Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs - funcția publică vacantă de șef al Serviciului economie și politici investiționale, Direcția economie, construcții și politici investiționale
Publicat: 26.11.2018   

A V I Z

 

     Președintele raionului Strășeni anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concursul anunțat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Șef al Serviciului economie și politici investiționale din cadrul Direcției economie, construcții și politici investiționale, Consiliul raional Strășeni.

Scopul general al funcţiei:

Promovarea politicii regionale de stat în domeniul economico-social pe teritoriul  raionului.

Sarcinile de bază:

 1.  Organizarea și coordonarea activității de elaborare a programelor teritoriale de dezvoltare social-economică a teritoriului cu asigurarea executării actelor legislative și normative în domeniu;
 2.  Participarea la elaborarea proiectelor investiționale și pregătirea lansărilor (studii, analize, acțiuni de promovare);
 3. Generalizarea informațiilor ce țin de domeniul economic și prezentarea rapoartelor în termen șefului direcției;
 4. Monitorizarea aplicării raționale a tuturor formelor și metodelor de achiziții publice a mărfurilor, serviciilor și lucrărilor;
 5.  Contribuirea la organizarea seminarelor, atelierelor de lucru și a altor întruniri cu reprezentanții APL I, APL II, reprezentanții fondurilor de investiții, agenților economici ș.a.

Condiţiile de participare la concurs:

    La funcţia publică poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii de bază:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul   respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Condiţii specifice -

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul juridic, economic, administrație publică;
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu.
 • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet).

Abilități: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, comunicare eficientă.

 

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 21 decembrie 2018 pe adresa:

mun. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28, în biroul 304.

 

Persoana de contact: Secrieru Drăgălina,  tel: 0237 2 79 09.

 

Persoanele interesate vor depune personal / prin poștă / prin e-mail dosarul de concurs, care conţine:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare   profesională și/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificatul medical;
 6. cazierul judiciar.

*Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere la momentul depunerii dosarului, necesar a fi prezentate ulterior (la numirea in funcție).

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea  nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 768 din 02 februarie 2000 privind statutul alesului local;
 • Legea nr. 457 din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind  constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale;
 • Legea nr. 98 din 04 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate;
 • Legea  nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Legea nr.158 - XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25 - XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în domeniul decizional;
 • Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație;
 • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie  2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 – XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;
 • Legea nr.96 din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice;
 • Legea nr. 845 din 03 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;
 • Legea nr. 206-XVI din 07 iulie 2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

 Alte Funcții vacante

Publicat: 27.01.2023   
Publicat: 24.01.2023   
Publicat: 11.01.2023   
Publicat: 11.01.2023   
Publicat: 09.01.2023   
Publicat: 29.12.2022   
Publicat: 23.12.2022   
Publicat: 22.12.2022   
Publicat: 19.12.2022   
Publicat: 19.12.2022   
Publicat: 06.12.2022   
Publicat: 01.12.2022   
Publicat: 30.11.2022   
Publicat: 30.11.2022   
Publicat: 28.11.2022   
Publicat: 25.11.2022   
Publicat: 22.11.2022   
Publicat: 10.11.2022   
Publicat: 09.11.2022   
Publicat: 02.11.2022   

1 - 20 din 417

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2023 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1308123   Total ieri: 520   Total azi: 301