Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
ANUNȚ - Concurs pentru ocuparea funcțiilor de șefi ai IMSP centre de sănătate din raion (conform listei) și director al ÎM Centrul Stomatologic Raional Strășeni
Publicat: 14.12.2018   

A V I Z

 

     Consiliul raional Strășeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor de:

1. Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni (termen determinat – 5 ani);

2. Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Sireți (termen determinat – 5 ani);

3. Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Lozova (termen determinat – 5 ani);

4. Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Pănășești (termen determinat – 5 ani);

5. Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cojușna (termen determinat – 5 ani);

6. Director al Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Strășeni (termen determinat – 5 ani).

Condiţiile de participare la concurs:

    La funcţia nominalizată poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. are domiciliul în Republica Moldova;
 3. are studii superioare de licență și postuniversitare medicale, studii de masterat în managementul sănătății publice / management organizațional / administrare;
 4. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 5. are capacitate deplină de exerciţiu;
 6. este o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale medicale eliberate de medical de families au de unitățile sanitare abilitate;
 7. nu are antecedente penale nestinse;
 8. nu a fost condamnată definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni din categoriile: infracțiuni contra păcii și securității omenirii, de război, contra vieții și sănătății persoanei, contra libertății, cinstei și demnității persoanei, privind viața sexuală, contra familiei și minorilor, contra sănătății publice și conviețuirii sociale, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției solicitate;
 9. are o vechime în muncă în domeniu de cel puțin 5 ani pentru instituțiile medico-sanitare publice centre de sănătate;
 10. nu a atins vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă.

Persoanele interesate, la înscrierea pentru concurs, vor depune personal un dosar care va include:

 1. cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii universitare și postuniversitare;b
 4. copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 5. copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau o adeverință care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
 6. declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează sau cazierul judiciar eliberat de organele competente;
 7. adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
 8. curriculumul vitae (CV);
 9. copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);
 10. lista cu datele de contact ale ultimilor 3 angajatori și recomandări de la aceștia (după caz).

Copiile documentelor prezentate sînt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarul la concurs poate fi depus în termen de 30 zile de la data publicării pe pagina web www.crstraseni.md, pînă la data de 18 ianuarie 2019, inclusiv, pe adresa:

Consiliul raional Strășeni, mun. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28, biroul 304.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului - dna Secrieru Drăgălina, specialist principal (în domeniul resurse umane) din cadrul Aparatului președintelui raionului - tel: 0237 2 79 09, e-mail: resurseumanecrs@gmail.com.

 Alte Funcții vacante

Publicat: 30.01.2023   
Publicat: 30.01.2023   
Publicat: 30.01.2023   
Publicat: 27.01.2023   
Publicat: 24.01.2023   
Publicat: 11.01.2023   
Publicat: 11.01.2023   
Publicat: 09.01.2023   
Publicat: 29.12.2022   
Publicat: 23.12.2022   
Publicat: 22.12.2022   
Publicat: 19.12.2022   
Publicat: 19.12.2022   
Publicat: 06.12.2022   
Publicat: 01.12.2022   
Publicat: 30.11.2022   
Publicat: 30.11.2022   
Publicat: 28.11.2022   
Publicat: 25.11.2022   
Publicat: 22.11.2022   

1 - 20 din 420

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2023 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1311577   Total ieri: 222   Total azi: 39