Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

Nr. 60  din 05 februarie  2018                                                      

                                                                                       

                                                                                             Dlui(dnei)______________________ 

                                                           

Stimate domnule consilier,

                                                                                                                   

      În conformitate cu prevederile art. 45, 53 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui  raionului nr. 16 din 02 februarie  2018, se convoacă Consiliul raional în şedinţă ordinară,  la 16 februarie 2018, cu începere de la ora 10.00, în incinta Consiliului raional, (sala de ședințe, et. 1), or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 28, cu următoarea ordine de zi:

 

1.  Cu privire la realizarea  Planului de acțiuni pe anul 2017 privind   implementarea Strategiei  de

     dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii   2016-2020

     Raportori: Budu Nicolae, vicepreședinte al raionului

                       Ursu Ion, vicepreședinte al raionului

                       Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

2.  Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2017 

           Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

3.  Cu privire la organizarea odihnei elevilor în perioada  estivală  2018

          Raportor: Certan Iulia, şef al Direcţiei  învăţămînt

4.  Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în  trimestrul IV,  2017

           Raportor: Barbă Sergiu, șef al Secției comunicare și relații publice

5.  Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar al raionului Strășeni conform  situației de la 1 

     ianuarie   2018

           Raportor: Borș Valeriu, șef al Serviciului relații funciare și cadastru

6.  Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen şi serviciul civil în primăvara-vara anului

     2018  și a rezerviștilor în caz de mobilizare

          Raportor: Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Străşeni  

 7.  Cu privire la privatizarea locuinţei

            Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic,

 8. Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/10 din 24 februarie 2017

           Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

 9. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 4/16.5 din 24 noiembrie 2017

           Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

 10.  Cu privire la constituirea  Centrului Raional de Tineret Strășeni,  aprobarea

        Regulamentului privind organizarea și funcționarea acestuia și a statelor de   personal

             Raportor: Ursu Ion, vicepreședinte al raionului

 11.   Cu privire la completarea anexei nr. 10 la Decizia Consiliului raional nr. 2/33  din 26 mai

         2017

              Raportor: Ursu Ion, vicepreședinte al raionului

 12. Cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat privind dezvoltarea Centrului  Raional de

      Tineret Strășeni

             Raportor: Ursu Ion, vicepreședinte al raionului

 13. Cu privire  la  Raportul privind modul de aplicare corectă și unitară a legilor și  altor acte

        normative care reglementează acordarea ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a

        anului de către Direcția asistență socială și protecție a  familiei

             Raportor: Olevschi Natalia, șef al Direcției asistență socială și  protecție a  familiei

14.  Cu privire la corelarea Bugetului raional pe anul 2018

            Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

15.  Cu privire la acordarea suportului social tinerilor specialiști din bugetul raional

             Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

16.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru susținerea  tinerilor specialiști  beneficiari

       de reducerea  normei didactice cu 75% pentru un salariu de funcție

             Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

17.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

            Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

 18. Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare din Fondul pentru educație incluzivă

            Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

 19.  Cu privire la repartizarea mijloacelor soldului neutilizat în anul 2017 instituţiilor

        de învăţămînt preuniversitar

              Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

20. Cu privire la  transmiterea costurilor investiționale formate în urma achiziționării

      de lucrări și servicii din contul mijloacelor  bugetului raional

            Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

 21. Cu privire la rectificarea Bugetului raional

             Raportor: Manoli Vera, şef al Direcției  finanţe

 22. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

             Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

 23. Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 5/7 din 21  decembrie 2017

            Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

 24. Cu privire la aprobarea Regulamentului vizînd stabilirea numărului        abonamentelor de telefoane

       de serviciu, faxuri, telefoane mobile, utilizate de către  angajații subdiviziunilor Consiliului raional

            Raportor: Mihail Popa, președinte al raionului

 25. Cu privire la vînzarea unor mijloace de transport prin licitație

            Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

 26. Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice  locale  de

        interes raional în anul 2018

             Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici   investiționale

 27.  Cu privire la constituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității

        publice de interes comun privind implementarea proiectului regional de aprovizionare

        cu apă potabilă Chișinău - Strășeni - Călărași

              Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale

 28.  Cu privire la conferirea gradelor de calificare și avansarea în trepte de salarizare a

        funcționarilor publici de conducere

              Raportor: Popa Mihai, președinte al raionului

 29.  Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Raionul Străşeni și   Județul

        Bacău, România    

             Raportor: Ursu Ion, vicepreședinte al raionului

 30.  Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Raionul Străşeni și   Județul

        Brăila, România   

             Raportor: Ursu Ion, vicepreședinte al raionului

31.  Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru numirea în funcție de șefi ai instituțiilor

       medico-sanitare publice centre de sănătate și aprobarea Regulamentului privind organizarea și

       desfășurarea concursului

             Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

32.  Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcție de șef al

       Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cojușna

             Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

33.  Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcție de șef al

       Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Sireți

               Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

    Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

 ( Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md)

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

09.02.2018, ora 13.00, sala de ședințe,                 Comisia menținerea ordinii publice și drept;

12.02.2018, ora 13.00, sala de ședințe,                 Comisia medicină și protecție socială;

  12.02.2018, ora 15.00, sala de ședințe,               Comisia protecția mediului, agricultură,  industrie,  construcție;

13.02.2018, ora 13.00, sala de ședințe,                 Comisia învățămînt, cultură, turism, tineret, sport;

13.02.2018, ora 15.00, sala de ședințe,                  Comisia economico-financiară.


La şedinţele comisiilor pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestor comisii (art. 13 al Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, art. 30 al Regulamentului  privind funcţionarea Consiliului raional Străşeni ).

 

 

 

Vă mulţumim  pentru participare.

 

Cu respect,

Secretar al  Consiliului raional Străşeni,                                     Nina  RUSU

 

Documente ataşate
pdf, 83 KB
pdf, 143 KB


Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2018 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 377764   Total ieri: 467   Total azi: 324