Prima pagină  »  Transparența decizională  »  Proiecte de decizii
Proiecte de decizii
Proiecte de decizii pentru ședința extraordinară din 24 decembrie 2015
Publicat: 21.12.2015   

Proiect

 

                                  DECIZIE nr.  9/

                                   din 24 decembrie 2015

 

Cu privire la Programul de  reparații

curente a drumurilor publice locale,

din raionul Străşeni pentru anul 2016

 

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,   cu modificările ulterioare, Legii nr. 397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, cu modificările, cu completările ulterioare şi în limita defalcărilor la bugetul raional preconizate pentru anul 2016 de la  taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, Consiliul raional DECIDE:

1. Se aprobă 6170,00 mii lei pentru  reparația curentă a drumurilor publice locale, din raionului Străşeni în anul 2016, conform Programului  (se anexează).

2. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului (M. Popa).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                    

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina Rusu

          

 

Avizat:

 

Vicepreşedintele raionului                                   N. Budu

Direcţia finanţe                                                       V. Manoli

Direcţia agricultură, dezvoltare  

economică şi a teritoriului                                     N. Sîrbu

Serviciul juridic                                                       T. Tatiana

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

la  proiectul de decizie ”Cu privire la Programul de reparații curente a drumurilor publice
locale din raionul Strășeni în anul 2016”

     În  legătură cu alocarea sumei de 6500,0 mii lei din contul încasărilor la impozitul rutier, se propune  a se repartiza suma de  -  6170,0 mii lei pentru :

- profilarea cu adaos de material pietros la o parte de drumuri de acces,

- plombarea gropilor și executarea stratului de egalizare a îmbrăcămintei părții carosabile cu beton asfaltic la drumurile publice locale din raion  (conform anexei).

Programul de reparații curente a drumurilor publice locale din raionul Strășeni în anul 2016, a fost elaborat în baza examinării stării tehnice a drumurilor, examinarea demersurilor parvenite la Aparatul președintelui raionului din partea primarilor  și propunerilor înaintate de către Comisia specială, instituită prin Dispoziția Președintelui de raion cu nr. 154 din 26 noiembrie 2015, care a examinat cu ieșire în teritoriu starea drumurilor.

Proiectul de decizie se propune spre examinare comisiei consultative de specialitate și aprobare în cadrul ședinței Consiliului raional.

 

Sîrbu Nicolae,

Șef al  Direcție agricultură, dezvoltare

economică și a teritoriului                                                     

Sîrbu Nicolae

 

Proiect

DECIZIE nr. 9/

din 24 decembrie 2015

 

Cu privire la corelarea bugetului

raional pe anul 2015

 

     În conformitate cu prevederile Legii nr.200 din 20.11.2015 privind modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.72 din 12 aprilie 2015, art.  23 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se aprobă modificările şi completările în Decizia Consiliului raional nr.5/10 din 12 decembrie 2014 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2015 ”, cu modificările ulterioare,  după cum urmează:

- în punctul 3 cifrele ,,130312,6”  ,,18136,8”  ,,111700,2”  ,,475,6” se substituie cu cifrele ,,130788,3”  ,,18136,8”  ,,112175,9”  ,,475,6” ;

- În punctul 11  cifra ,,6728,7” se substituie cu cifra ,,6738,1”;

- în anexa nr. 1,,Veniturile bugetului raionului pe anul 2015” capitolul ,,Transferuri” cifrele ,,200599,2”  ,,32191,9”  ,,2886,5”  ,,156738,1” ,,2217,1” ,,4808,7” ,,1756,9” se substituie cu cifrele ,,203186,4” ,,32191,9” ,,2886,5” ,,167272,1” ,,2227,7”  ,,4823,7”  ,,3722,4”;

Sintagma ,,Total general venituri” cifra ,,246818,7” se substituie cu cifra ,,248010,7” ;

Cheltuielile bugetului raionului pe anul 2015:

-  compartimentul ,,Serviciile de stat cu destinaţie specială” cifra ,,17317,2”  se substituie cu cifra  ,,17467,2” ;

- compartimentul ,,Învăţămînt” cifra ,,169685,3” se substituie cu cifra ,,170087,5” .                                                                  

- compartimentul ,,Asigurarea şi susţinerea socială” cifra ,,16189,2” se substituie cu cifra ,,16318,4” ;

- compartimentul  ,,Gospodăria drumurilor”  cifra ,, 11907,7”  se substituie cu cifra  ,,12251,7”;

- compartimentul ,,Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a drumurilor” cifra ,,4648,5” se substituie cu cifra ,,4804,5”.

Sintagma ,,Total cheltuieli” cifra ,,151004,5”  se substituie cu cifra ,,151734,2”.

- în anexa nr. 2 ,,Veniturile bugetului raional”  la capitolul ,,Transferuri” cifra ,,133199,1” se substituie cu cifra ,,133928,8”,  cifra ,,104674,4” se substituie cu cifra ,,105264,3”, cifra ,,2217,1” se substituie cu cifra ,,2227,1”, cifra ,,4808,7” se substituie cu cifra  ,,4937,9”;

Sintagma ,,Total general venituri” cifra ,,151004,5” se substituie cu cifra ,,151734,2”;

Cheltuielile bugetului raional pe anul 2015:

-  sintagma ,,Învăţămînt” cifra ,,110431,4” se substituie cu cifra ,,111021,3”;

-  compartimentul ,,Cultura, arta, sportul şi acţiunile pentru tineret” cifra ,,6851,1” se substituie cu cifra ,,6861,7” ;

 - compartimentul ,,Asigurarea şi protecţia socială” cifra ,,15938,7” se substituie cu cifra ,,16067,9”;

Sintagma ,,Total” cifra ,,151004,5” se substituie cu cifra ,,151734,2”.

- Anexa nr. 8 ,,Lista instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general cu suma mijloacelor financiare prevăzute în buget pentru anul 2015 pe bază de formulă” se substituie cu anexa nr. 8 cu un nou conţinut, se anexează.

 

2. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli).

 

3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii Preşedintele raionului (M. Popa).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       _______________

                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                            Nina  RUSU

 

 

 

VIZAT:

 

Direcția finanțe                     V. Manoli

 

Serviciul juridic                     T. Ispas

 

Notă informativă

la proiectul de decizie ”Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2015”

 

       Prin Legea nr. 200 din 20 noiembrie 2015 au fost operate modificări şi completări la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12 aprilie 2015.

     Prin urmare, în scopul asigurării implementării prevederilor Legii nr. 355-XVI cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, în partea ce ţine de majorarea salariului lunar a cadrelor didactice şi corpul profesoral din învăţămînt la creşterea procentuală (circa 3 la sută) a salariului mediu prognozat pe economia naţională pentru anul 2015, se propune majorarea transferurilor cu destinaţie specială pentru ramura învăţămîntului în sumă de 450,1 mii lei şi pentru şcoala sportivă 10,6 mii lei.

    La fel, în legătură cu majorarea tarifelor la energia electrică şi gazele naturale şi modificarea numărului de beneficiari de compensaţii a cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu dezabilităţi ale aparatului locomotor se propune majorarea transferurilor cu destinaţie specială cu 129,2 mii lei.

    Proiectul de decizie se propune comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptarea deciziei.

 

   Şef Direcţia finanţe                                                                  V. Manoli

 

                                                                                                                            Proiect

DECIZIE nr. 9/

din 24 decembrie 2015

 

Cu privire la rectificarea bugetului raional

 

      În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 26 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

1. Se majorează cu 23,0 mii lei planul de finanţare pe mijloace speciale a Gimnaziului Cojuşna, mijloace încasate de la arendarea spaţiilor şi se direcţionează la ,,Alte cheltuieli”.

2. Se micşorează cu 22,0 mii lei mijloacele alocate din fondul republican de susţinere socială a populaţiei pentru alimentarea persoanelor defavorizate în cantina socială în satul Voinova în legătură cu sistarea activităţii acesteia.

3. Se majorează cu 39,0 mii lei planul de finanţare pe mijloace speciale a Centrului de reabilitare şi plasament com. Micleuşeni, mijloace încasate de la reţinerea unei părţi din pensie şi se direcţionează pentru procurarea produselor alimentare.

4. Se alocă 30,0 mii lei din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014 pentru organizarea şi desfăşurarea sărbătorilor de iarnă.

5. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei finanţe, (V. Manoli).

6. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       _______________

                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                Nina  RUSU

 

 

VIZAT:

 

Direcția finanțe                     V. Manoli

 

Serviciul juridic                    T. Ispas

 

Completare la proiectul de decizie nr. 9/

din 24 decembrie 2015

 

Cu privire la rectificarea bugetului raional

 

     În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare şi  art. 26 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale,  Consiliul raional DECIDE:

 

1. În legătură cu scăderea nivelului de încasare a impozitului pe venitul din salariu se micşorează planul pe impozitul dat cu 552,0 mii lei.

 

2. Se micşorează cu 75,0 mii lei planul de finanţare pe serviciul de deservire la domiciliu, mijloace neutilizate în anul 2015 pentru retribuirea muncii.

 

3. Se micşorează cu 74,0 mii lei planul de finanţare pe serviciul de asistenţă comunitară, mijloace neutilizate în anul 2015 pentru retribuirea muncii.

 

4. Se micşorează cu 74,0 mii lei planul de finanţare pe Centrul de reabilitare s. Micleuşeni, mijloace neutilizate la retribuirea muncii.

 

5. Se micşorează cu 125,0 mii lei planul de finanţare la compensaţii de transport pentru veterani şi invalizi, mijloace alocate suplimentar din bugetul raional şi restituite din Bugetul de stat la rectificarea Legii Bugetului de stat pe anul 2015.

 

6. Se micşorează cu 110,0 mii lei planul de finanţare pe Centrul de plasament pentru copii, mijloace neutilizate pentru alimentaţia copiilor în legătură cu micşorarea numărului acestora.

 

7. Se micşorează cu 94,0 mii lei planul de finanţare pe Casa raională de cultură, mijloace economisite pentru resursele energetice.

 

8. Se micşorează cu 170,0 mii lei planul de finanţare pe taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în R. Moldova şi respectiv se micşorează cu 170,0 mii lei şi cheltuielile la compartimentul ,,Gospodăria drumurilor”.

 

9. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei  finanţe (V. Manoli).

 

10. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa). 

 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                             ___________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                     Nina RUSU

 

 

VIZAT:

 

Direcţia finanţe                V. Manoli

Serviciul juridic                T. Ispas

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la rectificarea bugetului raional”

 

     Proiectul prezentat este elaborat în temeiul art. 26 al Legii nr.397- XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale nr. 397 - XV din 16.10.2003 care stipulează „Autoritatea executivă este în drept să înainteze propuneri privind rectificarea bugetului aprobat după caz”.             

       Modificările propuse vor oferi posibilitatea executorilor de buget, de a efectua cheltuieli în sumele care nu au fost incluse în bugetul aprobat.

       Pe parcursul anului, în contul Gimnaziului Cojuşna s-au acumulat venituri din mijloace speciale de la prestarea serviciilor cu plată în sumă de 23,0 mii lei. În legătură cu aceasta, se propune rectificarea planului de finanțare pe mijloace speciale a Gimnaziului Cojuşna cu direcţionarea la reparaţii curente.    

       În legătură cu sistarea activităţii cantinei sociale din satul Voinova se micşorează planul cu 22,0 mii lei, mijloace alocate din Fondul republican de susţinere socială a populaţiei.

       În scopul procurării produselor alimentare în Centrul de reabilitare şi plasament, com. Micleuşeni se propune majorarea planului de finanţare pe mijloace speciale cu 39,0 mii lei, mijloace încasate de la reţinerea unei părţi din pensie.

    Se alocă 30,0 mii lei din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014 pentru organizarea şi desfăşurarea sărbătorilor de iarnă.

    

 

Şef al Direcţiei finanţe                                                        Vera Manoli

raionul Străşeni

 

                                                                                                                             Proiect

 

DECIZIE nr. 9/

din  24 decembrie 2015

 

Cu privire la instituirea

Comisiei mixte de rechiziții

 

        În temeiul art. 43, alin (2), al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, art. 20 al Legii nr. 1384-XV din 11octombrie 2002 cu privire la rechizițiile de bunuri și prestările de servicii de interes public, în conformitate cu art. 2 lit. b) al Hotărîrii Guvernului nr. 283 din 14 martie 2005 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

1. Se instituie Comisia mixtă de rechiziții în următoarea componență:

 

POPA Mihail                  președinte al raionului,  președintele Comisiei

BUDU Nicolae              vicepreședinte al raionului, secretar al Comisiei

ARNĂUT Igor                comandantul Centrului Militar Strășeni

OPREA Andrei              reprezentantul subdiviziunii teritoriale al Serviciului de Informare și Securitate

SCOARȚĂ Petru           șef al Inspectoratului l de Poliție Strășeni

MANOLI Vera,               șef  al Direcției finanțe

SÎRBU Nicolae,             șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului

Șeful serviciului juridic, Aparatul președintelui raionului

ISAC Alexei                    locțiitorul comandantului Centrului Militar Strășeni

2. Comisia va activa în conformitate cu actele legislative și normative în vigoare.

3. Se stabilește că în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcțiile deținute, atribuțiile lor vor fi executate de persoanele nou-desemnate în aceste funcții, fără adoptarea unei noi decizii.

4. Se abrogă Decizia Consiliului raional Strășeni nr. 9/9 din 27 februarie 2004 ”Cu privire la instituirea comisiei mixte de rechiziții”.

5. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

 

Preşedinte al şedinței,                                                                    __________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                      Nina RUSU      

 

VIZAT:

Vicepreşedinte al raionului                                             N. Budu

Centrul Militar teritorial Strășeni                                     I. Arnăut

Direcția finanțe                                                                  V. Manoli

Serviciul juridic                                                                  T. Ispas         

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie „Cu privire la instituirea Comisiei mixte de rechiziții”

 

      În temeiul prevederilor art. 20 al Legii 1384-XV din 11 octombrie 2002 ”Cu privire la rechizițiile de bunuri și prestări servicii de interes public”, art. 2 lit. b) al Hotărîrii Guvernului nr. 283 din 14 martie 2005 despre aprobarea Regulamentului cu privire la rechizițiile de bunuri și prestările de servicii de interes public, care stipulează că ”autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea vor crea comisiile mixte de rechiziţii”.

   Așa cum Comisia instituită în anul 2004 prin Decizia Consiliului raional Strășeni nr. 9/9 nu este lucrativă, pe motiv că membrii acesteia sunt eliberați din funcțiile deținute, prin urmare se impune necesitatea instituirii unei noi comisii.

    Comisia nominalizată, în caz de stări excepționale, va stabili pe localități, instituții publice și agenți economici, cantitățile de bunuri supuse rechiziției și numărul de persoane care pot fi chemate pentru prestări de servicii.

   În contextul celor expuse, proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate spre avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

Tatiana Ispas,

Specialist principal, Serviciul juridic

 

 

                                                                                                                   

Proiect

DECIZIE nr. 9/

din 24 decembrie 2015

 

Cu privire la aprobarea statelor de

personal ale Întreprinderii Municipale

Centrul Stomatologic raional Străşeni

 

       În temeiul Legii nr. 436-XVI  din 28 decembrie 2006  privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Legii  ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 100 din 10 martie 2008 ,,Cu privire la normativele de personal medical”, în conformitate cu Regulamentul de funcţionare a Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic raional Străşeni, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se aprobă statele de personal ale Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic raional Străşeni pentru anul 2016, conform anexelor 1- 2.

 

2. Se pune în sarcină directorului Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic raional Străşeni (M. Croitoru) executarea prevederilor prezentei decizii.

 

4. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (E. Harcenco).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                                                

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                        Nina  RUSU

 

 

 

VIZAT:

Vicepreședintele raionului                     E. Harcenco

Serviciul juridic                                         T. Ispas

    

 

Nota  informativă

 

     Prin prezenta, administraţia Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic raional Străşeni solicită coordonarea statelor de personal pentru anul 2016  după cum urmează:

   Schema de state, în număr de 49.5 unităţi, este formată în corespundere cu ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 100 din 10.03.2008 ,,Cu privire la normativele de personal medical” pentru asistenţa medicală specializată (stomatologică) de ambulator inclusiv statele necesare pentru personalul administrativ- gospodăresc.

    Lista de state a fost aprobată la şedinţa Consiliului Administrativ conform procesului verbal nr. 4 din 01.12.2015 coordonată cu Comitetul Sindical a IMSP SR Străşeni.

 

Director                                        M. Croitoru

 

Proiect

DECIZIE nr.

                                                                                   din 24 decembrie 2015                                                                                                                  

Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituţiilor

medico - sanitare publice centre de sănătate

 

       În temeiul Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 4, 6 ale Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 100 din 10 martie 2008 „Cu privire la normativele de personal medical”, în conformitate cu regulamentele  de funcţionare ale instituţiilor medico - sanitare publice centre de sănătate, avînd în vedere avizarea statelor de personal de către Ministerul Sănătății, Consiliul raional DECIDE:

 

      1. Se aprobă statele de personal ale instituţiilor medico - sanitare publice centre de sănătate pentru anul 2016, după cum urmează:

-   Instituția Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Strășeni, Conform anexei nr. 1;

        -  Instituția Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cojușna, conform anexei nr. 2;

        -  Instituția Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Codreanca, conform anexei nr. 3;

        -  Instituția Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micăuți, conform anexei nr. 4;

        -  Instituția Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micleușeni, conform anexei nr. 5;

        -   Instituția Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Lozova, conform Anexei nr. 6;

        -  Instituția Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Pănășești, conform anexei nr. 7;

        -   Instituția Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Sireți, conform anexei nr. 8;

        -   Instituția Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vorniceni, conform anexei nr. 9;

        -  Instituția Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Zubrești, conform anexei nr. 10;

       2. Se pune în sarcina șefilor instituțiilor nominalizate în punctul 1 executarea prevederilor prezentei decizii.

      3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (E. Harcenco).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                                                       

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                        Nina  RUSU

 

VIZAT:

Vicepreședintele raionului                     E. Harcenco

Serviciul juridic                                         T. Ispas

 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                  Proiect

                                                       DECIZIE nr. 9/

                                                din 24 decembrie 2015

                                                     

 

Cu privire la  transmiterea cheltuielilor

efectuate prin alocaţii de la bugetul

raional la reparaţii capitale

 

    În conformitate cu prevederile Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 688 din 09 octombrie 1995 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, Ordinului Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 93 din 19 iulie 2010 ”Cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice” şi în baza proceselor-verbale de recepţie finală, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se transmit cheltuielile efectuate prin  alocaţii din  bugetul raional la reparaţii capitale la instituţiile de învăţămînt, pentru a fi raportate la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe, conform anexei.

2. Se pune în seama contabilului - şef al Direcţiei învăţămînt (Z. Oprea) executarea prevederilor prezentei decizii.

3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (M. Popa).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                                                      

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                        Nina  RUSU

 

 

VIZAT:

Vicepreședintele raionului                    I. Ursu

 

Direcția învățămînt                                 Iu. Certan

 

Direcția finanțe                                       V. Manoli

Serviciul juridic                                       T. Ispas

                                                                                                         Anexă

                                                                                             la Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                                                             nr  9/    din  24 decembrie 2015

 

 

Denumirea instituţiei

Denumirea

antreprenorului

Suma lei

Obiectul

Reparaţiilor capitale

Primăria Micăuţi

SRL Oprea Prim

64900

Schimbarea ferestrelor la Gimnaziul Micăuţi

Primăria Pănăşeşti

SRL Decormat

59900

Reparaţia a 2 blocuri sanitare la Gimnaziul Pănăşeşti

Primăria Ţigăneşti

ÎI Mistreţ Gheorghe

60000

Reparaţia blocului sanitar la Gimnaziul Ţigăneşti

Primăria Ţigăneşti

ÎI Mistreţ Gheorghe

60000

Reparația sistemului de canalizare la Gimnaziul Ţigăneşti

Primăria Bucovăţ

 Persoane fizice

66700

Reparația reţelei de încălzire,scării de la intrare şi tavanul încăperilor la Gimnaziul Bucovăţ

Primăria Bucovăţ

Persoane fizice

97700

Reparaţia acoperişului

Gimnaziul Bucovăţ

Primăria Recea

SRL Constructiv Grup

57200

Reparaţia sistemului electric la Gimnaziul Recea

Primăria Recea

SRL Vitamax Construcţii

60000

Reparaţia sălii sportive la Gimnaziul Recea

Primăria Recea

SRL Constructiv Grup

119600

Reparaţia holului de la parter la Gimnaziul Recea

Primăria Codreanca

SRL Vitamax Construcţii

48800

Reparaţia în galeria Gimnaziul  Codreanca

Primăria Codreanca

SRL Vitamax Construcţii

57200

Reparaţia tavanului în holul Gimnaziului Codreanca

Primăria Codreanca

SRL Constructiv Grup

157900

Reparaţia sistemului electric la Gimnaziul Codreanca

Primăria Oneşti

SC Profsistem SRL

108600

Schimbarea ferestrelor la Gimnaziul Oneşti

Total:

 

1018500

 

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie „Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate prin alocaţii din bugetul raional la reparaţii capitale”

 

     În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 93 din 19 iulie 2010 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidența contabilă în instituţiile publice”, în scopul majorării valorii de bilanţ a fondurilor fixe a instituţiilor de învăţămînt (conform anexei), care au efectuat reparaţii capitale din mijloace financiare alocate din bugetul raional.

     Proiectul de decizie se propune spre  avizare comisiei consultative de specialitate şi  Consiliului raional pentru examinare în şedinţă şi adoptarea deciziei.

 

Zinaida Oprea,

Contabil-şef al  Direcţiei învăţămînt

 

 

                                                                                                             Proiect

DECIZIE nr. 9/

din  24 decembrie 2015

 

Cu privire la casarea automobilului aflat

în gestiunea Instituției Medico- Sanitare

Publice Centru de Sănătate Zubrești

 

        În temeiul art. 43 alin (1) lit. c) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 al Legii nr. 523-XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților  administrativ-teritoriale, art. 8 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe” cu modificările si completările ulterioare, examinînd documentele prezentate de conducătorul instituției medicale, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se autorizează casarea automobilului VAZ-2121, cu numărul de înmatriculare ST AC 229, anul fabricării 1991, numărul  motorului 1886722, numărul şasiului 0848395, uzura 100%, aflat în gestiunea Instituţiei Medico - Sanitare Publice Centrul de Sănătate Zubrești. 

 

2. Se pune în sarcina contabilului – şef al Instituţiei Medico - Sanitare Publice Centrul de Sănătate Zubrești efectuarea modificărilor respective în evidenţa contabilă, inclusiv și a mijloacelor obținute în urma comercializării metalului uzat, conform legislaţiei în vigoare şi actului de casare, precum  şi radierea înmatriculării acestuia.

 

3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (E. Harcenco).

 

 

Preşedinte al şedinței,                                                                    __________

 

Contrasemnat:                                           

Secretar al Consiliului raional,                                                      Nina RUSU      

 

Vizat:

 

Vicepreşedinte al raionului                                    E. Harcenco

Direcția finanțe                                                         V. Manoli

Serviciul juridic                                                         T. Ispas

 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie „Cu privire la casarea automobilului aflat în gestiunea

 IMSP CS Zubrești”

 

 

     În temeiul prevederilor Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 500 din 12 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe” a fost elaborat proiectul de decizie cu privire la casarea bunurilor materiale.

      Se propune autorizarea casării bunului autoturismului VAZ -2121, ce se află în exploatare din anul 1991 pe motivul nefuncționalității. În rezultatul controlului exterior s-a dovedit că are un grad avansat de uzură fizică și morală, ceea ce duce la necorespunderea cerinţelor minime de utilizare. Concluzia specialiştilor – reparația și punerea în funcțiune este irațională și costisitoare din punct de vedere economic. Cele expuse denotă oportunitatea și necesitatea casării mijlocului fix menționat.

      În contextul celor expuse, proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate spre avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

 

Vasile Suruceanu,

Medic-șef IMSP CS Zubrești

Proiect

DECIZIE nr. 9/

din 24 decermbrie 2015

 

 

Cu privire la  transmiterea cheltuielilor

efectuate prin alocaţii de la bugetul  

raional la reparaţii capitale

 

    În conformitate cu prevederile Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 09 octombrie 1995 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, Ordinului Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 93 din 19 iulie 2010 cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice şi în baza proceselor-verbale de recepţie finală, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se transmit  cheltuielile efectuate prin alocaţii de la bugetul raional la reparaţii capitale pe anul 2015, autorităţilor publice locale de nivelul întîi şi altor instituţii, pentru a fi raportate la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe, conform anexei.

2. Se pune în sarcina contabilului - şef al Aparatului preşedintelui raionului  executarea prevederilor prezentei decizii.

3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (M. Popa).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                          

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                        Nina RUSU

Direcția finanțe                                                   V. Manoli

Aparatul președintelui

raionului (specialistul principal

cu atribuțiile contabilului-șef)                          G. Sîrbu

Serviciul juridic                                                  T. Ispas

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie „Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate prin alocaţii din bugetul raional la reparaţii capitale”

 

     În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 93 din 19 iulie 2010 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidena contabilă în instituţiile publice”, în scopul majorării valorii de bilanţ a fondurilor fixe a instituţiilor de învăţămînt (conform anexei),  care au efectuat reparaţii capitale din mijloace financiare alocate din bugetul raional.

    Proiectul de decizie se propune spre avizare comisiei consultative de specialitate şi Consiliului raional pentru examinare în şedinţă şi adoptarea deciziei.

 

 

Galina Sîrbu

Specialist principal Aparatul Preşedintelui

 

 

DECIZIE nr. 9/

din 24 decembrie 2015

                                                                                                                                                                                                                                             

Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului

raional Străşeni pentru trimestrul I al anului 2016

 

         În temeiul art. 43, 46 ale  Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se aprobă Programul de activitate a Consiliului raional Străşeni pentru trimestrul I al anului 2016, conform anexei.

 

2. Preşedintele raionului, vicepreşedinţii raionului, şefii direcţiilor, secţiilor subordonate Consiliului raional să întreprindă acţiunile necesare pentru executarea integrală şi în termene a Programului nominalizat.

 

3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului raional.

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                         

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU

 

 

AVIZAT:

 

Vicepreședintele raionului                           I. Ursu

Vicepreședintele raionului                           N. Budu

Vicepreședinte al raionului                          E. Harcenco

 Direcția finanțe                                              V. Manoli

 Direcția învățămînt                                        Iu. Certan

 Direcția agricultură, dezvoltare

 economică și a  teritoriului                           N. Sîrbu    

 Direcția asistență socială

 și protecție a familiei                                     N. Olevschi

 Secția  cultură, turism,

 tineret și sport                                                 V. Schirliu                                                                                     

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie „Cu privire la Programul de activitate a Consiliului raional Strășeni  pentru trimestrul I al anului 2016”

 

        În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, în scopul bunei organizări a activităţii Consiliului raional și stabilirii unor probleme prioritare pentru examinare în ședință, se propune proiectul Programului de activitate a Consiliului raional Străşeni pentru trimestrul I al anului 2016.

         Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi aprobare în şedinţă.

 

 

Nina Rusu,

Secretar al Consiliului raional

 

 

 

Proiect 

Decizie nr. 9/

din 24 decembrie 2015

 

                                                                                                                   

Cu privire la modificarea  Deciziei

Consiliului raional nr. 1/5 din 31 martie 2015

 

    În temeiul prevederilor art. 46 al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările  ulterioare, Legii nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale,  Consiliul raional DECIDE:

 

1. Decizia Consiliului raional nr. 1/5  31 martie 2015 „Cu privire la aprobarea Programului de transport rutier raional Strășeni și instituirea Comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate” se modifică după cum urmează:

  - Anexa nr. 2 ”COMPONENȚA NOMINALĂ a Comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate ”  se substituie cu un nou conținut (se anexează).

  

 

Preşedinte al şedinţei,                                                           

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina RUSU

 

 

VIZAT:

 

Direcția agricultură,

dezvoltare economică

și a teritoriului                               N. Sîrbu

 

Serviciul juridic                             T. Ispas

 

 

Notă informativă

la proiectul deciziei ,,Cu privire la modificarea Deciziei consiliului raional nr. 1/5 din 31 martie 2015”

 

    Proiectul de decizie este elaborat întru executarea Legii nr. 150 din 17 iulie 2014 Codul transporturilor rutiere, Hotărîrii Guvernului nr. 854 din 28 iulie 2006 cu privire la Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje.

   În conformitate cu art.12 din Codul transporturilor rutiere, Consiliul raional creează Comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate Astfel prin Decizia consiliului raional nr. 1/5 din 31 martie 2015 cu privire la aprobarea Programului de transport raional Străşeni şi instituirea Comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate” a fost creată comisia respectivă.

   Modificarea componenței Comisiei este necesară, dat fiind faptul schimbărilor care au avut loc în conducerea raionului și demisia unor funcționari.

   Proiectul de decizie se propune spre avizare  comisiei consultative de specialitate şi aprobare în cadrul şedinţei Consiliului raional.

 

Nicolae Sîrbu,

sef al Direcției agricultură,

dezvoltare economică și a teritoriului

 

 

Proiect

Decizie nr. 9/

              din 24 decembrie 2015           

 

                                                                                                                   

Cu privire la Programul de acordare a

concediilor de odihnă anuale

 

      În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 15 al Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, art. 43 al Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu modificările ulterioare, art. 112, 116 din Codul muncii al Republicii Moldova, luînd în consideraţie solicitările salariaţilor,   Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se aprobă Programul de acordare a concediilor de odihnă anuale pentru anul 2016, după cum urmează:

Nume, prenume

Funcţia deţinută

Perioada acordării concediului

Popa Mihail

Preşedinte al raionului

august

Ursu Ion

Vicepreşedinte al raionului

iulie

Budu Nicolae

Vicepreşedinte al raionului

septembrie

Harcenco Elena

Vicepreşedinte al raionului

august

Rusu Nina

Secretar al Consiliului raional

ianuarie

Manoli Vera

Şef al Direcţiei finanţe

iulie-august

Certan Iulia

Şef al Direcţiei învăţămînt

iulie

Sîrbu Nicolae

Şef al Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului

mai-august

Schirliu Vera

Şef  al Secţiei cultură, turism, tineret şi sport

septembrie

Borş Valeriu

Şef al Serviciului relaţii funciare şi cadastru

iulie-august

Tuchilă Alexandru

Director al IMSP Spitalul Raional Străşeni

mai

Glavan Petru

Şef al IMSP Centrului de Sănătate Pănăşeşti

august

Iaţîşin Andrei

Şef al IMSP Centrului de Sănătate Strășeni

februarie-iulie

Suruceanu Vasile

Şef al IMSP Centrului de Sănătate Zubreşti

iunie

Bogdan Dumitru

Şef al IMSP Centrului de Sănătate Vorniceni

octombrie

Blega Lilia

Şef al IMSP Centrului de Sănătate Lozova

iulie

Damaschin Larisa

Şef al IMSP Centrului de Sănătate Cojuşna

iulie

Balaur Lilia

Şef al IMSP Centrului de Sănătate Sireţi

august-octombrie

Slănină Larisa

Şef al IMSP Centrului de Sănătate Codreanca

august-septembrie

Salcoci Galina

Şef al IMSP Centrului de Sănătate Micăuţi

iulie-august

Ţurcanu Tamara

Şef al IMSP Centrului de Sănătate Micleuşeni

iulie-septembrie

Pădure Nadejda

Director al Bibliotecii Publice raionale Mihail Sadoveanu

iulie

Radu Vasile

Director al Casei Raionale de Cultură Străşeni

august

Croitor Maria

Manager al IM Centrul Stomatologic Străşeni

mai -octombrie

 

2. Se acceptă acordarea concediilor de odihnă anuale în anul 2016 persoanelor nominalizate, conform Programului aprobat.

3. Se pune în sarcina preşedintelui raionului emiterea dispoziţiei privind acordarea concediului de odihnă, achitarea indemnizaţiei de concediu şi achitarea ajutorului material, conform legislaţiei în vigoare.

4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului ( M. Popa).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                                                         

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                        Nina  RUSU

 

VIZAT:

Serviciul juridic                              T. Ispas

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

„Cu privire la Programul de acordare a concediilor de odihnă anuale”

 

     În conformitate cu art. 82 (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, în exercitarea mandatului, preşedinţii şi vicepreşedinţii raionului au dreptul la concediu de odihnă anual, în condiţiile legislaţiei  muncii. Concediul de odihnă anual se acordă conform programării aprobate de Consiliul raional.

    Totodată, art. 15 al Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică prevede că persoanelor cu funcţii de demnitate publică li se acordă un concediu de odihnă anual plătit, cu o durată de 35 de zile calendaristice. Concediul poate fi acordat integral sau pe părţi, cu condiţia ca una dintre părţi să nu fie mai mică de 14 zile calendaristice. Concediul persoanei cu funcţie de demnitate publică se acordă prin actul administrativ al conducătorului autorităţii publice în care activează persoana respectivă.

    Modalitatea de acordare a concediului de odihnă funcţionarilor publici de conducere este prevăzută de art. 43 al Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu modificările ulterioare.

   Astfel, în temeiul prevederilor din actele normative nominalizate, se propune proiectul de decizie spre examinare şi avizare comisiei consultative de specialitate şi aprobare în şedinţa Consiliului raional.

 

Jalba Evelina,

specialist principal (cu atribuții în resurse umane)
în Aparatul președintelui raionului                Alte Proiecte de decizii

Publicat: 14.07.2021   
Accesări: 384
Publicat: 24.05.2021   
Accesări: 402
Publicat: 30.04.2021   
Accesări: 252
Publicat: 18.03.2021   
Accesări: 222
Publicat: 18.02.2021   
Accesări: 394
Publicat: 20.01.2021   
Accesări: 507
Publicat: 07.12.2020   
Accesări: 398
Publicat: 04.11.2020   
Accesări: 478
Publicat: 02.10.2020   
Accesări: 408
Publicat: 26.08.2020   
Accesări: 346
Publicat: 24.07.2020   
Accesări: 1314
Publicat: 11.06.2020   
Accesări: 489
Publicat: 04.05.2020   
Accesări: 734
Publicat: 18.02.2020   
Accesări: 916
Publicat: 15.01.2020   
Accesări: 702
Publicat: 25.11.2019   
Accesări: 690
Publicat: 18.11.2019   
Accesări: 530
Publicat: 07.11.2019   
Accesări: 769
Publicat: 02.09.2019   
Accesări: 728
Publicat: 08.07.2019   
Accesări: 744

1 - 20 din 48

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 998139   Total ieri: 558   Total azi: 320