Prima pagină  »  Achiziţii publice  »  Anunț de participare la procedura de achiziții publice
Anunț de participare la procedura de achiziții publice
ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea: Servicii de alimentaţie a copiilor în sezonul estival 2020 în Centrul de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret „Divertis" din mun. Străşeni.
Publicat: 24.04.2020   

  ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea: Servicii de alimentaţie a copiilor în sezonul estival 2020 în Centrul de odihna şi agrement pentru copii şi tineret „Divertis " din mun. Străşeni.

prin procedura de achiziţie: Licitație deschisă

Denumirea autorităţii contractante: Aparatul presedintelui raionului Străşeni

 1. IDNO: 1017601000161
 2. Adresa: mun. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28
 3. Numărul de telefon/fax: 0 237 2-36-30 / 0 237 2-79-04
 4. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: e-mail: crstraseni@gmail.com                

                                                                                                  www.crstraseni.md                                                                      

 1. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, sau la adresa email:achizitii.straseni@mail.ru/ emilia.harea@mail.ru
 2. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate: Autoritate publică
 3. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

 

Nr. d/o

 

Cod CPV

Denumirea

serviciilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

Valoarea estimată fără TVA

1.

 

Lot 1

 

 

 

 

1.1

    98300000-6

Servicii de alimentaţie a copiilor în sezonul estival 2020 în Centrul de odihna şi agrement pentru copii şi tineret „Divertis " din mun. Străşeni.

 

Servicii

1.0

Conform caietului de sarcini înaintat de Beneficiar

 

                                                                                    Valoarea estimativă totală:

916 666,67

 

 1. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru un singur lot
 2. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

10.Termenii şi condiţiile de Iivrare/prestare/executare solicitaţi: Conform Caietului de sarcini: Perioada   iunie – august anul 2020

11.Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020

12.Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

13.Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

14.Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie)

Nr.

 

Denumirea documentului/cerințelor

 

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:

1

Oferta financiară

 

 

Formularul ofertei (F3.1), completat și semnat de către ofertant indicînd:

 • valoarea fără TVA, ( lei)
 • valoarea cu TVA, ( lei)
 • termen de execuţie–se solicit 90 zile
 • termen de valabilitate al ofertei–se solicită 30 zile

Formularul (F4.1) Specificații tehnice,

completat și semnat de către ofertant

Formularul (F4.2) Specificații de preț,

completat și semnat de către ofertant

2

Garanţia pentru oferta

 (Garanția bancară)

 

 

Garanţie pentru ofertă emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de de 1.0 % din suma ofertei fără TVA, Formularul (F3.2)

Terminul de valabilitate (solicitat-60  zile)

semnat de către ofertant.

3

DUAE

 

 

Documentul Unic de Achiziţii European

completat și semnat de către ofertant

4

Demonstrarea eligibilității de către ofertant / candidat

Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015, Formularul (F3.5)

completat și semnat de către ofertant

Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere, Formularul (3.6),

completat și semnat de către ofertant

5

Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale

Certificatul de înregistrare,

 prezentat în copie, semnat și ștampilat de către ofertant.

Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice,    prezentat în copie, semnat și ștampilat de către ofertant.

Informaţie generală despre ofertant, Formularul informativ (F3.7) completat și semnat de către ofertant

 Autorizaţia sanitara de funcţionare a agentului economic participant Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/servicii solicitate de către autoritatea contractantă, Copia semnat de către ofertant, valabil la ziua desfășurării concursului.

Autorizaţia sanitara - veterinara a transportului frigorific, eliberat de către ANSA, Copia semnat de către ofertant, valabil la ziua desfășurării concursului.

6

 

Demonstrarea capacității economice și financiare

Ultimul raport financiar, Copia semnat de către ofertant,

Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor la bugetul public național, eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), 

semnat de către ofertant

 

 • Declarație privind experiența similară conform Formularul (F3.9)
 • Prezentarea contractului de prestare a serviciilor similar.
 • Recomandări la contractele prezentate pentru demonstarea serviciilor similare.

 operatorul economic va demonstra experienţa în domeniul de activitate aferent obiectului contratului ce urmează a fi atribuit:

7

Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5.0%

Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie , în original, emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de de 5.0% din suma ofertei fără TVA.

 

8

 

Demonstrarea capacității tehnice și/sau profesională

 

Operatorul economic va demonstra că în cadrul entităţii este angajat un tehnician de producţie alimentară, a cărui vechime în acest domeniu de activitate nu este mai mică de 3 ani. Vor fi furnizate documente, care să ateste studiile specialiştilor, calificările, experienţa de serviciu.

Operatorul economic va demonstra că în cadrul entităţii este angajat un dietetician a cărui durată de activitate în acest domeniu de activitate nu este mai mică de 3 ani, Vor fi furnizate documente, care să ateste studiile specialiştilor, calificările, experienţa de serviciu.

Lista specialiştilor în domeniu vor fi furnizate documente, care să ateste studiile, calificările, experiența de serviciu:

 • Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform, Formularul F 3.12, însoțită de schema de încadrare și numărul de unități.

completat și semnat de către ofertant

9

Asigurarea

standardelor calității

 

 

Pe parcursul perioadei de execuţie ofertantul, căruia i s-a atribuit contractul de achiziţie, va prezenta în original şi în copie certificatele care atestă siguranţa alimentelor livrate/consumate.

semnat de către producător și ofertant:

 • Certificate de calitate a produselor alimentare din meniului zilnic, conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini.

 10

 

 

 

 

Asigurarea standardelor de protecție a mediului

 

 

 

Declarație prin care se atestă faptul că la prestarea serviciului, se  respectă anumite standarde de protecție a vieții oamenilor și a mediului, semnat de către ofertant

 

11

 

Contract cu un laborator atestat

Confirmata prin semnatara si stampila participantului

12

 Meniuri de perspectivă

Lista meniurilor de perspectivă pentru 10 zile de alimentaţie, aprobată de către Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică (centrele de sănătate publică teritoriale)

va fi prezentată în or iginal, semnată şi ştampilată de către ofertant.

La descrierea meniului vor fi indicate alimentele şi produsele folosite la prepararea bucatelor pentru fiecare zi, conţinutul de proteine, grăsimi şi conţinutul de carbohidraţi (g). valoarea energiei (calorii), cantitatea de sare (g) cantitatea de lichid (L).

Meniurile propuse vor întruni cerinţele stabilite în ordinul Ministerului Sănătăţii nr.638 din 12.08.2016 cu privire la implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 293-305, art. 1435), cu modificările ulterioare operate prin ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 622/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2018. nr. i 83-194, art.858) cu respectarea normelor

13

Cerințe obligatorii

 • Oferta, documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba de stat.
 • Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, certificatele de conformitate pentru materialele solicitate care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.
 • Pentru eficientizarea examinării, evaluării și comparării ofertelor, autoritatea contractantă recomandă ofertanților să posede și să  depună în sistemul electronic SIA “RSAP”(MTender), toate documentele solicitate în documentele de atribuire, la momentul depunerii ofertei.
 • Documentele din ofertă, în cazul cînd vor fi solicitate de autoritatea contractantă pentru confirmarea, privind corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în documentația de atribuire, să fie prezentate în ordinea solicitată în tabel și obligatoriu:

*Garanție bancară, în original, emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de de 1.0% din suma ofertei fără TVA.

*Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor la bugetul public național,  eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat, prezentat în original, valabil la ziua desfășurării concursului.

 

 

15.Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz

16.Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplică

17.Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Ofertantul declarat căștigător va efectua livrările bucatelor în cantina Centrului de odihnă și agreement pentru copii și tineret “Divertis”, amnlasat în pădurea din preajma mun. Strășeni .   

18.Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut,

      (cu condiția respectării normelor de hrană pentru copii prevăzute de legişlaţie și recomandările     

       aprobate  prin Ordinul Ministerul Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 ).

19.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

 • până la:  [ora exactă] Conform informației din SIA RSAP ”MTender”
 • pe: [data] Conform informației din SIA RSAP ”MTender” mtender.gov.md

20.Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

21.Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

22.Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ,Ofertele întîrziate vor fi respinse.

23.Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

24.Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba de stat

25.Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

26.Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaăiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

27.Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este cazul): nu se aplică

28.În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare: nu se aplică

29.Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:

30.Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

31.În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare

se acceptă

 

sistemul de comenzi electronice

nu se acceptă

facturarea electronică

 se acceptă

plățile electronice

se acceptă

32.Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziţi ile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

33.Alte informaţii relevante: nu este cazul.

 

Conducătorul grupului de lucru,

Pavel TAMACIUC

 

 

 Alte Anunț de participare la procedura de achiziții publice

Publicat: 15.03.2024   
Accesări: 17
Publicat: 15.12.2023   
Accesări: 131
Publicat: 11.12.2023   
Accesări: 103
Publicat: 09.11.2023   
Accesări: 149
Publicat: 09.11.2023   
Accesări: 142
Publicat: 06.11.2023   
Accesări: 179
Publicat: 30.08.2023   
Accesări: 199
Publicat: 26.06.2023   
Accesări: 221
Publicat: 05.06.2023   
Accesări: 240
Publicat: 31.05.2023   
Accesări: 252
Publicat: 30.05.2023   
Accesări: 249
Publicat: 29.05.2023   
Accesări: 204
Publicat: 22.05.2023   
Accesări: 250
Publicat: 13.05.2023   
Accesări: 216
Publicat: 27.04.2023   
Accesări: 379
Publicat: 12.04.2023   
Accesări: 316
Publicat: 11.04.2023   
Accesări: 234
Publicat: 07.04.2023   
Accesări: 278
Publicat: 07.04.2023   
Accesări: 273
Publicat: 16.09.2022   
Accesări: 338

1 - 20 din 133

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2024 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1639712   Total ieri: 421   Total azi: 239