raional vor fi parcate în garajele Consiliului raional.

 

 

III. Personalul de deservire (conducătorii auto)

     10. Conducerea autoturismelor din dotare se va face de către conducători auto care au fost angajați în acest scop sau persoana cu funcţie de conducere din cadrul subdiviziunii Consiliului raional.

     11. Primirea - predarea autovehiculului în gestiune conducătorului auto se va face conform actului de predare - primire în strictă conformitate cu legislația Republicii Moldova.

       12. Conducătorii auto vor semna contracte de răspundere materială pentru bunurile aflate în gestiune.

       13. Periodic conducătorii auto vor fi testați psihologic și medical, în scopul determinării capacităţii acestora de conducere a autoturismelor de serviciu din subordinea Consiliului raional pe drumurile locale, naționale şi internaționale.

       14. Conducătorul auto este responsabili de starea tehnică şi buna păstrare a autoturismului..

 

IV. Organizarea deplasării cu autoturismele de serviciu

     15. Se admite utilizarea autovehiculelor în stare tehnică și estetică corespunzătoare. Orice defecțiune la unul din sistemele esențiale care periclitează siguranța circulației și anume: direcție, frâna, lumini - semnalizare, etc., se va aduce la cunoștința conducătorului subdiviziunii structurale luându - se măsurile necesare de remediere a defecțiunilor sesizate.

     16. Plecarea în deplasare se va face numai după constatarea îndeplinirii tuturor condițiilor privind starea tehnică, estetică, existența tuturor actelor necesare efectuării deplasării (certificat înmatriculare, polița de asigurare de răspundere civilă, procură pentru delegarea autoturismului, foaie de parcurs), existența dotărilor necesare la bordul autoturismului (trusa sanitară, triunghi reflectorizant, stingător auto, roata de rezervă, cric, cheie roată, trusa scule, etc.).

 

                                V. Evidenţa primară în cadrul utilizării autoturismelor de serviciu

     17. Documentul de bază privind evidențierea modului de utilizare a autovehiculelor de serviciu este foaia de parcurs.

     Foaia de parcurs se eliberează zilnic la începutul zilei de lucru şi se predă semnată şi completată la toate rubricile, la sfîrşitul zilei de lucru sau cel tîrziu a doua zi dimineaţa.

     Nu se va elibera altă foaie de parcurs pînă cînd conducătorul auto nu o va preda pe cea precedentă completată și vizată.

     Completarea foilor de parcurs se va face cu maximă atenție pentru a nu exista ștersături, modificări, etc.

     Se vor completa următoarele rubrici: data emiterii, număr de înmatriculare, numele prenumele conducătorului auto de serviciu, traseul, loc de parcare, punctul de alimentare cu carburanți și tipul carburantului, locul plecării sau sosirii, ora, min., parcursul în kilometri.

     Pentru autoturismele care sunt dotate cu bord electronic se va face zilnic citirea kilometrajului la începutul zilei de lucru și la sfârșitul zilei de lucru, menționându-se acest lucru în foaia de parcurs la rubricile respective.

     Fiecare cursa executată va fi confirmată prin semnătură de beneficiarul cursei, care prin aceasta își însușește corectitudinea datelor înscrise.

   18. Alimentarea autoturismelor cu carburanți se va face cu aprobare scrisă și vizată în cadrul foii de parcurs, de către conducătorii subdiviziunilor Consiliului raional.

     Fiecare cantitate alimentată va fi trecută la evidență și se va urmări cu strictețe încadrarea autoturismelor în limita de parcurs aprobată.  

     19. Înlocuirea pieselor defecte sau uzate se va face în baza raportului sau procesului - verbal de constatare tehnica în care se vor menționa piesele defecte şi,sau uzate precum și cauza defecțiunii (uzura, accident, defect de fabricație etc.), elaborat de către întreprinderile autorizate pentru testarea şi/sau reparaţia autovehiculelor.

 

VI. Dosarul mijlocului auto

     20. Dosarul mijlocului auto servește ca document de evidență a folosirii, întreținerii reparării și păstrării mijlocului de transport, de la introducerea în serviciu pînă la scoaterea din evidența contabilă.

    21. Autovehiculele care, după folosire, și-au pierdut caracteristicile tehnice necesare funcționării în siguranță (uzate fizic și moral,) amortizate integral, pot fi scoase din funcțiune, cu respectarea dispozițiilor legale.

    22. Se stabilește numărul – limită al autoturismelor de serviciu şi parcursul – limită anual pentru un autoturism utilizate întru asigurarea îndeplinirii obligaţiunilor de serviciu de către Aparatul preşedintelui raionului, alte subdiviziuni din subordinea Consiliului raional, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament.

 

VII. Utilizarea telefoanelor de serviciu

    23. Prezentul Regulament reglementează utilizarea în scopuri de serviciu a telefoanelor de serviciu, faxurilor, telefoanelor mobile de către colaboratorii Aparatului președintelui raionului, altor subdiviziuni din Subordinea consiliului raional Strășeni.

      24. Convorbirile telefonice se vor efectua de angajaţii structurilor din subordinea Consiliului raional în limita cheltuielilor lunare aprobate pentru un număr de telefon fix,sau mobil.

    25. Se interzice angajaţilor din structurile din subordinea Consiliului raional utilizarea telefoanelor de serviciu în scopuri personale.

     26. În cazul utilizării telefonului de serviciu în scopuri personale, cheltuielile  înregistrate, urmează a fi suportate de către persoana care a utilizat neadecvat, contrar prevederilor prezentului regulament şi dispoziției preşedintelui raionului, telefonul de serviciu.

     27. Se acceptă utilizarea telefoanelor mobile de serviciu pentru președintele raionului, vicepreședinții raionului, secretarul Consiliului raional, șefii direcțiilor din subordinea Consiliului raional.

     28. Se împuternicește Preşedintele raionului cu dreptul de a stabili, prin dispoziţie, norma-limită pentru o lună de cheltuieli la un număr de telefon fix, mobil pentru convorbirile telefonice în scop de serviciu pentru personalul Aparatului președintelui raionului, direcţiilor, secţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului raional, ținând cont de complexitatea atribuţiilor de serviciu stabilite.  

   29. Se stabilesc Normativele privind numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii Aparatului președintelui raionului, direcțiile, secțiile, serviciile din subordine Consiliului raional, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament.

 

                                                                                                                 Anexa nr. 1

                                                                           la Regulamentul privind aprobarea numărului - limită al

                                                                           autoturismelor de serviciu, limitei de parcurs şi umărul

                                                                           abonamentelor pentru telefoanele de serviciu, utilizate

                                                                           de către subdiviziunile Consiliului raional Strășeni la

                                                                           îndeplinirea atribuţiilor de serviciu aprobat prin

                                                                         

 

Numărul – limită al autoturismelor de serviciu şi parcursul – limită anual

pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii obligaţiunilor de serviciu de către Aparatul preşedintelui raionului, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional

 

 

 

Nr. d/o

 

Denumirea  direcţiei, secţiei

Numărul-limită

al autoturismelor de serviciu

Parcursul-limită anual pentru un autoturism,

mii km

1. Aparatul preşedintelui raionului

 

Preşedinte al raionului

1

35,0

 

Vicepreşedinte al raionului (I. Ursu)

1

20,0

 

Vicepreşedinte al raionului (N. Budu)

1

20,0

2. Direcţia finanţe

1

17.0

3. Direcția agricultură dezvoltare economică și a teritoriului

1

20,0

4. Direcţia  învăţămînt

 

Direcţia învăţămînt

1

20,0

 

Serviciul de asistență psihopedagigică

1

15,0

 

Tabăra de odihnă pentru copii „Codru”

1

10,0

 

Şcoala sportivă pentru elevi

1

5,0

5. Direcția asistenţă socială şi protecţie a familiei

 

Direcția asistență socială și protecția a familiei

1

20,0

 

Centrul de plasament temporar al copilului

1

15,0

6. Serviciul auxiliar pe lîngă Aparatul președintelui raionului

1

30,0

7. Casa Raională Cultură Străşeni

1

10,0

 

 

                 Anexa nr. 2

                                                                la  Regulamentul privind aprobarea numărului - limită al

                                                                autoturismelor de serviciu, limitei de parcurs şi umărul

                                                                abonamentelor pentru telefoanele de serviciu, utilizate

                                                                de către subdiviziunile Consiliului raional Strășeni la

                                                                îndeplinirea atribuţiilor de serviciu

 

Normativele

vizînd numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, telefoane mobile pentru angajații Aparatului preşedintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, serviciilor  din subordinea Consiliului raional

 

Nr. d/o

Denumirea subdiviziunii

Nr. telefoanelor fixe

Nr. telefoanelor mobile

1

Aparatul preşedintelui:

                       președintele raionului

                       vicepreședinții raionului

                       secretarul Consiliului raional

                       Anticamera

                       funcționari (un număr la 3 unități

                       de personal)   

 

1

3

1

1

8

 

1

3

1

-

-

 

Total      

14

5

2

Direcţia finanţe:

                        șeful direcției

                        funcționari (un număr la 3 unități

                        de personal)

 

1

4

 

1

-

 

Total

5

1

3

Direcţia  învîțămînt:

                        șeful direcției

                        funcționari (un număr la 3 unități

                       de personal)

 

1

8

 

1

-

 

Total

9

1

4

Direcţia agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului:

                        șeful direcției

                        funcționari (un număr la 3 unități

                       de personal)

 

 

1

 

7

 

 

1

 

-

 

Total

8

1

5

Direcţia asistență socială și protecție a familiei:

                        șeful direcției

                        funcționari (un număr la 3 unități

                       de personal)

 

1

4

 

1

-

 

Total

5

1

6

Secția cultură, turism, tineret și sport:

                        șeful direcției

                        funcționari (un număr la 3 unități

                        de personal)

 

1

1

 

-

-

 

Total

2

-

7

Serviciul relații funciare și cadastru

1

 

 

TOTAL

44

9

 

 

Proiect

 

DECIZIE nr.

din 26 februarie 2016

 

Cu privire la rectificarea bugetului raional
 

     În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare şi  art. 26 al Legii nr. 397 - XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se majorează cu 208,0 mii lei planul de finanţare la partea de cheltuieli pe venituri colectate la Liceul Teoretic „N. Vornicescu”  s. Lozova, venituri încasate de la plata părinţilor pentru alimentaţia elevilor clasei a 5 - 9 şi se direcţionează pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de alimentaţia elevilor claselor 5 - 9 .

 

2. Se majorează cu 168,0 mii lei planul de finanţare la partea de cheltuieli pe venituri colectate a gimnaziului „M. Viteazu” or. Străşeni, 150 mii lei venituri încasate de la plata părinţilor pentru alimentaţia elevilor clasei a 5 - 9 şi se direcţionează pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de alimentaţia elevilor claselor 5 - 9 şi 18,0 mii lei pentru reparația blocurilor sanitare.

 

3. Se alocă 60,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015 pentru investigarea radiologică la flurograful mobil a persoanelor social vulnerabile din localităţile raionului.

 

 4. Se alocă 115,5 mii lei Aparatului Preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015 pentru elaborarea Programului strategic de dezvoltare social - economică a raionului pentru anii 2016 - 2020.

 

 5. Se alocă 60,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015 pentru elaborarea proiectului de construcţie a Oficiului Medicului de Familie s. Roşcani.

 

 6. Se alocă 237,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015 pentru finisarea lucrărilor de construcţie a terenului sportiv de mini fotbal la L.T. „M. Eminescu”.

 

 7. Se alocă 100,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015 pentru efectuarea lucrărilor de montare a contorului electronic şi dispozitivului de transmitere a informaţiei la distanţă prin sistemul GSM la modul de distribuire a gazelor naturale de lîngă s. Bursuc.

 

8. Se alocă 4,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015 pentru procurarea materialului de protecţie şi a dezinfectanţilor care vor fi utilizaţi în zonele de protecţie şi restricţie a rabiei.

 

9. Se alocă 19,2 mii lei L.T. „N. Vornicescu” c. Lozova din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015, inclusiv:

         - 7,3 mii lei mijloace colectate de la părinţi pentru alimentaţia elevilor cl. 5 - 9.

        -  11,9 mii lei mijloace încasate de la arenda bunurilor proprietate publică pentru reparaţia curentă a liceului.

 

10. Se alocă 105,3 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015 pentru achitarea cheltuielilor efectuate la reparaţia străzii I. Gagarin or. Străşeni (temei încheierea Judecătoriei Străşeni din 08.02.2016).

 

11. Se alocă 24,0 mii lei primăriei Străşeni din Fondul republican de susţinere socială a populaţiei pentru alimentaţia persoanelor defavorizate în cantina socială or. Străşeni.

 

12. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedinţii raionului ( I. Ursu, N. Budu), şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli).

 

13. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa). 

 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                               _____________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                             Nina RUSU

Avizat:

 

 

VIZAT:

 

Direcția finanțe                      V. Manoli

Serviciul juridic                     T. Ispas

 

Notă informativă

la proiectul de decizie a Consiliului raional

„Cu privire la rectificarea bugetului raional”

 

     Proiectul prezentat este elaborat în temeiul art. 26 p.c, al Legii privind finanţele publice locale nr. 397- XV din 16.10. 2003 cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că: „Autoritatea executivă este în drept să înainteze propuneri privind rectificarea bugetului aprobat după caz,”

     Modificările propuse vor oferi posibilitatea executorilor de buget, de a efectua cheltueli în sumele care nu au fost incluse în bugetul aprobat.

     Prin urmare se indică următoarele propuneri:

     În legătură cu alimentarea elevilor claselor 5 - 9 din L. T. „N. Vornicescu” din contul părinţilor se propune de a majora planul la compartimentul „venituri colectate” cu suma de 208,0 mii lei cu direcţionarea mijloacelor colectate la alimentaţia elevilor.

     În legătură cu alimentarea elevilor claselor 5 - 9 din Gimnaziul „M. Viteazu” din contul părinţilor se propune de a majora planul la compartimentul „venituri colectate” cu suma de 168,0 mii lei cu direcţionarea a 150 mii pentru alimentaţia elevilor şi 18,0 mii lei pentru reparația blocurilor sanitare.

     Se propune de a aloca 60,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015 în legătură cu necesitatea învestigării radiologice la flurograful mobil a persoanelor social vulnerabile din localităţile raionului.

     În scopul elaborării strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului pentru anii 2016-2020 se propune de a aloca 115,5 mii lei Aparatului preşedintelui.

    În scopul elaborării proiectului de construcţie a OMF s. Roşcani se propune alocarea sumei de 60,0 mii lei Aparatului preşedintelui.

      Pentru finisarea lucrărilor de construcţie a terenului sportiv de mini fotbal la L.T. „M. Eminescu” se propune de a  aloca 237,0 mii lei Aparatului preşedintelui.

     În scopul efectuării lucrărilor de montare a contorului elecronic şi dispozitivului de transmitere a informaţiei la distanţă prin sistemul GSM la modul de distribuire a gazelor naturale de lîngă s. Bursuc se propune alocarea a 100,0 mii lei Aparatului preşedintelui.

      În legătură cu necesitatea procurării materialului de protecţie şi a dezifectanţilor care vor fi utilizaţi în zonele de protecţie şi restricţie a rabiei se propune alocarea sumei de 4,0 mii lei Aparatului preşedintelui.

      În scopul alimentaţiei persoanelor defavorizate în cantina socială a or. Străşeni se propune alocarea sumei de 24,0 mii lei din Fondul republican de susţinere socială a populaţiei.

      Proiectul se propune Comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptarea deciziei.

 

Vera Manoli,

 

Şef al Direcţiei finanţe                                                       

 

Proiect  

                                                                          DECIZIE nr. 1/29

                                                                       din 26 februarie 2016

 

Cu privire la transmiterea în gestiune

a bunurilor și constituirea Centrului de odihnă

și agrement pentru copii și tineret

 

    În conformitate cu prevederile art. 43, art. 77 din Legea nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 121 - XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 523 - XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ - teritoriale cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 279 - XIV din 11 februarie 1999 cu privire la tineret, cu modificările  ulterioare, art. 21 din Codului Educației nr. 152 din 17 iulie 2014, Consiliul raional DECIDE:

 

   1. Se transmit în gestiunea Direcției învățămînt bunurile proprietate publică a raionului - imobilul nr. cadastral 8001217005, situat în or. Strășeni, extravilan, terenul cu suprafața 5,7 ha și alte bunuri materiale din gestiunea Școlii - internat auxiliare pentru copii cu deficiențe mintale or. Strășeni.

     2. Se pune în sarcina președintelui raionului (M. Popa) constituirea comisiei de predare - primire a bunurilor conform legislației în vigoare.

    3. Comisia de predare – primire a bunurilor va efectua transmiterea în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015.

     4. Se constituie instituția publică: Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret, în subordinea Direcției Învățămînt, cu plasare în incinta imobilului fostei Școli internat auxiliară pentru copii cu deficiențe mintale or. Strășeni.

     5. Se pune în sarcina Direcției învățămînt să elaboreze Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret.

      6. Se desemnează responsabili de controlul executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (I. Ursu).

 

Preşedinte al şedinţei,                                              _______________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                              Nina RUSU  

Avizat   

                                       

 

VIZAT:

Vicepreședintele raionului                                      I. Ursu

Șef Direcție  învățămînt                                        I. Certan

Șef Direcție finanțe                                               V. Manoli

Serviciul juridic                                                     T. Ispas

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la transmiterea în gestiune a bunurilor și crearea

Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret”

 

   Avînd în vedere faptul că Școala auxiliară pentru copii cu deficiențe mintale a fost lichidată, este necesar de a întreprinde acțiuni privind folosirea încăperii și bunurile aflate în gestiunea acestei instituții prin transmiterea acestora în gestiunea Direcției învățămînt.

   Însă pentru utilizarea eficientă a bunurilor este necesar de a constitui o instituție publică cu plasarea acesteia în încăperile fostei Școli auxiliare.

    Se propune constituirea Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret în subordinea Direcției învățămînt în care se va organiza odihna elevilor, în perioada estivală.

    Proiectul de decizie se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință.

 

Iulia Certan,                              

Șef Direcția Învățămînt

Proiect

 

DECIZIE nr. 1/30

din 26 februarie 2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Cu privire la aprobarea listei bunurilor

proprietate publică a unității administrativ-

teritoriale de nivelul doi, a listei lucrărilor

și serviciilor de interes public local propuse

pentru parteneriat public - privat

 

 

         În temeiul art. 43 (1) lit. g), t), 46 (1), 53 (1) lit. d1 d2 ale Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii 435 - XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, cu modificările ulterioare, art. 9 (1) lit. f), art. 12 lit. f) ale Legii nr. 121 din 04 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, cu modificările ulterioare, articolele 15, 25, 27 din Legea nr. 179 - XV din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public - privat, Deciziei Consiliului raional nr. 1/40 din 25 februarie 2014 ”Cu privire la implementarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere ”Controlul traficului” pe drumurile publice ale raionului, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se aprobă lista bunurilor proprietate a unității administrativ teritoriale de nivelul doi și lista lucrărilor și serviciilor de interes public raional propuse pentru parteneriat public - privat, conform anexei.

2. Secția administrație publică (R. Jereghi) să aducă la cunoștința publicului în termen de 5 zile, prin intermediul mass - media prevederile prezentei decizii, cu publicarea listei bunurilor proprietate a unității administrativ teritoriale de nivelul doi și lista lucrărilor și serviciilor de interes public raional propuse pentru parteneriat public - privat, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în Ziarul ”Strășenenca”, pe pagina oficială a administrației publice locale de nivelul doi: www.crstraseni.md, precum și transmiterea spre publicare a listei pe pagina web a Agenției Proprietății Publice de pe lîngă Ministerul Economiei.

3. Se creează Comisia de selectare a parteneriatului privat, în următoarea componență:

POPA Mihail                      - preşedinte al raionului, preşedinte al Comisiei

CAVCALIUC  Valeriu         - consilier raional

GANEA Valentin                - consilier raional

GROSU Vasile                   - consilier raional

VOLOȘCIUC  Petru           - consilier raional

URSU  Parfenie                 - consilier raional

      SÎRBU Nicolae                   - șef al Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului

      MANOLI Vera                     - șef al Direcție finanțe     

      Șeful serviciului juridic, Aparatul președintelui raionului

      Specialist în domeniul în care se inițiază parteneriatul public-privat

      Reprezentantul Agenției  Proprietății Publice

4. Comisia de  selectare a parteneriatului privat își va desfășura activitatea în conformitate cu actele legislative și normative în vigoare.

5. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei nominalizate din funcţiile deţinute, atribuţiile lor vor fi executate de persoanele nou - desemnate în aceste funcții, fără emiterea unei noi decizii a Consiliului raional

6. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei economico - financiare.

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                                                                   

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU

Avizat:

 

 

VIZAT:

Vicepreședintele raionului                    I. Ursu

Vicepreședintele raionului                    N. Budu

Vicepreședintele raionului                    E. Harcenco

Direcția finanțe                                   V. Manoli

Direcția învățămînt                              Iu. Certan

Direcția agricultură,

dezvoltare economică

și a teritoriului                                      N. Sîrbu

Serviciul juridic                                    T. Ispas

                                                                                 

                                                                                                                                                                                Anexă

la Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                                                                                                     nr. 1/30 din 26 februarie 2016

 

Lista bunurilor proprietate publică a unității administrativ - teritoriale de nivelul doi și liste lucrărilor și serviciilor 

de interes public propuse pentru parteneriat public - privat

 

Nr. d/o

Bunul proprietate publică destinat implementării proiectului

 

Aria geografică de amplasare

 

Sarcinile și obiectivele lucrărilor și  a serviciilor de interes public propuse pentru  implementare prin parteneriat public-privat

 

 

1

2

3

4

1

Sistemul automatizat de supraveghere a circulației rutiere ,,Controlul traficului”

Amplasarea dispozitivelor de supraveghere a circulației rutiere ,,Controlul traficului” urmează să fie amplasate în baza rezultatelor studiului de fezabilitate pe drumurile publice locale proprietate publică a raionului Strășeni.

Sistemul automatizat de supraveghere a circulației rutiere ,,Controlul traficului”

Obiective:

- atragerea investițiilor în domeniul proiectării, finanțării, construcției și operării unor sisteme automatizate fixe și mobile care să înregistreze foto/video situația pe drumurile publice în perimetrul raionului Strășeni;

- aplicarea tehnologiilor avansate și a mijloacelor tehnice moderne de supraveghere a circulației rutiere pentru ameliorarea situației în domeniul siguranței traficului rutier și menținerea ordinii publice;

- depistarea autovehiculelor ce se deplasează cu abateri de la prevederile Regulamentului circulației rutiere cu transmiterea automată a respectivelor informații prin canale de legătură digitale la postul central de procesare a datelor din cadrul MAI, pentru constatarea contravențiilor administrative;

- crearea condițiilor de respectare a regulilor de circulație rutiere în conformitate cu legislația  în vigoare și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor.

2

Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret

or. Strășeni,

Amenajarea și modernizarea Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret

Obiective:

- atragerea investițiilor pentru amenajarea și modernizarea Centrului;

- crearea condițiilor optime de odihnă și agrement pentru copii și tineret în concordanță cu standardele europene;

- sporirea gradului de confort și atractivitate a instituției;

- crearea noilor locuri de muncă;

-  organizarea și combinarea simultană a serviciilor de agrement și competițiilor sportive pentru copii și tineret.

3

Tabăra de odihnă pentru copii ,,Codru”

s. Căpriana, raionul Strășeni

Construcția Taberei de odihnă pentru copii ,,Codru”

Obiective:

- atragerea investițiilor pentru finisarea construcției pavilionului de dormitoare nr.2 pentru 112 locuri, dotarea cantinei cu utilaj și a pavilioanelor de dormitoare nr.1 și nr.2 cu mobilier, amenajarea teritoriului și construcția fîntînii arteziene de apă potabilă de calitate cu sistem de purificare, tratare și bazin de acumulare;

- crearea condițiilor optime de odihnă și agrement pentru copii în concordanță cu standardele europene;

- crearea noilor locuri de muncă;

- sporirea gradului de confort și atractivitate turistică a raionului Strășeni.

4

Tabăra de odihnă pentru copii ,,Dolna”

s. Dolna, raionul Strășeni

Construcția Taberei de odihnă pentru copii ,,Dolna”

Obiective:

- atragerea investițiilor pentru valorificarea potențialului de odihnă și agrement pentru copii și tineret din raion;

- crearea condițiilor optime de odihnă și agrement pentru copii în concordanță cu standardele europene;

- crearea noilor locuri de muncă;

- sporirea gradului de confort și atractivitate a instituției.

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie ”Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate publică a unității administrative - teritoriale de nivelul doi, a listei lucrărilor și serviciilor de interes public local propuse pentru parteneriat public - privat”

     În legătură cu lipsa mijloacelor financiare necesare pentru soluționarea problemelor stringente cu care se confruntă Consiliul raional Strășeni și pentru creșterea calității actului de administrare publică care reprezintă un obiectiv major al autorităților publice ale statului care sunt în serviciul cetățenilor, este necesar de a introduce în practică metode, tehnici și instrumente noi de lucru, care au drept scop folosirea eficientă a resurselor publice. Un astfel de instrument poate servi parteneriatul public - privat, care permite atragerea investițiilor pentru soluționarea problemelor ce țin de reabilitarea/construcția infrastructurii, îmbunătățirea serviciilor și permite transferul riscurilor către sectorul privat, accesul la investițiile și tehnologiile noi private, inclusiv de management.       

    Pentru ameliorarea radicală a situației în domeniul siguranței traficului rutier și menținerea ordinii publice în raion, avînd  în vedere practica internațională și concluziile experților, este posibilă, doar în condițiile aplicării în acest domeniu a tehnologiilor avansate și a mijloacelor tehnice moderne de supraveghere foto/video a circulației rutiere. În acest context, implementarea pe larg a sistemelor automatizate de supraveghere a circulației rutiere este calea cea mai eficientă de sporire a gradului de siguranță rutieră și menținerea ordinii publice pe sectoarele de amplasare a sistemelor respective. Scopul acestei note informative este explicarea  oportunității și condițiilor necesare pentru crearea și implementarea sistemului de ,,monitorizare video a traficului rutier” prin intermediul mecanismului de parteneriat public-privat în conformitate cu Legea Nr. 179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public - privat. Astfel, în calitate de obiectiv al proiectului de parteneriat public-privat, a fost identificat vectorul focusat pentru ameliorarea situației în domeniul siguranței traficului rutier, în condițiile aplicării tehnologiilor avansate și a mijloacelor tehnice moderne de supraveghere a circulației rutiere. Proiectul preconizează amplasarea punctelor de ,,monitorizare video a traficului rutier” pe drumurile publice din raionul Strășeni.

    Pentru identificarea soluției de realizare a proiectului privind implementarea sistemului de ,,monitorizare video a traficului rutier” în raionul Strășeni, au fost examinate 2 modele de bază:

- realizarea proiectului de însăși administrația publică locală

- realizarea proiectului de către un agent economic privat

    În cazul implementării proiectului prin varianta de parteneriat public - privat, partenerul privat suportă toate cheltuielile aferente proiectării, construcției și întreținerii în bună funcțiune a punctelor de monitorizare video. Contribuția APL constă în obținerea autorizațiilor necesare derulării proiectului. Veniturile acumulate vor proveni din amenzile și penalitățile aplicabile în conformitate cu Codul contravențional al RM nr. 218 din 24.10.2008.

   Soluția optimă, este de a implementa proiectul de parteneriat public-privat, care este realizat cu elemente de externalizare a serviciului pe o perioadă de pînă la patruzeci și nouă ani, avînd la bază modalitatea de realizare proiectare-finanțare-construcție-operare. Formula juridică a acestei colaborări între sectorul public și cel privat este contractul de parteneriat public-privat pentru prestări de servicii. Astfel, pe toată perioada contractului punctele de monitorizare video sunt exploatate și întreținute de către partenerul privat. După expirarea acestei perioade, obiectul de parteneriat public-privat în stare funcțională este transmis cu titlu gratuit APL. Această metodă de realizare a contractului de parteneriat corespunde cerințelor art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea 179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public - privat.

Respectiv pentru obiectele:

     - Amenajarea și modernizarea Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret;

     - Construcția Taberei de odihnă pentru copii ,,Codru”;

     - Construcția Taberei de odihnă pentru copii ,,Dolna”,

parteneriatul public privat este o soluție care ar permite atragerea investițiilor și  soluționarea problemelor acestor obiecte, ca  crearea condițiilor optime de odihnă și agrement pentru copii și tineret în concordanță cu standardele europene, sporirea gradului de confort și atractivitate a instituției, valorificarea și gestiunea eficientă a spațiilor libere, valorificarea posibilităților de extindere a activității sectorului privat în domeniul prestațiilor de servicii.

    De asemenea, prezentul proiect de decizie propune și instituirea  comisiei pentru selectarea partenerului privat și atribuirea contractului de parteneriat public-privat. Funcțiile și competențele comisiei sunt reglementate  în cadrul legislației cu privire la parteneriatul public privat. Proiectul de decizie  se propune spre examinare Comisiilor consultative de specialitate și aprobare  în cadrul ședinței Consiliului raional.

 

Nicolae SÎRBU,

Șef Direcție agricultură, dezvoltare

economică și a teritoriului                                                      

                                       

Documente ataşate
docx, 600 KB
xlsx, 24 KB
xlsx, 13 KB
doc, 131 KB
docx, 142 KB
xls, 35 KB
xlsx, 17 KB
xls, 35 KB
xls, 98 KB
xls, 137 KB
xls, 113 KB
xls, 115 KB
xlsx, 14 KB
xls, 99 KB
xlsx, 15 KB
xls, 98 KB
xls, 62 KB
xls, 29 KB
xls, 56 KB
xls, 117 KB
xls, 30 KB
xls, 32 KB
xlsx, 15 KB
docx, 359 KB


Alte Proiecte de decizii

Publicat: 14.07.2021   
Accesări: 367
Publicat: 24.05.2021   
Accesări: 398
Publicat: 30.04.2021   
Accesări: 250
Publicat: 18.03.2021   
Accesări: 221
Publicat: 18.02.2021   
Accesări: 392
Publicat: 20.01.2021   
Accesări: 504
Publicat: 07.12.2020   
Accesări: 396
Publicat: 04.11.2020   
Accesări: 477
Publicat: 02.10.2020   
Accesări: 406
Publicat: 26.08.2020   
Accesări: 344
Publicat: 24.07.2020   
Accesări: 1312
Publicat: 11.06.2020   
Accesări: 488
Publicat: 04.05.2020   
Accesări: 732
Publicat: 18.02.2020   
Accesări: 914
Publicat: 15.01.2020   
Accesări: 701
Publicat: 25.11.2019   
Accesări: 689
Publicat: 18.11.2019   
Accesări: 529
Publicat: 07.11.2019   
Accesări: 765
Publicat: 02.09.2019   
Accesări: 726
Publicat: 08.07.2019   
Accesări: 742

1 - 20 din 48

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 997593   Total ieri: 540   Total azi: 332