Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante (Specialist secţie mobilizare) în cadrul Centrului militar teritorial Străşeni
Publicat: 27.09.2018   

ANUNŢ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Centrului militar teritorial Străşeni

 

     În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Centrul militar teritorial Străşeni anunţă concursul pentru următoarea funcţie publică vacantă:

Centrul militar teritorial Străşeni

Specialist secţie mobilizare  - 1 unitate

Domeniul de activitate – evidența resurselor tehnico-materiale

Tip de angajare - nedeterminat

Salariul de funcţie - 2600

Tipul funcţiei - de execuţie

Informaţia necesară:

1. Denumirea autorităţii publice: Centrul militar teritorial Străşeni

2. Sediul autorităţii: or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 69

3. Denumirea funcţiei vacante, scopul general şi sarcinile de bază

3.1. Specialist - (1 funcţie)

a) scopul general al funcţiei:

Organizarea, coordonarea şi răspunderea deplină de realizarea cerinţelor legislaţiei în vigoare cu privire la evidenţa şi completarea cu resurse tehnico-materiale necesare Forţelor Armate pe timp de pace, la mobilizare şi pe timp de război, precum şi alte măsuri din domeniul administrativ-militar.

b) sarcinile de bază ale funcţiei:

1. actualizarea lunară a planului de completare cu resurse tehnico-materiale a unităţilor militare;

2. organizarea repartizării mijloacelor de transport şi a tehnicii de  construcţii pentru completarea unităţilor militare conform cerinţelor de rechiziţii a unităţilor militare;

3. evaluarea, monitorizarea, controlul lunar a evidenţei  mijloacelor de transport şi a tehnicii de construcţii din teritoriu repartizate conform cererilor de rechiziţii a unităţilor militare la întreprinderi, organizaţii, agenţi economici;

4. elaborarea şi înmînarea ordinelor de predare a bunurilor materiale prevăzute în planul de rechiziţii conducătorilor întreprinderilor, organizaţiilor, agenţilor economici;

5. asigurarea cu mijloace de transport pentru deplasarea rezerviştilor în unităţile militare în perioada mobilizării.

4. Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante în cadrul Centrului militar teritorial Străşeni

4.1. Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

 • posedarea obligatorie a limbii de stat scris şi vorbit;

 • studii superioare,

 • dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;

 • cazier judiciar;

 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

 

4.2 Cerinţe specifice:

Studii: studii superioare de licenţă.

Experienţă profesională: Vechimea în muncă în serviciu public - preferabil 1 an.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

 • Cunoştinţe de operare a calculatorului: Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, participare la elaborarea documentelor, lucru în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.

Aptitudini/comportamente: spirit de iniţiativă, devotament şi loialitate faţă de instituţie; disciplină, punctualitate, perseverenţă; discreţie, politeţe, comportament echilibrat, adaptabilitate bună; interes profesional şi atitudine de cooperare; flexibilitate în gândire, temperament corespunzător, inteligenţă, obiectivitate.

5. Bibliografia:

 • Constituţia Republicii Moldova

 • Acte normative în domeniul serviciului public:

 1. Legea nr.158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

 2. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

 3. Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

 4. Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

 5. Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;

 6. Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

 7. Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

 8. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

 9. Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 privind salarizarea funcţionarilor publici;

 10. Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal.

 • Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr.1245 din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;

 • Legea nr.1244-XV din 18.07.2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate;

 • Hotărîrea Guvernului Nr.77 din 31.01.2001 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară al organelor administrativ-militare;

6. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • formularul de participare, indicat în anexa nr.1;

 • copia buletinului de identitate;

 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

 • copia carnetului de muncă;

 • cazierul judiciar.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă s  au e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

7. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs care va include proba scrisă şi interviul, 20 octombrie 2018, orele 16-30.

8. Locul desfăşurării concursului:

Locul desfășurării concursului pentru ocuparea funcţiei vacante în cadrul Centrului militar teritorial Străşeni: or. Străşeni, str. Mihai Eminescu,69, Serviciu resurse umane, tel.:023723087, 079994454, e-mail: cmt.straseni@army.md.

9. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

- Potorac Silvia, şef serviciu resurse umane Centrul militar teritorial Străşeni, tel.: 023723087, 079994454, adresa: or. Străşeni, str. Mihai Eminescu,69, bir.206.

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Centrul militar teritorial Străşeni, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

 

Formularul de participare la concurs se anexează.

 

 

 

Documente ataşate
docx, 100 KB


Alte Funcții vacante

Publicat: 30.01.2023   
Publicat: 30.01.2023   
Publicat: 30.01.2023   
Publicat: 27.01.2023   
Publicat: 24.01.2023   
Publicat: 11.01.2023   
Publicat: 11.01.2023   
Publicat: 09.01.2023   
Publicat: 29.12.2022   
Publicat: 23.12.2022   
Publicat: 22.12.2022   
Publicat: 19.12.2022   
Publicat: 19.12.2022   
Publicat: 06.12.2022   
Publicat: 01.12.2022   
Publicat: 30.11.2022   
Publicat: 30.11.2022   
Publicat: 28.11.2022   
Publicat: 25.11.2022   
Publicat: 22.11.2022   

1 - 20 din 420

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2023 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1311575   Total ieri: 222   Total azi: 37