Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs - funcția publică vacantă de auditor intern principal, Aparatul președintelui raionului
Publicat: 03.01.2018   

   

A V I Z

 

      Președintele raionului Strășeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de auditor intern principal în cadrul Aparatului preşedintelui raionului Străşeni.

 

Scopul general al funcţiei:

Realizarea activităţilor de audit în cadrul misiunilor de audit şi efectuarea altor sarcini aferente, la indicaţia conducătorului unităţii de audit intern.

 

Sarcinile de bază:

1.        Desfășurarea activităților de audit intern ce țin de utilizarea, menținerea și gestionarea resurselor informaționale în cadrul autorității publice;

2.        Întocmirea rapoartelor de audit și formularea recomandărilor privind măsurile necesare întreprinse în scopul îmbunătățirii controlului asupra riscurilor indentificate;

3.        Evaluarea suficienței, eficienței și eficacității sistemelor de control intern ce implică tehnologiile informaționale;

4.        Monitorizarea evoluției situației privind gestiunea ulterioară a riscurilor specifice în rapoartele de audit.

 

Condiţiile de participare la concurs:

    La funcţia publică poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii de bază:
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
    c) are capacitate deplină de exerciţiu;
    d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
    e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
    f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
    g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
    h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
    i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Condiţii specifice -

  • studii superioare în domeniul economico-financiar;
  • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;

§  deţinerea certificatului de calificare al auditorului în domeniul specializat;

  • cunoștințe de utilizare a computerului Microsoft Word, Excel, Internet, PowerPoint;

 

Aptitudini: de planificare, coordonare şi organizare a activităţii de audit intern, de monitorizare a implementării recomandărilor în domeniu, de evaluare și soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă.

 

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, comunicare eficientă.

 

Persoanele interesate vor depune personal / prin poștă / prin e-mail dosarul de concurs, care conţine:

a) formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare  profesională și/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă; 

e) certificatul medical;

f) cazierul judiciar.

*Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere.

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 22 ianuarie 2018 pe adresa:

mun. Străşeni, str. M. Eminescu, nr. 28, în biroul 304.

 

Persoana de contact: Secrieru Drăgălina,  tel: 0237 2 79 09, biroul 304.

 

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

 

            -    Constituţia Republicii Moldova;

            -     Legea  nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;

-     Legea  nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

-   Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

-      Legea nr.158 - XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

-      Legea nr. 25 - XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

-      Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

-      Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație;

-      Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în domeniul decizional;

-      Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie  2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 – XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;

-      Legea nr. 61 din 16 martie 2007 privind activitatea de audit;

            -      Legea nr. 229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern;

           -     Codul etic al auditorului intern și Carta de audit intern, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 74 din 10 iunie 2011;                  

-    Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61 – XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit;

-     Hotărîrea Guvernului nr. 597 din 02 iulie 2010 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern;

-     Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 113 din 15 septembrie 2011 „Cu privire la raportarea activității de audit intern în sectorul public”;

-     Ordinul nr. 189 din 05 noiembrie 2015 cu privire la aprobarea Stadardelor naționale de control intern în sectorul public.

 Alte Funcții vacante

Publicat: 08.04.2024   
Publicat: 21.03.2024   
Publicat: 21.03.2024   
Publicat: 18.03.2024   
Publicat: 14.03.2024   
Publicat: 14.03.2024   
Publicat: 13.03.2024   
Publicat: 12.03.2024   
Publicat: 07.03.2024   
Publicat: 06.03.2024   
Publicat: 29.02.2024   
Publicat: 29.02.2024   
Publicat: 22.02.2024   
Publicat: 22.02.2024   
Publicat: 21.02.2024   
Publicat: 07.02.2024   
Publicat: 07.02.2024   
Publicat: 30.01.2024   
Publicat: 30.01.2024   
Publicat: 15.01.2024   

1 - 20 din 525

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2024 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1634899   Total ieri: 314   Total azi: 238