Prima pagină  »  Transparența decizională  »  Proiecte de decizii
Proiecte de decizii
Proiecte de decizii pentru ședința extraordinară din 23 decembrie 2016
Publicat: 02.12.2016   

PROIECT                                           

 

                                          DECIZIE nr.

                                        din   23  decembrie  2016

 

Cu privire la aprobarea Planului raional

de acţiuni pentru anii 2017-2020 privind implementarea

Strategiei naţionale de prevenire şi control

a bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020

 

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6, lit. e) al legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, cu modificările ulterioare, Hotărîrii Parlamentului nr. 82 din 12 aprilie 2012 „Pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012–2020”, Hotărîrii Guvernului nr. 403 din 06.04.2016 „Pentru aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru anii 2016 - 2020 privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control a bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020”, avînd avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

       1.  Se aprobă:

-       Planul raional de acţiuni pentru anii 2017-2020 privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control a bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020, conform anexei nr. 1.

-      Componenţa nominală a Consiliului raional de coordonare a activităţilor de prevenire şi control al bolilor netransmisibile, conform anexei  nr. 2.

-          Regulamentul Consiliului raional de coordonare a activităţilor de prevenire şi control al bolilor netransmisibile, conform anexei nr. 3.

      2.  Instituţiile medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional, Centrul de Sănătate Publică Strășeni:

-       vor asigura, în limitele competenţelor atribuite, realizarea prezentei decizii şi a acţiunilor incluse în Planul raional de acţiuni pentru anii 2017-2020 privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012–2020.

-          vor raporta anual, pînă la 31 martie, Consiliului raional de Coordonare despre executarea Planului naţional de acţiuni pentru anii 2017-2020 privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012–2020.

     3.  Finanţarea acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni se va efectua din contul şi în limitele mijloacelor bugetului raional, precum şi din alte surse, conform legislaţiei.

     4.  Se stabileşte, că în caz de eliberare din funcţiile publice deţinute a unor membri ai Consiliului raional de coordonare a activităţilor de prevenire şi control al bolilor netransmisibile, atribuţiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate, fără a fi emisă o altă decizie.

      5.  Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui raionului (E. Harcenco)

 

Preşedinte al şedinţei,                                           

                                                                

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                   Nina   RUSU

 

VIZAT:

 

Vicepreşedinte al raionului                                                         Elena HARCENCO

Serviciul juridic                                                                              Ion MALIC

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Planului raional

de acţiuni pentru anii 2017 - 2020 privind implementarea

Strategiei naţionale de prevenire şi control

a bolilor netransmisibile pe anii 2012 - 2020”

 

 

         Potrivit prevederilor pct. 5 al Hotărîrii Guvernului nr. 403 din 06.04.2016 „Pentru aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control a bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020” autorităţile administraţiei publice locale urmează să elaboreze şi să aprobe, planurile locale de acţiuni pentru realizarea Planului naţional de acţiuni respectiv.

          În acest sens, avînd în vedere importanța întreprinderii unor măsuri concrete în scopul diminuării bolilor netransmisibile în raionul Străşeni, se propune proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Planului raional de acţiuni pentru anii 2017-2020 privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control a bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020” comisiei de specialitate pentru examinare şi avizare, Consiliului raional pentru adoptarea deciziei.

 

 

E. Harcenco,

Vicepreşedinte al raionului

 

 

Anexa nr. 2

la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr.       din 23 decembrie 2016

 

 

Componenţa nominală

a Consiliului Raional de coordonare de prevenire

şi control al bolilor netransmisibile

 

 

1.     HARCENCO Elena – vicepreşedinte al raionului Străşeni, preşedinte al Consiliului;

2.     CIOCHINA Ion – medic şef sanitar de stat al raionului, vicepreşedinte al Consiliului;

3.     MAROLA Constantin – şef Secţie Centrul de sănătate publică Străşeni, secretar al Consiliului,

4.     IAŢÎŞIN Andrei – şef al IMSP Centrul de sănătate Străşeni, membru al Consiliului;

5.     TOPOR Iurie – director al IMSP Spitalul raional, membru al Consiliului;

6.     SAGAIDAC Parascovia – şef substaţia AMU Străşeni, membru al Consiliului;

7.     CERTAN Iulia – şef al Direcţiei învăţămînt, membru al Consiliului;

8.     OLEVSCHI Natalia – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, membru al Consiliului;

9.     CATANA Iurie – şef  al Inspectoratului de Poliţie Străşeni, membru al Consiliului;

10.   MANOLE Vera -  şef al Direcţiei raionale finanţe, membru al Consiliului;

11.   DIACENCO Rita – şef al Inspecţia ecologică Străşeni, membru al Consiliului;

12.  SĂNDUŢĂ Oleg – şef al Serviciului Situaţii Excepţionale, membru al Consiliului.

 

 

 

                                                                                                                        Anexa nr. 3

                                                                                                                             la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr.     din 23 decembrie 2016

 

REGULAMENTUL
Consiliului raional de coordonare a activităţilor
de prevenire şi control al bolilor netransmisibile


I. Dispoziţii generale

1. Consiliul raional de coordonare a activităţilor de prevenire şi control al bolilor netransmisibile (în continuare – Consiliu) este creat în calitate de organ consultativ pe lîngă Consiliul raional Străşeni, fără statut de persoană juridică, pentru coordonarea tuturor proceselor necesare organizării eficiente a activităţilor de prevenire şi control al bolilor netransmisibile în raionul Strășeni.

2. Consiliul funcţionează pe baze obşteşti, reflectînd priorităţile şi angajamentul asumat de Republica Moldova în domeniul prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile.

3. Misiunea Consiliului este de a eficientiza comunicarea şi colaborarea intersectorială în implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012–2020, precum şi a programelor naţionale şi planurilor de acţiuni în domeniul prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile, şi în stabilirea unui mecanism de monitorizare eficientă a activităţilor în acest domeniu.

4. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în baza legislaţiei în vigoare şi a prezentului Regulament.

 

II. Atribuţiile de bază ale Consiliului

5. Consiliul exercită următoarele atribuţii:

1) coordonează implementarea Strategiei de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012–2020, programelor raionale şi planurilor de acţiuni în domeniul prevenirii bolilor netransmisibile şi promovării modului sănătos de viaţă, precum şi monitorizarea şi evaluarea eficienţei acestora;

2) asigură participarea părţilor interesate în procesul de monitorizare a activităţilor de prevenire şi control al bolilor netransmisibile în raion şi contribuie la stabilirea legăturilor durabile între toţi factorii-cheie de decizie;

3) promovează parteneriatul intersectorial între instituţiile de stat, raionale şi neguvernamentale pentru prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile şi asigură dialogul reciproc între organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale din raion şi republică;

4) coordonează procesul de elaborare şi de ajustare a legislaţiei naționale în domeniul prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile la legislaţia comunitară, precum şi procesul de implementare a legislaţiei şi a politicilor publice în domeniu;

5) facilitează colaborarea intersectorială pentru elaborarea politicilor publice destinate prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile prioritare şi factorilor de risc ce le determină, şi promovării modului sănătos de viaţă, coordonînd punerea în aplicare a acestora.

 

III. Atribuţiile conducerii şi membrilor Consiliului

6. Preşedintele Consiliului exercită următoarele atribuţii:

1)     convoacă şedinţele Consiliului;

2)     conduce activitatea Consiliului;

3)     semnează deciziile Consiliului şi exercită controlul executării acestora;

4)     exercită şi alte funcţii în conformitate cu prezentul Regulament.

7. Vicepreşedintele Consiliului exercită atribuţiile preşedintelui, în lipsa acestuia.

8. Secretarul Consiliului asigură:

1)      pregătirea materialelor pentru şedinţele Consiliului;

2)   difuzarea deciziilor Consiliului membrilor acestuia, altor instituţii interesate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

3)     generalizarea rezultatelor privind executarea deciziilor adoptate şi informarea preşedintelui Consiliului despre aceasta;

4)     elaborarea planurilor de activitate a Consiliului în baza propunerilor preşedintelui (vicepreşedintelui), membrilor Consiliului şi autorităţilor publice, inclusiv prezentarea lor spre examinare la şedinţele Consiliului;

5)      altă activitate a Consiliului sub aspect organizatoric, analitic şi informativ.

9. Membrii Consiliului sînt obligaţi:

1)     să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu prezentul Regulament;

2)     să participe la şedinţele Consiliului;

3)     să informeze conducerea instituţiilor pe care le reprezintă despre deciziile adoptate în cadrul şedinţelor.

 

IV. Organizarea activităţii Consiliului

10. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în şedinţe plenare, organizate cel puţin o dată în semestru.

11. Şedinţele Consiliului sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor acestuia prezenţi.

12. La şedinţele Consiliului pot participa ca invitaţi şi alte persoane, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor publice, întreprinderilor, mass-media, organizaţiilor neguvernamentale, organizaţiilor internaţionale şi ai altor beneficiari de informaţie, fără drept de vot.

13. Lucrările tehnice de secretariat se asigură de Centrul raional de sănătate publică.

14. Pentru realizarea misiunii sale, Consiliul este în drept să instituie grupuri tehnice de lucru pe diferite domenii specifice, care vor întruni specialiştii în domeniul prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile, din sectorul de stat, neguvernamental, precum şi parteneri pentru dezvoltare.

 

V. Şedinţele Consiliului

15. Şedinţele Consiliului sînt organizate la iniţiativa preşedintelui, vicepreşedintelui sau secretariatului Consiliului ori la solicitarea a 1/3 din membrii acestuia, cu informarea secretariatului cu o lună înainte despre această intenţie.

16. Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului se întocmeşte de către secretar, la propunerea preşedintelui, şi se prezintă membrilor Consiliului pentru completări şi modificări cu cel puţin 14 zile lucrătoare înainte de convocarea şedinţei, după care se prezintă spre aprobare preşedintelui Consiliului cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de convocarea şedinţei.

17. Ordinea de zi definitivată se aduce la cunoştinţa membrilor Consiliului şi, după caz, persoanelor invitate cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de convocarea şedinţei.

18. Şedinţele sînt prezidate de preşedintele Consiliului sau de vicepreşedinte, în lipsa acestuia.

19. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului se întocmeşte de către secretarul acestuia, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei şi se semnează de către preşedintele şi secretarul Consiliului.

 

VI. Deciziile Consiliului

20. În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă decizii în problemele ce ţin de competenţa sa.

21. Deciziile Consiliului se adoptă cu votul majorităţii membrilor Consiliului prezenţi la şedinţă. Membrii Consiliului sînt parteneri egali, cu drepturi depline de participare şi implicare în procesul de luare a deciziilor şi au dreptul de a-şi delega votul reprezentanţilor autorizaţi de ei.

22. Deciziile Consiliului sînt semnate de către preşedintele acestuia.

23. Rectificarea sau modificarea prezentului Regulament va fi aprobată prin votul a cel puțin 2/3 din membrii aleşi ai Consiliului.

 

 Anexa nr. 1

la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr.     din 23 decembrie2016

 

Plan raional de acţiuni pentru anii 2017-2020 privind implementarea

Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020

 

 

Nr. d/o

 

Acțiunile întreprinse pentru

realizarea obiectivelor

 

Termenele de realizare

 

Responsabilii de implementare

 

Indicatorii de progres

 
 

 

 

1

2

3

4

5

 

1.  Obiectiv general: Dezvoltarea unui cadru raional intersectorial pentru prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile

 

1.1.   Obiectiv specific: Consolidarea acţiunilor multisectoriale şi parteneriatelor pentru a accelera răspunsul ţării în prevenţia şi controlul bolilor netransmisibile

 

1.1.1.

Monitorizarea anuală a implementării Planului de acţiuni şi informarea Consiliului de coordonare privind nivelul de realizare a planului şi progresele în prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile

Anual, aprilie

Centrul de sănătate publică Străşeni,

IMSP Centrele de sănătate

IMSP Spitalul raional

Raport de monitorizare a implementării Planului de acţiuni elaborat şi prezentat Consiliului de coordonare

 

1.1.2.

Evaluarea Planului de acţiuni privind performanţele ţintelor pentru prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile, cu valoarea inițială a a. 2013

2020

Centrul de sănătate publică Străşeni,

IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional

Raport de evaluare a Planului de acţiuni elaborat

 

1.1.3.

Participarea în cadrul grupului tehnic de lucru privind activitatea serviciilor publice în domeniul prevenţiei şi controlului bolilor netransmisibile şi a factorilor de risc ce le determină

2017-2020

Centrul de sănătate publică Străşeni, IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional, Agenția teritorială centru CNAM, Direcţia raională pentru siguranţa alimentelor, Direcţia agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului, Direcția  învăţămînt, Inspectoratul  ecologic, Direcţia  asistență socială şi protecţie a familiei

Nr. de şedinţe a grupului tehnic de lucru organizate

 

1.1.4.

Plasarea materialelor informative pe paginile oficiale web ale instituţiilor publice responsabile din raion pentru asigurarea unei comunicări eficiente în domeniul prevenţiei şi controlului bolilor netransmisibile

2017-2020

Centrul de sănătate publică Străşeni, IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional

Nr. materialelor informative

 

1.1.5.

Formarea continuă a partenerilor din diferite sectoare nonmedicale în domeniul prevenţiei şi controlului bolilor netransmisibile

2017 - 2020

Centrul de sănătate publică Străşeni, IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional

Nr. de instruiri organizate

Nr. de materiale informative

Nr. de persoane instruite

 

1.1.6.

Elaborarea Programului raional privind

sănătatea mintală

2017-2020

IMSP Centrul de sănătate Strășeni, IMSP CS, IMSP Spitalul raional

Program elaborat

 

1.1.7.

Elaborarea Programului raional de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat

2017-2020

IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional, Centrul de sănătate publică Străşeni,

Program elaborat

 

 

1.1.8.

Realizarea activităţilor în prevenirea şi controlul diabetului zaharat, conform noului Program naţional de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat pentru anii 2017-2021, în limitele mijloacelor financiare alocate

2017-2020

IMSP Centrul de sănătate Străşeni, IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional, Centrul de sănătate publică Străeşni, Direcția raională pentru siguranţa alimentelor

 

Numărul de rapoarte de monitorizare privind realizarea activităţilor Programului .

Raport de evaluare elaborat

1.1.9.

Realizarea activităţilor în prevenirea şi controlul bolilor cardiovasculare, conform Programului raional de prevenire şi control al bolilor cardiovasculare pentru anii 2014-2020 în limitele mijloacelor financiare

2017-2020

IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional

 

Numărul de rapoarte de monitorizare privind realizarea activităţilor Programului

Raport de evaluare elaborat

1.1.10.

Elaborarea Programului raional de control al cancerului

2017

IMSP Centrele de sănătate

IMSP Spitalul raional, Centrul de sănătate publică Străşeni

Program elaborat

1.1.11.

Realizarea activităţilor în prevenirea şi controlul cancerului, conform noului Program raional de control al cancerului pentru anii 2017-2020, în limitele mijloacelor financiare alocate

2017-2020

IMSP Centrele de sănătate

IMSP Spitalul raional, Centrul de sănătate publică Străşeni, Direcţia asistență socială şi protecţie a familiei

Raport, monitorizare a activităţilor Programului elaborat .

Nr. beneficiari de ajutor material din fondurile locale de susținere a populației. Raport de evaluare

1.1.12.

Realizarea activităţilor de reducere a afecţiunilor determinate de deficienţa de fier şi acid folic, conform Programului raional de reducere a afecţiunilor determinate de deficienţa de fier şi acid folic pînă în anul 2017

2017

Centrul de sănătate publică Străşeni, IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional

 

Raport de monitorizare a activităţilor Programului elaborat

1.2. Obiectiv specific: Dezvoltarea sistemului raional de supraveghere a bolilor netransmisibile şi a factorilor de risc

1.2.1.

Implementarea indicatorilor standart de monitorizare a bolilor netransmisibile în baza ţintelor prezentului Plan de acţiuni

2017-2020

Centrul de sănătate publică Străşeni, IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional

Set de indicatori

Standardizaţi implementați

1.2.2.

Evaluarea şi actualizarea setului de date statistice, conform recomandărilor OMS, colectarea, analiza şi raportarea la nivel local, regional şi naţional privind monitorizarea bolilor netransmisibile şi a factorilor de risc ce le determină

2017-2020

Centrul de sănătate publică Străşeni, IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional

Raport de evaluare Set de date statistice actualizat, conform recomandărilor

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii

1.2.3.

Implementarea mecanismului de monitorizare şi evaluare a eficienţei politicilor publice de prevenţie şi control al bolilor netransmisibile

2017-2020

Centrul de sănătate publică Străşeni, IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional

Mecanism de monitorizare şi evaluare implementat şi instituit

1.2.4.

Consolidarea capacităţilor specialiştilor responsabili de monitorizarea şi evaluarea programelor axate pe bolile netransmisibile la care am  participat

2017-2020

Centrul de sănătate publică Străşeni, IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional

Numărul de ateliere de

formare/ specializare

100% de specialişti responsabili posedă capacităţi necesare

2.          Obiectiv general: Reducerea factorilor de risc al bolilor netransmisibile

2.1. Obiectiv specific: Reducerea nivelului de expunere a populaţiei la factorii de risc modificabili comuni pentru bolile netransmisibile prioritare

2.1.1.

Realizarea activităţilor de reducere a consumului nociv de alcool, conform Programului raional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020, în limitele mijloacelor financiare alocate

2017- 2020

Centrul de sănătate publică Străşeni, IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional, Direcția raională pentru siguranţa alimentelor, Direcția învăţămînt, Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

Numărul de rapoarte de monitorizare privind realizarea activităţilor Programului .

Raport de evaluare elaborat .

 

 

2.1.2

 

Elaborarea unui Program

raional privind controlul tutunului pentru anii 2017-2020

2017

Centrul de sănătate publică Străşeni, IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional

Program elaborat

2.1.3.

 

Realizarea activităților de reducere

a bolilor netransmisibile legate de dietă, subnutriţie şi deficienţe nutriţionale, conform Programului raional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020

2017-2020

Centrul de sănătate publică Străşeni, IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional, Direcţia raională pentru siguranţa alimentelor, Direcţia învăţămînt

Numărul de rapoarte de monitorizare privind realizarea activităţilor Programului.

Raport de evaluare elaborat.

2.2 . Obiectiv specific: Reducerea cu cel puţin 5% a inactivităţii fizice şi sedentarismului în rîndul populaţiei

2.2.1.

Implementarea ghidului privind activitatea fizică şi sănătatea pentru diferite grupuri de populaţie

2018-2020

Centrul de sănătate publică Străşeni, IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional, Direcția învăţămînt

Ghid implementat

2.2.2.

Organizarea campaniilor publice de promovare a culturii fizice, orientate spre comunitate, familie şi individ

2017-2020

Direcţia învăţămînt, Centrul de sănătate publică Străşeni, IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional, Sursele mass-media

Numărul de campanii

organizate

70% din populaţia generală cunosc despre importanţa activităţilor fizice

2.2.3.

Elaborarea planurilor urbanistice a localităţilor cu includerea pistelor pentru ciclism şi mers sportiv

2017-2020

 

Autorităţile publice locale de nivelul întîi

Numărul de planuri de urbanism elaborate şi aprobate

2.2.4.

Popularizarea în or. Strășeni a pistelor pentru ciclism  și a spaţiilor de joacă şi activitate fizică sigure

2017-2020

 

Primăria Străşeni

Numărul de piste şi spaţii de joacă şi activitate fizică create şi sigure

2.2.5.

Promovarea iniţiativelor de restabilire a secţiilor sportive, taberelor sportive şi terenurilor sportive pentru a încuraja practicarea activităţilor fizice printre copii şi tineri

2017-2018

Direcția învăţămînt, Centrul de sănătate publică Străşeni, IMSP Centrele de sănătate, Autorităţile publice locale de nivelul întîi

Numărul de activităţi desfăşurate sau campanii de promovare

2.2.6.

Renovarea şi construcţia terenurilor

sportive în localităţile raionului

2017-2020

Autorităţile publice locale de nivelul întîi,  Direcţia învăţămînt, Secţia raională cultură, turism, tineret şi sport.

Numărul de terenuri sportive renovate şi construite

3. Obiectiv general: Consolidarea eforturilor sistemului de sănătate în prevenţie şi controlul bolilor netransmisibile

3.1. Obiectiv specific: Sporirea cu  20% către anul 2020 a activitătilor organizate de sistemul de sănătate axate pe prevenţie şi controlul bolilor netransmisibile

3.1.1.

Instruirea continuă a cadrelor medicale în domeniul prevenţiei, diagnosticului precoce şi managementului bolilor netransmisibile

2017-2020

Centrul de sănătate publică Străşeni, IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional

Nr. personal medical instruit

3.1.2.

Actualizarea/ şi implementarea ghidurilor bazate pe dovezi şi protocoalelor pentru lucrătorii medicali în depistarea precoce a bolilor netransmisibile, a factorilor de risc asociaţi şi controlul acestora

2017-2019

Centrul de sănătate publică Străşeni, IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional,

Nr.de ghiduri, protocoale actualizate / implementate

3.1.3.

Dezvoltarea şi menţinerea la nivel raional a reţelelor de şcoli pentru pacienţii cu boli netransmisibile (de exemplu, „şcoala inimii”,„şcoala pacientului cu diabet”) şi implementarea curriculumului pentru aceste şcoli.

2017-2020

Centrul de sănătate publică Străşeni, IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional

Reţea dezvoltată. Curriculumul implementat Nr. de scoli implicate în reţea Nr.de  pacienţi ce frecventează aceste şcoli

3.1.4.

Acoperirea populaţiei din grupurile ţintă prestabilite cu programe de screening (cancer col uterin, cancer mamar, cancer prostată, hipertensiune arterială, AVC- (accident vascular-cerebral), diabet zaharat)

2017-2020

Centrul de sănătate publică Străşeni, IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional,

Ponderea populaţiei din grupurile ţintă incluse in programe de screening

3.1.5.

Identificarea şi implementarea unor modalităţi flexibile de stimulare a lucrătorilor medicali în derularea activităţilor de educare a pacienţilor în domeniul prevenţiei bolilor netransmisibile şi promovării sănătăţii

2017

IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional

Indicatorii de performanţă identificaţi şi aprobaţi

Raport de monitorizare privind implementarea indicatorilor

3.2. Obiectiv specific: Asigurarea accesului echitabil la servicii medicale calitative, punînd accentul pe asistenţa medicală primară

3.2.1.

Acordarea medicamentelor compensate pentrua sigurarea controlul bolilor netransmisibile

2017-2020

IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional

Medicamente compensate acordate

3.2.2.

Crearea cabinetelor de consiliere şi asigurarea funcţionalităţii lor în reducerea factorilor de risc pentru bolile netransmisibile

2017-2020

IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional

Centre de consiliere create,

Ghiduri implementate,  Nr. de cadre medicale informate

3.2.3.

Dezvoltarea parteneriatelor publice-private pentru serviciile de îngrijiri paliative

2017-2020

IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional

Nr. acordurilor de

parteneriat încheiate

4. Obiectiv general: Fortificarea componentei de promovare a sănătăţii şi creşterea nivelului de responsabilitate a cetăţenilor pentru propria sănătate

4.1. Obiectiv specific: Creşterea către anul 2020 a ponderii populaţiei generale ce posedă cunoştinţe şi atitudini pozitive pentru practici sănătoase în vederea prevenirii bolilor netransmisibile cu 10% la adulţi   şi cu  25% la copii  şi tineri,  şi pînă la 5% a populaţiei ce a adoptat aceste practici

4.1.1.

Realizarea campaniilor de informare şi comunicare în cadrul programelor elaborate şi aprobate în domeniul controlului bolilor netransmisibile şi a factorilor prioritari de risc

2017-2020

Centrul de sănătate publică Străşeni, IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional, Direcția învăţămînt, Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, în colaborare cu mass-media şi organizaţiile neguvernamentale

Numărul de campanii desfăşurate

4.1.2.

Asigurarea implementării şi evaluarea noului Program raional de promovare a sănătăţii pentru anii 2017-2020, în limitele mijloacelor financiare alocate

2017-2020

Centrul de sănătate publică Străşeni, IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional, Direcţia învăţămînt, Direcţia raională pentru siguranţa alimentelor,

Inspectoratul Ecologic , Direcţia asistenţă socială şi  protecţie a familiei

Nr. de rapoarte de monitorizare privind implementarea Programului

Raport de evaluare elaborat

4.1.3.

Implementarea ghidului Normele

modului sănătos de viaţă pentru toate vîrstele”

2017

Centrul de Sănătate Publică, IMSP Centrele de sănătate,

IMSP Spitalul raional

Ghid implementat

4.2 .Obiectiv specific: Crearea şi extinderea iniţiativelor de „medii sănătoase”

4.2.1.

Fortificarea capacităţilor la nivel raional şi elaborarea suportului metodologic privind implementarea iniţiativei „Şcoli care promovează sănătatea”

2017

Centrul de sănătate publică Străşeni, IMSP Centrele de sănătate, IMSP Spitalul raional, în parteneriat cu organizaţii neguvernamentale, Direcţia învăţămînt

Nr. de instruiri.

Nr. de materiale metodice implementate .

4.2.2.

Crearea parteneriatelor publice private pentru asigurarea implementării cerinţelor/criteriilor „şcolilor care promovează sănătatea” în instituţiile de educaţie

2017-2020

Autorităţile publice locale de nivelul întîi, în colaborare cu societatea civilă şi organizaţiile neguvernamentale.

Acorduri de parteneriate publice- private semnate

 

 

Anexă

la Planul raional de acțiuni pentru anii 2017-2020

Privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire

şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020

 

Ţintele raionale pentru prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile,  în anii 2016-2020

conform recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii

 

Elementul-cadru

Țintele  raionale către anul 2020

(în raport cu anul 2013)

Indicatorii

Relevanta actuală a indicatorului şi sursa actuală/sau posibilă de colectare a lui

A.   Mortalitatea şi morbiditatea

Mortalitatea prematură cauzată de bolile netransmisibile

1. Reducerea către anul 2020 a mortalităţii prin bolile cardiovasculare cu 10 %, cancer cu 7%, bolile digestive, bolile respiratorii cronice şi diabetul cu 10%

1. Probabilitatea necondiţionată de deces printre persoanele cu vîrsta cuprinsă între 30-70 de ani, de boli cardiovasculare, cancer, boli digestive cronice, boli respiratorii cronice şi diabet

Indicatorul este relevant, poate fi calculat şi măsurat

2. Indicator adiţional Incidenţa cancerului, în funcţie de tipul de cancer, la 100 000 de locuitori

Indicatorul este relevant, poate fi calculat şi măsurat

B.  Factori de risc comportamentali

Consumul nociv de alcool

2. Reducerea cu 5% a consumului nociv de alcool în rîndul persoanelor de vîrstă 15+ ani

3. Consumul total (înregistrat şi neînregistrat) de alcool pe cap de locuitor (în

vîrstă de 15 + ani) în litri de alcool pur

Indicatorul este relevant

Sursa: studii periodice (de exemplu: Studiu de Indicatori Multipli în Cuiburi, Studiul Demografic şi de Sănătate)

4. Prevalenţa consumului de alcool în rîndul adolescenților şi adulților,

standardizată conform vîrstei

Indicatorul este relevant

Sursa: studii periodice (de exemplu: Studiul prevalenţa factorii de risc pentru bolile netransmisibile, abordarea supravegherii pe paşi a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Studiu de Indicatori Multipli în Cuiburi)

5. Morbiditatea şi mortalitatea determinată de consumul nociv de alcool în

rîndul adolescenţilor şi adulţilor

Indicatorul este relevant

Sursa: datele Centrul Naţional de Management în Sănătate al Ministerului Sănătăţii

Inactivitatea fizică

3. Reducerea  cu 5% a prevalenţei inactivităţii fizice

6. Prevalenţa inactivităţii fizice la adolescenţi (definită ca o activitate fizică de intensitate moderată pînă la viguroasă, efectuată mai puţin de 60 de minute pe zi)

Indicatorul este relevant

Sursa: studii periodice

7. Prevalenţa persoanelor cu vîrsta de 18 + ani  insuficient active fizic, standardizată conform vîrstei (definită ca o activitate fizică de intensitate moderată, efectuată mai puţin de 150 minute pe săptămînă sau un echivalent)

Indicatorul este relevant

Sursa: studii periodice (Studiul prevalenţa factorii de risc pentru bolile netransmisibile, abordarea supravegherii pe paşi a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii)

 

Consumul de sare / sodiu

4. Reducerea cu 30% a consumului mediu de sare / sodiu de către populaţie

8. Consumul mediu de sare (clorură de sodiu) pe zi în grame printre

persoanele cu vîrsta de 18 + ani, standardizat conform vîrstei

Indicatorul este relevant

Sursa: din studii periodice de consum alimentar, de excreţie a sodiului cu urina, cu suport extern (Organizaţia Mondială a Sănătăţii)

Consumul de tutun

5. Reducerea  cu 3% a prevalenţei consumului curent de tutun în rîndul adolescenţilor şi adulţilor

9. Prevalenţa consumului curent de tutun în rîndul adolescenţilor

Indicatorul este relevant

Sursa: studii periodice (Studiul Global privind

fumatul la adolescenţi)

10. Prevalenţa consumului curent de tutun printre persoanelor cu vîrsta de 18

+ ani, standardizată conform vîrstei

Indicatorul este relevant

Sursa: studii periodice (Studiu de Indicatori Multipli în Cuiburi, Studiul prevalenţa factorii de risc pentru bolile netransmisibile, abordarea supravegherii pe paşi a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii)

C. Factori de risc biologici

Creşterea tensiunii arteriale

6. Reducea cu 10% a prevalenţei

hipertensiunii arteriale

11. Prevalenţa tensiunii arteriale ridicate printre persoanele cu vîrsta de 18 + ani, standardizată conform vîrstei (definită ca tensiune arterială sistolică ≥ 140 mmHg şi /sau tensiunea arterială diastolică ≥ 90 mmHg)

Indicatorul este relevant

Sursa: studii periodice (Studiul prevalenîa factorii de risc pentru bolile netransmisibile, abordarea supravegherii pe paşi a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii sau alte studii similare)

Diabetul şi obezitatea

7. Reducerea cu 5% a valorii medii a glucozei sanguine la  populaţia adultă şi cu 15% a prevalenţei glucozei sanguine ridicate la populaţia adultă

12. Prevalenţa glucozei sanguine ridicate /diabetului la persoanele cu vîrsta 18+ ani, standardizată conform vîrstei (definită ca valoarea glicemiei bazale, în sînge capilar integral ≥ 6,1 mmol / l ), care se află sub medicaţie pentru reducerea glucozei sanguine

Indicatorul este relevant

Sursa:  studii periodice (Studiul prevalenţa factorii de risc pentru bolile netransmisibile, abordarea supravegherii pe paşi a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii sau alte studii similare) pentru grupul de vîrstă 18 – 69 ani

7.1.Asigurarea de 0 creştere a obezităţii

13. Prevalenţa supraponderalităţii şi obezităţii la adolescenţi (definită conform referinţelor de creştere ale OMS, pentru copiii de vîrsta şcolară şi adolescenţi, o deviere standard a indicelui masei corporale în funcţie de vîrstă şi sex– supraponderalitate şi două devieri standard a indicelui masei corporale (IMC) în funcţie de vîrstă şi sex – obezitate)

Indicatorul este relevant

Sursa: studii periodice (Obezitatea la Copii de Vîrstă şcolară) pentru elevii din clasele primare; date statistice obţinute în urma examenului anual medical al elevilor, cu reactualizarea lor;

date din fişa medicală a pacientului (format electronic), cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal;

date privind folosirea pentru măsurători a

echipamentului standardizat

14. Prevalența supraponderalității Ьi obezității la persoanele cu vîrsta de 18 + ani, standardizată  conform vîrstei (definite ca indicele masei corporale ≥ 25 kg / m² - supraponderalitate, şi IMC ≥ 30 kg / m² - obezitate)

Indicatorul este relevant

Sursa: studii periodice (Studiul prevalența factorii de risc pentru bolile netransmisibile, abordarea supravegherii pe paşi a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii sau alte studii similare) pentru grupul de

vîrstă 18 – 69 ani

 

 

 

15.  Disponibilitatea, după caz, cu vaccinuri împotriva papilomavirus, în conformitate cu programele şi politicile naţionale

Indicatorul nu poate fi obţinut

Sursa posibilă în perspectivă

16. Acoperire cu vaccinare împotriva virusului hepatitei B, monitorizat la numărul de doze de vaccine terţe Hepatita - B (HepB3 ) administrate sugarilor

Indicatorul este relevant

Sursa: rapoartele de implementare a Programului

Naţional de imunizări

Furnizat de Centrul Naţional de Sănătate Publică

17. Ponderea femeilor cu vîrsta cuprinsă între 30-49 ani supuse screening- ului pentru cancer de col uterin, măcar o dată sau de mai multe ori, precum şi a celor din grupurile de vîrstă mai mică sau mare în conformitate cu programele şi politicile naţionale

Indicatorul este relevant

Sursa: Studii periodice (Studiul prevalenţa factorii de risc pentru bolile netransmisibile, abordarea supravegherii pe paşi a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii), programe organizate de screening de col uterin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect

                                           DECIZIE nr. 5/4

                                                                   din  23 decembrie  2016                       

                                                                                     

Cu privire la alocarea mijloacelor

financiare din componenta raională

 

     În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu  modificările ulterioare, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi Hotărîrii Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se alocă 75,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul componentei raionale pentru finalizarea lucrărilor de reconstrucţie a reţelei interioare şi exterioare de canalizare a L.T.”Universul” din s. Scoreni.

          2.  Aparatul preşedintelui (dna Galina Sîrbu), în calitate de beneficiară a mijloacelor alocate, va perfecta în modul stabilit documentele necesare pentru finanţarea cheltuielilor în cauză.

          3. Se alocă 65,0 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul componentei raionale pentru reparaţia autobuzului şcolar.

     4.  Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei  finanţe  (V. Manoli), vicepreşedintele raionului (I. Ursu), şeful Direcţiei învăţămînt (I.Certan).

        5.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa). 

 

 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                           

                           

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                  Nina  RUSU

 

 

AVIZAT:

 

Direcția finanțe                        V. Manoli

Direcția învățămînt                  I. Certan

Serviciul juridic                        I. Malic

 

 

Notă informativă

la proiectul de Decizie a Consiliului raional nr. 2/15 din 20 mai 2016

„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională”

 

     Proiectul de decizie se propune spre examinare în comisia de specialitate în legătură cu faptul că prin Decizia Consiliului raional nr. 2/15 din 20 mai 2016 s-au alocat din componenta raională 168,7 mii lei pentru reconstrucţia reţelelor interioare şi exterioare de canalizare a L.T. „Universul” din s. Scoreni, dar în timpul efectuării lucrărilor au apărut lucrări neprevăzute în devizul de cheltuieli.

Pentru finalizarea lucrărilor iniţiate deja se propune alocarea sumei de 75,0 mii lei.

 

 

 

Şef al Direcţiei finanţe                                                               Vera Manoli

 

Proiect

DECIZIE  nr. 5/1

 din  23 decembrie  2016

Cu privire la corelarea

Bugetului raional pe anul 2016                                            

 

       În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare şi  art. 26 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, Legii nr. 236 din 03 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2017, examinînd nota informativă,  Consiliul raional DECIDE:

 

      1. Se aprobă modificările în Decizia Consiliului raional nr. 7/10 din 27 noiembrie 2015 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2016” după cum urmează:

- în punctul 4 la prezenta decizie cifra „139624,0” se substituie cu cifra „139384,4”, cifra „18170,7” se substituie cu cifra „20020,0”.

- în anexa nr. 1 „Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional pe anul 2016 ” sintagma „Venituri, total” cifra „158331,7”se substituie cu cifra „160181,0;”.

- sintagma „Transferuri curente primite cu destinaţie generală” cifra „19896,0” se substituie cu cifra „21745,3”.

- anexa nr. 2 „ Veniturile bugetului raional pe anul 2016” sintagma „Transferuri” cifra „141131,7” se substituie cu cifra „141981,0”;

- sintagma „Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II” cifra „19896,7” se substituie cu cifra „21745,3”;

- sintagma „Total general venituri” cifra „158331,7” se substituie cu cifra „160181,0”.

- în anexa nr. 3 „ Resursele şi cheltuielile bugetului raional conform clasificaţiei funcţionale şi programe pe 2016” sintagma „cheltuieli recurente în total” cifra „158331,7”   se substituie cu cifra „160181,0”;

- sintagma „Grupa principală 1 resurse total” cifra „8952,0” se substituie cu cifra „9477,0”.

- sintagma „Servicii de suport pentru executarea guvernării” cifra „4198,0” se substituie cu cifra „4723,0”;

- sintagma „Grupa principală 3 cifra „675,7” se substituie cu cifra „2000,0”.

- în anexa nr. 4 „ Efectivul limită a unităţilor de personal pe instituţiile finanţate din bugetul local” sintagma „Consiliul raional, Total general” cifra „158331,7”se substituie cu cifra „160181”;

- sintagma „Alte acţiuni generale” şi sintagma „Serviciul auxiliar” cifra „3833,0” se substituie cu cifra „5682,3”.

2.  Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii șeful Direcţiei Finanţe (V. Manoli).

3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa)

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                  _________________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                           Nina RUSU

 

AVIZAT:

Direcţia finanţe                                                         V. Manoli

Serviciul  juridic                                                        I. Malic

 

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2016”

 

        Întru respectarea prevederilor art. 23 din  Legea nr. 397 - XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi art. 55, alin (5) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar –fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 care prevăd că în termen de 30 de zile de la data publicării legii de modificare a Legii bugetului de stat pe anul 2016  în Monitorul Oficial, autorităţile reprezentative şi deliberative urmează să-şi coreleze bugetele proprii cu prevederile legii menţionate. În caz de nerespectare a acestor prevederi,  transferurile de la bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale se suspendă. Reieşind din aceste considerente se propune proiectul de decizie spre avizare comisiilor consultative, examinare şi aprobare Consiliului raional.

 

 

Şef al Direcţiei finanţe                                                                   Vera Manoli

 

Proiect

DECIZIE  nr. 5/2

 din  23 decembrie 2016

Cu privire la corelarea                                                                     

bugetului raional pe anul 2017

 

       În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare ulterioare, art. 26 al Legii nr. 397 - XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare,  examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

 

      1. Se aprobă modificările şi completările în decizia Consiliului raional nr. 4/10 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2017” după cum urmează:

     -  în punctul 4 la prezenta decizie cifra „142300,7” se substituie cu cifra „139065,0”, cifra „21741,0” se substituie cu cifra „22392,5” şi cifra „120559,7” se substituie cu cifra „116342,5”.

     -  în punctul 9 cifra „6869,2” se substituie cu cifra „7318,8” şi se completează cu următorul conţinut „Se acceptă alocarea mijloacelor financiare din componenta raională în sumă de 2000,0 mii lei pentru achitarea serviciilor de transportare a elevilor”.

      -   punctul 16 se înlocuieşte cu un alt conţinut:

”16. Se autorizează Preşedintele raionului cu rolul de administrator de buget:

    - să modifice planurile alocaţiilor între nivele ale clasificaţiei economice (K2) în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3), în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal şi fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi a transferurilor interbugetar;

  - să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziţiei, alocaţiile repartizate prin decizia autorităţii reprezentative şi deliberative din fondul de rezervă, precum şi transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele locale, repartizate prin acte normative, decît legea bugetului de stat.”

    -  Anexa nr. 1 „Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional pe anul 2017 ” se substituie cu un nou conţinut (se anexează);

      -  Anexa nr. 2 „ Veniturile bugetului raional pe anul 2017” se substituie cu anexa nr. 2 cu un nou conţinut (se anexează);

   - Anexa nr. 3 „ Resursele şi cheltuielile bugetului raional conform clasificaţiei funcţionale şi programe pe 2017   se substituie cu anexa nr. 2 cu un nou conţinut (se anexează);

     -  Anexa nr. 4 „ Efectivul limită a unităţilor de personal pe instituţiile finanţate din bugetul local” se substituie cu un nou conţinut (se anexează);

     -  Anexa nr.7 ”Lista instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general cu suma mijloacelor financiare prevăzute în buget pe anul 2017 pe bază de formulă ” se abrogă.

        2.  Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii Şeful Direcţiei Finanţe (V. Manoli).

      3.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa)

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                  _________________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                           Nina RUSU

 

AVIZAT:

Direcţia finanţe                                                         V. Manoli

Serviciul  juridic                                                        I. Malic

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2017”

 

     În legătură cu faptul că suma transferurilor de la Bugetul de stat către bugetul raional pe anul 2017 a fost modificată şi micşorată  cu 3235,7 mii lei, după cum urmează:

- transferurile cu destinaţie generală s-au majorat cu 981,5 mii lei;

- transferuri cu destinaţie specială pentru învăţămîntul secundar general şi special s-au micşorat cu 4156,9 mii lei în legătură cu reorganizarea şcolilor- primare Stejăreni şi Negreşti şi la fel cu lichidarea şcolii auxiliare;

-  transferurile cu destinaţie specială pentru asistenţa socială s-au micşorat cu 60,3 mii lei în legătură cu micşorarea numărului tinerilor specialişti.

        La fel, întru neadmiterea restanţei la salariu şi a datoriilor creditoare la serviciile de transportare a elevilor se propune completarea punctului  9 la prezenta decizie.

       În legătură cu modificarea proiectului de decizie bugetară anuală, reglementate prin art.47 şi 55 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, se propune modificarea anexei nr.4 „Efectivul limită a unităţilor de personal pe instituţiile finanţate din bugetul local” deoarece fiind aprobată şi suma  alocaţiilor  nu va da posibilitate executorilor de buget de a redistribui între articolele clasificaţiei bugetare în caz de necesitate.

      Din aceleaşi considerente se propune de a abroga anexa nr.7 la prezenta decizie „Lista instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general cu suma mijloacelor financiare prevăzute în buget pe anul 2017 pe bază de formulă”.

     În viitor pentru transparenţă,  informaţia prezentată în anexa nr.4 şi nr. 7 va fi oglindită în Nota informativă la proiectul bugetului raional.

       Proiectul de decizie se propune comisiei de specialitate pentru examinare şi avizare, Consiliului raional pentru adoptarea deciziei.

 

Şef al Direcţiei finanţe                                                               Vera Manoli

 

Proiect

                           DECIZIE nr. 5/3

                         din  23 decembrie  2016 

                                                                                                                                        

Cu privire la modificarea  Deciziei

Consiliului raional nr. 2/15 din 20 mai 2016

 

     În conformitate cu prevederile art. 46 al Legii nr. 436 - XVI din 13 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii 317 din 18 iulie 2003 ,,Privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, examinînd nota informativă,  Consiliul raional DECIDE:

 

  1. Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 2/15 din 20 mai 2016 ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională”, după cum urmează:

 - în Anexa ”LISTA instituțiilor de învățămînt primar și secundar general cărora li se alocă mijloace financiare din componenta raională” poziția

1.

L.T. “I. Vatamanu” or. Străşeni

Schimbarea   sistemului de încălzire.

325,0

 va  avea următorul conținut:

1.

L.T. “I. Vatamanu” or. Străşeni

Schimbarea   sistemului de încălzire.

250,0

 

    3.  Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei  finanţe  (V. Manoli).

    4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa). 

 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                                                                              

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                  Nina  RUSU

 

 

AVIZAT:

 

Direcția finanțe                          V. Manoli

Direcția învățămînt                    I. Certan

Serviciul juridic                          I. Malic

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea Deciziei

Consiliului raional nr. 2/15 din 20 mai 2016”

 

      În legătură cu necesitatea finalizării lucrărilor de reconstrucţie a reţelelor exterioare şi interioare de canalizare a L.T. „Universul” s. Scoreni se propune substituirea cifrei „325,0” cu cifra „250”.

 

Şef al Direcţiei finanţe                                                               Vera Manoli

 

Proiect

                          DECIZIE nr. 5/5

                         din  23 decembrie  2016 

                                                                                                                 

Cu privire la rectificarea

bugetului raional pe anul 2016

 

     În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare şi  art. 27 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Consiliul raional DECIDE:

   

     1.  Se majorează cu 25,0 mii lei planul de finanţare la partea de venituri şi cheltuieli, venituri colectate la Gimnaziul „M. Viteazul” or. Străşeni şi se direcţionează pentru procurarea mărfurilor de uz gospodăresc.  

      2. Se micşorează cu 20,0 mii lei planul de finanţare a Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, mijloace prevăzute pentru compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport persoanelor cu dezabilităţi şi se majorează planul de finanţare pentru achitarea indemnizaţiei pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă. 

      3.  Se micşorează cu 92,0 mii lei planul de finanţare a Secţiei cultură, tineret şi sport pe activităţi sportive şi se majorează cu 92,0 mii lei pe activităţi pentru tineret.

     4.  Se micşorează cu 1990,0 mii lei planul la partea de venituri pe Amenzi aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General de Poliţie pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor audio-foto-video şi respectiv se micşorează cu 1990,0 mii lei planul de finanţare la partea de cheltuieli pe Servicii de suport în domeniul afacerilor interne.

       5.  Se redistribuie la L.T. Sireţi 8,1 lei mijloace prevăzute pentru achitarea indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă şi se direcţionează pentru retribuirea muncii.

        6.  Se acceptă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice la următoarele instituţii:

- Gimnaziul Tătăreşti – 30,0 mii lei;

- Gimnaziul Dolna – 44,0 mii lei;

- Gimnaziul Roşcani – 10,0 mii lei;

- Gimnaziul Bucovăţ – 40,0 mii lei.

       7.  Se redistribuie 154,0 mii lei de la Centrul de creaţie a elevilor inclusiv, după cum urmează:

- Gimnaziul Chirianca - 19,0 mii lei;

- Gimnaziul Bucovăţ – 65,0 mii lei;

- Gimnaziul Oneşti - 70,0 mii lei;

      8. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii, şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli), şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan) şi contabilul-şef al Aparatului preşedintelui raionului.

       9. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                    

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                        Nina  RUSU

 

VIZAT:

 

Direcţia finanţe                                     V. Manoli

Serviciul juridic:                                    I. Malic

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie a Consiliului raional

„Cu privire la rectificarea bugetului raional”

 

    Proiectul prezentat este elaborat în temeiul art. 61 al Legii  nr. 181 din 25 iulie 2014 privind finanţele publice şi responsabilităţile bugetar-fiscale cu modificările ulterioare care prevede că: „Autoritatea executivă este în drept să înainteze propuneri privind modificarea bugetului aprobat după caz”.

       Modificările propuse vor oferi posibilitatea executorilor de buget, de a efectua cheltueli în sumele care nu au fost incluse în bugetul aprobat.

     Întru soluţionarea problemelor abordate de la ultima şedinţă a CR pînă în prezent se propun următoarele modificări a bugetului aprobat.

       Pentru procurarea mărfurilor de uz gospodăresc la Gimnaziul „M. Viteazul”  se majorează planul de finanţare  cu 25,0 mii lei, venituri colectate de către instituţie.

      În scopul achitării intemnizaţiei pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă se propune micşorarea planului de finanţare cu 20,0 mii lei a Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, mijloace prevăzute pentru compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport persoanelor cu dezabilităţi.

      Se micşoreză cu 94,0 mii lei planul de finanţare a Secţiei cultură, tineret şi sport pe activităţi sportive şi se majorează cu 94,0 mii lei pe activităţi pentru tineret.

     Se micşorează cu 1990,0 mii lei planul la partea de venituri pe Amenzi aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General de Poliţie pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor audio-foto-video şi respectiv se micşorează cu 1990,0 mii lei planul de finanţare la partea de cheltuieli pe Servicii de suport în domeniul afacerilor interne.

     În scopul retribuirii muncii L.T. Sireţi se direcţionează 8,1 lei, mijloace prevăzute pentru achitarea indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă.

 

 

Şef al Direcţiei finanţe                                                        Vera Manoli

Proiect

DECIZIE nr. 5/7

din 23 decembrie 2016

 

 

Cu privire la aprobarea statelor de personal ale

Instituţiei Medico-Sanitare Publice

Spitalul raional Străşeni

 

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, cu modificările ulterioare, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 100 din 10 martie 2008 „Cu privire la normativele de personal medical, în conformitate cu Regulamentul de funcţionare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Străşeni, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.7/5 din 29 decembrie 2010, avînd în vedere avizarea statelor de personal de către Agenţia Teritorială Vest a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

1.     Se aprobă statele de personal ale Instituţiei Medico - Sanitare Publice Spitalul raional, conform anexei.

2.    Se pune în sarcina directorului interimar ale Instituţiei Medico - Sanitare Publice Spitalul raional (I. Topor) executarea prevederilor prezentei decizii.

3.     Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui raionului (E. Harcenco).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                           

                                                                

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                   Nina   RUSU

 

 

AVIZAT:

 

Vicepreşedinte al raionului                       E. Harcenco

 

Serviciul juridic                                            I.  Malic

 

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea statelor de personal

 ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice

Spitalul raional Străşeni”

 

     În conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411 - XIII din 28 martie 1995, cu modificările ulterioare, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 100 din 10 martie 2008 „Cu privire la normativele de personal medical, în conformitate cu Regulamentul de funcţionare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Străşeni, se propune aprobarea satelor de personal ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Străşeni, conform anexei la proiectul de decizie.

Statele de personal au fost coordonate cu Agenţia Teritorială Vest a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

          În acest context, în scopul asigurării activităţii eficiente a Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Străşeni, în vederea prestării serviciilor medicale calitative populaţiei se propune proiectul de decizie “Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Străşeni” comisiei de specialitate pentru examinare şi avizare, Consiliului raional pentru adoptarea deciziei.

 

         

 

 

E. Harcenco,

Vicepreşedinte al raionului

 

 

                                                                                                           Anexă

                                                                                                                             la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                      nr. 6/7 din 23 decembrie 2016

 

Statele de personal

ale Instituţiei Medico - Sanitare Publice Spitalul raional Străşeni

 

 

 

Nr. de unităţi

 

CAPITOLUL I

 

 

Personal de conducere

 

1.

Director

1.0

2.

Vicedirector

1.0

3.

Contabil şef

1.0

4.

Şef Serviciul economico-financiar

1.0

 

Total  personal de conducere

4.0

 

 

 

 

Personal administrativ

 

1.

Contabil

5.0

2.

Inspector resurse umane

1.0

3.

Administrator sisteme informaționale

1.0

4.

Jurist consult

1.0

 

Total  personal administrativ

8.0

 

 

 

 

Serviciul tehnic şi gospodăresc

 

1.

Şef gospodărie

1.0

2.

Magazioner

1.0

3.

Secretar

1.0

4.

Conducător auto categoria IV

1.0

5.

Şofer autosanitară categoria IV

4.75

6.

Inginer la reparații

1.0

7.

Electrician  categoria III

1.0

8.

Şef depozit

1.0

9.

Bucătar  categoria II

4.0

10.

Bucătar auxiliar

3.0

11.

Spălătoreasă lenjerie

2.0

12.

Paznic    categoria III

9.5

13.

Operator punct  termic categoria III

9.5

14.

Lăcătuş instalator tehnica sanitară categoria  III

1.0

15.

Dereticătoare

1.0

16.

Specialist securitate si sănătate in munca categoria IV

0.25

17.

Operator punct termic  categoria III perioada 6 luni

0.75

 

Total  serviciul tehnic gospodăresc

42.75

 

 

 

 

TOTAL CAPITOLUL  I

54.75

 

 

CAPITOLUL II

Nr. de unități

 

Staţionar cu capacitatea 190 locuri de spitalizare

 

 

 

 

 

Secţia chirurgie generală – 34 paturi

 

 

                                                chirurgicale - 17

 

 

                                                traumatologice - 17

 

 

Medici

 

1.       

Medic chirurg, şef secţie 50% sarcină

1.0

2.       

Medic chirurg

1.0

3.       

Medic  ortoped - traumatolog

1.0

4.       

Medic chirurg asistenţa medicală urgentă

3.5

 

Total medici

6.5

 

 

 

 

Personal medical mijlociu

 

1.       

Asistent medical superior 100% sarcină

1,0

2.       

Asistent medical de gardă 

9.5

3.       

Asistent medical în săli de operaţii

4.75

 

Total  personal medical mediu

15.25

 

 

 

 

Personal medical inferior

 

1.       

Soră economă

1.0

2.       

Infirmieră garda

9.5

3.       

Bufetieră 

2.0

 

Total  personal medical inferior

12.5

 

TOTAL PE SECŢIE

34.25

 

 

 

 

Secţia obstetrică şi ginecologie – 30 paturi

 

 

maternitate - 15

 

 

ginecologice - 15

 

 

Medici

 

1.       

Medic obstetrician-ginecolog, şef secţie 50% sarcină;

1.0

2.       

Medic obstetrician-ginecolog

1.5

3.       

Medic obstetrician-ginecolog asistenţa medicală urgentă

3,5

4.       

Medic  pediatru neonatolog

0.5

 

Total  medici

6.5

 

 

 

 

Personal medical mijlociu

 

1.       

Moaşă şefă 100% sarcina

1.0

2.       

Moaşă gardă 

4.75

3.       

Asistent medical gardă

4.75

4.       

Asistent medical  de proceduri

1.0

 

Total  personal medical mediu

11.5

 

 

 

 

Personal medical inferior

 

1.       

Soră economă

1.0

2.       

Infirmieră gardă  obstetrică - ginecologică

7.0

3.       

Bufetieră 

1.0

 

Total  personal medical inferior

9.0

 

TOTAL PE SECŢIE

27.0

 

 

 

 

Secţia terapie generală  si îngrijiri cronice -75 paturi

 

 

Medici

 

1.       

Medic şef secţie Străşeni  100% sarcină

1.0

2.       

Medic şef secţie Cojuşna 50 % sarcina

1.0

3.

Medic internist

4.0

 

Total  medici

6.0

 

 

 

 

Personal medical mijlociu

 

1.       

Asistent medical superior 100% sarcina Străşeni

1.0

2.       

Asistent medical superior 100% sarcina Cojuşna

1.0

3.       

Asistent medical gardă 

19.0

4.       

Asistent medical proceduri

2.0

 

Total  personal medical mediu

23.0

 

 

 

 

Personal medical inferior

 

1.       

Infirmieră gardă 

14.25

2.       

Bufetieră

2.0

3.       

 Sora economă Străşeni efort 100% infirmiera

1.0

4.       

Sora economă Cojuşna efort 100% infirmiera

1.0

 

Total  personal  inferior

18.25

 

TOTAL PE SECŢIE

47.25

 

 

 

 

Secţia pediatrie – 31 paturi

 

 

                                                              somatice – 17

 

 

                                                              infecţioase - 14

 

 

Medici

 

1.       

Medic pediatru, şef secţie 50% sarcină

1.0

2.       

Medic pediatru (boli somatice) 

0.75

3.       

Medic pediatru (boli infecţioase)

1.0

 

Total  medici

2.75

 

 

 

 

Personal medical mijlociu

 

1.       

Asistent medical superior 100 % sarcină

1.0

2.       

Asistent medicală gardă profil somatic

4.75

3.       

Asistent medical gardă boli infecţioase

4.75

4.       

Asistent medical proceduri

1.0

 

Total  personal medical mediu

11.5

 

 

 

 

Personal medical inferior

 

1.       

Soră economă

1.0

2.       

Infirmieră gardă profil somatic; infecțioase

4.75

3.       

Bufetieră 

1.0

 

Total personal medical inferior

6.75

 

TOTAL PE SECŢIE

21.0

 

 

 

 

Secţia boli infecţioase – 20 paturi

 

 

Medici

 

1.       

Medic infecţionist, şef secţie 100% sarcină

1.0

 

Total  medici

1.0

 

 

 

 

Personal medical mijlociu

 

1.       

Asistent medical superior 100% sarcină

1.0

2.       

Asistent medical gardă

4.75

 

Total  personal medical mediu

5.75

 

 

 

 

Personal medical inferior

 

1.       

Soră economă efort 100% infirmiera

1.0

2.       

Infirmieră gardă

4.75

 

Total personal medical inferior

5.75

 

TOTAL PE SECŢIE

12.5

 

 

 

 

Secţia anesteziologie, terapie intensivă şi reanimare - 3 paturi

 

 

Medici

 

1.       

Medic anesteziolog-reanimatolog, şef secție 100 % sarcină

1.0

2.       

Medic anesteziolog-reanimatolog

3.75

 

Total  medici

4.75

 

 

 

 

Personal medical mijlociu

 

1.       

Asistent medical anesteziologie în sala de operaţii

4.75

2.       

Asistent medical reanimare

4.75

 

Total  personal medical mediu

9.5

 

 

 

 

Personal medical inferior

 

1.       

Infirmieră gardă

4.75

 

Total personal medical inferior

4.75

 

TOTAL PE SECŢIE

19.0

 

 

 

 

Secţia internare

 

 

Medici

 

1.       

Medic internist, şef secţie 100 % sarcină

1.0

2.       

Medic de urgenţă

3.75

 

Total  medici

4.75

 

 

 

 

Personal medical mijlociu

 

1.       

Asistent medical

4.75

 

Total  personal medical mediu

4.75

 

 

 

 

Personal medical inferior

 

1.       

Infirmieră

4.75

 

Total  personal medical inferior

4.75

 

TOTAL SECŢIE

14.25

 

 

 

 

Laboratorul clinic diagnostic

 

 

Medici

 

1.       

Medic laborant

1.0

 

Total  medici

1.0

 

 

 

 

Personal medical mijlociu

 

1.       

Felcer laborant asistenţa medicală urgentă (reanimare )

4.75

2.       

Felcer laborant

4.0

 

Total  personal medical mediu

8.75

 

 

 

 

Personal medical inferior

 

1.       

Infirmieră 

1.0

 

Total  personal inferior

1.0

 

TOTAL LABORATOR

10.75

 

 

 

 

Secţia imagistică

 

 

Medici

 

1.       

Medic radiolog

1.0

 

Total  medici

1.0

 

 

 

 

Personal medical mijlociu

 

1.       

Laborant-radiolog (tehnician-radiolog)

4.75

 

Total  personal medical mediu

4.75

 

 

 

 

Personal medical inferior

 

1.       

Infirmieră

1.0

 

Total  infirmiere

1.0

 

TOTAL PE SECŢIE

6.75

 

 

 

 

Cabinetul fizioterapie

 

 

Medici

 

1.       

Medic fizioterapeut

0.5

 

Total  medici

0.5

 

 

 

 

Personal medical mijlociu

 

1.       

Asistent medical fizioterapie ( inclusiv Cojusna-0.5 )

1.5

 

Total  personal medical mediu

1.5

 

Personal medical inferior

 

1.       

Infirmieră

0.75

 

Total personal medical inferior

0.75

 

TOTAL  CABINET FIZIOTERAPIE

2.75

 

 

 

 

Secţia morfopatologie

 

 

Medici

 

1.       

Medic morfopatolog

1.0

 

Total medici

1.0

 

 

 

 

Personal medici mijlociu

 

1.       

Laborant histolog

0.25

 

Total  personal medical mediu

0.25

 

 

 

 

Personal medical inferior

 

1.       

Infirmieră

0.5

 

Total personal medical inferior

0.5

 

TOTAL PE SECŢIE

1.75

 

 

 

 

Farmacia

 

1.       

Farmacist-diriginte

1.0

 

Total

1.0

 

 

 

 

Personal medical mijlociu

 

1.       

Laborant farmacist

1.0

 

Total  personal medical mediu

1.0

 

 

 

 

Personal medical inferior

 

1.       

Infirmieră

1.0

 

Total personal medical inferior

1.0

 

TOTAL FARMACIE

3.0

 

 

 

 

Personal medical medicina generală

 

 

 

 

 

Personal medical mijlociu

 

1.

Asistent medical principal

1.0

2.

Asistent medical dietetician

1.0

3.

Asistent medical in diagnostic funcţional

0.5

4.

Asistent medical  cabinet transfuzia sîngelui

0.5

 

Total personal medical mediu

3.0

 

 

 

 

Personal medical inferior

 

1.

Registrator  fără studii

1.0

2.

Infirmiera la sterilizare

1.0

 

Total personal medical inferior

2.0

 

 

 

 

Total personal medical medicina  generală

5.0

 

 

 

 

Secţia informatică şi statistică medicală

 

 

Medici

 

1.

Medic statistician, şef secţie 100% sarcină

1.0

2.

Medic audit intern

1.0

 

Total  medici

2.0

 

 

 

 

Personal medical mijlociu

 

1.

Statistician medical

4.0

 

Total  personal medical mediu

4.0

 

TOTAL PE SECŢIE

6.0

 

 

 

 

TOTAL CAPITOLUL II

211.25

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III

 

 

Medici

 

1.

Medic dermatovenerolog, şef secţie

1.0

2.

Medic dermatovenerolog

2.0

3.

Medic cardiolog

1.5

4.

Medic endocrinolog 

1.5

5.

Medic  gastroenterolog

1.5

6.

Medic  internist

1.5

7.

Medic  chirurg

2.25

8.

Medic  traumatolog

1.25

9.

Medic  urolog

1.25

10.

Medic  oftalmolog

2.5

11.

Medic  otorinolaringolog

2.5

12.

Medic  neurolog maturi; copii

3.0

13.

Medic  narcolog

1.0

14.

Medic  oncolog

1.0

15.

Medic  infecționist

1.0

16.

Medic   imagist sonor

1.0

17.

Medic  ftiziopneumolog

3.0

18.

Medic  diagnostic funcţional

1.0

19.

Medic  obstetrician ginecolog  oraş,sat

3.0

20.

Medic  cabinetul Consiliere şi Testare Voluntara

1.0

21.

Medic specialist pediatru

1.0

22.

Medic cabinet control medical

1.0

23.

Medic cabinet Modul Sănătos de Viaţă

1.0

24.

Medic profpatolog

1.0

 

Total medici

37.75

 

Personal medical mijlociu

 

1.

Asistent medical superior

1.0

2.

Asistent medical medicului dermatovenerolog

2.0

3.

Asistent medical medicului cardiolog

1.5

4.

Asistent medical medicului endocrinolog

1.5

5.

Asistent medical medicului gastroenterolog

1.5

6.

Asistent medical medicului internist

1.5

7.

Asistent medical medicului chirurg

2.25

8.

Asistent medical medicului traumatolog

1.25

9.

Asistent medical medicului urolog

1.25

10.

Asistent medical medicului oftalmolog

2.5

11.

Asistent medical medicului otorinolaringolog

2.5

12.

Asistent medical medicului neurolog maturi

3.0

13.

Asistent medical medicului narcolog

1.0

14.

Asistent medical medicului oncolog

1.0

15.

Asistent medical medicului infecţionist

1.0

16.

Asistent medical medicului imagist sonor

1.0

17.

Asistent medical medicului diagostic funcţional

1.0

18.

Asistent medical pentru controlul medical profilactic

1.0

19.

Asistent medical medicului ftiziopneumolog

3.0

20.

Moaşă cu medicul obstetrician ginecolog

2.0

21.

Registrator –operator medical studii medicale şi nemedicale

2.0

22.

Asistent medical de proceduri

1.0

23.

Asistent medical cabinetul de Consiliere şi testare voluntară

1.0

24.

Asistent medical medicul pediatru

1.0

25.

Asistent medical pentru colectarea sputei

1.0

26.

Felcer –laborant al medicului ftiziopneumolog

1.0

27.

Asistent medical cu medicul cab. Modul Sănătos de Viaţă

1.0

28.

Asistent medical cu medicul profpatolog

1.0

 

Total personal medical mediu

41.75

 

Personal medical inferior

 

1.

Soră econoamă

1.0

2.

Infirmieră în secţia consultativă; 1.0 unitate la 3.0 unităţi de medici

8.0

3.

Infirmieră (serviciul ftiziopneumologie) 1.0 unitate la fiecare medic ftiziopulmon

1.0

 

Total personal medical inferior

10.0

 

TOTAL PE SECŢIE

89.5

 

 

 

 

TOTAL CAPITOLUL III

89.5

 

                               Proiect

         DECIZIE nr. 5/11

       din  23  decembrie  2016

                                                                                                

Cu privire la  transmiterea cheltuielilor

efectuate prin alocaţii de la bugetul 

raional la reparaţii capitale

 

    În conformitate cu prevederile Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Ordinului Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 216 din 28 decembrie 2015”Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”, examinînd nota informativă,  Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se transmit  cheltuielile, efectuate prin alocaţii de la bugetul raional prin Aparatul președintelui raionului la reparaţii capitale în anul 2016, autorităţilor publice locale de nivelul întîi, pentru a fi raportate la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe, conform anexei.

       2. Se pune în sarcina contabilului-şef al Aparatului preşedintelui raionului, executarea prevederilor prezentei decizii.

      3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina șefului, Direcției finanțe (V. Manoli),  preşedintelui raionului (M. Popa).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                        

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                       Nina   RUSU

 

 

AVIZAT:

 

Direcția finanțe                                  V. Manoli

Aparatul președintelui                      

raionului                                             G. Sîrbu

Serviciul juridic                                  I. Malic

 

 

 

 

 

 

                       Anexă nr.

la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr. 5/11   din   23 decembrie  2016

Denumirea instituţiei

Denumirea

Antreprenorului

 

Suma  lei

Obiectul reparaţiilor capitale

Primăria Străşeni

SRL „Lozval Construct” 

119967.95

Schimbarea sistemului de încălzire la L.T „Ion Vatamanu” din or. Străşeni.

Primăria Străşeni

SRL „Proiect Gabion”

336184,50

Reparaţia sălii de sport şi a vestiarului la L.T „Mihai Eminescu” or. Străşeni.

 

Primăria Străşeni

SRL „Nouconst”

977542,70

Reparaţia drumului de acces spre Casa raională de Cultură şi Şcoala sportivă din or. Străşeni.

Primăria Străşeni

SRL „Nouconst”

99700,00

Reparaţia drumului din beton asfaltic pe strada Mihai Eminescu, cartier locativ nr.1 din or. Străşeni.

Primăria Cojuşna

SC „Profmeşter” SRL

320339,23

Lucrări de reparaţie de reparaţie capitală a acoperişului gimnaziului din s. Cojuşna.

 

Primăria Vorniceni

SRL „Vichidoc Consulting”

900,00

Verificarea documentaţiei de deviz pentru obiectul „Lucrări de reparaţie la blocurile sanitare de la LT ”Ion Inculeţ” din s.Vorniceni r.Străşeni.

 

TOTAL GENERAL

 

1854634.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul  de decizie „Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate prin alocaţii din bugetul raional  la reparaţii capitale”

 

 

    În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 216 din 28 decembrie 2015 ”Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”, se transmit autorităților administrației publice locale de nivelul întîi, cheltuielile efectuate la reparații capitale din bugetul raional, pentru  majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe, ce le aparțin. Cheltuielile efectuate  sunt reflectate în anexă la proiectul de decizie.

       Proiectul de decizie se propune spre avizare comisiei consultative de specialitate şi Consiliului raional pentru examinare în şedinţă şi adoptarea deciziei.

 

 

Sîrbu Galina, specialist principal

(cu exercitarea atribuțiilor contabilului-șef),

Aparatul președintelui raionului

 

                                                           Proiect                                        

DECIZIE nr. 5/15

din 23 decembrie 2016

                                                                                                                         

Cu privire la vînzarea bunului prin licitaţie   

              

       În conformitate cu prevederile Legii 121 - XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art. 43 alin.(1) lit. e), 77 al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,  Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale, Legii nr. 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Hotărîrii Guvernului nr. 136 din 10 februarie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, Consiliul raional DECIDE:

                                                                                        

1. Se expune la vînzare prin licitaţie cu strigare a bunului, proprietate a raionului, aflat în gestiunea Aparatului preşedintelui raionului, compus din imobil cu suprafața totală de 202,4 m.p. și teren cu suprafața de 0,0473 ha, nr. cadastral 8001113.271 situat în or. Străşeni, str. M. Eminescu nr. 6, preţ iniţial 260 000 lei.

 

2. Se pune în sarcina Comisiei de licitaţie, constituită prin Decizia nr. 2/19 din 22 mai 2009 “Cu privire la instituirea Comisiei privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere modificată prin Decizia Consiliului nr.6/7 din 25.08.2015, organizarea procedurii de licitaţie în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu publicarea comunicatului informativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

3. Se desemnează dl Mihail Popa, președinte al Comisiei de licitație cu strigare și cu reducere în calitate de licitant.

 

4. Se împuterniceşte preşedintele raionului Străşeni, dl Mihail Popa, să semneze contractul de vînzare - cumpărare a bunului.

 

5. Se abrogă:

Decizia Consiliului raional nr. 5/9 din 24 decembrie 2009 ”Cu privire la expunerea la licitație a bunului”.

Decizia Consiliului raional nr. /22 din 25 februarie 2014 ”Cu privire la darea în locațiune a bunului, prin licitație.

 

6. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii  preşedintele raionului (Mihail Popa). 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                         _______________

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                      Nina RUSU

 

Vizat:

Serviciul juridic                                                                         I. Malic

Serviciul relaţii funciare şi cadastru                                      V. Borş

 

                                                                                   

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

Cu privire la vînzarea bunului prin licitaţie ”

 

    Potrivit art. 9 din Legea nr. 523 din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unității administrativ teritoriale ”Exercitarea dreptului de proprietate publică  a unității administrativ - teritoriale constă în activitatea practică, desfășurată de autoritățile administrației publice locale în ce privește posesia, folosința și dispoziția proprietății publice locale în corespundere cu legislația”.

Art. 10 alin. 4 din legea menționată prevede că, ”Proprietarul public este în drept să dispună de bunurile proprii după cum crede de cuviinţă, fără a încălca legislaţia”.

Potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) lit. e) al Legii nr. 436 - XVI privind administraţia publică locală din 28 decembrie 2006, Consiliul raional decide, în condiţiile legii, vînzarea, privatizarea, concesionarea, darea în arendă ori locațiune a bunurilor domeniului privat al raionului.

Luînd în considerație faptul că nu s-au făcut investiții în ultimii ani din lipsă de mijloace financiare și pentru neadmiterea degradării bunului situat în or. Strășeni, str. M. Eminescu nr. 6, se propune comercializarea acestuia.

       Proiectul deciziei se prezintă Comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

 

Tatiana Ispas,

Specialist principal, Serviciul juridic

Proiect

 

                                               DECIZIE nr. 5/8

                                              din 23 decembrie  2016

 

Cu privire la aprobarea statelor de personal ale

Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic

Raional Străşeni

 

 

      În conformitate cu prevederile Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4, 6 ale Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, cu modificările ulterioare, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 100 din 10 martie 2008 „Cu privire la normativele de personal medical”, în conformitate cu Regulamentul de funcţionare al Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic raional Străşeni, avînd în vedere avizarea statelor de personal de către Agenţia Teritorială Vest a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, Consiliul raional DECIDE:

 

1.    Se aprobă statele de personal ale Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic raional Străşeni, conform anexelor.

2.  Se pune în sarcina şefului Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic raional Străşeni (M. Croitoru), executarea prevederilor prezentei decizii.

3.    Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui raionului (E. Harcenco).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                           

                                                                

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                   Nina   RUSU

 

VIZAT:

 

Vicepreşedinte al raionului                  E.  Harcenco

 

Serviciul juridic                                       I.  Malic

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea statelor de personal

ale Întreprinderii Municipale

Centrul Stomatologic raional Străşeni”

 

        În conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411 - XIII din 28 martie 1995, cu modificările ulterioare, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 100 din 10 martie 2008 „Cu privire la normativele de personal medical”, în conformitate cu Regulamentul de funcţionare al Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic raional Străşeni, se propune aprobarea satelor de personal ale Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic raional Străşeni, conform anexelor la proiectul de decizie. 

        Statele de personal au fost coordonate cu Agenţia Teritorială Vest a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină în cadrul şedinţei Consiliului Administrativ al instituţiei, fiind confirmate prin semnarea procesului - verbal al şedinţei.

          În acest context, în scopul asigurării activităţii eficiente a Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic raional Străşeni, în vederea prestării serviciilor medicale calitative populaţiei se propune proiectul de decizie “Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic raional Străşeni” comisiei de specialitate pentru examinare şi avizare, Consiliului raional pentru adoptarea deciziei.

  

 

E. Harcenco,

Vicepreşedinte al raionului

 

 

                                                                                                                   Anexa nr. 1

                                                                                                                             la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr.  din 23 decembrie 2016

 

Statele de personal ale Întreprinderii Municipale

Centrul Stomatologic raional Străşeni,

finanţate din mijloacele Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

 

 

Nr. unităţi

I. Personal de conducere

Director

Contabil

                      

                                 Medici

Medic stomatolog-chirurg

Medic stomatolog pediatru

Medic stomatolog

 

Personal medical mijlociu

Asistent medical

 

Personal medical inferior

Infirmieră

 

Personal administrativ gospodăresc

Funcţionar administrativ

Personal auxiliar

 

 

 

 

1,0

1,0

 

 

1,0

2,0

6.0

 

4,0

 

 

3,0

 

 

1,0

1,0

TOTAL PE INSTITUŢIE : Inclusiv:

                                            medici

                                                   a/s medical

                                                  infirmiere

                                                    alt personal

20,0

9,0

5,0

3,0

3,0

 

 

 

                                                                                                                             Anexa nr. 2

                                                                                                                             la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr.     din 23 decembrie 2016

 

Statele de personal ale Întreprinderii Municipale

Centrul Stomatologic raional Străşeni,

finanţate din mijloacele speciale

 

 

 

Nr. unităţi

Medici

Medic stomatolog

Medic protezist

 

Personal medical mediu

A/medical

Tehnician-radiolog

Tehnic dentar

 

Personal medical inferior

Infirmieră

 

 Personal administrativ gospodăresc

Funcţionar administrativ

Personal auxiliar

 

 

11.0

4.0

 

 

4,0

0,5

4,0

 

 

4,0

 

 

1,0

1.0

      

                   TOTAL PE INSTITUŢIE:               Inclusiv:             

  medici

                                                                a/s medical

                                                                infirmiere

                                                                alt personal

29,5

 

15.0

8,5

4,0

2,0

 

 

Proiect

 

DECIZIE nr. 5/9

  din 23 decembrie 2016

 

 

Cu privire la aprobarea statelor de personal ale

instituţiilor medico-sanitare publice

fondate de Consiliul raional Străşeni

 

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4, 6 ale Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, cu modificările ulterioare, Ordinile Ministerului Sănătăţii nr. 100 din 10 martie 2008 „Cu privire la normativele de personal medical”, nr. 695 din 13 octombrie 2012 „Cu privire la Asistenţa Medicală Primară din Republica Moldova” cu modificările ulterioare, în conformitate cu Regulamentele de funcţionare ale instituţiilor medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Străşeni, avînd în vedere avizarea statelor de personal de către Agenţia Teritorială Vest a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, Consiliul raional DECIDE:

 

1.      Se aprobă statele de personal ale instituţiilor medico-sanitare publice centre de sănătate, după cum urmează:

- Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cojuşna, conform anexei nr.1;

- Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Codreanca, conform anexei nr.2;

- Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micăuţi, conform anexei nr.3;

- Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micleuşeni, conform anexei nr.4;

- Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Lozova, conform anexei nr. 5;

- Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Pănăşeşti, conform anexei nr.6;

- Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Sireţi, conform anexei nr.7;

- Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vorniceni, conform anexei nr.8.

- Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Zubreşti, conform anexei nr. 9;.

2.      Se pune în sarcina şefilor instituţiilor nominalizate în punctul1 executarea prevederilor prezentei decizii.

3.      Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui raionului (E. Harcenco).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                           

                                                                

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                   Nina   RUSU

 

VIZAT:

 

Vicepreşedinte al raionului                                                         Elena HARCENCO

 

Serviciul juridic                                                                              Ion MALIC

 

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea statelor de personal

ale instituţiilor medico-sanitare publice

fondate de Consiliul raional Străşeni”

 

        În conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411 - XIII din 28 martie 1995, cu modificările ulterioare, Ordinile Ministerului Sănătăţii nr. 100 din 10 martie 2008 „Cu privire la normativele de personal medical”, nr. 685 din 13 octombrie 2012 „Cu privire la Asistenţa Medicală Primară din Republica Moldova” cu modificările ulterioare, în conformitate cu Regulamentele de funcţionare ale instituţiilor medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Străşeni, se propune aprobarea satelor de personal ale instituţiilor medico-sanitare publice centre de sănătate: Zubreşti, Cojuşna, Codreanca, Micăuţi, Micleuşeni Lozova, Pănăşeşti, Sireţi, Vorniceni, conform anexelor la proiectul de decizie.  

        Statele de personal au fost coordonate de către şefii centrelor de sănătate nominalizate cu Agenţia Teritorială Vest a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

          În acest context, în scopul asigurării activităţii eficiente a instituţiilor de asistenţă medicală primară, în vederea prestării serviciilor medicale calitative populaţiei se propune proiectul de decizie “Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituţiilor medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Străşeni” comisiei de specialitate pentru examinare şi avizare, Consiliului raional pentru adoptarea deciziei.      

 

 

E. Harcenco,

Vicepreşedinte al raionului

 

 

                                                                                                                        Anexa nr. 9

                                                                                                                             la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr.  din 23 decembrie 2016

 

Statele de personal ale Instituţiei Medico - Sanitare Publice

Centrul de Sănătate Zubreşti

 

 

Nr.

Numărul de funcţii calculate în conformitate pe

categorii de personal

Numărul de unități

 

OMF Zubreşti

 

1

Personal administrativ de conducere

 

1

Seful CS cu 50% efort medic de familie

1.0

 

 Total

1.0

II

Personal medical superior

 

1

Medic de familie

1.0

 

Total

1.0

III

Personal medical mediu

 

1

Asistent medical de familie superior

1.0

2

Asistent medical de familie îngrijiri perinatale

0.5

3

Asistente medicale de familie

3.0

4

Asistent medical comunitar

1.5

5

Felcer laborant

1.0

6

Asistent medical de fizioterapie

1.0

 

 Total

9.0

IV

Personal medical inferior

 

1

Registrator medical

0.25

2

Infirmiera 

2.0

 

 Total

2.25

V

Alte categorii de personal

 

1

Contabil (salariu, material, achiziţii şi economist)

1.0

2

Inspector pe serviciu personal

0.25

3

Conducător auto

1.0

4

Operator de cazangerie (lăcătuş tehnico-sanitar)

1.0

5

Paznic

1.0

 

 Total                                            

4.25

 

 Total pe OMF Zubreşti

16,5

 

OMF Voinova

 

II

Personal medical superior (medic de familie)

1.0

III

Personal medical mediu (asistente medicale de familie)

2.0

IV

Personal medical inferior (infirmiera)

1.0

V

Alte categorii (paznic)

1.0

 

Total pe OMF Voinova

5.0

 

OMF Chirianca

 

II

Personal medical superior (medic de familie)

1.0

III

Personal medical mediu (asistente medicale de familie)

2.0

IV

Personal medical inferior (infirmiera)

1.0

V

Alte categorii (paznic)

1.0

 

Total pe OMF Chirianca

5.0

 

 

Total pe instituţie

 

26.5

 

                                                                                                                        Anexa nr. 1

                                                                                                                             la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr.  din 23 decembrie 2016

 

 

Statele de personal ale Instituţiei Medico - Sanitare Publice

Centrul de Sănătate Cojuşna

 

Nr

Numărul de funcţii calculate în conformitate pe

categorii de personal

 

Numărul de unităţi

I

Personal administrativ  de conducere

 

1

Seful CS cu 50% efort medic de familie

1.0

 

Total

1.0

II

Personal medical superior

 

1

Medic de familie

4.0

 

Total

4.0

III

 Personal medical mediu

 

1

Asistent medical de familie superior

1

2

Asistent medical de familie, îngrijiri perinatale

0.75

3

Asistent medical de familie

9

4

Asistent medical comunitar

3,25

5

Felcer laborant

1

6

Asistent medical de fizioterapie

1

 

Total

16

IV

Personal medical inferior

 

1

Registrator medical

1

2

Infirmieră

1.25

 

Total

2.25

V

Alte categorii de personal

 

1

Contabil

0.75

2

Conducător auto

1

3

Specialist serviciul personal

0.25

4

Muncitor auxiliar

1

 

Total

3.0

 

 

Total pe instituţie

 

26.25

 

 

                                                                                                                        Anexa nr. 2

                                                                                                                             la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr.   din 23 decembrie 2016

 

 

Statele de personal ale Instituţiei Medico - Sanitare Publice

Centrul de Sănătate Codreanca

 

Nr.

Numărul de funcţii calculate în conformitate pe categorii de personal

 

Numărul de unităţi

I

 Personal administrativ  de conducere

 

1

Seful CS cu 100% efort medic de familie

1.0

 

Total

1.0

II

Personal medical superior

 

1

Medic de familie

1.5

 

Total

1.5

III

 Personal medical mediu

 

1

Asistent medical de familie superior

1

2

Asistent medical de familie

7.25

3

Felcer laborant

1

 

Total

9,25

IV

 Personal medical inferior

 

1

Soră gospodină

1

2

Infirmieră

2

 

Total

3

V

Alte categorii de personal

 

1

Contabil cu îndeplinirea funcţiilor contabilului şef categoria 1

0.5

2

Conducător auto

1

3

Inspector serviciul personal

0.25

4

Paznic

1.5

 

Total

3.25

 

 

Total pe instituţie

 

18.0

 

 

 

                                                                                                                        Anexa nr. 3

                                                                                                                             la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr.  din 23 decembrie 2016

 

 

Statele de personal ale Instituţiei Medico - Sanitare Publice

Centrul de Sănătate Micăuţi

 

Nr.

Numărul de funcţii calculate în conformitate pe categorii de personal

 

Numărul de unităţi

I

Personal administrativ  de conducere

 

1

Sef centru de sănătate cu 100% efort medic de familie

1.0

 

Total

1.0

II

Personal medical superior

 

1

Medic de familie

1.0

 

Total

1.0

III

 Personal medical mediu

 

1

Asistent medical de familie superior

1.0

2

Asistent medical de familie

3.0

3

Asistent medical comunitar

1.25

4

Felcer laborant

1.0

5

Asistent medical de fizioterapie

0.5

 

Total

6.75

IV

 Personal medical inferior

 

1

Infirmieră

1.25

 

Total

1.25

V

Alte categorii de personal

 

1

Contabil cu îndeplinirea funcţiilor contabilului şef categoria 1

0.5

2

Conducător auto

1.0

3

Inspector serviciul personal

0.25

 

Total

1.75

 

 

Total pe instituţie

 

11.75

 

 

Anexa nr. 4

                                                                                                                             la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr.   din 23 decembrie 2016

 

Statele de personal ale Instituţiei Medico - Sanitare Publice Centrul de Sănătate Micleuşeni

 

Nr.

Nr. de funcţii calculate în conformitate pe  categorii de personal

Nr. de unităţi

I

Personal administrativ  de conducere

 

1

Sef centru de sănătate cu 50% efort medic de familie

1.0

 

Total

1.0

II

Personal medical superior

 

1

Medic de familie

1.0

 

Total

1.0

III

Personal medical mediu

 

1

Asistent medical de familie superior

1.0

2

Asistent medical de familie, îngrijiri perinatale

0.25

3

Asistent medical de familie

2.5

4

Asistent medical comunitar

1.0

5

Felcer laborant

0,5

6

Asistent medical de fizioterapie

0,5

 

Total

5.75

IV

 Personal medical inferior

 

1

Soră econoamă

0.5

2

Infirmieră

1.0

 

Total

1.5

V

Alte categorii de personal

 

1

Contabil

0.75

2

Conducător auto

1.0

3

Inspector serviciul personal

0.25

4

Paznic

2.0

 

Total

4.0

 

Total pe CS Micleuşeni

13.25

 

OMF Dolna

 

I

Personal medical superior

 

1

Medic de familie

1.0

 

Total

1.0

II

 Personal medical mediu

 

1

Asistent medical de familie

1.5

2

Asistent medical comunitar

0.5

 

Total

2.0

III

 Personal medical inferior

 

1

Infirmieră

0.5

 

Total

0.5

 

Total pe OFM Dolna

3.5

 

OMS Huzun

 

I

 Personal medical mediu

 

1

Asistent medical de familie

0.5

2

Asistent medical comunitar

0.25

 

Total

1.0

II

 Personal medical inferior

 

1

Infirmieră

0.5

 

Total

0.5

 

Total pe OMF  Huzun

1.5

 

Total pe instituţie

18.25

                              

                                                                                                                        Anexa nr. 5

                                                                                                                             la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr.     din 23 decembrie 2016

 

 

Statele de personal ale Instituţiei Medico - Sanitare Publice

Centrul de Sănătate Lozova

 

Nr.

Numărul de funcţii calculate în conformitate pe  categorii de personal

Numărul de unităţi

I

Personal administrativ de conducere

 

1

Şef centru de sănătate cu 50% efort medic de familie

1.0

2

Contabil şef

0.5

 

Total

1.5

II

Personal medical superior

 

1

Medic de familie

3.5

 

Total

3.5

III

 Personal medical mediu

 

1

Asistent medical de familie superior efort 50%

1.0

2

Asistent medical de familie, îngrijiri perinatale

0.75

3

Asistent medical de familie

6.75

4

Asistent medical comunitar

2.75

5

Felcer laborant

1.0

 

Total

12,25

IV

 Personal medical inferior

 

 

Infirmieră / dereticătoare

1.5

 

Total

1.5

 

Alte categorii de personal

 

1

Contabil (salariu, materiale, achiziţii)

0.25

2

Conducător auto

1.0

3

Specialist serviciul personal

0.25

4

Paznic

1.5

5

Operator de gaze (sezon)

0.5

6.

Muncitor la îngrijirea clădirilor

0.5

7.

Total

4,0

 

Total pe CS Lozova

22.75

 

OMF Stejăreni

 

I

Personal medical mediu

 

1

Asistent medical de familie cu efort 25% asist. med. comunitar

1.0

 

Total

1.0

II

Personal medical inferior

 

1

Infirmieră

0.75

 

Total

0.75

III

Alte categorii de personal

 

1

Paznic

1.0

 

Total

1.0

 

Total pe OFM Stejăreni

2,75

 

Total pe instituţie

25,5

                             

 

                                                                                                                        Anexa nr. 6

                                                                                                                             la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr.   din 23 decembrie 2016

 

 

Statele de personal ale Instituţiei Medico - Sanitare Publice

Centrul de Sănătate Pănăşeşti

 

Nr.

Numărul de funcţii calculate în conformitate pe  categorii de personal

 

Numărul de unităţi

 

OMF Pănăşeşti

 

I

Personal administrativ  de conducere

 

1

Sef centru de sănătate cu 50% efort medic de familie

1.0

 

Total

1.0

II

Personal medical superior

 

1

Medic de familie

1.25

 

Total

1.25

III

Personal medical mediu

 

1

Asistent medical de familie

5.0

2

Asistent medical comunitar

1.0

3

Felcer laborant

1.0

 

Total

7.0

IV

Personal medical inferior

 

1

Infirmieră

2.00

 

Total

2.00

V

Alte categorii de personal

 

1

Contabil cu îndeplinirea funcţiilor contabilului şef

0.5

2

Inspector resurse umane

0.25

3

Contabil (salariu, materiale, achiziţii)

0.25

4

Economist

0.25

5.

Conducător auto

1.0

 

Total

2.25

 

Total OMF Pănăşeşti

13.5

 

OMF Căpriana

 

I

Personal medical mediu

 

1

Medic de familie

1.5

 

Total

1.5

II

Personal medical mediu

 

1

Asistent medical de familie

2.75

2

Asistent medical comunitar

1.0

 

Total

3.75

III

 Personal medical inferior

 

1

Infirmieră 

1.0

2

Lucrător de deservire

0.5

3

Fochist

0.5

 

Total

2.0

 

Total OMF Căpriana

7.25

 

 

Total pe instituţie

 

20.75

 

                                                                                                                        Anexa nr. 7

                                                                                                                             la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr.     din 23 decembrie 2016

 

Statele de personal ale Instituţiei Medico - Sanitare Publice

Centrul de Sănătate Sireţi

 

Nr.

Numărul de funcţii calculate în conformitate pe  categorii de personal

Numărul de unităţi

I

Personal administrativ de conducere

 

1

Sef centru de sănătate cu 50% efort medic de familie

1.0

 

Total

1.0

II

Personal medical superior

 

1

Medic de familie

2.75

 

Total

2.75

III

 Personal medical mediu

 

1

Asistent medical de familie superior

1.0

2

Asistent medical de familie, îngrijiri perinatale

1.0

3

Asistent medical de familie

7.25

4

Asistent medical comunitar

2.25

 

Total

12.0

IV

Personal medical inferior

 

1

Registrator medical

1.0

2

Infirmieră

1.0

 

Total

2.0

V

Alte categorii de personal

 

1

Contabil

0.75

2

Conducător auto

1.0

3

Inspector serviciul personal

0.25

4

Îngrijitor de încăperi

1.0

5

Paznic

1.5

6

Muncitor auxiliar

0.5

 

Total

5.0

 

Total pe CS Sireţi

22,75

 

OMF Roşcani

 

I

Personal medical superior

 

1

Medic de familie

1.0

 

Total

1.0

II

 Personal medical mediu

 

1

Asistent medical de familie

2.0

2

Asistent medical comunitar

0.75

 

Total

2.75

III

 Personal medical inferior

 

1

Infirmieră

1.0

 

Total

1.0

 

Total pe OFM Roşcani

4,75

 

Total pe instituţie

27,5

                             

 

                                                                                                                        Anexa nr. 8

                                                                                                                             la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr.    din 23 decembrie 2016

 

 

Statele de personal ale Instituţiei Medico - Sanitare Publice

Centrul de Sănătate Vorniceni

 

 

Nr.

Nrumărul de funcţii calculate în conformitate pe categorii de personal

Nr. de unităţi

I

Personal administrativ de conducere

 

1

Şef centru de sănătate cu 25% efort medic de familie

1.0

 

Total

1.0

II

Personal medical superior

 

1

Medic de familie

3.0

 

Total

3.0

III

 Personal medical mediu

 

1

Asistent medical  superior

1.0

2

Asistent medical de familie, îngrijiri perinatale

1.25

3

Asistent medical de familie

6.5

4

Asistent medical comunitar

2.5

5

Felcer laborant

1.0

6

Asistent medical de fizioterapie

1.0

 

Total

13.25

IV

 Personal medical inferior

 

1

Registrator medical

1.0

2

Soră econoamă

1.0

2

Infirmieră

2.0

 

Total

4.0

V

Alte categorii de personal

 

1

Contabil

1.0

2

Economist

0.25

3

Conducător auto

1.0

4

Inspector serviciul personal

0.25

 

Paznic

2.0

 

Total

4.5

 

Total pe CS Vorniceni

25.75

 

OMF Bucovăţ

 

I

 Personal medical superior

 

1

Medic de familie

1.0

 

Total

1.0

II

 Personal medical mediu

 

1

Asistent medical de familie

2.0

2

Asistent medical comunitar

0.5

 

Total

2.5

III

 Personal medical inferior

 

1

Infirmieră

1.0

 

Total

1.0

IV

Alte categorii de personal

 

1

Paznic

1.0

 

Total

1.0

 

Total pe OMF Bucovăţ

5.5

 

OS Rassvet

 

I

Personal medical mediu

 

1

Asistentă medicală de familie cu 0,25 efort de asistentă medicală comunitară

1.0

 

Total

1.0

II

Personal medical inferior

 

1

Infirmieră

0.5

 

Total

0.5

 

Total pe OS Rassvet

1.5

 

OMF Găleşti

 

I

Personal medical superior

 

1

Medic de familie

1.75

 

Total

1.75

II

 Personal medical mediu

 

1

Asistent medical de familie

3.5

2

Asistent medical comunitar

1.5

 

Total

5.0

III

 Personal medical inferior

 

1

Infirmieră

1.0

 

Total

1.0

IV

Alte categorii de personal

 

1

Paznic

1.0

 

Total

1.0

 

Total pe OMF Găleşti

8.75

 

 

Total pe instituţie

 

41.5

                       

   Proiect

 

DECIZIE nr. 5/14

  din 23 decembrie 2016

 

 

Cu privire la aprobarea suprafețelor

unor drumuri publice raionale

 

      În temeiul prevederilor art. 43 alin. (2) și art. 46 al Legii 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Legii drumurilor nr. 509–XIII din 22 iunie 1995, cu completările și modificările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr.1323 din 29 decembrie 2000 cu privire la aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale (județene), Legii nr. 91–XVI din 05 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor, Consiliul raional DECIDE:

 

    1.  Se aprobă suprafețele unor  drumuri publice raionale (proprietate a raionului Strășeni), amplasate în limita unității administrativ-teritoriale or. Strășeni, după cum urmează:

- Drumul L 442 M 14 – Greblești – Recea – Ghelăuza – Strășeni – 2,5081 ha;

- Drumul L 443 M 14 – Strășeni 6,4260 ha;

- Drumul L 451 R 1 – drum de acces spre satul Făgureni – 3,0312 ha.

 

     2. Se pune în sarcina Serviciului relații funciare și cadastru (V. Borș) să prezinte decizia la Întreprinderea de Stat ,,Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”  pentru înregistrarea lor în conformitate cu legislația în vigoare.

 

     3.  Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului (M. Popa)

 

 

Preşedinte al şedinţei                      

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina RUSU

 

 

 

AVIZAT:

 

Vicepreședintele raionului                                                           N. Budu

Serviciul relații funciare și cadastru                                            V. Borș

Serviciul juridic                                                                                I. Malic

                                                                                                                         

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

,,Cu privire la aprobarea suprafețelor unor  drumuri publice raionale”   

                                                 

           În conformitate cu sarcina Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 36/01-07/634 din 29.03.2012, Întreprinderea de Stat ,,Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” efectuează lucrări cadastrale de delimitare și stabilire a hotarelor terenurilor proprietate publică a raionului Strășeni, (Drumul L442 M 14–Greblești –Recea–Ghelăuza–Strășeni–2,5081 ha; Drumul L 443 M 14–Strășeni–6,4260 ha; Drumul L 451 R 1–drum de acces spre satul Făgureni–3,0312 ha), amplasate în limita unității administrativ-teritoriale, or. Strășeni.

      Materialele de delimitare a terenurilor menționate se prezintă pentru aprobare Consiliului raional cu înregistrarea ulterioară în conformitate cu legislația în vigoare.    

        În acest context se propune proiectul de decizie cu privire la aprobarea suprafeței drumurilor  proprietate publică a raionului, comisiei consultative de specialitate pentru avizare și Consiliului raional pentru examinare și aprobare în ședință.

 

 

Valeriu BORȘ

Șef al Serviciului relații funciare și cadastru                            

 

Proiect

                                         DECIZIE nr. 5/16

                                         din  23  decembrie  2016

                                                                                           

 

Cu privire la completarea Deciziei Consiliul

raional nr. 3/22 din 24 august 2016

 

 

       În conformitate cu prevederile art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 26 şi 34 ale Hotărîrii Guvernului nr. 837 din 06.07.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se aprobă unele completări la Decizia Consiliului raional nr. 3/22 din 24 august 2016 „Cu privire la stabilirea salariului de funcţie şi a suplimentului la salariul de funcţie lunar, personalului de conducere din instituţiile medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Străşeni”, după cum urmează:

- se completează cu pct. 21 cu următorul conţinut: „21. Se stabileşte, că în cazul în care pentru unii conducători ai instituţiilor medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Străşeni, după punerea în aplicare a prezentei Decizii, salariul de funcţie va fi mai mic decît salariul lunar format din plăţile obligatorii, conform condiţiilor de salarizare stabilite anterior, pînă la aprobarea prezentei Decizii, li se va păstra şi achita diferenţa de salariu.”

 

2.     Se desemnează responsabili de executarea prezentei decizii conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Străşeni.

3.    Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (E. Harcenco).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                           

                                                                

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                   Nina   RUSU

 

VIZAT:

Vicepreşedinte al raionului                  E. Harcenco

Serviciul juridic                                       I.  Malic

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la completarea Deciziei Consiliul

raional Străşeni nr. 3/22 din 24 august 2016”

 

     Conform prevederilor Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 837 din 06.07.2016, salariul de funcţie, precum şi suplimentele la salariul de funcţie lunar, acordarea premiilor şi ajutorului material personalului de conducere din instituţiile medico-sanitare publice, specificaţi în anexa nr.3 a Regulamentului, în funcţie de calităţile manageriale şi profesionale ale personalului de conducere, indicatorii de performanţă în activitatea instituţiei, se stabilesc de Fondatorul instituţiilor medico-sanitare publice, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

      Totodată, potrivit prevederilor pct. 34 al Regulamentului menţionat: „În cazurile în care pentru unii salariaţi, după punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărîri,  salariul de funcţie va fi mai mic decît salariul lunar al salariatului, format din plăţile obligatorii,  conform condiţiilor de salarizare stabilite anterior, pînă la aprobarea prezentei hotărîri, li se va păstra şi achita diferenţa de salariu.”.

     Reieşind din norma legală menţionată, pentru a fi achitată diferenţa de salariu personalului de conducere din instituţiile medico-sanitare publice, această prevedere urmează a fi aprobată prin decizia fondatorului.

    În acest context, în scopul asigurării aplicării uniforme a Hotărîrii Guvernului nr. 837 din 06.07.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” se propune proiectul de decizie “Cu privire la completarea Deciziei Consiliul raional Străşeni nr. 3/22 din 24 august 2016” comisiei de specialitate pentru examinare şi avizare, Consiliului raional pentru adoptarea deciziei.

 

        

E. Harcenco,

Vicepreşedinte al raionului

 

 

 

 

 

Documente ataşate
doc, 42 KB
doc, 50 KB
xlsx, 16 KB
xlsx, 16 KB


Alte Proiecte de decizii

Publicat: 21.04.2022   
Accesări: 298
Publicat: 09.02.2022   
Accesări: 907
Publicat: 28.12.2021   
Accesări: 189
Publicat: 20.12.2021   
Accesări: 210
Publicat: 19.11.2021   
Accesări: 420
Publicat: 03.11.2021   
Accesări: 376
Publicat: 14.07.2021   
Accesări: 808
Publicat: 24.05.2021   
Accesări: 655
Publicat: 30.04.2021   
Accesări: 427
Publicat: 18.03.2021   
Accesări: 394
Publicat: 18.02.2021   
Accesări: 565
Publicat: 20.01.2021   
Accesări: 694
Publicat: 07.12.2020   
Accesări: 581
Publicat: 04.11.2020   
Accesări: 676
Publicat: 02.10.2020   
Accesări: 581
Publicat: 26.08.2020   
Accesări: 502
Publicat: 24.07.2020   
Accesări: 1600
Publicat: 11.06.2020   
Accesări: 657
Publicat: 04.05.2020   
Accesări: 1181
Publicat: 18.02.2020   
Accesări: 1161

1 - 20 din 54

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2022 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1152817   Total ieri: 630   Total azi: 72