Prima pagină  »  Transparența decizională  »  Consultări publice ale proiectelor
Consultări publice ale proiectelor
Consultare publică - Proiectul bugetului pe anul 2016
Publicat: 02.11.2015   

  Notă informativă

la proiectul bugetului raional Străşeni pe anul 2016 în lectura a doua

        Proiectul bugetului raionului pe anul 2016 este elaborat conform prevederilor Legii nr. 397 - XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar - fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 şi Legii nr. 436 - XV din 28 decembrie 2008 privind administraţia publică locală. Proiectul bugetului raional pe anul 2016 a fost elaborat conform noului sistem de formare a bugetelor unităţilor administrativ - teritoriale în baza Legii nr. 267 din 01 noiembrie 2013 privind modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care au fost operate modificări şi completări la Legea nr. 397 din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi Codul fiscal nr. 1163 - XII din 24 aprilie 1997.

       Sistemul nou de formare a bugetelor UAT diferă de sistemul anterior prin următoarele:

- Sistemul de transferuri cu destinaţie generală (de echilibrare bugetară) către bugetele UAT este bazat pe venituri şi nu pe costuri medii normative de cheltuieli pe cap de locuitor;

- Normativele de defalcare de la impozite sunt stabilite prin lege pe tipuri de bugete;

- Transferurile cu destinaţie generală vor fi alocate direct pe bază de formulă distinctă pentru UAT de nivelul întîi şi pentru cele de nivelul al doilea.

      Pentru anul 2016 proiectul bugetului de nivelul al doilea a fost elaborat pe bază de programe şi performanţe unde accentul este pus pe legăturile dintre politicile şi strategiile naţionale şi locale cu alocarea resurselor şi desemnarea clară a modalităţilor de atingere a obiectivelor dorite prin stabilirea unor rezultate măsurabile ale acţiunilor. Implementarea reformei menţionate în sistemul de planificare are drept obiectiv eficientizarea cheltuielilor publice locale, precum şi realocarea resurselor disponibile pentru priorităţile comunităţii.

      Principalele caracteristici ale bugetării pe programe sunt:

- se bazează pe perspectiva multianuală şi integrarea planurilor şi a cheltuielilor strategice;

- intensifică gradul de responsabilitate şi raportare pentru utilizarea fondurilor publice;

- responsabilitatea şi raportarea sunt transferate la toate instituţiile, aceste nu mai sunt sarcini ale unităţii financiare;

- permite un control mai bun asupra calităţii serviciilor oferite;

- împreună cu bugetarea pe programe este introdus un sistem de monitorizare şi evaluare a obiectivelor realizate.

       Rolul cheie al acestei reforme este de a îmbunătăţi gestionarea finanţelor publice. Bugetarea pe programe este structurată pe programe. Programele reprezintă activităţi grupate menite să contribuie la realizarea scopurilor și obiectivului programului, precum şi indicatorilor de performanţă. În afară de cheltuieli, bugetarea pe programe include informaţii despre produsele sau rezultatele ce urmează a fi obţinute. Bugetarea pe program nu substitue şi nu înlocuieşte bugetarea liniară.

     Estimarea bugetului la partea de venituri pentru anul 2016. Veniturile globale ale bugetului raional pe anul 2016 se estimează în sumă de 160494,2 mii lei, sau cu 6% mai mult faţă de anul 2015. Din suma totală a veniturilor, 11 la sută sau 18200,0 mii lei revin veniturilor proprii a raionului şi 89 la sută sau 142294,2 mii lei - transferurile de la bugetul de stat. În suma veniturilor proprii preconizate, pe primul loc se plasează impozitul pe venitul persoanelor fizice, suma căruia constituie după defalcări, conform cotelor procentuale 6965,0 mii lei sau 38%. Pronosticul încasărilor impozitului pe venitul din salariu se axează pe fondul de remunerare a muncii pe economia naţională, numărul mediu de salariaţi luat ca bază pentru calcularea salariului, cîştigul salarial mediu lunar pe economie prognozat pe anul 2016, scutirile personale şi pentru persoanele întreţinute, scutirile pentru contribuţiile individuale în bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondurilor obligatorii de asistenţă medicală şi cotele pentru venitul impozabil stabilite prin Codul Fiscal. Pe alte taxe şi încasări prognoza s-a efectuat în baza cotelor şi tarifelor stabilite, analizei încasărilor pe anii 2011 – 2015.

     Mijloacele speciale reprezintă o sursă de venit puţin semnificativă, ponderea acestora în volumul veniturilor proprii alcătuieşte 6 la sută. Ca volum nominal, această categorie de venituri însumează 1115,0 mii lei. Suma totală a veniturilor fondurilor speciale vor constitui 2760,2 mii lei. Partea preponderentă o deţine Fondul Republican pentru susţinerea socială a populaţiei cu suma de 2670,2 mii lei. În condiţiile cadrului de resurse financiare se impune ca estimările de cheltuieli ale autorităţilor publice locale să fie în limita volumului de resurse disponibile. În acest context se impune necesitatea optimizării angajării şi cheltuielilor de personal, precum şi aplicarea unui regim strict de economii la cheltuielile pentru mărfuri şi servicii.

    Ca şi în anii precedenţi, bugetul pe anul 2016 are un caracter social pronunţat. Prin urmare, cheltuielile globale pe anul 2016 se estimează în sumă de 160494,2 mii lei cu 9489,7 mii lei sau cu 6% mai mult faţă de cheltuielile aprobate pe anul 2015. Creşterea este condiţionată de majorările salariale ale angajaţilor din sistemul bugetar din 01 aprilie 2016. Cu toate acestea, e necesar de menţionat că necesităţile sau cererile de cheltuieli suplimentare ale autorităţilor publice depăşesc cu mult posibilităţile bugetului. Practic pe majoritatea ramurilor din sectorul social se atestă o creştere a cheltuielilor. În cheltuielile totale ale bugetului, ponderea majoră de 88 la sută sau 141713,2 revine cheltuielilor de ordin social. Astfel pentru finanţarea învăţămîntului în anul 2016 vor fi alocate 117701,6 mii lei sau 70% din volumul total al bugetului. În anul 2016 din buget vor fi finanţate 2 şcoli primare - grădiniţă, 18 gimnazii, 11 licee, cu numărul total de clase de 426 şi 9161 elevi, 1 şcoală specială şi alte instituţii. În anul 2016 pentru şcoli, gimnazii şi licee se prelungeşte implementarea metodei de finanţare pe bază de formulă per elev la nivel naţional, în componenţa transferurilor cu destinaţie specială a bugetului raional fiind prevăzute transferuri categoriale.

    Pentru transferuri categoriale pe anul 2016 se prevăd mijloace financiare în sumă de 89734,9 mii lei. Pentru transferuri categoriale complementare, care vor fi incluse în componenta raională, se propun 6805,2 mii lei. Transferurile categoriale reprezintă mijloace financiare, calculate în bază de formulă, alocate cu titlu definitiv şi în sumă absolută, de la bugetul de stat la bugetele raionale în scopul finanţării instituţiilor de învăţămînt. Cuantumul normativului valoric pentru un „elev ponderat “şi a normativului valoric pentru instituţie, luat în calcul la stabilirea transferurilor categoriale, constituie 9603,0 lei şi, respectiv, 450996,0 lei. Totodată, prin Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 29 mai 2012 în cheltuielile pentru instituţiile preşcolare cît şi pentru gimnazii şi licee sunt prevăzute resurse financiare pentru educaţie incluzivă în sumă de 1889,2 mii lei Pentru acordarea dejunurilor calde elevilor claselor I-IV, în calcul s-a luat numărul elevilor la situaţia din 1 octombrie 2015, numărul de 171 zile alimentaţie şi norma de alimentaţie de 7,45 lei. În anul 2016 vom continua practica de stimulare a tinerilor specialişti care activează în domeniul învăţămîntului. Pentru acest scop în buget sunt prevăzute 1313,4 mii lei. În scopul îmbunătăţirii condiţiilor de odihnă a copiilor în anul 2016 se prevede a prelungi renovarea Taberei de odihnă pentru copii „Codru”. În aceste scopuri se planifică de a aloca iniţial mijloace financiare în sumă de circa 4027,8 mii lei. Inclusiv pentru odihna copiilor în sezonul estival sînt prevăzute mijloace financiare în volum de 1000,0 mii lei, pentru construcţie 800,0 mii lei. La fel se prevede de a îmbunătăţi condiţiile de lucru şi în instituţiile extraşcolare. De asemenea în anul 2016, o creştere semnificativă atestăm şi la cheltuielile pentru cultură, turism şi sport, în aceste scopuri fiind îndreptate 7233,4 mii lei. Prin urmare, în anul 2016 se prevede de a finanţa : - 32 Case de cultură în localităţile rurale; - 1 Casă raională de cultură; - 33 biblioteci; - 1 bibliotecă raională; - 2 muzee; - 1 Centru de tineret or. Bucovăţ; - 39 de colective cu titlul model; - Măsuri sportive şi culturale; - Şcoala sportivă. La fel pentru asigurarea cu medicamente a unor categorii de bolnavi, care sînt stipulaţi în Programul naţional în mărime de 50 la sută şi pentru reparaţia capitală a instituţiilor medico-sanitare publice sînt prevăzute alocaţii din bugetul raional în sumă de 400,0 mii lei. O cotă semnificativă în capitolul de cheltuieli a bugetului raionului o deţin cheltuielile pentru „Asigurări şi asistenţa socială”. Astfel în buget pentru anul 2016 sînt prevăzute mijloace financiare în sumă de circa 16378,2 mii lei, care includ cheltuielile pentru : - Serviciul de deservire la domiciliu 1919,0 mii lei. - Centrul de reabilitare c. Micleuşeni 1046,0 mii lei. - Centrul de zi pentru 55 copii – 520,0 mii lei. - Indemnizaţiile lunare pentru copiii înfiaţi şi cei aflaţi sub tutelă 1150,8 mii lei; - Centrul de plasament – 1318,0 mii lei; - Serviciul de asistenţă socială comunitară – 1656,8 mii lei; - Serviciul de asistenţă parentală – 261,0 mii lei; - Case de copii de tip familial – 320,0 mii lei; - Compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu disabilităţi ale aparatului locomotor – 480,0 mii lei; - Biroul comun de informaţii – 21,0 mii lei; - Serviciul de asistenţă personală – 1177,0 mii lei; - Serviciul de mediatori – 35,0 mii lei. Întru executarea prevederilor art.41 al Legii 821-XII din 24 decembrie 1991, privind protecţia socială a invalizilor, se preconizează mijloace pentru plata compensaţiei la călătorie în transportul urban, suburban şi interurban pentru invalizii de gr. I şi II şi persoanele ce însoţesc un invalid de gr.1 în sumă de 1595,5 mii lei pentru 5366 beneficiari. În proiectul bugetului pe anul 2016 potrivit Legii Fondului Republican sunt prevăzute mijloace financiare în sumă de 2670,2 mii lei. Pentru anul 2016 sunt prevăzute transferuri de la bugetul de stat în sumă totală de 142294,2 mii lei, dintre care : - 20020,0 mii lei transferuri cu destinaţie generală; - 119604,0 mii lei transferuri cu destinaţie specială; - 2670,5 mii lei transferuri din Fondul Republican de susţinere a populaţiei. Sumele transferurilor cu destinaţie generală sunt calculate pe bază de formulă în baza datelor din ultimul an în funcţie de următorii indicatori : capacitatea fiscală pe locuitor din impozitul pe venitul persoanelor fizice, populaţie şi suprafaţa. Transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat se alocă bugetelor UAT pentru finanţarea : - învăţămîntului preşcolar primar secundar-general, special şi complimentar; - competenţelor delegate autorităţilor APL Competenţele în efectuarea cheltuielilor bugetelor UAT pe domenii de activitate sunt delimitate prin legislaţia privind administraţia publică locală şi descentralizarea administrativă. Resursele financiare disponibile urmează să fie direcţionate la programe de importanţă vitală, care ar putea permite soluţionarea programelor stringente fără admiterea de datorii creditoare şi blocaje financiare. La fel la compartimentul „Gospodăria drumurilor” au fost estimate cheltuieli în volum de 6500,0 mii lei, care urmează a fi obţinute de la încasarea taxei de folosire a drumurilor percepută de la posesorii de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova. Şi în final pentru „Alte cheltuieli” ale bugetului raionului, sînt estimate alocaţii bugetare în volum nominal de 4824,0 mii lei, care includ cheltuieli pentru : - Activitatea serviciilor de deservire a clădirii Consiliului raional în sumă de 2107,0 mii lei. - Constituirea fondurilor de rezervă a autorităţilor publice locale de ambele nivele 500,0 mii lei. - Achitarea creditului şi dobînda proiectului „Energetic II” şi Slovenia – 1852,0 mii lei. - Alte cheltuieli – 365,0 mii lei. În scopul atribuirii unui grad mai mare de transparenţă, proiectul bugetului raional pe anul 2016 este prezentat printr-un şir de anexe atît la partea de venituri, cît şi la cheltuieli. Considerăm, că structurarea proiectului bugetului în aşa mod redă mult mai detaliat şi mai desfăşurat indicatorii proiectului bugetului şi face mai accesibilă înţelegerea acestor indicatori de către contribuabili şi beneficiarii de mijloace de la buget, inclusiv şi de către populaţie. Necesităţile de cheltuieli depăşesc cu mult cadrul de resurse disponibile. Însă ceea ce se cuprinde în proiectul bugetului pe anul viitor, propus pentru discuţie este maximum pe care ni-l putem permite. Avînd în vedere că proiectul bugetului se examinează concomitent în prima şi a doua lectură, se propune ca bugetul raional pe anul 2016 să fie aprobat la venituri şi cheltuieli în sumă de 160494,2 mii lei. Vera MANOLI, Şef al Direcţiei finanţeAlte Consultări publice ale proiectelor

Publicat: 08.08.2022   
Accesări: 33
Publicat: 08.08.2022   
Accesări: 25
Publicat: 08.08.2022   
Accesări: 29
Publicat: 08.08.2022   
Accesări: 32
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 17
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 15
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 17
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 14
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 13
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 17
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 11
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 16
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 19
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 15
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 17
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 11
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 15
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 12
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 11
Publicat: 19.05.2022   
Accesări: 196

1 - 20 din 504

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2022 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1197775   Total ieri: 377   Total azi: 248