Prima pagină  »  Transparența decizională  »  Proiecte de decizii
Proiecte de decizii
Proiecte de decizii pentru ședința ordinară din 25 noiembrie 2016
Publicat: 02.11.2016   

Proiect

DECIZIE nr.

 din  25 noiembrie 2016

 

Cu privire la aprobarea bugetului

raional pe anul 2017

 

    În temeiul prevederilor art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 21 al Legii 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, art. 5 (1) al Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827 - XIV din 18 februarie 2000, Legii finanţelor publice şi responsabilităţile bugetar - fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Consiliul raional DECIDE:

 

1.             Se aprobă indicatorii generali ai bugetului raional pe anul 2017 (anexa nr. 1)

2.             Se aprobă sinteza bugetului raional pe venituri pentru anul 2017 (anexa nr. 2).

 

3.         Se aprobă sinteza resurselor şi cheltuielilor bugetului raional pe anul 2017 conform clasificaţiei funcţionale şi clasificaţiei pe programe (anexa nr. 3)

 

4.           Se aprobă cuantumul transferurilor alocate de la bugetul de stat bugetului raional în sumă de 142300,7 mii lei, inclusiv:

-         transferuri cu destinaţie generală  - 21741,0 mii lei;

-         transferuri cu destinaţie specială – 120559,7 mii lei;

 

5.          Se aprobă efectivul limită al statelor de personal  şi cheltuielile totale ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional (anexa nr. 4).

 

6.            Se aprobă mijloacele colectate preconizate spre încasare de instituţiile publice finanţate de la bugetul raional din executarea lucrărilor, serviciilor prestate contra plată (în anexa nr. 5).

 

7.          Se aprobă cuantumul Fondului de rezervă al bugetului raional în mărime de  500,0 mii lei, care va fi utilizat în conformitate cu Regulamentul aprobat.

 

8.         Se aprobă Fondul de susţinere socială a populaţiei în sumă de 2488,7 mii lei, care va fi utilizat pentru acordarea ajutorului material persoanelor socialmente vulnerabile (anexa nr. 6).

 

9.         Se aprobă componenta raională pentru protecţia împotriva efectelor negative ale aplicării formulei precum şi sporirii interesului pentru consolidarea reţelei şcolare în sumă de 6869,2 mii lei.

 

10.          Se constituie Fondul pentru educaţie incluzivă în mărime de 1902,8 mii lei, ceea ce constituie 2% din volumul transferurilor categoriale, calculate pe bază de formulă a instituţii

11.           Se aprobă lista instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general cu suma mijloacelor financiare prevăzute în buget pentru anul 2017 pe bază de formulă (anexa nr. 7).

 

12.        Se stabilesc, ca prioritate cheltuielile bugetare pentru plata salariilor, alimentaţiei, medicamentelor, resurselor energetice şi transferurile la bugetul asigurărilor sociale.

 

13.        Datoriile creditoare, existente la 01 ianuarie 2017, ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional vor fi achitate de acestea din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pentru întreţinerea lor în anul 2017.

 

14.          Contractarea de mărfuri, lucrări şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli de către executorii de buget se fac numai în limita alocaţiilor prevăzute instituţiilor respective, reduse cu suma datoriilor creditoare existente la 01 ianuarie 2017 a instituţiei.

 

15.          Se stabileşte că la situaţia din 31 decembrie 2017, datoria bugetului raional nu va depăşi 3620,1 mii lei şi se va finanţa din contul şi în limita veniturilor proprii.

 

16.         Direcţia finanţe (V. Manoli) se abilitează cu dreptul de a preciza planurile de finanţare a ordonatorilor secundari de credite, în limita alocaţiilor anuale, cu aprobarea în prealabil a preşedintelui raionului.

 

17.      Direcţia finanţe (V. Manoli) să analizeze situaţia financiară şi să prezinte Consiliului raional rapoarte privind executarea bugetului raional pe semestrul întîi, nouă luni ale anului în curs şi pe anul de gestiune, să întreprindă acţiuni concrete privind consolidarea disciplinei financiare.

 

18.         Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii Comisia consultativă de specialitate pentru planificare, finanţe, buget.

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                    

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                        Nina  RUSU

 

Anexa nr. 1

la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr.     din 25 noiembrie 2016

 

 

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional pe anul 2017

 

 

Denumirea

Cod

Eco

Suma,

mii lei

I. Venituri, total

 

161080,0

inclusive transferuri de la bugetul de stat

 

144789,4

 1. Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II

191131

21741,0

 1.  Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetele de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general, special şi complimentar (extraşcolar)

191111

113398,3

 1. Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru şcoli sportive

191113

2449,5

 1. Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea şi asistenţa socială

191112

4711,9

 1. Transferuri din Fondul Republican de susţinere socială a populaţiei

191310

2488,7

II. Cheltuieli, total

 

161080,0

III. Sold bugetar

 

 

IV. Sursele de Finanţare, total

 

 

 

               Anexa nr. 2

la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr.     din 25 noiembrie 2016

 

 

Veniturile bugetului raional pe anul 2017

 

Denumirea

Cod

Eco (k6)

Suma,

mii lei

I.                   Impozite pe venit

 

7752,0

1.1 Impozit pe venitul persoanelor fizice

111110,111121111130

7752,0

                           II.                Alte taxe pentru mărfuri şi servicii

 

7346,6

2.1 Taxa pentru apă

114611

130,0

2.2 Taxa pentru extragerea mineralelor utile

114612

1200,1

2.3 Taxa pentru lemnele eliberate pe picior

114613

16,5

2.4 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

114633

6000,0

III.             Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare

 

1062,0

3.1 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată

142310

1062,0

IV.              Amenzi pentru încălcarea traficului rutier

 

40,0

4.1 Amenzi aplicate de secţiile de supraveghere şi control ale traficului rutier

143220

40,0

V.                 Taxe şi plăţi administrative

 

90,0

5.1 Taxa la cumpărarea valutei de către persoanele fizice în casele de schimb valutar

142245

90,0

VENITURI ÎN TOTAL

 

16290,6

VI.              TRANSFERURI

 

144789,4

6.1 Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II

191131

21741,0

6.2 Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetele de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general, special şi complimentar (extraşcolar)

191111

113398,3

6.3 Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru şcoli sportive

191113

2449,5

6.4 Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea şi asistenţa socială

191112

4711,9

6.5Transferuri din Fondul Republican de susţinere socială a populaţiei

191310

2488,7

TOTAL GENERAL VENITURI

 

161080,0

 

                    Anexa nr. 5

la Decizia Consiliului raional Străşeni

 nr.   din 25  noiembrie  2016

 

                                                                                     MIJLOACE COLECTATE

încasate de instituţiile publice finanţate de la bugetul raional

din executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor contra plată

 

Nr. d/r

Instituţiile publice

Suma anuală,

(mii lei)

1

2

3

1

Biblioteca Publică Raională „Mihail Sadoveanu”

17,0

2

Realizarea foilor de odihnă la tabere

450,0

3

Aparatul preşedintelui

45,0

5

Casa Raională Cultură

100,0

6

Centrul de reabilitare Micleuşeni

100,0

7

Centrul de zi pentru copii ”Bunvolentia” Cojuşna

350,0

 

Total

1062,0

 

 

Anexa nr. 6

la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr.   din 25 noiembrie 2016

 

Sinteza veniturilor şi cheltuielilor

Fondului de susţinere socială a populaţiei

 

                                                                                      (mii lei)

Indicatorii

Capitolul

Suma

1

2

3

Total venituri, dintre care:

x

2578,7

- transferuri din Fondul republican de susţinere a populaţiei

 

2488,7

- transferuri de la casele de schimb valutar

 

90,0

Total cheltuieli

x

2578,7

 

Anexa nr. 7

la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr.    din 25 noiembrie 2016

 

Lista

Instituțiilor de învățământ primar și secundar general cu suma mijloacelor financiare prevăzute în buget

pe anul 2017 pe baza de formulă

 

Nr. d/o

Denumirea instituţiei

 

Suma

1.

Liceul Teoretic ””N. Vornicescu”, s. Lozova

5934,4

2.

Liceul Teoretic  „Ion Creangă”, s. Micleuşeni

2830,3

3.

Liceul Teoretic Romăneşti

2034,5

4.

Liceul Teoretic Sireţi

6017,1

5.

Liceul Teoretic  „Universul”, s. Scoreni

3479,5

6.

Liceul Teoretic I. Inculeţ, s. Vorniceni

4927,1

7.

Liceul Teoretic Zubreşti

3568,7

8.

Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Străşeni

6284,9

9.

Liceul Teoretic „M. Eminescu”, or. Străşeni

8747,4

10.

Liceul Teoretic „N. Necrasov”, or. Străşeni

3370,2

11.

Liceul Teoretic „Universul”, s. Cojuşna

3967,8

12.

Gimnaziul „M. Viteazu”, or. Străşeni

9383,9

13.

Gimnaziul Codreanca

2916,7

14.

Gimnaziul Găleşti

2059,9

15.

Gimnaziul Micăuţi

2694,5

16.

Gimnaziul Dolna

1407,8

17.

Gimnaziul Oneşti

1056,5

18.

Gimnaziul Ţigăneşti

1788,3

19.

Gimnaziul Pănăşeşti

2718,6

20.

Gimnaziul Drăguşeni

1245,2

21.

Gimnaziul Rădeni

3096,5

22.

Gimnaziul Recea

2761,1

23.

Gimnaziul Roşcani

1502,2

24.

Gimnaziul Voinova

1921,4

25.

Gimnaziul Chirianca

1010,5

26.

Gimnaziul Bucovăţ

1677,9

27.

Gimnaziul Tătăreşti

1575,5

28.

Gimnaziul Căpriana

2494,3

29.

Gimnaziul Cojuşna

3290,6

 

TOTAL raion

95763,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă informativă

la proiectul   bugetului raional pe anul 2017, în prima lectură

 

      Proiectul bugetului pe anul 2017 este elaborat conform Legii nr. 397 - XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,Legii finanţelor publice şi responsabilităţile bugetar fiscale nr.181 din 24 iulie 2014  şi altor acte legislative ce reglementează aspectele bugetar - fiscale. La elaborarea proiectului s-a ţinut cont de resursele disponibile ale raionului.

     Analogic ca în anul 2016 proiectul bugetului raionului pe anul 2017 a fost elaborat conform noului sistem de formare a bugetelor unităţilor administrativ - teritoriale în baza Legii nr. 267 din 01 noiembrie 2013 privind modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care au fost operate modificări şi completări la Legea nr. 397 din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi Codul fiscal nr. 1163 - XII din 24 aprilie 1997. Sistemul nou de formare a bugetelor UAT diferă de sistemul existent prin următoarele:

-         Sistemul de transferuri cu destinaţie generală (de echilibrare bugetară) către bugetele UAT este bazat pe venituri şi nu pe costuri medii normative de cheltuieli pe cap de locuitor;

-          Normativele de defalcare de la impozite sunt stabilite prin lege pe tipuri de bugete;

-        Transferurile cu destinaţie generală vor fi alocate direct pe bază de formulă distinctă pentru UAT de nivelul întîi şi pentru cele de nivelul al doilea.

         Prognoza veniturilor bugetului s-a efectuat reeşind din prevederile legislaţiei fiscale în vigoare, precum şi a analizei bazei fiscale pe tipuri de impozite, taxe şi alte încasări în buget.

Prin urmare, reieşind din potenţialul economic al raionului, pe anul 2017 se preconizează venituri proprii în sumă de 16290,6 mii lei, inclusiv venituri colectate 1062,0 mii lei.

Potrivit prevederilor proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 se prevede aprobarea de către Parlament pentru bugetele unităţilor administrativ - teritoriale atît de nivelul întîi cît şi de nivelul al doilea a defalcărilor de la impozitul pe venitul persoanelor fizice după cum urmează:

-         pentru sate, comune – 75%;

-         pentru oraşe reşedinţă – 20%;

-         pentru bugetele raionale – 25%.

      Urmează de menţionat că începînd cu anul 2015 impozitul pe venitul persoanelor juridice  se varsă 100% în Bugetul de stat.

     De la taxa pentru folosirea drumurilor, percepută de la posesorii mijloacelor de transport înmatriculate în Republica Moldova, defalcarea în bugetul raional va constitui 50%.

Astfel, aportul fiecărei unităţi administrativ – teritoriale  la formarea bugetului raionului este divers.

În baza celor menţionate de către MF a fost estimată baza fiscală a fiecărei unităţi administrativ - teritoriale de care s-a ţinut cont la stabilirea transferurilor ce urmează a fi alocate din contul Bugetului de stat.

Conform Proiectului Legii bugetului de Stat, bugetul raional urmează a fi suplimentat la partea de venituri cu transferuri în mărime de 144789,4 mii lei, ceea ce constituie 90 la sută din volumul veniturilor preconizate pe anul 2017.

Resursele financiare disponibile au fost direcţionate pe programe, care ar permite soluţionarea problemelor stringente, fără admiterea de datorii creditoare şi blocaje financiare.

Cheltuielile bugetului raional cu excepţia celor efectuate din contul transferurilor cu destinaţie specială sînt în dependenţă directă de suma veniturilor obţinute.

Prin urmare, la estimarea cheltuielilor aferente proiectului de buget pe anul 2017 s-au luat în consideraţie actele normative şi legislative, strategiile şi programele care reglementează activitatea domeniilor respective, cît şi angajamentele de cheltuieli asumate în anii precedenţi pentru rambursarea împrumuturilor angajate pe termen lung.

Proiectul de buget pentru anul 2017 la compartimentul „Cheltuieli de personal s-a elaborat în condiţiile de salarizare în vigoare pentru anul 2016 fără a estima majorări salariale suplimentare la cele aprobate pe anul 2016.”

La fel, la planificarea cheltuielilor pentru plata mărfurilor şi serviciilor s-a ţinut cont de tarifele curente, precum şi necesităţile aplicării unui regim strict de economie, un accent deosebit fiind pus şi pe îmbunătăţirea procedurilor de achiziţii publice.

Cu referinţă la investiţiile capitale şi reparaţiile capitale va fi posibil atragerea mijloacelor din contul bugetului de stat din Fondul naţional de dezvoltare regională, Fondul de Investiţii Sociale, Fondul Ecologic, Fondul rutier şi altele deoarece în proiectul bugetului raional pe anul 2017 nu sunt planificate mijloace financiare din cauza insuficienţei surselor de acoperire.

Estimările bugetului raional la cheltuieli pe anul 2017 au fost efectuate în conformitate cu obiectivele strategice ale raionului.

Cheltuielile globale ale bugetului raional pe anul 2017 se estimează în sumă de 161080,0 mii lei, cu circa 585,0 mii lei mai mult faţă de cheltuielile pe anul 2016.

Creşterea este condiţionată de indexarea preţurilor la mărfuri şi servicii.

În scopul prelungirii implementării noii metodologii de finanţare în modul stabilit de Guvern pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general, în vederea sporirii eficienţei şi autonomiei financiare a acestora şi în temeiul art. 9 din Legea nr. 435-XVI din 26 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă şi în anul 2017 se prevede finanţarea în baza de cost standard per elev, cu utilizarea coeficienţilor de ajustare.

Ponderea majoră în cheltuielile bugetului îi revine învăţămîntului – 74% şi suma constituie 119461,5 mii lei.

Descifrarea veniturilor şi cheltuielilor incluse în proiect detaliat vor fi prezentate în lectura a două.

 

 

Vera Manoli

Şef al Direcţiei finanţe                                     

 

Notă informativă

la proiectul bugetului raional Străşeni pe anul 2017 în lectura a doua

 

     Proiectul bugetului raional pe anul 2017 este elaborat conform prevederilor Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar - fiscale nr.181 din 25 iulie 2014.

Proiectul bugetului raional pe anul 2017 a fost elaborat conform noului sistem de formare a bugetelor unităţilor administrativ - teritoriale în baza Legii nr. 267 din 01 noiembrie 2013 privind modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care au fost operate modificări şi completări la Legea nr. 397 din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi Codul fiscal nr. 1163-XII din 24 aprilie 1997.Sistemul nou de formare a bugetelor UAT diferă de sistemul existent prin următoarele :

-     Sistemul de transferuri cu destinaţie generală (de echilibrare bugetară) către bugetele UAT este bazat pe venituri şi nu pe costuri medii normative de cheltuieli pe cap de locuitor;

-      Normativele de defalcare de la impozite sunt stabilite prin lege pe tipuri de bugete;

-    Transferurile cu destinaţie generală vor fi alocate direct pe bază de formulă distinctă pentru UAT de nivelul întîi şi pentru cele de nivelul al doilea.

Pentru anul 2017 proiectul bugetului de nivelul al doilea la fel a fost elaborat pe bază de programe şi performanţe unde accentul este pus pe legăturile dintre politicile şi strategiile naţionale şi locale cu alocarea resurselor şi desemnarea clară a modalităţilor de atingere a obiectivelor dorite prin stabilirea unor rezultate măsurabile ale acţiunilor.

Implementarea reformei menţionate în sistemul de planificare are drept obiectiv eficientizarea cheltuielilor publice locale, precum şi realocarea resurselor disponibile pentru priorităţile comunităţii.

Principalele caracteristici ale bugetării pe programe sunt :

-                    se bazează pe perspectiva multianuală şi integrarea planurilor şi a cheltuielilor strategice;

-                    intensifică gradul de responsabilitate şi raportare pentru utilizarea fondurilor publice;

-                    responsabilitatea şi raportarea sunt transferate la toate instituţiile, aceste nu mai sunt sarcini ale unităţii financiare;

-                    permite un control mai bun asupra calităţii serviciilor oferite;

-                    împreună cu bugetarea pe programe este introdus un sistem de monitorizare şi evaluare a obiectivelor realizate.

     Rolul cheie al acestei reforme este de a îmbunătăţi gestionarea finanţelor publice. Bugetarea pe programe este structurată pe programe. Programele reprezintă activităţi grupate menite să contribuie la realizarea scopurilor ţi obiectivului programului, precum şi indicatorilor de performanţă. În afară de cheltuieli bugetarea pe programe include informaţii despre produsele sau rezultatele ce urmează a fi obţinute.

Bugetarea pe program nu substitue şi nu înlocuieşte bugetarea liniară.

      Estimarea bugetului la partea de venituri pentru anul 2017.

      Veniturile totale ale bugetului raional pe anul 2017 se estimează în sumă de 161080,0 mii lei.

Din suma totală a veniturilor, 10 la sută sau 16290,6 mii lei revin veniturilor proprii a raionului şi 90  la sută sau 144789,4 mii lei - transferurile de la bugetul de stat.

În suma veniturilor proprii preconizate, pe primul loc se plasează impozitul pe venitul persoanelor fizice, suma căruia constituie după defalcări, conform cotelor procentuale 7752,0 mii lei sau 48%.

Pronosticul încasărilor impozitului pe venitul din salariu se axează pe fondul de remunerare a muncii pe economia naţională, numărul mediu de salariaţi luat ca bază pentru calcularea salariului, cîştigul salarial mediu lunar pe economie prognozat pe anul 2017, scutirile personale şi pentru persoanele întreţinute, scutirile pentru contribuţiile individuale în bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondurilor obligatorii de asistenţă medicală şi cotele pentru venitul impozabil stabilite prin Codul Fiscal.

Pe alte impozite, taxe şi încasări prognoza s-a efectuat în baza cotelor şi tarifelor stabilite, analizei încasărilor pe anii 2014 – 2016.

Veniturile colectate reprezintă o sursă de venit puţin semnificativă, ponderea acestora în volumul veniturilor proprii alcătuieşte 6 la sută. Ca volum nominal, această categorie de venituri însumează 1062,0 mii lei.

Suma totală a veniturilor fondurilor speciale vor constitui 2578,7 mii lei. Partea preponderentă o deţine Fondul Republican pentru susţinerea socială a populaţiei cu suma de 2488,7 mii lei.

În condiţiile cadrului de resurse financiare se impune ca estimările de cheltuieli ale autorităţilor publice locale să fie în limita volumului de resurse disponibile. În acest context se impune necesitatea optimizării angajării şi cheltuielilor de personal, precum şi aplicarea unui regim strict de economii la cheltuielile pentru mărfuri şi servicii.

Ca şi în anii precedenţi, bugetul pe anul 2017 are un caracter social pronunţat.

Prin urmare, cheltuielile globale pe anul 2017 se estimează în sumă de 161080,0 mii lei cu 585,0  mii lei mai mult faţă de cheltuielile aprobate pe anul 2016.

Cu toate acestea, e necesar de menţionat că necesităţile sau cererile de cheltuieli suplimentare ale autorităţilor publice depăşesc cu mult posibilităţile bugetului.

Practic pe majoritatea ramurilor din sectorul social se atestă o creştere a cheltuielilor. În cheltuielile totale ale bugetului, ponderea majoră de 89 la sută sau 143488,9 revine cheltuielilor de ordin social.

Astfel pentru finanţarea învăţămîntului în anul 2017 vor fi alocate 119461,5 mii lei sau 74% din volumul total al bugetului.

În anul 2017 din buget vor fi finanţate 18 gimnazii, 11 licee, cu numărul total de clase de 415  şi 9167 elevi şi alte instituţii extraşcolare

În anul 2017 pentru şcoli, gimnazii şi licee se prelungeşte implementarea metodei de finanţare pe bază de formulă per elev la nivel naţional, în componenţa transferurilor cu destinaţie specială a bugetului raional fiind prevăzute transferuri categoriale.

Pentru transferuri categoriale pe anul 2017 se prevăd mijloace financiare în sumă de 90383,9 mii lei. Pentru transferuri categoriale complementare, care vor fi incluse în componenta raională, se propun 6869,2 mii lei.

Transferurile categoriale reprezintă mijloace financiare, calculate în bază de formulă, alocate cu titlu definitiv şi în sumă absolută, de la bugetul de stat la bugetele raionale în scopul finanţării instituţiilor de învăţămînt.

Cuantumul normativului valoric pentru un „elev ponderat “şi a normativului valoric pentru instituţie, luat în calcul la stabilirea transferurilor categoriale, constituie 9803,0 lei şi, respectiv, 449572,0  lei.

Totodată, prin Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 29 mai 2012 pentru gimnazii şi licee sunt prevăzute resurse financiare pentru educaţie incluzivă în sumă de 1902,8  mii lei

Pentru acordarea dejunurilor calde elevilor claselor I-IV, în calcul s-a luat numărul elevilor la situaţia din 1 septembrie 2016, numărul de 171 zile alimentaţie şi norma de alimentaţie de 7,80 lei.

În anul 2017  vom continua practica de stimulare a tinerilor specialişti care activează în domeniul învăţămîntului. Pentru acest scop în buget sunt prevăzute 1331,0 mii lei.

În scopul îmbunătăţirii condiţiilor de odihnă a copiilor în anul 2017 se prevede a prelungi renovarea Centrului de agrement „Divertis” În aceste scopuri se planifică de a aloca iniţial mijloace financiare în sumă de circa 4019,2 mii lei. Pentru odihna copiilor în sezonul estival sînt prevăzute mijloace financiare în volum de 1200,0 mii lei, pentru reparaţie capitală 1079,6 mii lei. La fel se prevede de a îmbunătăţi condiţiile de lucru şi în instituţiile extraşcolare. De asemenea în anul 2017, o creştere semnificativă atestăm şi la cheltuielile pentru cultură, turism şi sport, în aceste scopuri fiind îndreptate 7571,5 mii lei.

Prin urmare, în anul 2017 se prevede de a finanţa :

-         Casă raională de cultură;

-         Biblioteca publică raională

-         Măsuri sportive şi culturale;

-         Şcoala sportivă.

La fel pentru asigurarea cu medicamente a unor categorii de bolnavi, care sînt stipulaţi în Programul naţional în mărime de 50 la sută şi pentru reparaţia capitală a instituţiilor medico-sanitare publice sînt prevăzute alocaţii din bugetul raional în sumă de 300,0 mii lei.

O cotă semnificativă în capitolul de cheltuieli a bugetului raionului o deţin cheltuielile pentru „Asigurări şi asistenţa socială”. Astfel în buget pentru anul 2017 sînt prevăzute mijloace financiare în sumă de circa 16152,9 mii lei, care includ cheltuielile pentru :

- Serviciul de deservire la domiciliu 2163,2  mii lei.

- Centrul de reabilitare c. Micleuşeni 1181,8  mii lei.

- Centrul de zi pentru 40copii – 470,0  mii lei.

- Indemnizaţiile lunare pentru copiii înfiaţi şi cei aflaţi sub tutelă 1305,6 mii lei;

- - Serviciul de asistenţă socială comunitară – 1693,0  mii lei;

- Serviciul de asistenţă parentală – 649,3  mii lei;

- Case de copii de tip familial – 489,0  mii lei;

- Compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu disabilităţi ale aparatului locomotor – 480,0 mii lei;

- Serviciul de asistenţă personală – 1266,0 mii lei;

Întru executarea prevederilor art. 41 al Legii 821-XII din 24 decembrie 1991, privind protecţia socială a invalizilor, se preconizează mijloace pentru plata compensaţiei la călătorie în transportul urban, suburban şi interurban pentru invalizii de gr. I şi II şi persoanele ce însoţesc un invalid de gr.1 în sumă de 1595,5 mii lei pentru 5565 beneficiari.

În proiectul bugetului pe anul 2017 potrivit Legii Fondului Republican sunt prevăzute mijloace financiare în sumă de 2488,7 mii lei.

Pentru anul 2017 sunt prevăzute transferuri de la bugetul de stat în sumă totală de 144789,4 mii lei, dintre care :

-         21741,0 mii lei transferuri cu destinaţie generală;

-         120559,7  mii lei transferuri cu destinaţie specială;

-         2488,7 mii lei transferuri din Fondul Republican de susţinere a populaţiei.

Sumele transferurilor cu destinaţie generală sunt calculate pe bază de formulă în baza datelor din ultimul an în funcţie de următorii indicatori: capacitatea fiscală pe locuitor din impozitul pe venitul persoanelor fizice, populaţie şi suprafaţa.

Transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat se alocă bugetelor UAT pentru finanţarea:

-         învăţămîntului preşcolar primar secundar-general, special şi complimentar;

-         competenţelor delegate autorităţilor APL

Competenţele în efectuarea cheltuielilor bugetelor UAT pe domenii de activitate sunt delimitate prin legislaţia privind administraţia publică locală şi descentralizarea administrativă. Resursele financiare disponibile urmează să fie direcţionate la programe de importanţă vitală, care ar putea permite soluţionarea programelor stringente fără admiterea de datorii creditoare şi blocaje financiare.

La fel la compartimentul „Gospodăria drumurilor” au fost estimate cheltuieli în volum de 6000,0 mii lei, care urmează a fi obţinute de la încasarea taxei de folosire a drumurilor percepută de la posesorii de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova.

Şi în final pentru „Alte cheltuieli” ale bugetului raionului, sînt estimate alocaţii bugetare în volum nominal de 4359,1 mii lei, care includ cheltuieli pentru :

-   Activitatea serviciilor de deservire a clădirii Consiliului raional în sumă de 3397,9 mii lei.

-   Constituirea fondurilor de rezervă a Consiliului raional 500,0 mii lei.

-   Pentru rambursarea împrumutului din Slovenia şi Energetic II – 1978,2 mii lei.

 

      În scopul atribuirii unui grad mai mare de transparenţă, proiectul bugetului raional pe anul 2017 este prezentat printr-un şir de anexe atît la partea de venituri, cît şi la cheltuieli. Considerăm, că structurarea proiectului bugetului în aşa mod redă mult mai detaliat şi mai desfăşurat indicatorii proiectului bugetului şi face mai accesibilă înţelegerea acestor indicatori de către contribuabili şi beneficiarii de mijloace de la buget, inclusiv şi de către populaţie.

Necesităţile de cheltuieli depăşesc cu mult cadrul de resurse disponibile. Însă ceea ce se cuprinde în proiectul bugetului pe anul viitor, propus pentru discuţie este maximum pe care ni-l putem permite. Avînd în vedere că proiectul bugetului se examinează concomitent în prima şi a doua lectură, se propune ca bugetul raional pe anul 2017 să fie aprobat la venituri şi cheltuieli în sumă de 161080,0  mii lei.

 

Vera MANOLI,

Şef al Direcţiei finanţe

Proiect

 

DECIZIE nr.

 din 25 noiembrie 2016

 

Cu privire la executarea bugetului

raional pe 9 luni  2016

 

       În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificarile ulterioare, art. 28, 29 ale Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare,  examinînd informaţia prezentată de Direcţia finanţe,  Consiliul raional DECIDE:

 

1.    Se ia act de raportul şefului Direcţiei finanţe privind executarea bugetului raional pe 9 luni 2016.

2.   Se aprobă Raportul privind executarea bugetului raional pe 9 luni 2016 la venituri în sumă de 108972,9 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 100359,7 mii lei (anexele 1-3).

3.    Direcţia finanţe (V. Manoli):

-      va înainta preşedintelui raionului propuneri privind  asigurarea finanţării cheltuielilor aprobate în bugetul raional pe anul 2016 ţinîndu-se cont de priorităţile stabilite şi de posibilităţile bugetului în funcţie de executarea părţii de venituri;

-    va analiza mersul executării bugetului şi va lua măsuri întru achitarea datoriilor creditoare cu termenul de achitare şi prescripţie expirat, formate în limita alocaţiilor aprobate/rectificate pe anul 2016;

-       va asigura finanţarea ritmică a necesităţilor curente prioritare a bugetului.

4.    Executorii de buget vor asigura:

-       utilizarea în mod legal, transparent şi eficient a fondurilor publice.;

-       întreprinderea măsurilor întru neadmiterea formării datoriilor creditoare;

-       realizarea indicatorilor prevăzuţi conform obiectivului stabilit.

5.      Se numesc responsabili de executarea prevederilor prezentei decizii şefii direcţiilor şi secţiilor Consiliului raional.

6.   Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                        _____________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                    Nina RUSU

 

VIZAT:

Direcţia finanţe                                  V. Manoli

Direcţia învăţămînt                            Iu. Certan

Direcţia agricultură,

dezvoltare economică

şi a teritoriului                                     N.  Sîrbu

Direcţia asistenţă socială

şi protecţia familiei                             N. Olevschi

Secţia cultură, turism,

tineret şi sport                                       V. Schirliu

Aparatul preşedintelui raionului        G. Sîrbu

Serviciul juridic                                     I. Malic

 

                                                                                                        Anexa nr. 3

                                                                                                 la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                    nr.     din 25  noiembrie   2016

    Raport privind executarea bugetului raional pe instituţii

la situaţia pe 9 luni  2016

Denumirea

Aprobat 2016

executat 9 luni  2016

devieri

%

Consiliul raional, TOTAL GENERAL

160494,2

100359,6

-60134,6

62,5

Serviciile de stat cu destinaţie generală, total

3752,0

2509,2

-1242,8

66

Aparatul preşedintelui

2480,5

1711,5

-769,0

69

Direcţia  finanţe

1271,5

797,7

-473,8

62

Ordinea publică și securitatea națională

2000,0

-

-

-

Apărarea naţională, total

420,0

291,5

-128,5

69

Centrul militar

420,0

291,5

-128,5

69

Învăţămînt, total

117701,6

72968,0

-44733,6

62

Direcţia învăţămînt

1145,0

765,1

-379,9

67

Centrul de creaţie al elevilor

1327,3

708,5

-618,8

53

Centrul tinerilor tehnicieni

802,0

289,3

-512,7

36

Centrul metodic

840,0

671,7

-316,9

62

Contabilitatea centralizată

587,0

464,5

-122,5

79

Tabere de odihnă

4175,9

1379,9

-2796,0

33

Burse şi olimpiade

129,6

76,8

-52,8

59

Desfăşurarea examenelor de absolvire

170,0

156,6

-13,4

92

Centrul de agrement

-

1671,5

1671,5

 

Instituţii preşcolare, educaţie timpurie

2199,8

1490,7

-496,0

63

Licee şi gimnazii total, compon, educaţie incluzivă

103345,5

63620,7

-39724,8

61

Serviciul de asistenţă psihopedagogică

920,0

545,8

-374,2

59

Şcoala internat pentru copii arieraţi mintal

2910,0

1126,9

-1783,0

39

Cultura, culte și odihnă, total

7233,4

4851,9

-2381,5

67

Casa raională Cultură Străşeni

2310,0

1667,1

-642,9

72

Biblioteca Publică Raională „Mihail Sadoveanu”

1537,0

972,0

-565,0

63

Secţia cultură, turism, tineret și sport

450,0

311,8

-138,2

69

Servicii de televiziune locală

100,0

-

-

 

Şcoala sportivă

2336,4

1272,5

-1063,9

55

Măsuri în domeniul sportului

200,0

48,0

-152,0

24

Activităţi pentru tineret

300,0

580,5

280,5

193

Ocrotirea sănătăţii

400,0

187,7

-212,3

47

Protecția socială, total

16378.2

10451,7

-5446,5

65

Direcţia asistenţă socială și protecție a familiei

825,2

505,3

-319,9

61

Casa de copii de tip familial Nistor

106,7

73,8

-32,9

69

Casa de copii de tip familial Sîrbu

106,7

92,1

-14,6

86

Casa de copii de tip familial Andronache

106,6

73,6

-33,0

69

Casa de copii de tip familial Orbu

-

88,8

88,8

 

Serviciul de asistenţă parentală Creciun

87,0

88,3

1,3

101

Serviciul de asistenţă parentală Poparcea

87,0

75,8

-11,2

87

Serviciul de asistenţă parentală Bătrîncea

87,0

75,6

-11,4

86

Serviciul de deservire socială la domiciliu

1919,0

1299,5

-619,5

68

Serviciul de asistenţă socială comunitară

1656,2

1117,8

-539,0

67

Serviciul de asistenţă parentală Magari

-

24,9

24,9

 

Serviciul de asistenţă parentală Matei

-

59,1

59,1

 

Serviciul de asistenţă parentală Dragan

-

44,9

44,9

 

Compensaţii victimelor represiunilor

602,5

585,9

-16,6

97

Serviciul de asistenţă personală

1177,0

799,3

-377,7

68

Serviciul de mediatori comunitari

35,0

-

-35,0

 

Serviciului social”Plasament familia pentru adulți”

60,0

39,9

-20,1

66,5

Centrul de reabilitare şi plasament Micleuşeni

1046,0

591,9

-454,1

56,5

Centrul de zi „Bunvolentia”

520,0

294,1

-225,9

56,5

Centru de plasament temporar a copilului

1318,0

365,6

952,4

28

Susținerea tinerilor specialiști

1232,9

15,0

-1217,9

0,1

Susținerea copiilor rămași fără îngrijirea părintească (Tutela)

1150,8

892,7

-258,7

77

Compensarea cheltuielilor de transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor

2075,3

1266,0

-809,3

61

Biroul comun de informare

21,0

-

-

 

Protecţie în domeniul asigurării cu locuinţe

-

82,0

-

 

Fondul Republican de susţinere socială a populaţiei

2760,2

1899,8

-860,4

 

Agricultura, gospodărie silvică, total

1100,0

606,0

-494,0

55

Direcţia agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului

1100,0

606,0

-494,0

55

Transportul rutier

6500,0

6369,6

-130,4

98

Alte servicii legate de activitatea economică

185,0

130,0

-55,0

70

Serviciul relaţii funciare şi cadastru

185,0

130,0

-55,0

70

Alte servicii generale

3474,0

1994,0

-1480,0

57

Credit Slovenia

1350,0

1126,8

-223,2

 

Credit Energetic II

502,0

235,1

-266,9

 

                 

                            

RAPORT

privind executarea bugetului raional  pe 9 luni ale anului 2016

 

       Bugetul raional pe anul 2016 a fost adoptat de către Consiliul raional la 27 noiembrie 2015.

Conform acestei decizii indicatorii bugetului  pe toate componentele au fost stabiliţi:

la venituri - în sumă de160494,2 mii lei;

la cheltuieli  - 160494,2  mii lei;

        Pe parcursul anului 2016 la decizia menţionată au fost operate modificări prin Deciziile Consiliului raional din lunile februarie, mai şi august 2016. Ca urmare a acestora, indicatorii precizaţi ai bugetului raional au constituit la venituri 162292,8 mii lei. Conform raportului operativ privind executarea bugetului raional la situaţia din 30 septembrie 2016 încasările la buget au fost realizate în sumă totală de 108972,9 mii lei sau 67 la sută din prevederile anuale.

Partea majoră din veniturile bugetului raional continuă să o deţină transferurile bugetului de stat către bugetul raional care au alcătuit 95835,6 mii lei sau 88 la sută din totalul veniturilor.

Executarea bugetului raional pe componente se prezintă în următorul tabel

 

                                                                                                                            (mii lei)

Nr. d/o

 

Plan 2016

Executat 9 luni  2016

Devieri

absolută

relativă

 

Bugetul raional pe toate componentele inclusiv:

160494,2

108972,9

-51521,3

67,9

 

Componenta de bază

18200,0

13137,3

-5062,7

72,2

 

Transferuri total inclusiv:

140894,1

95835,6

-45058,5

68,0

 

Transferuri cu destinaţie generală

20020,0

9979,6

-10040,7

49,8

 

Transferuri cu destinaţie specială, învăţămînt

 111544,7

79041,8

-32502,9

70,9

 

Transferuri cu destinaţie specială, şc. sportivă

      2336,4

1652,0

-684,4

70,7

 

Transferuri cu destinaţie specială, asistenţa socială

      4454,8

3317,1

-1137,7

74,5

 

Transferuri din Fondul Republican de susţinere a populaţiei

      2538,2

1844,1

-694,1

72,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        În cadrul componentelor, veniturile componentei de bază au fost executate în sumă de 13137,3 mii lei cu o majorare faţă de 9 luni anul 2016 cu 1900,2 mii lei.

         Impozitul pe venit a deţinut 42 % din volumul veniturilor proprii a bugetului raional şi au însumat 5537,4 mii lei.

        Reieşind din faptul că începînd cu 01 ianuarie 2016, Legea nr.181 din 25-07-2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscale a intrat integral în vigoare la componenta de bază au fost transferate şi veniturile colectate de către instituţiile publice care la situaţia din 30 septembrie 2016 alcătuiesc 761,2 mii lei.

Încasările pe impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii pe perioada menţionată au constituit 6058,6 mii lei faţă de cele preconizate anual 7990,0 mii lei.

Sarcina pentru extragerea mineralelor utile a fost realizată la nivel de 65 la sută (plan - 1350,0 mii lei, executat - 870,0 mii lei).

Planul pe taxa de la folosirea drumurilor a fost executată în mărime de 5118,0 mii lei faţă de 6500,0 mii lei prevăzute anual.

       

Executarea bugetului raional la partea de cheltuieli conform clasificaţiei economice

         Politica promovată în domeniul cheltuielilor publice în anul 2016 a fost una prudentă, orientată spre asigurarea stabilităţii bugetului,  asigurarea disciplinei, echităţii şi transparenţei în repartizarea finanţelor publice.

      Conform rezultatelor pe 9 luni  2016 cheltuielile bugetului raional au constituit 100359,7 mii lei. Comparativ cu 9 luni  2015, cheltuielile realizate în anul 2016 sînt în descreştere cu 2128,7  mii lei.

         Nivelul executării părţii de cheltuieli este rezultatul faptului că finanţarea cheltuielilor s-a efectuat pe măsura încasării mijloacelor băneşti la contul bugetului raional.

În aspectul clasificaţiei economice, cheltuielile bugetului raional se caracterizează precum urmează.

Cheltuielile curente însumează 129559,6  mii lei cu o majorare de 1410,7 mii lei faţă de  cele executate în anul 2015. Real la situaţia din 01 octombrie  2016 cheltuielile au alcătuit 83725,2 mii lei sau 65 % din suma anuală.

Pentru cheltuielile capitale (active nefinanciare) pe perioada de gestiune au fost valorificate 16634,5 mii lei din 35205,4 mii lei prevăzute pe anul curent. Cheltuielile pentru reparaţia capitală a clădirilor alcătuiesc 975,3 mii lei, pentru reparaţii capitale şi construcţii speciale – 6092,6 mii lei. Stocurile de materiale circulante – 6912,3 mii lei, inclusiv combustibil – 1072,9 mii lei, produse alimentare 3489,3 mii lei, materiale de uz gospodăresc 972,5 mii lei.

 

Cheltuieli de personal

       Cheltuielile de personal pentru instituţiile finanţate de la bugetul raional pentru anul 2016 constituie 92390,4 mii lei. E de menţionat că la situaţia din 31 septembrie 2016 cererile pentru cheltuieli de personal ale instituţiilor publice finanţate din bugetul raional, depuse în trezoreria teritorială au fost îndeplinite integral.

Pe 9 luni au fost efectuate cheltuieli în sumă de 65717,0 mii lei şi ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor bugetului raional pentru anul 2016 constituie 65 la sută în totalul cheltuielilor bugetului raional aprobat pe anul 2016.

 

Bunuri şi servicii

       Cheltuielile pentru bunuri şi servicii pe anul 2016 însumează 27035,0 mii lei sau 17 % din cheltuielile totale. Ca pondere în cheltuielile totale la categoria respectivă se atestă o reducere dat fiind modificarea reflectării acestora conform clasificaţiei bugetare noi, fiind atribuite parţial la „Active nefinanciare”. Factorii principali care au determinat volumul acestora reprezintă indexarea cheltuielilor la indicele preţului de consum.

Din suma totală a serviciilor pentru achitarea serviciilor energetice şi comunale a instituţiilor bugetare au fost prevăzute pe anul 2016 mijloace financiare în sumă de 11170,4 mii lei. Conform raportului pe 9 luni  au fost efectuate  cheltuieli în sumă de 6314,2 mii lei sau 56,5 % din suma anuală.

Pentru „Servicii informaţionale şi telecomunicaţii” cheltuielile pe 9 luni 2016 alcătuiesc 493,1 mii lei faţă de 798,4 mii lei planificate pe an.

Pentru „Deplasări de serviciu” au fost efectuate cheltuieli în sumă de 177,2 mii lei. Pentru „Alte servicii” pe anul 2016 au fost prevăzute 12218,7 mii lei, real cheltuielile pe 9 luni au constituit 1422,2 mii lei.

Pentru „Subsidii” acordate instituţiilor publice au fost prevăzute mijloace în sumă de 255,0 mii lei. Pe 9 luni 2016 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 187,7 mii lei.

Alocaţii pentru „Prestări sociale” au fost planificate şi precizate pe anul 2016 în sumă de 9205,8 mii lei. Conform raportului operativ, cheltuielile pe 9 luni au însumat 5132,3 mii lei. În categoria dată de cheltuieli sînt incluse cheltuielile pentru acordarea ajutoarelor băneşti, achitarea indemnizaţiilor pentru copii înfiaţi şi orfani, cheltuieli pentru plata indemnizaţiilor familiilor cu copii, indemnizaţiilor unice pentru construcţia spaţiului locativ şi altele.

 

Mijloace fixe

        Cheltuielile aferente mijloacelor fixe pentru anul 2016 au fost prevăzute în sumă de 19444,2  mii lei sau 19,4 % din totalul de cheltuieli. Majoritatea se atribuie alocaţiilor pentru reparaţii capitale a drumurilor 7782,1 mii lei fiind executate la situaţia din 30 septembrie 6092,6 mii lei.

Pentru reparaţii capitale a clădirilor  sînt prevăzute alocaţii în sumă de 2434,3 mii lei, fiind utilizate pe 9 luni 975,3 mii lei.

Pentru reparaţia curentă a clădirilor pentru anul 2016 în bugetul raional au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 2467,7 mii lei, real la situaţia din 30 septembrie au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1527,3 mii lei.

Pentru procurarea maşinilor şi utilajelor pe 9 luni au fost efectuate cheltuieli în sumă de 194,8 mii lei, suma anuală planificată constituind 383,0 mii lei.

Pentru procurarea altor mijloace fixe au fost prevăzute pe anul 2016  suma de 2135,0 mii lei. La situaţia din 30 septembrie 2016 au fost executate 378,0 mii lei.

La capitolul „Clădiri în curs de execuţie” (tabăra Codru) au fost aprobate în buget1017,0 mii lei, fiind precizate 1464,0 mii lei.  Pe perioada de gestiune au fost efectuate lucrări în sumă de 1139,5 mii lei.

Pentru procurarea combustibilului şi carburanţilor, cheltuielile pentru 9 luni au însumat 1072,8 mii lei, fiind prevăzute pe an 2649,6 mii lei.

Pentru procurarea produselor alimentare în instituţiile bugetare finanţate din bugetul raional au fost prevăzute în buget pentru anul 2016 - 6180,4 mii lei. La situaţia din 30 septembrie 2016 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 3489,3 mii lei.

Cheltuielile pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizite de birou pe perioada de gestiune au constituit 972,5 mii lei, fiind aprobate pe an în buget 1970,0 mii lei

Pentru procurarea materialelor de construcţie utilizate la reparaţiile curente a clădirilor sînt prevăzute în buget 2399,4 mii lei real cheltuielile la 30 septembrie constituie 787,2 mii lei.

La compartimentul „Datoria de stat” pentru anul 2016 sînt prevăzute mijloace în sumă de 1833,5 mii lei, inclusiv pentru deservirea datoriei de stat interne 483,5 mii lei şi pentru deservirea datoriei de stat externe 1350,0 mii lei. Pe 9 luni  au fost achitate în total 1293,6 lei inclusiv şi pentru creditul din Slovenia 1058,5 mii lei.

 

Cheltuielile bugetului raional în cadrul grupelor funcţionale principale

Executivul şi serviciile de suport gr. 01

     În bugetul raional pentru anul 2016 la grupa dată au fost aprobate alocaţii în sumă de 7226,0 mii lei. Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 4410,0 mii lei sau la nivel de 61 % din suma anuală aprobată.

 

Autorităţi legislative şi executive 0111

 

      Pentru autorităţi legislative şi executive au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 2480,5 mii lei real la situaţia din 01 octombrie au fost executate 1711,5 mii lei.

Din suma totală cheltuielile de personal constituie 1733,4 mii lei, ceea ce constituie 70 la sută din suma de cheltuieli. Conform raportului, executările financiare privind planul de finanţare, cheltuielile de casă la situaţia din 01 octombrie constituie 1148,7 mii lei.

Pentru bunuri şi servicii au fost planificate alocaţii în sumă de 308,6 mii lei inclusiv:

     - pentru servicii energetice şi comunale 98,0 mii lei

     - pentru servicii informaţionale şi de telecomunicaţii 95,0 mii lei

     - pentru servicii de reparaţii curente 35,6 mii lei

     - pentru alte cheltuieli curente 154,8 mii lei.

Pe 9 luni cheltuielile de casă alcătuiesc 262,7 mii lei sau 85% din suma anuală.

Pentru procurarea utilajelor au fost aprobate pe an 32,0 mii lei, real cheltuielile au constituit 25,3 mii lei.

 

Servicii de suport pentru executarea guvernării 0133

     La compartimentul dat au fost aprobate în buget mijloace în sumă de 2472,0 mii lei. La situaţia din 01 octombrie au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1900,8 mii lei.

Din suma totală cheltuielile de personal constituie 654,6 mii lei sau 27 % din volumul de cheltuieli. Pentru bunuri şi servicii au fost prevăzute pe alocaţii în sumă de 973,1 mii lei, real cheltuielile pe 9 luni au însumat 673,1  mii lei.

Din suma totală a serviciilor, serviciile energetice şi comunale alcătuiesc 500,0 mii lei fiind executate la situaţia din 01 octombrie 353,6 mii lei.

Pentru alte cheltuieli au fost aprobate 443,8 mii lei fiind utilizate la 01 octombrie 180,3 mii lei.

Pentru reparaţia capitală a clădirii au fost preconizate 561,2 mii lei. Pe parcursul a 9 luni au fost efectuate lucrări în sumă de 90,2 mii lei.

Pentru inventar de producere şi gospodăresc au fost planificate alocaţii în sumă de 159,4 mii lei, real cheltuielile au constituit 311,1mii lei.

Pentru combustibil, carburanţi şi lubrifianţi au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 300,0 mii lei, pe 9 luni au fost efectuate cheltuieli în sumă de 100,0 mii lei.

 

Politici şi management în domeniul bugetar - fiscal  0112

      Pentru compartimentul dat sunt prevăzute pe an alocaţii în sumă de 1271,5 mii lei. Pe 9 luni 2016 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 797,7 mii lei. Cheltuielile de personal pe perioada de gestiune au constituit 572,0 mii lei sau 71 % din volumul total de cheltuieli.

Pentru bunuri şi servicii sînt preconizate cheltuieli pe an în sumă de 55,0 mii lei. La situaţia din 01 octombrie au fost valorificate 35,2 mii lei.

Pentru procurarea utilajului au fost preconizate 25,0 mii lei, fiind executate pe perioada de gestiune 16,9 mii lei.

Pentru combustibil pe 9 luni s-au utilizat 9,0 mii lei din 35,0 mii lei prevăzute pe an.

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou au fost procurate în sumă de 16,5 mii  lei din 39,5 mii lei prevăzute pe an.

 

Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 0259

    La compartimentul „Apărarea Naţională” sînt aprobate alocaţii în sumă de 420,0 mii lei real la situaţia din 01 octombrie s-au executat 291,6 mii lei sau 69,4 %. Din suma totală a cheltuielilor 40 % sau 164,5 mii lei sînt cheltuieli pentru retribuirea muncii fiind executate pe perioada de gestiune 81,5 mii lei. Pentru serviciile comunale şi informaţionale sînt prevăzute 123,6 mii lei sau 30 la sută din bugetul instituţiei. Cheltuielile pe compartimentul menţionat pe 9 luni constituie 99,0 mii lei.

 

Ordinea publică şi securitatea naţională gr. 03

        La grupa dată au fost aprobate pe an alocaţii în sumă de 2000,0 mii lei. Pe 9 luni 2016 nu au fost efectuate cheltuieli din motivul că sistemele automatizate de supraveghere a traficului rutier nu au funcţionat şi respectiv nu s-au încasat amenzi.

 

Servicii în domeniul economiei gr. 04

La grupa funcţională menţionată au fost aprobate pe anul 2016 - 7785,0 mii lei inclusiv:   

·        185,0 mii lei pentru întreţinerea serviciului relaţii financiare şi cadastru

·        1100,0 mii lei pentru întreţinerea Direcţiei agricultura, dezvoltare economică şi a teritoriului

·        6500,0 mii lei pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor.

Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 7198,7 mii lei sau 92 % din suma anuală inclusiv:

·        130,0 mii lei pentru întreţinerea serviciului relaţii financiare şi cadastru

·        606,0 mii lei pentru întreţinerea Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului.

·        6092,6 mii lei pentru reparaţie şi întreţinerea drumurilor.

 

Sănătatea publică şi serviciile medicale gr. 07

       Pentru servicii de sănătate publică pe anul 2016 pentru asigurarea cu medicamente a unor categorii de bolnavi, care sînt stipulaţi în Programul naţional în mărime de 50 la sută şi pentru reparaţia capitală a instituţiilor medico-sanitare publice sînt prevăzute în anul curent alocaţii din bugetul raional în sumă de 400,0 mii lei. Pe 9 luni au fost efectuate cheltuieli în sumă de 187,7 mii lei sau 47 % din suma anuală planificată.

 

Cultura, sport, tineret, culte şi odihnă gr. 08

Pentru grupa dată pentru anul 2016 au fost planificate 7233,4 mii lei inclusiv:

·        2833,6  mii lei pentru servicii de sport şi cultură fizică

·        300,0 mii lei pentru servicii de tineret

·        3847,0 mii lei pentru servicii în domeniul culturii

·        100,0 mii lei pentru servicii de tele-radio şi de presă

·        450,0 mii lei pentru întreţinerea secţiei cultură

 

Pe 9 luni  2016 la compartimentele menţionate au fost efectuate cheltuieli totale în sumă de 4852,5 mii lei inclusiv:

·        1320,4 mii lei pentru servicii de sport şi cultură fizică

·        580,5 mii lei pentru servicii de tineret

·        2639,1mii lei pentru servicii în domeniul culturii

·        311,8 mii lei pentru întreţinerea secţiei cultură

 

Învăţămînt gr. 09

     Pentru compartimentul menţionat au fost aprobate alocaţii în bugetul raional în sumă de 117701,6  mii lei, ceea ce constituie 72,5 la sută din volumul bugetului raional.

Pentru educaţie timpurie şi învăţămînt primar sînt prevăzute 2199,8 mii lei, cheltuielile de casa pe perioada de gestiune au constituit 1490,7 mii lei.

Pentru învăţămîntul gimnazial au fost aprobate în buget 46561,3 mii lei. Cheltuielile de casă pe perioada de gestiune constituie 30001,1 mii lei sau 64,4 % faţă de suma anuală.

Pentru întreţinerea învăţămîntului liceal sînt preconizate alocaţii în sumă de 56954,5 mii lei, s-au valorificat pe 9 luni  34722,3 mii lei.

Pentru învăţămîntul nedefinit după nivel sînt preconizate 5340,9 mii lei fiind utilizate pe 9 luni 4334,6 mii lei.

Pentru serviciile afiliate învăţămîntului, cheltuielile aprobate în buget constituie 3649,2 mii lei, real au fost executate pe perioada de gestiune 1217,5 mii lei.

 

Protecţie socială gr. 10

      O cotă semnificativă în capitolul de cheltuieli a bugetului raional o deţine cheltuielile pentru protecţia socială a păturilor socialmente vulnerabile. Astfel în buget pentru anul 2016 sunt prevăzute mijloace financiare în sumă de 16242,0 mii lei.

Pentru asistenţa socială a persoanelor cu necesităţi speciale sînt prevăzute alocaţii în sumă de 7934,1 mii lei inclusiv:

·        1177,0 mii lei pentru serviciile asistenţă personală

·        1919,0 mii lei pentru serviciile de deservire la domiciliu

·        1046,0 mii lei pentru servicii prin intermediul Centrului de reabilitare pentru bătrîni

·        2075,3 mii lei pentru compensaţia serviciilor de transport.

Pe perioada de gestiune s-au valorificat 10451,7 mii lei sau 64,4 % din suma anuală inclusiv:

·        Funcţia 1012- Protecţia în caz de incapacitate de muncă 5148,6 mii lei dintre care:

 • 641,1 mii lei  pentru servicii de deservire la domiciliu
 • 1117,8 mii lei pentru servicii de asistenţă comunitară
 • 591,9 mii lei pentru Centrul de reabilitare
 • 1266,0 mii lei pentru compensarea serviciilor de transport
 • 799,2 mii lei pentru Serviciul de asistenţă personală

 

·        Funcţia 1040 - Protecţia familiei şi a copilului  2269,8 mii lei dintre care:

 • 328,4 mii lei - casele de copii
 • 346,3 mii lei – serviciile de asistenţă profesionistă
 • 892,7 mii lei -  indemnizaţii pentru copii tutelaţi ţi înfiaţi
 • 357,4 mii lei pentru Centrul de plasament temporar al copilului

 

·        Funcţia 1070 - Fondul republican de susţinere socială a populaţiei 1899,8 mii lei

·        Funcţia 1090 – Alte servicii de protecţie socială - 602,9 mii lei

 

 

Şef al Direcţiei  finanţe                                                             Vera  MANOLI

                                           

Proiect

DECIZIE nr.

  din  25  noiembrie  2016 

                                                                                     

Cu privire la modificarea unor                                                             

Decizii ale Consiliului raional

 

     În conformitate cu prevederile art. 46 al Legii nr. 436 - XVI din 13 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii 317 din 18 iulie 2003 ,,Privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare,  Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 3/28 din 24 august 2016 „Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2016” după cum urmează:

           -  în punctul 15 sintagma „Se alocă 100,0 mii lei Aparatului preşedintelui raionului din contul transferurilor cu altă destinaţie alocate suplimentar din Bugetul de stat pentru actualizarea proiectului tehnic şi expertizarea devizului de cheltuieli pentru reabilitarea şi modernizarea drumului regional L-422-Străşeni- Voinova r-l Străşeni. ”se substituie cu sintagma „Se alocă 75,0 mii lei Aparatului preşedintelui raionului din contul transferurilor cu altă destinaţie alocate suplimentar din Bugetul de stat pentru elaborarea proiectului tehnic pentru reabilitarea şi modernizarea drumului regional L - 452 – Străşeni - Scoreni - Malcoci - Suruceni.”;

           - punctul 28 cu următorul conținut: „Se alocă 100,0 mii lei primăriei Negreşti din contul transferurilor cu destinaţie specială pentru finanţarea învăţămîntului preşcolar planificate în bugetul raional pentru desfăşurarea activităţii preşcolare în legătură cu reorganizarea şcolii primare-grădiniţa de copii”  se abrogă;

              - punctele 29, 30, 31 vor deveni punctele 28, 29, 30.

 

  2. Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 2/15 din 20 mai 2016 ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională”, după cum urmează:

      - în Anexa ”LISTA instituțiilor de învățămînt primar și secundar general cărora li se alocă mijloace financiare din componenta raională” poziția

1.

L.T. “I. Vatamanu” or. Străşeni

Schimbarea   sistemului de încălzire.

1000,0

 va avea următorul conținut:

1.

L.T. “I. Vatamanu” or. Străşeni

Schimbarea   sistemului de încălzire.

325,0

 

    3.  Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei  finanţe  (V. Manoli).

    4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa). 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                                 

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                      Nina RUSU

 

 

  VIZAT:

Direcția finanțe                                            V. Manoli

 

Serviciul juridic                                            I. Malic

 

Notă informativă

la proiectul deciziei „Cu privire la modificarea Deciziei

CR nr. 3/28 din 24 august, 2016”

 

        În legătură cu faptul că mijloacele financiare în sumă de 300,0 mii lei alocate prin Decizia CR din luna august pentru elabolarea proiectului tehnic de reabilitare şi modernizare a drumului regional L - 452 - Străşeni - Scoreni - Malcoci - Suruceni sunt insuficiente pentru finalizarea proiectului nominalizat, se propune direcţionarea sumei de 90,0 mii lei alocate Aparatului preşedintelui pentru actualizarea proiectului tehnic şi expertizarea devizului de cheltuieli pentru reabilitarea şi modernizarea drumului regional L - 422 - Străşeni - Voinova r-l Străşeni.

        Deoarece modificarea alocării transferurilor de la Bugetul de stat se efectuează doar prin modificarea Legii bugetului de stat se propune abrogarea p. 28 din Decizia Consiliului raional nr. 3/28 din 24 august 2016.

       Proiectul de decizie se propune comisiei de consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional spre dezbateri și adoptare.

 

Şef al Direcţiei finanţe                                      Vera MANOLI

 

Proiect

                          DECIZIE nr.

                         din 25 noiembrie 2016

 

Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului

raional Străşeni pentru trimestrul I al anului 2017

 

 

         În temeiul art. 43, 46 ale  Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

1.     Se aprobă Programul de activitate a Consiliului raional Străşeni pentru trimestrul I al anului 2017, conform anexei.

 

2.    Preşedintele raionului, vicepreşedinţii raionului, şefii direcţiilor, secţiilor subordonate Consiliului raional să întreprindă acţiunile necesare pentru executarea integrală şi în termene a Programului nominalizat.

 

3.      Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului raional.

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

VIZAT:   

 

Vicepreședintele raionului                    I. Ursu

Vicepreședintele raionului                    E. Harcenco

Direcția finanțe                                      V. Manoli

Direcția învățămînt                                Iu. Certan

Direcția agricultură,

dezvoltare economică

și a teritoriului                                         N. Sîrbu

Direcția asistență socială      

și protecție a familiei                               N. Olevschi

Secția cultură, turism,

tineret și sport                                         V. Schirliu

Serviciul juridic                                        I. Malic

  

                                                                                                                                                     Anexă

                                                                                                                   la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                                       nr.    din 25 noiembrie 2016

 

 

Programul

de activitate al Consiliului raional Străşeni

pentru trimestrul I al anului 2017

 

Activităţi preconizate

Data desfăşurării activităţilor

Responsabil de elaborare şi prezentare

Data prezentării

proiectului

Raportor

 

I.   Şedinţa ordinară a  Consiliului raional

 

 

 

 

 PROIECTE DE DECIZII

 

1. Cu privire la realizarea  Planului de acțiuni pe anul 2016 privind implementarea Strategiei de dezvoltare    integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016-2020

 

 

 

 

2. Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2016

 

 

 

 

 

3. Cu privire la organizarea odihnei elevilor în perioada estivală  2017

 

 

 

4. Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul IV, 2016 

 

 

II. Activitatea comisiilor consultative de specialitate

 

1. Examinarea tuturor proiectelor de decizii incluse în ordinea de zi ce ţin de domeniul comisiei respective şi avizarea acestora.

 

 

 

 

2. Participarea la elaborarea proiectelor de decizii din domeniul respectiv

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Organizarea audienței cetățenilor

Întîlnirea și audiența cetățenilor în teritoriu de către consilierii raionali (conform graficului stabilit cu consultarea consilierilor)

 

 

IV. Participarea consilierilor  la acţiunile cultural-educative şi festivităţi

 

1. Spectacol al obiceiurilor de iarnă „Colindăm, colindăm iarna”

 

2. Ziua națională a culturii

 

3. Omagiul poetului naţional Mihai Eminescu

 

4. Spectacol dedicat Zilei femeii

 

 

 

trimestrul I

 

februarie 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel tîrziu cu 2 zile înainte de şedinţa  ordinară a Consiliului raional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

martie

 

 

 


8 ianuarie

 

 

 

15 ianuarie

 

15 ianuarie

 

 

     martie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şefii direcţiilor şi secţiilor subordonate Consiliului raional

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia  finanţe

 

 

 

 

 

 

Direcția învățămînt

 

 

 

 

 

Secţia administraţie publică

 

 

 

 

 

 

 

Membrii comisiilor consultative de specialitate

 

 

 

 

 

 

Membrii comisiilor consultative de specialitate

 

Consilierii raionali

Secretarul Consiliului raional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 februarie 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

01 februarie 2017

 

 

 

 

 

01 februarie 2017

 

 

 

 

01 februarie 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ursu Ion, vicepreşedinte al raionului,

Budu  Nicolae, vicepreşedinte al raionului

Harcenco Elena, vicepreședintele raionului

 

Popa Mihail, preşedinte al raionului,

Vera MANOLI, șef al Direcţiei  finanţe

 

Iulia CERTAN, șef al Direcției învățămînt

 

 

 

Secţia administraţie publică

 

 

 

 

 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate

Secretarii comisiilor consultative de specialitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Proiect

 

   DECIZIE nr.            

din 25 noiembrie 2016      

                                                                                   

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

din componenta raională

 

    În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu  modificările ulterioare, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi Hotărîrii Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, Consiliul raional DECIDE:

      

1. Se alocă 185,0 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul componentei raionale pentru achitarea indemnizaţiei de disponibilizare a personalului din Şcoala primară Stejăreni.

 

2. Se alocă 66,5 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul componentei raionale pentru achitarea indemnizaţiei de disponibilizare a personalului din Şcoala primară Negreşti.

 

3. Se alocă 350,0 mii lei Aparatului președintelui raionului din contul componentei raionale pentru reparația capitală a acoperișului gimnaziului Cojușna.

 

4. Se alocă 325,0 mii lei Aparatului președintelui raionului din contul componentei raionale pentru reparația sălii de sport și vestiarului Liceului ”M. Eminescu” din or. Strășeni.

 

5.  Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (I. Ursu), şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan) şi  şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli).

    

6. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

     

Preşedinte al  şedinţei,                                                                               _____________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                     Nina RUSU

VIZAT:

 

Vicepreședintele raionului                 I. Ursu

Direcția finanțe                                  V. Manoli

Direcția învățămînt                            I. Certan

Serviciul juridic                                  I. Malic

 

 

Notă informativă la proiectul de decizie  

„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională”

   

       Ţinînd cont că prin Deciziile CR nr. 3/33 şi 3/34 din 24 august 2016, Şcoala primară Stejăreni şi Şcoala primară Negreşti au fost reorganizate şi reieşind din prevederile legislaţiei în vigoare persoanele disponibilizate beneficiază de indemnizaţia de disponibilizare.

       Prin urmare se propune de a aloca Direcţiei învăţămînt 251,5 mii lei pentru achitarea definitivă a indemnizației de disponibilizare angajaţilor Şcolii primare Stejăreni şi Școlii primare Negreşti.

     Se propune comisiei consultative de specialitate proiectul de decizie pentru avizare și Consiliului raional pentru dezbateri și adoptare.

 

  Șef al Direcției învățămînt                                    Iulia  Certan

Proiect

 

DECIZIE  nr.

 din 25 noiembrie 2016

 

Cu privire la corelarea

bugetului raional pe anul 2016

 

       În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare şi  art. 26 al Legii nr. 397 - XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi prevederile Legii pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 01 iulie 2016, Consiliul raional DECIDE:

 

      1. Se aprobă modificările în decizia Consiliului raional nr. 7/10 din 27 noiembrie 2015 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2016” după cum urmează:

 

- În  punctul 4 al decizie1 cifra „139624,0” se substituie cu cifra „137535,1”;

-  Anexa nr. 1 „Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional pe anul 2016 ” se substituie cu un nou conţinut (se anexează);

            - Anexa nr. 2 „Veniturile bugetului raional pe anul 2016” se substituie cu anexa nr. 2 cu un nou conţinut (se anexează);

           - Anexa nr. 3 „Resursele şi cheltuielile bugetului raional conform clasificaţiei funcţionale şi programe pe 2016 se substituie cu anexa nr. 3 cu un nou conţinut (se anexează);

          - Anexa nr. 4 „Efectivul limită a unităţilor de personal pe instituţiile finanţate din bugetul local” se substituie cu anexa nr. 4 cu un nou conţinut (se anexează).

      2. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii Şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli).

      3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa)

 

Preşedinte al şedinţei,                                                  _________________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                   Nina RUSU

 

 

VIZAT:

Direcţia finanţe                                  V. Manoli

Serviciul  juridic                                 I. Malic

 

Modificată

                                                                                                                                prin Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                       nr.   din 25  noiembrie 2016

 

 

                                                                                                                                          Anexa nr. 1

                                                                                                                         la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                             nr. 7/10 din 27 noiembrie 2015

 

 

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional pe anul 2016

 

Denumirea

Cod

Eco

Aprobat 2016

Corelat august

 

Corelat noiembrie

I. Venituri, total

 

160494.2

161259,9

158331,7

inclusive transferuri de la bugetul de stat

 

 

 

 

 1. Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II

191131

20020,0

21746,0

19896,0

 1. Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetele de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general, special şi complimentar (extraşcolar)

191111

112808,6

111693,4

111356,0

 1. Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru şcoli sportive

191113

2336,4

2333,6

2333,6

 1. Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea şi asistenţa socială

191112

4459,0

4690,3

3948,8

 1. Transferuri din Fondul Republican de susţinere socială a populaţiei

191310

2670,2

2596,6

2596,6

II. Cheltuieli, total

 

160494,2

161259,9

158331,7

III. Sold bugetar

 

 

 

 

IV. Sursele de Finanţare, total

 

 

 

 

 

Modificată

                                                                                                                              prin Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                  nr.     din  25  noiembrie 2016

 

 

                                                                                                                           Anexa nr. 2

                                                                                                                         la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                             nr. 7/10 din 27 noiembrie 2015

 

Veniturile bugetului raional pentru anul 2016

Denumirea

 

Cod

Eco (k6)

 

Aprobat 2016

 

Corelat august

 

Corelat noiembrie

I.                   Impozite pe venit

 

6965,0

6965,0

6965,0

1.1 Impozit pe venitul persoanelor fizice

111110,111121111130

6965,0

6965,0

6965,0

II.                Alte taxe pentru mărfuri şi servicii

 

7990,0

7990,0

7990,0

2.1 Taxa pentru apă

114611

130,0

130,0

130,0

2.2 Taxa pentru extragerea mineralelor utile

114612

1350,0

1350,0

1350,0

2.3 Taxa pentru lemnele eliberate pe picior

114613

10,0

10,0

10,0

2.4 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

114633

6500,0

6500,0

6500,0

III.             Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare

 

1115,0

1115,0

1115,0

3.1 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată

142310

1115,0

1115,0

1115,0

IV.              Amenzi pentru încălcarea traficului rutier

 

2040,0

2040,0

2040,0

4.1 Amenzi aplicate de secţiile de supraveghere şi control ale traficului rutier

143220

40,0

40,0

40,0

4.2 Amenzi aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Poliţiei pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor audio- foto-vidio

143241

2000,0

2000,0

2000,0

V.                 Taxe şi plăţi administrative

 

90,0

90,0

90,0

5.1 Taxa la cumpărarea valutei de către persoanele fizice în casele de schimb valutar

142245

90,0

90,0

90,0

VENITURI ÎN TOTAL

 

18200,0

18200,0

18200,0

VI.              TRANSFERURI

 

142294,2

143059,9

140131,7

6.1 Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II

191131

20020,0

21746,0

19896,7

6.2 Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetele de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general, special şi complimentar (extraşcolar)

191111

112808,6

111693,4

111356,0

6.3 Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru şcoli sportive

191113

2336,4

2333,6

2333,6

6.4 Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea şi asistenţa socială

191112

4459,0

4690,3

3948,8

6.5 Transferuri din Fondul Republican de susţinere socială a populaţiei

191310

2670,2

2596,6

2596,6

TOTAL GENERAL VENITURI

 

160494,2

161259,9

158331,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2016”

 

      În legătură cu faptul că Legea bugetului de stat pe anul 2016 a fost modificată pe data de 04 octombrie 2016, întru respectarea prevederilor art. 23 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi art. 55, alin (5) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar – fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 care prevăd că în termen de 30 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat în Monitorul Oficial, autorităţile reprezentative şi deliberative urmează să-şi coreleze bugetele proprii cu prevederile legii menţionate. În caz de nerespectare a acestor prevederi, efectuarea defalcărilor de la veniturile generale de stat şi a transferurilor de la bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale se suspendă.

    Reieşind din aceste considerente se propune comisiei consultative de specialitate proiectul de decizie pentru avizare și Consiliului raional pentru dezbateri și adoptare.

 

Şef al Direcţiei finanţe                                                               Vera Manoli

 

                                           DECIZIE nr.

                                          din  25 noiembrie  2016      

                                                                                    

 

 

Cu privire la Programul de  întreţinere

a drumurilor publice locale, pe timp

de iarnă,  în anul 2017

 

 

      În conformitate cu prevederile Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 397 - XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

 

  1. Se aprobă 500,00 mii lei pentru întreţinerea drumurilor publice locale, pe timp de iarnă, în anul 2017, conform Programului anexat.

 

    2. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului, (M. Popa).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

VIZAT:   

 

Vicepreședintele raionului                      N. Budu

Direcția finanțe                                        V. Manoli

Direcția agricultură,

dezvoltare economică

și a teritoriului                                           N. Sîrbu

Serviciul juridic                                         I. Malic

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie  ,,Cu privire la Programul de întreţinere a drumurilor publice locale, pe timp de iarnă, în anul 2017”

 

       Elaborarea prezentului proiect de decizie este determinat de necesitatea întreţinerii pe timp de iarnă a drumurilor publice locale din raionul Străşeni pentru anul 2017.

     În acest sens se propune direcţionarea sumei de 500,00 mii lei pentru lucrările de întreținere pe timp de iarnă (deszăpezire, combaterea ghețușului) a drumurilor publice locale în anul 2017, din cele planificate în bugetul raional pe anul 2017.

     Proiectul de decizie se propune spre avizare comisiei consultative de specialitate şi Consiliului raional pentru examinare și adoptare .

 

Nicolae Sîrbu,

Şef al Direcţiei agricultură, dezvoltare

economică şi a teritoriului

 

                                                                                                                                                      PROIECT

                                                                                                      DECIZIE nr.

         din 25 noiembrie 2016

 

Cu privire la trecerea în evidenţa militară a recruților

 

     În temeiul art. 12 al Legii nr. 1245 – XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, art. 19, 46 ale Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 631 din 23 mai 2003 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidența militară”, examinînd nota informativă, având în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Centrul Militar Teritorial Străşeni, autoritățile publice locale de nivelul întîi, să organizeze în perioada 01 - 28 februarie 2017, trecerea în evidenţa militară a tinerilor născuţi în anul 2001 şi cei de vârstă mai înaintată, care din diferite motive nu au fost anterior trecuţi în evidenţa militară.

2. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de recrutare:

 

URSU Ion                   - vicepreşedinte al raionului Străşeni, preşedinte al Comisiei;

ARNĂUT Igor             - comandant al Centrului Militar Teritorial Străşeni, vicepreşedinte al Comisiei;

ŞEVCIUC Elena         - specialist principal, Secţia recrutare-încorporare, secretar al Comisiei;

         Membrii Comisiei;

GNIP Ludmila             - inspector superior al Biroului siguranță copii, Inspectoratul de Poliție Strășeni;

SANDU Mihail            - preşedintele Comisiei medicale.

 

          Comisia de rezervă:           

BUDU Nicolae             - vicepreşedinte al raionului Străşeni, preşedinte al Comisiei;

DUCA Victor               - locțiitor comandant Centrul Militar Teritorial Străşeni, vicepreşedinte al Comisiei;

ADAMCIUC Tatiana    - specialist Secţia recrutare - încorporare, secretar al Comisiei;

         Membrii Comisiei;

COTELEA Diana        - şef Secţie securitate publică, Inspectoratul de Poliţie Străşeni;

SANDU Mihail            - preşedintele Comisiei medicale;

 

3. Se aprobă componenţa nominală a Comisiilor medicale :

                                              

SANDU  Mihail                - dermatolog, preşedinte al Comisiei;                      

ROȘCA Tudor                 - chirurg;                        

CARAMAN  Victoria        - terapeut;                     

PITONOV Margareta       - neurolog;                   

DÎRU  Ina                          - oftalmolog;                            

GAVRILIUC Valentina      - psihiatru;                    

BOȚAN Victoria                - otorinolaringolog;                                       

ȚIGANU Lucia                  - dermatolog;                           

ADAMCIUC Tatiana          - psiholog.

 

        

Comisia de rezervă:

 

SANDU  Mihail                 - dermatolog, preşedinte al Comisiei;                      

ZAHARCIUC  Pavel        - chirurg;                                   

IORGA  Teodora              - terapeut;                     

SÎRBU  Vera                     - neurolog;                    

PERELOMOVA Elena     - oftalmolog;                           

GAVRILIUC Valentina      - psihiatru;                    

BOȚAN  Victoria              - otorinolaringolog;                                        

GÎȚU  Galina                    - dermatolog.                           

 

4. Primarii oraşelor, comunelor, satelor din raion să organizeze înștiințarea persoanelor ce urmează a fi trecute în evidența militară, să întocmească și să perfecteze documentele necesare, să asigure prezența tinerilor la Comisia medicală (asigurarea cu transport) conform graficului elaborat de Centrul Militar Teritorial Străşeni.

5. Directorul interimar al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Străşeni (TOPOR Iurie), șeful Instituției Medico - Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni (IAȚIȘIN Andrei), șefii centrelor de sănătate din comunele, satele raionului:

 - să contribuie la organizarea activităţii Comisiei medicale (Centrul Militar Teritorial Străşeni) în perioada 01 – 28 februarie 2017;

 - să organizeze efectuarea investigaţiilor medicale în instituţiile medicale la locul de trai a tinerilor ce urmează a fi recrutaţi, conform graficului elaborat de Centrul Militar teritorial Strășeni;

 - să contribuie la perfectarea fişelor medicale, forma 25 – IU, listelor de semnalizare a tinerilor ce se află la evidenţă în dispanserele psiho-neurologice, narcologice, ftiziatrice, dermato - venerologice şi să le prezinte la Centrul Militar Teritorial Străşeni pînă la 10 decembrie 2016;

-  să asigure 20 loc paturi în staţionar în scopul examinării şi tratării  recruţilor;

- să elibereze de la serviciul de bază, în perioada 01 - 28 februarie 2017 medicii antrenaţi în activitatea Comisiei, cu păstrarea locului de muncă şi a salariilor lunare.

6. Inspectoratul de Poliţie Strășeni să acorde ajutor Centrului Militar Teritorial Străşeni în căutarea tinerilor ce se eschivează de la trecerea în evidenţa militară.

7. Direcția asistență socială și protecție a familiei să prezinte informaţia privind recruţii născuți în 2001, cu handicap la Centrul militar teritorial Străşeni pînă la 10 decembrie 2016.

8. Comandantul Centrului Militar Teritorial Străşeni să informeze săptămînal președintele raionului despre desfăşurarea trecerii în evidenţa militară a tinerilor.

9. Controlul asupra executării prevederilor prezentei dispoziţii se pune în seama vicepreşedintelui raionului (Ion Ursu) şi comandantului Centrului Militar Teritorial (Igor Arnăut).

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                            __________________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                                     Nina RUSU

 

 

         A P R O B                                                         C O O R D O N A T

Comandant  Centrul militar                                   Medicul Şef al IMSP

teritorial Străşeni                                                     raionul Străşeni

 

colonel                              Ig. ARNĂUT             d-ul                     Iu. TOPOR

„_____”_______________2016                        „_____”_____________ 2016

 

 

G R A F I C U L

prezentării recruţilor a.n. 2001 la comisia medicală de recrutare

în anul 2017 pe Centrul militar teritorial Străşeni

 

01 februarie

02 februarie

06 februarie

Cojuşna

 

Străşeni

 

Lozova

 

 

 

Bucoveţ

 

Negreşti

 

 

 

 

 

 

 

07 februarie

08 februarie

09 februarie

Cojuşna

 

Găleşti

 

Sireți

 

Zubreşti

 

Micleuşeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 februarie

14 februarie

15 februarie

Micăuţi

 

Străşeni

 

Redeni

 

Voinova

 

Tătăreşti

 

Oneşti

 

 

 

 

 

Ţîgăneşti

 

 

 

 

 

Roşcani

 

 

 

 

 

 

 

16 februarie

20 februarie

21 februarie

Scoreni

 

Străşeni

 

Vorniceni

 

Romăneşti

 

Chirianca

 

Dolna

 

Străşeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 februarie

23 februarie

27 februarie

Pănăşeşti

 

Codreanca

 

Străşeni

 

Căpriana

 

Ghelăuza

 

Recea

 

Grebleşti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zile adăugătoare: 28 februarie

 

 

Şef secţie recrutare - încorporare

maior                    Sergiu CHIȘCĂ

                                                                                                                                                  

 

A P R O B                                                                                            COORDONAT

 

              Comandantul Centrului militar                                                             IMSP CS Strășeni

teritorial Strășeni          
              colonel                         Igor ARNĂUT                                                       D-ul                          A. Iațișin

„______”____________2016                                                                „______”____________2016

 

 

G R A F I C U L

prezentării tinerilor a. n. 2001 pentru trecerea analizelor în Centrele de Sănătate în anul 2017

Roşcani

03 ianuarie

Centru de Sănătate Strășeni

Sireţ

04-05 ianuarie

Străşeni

09,10,11, ianuarie

Tătăreşti

12 ianuarie

Ghelăuza

16 ianuarie

Negreşti

17 ianuarie

Scoreni

18 ianuarie

Făgureni

19-ianuarie

O.S. Făgureni

Saca

23-ianuarie

O.S. Saca

Bucovăţ

03 ianuarie

Centru SănătateVorniceni

 

Vorniceni

04-05 ianuarie

Găleşti

09 ianuarie

Micleuşeni

03 ianuarie

OMF Micleușeni

Dolna

04 ianuarie

Lozova

03-ianuarie

Centru Sănătate Lozova

Cojuşna

03-04 ianuarie

Centru Sănătate Cojușna

Micăuţi

04 ianuarie

Centru Sănătate Micăuți

Oneşti

03 ianuarie

Centru Sănătate Codreanca

Ţigăneşti

04 ianuarie

Codreanca

05 ianuarie

Romaneşti

03 ianuarie

OMF Romaneşti

Rădeni

04-ianuarie

       OMF                                    OMF Rădeni

Zamceoji

05-ianuarie

OMF                                   OMF Zamceoji

Dragușeni

09-ianuarie

      OMF                                          OMF Dragușeni

Recea

03 ianuarie

C.S. Recea

Grebleşti

04 ianuarie

Zubreşti

04 ianuarie

Centru Sănătate Zubrești

Voinova

03 ianuarie

Chirianca

04 ianuarie

Pănăşeşti

03 ianuarie

Centru Sănătate Pănășești

Căpriana

04 ianuarie

 

       

 

Șef secţie recrutare-încorporare

maior                            S. CHIȘCĂ

Proiect

                                           DECIZIE nr.                                          

                                                   din 25 noiembrie  2016                                                   

                                                                             

 

  Cu privire la aprobarea Listei elevilor

  instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi

  extraşcolare din raion cărora li se acordă  Bursa

  Consiliului raional pentru elevii dotaţi

  în anul  de  studii 2016-2017

 

       În temeiul prevederilor art. 43, 46 ale Legii  nr. 436  -  XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu  modificările şi completările  ulterioare, art. 141 din Codul educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2014, Deciziei Consiliului raional  Străşeni nr. 6/20 din 25 decembrie 2012 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de susţinere a elevilor dotaţi şi stabilirea numărului de burse”, examinînd nota informativă a Direcției învățămînt, Consiliul raional DECIDE:

 

      1. Se  aprobă  Lista  elevilor  instituţiilor de  învăţămînt  preuniversitar şi extraşcolar din raion cărora li se acordă bursa Consiliului raional pentru susţinerea copiilor dotaţi pentru anul de studii  2016-207,  conform anexei  1.

     2. Direcţia învăţămînt (Iu. Certan) să asigure achitarea burselor pentru copiii dotaţi în limitele alocaţiilor bugetare aprobate.

     3. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (I. Ursu)

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                 

                                                                

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

VIZAT:   

 

Vicepreședintele raionului                            I. Ursu

Direcția învățămînt                                       Iu. Certan

Direcția finanțe                                              V. Manoli

Serviciul juridic                                              I. Malic

 

                                                                                                                                                                  Anexa

la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                                               nr.      din  25  noiembrie  2016

 

 Listei elevilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi extraşcolare din raion cărora li se acordă Bursa

           Consiliului raional pentru elevii dotaţi în anul de studii 2016 - 2017

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele

Instituţia

Clasa

Media şcolară

Performanţe şcolare (locuri, menţiuni)  la nivel de:

Instituţie

Raion

Republică

REZULTATELE ŞCOLARE LA DISCIPLINE

1

Jardan Ionela

Liceul Teoretic „N. Vornicescu”

Lozova

XI

9,15

 

Locul I olimpiada la geografie

 

Locul III olimpiada geografie

Locul III-Revista NOI  „ Veni,vidi,vici”

Locul II-Revista NOI „Historia est magistra vitae”

Locul II- Sol Lucet Omnibus

 

2

Rusnac Andreea

Liceul Teoretic „Ion Inculeţ”

XII

9,25

 

Locul I olimpiada l. engleză

Locul I olimpiada l. română

 

Menţiune olimpiada l. engleză

Menţiune olimpiada l. română

3

Eremeev Liudmila

Liceul Teoretic „N. Necrasov” Străşeni

XII

9,15

 

Locul I olimpiada l. rusă

Locul I olimpiada l. română

 

Locul II olimpiada l. română

4

Istrati Tamara

Liceul Teoretic „N. Vornicescu”

Lozova

XI

9,75

Diplomă pentru succese la învăţătură

Locul I olimpiada biologie

Locul I olimpiada l. română

Locul III la Izvoarele înţelepciunii

Menţiune olimpiada biologie

Menţiune olimpiada chimie

Locul I-Revista NOI „Historia est magistra vitae”

Locul I- Sol Lucet Omnibus

 

5

Munteanu Mihaela

Liceul Teoretic „I. Vatamanu

XII

9,85

 

Locul I olimpiada chimie

Locul I olimpiada biologie

Menţiune  olimpiada biologie

Menţiune  olimpiada chimie 

6

Trifan Cătălin

Liceul Teoretic „I. Vatamanu

XI

9,46

 

Locul I olimpiada fizica

Menţiune olimpiada  informatica

Menţiune olimpiada fizica USM

7

Lazar Olga

Liceul Teoretic „I. Vatamanu

XII

9,49

 

Locul I olimpiada fizica

Menţiune olimpiada  informatica

Menţiune olimpiada fizica USM

8

Iacovlev Denis

Gimnaziul

"M. Viteazul"

IX

9,81.

 

Locul II olimpiada ştiinţe 

Participare olimpiada Ştiinţe

9

Praguza Andreea

Liceul Teoretic „I. Vatamanu

X

9,50

 

Locul I-la izvoarele înţelepciunii

Menţiune la izvoarele înţelepciunii

10

Istrati Alina

Liceul Teoretic „N. Vornicescu”

Lozova

XI

 

9,63

Diplomă pentru succese la învăţătură

Locul I olimpiada l. engleză

Locul I-Revista NOI „Historia est magistra vitae”

Locul II- Sol Lucet Omnibus

 

11

Jardan Maria

Liceul Teoretic „N. Vornicescu”

Lozova

XI

9,27

 

Locul II olimpiada la geografie

Menţiune olimpiada  istorie

Locul I Revista NOI  „ Veni,vidi,vici”

Locul I Revista NOI „Historia est magistra vitae”

Locul III- Sol Lucet Omnibus

 

12

Puica Ala

Liceul Teoretic „A. Russo” Cojuşna

X

10

 

Locul I olimpiada chimie 

  

13

Silion Valeria

Liceul Teoretic „A. Russo” Cojuşna

X

10

 

Locul I olimpiada geografie

 

14

Pavlova Inna

Liceul Teoretic „A. Russo” Cojuşna

X

9,61

 

Locul I olimpiada l. rusă

 

15

Vrînceanu Alexandrina

Liceul Teoretic „A. Russo” Cojuşna

XII

9,49

 

Locul I olimpiada  istorie

 

16

Druţă Cornel

Liceul Teoretic „A. Russo” Cojuşna

XI

9,67

 

Locul I olimpiada  istorie

Locul II olimpiada chimie 

 

17

Rebeja Nadejda

Liceul Teoretic „A. Russo” Cojuşna

XII

9,41

 

Locul I olimpiada l. franceză

Menţiune olimpiada matematica

 

18

Andrian Nicoleta

Liceul Teoretic „A. Russo” Cojuşna

X

9,81

 

Locul I olimpiada  ştiinţe

Locul II olimpiada fizica

Locul II olimpiada chimie

Locul III olimpiada informatica

 

19

Druţă Gabriel

Liceul Teoretic „A. Russo” Cojuşna

XI

9,77

 

Locul II olimpiada l. română

Menţiune  olimpiada biologie

 

20

Iaţco Eugeniu

Liceul Teoretic N. Necrasov”

XII

9,61

 

Locul II olimpiada l. engleză

Locul II olimpiada geografie

Locul II olimpiada l. rusa

 

21

Micleuşanu Daniela

Liceul Teoretic „ Ion Creanga” Micleuşeni

XI

9,87

 

Locul II olimpiada  biologie

Locul II olimpiada  l. franceză

Locul III olimpiada  chimie

 

22

Gonţa Mihaela

Liceul Teoretic „N. Vornicescu”

Lozova

XII

9,33

 

Locul II olimpiada limba engleză

 

23

Filip Adrian

Liceul Teoretic „I. Vatamanu

XII

9,19

 

Locul II olimpiada   matematica

 

24

Iordachi Vitalie

Liceul Teoretic „I. Vatamanu

XII

9,26

 

Locul II olimpiada  chimie

Locul II olimpiada biologie

 

25

Dănăilă Nadina

Liceul Teoretic „N. Vornicescu” Lozova

IX

10

 

Locul III olimpiada  știinţe

Menţiune olimpiada matematica

 

26

Sîrcu Ana-Maria

Liceul Teoretic „M. Eminescu”

XII

9,46

 

Locul III olimpiada istorie

 

 

27

Boţan Dinu

Liceul Teoretic „A. Russo” Cojuşna

XI

9,37

 

Locul III olimpiada  geografie

Locul III olimpiada  engleză

 

 

28

Pădvan Rusanda

Liceul Teoretic „A. Russo” Cojuşna

XII

9,72

învingătoarea Concursului:

Topul celor 10 nivel local

Locul III olimpiada l. franceză

Menţiune olimpiada  chimie

 

REZULTATE ŞCOLARE  EXTRACURRICULARE ( ARTE, SPORT)

29

Budu Gheorghe

Gimnaziul Găleşti

VI

9,66

 

Locul I  Joc Dame echipa

Locul I 1- Joc  Dame(Bălţi)

Locul I I- Joc Dame Min. Tineretului

Locul I II- Joc Dame campionat juniori

30

Ciorici Mădălina

Şcoala de Arte Strășeni

VI

9,57

Locul I- Diplomă de excelenţă

Locul III- Tinere talente

Locul I- Festival regional  al tinerilor  violonişti Călăraşi

 

 

 

Notă informativă
la proiectul de decizie ”Cu privire la aprobarea Listei elevilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi extraşcolare din raion cărora li se acordă  Bursa Consiliului raional pentru elevii dotaţi în anul de studii 2016 - 2017

 

     În temeiul prevederilor art. 43, 46 ale Legii  nr. 436  -  XVI din 28 decembrie 2006  privind  administraţia  publică  locală, cu  modificările şi completările ulterioare, art. 141 din Codul educaţiei  nr. 152 din 17 iulie 2014, Deciziei Consiliului raional  Străşeni nr. 6/20 din 25 decembrie 2012 „ Cu privire la aprobarea  Regulamentului de  susţinere a elevilor dotaţi şi stabilirea numărului de burse” au fost instituite 30 burse întru susţinerea copiilor din instituţiile de învăţămînt din subordine pentru performanţe şcolare, extracurriculare şi artistice obţinute în anul precedent de studii. S-a constatat faptul că pe parcursul anilor succesele şcolare la învăţătură a unei categorii de copii devin tot mai bune, cu dinamică spre progres şi aceasta se confirmă prin rezultatele şcolare anuale. La finele anului şcolar 2015-2016 calitatea cunoştinţelor constituie: clase I-IV- 42,3%, clase V-IX – 39,7 %, clase liceale 39 %.

    Direcţia învăţămînt, managerii instituţiilor de învăţămînt, încurajează şi stimulează performanţele şcolare prin evidenţierea elevilor cu aptitudini şi sîrguinţe deosebite la nivel local şi raional în cadrul finalizării anului de studii, Gala laureaţilor, concursuri şcolare disciplinare şi de arte locale şi raionale încadrînd în acest proces sursele financiare şi materiale cu destinaţie specială, părinţii,  donatori, sponsori, ONG-uri etc.

    Acordarea Bursei Consiliului raional pentru susţinerea copiilor dotaţi este una din modalităţile de stimulare morală şi materială a celor mai buni elevi, dintre care unii sunt din familii cu venituri mici, orfani, semiorfani şi pentru care bursa Consiliului raional este un suport în amplificarea cunoștinţelor.

      În cadrul ședinței comisiei speciale  au fost examinate 50 dosare ale elevilor, propuse de către administraţiile instituţiilor de învăţămînt din raion pentru acordarea burselor Consiliului raional după cum urmează:

·        Liceul Teoretic “Ion Vatamanu” Străşeni –12 dosare ,

·        Liceul Teoretic “ Ion Inculeţ” Vorniceni – 1 dosar ;

·        Liceul Teoretic “ Alecu Russo” - 14 dosare ;

·        Liceul Teoretic ”N. Nekrasov”- 2 dosare ;

·        Liceul Teoretic “Mitropolit Nestor Vornicescu” Lozova – 6 dosare ;

·        Liceul Teoretic “ Ion Creangă” – 1 dosar ;

·        Liceul Teoretic « Universul » Scoreni - 1 dosar;

·        Liceul Teoretic "M. Eminescu"-  1 dosar;

·        Gimnaziul  Căpriana -1 dosar ; 

·        Gimnaziul  Micăuţi  – 1 dosar ; 

·        Gimnaziul  « M. Viteazul »– 3 dosare .

·        Gimnaziul  Găleşti – 2 dosare ;

·        Şcoala de Arte Străşeni – 5  dosare;

 

La baza selectării au fost criteriile expuse în Regulamentul cu privire la susţinerea copiilor dotaţi, prioritare fiind:

- situaţia academică;

- performanţele şcolare;

- performanţele  la nivel de republic şi raion;

- realizări în domeniul artelor.

 

     În rezultatul examinării dosarelor au fost selectaţi 30 elevi cu cei mai buni indici de performanţă.

     Reieşind din cele expuse se propune comisiei de specialitate examinarea şi avizarea  proiectului de decizie şi Consiliului raional pentru examinare în ședință.

 

 

Şef al  Direcţiei învăţămînt Străşeni                                     Iulia CERTAN

 

                         DECIZIE nr.

                         din 25 noiembrie 2016

                                                                                                        Proiect

Cu privire la rectificarea

bugetului raional

 

      În conformitate cu prevederile art. 43, 46 ale Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 26 al Legii nr. 397 - XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare,  Consiliul raional DECIDE:

   

     1. Se micşorează planul de finanţare pentru anul 2016 a Centrului de plasament temporar al copilului cu 52,2 mii lei şi se direcţionează mijloacele financiare pentru finanţarea Serviciului de asistenţă parentală „Boligari”.

       

     2. Se majorează cu 90,0 mii lei planul de finanţare a Bibliotecii publice raionale, mijloace finanţate centralizat de către AO IREX Moldova şi se direcţionează pentru procurarea mijloacelor fixe şi a inventarului gospodăresc.

      

     3. Se majorează cu 113,0 mii lei planul de finanţare la partea de venituri pe impozitul pe venit a persoanelor fizice spre plată şi se direcţionează pentru procurarea cazanului la Instituția Medico-sanitară Publică Centrul Sănătate Micleuşeni.

 

     4. Se majorează cu 30,0 mii lei planul de finanţare la partea de venituri pe impozitul pe venit a persoanelor fizice spre plată şi se direcţionează Direcţiei învăţămînt pentru confecţionarea scenei în cantina şcolii internat or. Străşeni.

 

     5. Se micşorează planul cu 150,0 mii lei mijloace prevăzute pentru achitarea creditului intern  „Energetic II” şi se majorează planul cu 150,0 mii lei mijloace insuficiente pentru achitarea creditului extern contractat cu SID Banc,  Slovenia.

 

    6.  Se majorează cu 28,0 mii lei planul de finanţare pe venituri colectate a Aparatului preşedintelui şi se direcţionează pentru procurarea bunurilor şi serviciilor.

 

     7. Se micşorează cu 400,0 mii lei planul de finanţare la partea de venituri a bugetului raional pe taxa de la extragerea mineralelor utile şi respectiv se micşorează şi cheltuielile cu 400,0 mii lei pe servicii de suport în domeniul afacerilor interne.

 

    8. Se micşorează cu 289,2 mii lei planul de finanţare a Centrului tinerilor tehnicieni şi se majorează cu 289,2 mii lei planul de finanţare a Centrului de creaţie în legătură cu fuzionarea instituţiilor.

 

     9. Se redistribuie 192,0 mii lei de la Gimnaziul Voinova la Gimnaziul Chirianca în legătură cu deficitul bugetar al instituţiei întru neadmiterea restanţei la salariu.

    

     10. Se alocă Direcţiei învăţămînt 192,0 mii lei din contul majorării planului la partea de venituri pe impozitul persoanelor  fizice spre plată cu 192,0 mii lei şi se direcţionează pentru retribuirea muncii angajaţilor Gimnaziului Voinova.

 

      11. Se micşorează cu 41,0 mii lei planul de finanţare a Serviciului auxiliar, Aparatul președintelui raionului, mijloace economisite la procurarea petrolului şi se direcţionează la Secția cultură, turism, tineret și sport  pentru servicii  tineret.

 

      12. Se micşorează cu 42,2  mii lei planul de finanţare a  Liceului Teoretic „Ion Creangă” c. Micleuşeni, mijloace alocate pentru transportarea elevilor din s. Huzun şi se direcţionează Direcţiei învăţămînt pentru achitarea serviciilor de transport.

 

     13. Se micşorează cu 100,0 mii lei planul de finanţare a Centrului tinerilor tehnicieni și se majorează planul pe Gimnaziul Chirianca, mijloace financiare necesare pentru acoperirea deficitului bugetar.

 

      14. Se alocă 34,9 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015 pentru achitarea indemnizaţiei de disponibilizare a personalului taberei „Dolna”.

 

      15. Se alocă 45,0 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015 pentru retribuirea muncii comisiei de atestare a cadrelor didactice.

 

      16. Se micşorează cu 128,6 mii lei planul de finanţare a Centrului de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret ”Divertis”, mijloace prevăzute incorect pentru procurarea produselor alimentare şi se direcţionează suma menţionată pentru retribuirea muncii a angajaţilor pe perioadă determinată (odihna de vară).

 

       17.  Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii, şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli), șeful Direcției învățămînt (I. Certan) şi  contabilul-şef al Aparatului preşedintelui raionului.

 

        18.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa). 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                               

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

  VIZAT:

 

Direcția finanțe                                            V. Manoli

 

Serviciul juridic                                            I. Malic

 

Notă informativă

la proiectul de decizie a Consiliului raional

„Cu privire la rectificarea bugetului raional”

 

       Proiectul prezentat este elaborat în temeiul art. 61 al Legii  nr. 181 din 25 iulie 2014 privind finanţele publice şi responsabilităţile bugetar-fiscale cu modificările ulterioare care prevede că: „Autoritatea executivă este în drept să înainteze propuneri privind modificarea bugetului aprobat după caz”.

      Modificările propuse vor oferi posibilitatea executorilor de buget, de a efectua cheltuieli în sumele care nu au fost incluse în bugetul aprobat.

       Întru soluţionarea problemelor abordate de la ultima şedinţă a CR pînă în prezent se propun următoarele modificări a bugetului aprobat.

    Se micşorează planul de finanţare pentru anul 2016 pe Centrul de plasament temporar al copilului cu 52,2 mii lei şi se direcţionează mijloacele financiare pentru finanţarea Serviciului de asistenţă parentală „ Boligari”.

        În scopul procurării mijloacelor fixe şi a inventarului gospodăresc se propune majorarea cu 90,0 mii lei a planului de finanţare pe Biblioteca publică raională.

      În legătură cu necesitatea procurării cazanului la CS Micleuşeni se propune majorarea cu 113,0 mii lei planul de finanţare la partea de venituri pe impozitul pe venit a persoanelor fizice spre plată şi direcţionarea mijloacelor pentru soluţionarea problemei abordate.

        Pentru confecţionarea scenei în cantina şcolii internat or. Străşeni se propune majorarea cu 30,0 mii lei a planului de finanţare la partea de venituri pe impozitul pe venit a persoanelor fizice spre plată şi direcţionarea mijloacelor pentru efectuarea cheltuielelor solicitate.

       Se micşorează planul cu 150,0 mii lei mijloace prevăzute pentru achitarea creditului intern  „Energetic II”  şi se majorează planul cu 150,0 mii lei mijloace insuficiente pentru achitarea creditului extern contractat cu SID Banc, Slovenia în legătură cu majorarea cursului valutar.

      În scopul procurării bunurilor şi serviciilor se propune majorarea cu 28,0 mii lei a planului de finanţare pe venituri colectate a Aparatului preşedintelui.

      Se micşorează cu 400,0 mii lei planul de finanţare la partea de venituri a bugetului raional pe taxa de la extragerea mineralelor utile în legătură cu neîncasarea acestora şi respectiv se micşorează şi cheltuielile cu 400,0 mii lei pe servicii de suport în domeniul afacerilor interne.

       În legătură cu fuzionarea instituţiilor extraşcolare se micşorează cu 289,2 mii lei planul de finanţare pe Centrul tinerilor tehnicieni şi se majorează planul de finanţare pe Centrul de creaţie.

       În legătură cu deficitul bugetar al Gimnaziului Chirianca se propune redistribuirea a 192,0 mii lei de la Gimnaziul Voinova pentru neadmiterea restanţei la salariu.

      Pentru retribuirea muncii angajaţilor Gimnaziului Voinova se propune alocarea a 192,0 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul majorării planului la partea de venituri pe impozitul persoanelor fizice spre plată întru restabilirea mijloacelor împrumutate.

        Se micşorează cu 41,0 mii lei planul de finanţare pe Serviciul auxiliar al CR, mijloace economisite la procurarea petrolului şi se direcţionează la servicii pentru tineret.

       În scopul achitării serviciilor de transport se propune micşorarea cu 42,2 mii lei planul de finanţare pe liceul „I. Creangă” c. Micleuşeni, mijloace alocate pentru transportarea elevilor din s. Huzun şi se direcţionează Direcţiei învăţămînt.

       Se micşorează cu 100,0 mii lei planul de finanţare a Centrului tinerilor tehnicieni și se majorează planul pe Gimnaziul Chirianca, mijloace financiare necesare pentru acoperirea deficitului bugetar.

       În scopul achitării indemnizaţiei de disponibilizare a personalului taberei  „Dolna” se propune alocarea a 34,9 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015.

       Pentru retribuirea muncii comisiei de atestare a cadrelor didactice se propune alocarea a 45,0 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015.

        Se micşorează cu 128,6 mii lei planul de finanţare  a Centrului de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret ”Divertis”, mijloace prevăzute incorect pentru procurarea produselor alimentare şi se direcţionează suma menţionată pentru retribuirea muncii a angajaţilor pe perioada determinată (odihna de vară).

       Proiectul de decizie se propune comisiei de consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional spre dezbateri și adoptare.

  

Şef al Direcţiei finanţe                                                        Vera Manoli

 

 

                                 DECIZIE nr.  

                                    din 25 noiembrie 2016      

                                                                                    

Cu privire la reorganizarea unor instituţii

de învăţămînt din s. Cojușna

 

      În temeiul prevederilor art. 43, 46 ale Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 15 p.1,  lit. b,  art. 21 p.1, art.141 p.1 lit. j din Codul educației nr. 152 din 17 iulie 2014, Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, întru realizarea planului de raţionalizare instituţională, precum și în scopul dezvoltării  învățămînului  de calitate,  Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se reorganizează, începînd cu anul de studii 2016 - 2017, Liceul Teoretic „Alecu Russo” Cojuşna  prin fuziune (absorbţie) a Gimnaziului Cojuşna.

      2. Se constituie Comisia de reorganizare a instituțiilor nominalizate în următoarea componență:

    URSU Ion,                            -  vicepreşedinte al raionului, preşedintele Comisiei

    Membrii comisiei:

    MANOLI Vera                      -  şef al Direcţiei finanţe

    CERTAN  Iulia                     -  şef al Direcţiei învăţămînt

    OPREA Zinaida                  -  contabil-şef al Direcţiei învăţămînt

    MALIC Ion                            -  şef al Serviciului juridic

    DONOAGĂ Daniela           -  directorul LT ,,A. Russo”

    COŞLEŢ Zinaida                -  directorul interimar al Gimnaziului Cojuşna

     3. Direcția învățămînt va asigura, prin intermediul Comisiei de reorganizare, absorbția instituției respective și transmiterea patrimoniului de la Gimnaziul Cojușna către Liceul Teoretic „Alecu Russo” Cojuşna, conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015.

     4. Şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) va preaviza prin ordin, sub semnătură, directorii instituţiilor supuse reorganizării (Z. Coşleţ, D. Donoagă), în strictă conformitate cu prevederile Codului munci al Republici Moldova şi va monitoriza emiterea ordinului de către managerii  instituţiilor privind preavizarea salariaţilor din instituțiile supuse reorganizării.

      5. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan), conducătorului Liceul Teoretic „Alecu Russo” (D. Donoagă) angajarea în cîmpul muncii a tuturor cadrelor didactice şi personalului auxiliar care au fost în relaţii contractuale cu instituţiile ce funcţionau pînă la reorganizare în strictă conformitate cu prevederile Codului munci al Republici Moldova.

      6. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan).

      7. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului (M. Popa).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

VIZAT:   

 

Vicepreședintele raionului                            I. Ursu

Direcția învățămînt                                       Iu. Certan

Direcția finanțe                                              V. Manoli

Serviciul juridic                                              I. Malic

 

Notă informativă

la proiectul de decizie ”Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt  din s. Cojușna”

 

      În localitatea Cojuşna  trăiesc peste 7 mii locuitori.  În sat funcţionează 4 instituţii de învăţămînt:  2 grădiniţe de copii, 1 gimnaziu cu capacitatea de proiect a edificiului  860 locuri şi 1 liceu teoretic cu capacitatea de proiect a edificiului 460 locuri.

      Gimnaziul Cojuşna este o instituţie care necesită renovări ale edificiului şi dotări pentru realizarea calitativă a procesului educaţional.

      Sunt majore cheltuielile pentru gazele naturale, energia electrică, apă, canalizare şi alte comodităţi pentru întreţinerea a  2 edificii la un număr redus de copii.

     Localitatea Cojuşna este situată  la o distanţă de 24 km de oraşul Chişinău şi numărul  mare de părinţi ce muncesc la oraş favorizează posibilităţi de migraţie la studii a copiilor la şcolile din oraş. Reorganizarea instituţională în localitatea Cojuşna a devenit o necesitate în scopul optimizării resurselor material-financiare, eficientizării activităţii resurselor umane didactice şi auxiliare, precum şi asigurării unui proces educaţional de calitate orientat spre rezultate educaţionale prin performanţe.

     Administraţia publică locală de nivelul II, competenţele căreia îi aparţin, a intervenit la procedura fuzionării instituţiilor din localitatea Cojuşna în temeiul prevederilor art.43,46 al Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, Codul Educației nr. 152 din 17  iulie 2014,  art. 15 p. 1,  lit. b),  art. 21 p. 1,  art.141 p. 1 lit. j)  şi   Hotărîrea Guvernului  nr. 868 din 08 octombrie 2014„ Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”.

       Tinînd cont de fluctuaţia copiilor de vîrstă şcolară spre instituţiile educaţionale din Chişinău, inclusiv şi a copiilor vorbitori de limbă rusă şi ucraineană (3,3% locuitori sunt vorbitori de altă limbă), pentru care nu sunt clase alolingve şi analizînd situaţia demografică din localitate s-a constatat că majorarea numărului de copii în şcoli nu se prevede.

 

   Anii

2016

2017

2018

2019

2020

Vîrsta

6-7 ani

5-6 ani

4-5 ani

3-4 ani

3-4 ani

Nr. copii în localitate

103

 

124

 

98

 

130

 

115

 

 

     Numărul de copii de vîrstă şcolară din localitate în ambele instituţii existente, pe nivele de clase şi cicluri de şcolaritate, la 01 septembrie 2016, se reprezintă astfel: 334 elevi în gimnaziul Cojuşna  şi 374 elevi în liceul „A. Russo”.

     Proiectul reţelei şcolare, în cazul reorganizări instituţiilor prin absorbţie, va asigura cuprinderea tuturor copiilor cu şcoala în condiţii  bune de funcţionalitate, cu media elevilor în clasă -  26,9 în ciclul primar,  26,3 în ciclul gimnazial, 20,3 în ciclul liceal. Numărul mediu al elevilor în clasă per instituţie – 24,5 elevi.

 

Treapta de şcolaritate

Nr. de clase

Nr. de elevi

Învăţămînt primar

11 clase

296 elevi

Învăţămînt gimnazial

11 clase

290 elevi

Învăţămînt liceal

6 clase

122 elevi

Total:

28 clase

708 elevi

 

    

 

 

 

 

 

 

Bugetul anual (pentru 2017)  al instituţiilor şcolare din localitatea Cojuşna constituie 7 258,4 mii lei ( 3 967,8  liceu  + 3 290,6 gimnaziu) 

 

instituţia

Gimnaziu

Liceu

Buget pentru 2017 ( mii lei)

3 290,6

3 967,8

Cheltuieli obligatorii

3 115, 6

3 818,4

Surse pentru dezvoltare

175,0

149,4

 

   Fuzionarea instituţiilor va crea premize reale pentru optimizarea resurselor financiare şi materiale, pentru lărgirea posibilităţilor de dotare tehnico - didactică şi materială a procesului educaţional şi asigurării calităţii educaţiei, avînd un contingent de copii monitorizat şi educat de un singur colectiv didactic profesionist şi o unică echipă managerială. Se lărgesc posibilităţile de autoconducere şcolară, de implicare a părinţilor în problemele educaţionale, de extindere a educaţiei extracurriculare.

     Toate cadrele didactice din ambele instituţii se încadrează în activitatea didactică. Direcţia învăţămînt a elaborat proiectul Statelor de personal şi lista de tarifare a pedagogilor şi altor angajaţi către 01 septembrie 2016 pentru  Liceul Teoretic „Alecu Russo”, persoana juridică absorbantă, prin care se asigură post de muncă pentru tot personalul, care a fost în relaţii contractuale cu ambele instituţii, în strictă conformitate cu prevederile Codului munci al Republici Moldova. Direcția învățămînt va asigura, prin intermediul Comisiei de reorganizare, absorbția instituției respective și transmiterea patrimoniului de la Gimnaziul Cojușna către Liceul Teoretic „Alecu Russo” Cojuşna, conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015.

      Întru evaluarea situaţiei privind necesitatea reorganizării instituţiilor la faţa locului s-a  deplasat Comisia specială instituită prin Decizia Consiliului raional nr. 3/32 din 24 august 2016, care a luat act de starea edificiilor, condiţiile de funcţionalitate a instituţiilor şi s-a documentat în problemele ce țin de perspectivele de îmbunătăţire material-financiară şi didactică a instituţiei noi formate prin fuziunea –absorbţia celor două instituții şi care prin decizia adoptată, susţin proiectul de decizie propus de  Direcția învățămînt.

     Reieşind din cele expuse se propune comisiei consultative de specialitate examinarea şi avizarea pozitivă a proiectului  de decizie şi examinarea lui în cadrul şedinţei Consiliului raional.

 

Şef al Direcţiei învăţămînt Străşeni                            Iulia CERTAN

 

                              DECIZIE nr. 

                                    din 25 noiembrie 2016      

                                                                                    

Cu privire la acordarea suportului

social tinerilor specialiști

 

    În temeiul art. 46 al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, art. 7,8 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, în scopul susţinerii tinerilor specialişti angajaţi în instituţiile de învăţămînt din raion, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se alocă primăriilor satelor, comunelor, orașelor, liceelor, gimnaziilor  (conform anexei)  4,8 mii lei, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în planul de finanțare a Direcției învățămînt, pentru acordarea suportului social în mărime de 200 lei lunar tinerilor specialiști, care activează în instituțiile de învățămînt pe perioada septembrie-decembrie 2016.

   2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreședintele raionului (I. Ursu), șeful Direcției finanțe (V. Manoli), șeful Direcției învățămînt (Iu. Certan) și primarii satelor, comunelor, orașelor nominalizate în anexa la prezenta decizie.

   3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii președintele raionului ( M. Popa).

 

Preşedinte al şedinţei,                                            

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

VIZAT:   

 

Vicepreședintele raionului                    I. Ursu

Direcția finanțe                                     V. Manoli

Direcția învățămînt                               Iu. Certan

Serviciul juridic                                     I. Malic

 

                                                                                                 Anexa la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                           nr.      din 25  noiembrie 2016

 

 

                               Lista primăriilor satelor, comunelor, orașelor, liceelor, gimnaziilor căror li se alocă mijloace financiare pentru acordarea suportului social tinerilor specialiști care activează în domeniul învățămîntului în anul de studii 2016-2017

Nr. d/o

Beneficiar

Denumirea instituției

Nr. d/o

Numele, prenumele

Suma totală, lei

1

Instituția publică Liceul teoretic "Mitropolit Nestor Vornicescu" s.  Lozova

LT"M. N. Vornicescu", Lozova

1

Enachi Artur

800,00

 

Total licee

 

 

 

800,00

2

Primăria Pănășești

Grădinița de copii s. Pănășești

2

Istrati Ana

800,00

 

Total  primării

 

 

 

800,00

3

Direcția învățămînt Strășeni

Gimnaziul Codreanca

3

Cocieri Cristina

800,00

4

Guzun Loredana

800,00

Gimnaziul Recea

5

Cobza Ludmila

800,00

Gimnaziul Rădeni

6

Vieri Mariana

800,00

 

Total Direcția învățămînt

 

 

 

3200,00

 

TOTAL

 

 

 

4800,00

 

 

Notă informativă

la  proiectul  deciziei  „Cu privire  la  acordarea suportului social

tinerilor specialiști”

 

     În scopul susținerii tinerilor specialiști, angajați în instituțiile de învățămînt din raion, se propune alocarea primăriilor satelor, comunelor, orașelor, liceelor, gimnaziilor  (conform anexei) 4,8  mii lei, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în planul de finanțare a Direcției învățămînt, pentru acordarea suportului social în mărime de 200 lei lunar tinerilor specialiști, pe perioada septembrie-decembrie  2016 (4 luni).

        Reieșind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiei consultative de specialitate, dezbatere și adoptare în cadrul ședinței Consiliului raional.

 

         

Şef al Direcţiei Învăţămînt                                          Iulia Certan

 

 

                                              DECIZIE nr. 4 /

                                          din  25 noiembrie  2016      

                                                                                Proiect

 

Cu privire la acordul transmiterii

unor bunuri

 

          În temeiul prevederilor Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale, cu modificările ulterioare, Legii nr. 121 – XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, cu modificările ulterioare,  Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015, demersului Ministerului Educației al Republicii Moldova nr.08/15-778 din 22 august 2016, Consiliul raional DECIDE:

 

1.     Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit,  din proprietatea publică a statului,

aflate în gestiunea Ministerului Educație în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul doi, raionul Străşeni, în administrarea  Direcției  învățămînt, 25 computere, după cum urmează:

-         în gestiunea  Instituției publice Gimnaziul ”Mihai Viteazul” , or. Strășeni – 15 unități;

-         în gestiunea Instituției publice Gimnaziul Dolna, s. Dolna -10 unități

 

 Transmiterea bunurilor se va efectua în conformitate cu Regulamentul cu

privire la modul de transmitere  a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015.

 

     3. Se desemnează responsabil  de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii, preşedintele (M. Popa).

 

 

  Preşedinte al şedinţei                                                           _______________

 

Secretar  al Consiliului                                                           Nina Rusu

 

Avizat:

Vicepreședintele raionului                              I. Ursu

Direcția învățămînt                                         I. Certan

Serviciul juridic                                               I. Malic     

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

„Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri ”

 

     Prezentul proiect a fost elaborat în urma demersului Ministerului Educației Republicii Moldova nr. 08/15- 778 din 22 august 2016 privind solicitarea prezentării acordului de transmitere a bunurilor (computerelor) din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a raionului Strășeni.

     Această necesitate de transmitere este motivată prin faptul că în anul 2015, Oficiul Special Guvernamental pentru Educație și Provinciei Jeju din Republica Coreea de Sud, conform Memorandumului din data de 21 septembrie 2015, a donat Ministerului Educației produse din domeniul TIC, precum computere în vederea stabilirii unui sistem al Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale în educație.

    În temeiul actelor legislative și normative, reieșind din cele menționate apare necesitatea de a accepta transmiterea bunurilor  în cauză.

    Proiectul de decizie se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi aprobare în şedinţă.

 

Ispas Tatiana,

Specialist principal, Serviciului juridic

 

Proiect

                                        DECIZIE nr. 4 /

                                          din 25 noiembrie  2016      

                                                                                  

 

Cu privire la acordul transmiterii

unor bunuri

 

     În temeiul prevederilor Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale, cu modificările ulterioare, Legii nr. 121 – XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, cu modificările ulterioare, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015, demersului Centrului de Sănătate Publică al raionului Strășeni, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Sănătății, aflat în gestiunea Centrului de Sănătate Publică Străşeni, în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul doi, raionul Străşeni, a  imobilului amplasat în or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 66 cu nr. cadastral 8001107164.01 cu suprafața totală de 199,7m2 și a terenului aferent construcției cu suprafața de 0,0863 ha cu nr. cadastral 8001107164.

 

2. Transmiterea bunurilor se va face în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere  a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015.

 

                3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii, preşedintele (M. Popa).

 

 

  Preşedinte al şedinţei                                                           _______________

 

Secretar  al Consiliului                                                           Nina Rusu

 

 

AVIZAT:

 

Șef Serviciul relații funciare și cadastru                            V. Borș

Serviciul juridic                                                                   I. Malic     

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

„Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri”

 

      Prezentul proiect a fost elaborat în temeiul  art. 8 din Legea nr. 523 - XVI din 16 iulie 1999 ”Cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ - teritoriale”, a Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015 și a solicitării Centrului de Sănătate Publică Strășeni privind examinarea posibilității acceptării transmiterii clădirii (secției dezinfecție) din proprietatea statului în proprietatea unității administrativ - teritoriale de nivelul II.

     Necesitatea acceptării transmiterii imobilului, amplasat în or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 66, în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul doi, se bazează pe faptul că Centrul Sănătate Publică Strășeni nu dispune de mijloace financiare necesare pentru renovarea acestuia.

      Astfel, în scopul neadmiterii distrugerii totale și utilizării eficiente a clădirii considerăm că este oportun de a accepta transmiterea bunului menționat.

     Proiectul de decizie se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi aprobare în şedinţă.

 

 

Ispas Tatiana,

Specialist principal, Serviciului juridic

 

Proiect

                                       DECIZIE nr. 4 /

                                            din 25 noiembrie 2016      

                                                                                  

 

Cu privire la acordul transmiterii

bunului imobil

 

     În temeiul prevederilor Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 121 – XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, cu modificările ulterioare, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015, demersului Primăriei Căpriana, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a unității administrativ - teritoriale de nivelul I, primăria Căpriana în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul doi, raionul Străşeni, bunul imobil (Oficiului Medicului de Familie Căpriana) situat pe str. Ștefan cel Mare nr. 41 cu nr. cadastral 8011206243.01 cu suprafața totală de 79,7 m2.

 

2. Transmiterea bunurilor se va face în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015.

 

3. Prezenta decizie se aduce la cunoștința Consiliului local Căpriana.

 

                4. Se desemnează responsabil  de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii, preşedintele (M. Popa).

 

 

  Preşedinte al şedinţei                                                           _______________

 

Secretar  al Consiliului                                                           Nina Rusu

 

 

VIZAT:

 

Șef Serviciul relații funciare și cadastru                                                       Valeriu Borș

Serviciul juridic                                                                                              Ion Malic     

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

„Cu privire la acordul transmiterii unui bun imobil”

 

     Prezentul proiect a fost elaborat în urma demersului depus de primăria Căpriana nr. 61 din 13 septembrie 2016 privind acceptarea transmiterii imobilului (Oficiul Medicilor de Familie Căpriana) din proprietatea unității administrativ – teritoriale de nivelul I, primăria Căpriana în proprietatea unității administrativ - teritoriale de nivelul II, raionului Strășeni.

        Transmiterea va fi efectuată în conformitate cu  art. 8 din Legea nr. 523-XVI din 16 iulie 1999 ”Cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ - teritoriale” și Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015.

        Proiectul de decizie se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi aprobare în şedinţă.

 

 

Ispas Tatiana,

Specialist principal, Serviciul juridic

 

             DECIZIE nr. 4/

                    din 25 noiembrie  2016      

                                                                                     Proiect

 

Cu privire la modificarea Deciziei

Consiliului nr. 3/8 din 24 august 2016

 

       În temeiul prevederilor Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii 317 - XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se aprobă modificările ce se operează în decizia Consiliului raional nr. 3/8 din 24 august 2016 „Cu privire la transmiterea bunului imobil”, după cum urmează:

-         Conținutul punctului 1 al deciziei se substituie cu următorul conținut:

” 1. Se transmite, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unității administrativ-terităriale de nivelul întîi, cu acordul Consiliului sătesc Sireți, încăperile din Blocul 2 cu numărul cadastral 8037209162.02 al Instituției Medico-Sanitare Publice Sireți:

                - parterul, parţial – 69,2 m.p. (holul -49,4 m.p., scara-16,1 m.p., antreul - 3,7m.p.)

                - etajul doi, în întregime – 134 m.p.

                - etajul trei, în întregime – 134,7 m.p.”.

          2. Prezenta decizie se aduce la cunoștința Consiliului local Sireți.

                         3. Se desemnează responsabil de controlul executării prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

          

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                          ____________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                           Nina RUSU

 

VIZAT:

 

Vicepreşedintele raionului                                  E. Harcenco

Serviciul juridic                                                   I. Malic

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/8 din 24 august 2016”

 

     În temeiul art. 59 al Legii nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, cu modificările și completările ulterioare ”Modificarea actului normativ constă în schimbarea expresă a textului unor puncte ori alineate ale acestuia şi în redarea lor într-o nouă formulare”.

      Astfel, prin demersul nr. 433 din 17 octombrie 2016  primăria Sireți a intervenit cu solicitarea  de modificare a Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 3/8 din 24 august 2016 „Cu privire la transmiterea bunului imobil” și anume excluderea subsolului pe motiv că Centrul de Sănătate Sireți are nevoie de utilizarea acestuia pentru depozitarea bunurilor materiale.

      Rezultînd din cele menţionate apare necesitatea de a opera modificări în Decizia Consiliului raional nr. 3/8 din 24 august 2016.

    Proiectul de decizie se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință.

 

Ion Malic,

Şef al Serviciului juridic

Proiect

DECIZIE nr.

din 25 noiembrie 2016

 

Cu privire la completarea Deciziei Consiliului

raional  nr. 2/26 din 30 mai 2012

 

       În temeiul prevederilor art. 43, 46 al Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 317 - XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale cu modificările ulterioare, Legii nr. 523 - XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ - teritoriale cu modificările ulterioare, Legii nr. 121 - XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, cu modificările ulterioare, exeminînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se aprobă unele completări în Decizia Consiliului raional Strășeni nr. 2/26 din 30 mai 2012 ,,Cu privire la Lista bunurilor imobile proprietate a unității administrativ-teritoriale de nivelul doi”, după cum urmează:

-          în Anexa deciziei ,,Lista bunurilor imobile proprietate a unității administrativ-teritoriale de nivelul doi”, poziția IMSP Centrul de Sănătate Zubrești se completează cu poziția 02 cu următorul conținut:

 

02

Clădirea Spitalului de circumscripție

Zubrești

 

Bucătărie

 

 

 

s. Zubrești

 

8043215491.01

 

 

 

8043215491.02  

        

 

320 m. p

 

 

 

100,6 m. p

 

IMSP Centrul

de Sănătate Zubrești

 

    AO ,,Prospe rare Zubrești”

 

2.  Se pune în sarcina Serviciului relații funciare și cadastru (V. Borș) înregistrarea bunului imobil în conformitate cu legislația în vigoare.

 

3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreședintelui raionului (E. Harcenco).

 

Preşedinte al şedinţei                      

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina RUSU

 

VIZAT:

Vicepreședintele raionului                                                       E. Harcenco           

Serviciul relații funciare și cadastru                                        V. Borș

Serviciul juridic                                                                         I. Malic

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

,,Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional

 nr. 2/26 din 30 mai 2012”     

 

                            

       Proiectul de decizie ,,Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/26 din 30 mai 2012” a fost elaborat de Serviciul relații funciare și cadastru, subdiviziune a Consiliului raional.             

     Necesitatea operării completărilor respective a apărut ca rezultat al transmiterii în arendă cu titlu gratuit în anul 2001, din gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Zubrești în gestiunea Asociației Obștești ,,Prosperare Zubrești” și nu a fost inclusă în Lista bunurilor imobile proprietate a unității administrativ-teritoriale de nivelul doi la situația din 01 ianuarie 2012.

        În temeiul Legii nr. 523 - XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ - teritoriale și Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, de atribuțiile autorităților publice locale ține întocmirea și aprobarea listei bunurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale de nivelul doi..               

     Proiectul de decizie în cauză se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare și Consiliului raional pentru examinare și aprobare în ședință.

 

 

Valeriu BORȘ

Șef al Serviciului relații funciare și cadastru                        

                     

Proiect

                                             DECIZIE nr.

                                              din     noiembrie  2016

 

Cu privire la stabilirea  perimetrului

intravilanului satului Făgureni

 

       În temeiul prevederilor Legii 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 al Codului Funciar, aprobat prin Legea nr. 828 - XII din 25 decembrie 1991, cu modificările ulterioare, Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 - XII din 25 februarie 1998, Hotărîrii Guvernului nr. 1518 din 17 decembrie 2003 ,,Despre crearea Sistemului informațional automatizat, Registrul de stat al unităților administrativ - teritoriale și al străzilor din localitățile de pe teritoriul Moldovei”, Deciziei Consiliului orășenesc Strășeni nr. 9/01 din 25 noiembrie 2015 ,,Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General al orașului Strășeni și Regulamentului local de urbanism”, Deciziei Consiliului orășenesc Strășeni nr. 4/15 din 10 octombrie 2016 ,,Cu privire la stabilirea/actualizarea perimetrului intravilanului s. Făgureni”, Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se stabilește  perimetrul intravilanului satului Făgureni, cu suprafața totală de 114,3440 ha.

 

     2. Serviciul relații funciare și cadastru (V. Borș) va asigura  modificarea documentației cadastrale în conformitate cu prevederile prezentei decizii.

 

      3.  Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii vicepreședintele raionului (N. Budu).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                     

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                            Nina RUSU

 

 

VIZAT:

 

Vicepreședintele raionului                                                  N. Budu

Serviciului relații funciare și cadastru                                V. Borș

Serviciului juridic                                                                I. Malic

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

,,Cu privire la stabilirea perimetrului intravilanului satului Făgureni”

 

 

      În conformitate cu Decizia Consiliului orășenesc Strășeni nr. 4/15 din 10 octombrie 2016 ,,Cu privire la stabilirea/actualizarea perimetrului intravilanului s. Făgureni”,  se propune actualizarea perimetrului intravilanului satului Făgureni.

    În temeiul art. 9 al Codului funciar de competența Consiliului raional ține stabilirea și schimbarea perimetrului intravilanului localităților și soluționarea litigiilor privind perimetrele.

     Necesitatea operării actualizării respective a apărut ca rezultat al modificării planului urbanistic al or. Strășeni, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc nr. 9/01 din 25 noiembrie 2015 ,,Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General al orașului Strășeni și Regulamentului local de urbanism” și are ca scop implementarea proiectelor pentru dezvoltarea social - economică a localității în perspectivă.

        Reieșind din cele expuse, Serviciul relații funciare și cadastru propune proiectul de decizie comisiei consultative de specialitate pentru examinare și avizare și Consiliului raional pentru dezbateri și adoptare în ședință.

 

Valeriu BORȘ

Șef al Serviciului relații funciare și cadastru                             

 

Proiect

 

DECIZIE nr.

din 25 noiembrie 2016

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

raional nr. 1/12 din 25 februarie  2014

 

     În conformitate cu prevederile art. 43, 46 ale Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 1/12 din 25 februarie 2014 „Cu privire la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea serviciului raional de asistenţă psihopedagogică” după cum urmează:

 • în Anexa nr. 2 „Statul de personal al serviciului raional de asistenţă psihopedagogică”:
 • poziţia 2 ”Șef adjunct al Serviciului de asistență psihopedagogică – 0,5   unități” se abrogă;
 • în poziţia 4 cifra „1,5” se substituie cu cifra „1”.
 • în poziția „Total personal” cifra „10” se substituie cu cifra „9”.

       2.  Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei  învăţămînt  (I. Certan).

       3.  Prezenta decizie intră în vigoare de la 01.01.2017.

       4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa). 

 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                     

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                           Nina RUSU

 

 

VIZAT:

 

Vicepreședintele raionului                            I. Ursu

Direcția învățămînt                                       I. Certan

Direcția finanțe                                              V. Manoli

Serviciul juridic                                              I. Malic 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea Deciziei

Consiliului raional nr. 1/12 din 25 februarie 2014”

 

     În legătură cu necesitatea optimizării cheltuielilor pentru anul 2017 şi din cauza lipsei specialiştilor în serviciul de asistenţă psihopedagogică se propune micşorarea statelor de personal.

        Proiectul de decizie se propune comisiei de profil pentru examinare şi Consiliului raional spre aprobare.

 

 

Şef al Direcţiei finanţe                                      Vera MANOLI

Proiect

DECIZIE nr.

                            din 25 noiembrie 2016                           

 

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului

de evaluare anuală a performanţelor profesionale

ale funcţionarilor publici de conducere

 

     În temeiul art. 46 al Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 158 - XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu modificările ulterioare, Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public, anexa nr. 8 la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 ”Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 - XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, în scopul bunei organizări şi desfăşurări a procesului de evaluare anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se stabileşte perioada de evaluare anuală a funcţionarilor publici de conducere din subordinea Consiliului raional, 15 decembrie 2016 – 15 februarie 2017.

2. Preşedintele raionului va efectua procedura de evaluare a performanţelor profesionale pentru următorii funcţionari publici de conducere din subordinea Consiliului raional:

     Secretarul Consiliului raional;

     Şeful Direcţiei finanţe;

3. Vicepreşedinţii raionului vor efectua procedura de evaluare a performanţelor profesionale pentru funcţionarii publici de conducere din subordinea Consiliului raional, conform domeniului de activitate:

Şeful Direcţiei învăţămînt;

Șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei;

Şeful Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului;

Șeful Secției cultură, turism, tineret și sport;

Şeful Serviciului relaţii funciare şi cadastru.

 

4. Evaluatorii nominalizaţi în punctele 2 şi 3 vor evalua performanţele profesionale ale funcţionarilor publici nominalizaţi în conformitate cu actele legislative și normative în vigoare

5. Se desemnează responsabil de asigurarea executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            _______________                                 

                                                                

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

VIZAT:

Șef al serviciului juridic,                                          Ion MALIC

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul deciziei

„Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului

de evaluare anuală a performanţelor profesionale

ale funcţionarilor publici de conducere”

 

    Evaluarea anuală a performanţelor profesionale reprezintă procedura de personal prin care se determină nivelul de îndeplinire a obiectivelor individuale de activitate şi nivelul de manifestare a abilităţilor profesionale şi a caracteristicilor comportamentale de către funcţionarul public, în vederea aprecierii rezultatelor obţinute şi identificării necesităţilor de dezvoltare profesională.

     Legea nr. 158 - XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public stabileşte în art. 34 - 36 dispoziţii generale privind evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici. Modalitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarului public se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici, Anexa nr. 8  la  Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009”.

   Perioada de evaluare anuală a funcţionarilor publici de conducere din subordinea Consiliului raional este stabilită pentru implementarea procedurii de evaluare a funcţionarilor publici şi este cuprinsă între 15 decembrie 2015 şi 15 februarie 2017.

     Procedura de evaluare a funcţionarului public de conducere se realizează în două etape - completarea fişei de evaluare de către evaluator şi realizarea interviului de evaluare.

    Fişa de evaluare a funcţionarului public de conducere conţine informaţii despre nivelul şi modul de îndeplinire a obiectivelor prin prisma indicatorilor de performanţă, manifestarea criteriilor de evaluare, necesităţile de dezvoltare profesională, precum şi calificativul de evaluare acordat.

     Interviul de evaluare reprezintă un schimb de informaţii care are loc între evaluator şi funcţionarul public evaluat şi se desfăşoară în perioada de evaluare.

    Astfel, în scopul bunei organizări şi desfăşurări a procesului de evaluare anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici de conducere, se propune proiectul de decizie spre examinare şi avizare comisiilor consultative de specialitate şi adoptare în şedinţa Consiliului raional.

 

 

Secrieru Drăgălina,

Specialist principal (cu atribuții în resurse umane),

Aparatul președintelui raionului                             

Proiect 

 

                                         DECIZIE nr.

                                          din 25 noiembrie 2016

 

Cu privire la  transmiterea cheltuielilor

efectuate prin alocaţii de la bugetul 

raional la reparaţii capitale

 

    În conformitate cu prevederile Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ - teritoriale, Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Ordinului Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 216 din 28 decembrie 2015 ”Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”, examinînd nota informativă,  Consiliul raional DECIDE:

 

    1. Se transmit cheltuielile, efectuate prin alocaţii de la bugetul raional prin Aparatul președintelui raionului la reparaţii capitale în anul 2016, autorităţilor publice locale de nivelul întîi, pentru a fi raportate la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe, conform anexei nr. 1.

    2. Se transmit  cheltuielile, efectuate prin alocaţii de la bugetul raional prin Direcția învățămînt în instituțiile de învățămînt la reparaţii capitale în anul 2016, autorităţilor publice locale de nivelul întîi și altor instituții, pentru a fi raportate la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe, conform anexei nr. 2

    3. Se transmit cheltuielile efectuate prin alocaţii din bugetul raional la reparaţii capitale în instituțiile de învăţămînt, autorităţilor administrației  publice locale de nivelul întîi pentru a fi raportate la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe, conform anexei. 3

     4. Se pune în sarcina contabilului-şef al Aparatului preşedintelui raionului, contabilului-șef al Direcției finanțe, contabilului şef al Direcţiei învăţămînt executarea prevederilor prezentei decizii.

     5. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina șefului, Direcției finanțe (V. Manoli),  preşedintelui raionului (M. Popa).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                               

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

Vizat:

Direcția finanțe                                V. Manoli

Direcția învățămînt                          I. Certan

Aparatul președintelui

raionului                                            G. Sîrbu

Serviciul juridic                                 I. Malic

 

 

 

 

 

 

                       Anexă nr. 1

la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr.       din  25 noiembrie  2016

Denumirea instituţiei

Denumirea

Antreprenorului

 

Suma  lei

Obiectul reparaţiilor capitale

Primăria Strășeni

SRL Proiect Gabion

118720,61

Lucrări de reparaţie a sălii sportive și vestiar la LT M. Eminescu,or Strășeni

Primăria Străşeni

SRL Budei Com

275466,93

Lucrări de amenajare a stadionului la LT Mihai Eminescu, or Strășeni

Primăria Greblești

SRL Damitex Grup

79950,00

Elaborarea proiectului tehnic  a clădirii fostului gimnaziu în grădinița-creșă de copii din Greblești r. Strășeni

 

Primăria Greblești

SRL Damitex Grup

18200,00

Elaborarea studiului de fezabilitate privind posibilitatea amplasării grădiniței-creșă de copii în clădirea fostului gimnaziu din Greblești r. Strășeni

Primăria Cojușna

SRL Damitex Grup

30000,00

Servicii de proiectare și reparație  capitală a acoperișului gimnaziului din Cojușna r. Strășeni

 

Total:

 

522337,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                                  Anexa nr.

                                                                                             la Decizia Consiliului raional Stăşeni

                                                                                             nr.        din 25 noiembrie 2016

 

 

Denumirea instituţiei

Denumirea

antreprenorului

Suma lei

Obiectul

Reparaţiilor capitale

Aparatul preşedintelui

Vegan-Com SRL

60000

Lucrări de reparaţie interioare în biroul contabilităţii din cadrul Consiliului raional

Primăria Recea

Global-Max SRL

19500

Servicii de proiectare capitală a acoperişului de la Gimnaziul Recea

 

 

 

 

Total:

 

79500

 


 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul  de decizie „Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate prin alocaţii din bugetul raional  la reparaţii capitale”

 

    În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 216 din 28 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”, în scopul majorării valorii de bilanţ a fondurilor fixe a instituţiilor  de învăţămînt (conform anexei), care au efectuat reparaţii capitale din mijloace financiare alocate din bugetul raional.

    Proiectul de decizie se propune spre avizare comisiei consultative de specialitate şi Consiliului raional pentru examinare în şedinţă şi adoptarea deciziei.

 

Zinaida Oprea,

Contabil-şef, Direcţia învăţămînt

 

                                                                                                             Anexa nr. 3

la Decizia Consiliului Raional Străşeni

                                                                                                                                           nr.       din 25 noiembrie 2016

 

Denumirea

instituţiei

Denumirea antreprenorului

Suma (lei)

Obiectul

reparaţiilor capitale

 

 

 

 

Primăria Străşeni

 

S.R.L. Spivan

 

117 999,80

Lucrări de reparaţie a veceului gimnaziului Mihai Viteazul or. Străşeni

 

S.C. Dumit-Grup

 

47 400,00

Lucrări privind efectuarea devizului de cheltuieli, servicii de audit şi servicii de verificare la gimnaziul Mihai Viteazul or. Străşeni

Primăria Străşeni

Lozval Construct

SRL

57 788,83

lucrări de construcţie a acoperişului blocului B( cantina, sala de sporturi, vestiare şi coridor) al Liceului Teoretic “Mihai Eminescu” din or. Străşeni.

ELVE-

CONSTRUCT SRL

119 965,99

Lucrări de schimbare a tîmplăriei conform contractului nr. 27 din 26.09.2016 al Liceului „M. Eminescu”

TOTAL

 

343 154,62

 

 

                                           Proiect

 

 DECIZIE nr.

din 25 noiembrie 2016

                                                                                                                                                                                                                          

Cu privire la derularea executării deciziilor

Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 2016

 

      În conformitate cu prevederile Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, în scopul eficientizării executării prevederilor deciziilor Consiliului raional, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se ia act de informaţia privind derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 2016.

     2.  Președintele raionului, vicepreședinții raionului, șefii direcţiilor, secţiilor, serviciilor din subordinea Consiliului raional:

-     să  asigure executarea tuturor prevederilor stipulate în  deciziile Consiliului raional adoptate în perioada respectivă;

-     să țină sub control  deciziile aflate în curs de executare pînă la îndeplinirea integrală a acestora;

     3.  Secţia administraţie publică

          - să solicite de la șefii direcțiilor, secțiilor, serviciilor informaţii desfăşurate despre executarea deciziilor pe fiecare punct în parte, iar în cazul neexecutării acestora să se indice motivele;

    -  în baza informațiilor recepționate  să elaboreze, trimestrial pînă la data de 5 a trimestrului următor a anului de gestiune, informația generalizatoare privind executarea deciziilor.

      4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului raional (N. Rusu).

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                    

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                       Nina  RUSU 

 

 

VIZAT:

 

Serviciul juridic                        I. Malic                          

 

                                                                                                                                                     Anexă

                                                                                                                                                      la Nota informativă             

                                                                                                                                        „Cu privire la derularea executării deciziilor

                                                                                                                               Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 2016”

 

Numărul Deciziei

Denumirea

În curs de executare

Neexecutat

Cauza neexecutării

Responsabili

de executare

      3/1

Cu privire la executarea bugetului raional pe primul semestru, 2016

executată

 

 

Mihail Popa,

Președinte al raionului,

Vera Manoli,

șef al Direcției finanțe

Nicolae Sîrbu,

șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului,

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ,

Natalia Olevschi,

șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

Schirliu Vera,

șef al Secției cultură, turism, tineret și sport,

Sîrbu Galina,

specialist principal,

Aparatului președintelui raionului

     3/2

Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ pentru activitate în noul an de studii 2016 – 2017

executată

 

 

Ion Ursu,

Vicepreședinte al raionului,

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ,

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe,

     3/3

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anul 2016 privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016 - 2020

în curs de executare

 

 

Nicolae Sîrbu,

șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului,

Ion Ursu,

Vicepreședinte al raionului,

Budu Nicolae,

Vicepreședinte al raionului,

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului,

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe,

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ,

Natalia Olevschi,

șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei,

Schirliu Vera,

șef al Secției cultură, turism, tineret și sport,

Borș Valeriu,

șef al Serviciului relații funciare și cadastru

     3/4

Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul II, anul 2016

 

executată

 

 

Nina Rusu,

Secretar al Consiliului

 

3/5

Cu privire la corelarea Bugetului raional

executată

 

 

Vera Manoli,

șef al Direcției finanțe

     3/6

Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen și serviciul civil în perioada septembrie 2016 – ianuarie 2017

în curs de executare

 

 

 

Arnăut Igor,

Comandant al Centrului Militar Teritorial Strășeni

    3/7

Cu privire la privatizarea locuinței

executată

 

 

Ispas Tatiana,

specialist principal,

Serviciul juridic,

Aparatul președintelui raionului

3/8

Cu privire la transmiterea imobilului

în curs de executare

 

 

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului,

Sîrbu Galina,

specialist principal,

Aparatului președintelui raionului

     3/9

Cu privire la transmiterea imobilului

 

executată

 

 

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

3/10

Cu privire la acordul privind transmiterea imobilului 

 

în curs de executare

 

 

Sîrbu Galina,

specialist principal,

Aparatului președintelui raionului

    3/11

Cu privire la transmiterea unui bun  material

 

se propune spre abrogare

 

 

Sîrbu Galina,

specialist principal,

Aparatului președintelui raionului

3/12

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 6/9 din 25 august 2015

 

executată

 

 

Malic Ion,

șef al Serviciului juridic

     3/13

Cu privire la modificarea Consiliului raional nr. 7/25 din 27 noiembrie 2015

în curs de executare

 

 

Borș Valeriu,

 șef al Serviciului relații funciare și cadastru

3/14

Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul IV al anului 2016

 

executată

 

 

 

Nina Rusu,

Secretar al Consiliului

 

3/15

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului             raional nr. 1/30 din 26 februarie 2016

executată

 

 

Nicolae Sîrbu,

șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului

3/16

Cu privire la acordul de parteneriat cu Consiliul raional Călărași în cadrul proiectului

executată

 

 

Ludmila Reuțoi,

Specialist principal, Secția cultură, turism, tineret și sport

3/17

Cu privire la acordul de parteneriat cu Primăria Strășeni în cadrul proiectului

în curs de executare

 

 

 

Nicolae Sîrbu,

șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului,

Vera Manoli,

șef al Direcției finanțe

3/18

Cu privire la acordul de parteneriat cu Primăria       Strășeni în cadrul proiectului

în curs de executare

 

 

Nicolae Sîrbu,

șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului,

Vera Manoli,

șef al Direcției finanțe

3/19

Cu privire la aprobarea Raportului privind analiza tehnico – economică și conceptul de reabilitare al proiectului: Sporirea eficienței energetice la Liceul Teoretic ,,Ion Vatamanu” din orașul Strășeni

executată

 

 

Nicolae Sîrbu,

șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului

 

     3/20

Cu privire la desemnarea managerului energetic

 

executată

 

 

Nicolae Sîrbu,

șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului

    3/21

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 9/8 din 24 decembrie 2015

 

executată

 

 

Elena Harcenco,

Vicepreședinte al raionului

3/22

Cu privire la stabilirea salariului de funcție și suplimentului la salariul de funcție lunar ale personalului de conducere din instituțiile medico – sanitare publice fondate de Consiliul raional

executată

 

 

 Elena Harcenco,

Vicepreședinte al raionului

3/23

Cu privire la demisie

executată

 

 

Drăgălina Secrieru,

Specialist principal,

Aparatul președintelui raionului

3/24

Cu privire la declararea funcției vacante de director al Instituției Medico – Sanitare Publice Spitalul raional Strășeni

în curs de executare

 

 

Drăgălina Secrieru,

Specialist principal,

Aparatul președintelui raionului

3/25

Cu privire la numirea în funcția publică pe perioadă determinată, prin concurs

executată

 

 

Drăgălina Secrieru,

Specialist principal,

Aparatul președintelui raionului

3/26

Cu privire la Acordul de colaborare dintre raionul Strășeni și Poviatul Kolo, Voievodatul Wielikopolsca, Polonia

în curs de executare

 

 

Mihai Popa,

Președinte al raionului

3/27

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

în curs de executare

 

 

Ion Ursu,

Vicepreședinte al raionului,

Vera Manoli,

șef al Direcției finanțe,

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

3/28

Cu privire la modificarea Bugetului raional pe anul 2016

în curs de executare

 

 

Vera Manoli,

șef al Direcției finanțe,

Sîrbu Galina,

specialist principal,

Aparatului președintelui raionului

3/29

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

executată

 

 

Vera Manoli,

șef al Direcției finanțe,

Sîrbu Galina,

specialist principal,

Aparatului președintelui raionului

3/30

Cu privire la casarea automobilului aflat în gestiunea Taberei de odihnă ,,Codru”

 

executată

 

 

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

3/31

Cu privire la reorganizarea Școlii primare – grădiniță Negrești

 

executată

 

 

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

3/32

Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățământ din s. Cojușna

 

spre examinare la următoarea ședință a Consiliului raional

 

 

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

3/33

Cu privire la reorganizarea Școlii primare – grădiniță Stejăreni

 

executată

 

 

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

3/34

Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățământ extrașcolar

 

executată

 

 

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

3/35

Cu privire la propunerea candidaților membrilor Consiliului electoral de nivelul doi

 

executată

 

 

Nina Rusu,

Secretar al Consiliului

3/36

Cu privire la aplicarea proiectelor

executată

 

 

Nicolae Sîrbu,

șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului

3/37

Cu privire la acordul transmiterii bunului imobil

în curs de executare

 

 

Malic Ion,

șef al Serviciului juridic

 

Notă informativă

privind executarea deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul III

al anului 2016 de către şefii direcţiilor, secţiilor Consiliului raional în colaborare cu  autorităţile

administrației publice locale de nivelul întâi din raionul Străşeni

 

            În perioada trimestrului III al anului 2016 a avut loc o şedinţă a Consiliului raional în data de 24 august 2016, la care au fost adoptate 63 decizii (din care 27 decizii - referitor la privatizarea locuinței și 36 decizii - pe diverse domenii de activitate).

            Decizia Consiliului raional nr. 3/1 din 24 august 2016 „Cu privire la executarea bugetului raional pe primul semestru, 2016” – este executată.

           Decizia Consiliului raional nr. 3/2 din 24 august 2016 „Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ pentru activitate în noul an de studii 2016 – 2017” – este executată. Au fost finisate reparațiile curente și capitale preconizate, s-a asigurat școlarizarea elevilor cu vârste 6 – 16 ani, a elevilor cu cerințe educaționale speciale și asigurarea didactică, s-au asigurat disciplinele școlare cu cadre didactice, creându-se astfel condiții optime de desfășurare a procesului educațional. Începând cu 01 septembrie 2016 s-a organizat alimentația copiilor, clasele 1-4. S-au făcut totalurile și s-au identificat instituțiile cu cea mai bună pregătire către noul an școlar, cu înmânarea distincțiilor conform Regulamentului aprobat.

           Direcția finanțe a asigurat finanțarea cheltuielilor de pregătire a instituțiilor de învățământ către noul an de studii la prezentarea de către executorii de buget a actelor confirmative privind efectuarea cheltuielilor.

       Decizia Consiliului raional nr. 3/3 din 20 mai 2016 ,,Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anul 2016 privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016 - 2020” – în curs de executare. Pe parcursul perioadei 24 august – 31 octombrie 2016, au fost întreprinse un șir de acțiuni: organizarea seminarelor, întrunirilor cu participarea primarilor, funcționarilor publici, a agenților economici, în scopul instruirii în domeniul guvernării participative locale. La moment sunt în proces de implementare mai multe obiective prevăzute în Planul de acțiuni al anului 2016, conform Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016 – 2020.

           Decizia Consiliului raional nr. 3/4 din 24 august 2016 ,,Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 2016 ” – este executată.

          Decizia Consiliului raional nr. 3/5 din 24 august 2016 ,,Cu privire la corelarea Bugetului raional pe anul 2016” – este executată.

          Decizia Consiliului raional nr. 3/6 din 24 august 2016 „Cu privire la încorporarea în serviciul civil în perioada septembrie 2016 – ianuarie 2017” – este în curs de executare. În conformitate cu Legea nr. 1245 din 18.07.2001 ,,Cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei” și a Deciziei nr. 3/6, începând cu data de 12.09.16, la Centrul Militar Teritorial Strășeni și-a început activitatea comisia medico – militară de încorporare. La comisia respectivă au fost chemați 2715 recruți, la moment prezentându-se 339 de recruți, dintre care: 22 – apți pentru serviciul militar, 17 – inapți pentru serviciul militar, 6 – amânare pentru tratament, 6 – în rezervă cu 27 de ani,  1 – amânare conform stării familiale, 234 – amânare pentru continuarea studiilor, 43 – alte motive, serviciul civil – 10. Sarcina de încorporare pe CMT Strășeni a fost stabilită de 48 recruți, 21recruți – Trupele Carabinieri, 28 recruți – Armata Națională. De asemenea, pe data de 02.11.2016 au fost încorporați în Trupele Carabinieri 10 recruți.

          Decizia Consiliului raional nr. 3/7 din  24 august 2016 „Cu privire la privatizarea locuinței” - a fost executată prin repartizarea sub semnătură a deciziilor către beneficiari.

           Decizia Consiliului raional nr. 3/8 din 24 august 2016 „Cu privire la transmiterea imobilului” – este în curs de executare.           

         Decizia Consiliului raional nr. 3/9 din 24 august 2016 „Cu privire la transmiterea imobilului” – Actul de transmitere a fost întocmit și bunul imobil a fost transmis.

         Decizia Consiliului raional nr. 3/10 din 24 august 2016 „Cu privire la acordul privind transmiterea imobilului” – în curs de executare.

            Decizia Consiliului raional nr. 3/11 din 24 august 2016 „Cu privire la transmiterea unui bun material” –  decizia în cauză este propusă pentru abrogare.

         Decizia Consiliului raional nr. 3/12 din 24 august 2016 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 6/9 din 25 august 2015” – a fost remisă instanței de judecată.

          Decizia Consiliului raional nr. 3/13 din 24 august 2016 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 7/25 din 27 noiembrie 2015” – în curs de executare. Materialele au fost prezentate la Oficiul Cadastral Teritorial Î. S., orașul Strășeni, pentru elaborarea modificărilor respective. 

             Decizia Consiliului raional nr. 3/14 din 24 august 2016 „Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul IV al anului 2016 ” – este executată.

          Decizia Consiliului raional nr. 3/15 din 24 august 2016 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/30 din 26 februarie 2016” –  executată.

          Decizia Consiliului raional nr. 3/16 din 24 august 2016 „Cu privire la acordul de parteneriat cu Consiliul raional Călărași în cadrul proiectului” – a fost remisă Consiliului raional Călărași.

          Decizia Consiliului raional nr. 3/17 din 24 august 2016 „Cu privire la acordul de parteneriat cu Primăria Strășeni în cadrul proiectului” – decizia este în curs de executare deoarece proiectul nu este obținut și mijloacele financiare nu au fost solicitate.

          Decizia Consiliului raional nr. 3/18 din 24 august 2016 „Cu privire la acordul de parteneriat cu Primăria Strășeni în cadrul proiectului” - decizia este în curs de executare deoarece proiectul nu este obținut și mijloacele financiare nu au fost solicitate.

           Decizia Consiliului raional nr. 3/19 din 24 august 2016 „Cu privire la aprobarea Raportului privind analiza tehnico – economică și conceptul de reabilitare al proiectului: Sporirea eficienței energetice la Liceul Teoretic ,,Ion Vatamanu” din orașul Strășeni” – este executată.

            Decizia Consiliului raional nr. 3/20  din 24 august 2016 ”Cu privire la desemnarea managerului energetic” – este executată.

        Decizia Consiliului raional nr. 3/21 din 24 august 2016 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 9/8 din 24 decembrie 2015” – este executată.

           Decizia Consiliului raional nr. 3/22 din 24 august 2016 „Cu privire la stabilirea salariului de funcție și suplimentului la salariul de funcție lunar ale personalului de conducere din instituțiile medico – sanitare publice fondate de Consiliul raional” – decizia a fost remisă instituțiilor medicale fondate de Consiliul raional. Salariile personalului de conducere sunt calculate conform deciziei.

             Decizia Consiliului raional nr. 3/23 din 24 august 2016 ,,Cu privire la demisie” – este executată.

          Decizia Consiliului raional nr. 3/24 din 24 august 2016 ,,Cu privire la declararea funcției vacante de director al Instituției Medico – Sanitare Publice Spitalul raional Strășeni” – este executată. Dl Iurie Topor a fost numit în funcție de director-interimar al Instituției Medico – Sanitare Publice, începând cu data de 26 septembrie 2016. Solicitarea cu privire la organizarea concursului de selectare a candidaților pentru ocuparea funcției publice vacante a fost înaintată la Ministerul Sănătății. Este stabilită data organizării concursului pentru funcția de director al instituției respective.

              Decizia Consiliului raional nr. 3/25 din 24 august 2016 ,,Cu privire la numirea în funcție publică pe perioadă determinată, prin concurs” – este executată.

             Decizia Consiliului raional nr. 3/26 din 24 august 2016,,Cu privire la Acordul de colaborare dintre Raionul Strășeni și Poviatul Kolo, Voivodatul Wielikopolsca, Polonia” – în curs de executare.

            Decizia Consiliului raional nr. 3/27 din 24 august 2016 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională” – este în curs de executare. Mijloacele financiare se alocă doar la prezentarea documentelor confirmative în trezorerie.

            Decizia Consiliului raional nr. 3/28 din 24 august 2016 ,,Cu privire la modificarea Bugetului raional pe anul 2016” – în curs de executare, deoarece nu toate lucrările și serviciile sunt contractate și efectuate.

            Decizia Consiliului raional nr. 3/29 din 24 august 2016 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă” – este executată.

          Decizia Consiliului raional nr. 3/30 din 24 august 2016 ,,Cu privire la casarea automobilului aflat în gestiunea Taberei de odihnă ,,Codru” – este executată.

          Decizia Consiliului raional nr. 3/31 din 24 august 2016 ,,Cu privire la reorganizarea Școlii primare – grădiniță Negrești” – este executată.

          Decizia Consiliului raional nr. 3/32 din 24 august 2016 ,,Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățământ din s. Cojușna” – spre examinare la următoarea ședință a Consiliului raional. Comisia specială constituită prin această decizie a examinat problema cu ieșire la fața locului, care în ședință a analizat situația din cele două instituții și în concluzie a propus susținerea proiectului înaintat de către Direcția învățământ.  

          Decizia Consiliului raional nr. 3/33 din 24 august 2016 ,,Cu privire la reorganizarea Școlii primare – grădiniță Stejăreni” – este executată.

           Decizia Consiliului raional nr. 3/34 din 24 august 2016 ,,Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățământ extrașcolar” – este executată.

          Decizia Consiliului raional nr. 3/35 din 24 august 2016 ,,Cu privire la propunerea candidaturilor membrilor Consiliului electoral de circumscripție de nivelul doi” – este executată, prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale candidaturile propuse au fost incluse în componența Consiliului electoral al circumscripției electorale  raionale Strășeni nr. 30.

       Decizia Consiliului raional nr. 3/36 din 24 august 2016 ,,Cu privire la aplicarea proiectelor” a fost inclus în pachetul de documente a celor trei proiecte prezentate de Aparatul președintelui raionului la ADR Centru la concursul de propuneri de proiecte de dezvoltare regională, care conform grilei de evaluare au acumulat maximum de puncte:

1.      Proiectul Reabilitarea și modernizarea drumului regional L452 – Strășeni – Scoreni  - Malcoci – Suruceni – 32 puncte;

2.     Proiectul Reabilitarea și modernizarea drumului regional L 442 – Strășeni – Voinova, Raionul Strășeni – 32 puncte;

3.        Proiectul Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic ,,Ion Vatamanu” din or. Strășeni – 21 puncte.

        În urma evaluării proiectelor depuse la concurs, Consiliul Regional de Dezvoltare Centru a înaintat proiectele nominalizate către comisia interministerială pentru a fi incluse în Documentul unic de program (DUP), care vor fi  finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională în anii 2017 – 2020.

          Decizia Consiliului raional nr. 3/37 din 24 august 2016 ,,Cu privire la acordul transmiterii bunului imobil” – este executată.

          Nota informativă a fost elaborată în baza informațiilor prezentate de șefii direcțiilor, secțiilor –  responsabili de executare.

 

 

Secția administrație publică, Aparatul președintelui raionului

Proiect

                                       DECIZIE nr.

                                         din  25 noiembrie 2016      

                                                                                   

Cu privire la  pregătirea  instituțiilor din subordinea Consiliului

raional pentru activitate în perioada rece  2016 - 2017

                                                                                                              

      În temeiul art. 43, 46 ale Legii 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, examinînd nota informativă,  Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se ia act de nota informativă privind pregătirea instituțiilor din subordinea Consiliului raional pentru activitate în perioada rece a anului 2016 - 2017.     

2. Conducătorii instituţiilor bugetare din subordinea Consiliului raional finanțate din bugetul raional: 

        - să asigure, completarea unităţilor de operatori tehnici cu cadre calificate, responsabili de exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi să asigure instruirea şi atestarea acestora;

        - să asigure supravegherea sistemelor de încălzire şi a cazangeriilor, profilaxia acestora, menținîndu-le în stare de funcţionare;

      - să întreprindă, acţiuni de precauţie la obiectele administrate în vederea instalării (unde lipsesc) şi verificarea metrologică, în caz de expirare a termenului, a contoarelor pentru evidenţa consumurilor de energie electrică şi termică, de gaze naturale şi apă, utilizând în acest scop alocaţiile bugetare şi mijloacele financiare de la conturile cu destinaţie specială.

3. Direcţia  finanţe (V. Manoli) să prezinte informaţii preşedintelui raionului privind achitarea restanţelor şi plăţilor curente la resursele energetice consumate şi serviciile prestate, să întreprindă acţiuni concrete pentru stingerea datoriilor existente.     

4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi:

           - să întreprindă acţiuni întru stingerea datoriilor existente pentru resursele energetice consumate, serviciile comunale prestate şi achitarea la timp a plăţilor curente pentru acestea;

          - să întreprindă acţiuni întru asigurarea instituţiilor social-culturale cu resurse energetice necesare pentru buna funcţionare în perioada rece 2016-2017;

         - să examineze la şedinţele consiliilor locale, pregătirea instituţiilor social-culturale, a fondului locativ din teritoriul administrat pentru o bună funcţionare în perioada rece a anului.

5. Se pune în sarcina Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului (N. Sîrbu), prezentarea organelor administrative centrale, o dată la două luni, pînă la data de 20 a lunii respective, a informaţiilor privind pregătirea către perioada rece.

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului (M. Popa).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

VIZAT:   

 

 Vicepreședintele raionului                    N. Budu

 Direcția finanțe                                     V. Manoli

 Serviciul juridic                                     I. Malic

 

Notă informativă

la proiectul de decizie ,,Cu privire la  pregătirea instituțiilor din subordinea Consiliului raional

pentru activitatea în perioada rece  2016 - 2017”

 

    Întru pregătirea instituțiilor din subordinea Consiliului raional pentru activitatea în perioada toamnă-iarnă 2016 - 2017 au fost întreprinse următoarele acţiuni:

 

La compartimentul sănătate:

Instituţia Medico - Sanitară Publică Spitalul raional Străşeni

 

        IMSP Spitalul raional Strășeni, cu privire la pregătire instituției pentru sezonul de încălzire 2016 -2017, informează că, în timpul verii, paralel cu lucrările de reparații curente, s-a lucrat și asupra surselor și rețelelor termice. În toate edificiile gestionate au fost testate sursele și rețelele termice. Pentru responsabilii și operatorii din instituțiile ce se încălzesc în bază de gaze naturale s-au organizat seminare de Centrul de instruire SRL "Flacăra Albastră", privind securitatea industrială, a obiectelor industriale periculoase. Personalul tehnic ingineresc care activează în domeniu a fost atestat. Volumul de gaze naturale necesar este contractat, conform contractului nr. 08/0924 ST din 01.01 .2016 încheiat cu SA ,,Moldovagaz,,.

        În luna septembrie a fost desfășurată centralizat licitația publică pentru achiziția cărbunelui. Conform contractului nr. 23/16-LP din 27.09.2016 s-au achiziționat 400 tone de cărbune, care urmează a fi livrați instituției de către furnizor. Sunt stocate aproximativ 25 tone de cărbune, dintre care circa 24 tone la Secția spitalicească din s. Cojușna și aproximativ o tonă la Spitalul din or. Strășeni, str. Toma Ciorbă 11/1.

        Paralel cu cele menționate în problema respectivă mai persistă și neajunsuri: Cantitatea de cărbune stocată permite asigurarea instituției cu agentul termic o perioadă scurtă de timp; Existența datoriilor pentru cărbunele livrat în sezonul 2015-2016, în valoare de 600 000 lei (șase sute mii lei).

 

Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate  Străşeni

 

          Informația privind pregătirea şi funcţionarea sistemelor de alimentare cu căldură a IMSP Centrul de Sănătate Străşeni perioada toamnă - iarnă 2016 – 2017 .

 

Nr.

Indicii principali

Încălzite centralizat

Încălzite autonom (pe gaze, cărbune, sobe, reşouri)

Neîncălzite

1.

Numărul instituţiilor

3

10

 

 

-          din ele: pe gaze

 

8

 

 

              pe cărbune

 

1

 

 

              cu sobe

 

1

 

 

2.

Executate lucrări de profilaxie, spălare a sistemelor interne de încălzire – unităţi, inclusiv:

Preconizat pentru

2016 -2017

Îndeplinit la 24.12.2016

Notă

 

CS

1

1

 

 

OMF

9

6

 

 

OS

3

3

 

 

3.

Aprovizionare cu resurse energetice, inclusiv:

Necesar

Contractat

Notă

 

Gaze naturale, mii m3

75,0

75,0

Tot sezonul de încălzire

 

Combustibil lichid, tone

-

-

-

 

Cărbune, tone

3

3

aprovizionat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din totalul de 13 instituții medicale din componența IMSP CS Strășeni 3 sunt încălzite centralizat: Făgureni și Saca – încălzirea este asigurată de primării; Rădeni – prestator servicii întreprindere privată. Din celelalte 10 instituții se încălzesc:

-      8 cu gaze naturale: OMF Romănești, OMF Recea, OMF Scoreni, OMF Drăgușeni, OMF Zamciogi, OMF Tătărești, OMF Negrești, CS Strășeni

-          1 cu cărbune: OMF Ghelăuza

-          1 cu sobe-lemne și cărbune: OS Greblești.

Au fost efectuate lucrări de profilaxie:

1. Centrul de Sănătate Străşeni

2. Oficiile Medicilor de Familie: Recea, Scoreni, Româneşti, Negreşti, Ghelăuza, Tătăreşti, Zamciogi, Drăguşeni

3. Oficiile de Sănătate: Făgureni, Grebleşti, Saca

 

Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Codreanca

                                                     

  IMSP CS Codreanca deservește populația în patru localități:

    Codreanca – populația –  1895

    Lupa - Recea – populația – 436

    Țigănești    - populația – 1068

    Onești     - populația – 812

     În satele Codreanca si Lupa – Recea clădirile în care activează instituțiile aparțin Centrului de Sănătate. Clădirile sunt gazificate, este apeduct și canalizarea. În vara 2016 s - a făcut reparația curentă. Datorii la gaz nu sunt. Contractul de librare a gazelor pentru perioada 2016 - 2017 este încheiat. Rețelele de gaz sunt deservite de operator angajat prin contract. Tot odată  IMSP a încheiat  contract cu SRL “Profinctal-construct” pentru reparația rețelelor sistemei de încălzire. La moment sistemele sunt pregătite pentru lucru.

     În satele Țigănești și Onești OMF funcționează în clădirea arendată de Centrul de Sănătate. IMSP CS Codreanca are încheiate contracte de comodat cu primăriile satelor Onești si Țigănești. La Onești este soba, care a fost reparata și pregătită de iarnă.  Primăria satului Onești face reparația capitală a clădirii în care funcționează OMF Onești. Au fost plănuite lucrări de gazificare a clădirii în care funcționează OFM Onești. Reparația nu este finisată. La Țigănești clădirea se încălzește la sobă, care este gata pentru iarna 2016 - 2017. Sunt achitate 15000 lei pentru cantitatea de cărbune necesară în perioada rece. Lemne vor fi procurate pînă la 15 noiembrie 2016. În prezent  focul se face din stocul lemnelor rămase din iarna anului 2015 - 2016.                   

    Cu furnizorii energiei electrice IMSP are contract pentru furnizare energiei electrice. Datorii istorice Centrul de Sănătate nu are față de furnizori energiei electrice.

 

Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micăuţi

   

      Centrul de Sănătate Micăuți  are în componența sa Oficiul de Sănătate Gornoe.

      Sezonul de încălzire la ambele sedii s-a început. Cazangeria de la CS Micăuți s-a testat si s-a aprins cazanul pe gaze, în timpul de față toate cabinetele sunt încălzite.

     La OS Gornoe s-a efectuat termoizolarea pereților, s-a schimbat încălzirea de pe sistemul de gaze la electricitate, în prezent ambele încăperi se încălzesc.

 

Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cojuşna

 

        IMSP CS Cojușna îşi desfășoară activitatea în clădirea ce aparţine Spitalului Raional Străşeni transmisă în comodat centrului., toate cheltuielile ce ţin de încălzire şi iluminare sunt achitate conform facturilor prezentate.

 

Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vorniceni

 

       Instituția Medico - Sanitară Publică  CS Vorniceni şi subdiviziunile sale OMF Bucovăţ, OMF Găleşti sunt pregătite pentru sezonul rece a anului. Instituţiile date sunt conectate la sistema de gaze. Livrarea gazelor se efectuează conform contractului încheiat. Combustibilul (cărbune, lemne) necesar pentru încălzirea Oficiului de Sănătate Rassvet este achiziționat.

 

Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Sireţi

 

      Centrul de Sănătate Sireți este pregătit pentru sezonul rece a anului 2016-2017:

-   a OMF  Roșcani s-au procurat panele electrice cu reglarea temperaturii.

-   la CS Sireți sunt convectoare, s-a efectuat verificarea convectoarelor, deservirea tehnică, verificarea ventilației.

 Conform ordinului instituției nr. 68/16 din 14.10.2016 referitor la răcirea timpului în instituții a fost început sezonul de încălzire.

                                            

                                                   Pregătirea drumurilor publice:

                                                        SA ,,Drumuri-Străşeni"

 

     Pentru întreținerea drumurilor în perioada de iarna 2016 - 2017 S.A. Drumuri Strășeni are necesitatea de 3300 tone de material antiderapant dintre care  2450 tone de nisip și 850 tone de sare tehnică.

     La data de 20.10.2016 sunt asigurați cu material antiderapant în cantitate de 827,91 tone cu concentrația de 30% sare tehnică. Pe drumurile locale este necesar de aproximativ 800 tone de material antiderapant dintre care la moment sunt asigurați cu doar 218,24 tone. Toate cele 800 tone de material antiderapant urmează a fi depozitate pe acostamentele drumurilor locale  cu pante și declivități mari pentru a fi răspîndite manual de muncitorii rutieri pentru combaterea ghețușului. De asemenea urmează a fi depozitat material antiderapant în cantitate de 180 t pe acostamentele drumului național R44. Pentru combaterea întroienirilor pe drumurile naționale urmează a fi instalate în luna decembrie circa 280 m.l. de panouri parazăpezi de asemenea urmează a fi confecționate alte panouri parazăpezi care vor fi instalate ulterior pe sectoarele unde au loc întroieniri. Pentru pregătirea drumurilor pe perioada de toamnă - iarnă 2016 - 2017 la momentul dat se efectuează lucrări de profilare a macadamului, de nivelare a acostamentelor unde mai apoi urmează a fi depozitat materialul antiderapant. De asemenea se efectuează lucrări de nivelare a rigolelor de pămînt cu autogreiderul pentru evacuarea apelor.

     Informația privind pregătirea S.A. Drumuri Strășeni pentru perioada de iarna 2016-2017 privind asigurarea cu mecanisme rutiere, și materiale antiderapante  o prezentam in tabelele ce se anexează.

 

1. Materiale antiderapante necesare pe perioada toamnă – iarnă 2016 - 2017

 

Nr. d/o

Denumirea materialelor

Unitate de măsură

Asigurare

Necesare

cantitate

%

1.

Material antiderapant Total

tone

1046,15

 

31,7

 

3300

 

 

inclusiv:pe drumuri naţionale

tone

0

0,0

180

              Pe drumuri locale

tone

0

0,0

820

              La bază

tone

1046,15

45,5

2300

2.

inclusiv: nisip 

tone

17,16

0,7

2450

 

3.

inclusiv: sare tehnică

tone

 

0,0

850

 

 

2. Asigurarea cu mecanisme rutiere pentru lucru în perioada de iarnă 2016 - 2017

 

Nr. d/o

Denumirea mecanismelor

Unitate de măsură

Asigurare

Gata de lucru

În reparaţie

1.

Autogreider

unităţi

3

2

1

2

Buldozer

-//-

1

1

0

3

Tractor pe pneuri cu lame

-//-

5

5

0

4

Distribuitor de nisip

-//-

3

3

0

5

Excavator 

-//-

2

2

0

6

Încărcător

-//-

1

1

0

 

Total

-//-

17

16

1


 

La compartimentul cultură:

 

În raion activează 74 instituţii de cultură, inclusiv:

·        Biblioteci publice – 35;

·        Şcoli de artă – 2;

·        Muzee – 3;

·        Case de cultură – 34.                                                                                 

Din totalul de 35 biblioteci din teritoriul raionului, în perioada rece a anului se încălzesc 31 (cu sobe şi convectore). Bibliotecile publice din satele Ciobanca, Drăguşeni, Rassvet şi Rădeni nu se încălzesc. Pentru reparaţie curentă în biblioteca publică raională au fost alocate 20 mii lei.

Şcolile de arte din or. Străşeni şi s. Cojuşna sunt conectate la conducta de gaze naturale şi se încălzesc autonom în perioada rece a anului.

Din cele 3 muzee ale raionului Străşeni,(Recea, Străşeni şi Sireţi) nu se încălzeşte muzeul din satul Recea.

      În perioada rece a anului din cele 34 case de cultură din teritoriu se încălzesc:

- Integral - Casa raională Cultură Străşeni, casele de cultură din Bucovăţ, Negreşti, Sireţi, Pănăşeşti, Zubreşti;

- Parţial - Casele de cultură din Chirianca, Vorniceni, Ţigăneşti, Rassvet, Dolna, Grebleşti Ghelăuza, Recea, Voinova, Vorniceni, Micăuţi;

- 17 case de cultură  nu se încălzesc.

Pentru anul 2015 au fost preconizate lucrări de reparaţii curente la casele de cultură din teritoriu administrat în sumă de 440 mii lei, din care au fost executate 426,7 mii lei în următoarele localităţi: Casa raională de cultură Străşeni – 207,7 mii lei, Făgureni - 10 mii lei, Sireţi – 8 mii lei, Cojuşna – 30 mii lei, Recea – 22 mii lei, Chirianca – 90 mii lei, Bucovăţ – 13,5 mii lei şi altele.

 

Informaţie cu privire la pregătirea instituţiilor de învățămînt pentru perioada rece a anului 2016 - 2017

    

     O parte componentă a pregătirii instituțiilor de învățămînt către noul an de studii este și pregătirea lor către sezonul rece. În timpul verii paralel cu lucrările de reparații curente și capitale sa lucrat și la rețelele termice, în scopul realizării Programului de acțiuni privind pregătirea instituțiilor preuniversitare pentru activitate în noul an de studii 2016 – 2017. În acest scop au fost alocate mijloace financiare din bugetele locale în limitele mijloacelor prevăzute în acest scop pentru asigurarea funcționalității tuturor instituțiilor către începutul sezonului rece.

    Din 32 instituții preuniversitare din raion, funcționează cu gaze naturale: 26 instituții și cu cărbune și lemne 6 instituții: Gimnaziul Bucovăț, Gimnaziul Dolna, Gimnaziul Țigănești, Gimnaziul Căpriana, LT ,,M. N. Vornicescu” Lozova, LT ,,I. Creangă ” Micleușeni. Pe bază de biomasă au cazangerii Gimnaziul Căpriana, LT ,,I. Creangă” Micleușeni, LT ,,M. N. Vornicescu” Lozova, care anul acesta se încălzește cu peleți.

    Din 39 instituții preșcolare funcționează la gaze naturale 33 de grădinițe, iar cu lemne și cărbune 6 grădinițe: Bucovăț, Ciobanca, Dolna, Scoreni și Stejăreni.

     În scopul asigurării unităţilor de operatori tehnici cu cadre calificate, responsabile de exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, a fost asigurată instruirea şi atestarea acestora în luna septembrie. În instituții s-au efectuat lucrări de spălare hidropneumatică şi probele de presiune ale sistemelor de încălzire.

      S-au contractat și achiziționat cantitățile necesare de combustibil solid pentru perioada rece a anului. Stocarea cărbunelui se va realiza în măsura disponibilității la bazele de aprovizionare.            

     

La compartimentul Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

 

Cu privire la asigurarea instituţiilor din subordinea Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei

pentru perioada rece a anului 2016 - 2017.

 

    Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei aduce la cunoştinţă că Centrul de reabilitare şi plasament Micleuşeni este dotat cu sistemul de încălzire autonom, care funcţionează cu lemne şi cărbuni, este pregătit pentru perioada toamnă - iarnă a anului 2016 - 2017. A fost efectuată profilaxia sistemului de încălzire a cazanelor. Operatorii au fost instruiţi şi atestaţi.

 

ÎM Apă - Canal Străşeni

 

    Întru pregătirea pentru activitatea normală în perioada toamnă - iarnă 2016-2017, Î.M. ”Apă - Canal” Străşeni a întreprins următoarele acţiuni :

 

Ø  Reparaţia curentă a sistemelor de apeduct şi canalizare;

Ø  Revizia tehnică, desfundarea, spălarea căminelor de vizită şi control;

Ø  Reparaţia curentă a 10 cămine de vizită şi control;

Ø  Spălarea şi dezinfectarea bazinelor de apă;

Ø  Racordarea segmentului de apeduct pe str. P. Rareș - M. Eminescu.

 

Consiliul Raional Străşeni

 

     Pentru asigurarea instituţiilor bugetare cu resurse energetice în sezonul de încălzire 2016-2017, precum şi pentru eficientizarea şi optimizarea procesului de achiziţionare a acestora au fost solicitate informaţii privind cantitatea necesarului de carburanţi de la primăriile oraşelor, comunelor şi satelor din teritoriu administrat şi instituţiilor din subordinea Consiliului Raional. În urma recepționării şi sistematizării informaţiilor parvenite s-a solicitat achiziţionarea a 365 tone AM și 715 tone AS de cărbune,  denumirea instituțiilor și cantitatea de cărbune este reflectată în Anexa nr.1 la Nota informativă. De asemenea s-a constatat  existenţa datoriilor creditoare la combustibil şi agent termic la un şir de primării şi instituţii din teritoriu administrat după cum sunt reflectate în Anexa nr. 2.

     Necesarul de cărbune s-a contractat de la agentul economic SRL ”Lozmangal - Grup” - cîştigător al licitaţiei publice desfăşurate de Consiliul Raional.

 

 

                                                                                                                                             Anexa nr. 1

                                                                                                                                                                     La Nota informativă

                        Cantitatea de cărbune contractată pe perioada rece anului 2016-2017

                                                                                                                                             

Nr.d/o

Denumirea Primăriei sau a instituției

                  Cantitatea necesară de cărbune (marca)

AM

AS

GR

Total

1

or. Bucovăț

20

 

 

20

2

s. Dolna

25

 

 

25

4

com. Micleușeni

10

 

 

10

5

s .Onești

-

10

 

10

6

com. Pănășești

5

 

 

5

7

s. Scoreni

80

 

 

80

8

s. Sireți

-

15

 

15

9

s. Tătărăști

8

 

 

8

10

s. Țigănești

50

 

 

50

11

s. Voinova

 

15

 

15

12

s. Vorniceni

16

 

 

16

13

Direcția asistență socială și protecție a familiei

 

25

 

25

14

Direcția învățămînt Strășeni

131

240

 

371

15

Centru de sănătate Micleușeni

20

 

 

20

17

IMSP Spitalul Raional Strășeni

 

400

 

400

19

s. Codreanca

 

10

 

10

20

Total

365

715

 

1080.0

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 Anexa nr. 2.

                                                                                                                                                La Nota informativă

 

Datoriile creditoare la resursele energetice la data de  01.10.2016

             

Nr. d/o

Denumirea primăriei/ instituţiei

Datorii creditoare, mii lei

Cărbune

energie termică

gaze

energie electrică

TOTAL

1

Primăria com. Codreanca

20,9

 

 

19,6

40,5

2

Primăria s. Cojușna

 

 

0,4

 

0,4

3

Primăria s. Recea

 

 

0,3

3,3

3,6

4

Primăria com. Lozova

 

 

3,0

10,0

13,0

5

Primăria s. Micleușeni

 

 

 

0,7

0,7

6

Primăria s. Pănășești

 

 

 

7,9

7,9

7

Primăria s. Țigănești

57,2

 

 

 

57,2

8

Gimnaziul ,,Mihai Viteazu”  or. Strășeni

 

9,0

 

 

9,0

9

Casa Raională Cultură Străşeni

 

 

 

3,9

3,9

10

LT ,,M. Eminescu”

or. Strășeni

 

 

 

9,8

9,8

11

Liceul,, Necrasov” or. Strășeni

 

 

 

1,0

1,0

12

Liceul,, N. Vornicescu”s. Lozova

58,7

 

 

 

58,7

13

LT,,Ion Vatamanu” or. Strășeni

 

 

 

3,1

3,1

14

Centru de zi ”Bunvolentia”

 

 

0,3

0,6

0,9

 

TOTAL

136,8

9,0

4,0

59,9

209,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                       Anexa nr.3                                       

                                                                                                                                                        La Nota informativă

 

Programul de reparație curentă a drumurilor publice locale pe anul 2016

 

Nr.

d/o

Numărul drumului

Denumirea        drumului

Tronsonul

Lungimea,km

Suma, lei

Tipul lucrărilor

Procesul de valorificare

1

L439

M2- Rădeni - Drăgușeni (drum de acces spre s. Zamciogi, km 0,0- 2,1)

0,0 -1,7

1,7

120,0

Profilarea acostamentului,curățarea părții carosabile de pămînt cu transportarea la 5km

Executate 100%

1,0-1,7

0,7

1350,0

Plombarea gropilor și amenajarea stratului din beton asfaltic

 

2

L440

M2- drum de acces spre Micăuți,km

0, 0-6,0

0,0-0,3

0,3

100,0

Plombarea gropilor din beton asfaltic

n Executate 100%

0,0-0,3

0,3

500,0

Strat de egalizare din beton asfaltic

 

3

L443.3

Drum de acces spre s. Negrești, km 0,0-1,5

0,0-0,5

0,5

1230,0

Profilarea cu adaos de material pietros

Executate 100%

Start de egalizare din beton asfaltic

4

L446

Bucovăț - Gălești – Zubrești, km 0,0-10,1

3,8-4,6

0,8

200,0

Profilarea cu adaos de material pietros

Executate 100%

3,8-4,6

0,8

1600,0

Start de egalizare din beton asfaltic

Executate 100%

5

L448

R1 – drum de acces spre s. Tătărăști. km 0-4,9

1,6-2,1

0,5

800,0

Strat de egalizare din beton asfaltic

Executate 100%

 

 

R25- Drum de acces spre s .Lozova,  km  0,0- 0,29

0,13-0,29

0,16

100,0

Strat de fundați  din piatră spartă  H= 15cm

Executate 100%

Strat de egalizare din beton asfaltic

 

 

Total pe reparație curente:

 

 

6000,0

 

 

                                                           

 

Nota informativă este elaborată în baza  informațiilor prezentate de către șefii direcțiilor,  secțiilor, conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice din subordinea Consiliului raional și autorităților publice locale de nivelul I.

 

 

Nicolae Sîrbu,

Şef al Direcţiei agricultură,

dezvoltare economică şi a teritoriului 

 

                                           DECIZIE nr.

                                         din  25 noiembrie   2016      

PROIECT                                                                                   

Cu privire la instituirea bursei

Consiliului raional Strășeni

 

      În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Codului educației  nr. 152 din 17 iulie 2014, Legii nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului  şi în scopul  susținerii  absolvenților  instituţiilor de învăţământ de tip liceal, care au obținut  performanțe academice deosebite, care provin din familii cu venituri mici, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se instituie bursa Consiliului raional Strășeni pentru absolvenții   instituțiilor de tip liceal din raion - studenți ai  instituțiile de învățămînt superior, colegii  – în cuantum de  500 de lei lunar.

     2.  Se stabilește acordarea anuală a 3 burse a Consiliului raional Strășeni. 

     3.  Se aprobă Regulamentul privind acordarea bursei Consiliului raional absolvenților  instituțiilor de tip liceal din raion - studenți ai  instituțiile de învățămînt superior, colegii, conform anexei nr.1.

     4.  Se aprobă lista absolvenților  instituțiilor de tip liceal din raion -  studenți ai  instituțiile de învățămînt superior, colegii, cărora lise acordă bursa Consiliului raional pentru anul de studii 2016-2017, conform anexei nr.2. 

    5.  Bursele vor fi plătite din mijloacele  planificate anual în bugetul Direcției învățămînt.

    6.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 Preşedinte al şedinţei,                                                          _______________

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                               Nina  RUSU

VIZAT:

Vicepreședintele raionului              I. Ursu

Direcția învățămînt                         Iu. Certan

Direcția finanțe                               V. Manoli   

 

                                                    Anexa 1

                                                               la Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                       nr.       din   25  noiembrie   2016    

 

                                                                               

REGULAMENT

privind  acordarea bursei Consiliului raional  Strășeni absolvenților  instituțiilor de tip liceal din raion - studenți ai  instituțiile de învățămînt superior, colegii 

                               I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile şi modul de acordare şi de plată a Bursei Consiliului raional Strășeni absolvenților  instituţiilor de învăţământ  de tip liceal din raion, care au obținut  performanțe academice deosebite, care provin din familii cu venituri mici,  socialmente-vulnerabile, orfani şi semiorfani,  și sunt studenți ai  instituțiile de învățămînt superior, colegii.

 

2. Bursa Consiliului raional  Strășeni denumită în continuare Bursa Consiliului, este o bursă nominală (de merit), care se acordă anual absolvenților  instituțiilor de tip liceal din raion - studenți ai  instituțiile de învățămînt superior, colegii.

      

         3. Bursa Consiliului se acordă anual de către Consiliul raional la propunerea Comisiei speciale,  constituită prin dispoziția  președintelui  raionului din 5-7 persoane - consilieri raionali, reprezentanți ai Direcției învățămînt, instituțiilor de învățămînt liceal.

     

        4. Comisia specială examinează  anual dosarele candidaților înaintate de către Direcția învățămînt în baza documentației prezentate de conducătorii instituțiilor publice de tip liceal din raion pînă la 20 august a anului în curs și a documentelor justificative solicitate de la instituțiile de învățămînt superior, colegii despre rezultatele  obținute la sesiuni a studenților  care au  beneficiat în anul precedent de bursa nominalizată.

 

      5. La selectarea candidaţilor, se va ţine cont şi de participarea acestora la activităţi extrașcolare, activităţi de cercetare ştiinţifică (publicarea de lucrări ştiinţifice, participarea la conferinţe, colocvii, concursuri etc.) şi la viaţa socială.

 

      6. Direcția învățămînt va asigura transparența selectării candidaților pentru obținerea bursei Consiliului raional.

 

                          II. Criterii de acordare a bursei Consiliului raional

  

     7.  Bursa Consiliului raional se acordă:

          absolvenților instituţiilor de învăţământ de tip liceal din raion  cu o medie a notelor nu mai mică de 9 puncte;

         studenților care au obținut la  sesiunile din anul precedent de studiu o medie a notelor nu mai mică de 9 puncte.

8. Bursa Consiliului raional se plăteşte lunar studenţilor, pentru toată perioada de studii, cu excepţia perioadei vacanţei de vară.

 

         9. În baza concluziilor Comisiei speciale, Direcția învățămît elaborează anual proiectul de decizie privind acordarea bursei Consiliului raional și-l prezintă Consiliului raional pentru examinare și adoptare.

 

10. Bursele vor fi achitate în baza Deciziei Consiliului raional  din    mijloacelor financiare  planificate anual în acest scop în bugetul Direcției învățămînt.

 

11. Retragerea Bursei Consiliului  se face prin Decizia Consiliului raional, la propunerea  Direcției învățămînt și Comisiei speciale.

                              

                                                                                                                                                                           Anexa 2

                                                                       la Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                                    nr.      din  25  noiembrie  2016    

 

 

LISTA

absolvenților  instituțiilor de tip liceal din raion - studenți ai  instituțiilor de învățămînt superior, colegii,  cărora li se acordă  Bursa Consiliului raional Strășeni

pentru anul de studii  2016-2017

 

 

Numele de familie, prenumele

Denumirea

instituției publice absolvită

 

Instituția în care își face studiile

 

Siniţina Daria

 

 

Liceul Teoretic

”N. Nekrasov”

or. Strășenii

 

Universitatea de Stat din Moldova

or. Chișinău, anul I, specialitatea drept public

 

Işutina Valeria

 

Liceul Teoretic

”I. Inculeţ”

s.  Vorniceni

 

Colegiul de medicină  din Tiraspol, anul I, specialitatea felcer (asistent medical)

 

Samoil Ion

 

Liceul Teoretic

”I. Vatamanu”

or.  Strășeni

 

Universitatea Tehnică a Moldovei

 or. Chişinău, anul I, specialitatea inginerie

 

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie  Cu privirela instituirea bursei Consiliului raional Strășeni”

 

       În conformitate cu Hotărîrea  Guvernului  Republicii Moldova nr.17 din 04.01.2006 ”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la susţinerea elevilor dotaţi”, Codului educației  nr. 152 din 17 iulie 2014 şi în scopul susţinerii unor absolvenți ai liceelor, care au obținut rezultate şcolare de excelenţă,  proveniţi din familii cu venituri mici, socialmente-vulnerabile, orfani şi semiorfani  şi care urmează studii la instituţii superioare de învăţămînt, coligii se propune instituirea bursei Consiliului raional Strășeni – în cuantum de 500 lei lunar.

   Proiectul de decizie se propune comisiei consultative  de specialitate pentru  examinare şi avizare și  Consiliului raional pentru dezbateri și adoptare.

 

 

Şef  al  Direcţiei învăţămînt                                        Iulia CERTAN

 

                                           DECIZIE nr.

                                         din  25 noiembrie   2016      

PROIECT                                                                                 

Cu privire la sistarea activității

Biroul Comun de Informaţii şi Servicii

 

În conformitate cu prevederile art. 43, 46 al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 ,,Privind administraţia publică locală”, art. 30 al Hotărîrii Guvernului nr. 661 din 30 august 2013 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cadru, privind organizarea  şi funcţionarea Biroului Comun de Informaţii şi Servicii”, Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se sistează activitatea Biroului Comun de Informaţii  şi Servicii de pe lîngă Consiliul raional, începînd  cu 01 decembrie  2016.

     2.  Bunurile aflate în folosința membrilor Biroului Comun de Informații și Servicii vor fi transmise în gestiunea Direcției asistență socială și protecție a familiei.

     3.  Se instituie Comisia de predare – primire a bunurilor,  în următoarea componență:

 

HARCENCO Elena                 - vicepreședinte al raionului, președinte al Comisiei;

OLEVSCHI Natalia                -  șef al Direcției asistență socială și protecție a       

                                                   familiei;

RACOVIȚĂ Valentina          -  contabil al Serviciului de deservire la domiciliu.  

      4.  Se abrogă Decizia Consiliului raional nr. 4/12 din 27 septembrie 2013 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind    organizarea    şi   funcţionarea

Biroului Comun de Informaţii şi Servicii”.

      5.  Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei deciziei şeful Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei (N. Olevschi).

     6.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (E. Harcenco).

 

Preşedinte al şedinţei,                                            

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

VIZAT:   

Vicepreședintele raionului                    E. Harcenco

Direcția asistență socială      

și protecție a familiei                            N. Olevschi

Serviciul juridic                                        I. Malic

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie ”Cu privire la sistarea activității  Biroului Comun

 de Informaţii şi Servicii”

 

 

Proiectul de decizie “Cu privire la sistarea  activității Biroului Comun de Informații și Servicii” a fost elaborate de Direcția asistență social și protecție a familiei.  Biroul şi-a început activitatea în raionul Strășeni în anul 2012. În componența BCIS au fost incluși specialişti din domeniul protecţiei sociale, angajarea în cîmpul muncii, cadastru şi relaţii funciare, antreprenoriat şi dezvoltarea afacerii, agricultură, care regulat efectuau vizite în localităţile din raion.

   Astfel pe parcursul anilor 2012-2015 au fost efectuate deplasări în toate localitățile. Cheltuielile pentru desfășurarea activităților Biroului sunt suportate integral din surse locale. Şedinţele Biroului au loc o dată pe săptămînă, oferind populaţiei de la sate posibilitatea de a beneficia de servicii de informare. Astfel, în fiecare săptămînă membrii Biroului își desfășurau activitatea conform graficului stabilit, aprobat și coordonat în prealabil cu reprezentanții autorităților publice locale.

În urma monitorizării activității Biroului în anul 2015 și semestrul I al anului 2016 s-a constatat ineficiența prestării unor astfel de servicii la nivel de comunitate. Deoarece cetățenii nu se prezintă pentru a beneficia de consultații. În anul 2016 au avut loc 3 ieșiri în localitățile din raion, la care nu a participat nici un cetățean.

Necesitatea sistării activității Biroului reiese din faptul că cetățenii nu se prezintă pentru a solicita  consultații  la nivel de comunitate.

 

         

Natalia Olevschi,

Șef  al Direcției asistență

socială și protecție a familiei            

 

                                                                      DECIZIE nr.

                                         din  25 noiembrie   2016      

                                                                                                Proiect

Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale

 

            În temeiul art. 43, 46, .77 ale  Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală,  cu modificările și completările ulterioare, art. 8 al Legii nr. 523-XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale, cu modificările  ulterioare, art.14 al Legii nr. 121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice,  Hotărîrii Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, Consiliul raional DECIDE:

 

      1.  Se transmit,  bunurile materiale proprietatea publică a unității administrativ teritoriale de nivelul doi aflate în gestiunea Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei în gestiunea Direcţiei învăţămînt, conform anexei.   

     2.  Se instituie comisia de predare - primire a bunurilor materiale în următoarea componenţă:

 OLIVSCHI  Natalia          - Şef al Direcţiei asistență socială și protecție a familiei, preşedinte al

                                             Comisiei;

                Membrii comisiei:

 CERTAN  Iulia               - șef al Direcției învățămînt;

 RACOVIȚĂ Valentina   - contabil al Serviciului de deservire la domiciliu;

 OPREA  Zinaida             - contabil - șef al  Direcției învățămînt;

 SÎRBU  Grigore              - director al  Centrului  de odihnă și agrement pentru copii și tineret

                                           ,,Divertis”;

     3.  Se pune în sarcina Comisiei nominalizate predarea-primirea bunurilor materiale conform Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate public aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015, în termen de 30 de zile.

    4.  Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei deciziei şeful Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei (N. Olevschi).

     5.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (E. Harcenco).

 

Preşedinte al şedinţei,                                            

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

VIZAT:   

Vicepreședintele raionului                    E. Harcenco

Direcția asistență socială      

și protecție a familiei                            N. Olevschi

Serviciul juridic                                    I. Malic

                                                                                         Anexă

la Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                                                   nr.        din  25  noiembrie  2016

 

 

Lista

bunurilor cere se transmit din gestiunea Direcției asistență socială și protecție a familiei în gestiunea  Direcției învățămîn

 

 

Nr.

d/o

Cod

Denumirea

Numărul de inventar

Anul

procurării

Cantitatea

 

Valoarea iniţială

Uzura

calculată

Valoarea reziduală

1

16940330

Paturi mari

03160021

1013

20buc

25000,00

15000,00

10000,00

2

169404

Saltele mari

03160018

2013

16buc

5200,00

5200,00

0,00

3

16940330

Mese mari

03160014

2013

5buc

7500,00

4500,00

3000,00

4

16940330

Scaune mari

03160028

2013

10buc

4000,00

2400,00

1600,00

5

16940330

Noptiere

03160020

2013

5buc

2000,00

1200,00

800,00

6

148402

Boiler Ariston

0314298

2013

1buc

1642,00

492,60

1149,40

 

 

total

 

 

 

45342,00

28792,60

16549,40

 

 

                       

                          

Notă informativă la proiectul de decizie

„Cu privire la transmiterea unor bunuri  materiale”

 

       Proiectul  de decizie privind transmiterea unor bunuri materiale a fost elaborat de Direcția asistență socială și protecție a familiei în scopul asigurării bunei administrări și gestionarea eficientă a bunurilor publice.

 Prin Decizia Consiliului raional Strășeni nr. 1/15 din 26 februarie 2016  a fost lichidat Centrul de plasament temporar al copilului de pe lîngă Direcția asistență socială și protecție a familiei. În urma lichidării instituției nominalizate bunurile materiale au rămas în gestiunea direcției.

În scopul utilizări eficiente și conform destinației se propune transmiterea din gestiunea Direcției asistență socială și protecție a familiei în gestiune Direcției Învățămînt următoarele bunuri:

 

Nr.

d/o

Cod

Denumirea

Numărul de inventar

Anul

procurării

Cantitatea

 

Valoarea iniţială

Uzura

calculată

Valoarea reziduală

1

16940330

Paturi mari

03160021

1013

20 buc

25000,00

15000,00

10000,00

2

169404

Saltele mari

03160018

2013

16 buc

5200,00

5200,00

0,00

3

16940330

Mese mari

03160014

2013

5 buc

7500,00

4500,00

3000,00

4

16940330

Scaune mari

03160028

2013

10 buc

4000,00

2400,00

1600,00

5

16940330

Noptiere

03160020

2013

5 buc

2000,00

1200,00

800,00

6

148402

Boiler Ariston

0314298

2013

1 buc

1642,00

492,60

1149,40

 

 

total

 

 

 

45342,00

28792,60

16549,40

 

 

Transmiterea se va efectua în conformitate  cu Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate public.

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Proiectul deciziei se prezintă Comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

Natalia Olevschi,

Şef al Direcţiei asistență socială

și protecție a familiei

                                           DECIZIE nr.

                                         din  25 noiembrie   2016      

PROIECT                                                                                    

Cu privire la acordarea premiilor şi ajutorului material

personalului de conducere din instituţiile medico-sanitare

publice fondate de Consiliul raional Străşeni

 

              În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 837 din 06 iulie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală”, în conformitate cu regulamentele de funcţionare ale instituţiilor medicale, în baza evaluării performanţelor instituţiilor respective, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se stabileşte acordarea premiilor personalului de conducere din instituţiile medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Străşeni pentru rezultatele activităţii instituţiilor, zilei profesionale şi de sărbătoare nelucrătoare în mărime de ___________.

2. Se stabileşte acordarea ajutorului material personalului de conducere din instituţiile medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Străşeni în mărimea unui salariu de funcţie.

3.  Se stabileşte că acordarea premiilor şi ajutorului material personalului de conducere a instituţiei se va efectua numai în cazurile cînd salariaţii colectivului de muncă vor fi premiaţi sau li se va acorda ajutor material.

4. Se stabileşte că asigurarea financiară ce ţine de organizarea premierii şi acordării ajutorului material personalului de conducere al instituţiei se efectuează integral din mijloacele proprii ale unităţii.

5. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Străşeni.

6. Se stabileşte acordarea premiului unic, în mărimea unui salariu de funcţie şi a ajutorului material din contul economiei mijloacelor preconizate pentru retribuirea muncii, planificate pe anul 2016 dlui Tuchila Alexandru, ex-director al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Străşeni, pentru activitate îndelungată şi competenţe profesionale deosebite în sistemul public de sănătate.

7. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (E. Harcenco).

 

Preşedinte al şedinţei,                                           

                                                                

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU

 

 

VIZAT:

 

Vicepreşedinte al raionului                   E.  HARCENCO

Serviciul juridic                                    I.  MALIC

 

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la acordarea premiilor şi ajutorului material

personalului de conducere din instituţiile medico-sanitare publice

fondate de Consiliul raional Străşeni”

 

Conform prevederilor Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 837 din 06.07.2016, acordarea premiilor şi ajutorului material personalului de conducere din instituţiile medico-sanitare publice, specificaţi în anexa nr.3 al Regulamentului, în funcţie de calităţile manageriale şi profesionale ale personalului de conducere, indicatorii de performanţă în activitatea instituţiei, se stabilesc de Fondatorul instituţiilor medico-sanitare publice, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Plata premiilor personalului de conducere pentru rezultatele activităţii instituţiilor, zilele profesionale şi de sărbătoare, precum şi acordarea ajutorului material se efectuează conform condiţiilor stabilite în Regulamentul privind condiţiile de premiere şi acordarea ajutorului material personalului de conducere din instituţiile medico-sanitare publice, aprobat de Ministerul Sănătăţii, coordonat cu sindicatul de ramură.
                       Totodată, acordarea premiilor şi ajutorului material personalului de conducere a instituţiei se va efectua numai în cazurile cînd salariaţii colectivului de muncă vor fi premiaţi sau li se va acorda ajutor material.

 

Avînd în vedere cele menţionate, ţinîndu-se cont de indicii rezultativi în activitatea instituţiilor medicale fondate de Consiliul raional Străşeni se propune proiectul de decizie comisiei de specialitate pentru examinare şi avizare, Consiliului raional pentru adoptarea deciziei.

 

 

Elena HARCENCO,

Vicepreşedinte al raionului

                                        

Proiect 

DECIZIE nr. 4/

        din  25 noiembrie  2016

    

 

Cu privire la transmiterea

în folosinţă a unor încăperi

 

 

        În conformitate cu prevederile articolului 43,46,77 al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 121 - XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale, Legii nr. 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Hotărîrea Guvernului nr.139 din 20 februarie 2001 „Cu privire la aprobarea Regulamentului poliţiei municipale a Inspectoratului General de Poliţie” şi în baza demersului nr.11347 al Inspectoratului de Poliţie Străşeni din 20 septembrie 2016, Consiliul raional DECIDE:

 

 

            1. Se transmit în folosinţă încăperile din imobilul, cu numărul cadastral – 8042208375, Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vorniceni, pe o perioadă de 25 ani Inspectoratului de Poliţie Străşeni, după cum urmează:

         - o parte din parter cu suprafaţa de 212,3 m.p., număr cadastral – 8042208.375.01.1

         - subsolul cu suprafaţa de 101,2 m.p.

 

            2. Se constituie comisia de predare-primire după cum urmează:

 HARCENCO Elena       -   vicepreşedinte al raionului Străşeni

 SCOARŢĂ Petru           -   şef al  Inspectoratului de Poliţie Străşeni

 BOGDAN Dumitru        -  şef al Instituţiei Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vorniceni

 MALIC Ion                    -   şef al Serviciului juridic, Aparatul preşedintelui raionului

 DELIMARSCHI Raisa  -   contabil-şef al Direcţia finanţe

 VALEAN Zinaida         -   contabil-şef al Inspectoratului de Poliţie Străşeni

 MIRON Natalia             -   contabil al Instituţiei Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate   

                                            Vorniceni

 

              3. Se pune în sarcina Comisiei nominalizate  să efectueze  procedura de dare în folosinţă  a încăperilor, cu întocmirea actului de primire-predare, în termen de 30 zile, în conformitate cu legislaţia în vigoare

           

4. Se desemnează responsabil pentru executarea  prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

             

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                          ____________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                               Nina RUSU

 

Avizat:

Vicepreşedintele raionului                                 E. Harcenco

Serviciul relaţii funciare şi cadastru                  V. Borş

Serviciul juridic                                                      I. Malic

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

„Cu privire la transmiterea în folosinţă a unor încăperi”

 

      Proiectul de decizie „Cu privire la transmiterea în folosinţă  a unor încăperi”, a fost elaborat de Serviciul juridic din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului Străşeni în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare.   

     Necesitatea transmiterii acestor încăperi  a apărut în baza demersului nr.11347 din 20 septembrie 2016 al Inspectoratului de Poliţie Străşeni, în care se solicită asigurarea cu spaţiu de serviciu pentru colaboratorii de poliţie din  Lozova, pe motiv că sectorul de poliţie nr.3 din satul Lozova la moment se află în sediul primăriei Lozova şi că acest spaţiu este foarte mic. De aceea pentru crearea unor condiţii mai bune de muncă pentru 10 angajaţi este nevoie de un spaţiu mai mare. Soluţia acestei probleme ar fi transmiterea în folosinţă a unor încăperi  nefolosite de la Instituţia Medico-Sanitară Publică Centru de Sănătate Vorniceni, Inspectoratului de Poliţie Străşeni pe o perioadă de 25 de ani.

Procedura în cauză va fi efectuată prin întocmirea unui act de primire-predare, în baza Regulamentului cu privire la poliţia municipală, adoptat prin Hotărîrea  Guvernului nr. 139 din  20 februarie 2001, care prevede asigurarea colaboratorilor de poliţie cu încăperi de serviciu, pentru desfăşurarea unei activităţi cît mai eficiente.

     Proiectul de decizie  menţionat se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi aprobare în şedinţă.

 

 

Ion Malic,

Şef al Serviciului juridic

 

                                           DECIZIE nr. 4/

                                          din  25 noiembrie  2015

 

                                                                                                                  

Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Instituţiei

Medico - Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni

 

         În temeiul Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 4, 6 ale Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411 - XIII din 28 martie 1995, cu modificările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 55 din 30 ianuarie 2012 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului - cadru al Centrului comunitar de sănătate mintală și a Standardelor de calitate”, Ordinile Ministerului Sănătăţii nr. 100 din 10 martie 2008 „Cu privire la normativele de personal medical”,  nr. 695 din 13 octombrie 2012 ”Cu privire la Asistența Medicală Primară din Republica Moldova”, cu modificările ulterioare, în conformitate cu Regulamentul de funcţionare al Instituţiei  Medico - Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 5/14 din 29 noiembrie 2013, avînd în vedere avizarea statelor de personal de către Agenția Teritorială Vest a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Consiliul raional DECIDE:

 

          1. Se aprobă statele de personal ale Instituţiei  Medico - Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni, conform anexei.

      2. Se pune în sarcina șefului Instituţiei Medico - Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni (A. Iațîșin) executarea prevederilor prezentei decizii.

      3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (E. Harcenco).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                          

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

 

        VIZAT:

 

        Vicepreşedinte al raionului                   E.  HARCENCO

 

        Serviciul juridic                                     I.  MALIC

 

                                                                                                                               Anexă

                                                                                                           la Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                                                  nr.      din 25 noiembrie 2015

 

Statele de personal

 al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Străşeni

pentru anul 2017

 

CS Strășeni

Nr.

Codul ocupației

Numărul de funcții calculate în conformitate de categorii de personal

Numărul de unităţi aprobate în statele de personal

Personal administrativ

1

112076

Șef Centru de Sănătate

1,0

2

112076.03

Șef adjunct Centru de Sănătate

1,0

3

121102

Contabil şef

1,0

4

121120

Șef serviciu economico-financiar

1,0

 

4,0

Medicina de familie

Personal medical superior

1

221104

Medic medicina de familie

11,0

2

221201

Medic pediatru consultant

1,5

3

221201

Medic endoscopist

1,0

4

134208

Șef secție statistică medicală

1,0

5

221201.04

Specialist principal asistența medicală mamei și copilului

1,0

6

221201

Medic staționar de zi

1,0

 

16,5

Personal medical mediu

1

134201

Asistent medical șef

1,0

2

222102

Asistent medical de familie

22,0

3

322101

Asistent medical de proceduri

1,0

4

322101

Asistent medical imunizări

1,0

5

322101

Asistent medical staţionar de zi

1,0

6

222110

Asistent medical endoscopie

1,0

7

322101

Asistent medical pediatrie

1,0

8

331405

Statistician medical

1,0

 

29,0

Personal medical inferior

1

334401

Registrator medical

2,0

2

515116

Soră econoamă

1,0

3

532104

Infirmieră

3,0

4

532104

Infirmieră deridicătoare

2,0

 

8,0

Personal administrativ-gospodăresc

a)      Serviciul contabilitate

 

1

241103

Contabil, fără categorie

2,0

b)      Serviciul personal

 

1

333304

Inspector serviciul personal

1,0

c)      Alte categorii de personal administrativ-gospodăresc

 

1

252303

Administrator sisteme informatice

1,0

2

832202

Conducător auto (șofer)

2,0

3

422002

Secretară dactilografă

1,0

4

432103

Magaziner

0,5

5

818206

Operator sala de cazane - paznic

1,0

6

712615

Lăcătuș-instalator tehnică sanitară

1,0

7

215121

Inginer electrician

1,0

8

961305

Măturător

1,0

9

441501

Arhivar

0,25

 

11,75

Oficiul de Sănătate Făgureni

Personal medical superior

1

221104

Medic medicina de familie

0,25

Personal medical mediu

1

222102

Asistent medical de familie

1,0

2

325301

Asistent medical comunitar

0,25

Personal medical inferior

1

532104

Infirmieră

0,5

 

2,0

Oficiul Medicului de Familie Negrești

Personal medical superior

1

221104

Medic medicina de familie

1,0

Personal medical mediu

1

222102

Asistent medical de familie

1,5

2

325301

Asistent medical comunitar

0,5

Personal medical inferior

1

532104

Infirmieră

0,5

 

3,5

Oficiul Medicului de Familie Ghelăuza

Personal medical superior

1

221104

Medic medicina de familie

1,0

Personal medical mediu

1

222102

Asistent medical de familie

1,0

2

325301

Asistent medical comunitar

0,5

Personal medical inferior

1

532104

Infirmieră

0,5

 

3,0

Oficiul de Sănătate Saca

Personal medical mediu

1

222102

Asistent medical de familie (cu 25% efort asistent medical comunitar)

1,0

Personal medical inferior

1

532104

Infirmieră

0,5

 

1,5

Oficiul Medicului de Familie Tătărești

Personal medical superior

1

221104

Medic medicina de familie

1,0

Personal medical mediu

1

222102

Asistent medical de familie

1,5

2

325301

Asistent medical comunitar

0,5

Personal medical inferior

1

532104

Infirmieră

0,5

 

3,5

Cabinet de radiodiagnostic

Personal medical superior

1

221201

Medic imagist radiolog

1,0

2

221201

Medic imagist sonografist

1,25

Personal medical mediu

1

311923

Tehnician radiolog

1,0

Personal medical inferior

1

334401

Registrator medical

0,25

2

532104

Infirmieră deridicătoare (cabinet radiologic)

1,0

 

4,5

           

 

 

Cabinet de sănătate a reproducerii

Personal medical superior

1

221201

Medic obstetrician-ginecolog

1,0

Personal medical mediu

1

222102

Asistent medical

1,0

 

2,0

Cabinet de fizioterapie

Personal medical mediu

1

325501

Asistent medical fizioterapie

1,5

 

1,5

Secția laborator clinico-diagnostic

Personal medical superior

1

143957

Șef laborator clinico-diagnostic

1,0

Personal medical mediu

1

224002

Felcer laborant/laborant cu studii medii

3,0

Personal medical inferior

1

532104

Infirmieră (laborator clinico-diagnostic)

1,5

 

5,5

Secția farmacie

Personal medical superior

1

134205

Farmacist șef secție

1,0

Personal medical inferior

1

532104

Infirmieră deridicătoare (secția farmacie)

1,0

 

2,0

Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor

Personal medical superior

1

221201

Șef, psiholog consultant

1,0

2

263404

Psiholog educator

0,25

3

221201

Medic dermatovenerolog

0,25

4

221201

Medic pediatru/internist

0,5

5

221201

Medic obstetrician-ginecolog

0,25

Personal medical mediu

1

222201

Moașă

1,0

 

3,25

Centrul Comunitar de Sănătate Mintală

Personal medical superior

1

221201

Șef, medic psihiatru

1,0

2

221201

Medic psihoterapeut

1,0

3

263404

Psiholog

1,0

Personal medical mediu

1

322101

Asistent medical psihiatrie

1,5

2

341204

Asistent social

1,0

 

5,5

Autogestiune și mijloace speciale

Secția farmacie

Personal medical mediu

1

321303

Laborant farmacist

4,0

 

4,0

Oficiul Medicului de Familie Scoreni

Personal medical superior

1

221104

Medic medicina de familie

2,0

Personal medical mediu

1

222102

Asistent medical de familie

3,0

2

325301

Asistent medical comunitar

1,0

3

224002

Felcer laborant/laborant cu studii medii

1,0

Personal medical inferior

1

515116

Soră econoamă

0,5

2

532104

Infirmieră

1,0

Personal administrativ-gospodăresc

1

962907

Paznic

1,5

2

832202

Conducător auto (șofer)

1,0

 

 

 

11,0

Oficiul Medicului de Familie Recea

Personal medical superior

1

221104

Medic medicina de familie

2,0

Personal medical mediu

1

222102

Asistent medical de familie

3,0

2

325301

Asistent medical comunitar

1,0

3

224002

Felcer laborant/laborant cu studii medii

1,0

Personal medical inferior

1

532104

Infirmieră

1,0

Personal administrativ-gospodăresc

1

962907

Paznic

1,5

2

832202

Conducător auto (șofer)

1,0

 

10,5

Oficiul de Sănătate Greblești

Personal medical mediu

1

222102

Asistent medical de familie (cu 25% efort asistent medical comunitar)

1,0

Personal medical inferior

1

532104

Infirmieră

0,5

 

1,5

Oficiului Medicului de Familie Romănești

Personal medical superior

1

221104

Medic medicina de familie

1,0

Personal medical mediu

1

222102

Asistent medical de familie

2,0

2

325301

Asistent medical comunitar

0,5

3

224002

Felcer laborant/laborant cu studii medii

1,0

4

325501

Asistent medical fizioterapie

0,5

Personal medical inferior

1

515116

Soră econoamă

0,5

2

532104

Infirmieră

1,0

Personal administrativ-gospodăresc

1

962907

Paznic

1,5

2

832202

Conducător auto (șofer)

1,0

 

9,0

Oficiul Medicului de Familie Zamciogi

Personal medical superior

1

221104

Medic medicina de familie

0,5

Personal medical mediu

1

222102

Asistent medical de familie

1,5

2

325301

Asistent medical comunitar

0,5

Personal medical inferior

1

532104

Infirmieră

0,5

 

3,0

Oficiul Medicului de Familie Rădeni

Personal medical superior

1

221104

Medic medicina de familie

1,0

Personal medical mediu

1

222102

Asistent medical de familie

1,5

2

325301

Asistent medical comunitar

0,5

Personal medical inferior

1

532104

Infirmieră

0,5

 

3,5

Oficiul Medicului de Familie Drăgușeni

Personal medical superior

1

221104

Medic medicina de familie

0,5

Personal medical mediu

1

222102

Asistent medical de familie

1,5

2

325301

Asistent medical comunitar

0,5

Personal medical inferior

1

532104

Infirmieră

0,5

 

3,0

Total personal

152,5

         

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Instituției Medico-Sanitare Publice  

Centrul de Sănătate Strășeni.”

 

     În conformitate cu Regulamentul de funcţionare a Instituţiei  Medico - Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 5/14 din 29 noiembrie 2013, aprobarea statelor de personal a instituției ține de competența fondatorului – Consiliului raional.

   Statele de personal indicate în anexa deciziei sunt elaborate în baza actelor normative ale autorităților centrale și sunt prezentate conform Regulamentului  spre aprobare Consiliului raional. Centrul de Sănătate Strășeni propune aprobarea statelor de personal pentru 2017 în număr de 152,5 unități.

     Statele de personal prezentate de instituția medicală sunt  avizate  de către Agenția Teritorială Vest a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

     În acest context se prezintă proiectul de decizie privind aprobarea statelor de personal pentru avizare  comisiei de specialitate şi aprobare în şedinţa Consiliului raional.

 

 

Andrei Iațîșin,

șef al  IMSP Centrul de Sănătate

Publică Strășeni

Proiect

                                           DECIZIE nr.

                                                din 25 noiembrie 2016      

                                                                                 

Cu privire la aprobarea Programului raional

de imunizări pentru anii 2017 - 2020

 

      În conformitate cu prevederile Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6, lit. e) din Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995, cu modificările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 1113 din 06.10.2016 „Cu privire la aprobarea Programului naţional de imunizări pentru anii 2016 - 2020”, Consiliul raional DECIDE:

 

1.     Se aprobă Programul raional de imunizări pentru anii 2017 - 2020, conform anexei.

2.     Conducătorii instituţiilor de asistenţă medicală primară şi medicii de familie vor asigura planificarea, organizarea şi prestarea serviciilor de imunizare populaţiei conform Calendarului de vaccinări, anexă la Program.

3.     Se pune în sarcina Consiliului de Sănătate Publică monitorizarea anuală a implementării Programului raional de imunizări pentru anii 2017 - 2020 cu elaborarea şi prezentarea raportului anual Consiliul raional pentru informare.

4.     Finanţarea acţiunilor prevăzute în Program se va efectua din contul şi în limitele mijloacelor bugetului raional, precum şi din alte surse, conform legislaţiei.

5.     Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui raionului (E. Harcenco)

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

VIZAT:   

 

Vicepreședintele raionului                      E. Harcenco

Direcția finanțe                                     V. Manoli

Serviciul juridic                                     I. Malic

 

    Anexă

                                                                       la Decizia Consiliului Raional Strășeni

                                                                       nr.   din 25 noiembrie 2016

 

 

PROGRAMUL

RAIONAL DE IMUNIZĂRIPENTRU ANII 2017 - 2020

 

I. Principii generale

1. Prevenirea bolilor transmisibile prin intermediul vaccinărilor reprezintă cea mai eficientă investiţie în sănătatea publică, contribuind la stabilirea echităţii sociale şi consolidarea socio-economică a familiei şi societăţii. Prin imunizări se promovează sănătatea şi sunt diminuate prejudiciile de ordin medical, social şi economic, cauzate de bolile prevenibile prin vaccinări, printre care sunt suferinţa cauzată de boală, invaliditate şi deces.

2. Prin implementarea programelor de vaccinări, s-a contribuit la lichidarea variolei, eliminarea poliomielitei. Vaccinarea rămâne unicul mijloc de prevenire a rabiei, maladie care în toate cazurile se finalizează cu deces. Realizarea precedentelor trei programe de imunizări în perioada anilor 1994 - 2016 au contribuit la fortificarea şi menţinerea stabilă la nivel înalt de 95 - 99% a acoperirii vaccinale, extinderea listei vaccinurilor garantate de stat şi a contingentelor de populaţie beneficiare, ameliorarea calităţii serviciilor de imunizare.

3. Drept rezultat a fost eliminată poliomielita şi menţinut statutul ţării ca liberă de poliomielită; stopate epidemiile de difterie, rujeolă, rubeolă cu atingerea stadiului de eliminare a cazurilor indigene de aceste infecţii; menţinută la cazuri unice morbiditatea prin tetanos şi forme generalizate de tuberculoză la copii; substanţial redusă morbiditatea prin oreion, hepatită virală B, tusea convulsivă.

4. Succesele menţionate au fost realizate prin munca plină de abnegaţie a lucrătorilor medicali la toate nivelele, asistenţa internaţională acordată de UNICEF, Biroul Regional pentru Europa a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, guvernele SUA si Japoniei, Alianţa Globală pentru Vaccinuri şi Imunizări, precum şi prin creşterea sistematică a suportului financiar acordat de către Guvernul  Moldovei.

5. Provocările, cu care se confruntă sistemul de imunizări, sunt determinate de diminuarea în ultimii ani a ratei de acoperire cu vaccinuri. Datorită influenţei propagandei anti vaccinale, care s-a activizat din anul 2009, ceia ce a dus la diminuarea ratei cuprinderii cu vaccinări de la 96 - 98% la 94% în anii 2015 - 2016. Ca rezultat anual se înregistrează cazuri de îmbolnăvire de tuse convulsivă printre copiii nevaccinaţi.

6. Programul raional de imunizări pentru anii 2017 - 2020 (în continuare – Program) este elaborat în conformitate cu prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 1113 din 06 octombrie 2016 cu privire la aprobarea Programului naţional de imunizării pentru anii 2016-2020, şi reflectă politica statului în promovarea imunoprofilaxiei ca mijloc prioritar în protecţia sănătăţii populaţiei, îndeosebi a copiilor, prin garantarea alocării mijloacelor necesare pentru finanţarea lui în cadrul bugetului general şi local  destinat pentru sănătate.

7. Prezentul Program garantează copiilor şi tuturor cetăţenilor raionului, indiferent de starea socială, naţionalitate, apartenenţa politică sau religioasă, acordarea asistenţei de imunizare gratuită cu vaccinuri eficiente, calitatea cărora corespunde standardelor internaţionale şi cerinţelor OMS.

8. O problemă importanţă în asigurarea eficientă a imunizărilor prezintă asigurarea condiţiilor adecvate de păstrare a vaccinurilor în condiţii de lanţ rece ne întrerupt la t0 +2 - +80 C sau -20-250 C după caz. Conform datelor Centului de Sănătate Publică Străşeni apare necesitatea stringentă de substituire a 80% frigidere existente şi asigurarea cu utilaj de monitorizare permanentă a regimului termic.

 

II. Scopul şi obiectivele de bază ale Programului

9. Prezentul Program are drept scop eliminarea sau reducerea morbidităţii, invalidităţii şi mortalităţii prin asigurarea populaţiei cu imunizări obligatorii, garantate de stat, conform calendarului de vaccinări pentru anii 2017-2020 (anexă la prezentul Program), precum şi prin  imunizări la indicaţii epidemice a contingentelor cu risc sporit privind îmbolnăvirea, răspândirea infecţiilor.

 

III. Acţiunile ce urmează a fi întreprinse pentru realizarea Programului

10. Obiectivul: Sporirea gradului de conştientizare a fiecărei persoane şi a comunităţii privind importanţa imunizării şi promovarea la toate nivelele a vaccinării drept unul dintre drepturile şi obligaţiile omului se va realiza prin următoarele acţiuni:

1) instruirea lucrătorilor medicali în difuzarea informaţiilor cu privire la riscurile nevaccinării pentru a spori rolul lor în convingerea populaţiei privind siguranţa înaltă a vaccinărilor;

2) selectarea şi implicarea în promovarea vaccinărilor a persoanelor, adepte ale imunizărilor, printre lucrătorii din sfera educaţiei, lideri ai religiei, lideri ai mass-media tradiţionale şi din reţelele sociale, medici de familie, lucrătorii cu studii medicale medii, activişti voluntari, asociaţiilor profesionale şi organizaţiilor societăţii civile, instruite în domeniul imunizărilor;

3) familiarizarea elevilor despre beneficiile, eficienţa şi necesitatea imunizărilor;

4) dezvoltarea relaţiilor cu mass-media de nivel raional, instruirea lor în domeniul prevenirii bolilor infecţioase prin imunizări şi încurajarea lor în publicarea materialelor şi difuzarea emisiunilor echilibrate şi veridice despre vaccinare şi beneficiile ei, mai cu seamă, în cadrul emisiunilor difuzate în direct;

5) elaborarea şi realizarea planurilor de comunicare în situaţii de criză, pentru implementarea vaccinurilor noi, realizarea campaniilor de imunizări în masă din indicaţii epidemice;

6) utilizarea celor mai performante metode şi căi de comunicare de către lucrătorii medicali pentru convingerea şi sporirea conştientizării populaţiei privind beneficiile imunizării, îndeosebi a grupurilor de populaţie ezitante şi celor ce refuză vaccinările;

7) organizarea şi desfăşurarea anuală a Săptămânii Imunizărilor în cadrul evenimentelor similare la nivel regional şi Global;

8) crearea şi menţinerea mecanismelor de implicare a liderilor opiniei publice  în promovarea beneficiilor vaccinării;

9) monitorizarea şi reacţionarea rapidă la informaţiile neclare sau perverse, precum şi la orice îngrijorare sau frică a populaţiei privind vaccinările.

 

11. Obiectivul: Asigurarea acoperirii vaccinale a cel puţin 95% din populaţie la vârstele ţintă la nivel raional, prin asigurarea accesului echitabil şi universal la serviciile de imunizări garantate de stat pentru toate persoanele prin folosirea strategiilor inovaţionale adaptate la condiţiile locale se va realiza prin următoarele acţiuni:

1) Prestarea serviciilor de vaccinare gratuită cu vaccinurile obligatorii incluse în Program ca parte componentă a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, la adresarea pacientului în maternitate sau instituţie de asistenţă medicală primară din raion:

a) asigurarea condiţiilor pentru prestarea sistematică a serviciilor de imunizare a nou-născuţilor în maternitate, pentru vaccinarea zilnică contra hepatitei virale B şi de cel puţin 2 ori pe săptămână pentru vaccinarea cu vaccinul BCG;

b) monitorizarea statutului de vaccinare a fiecărei persoane prin punerea în practică a registrelor electronice de evidenţă a imunizărilor, care sunt o parte integră a sistemelor informaţionale în sănătate şi vin să completeze celelalte formulare de evidenţă medicală;

c) evaluarea calităţii datelor privind imunizările prin verificarea veridicităţii vaccinărilor efectuate, exactităţii datelor analizate şi informaţiilor despre numărul populaţiei ţintă cu analiza şi utilizarea lor în mod regulat la toate nivelurile administrative;

d) asigurarea condiţiilor pentru prestarea sistematică a serviciilor de imunizare în cadrul cabinetelor şi punctelor de vaccinări din instituţiile de asistenţă medicală primară, iar în caz de necesitate, de regulă, săptămânal, dar cel puţin o dată pe lună – prin intermediul echipelor mobile;

e) asigurarea admiterii în colectivităţile de copii, în lipsa contraindicaţiilor medicale argumentate şi documentate, doar a copiilor vaccinaţi în conformitate cu prezentul Program;

2) Asigurarea continuă cu vaccinuri şi consumabile corespunzătoare standardelor internaţionale pentru realizarea imunizărilor prin:

a) însoţirea fiecărui lot de vaccin livrat de instrucţiuni clare de mânuire şi aplicare, în limba de stat şi rusă;

b) admiterea la activităţile de imunizare doar a personalului instruit în domeniu, cu testarea cunoştinţelor şi efectuarea imunizărilor în locuri special amenajate, de regulă, în instituţii medicale, cu respectarea condiţiilor de siguranţă;

c) asigurarea cabinetelor şi punctelor de vaccinări cu medicamente şi instrucţiuni pentru conduita adecvată a cazurilor de reacţii adverse imediate în urma imunizării;

d) implementarea tehnologiilor noi sigure şi inofensive pentru populaţie şi mediul ambiant de nimicire a deşeurilor parvenite în urma imunizărilor;

e) păstrarea în condiţii adecvate de temperatură a vaccinurilor la toate etapele de transportare şi păstrare a lor;

f) monitorizarea condiţiilor de temperatură în echipamentul frigorifer la toate etapele de transportare şi păstrare a vaccinurilor;

g) renovarea, repararea şi întreţinerea în stare funcţională a echipamentului frigorifer pentru păstrarea vaccinurilor sub responsabilitatea personală a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare;

h) estimarea anuală a necesităţilor în vaccinuri şi consumabile pentru administrarea lor, elaborarea graficului de primire şi repartizare a preparatelor şi consumabilelor.

i) repartizarea şi eliberarea lunară a vaccinurilor şi mijloacelor necesare pentru administrarea lor de la Centrul de Sănătate Publică Străşeni, instituţiilor medico-sanitare;

j) recepţionarea lunară de către instituţiile medico-sanitare, responsabile pentru efectuarea vaccinărilor, a vaccinurilor şi mijloacelor necesare pentru administrarea lor de la Centrul de Sănătate Publică Străşeni, transportarea, păstrarea, administrarea corectă a vaccinurilor şi gestionarea stocurilor;

k) monitorizarea la toate nivelurile a stocurilor de vaccinuri şi materiale pentru administrare cu utilizarea unui sistem unificat, la posibilitate electronic, de evidenţă şi raportare a consumului şi stocurilor de vaccinuri şi materiale pentru injectare;

l) elaborarea şi implementarea standardelor şi procedurilor operaţionale pentru sistemul de aprovizionare şi păstrare a vaccinurilor;

m) asigurarea sistemului de prestare a serviciilor de imunizări la toate nivelurile cu personal medical calificat şi instruit;

n) asigurarea supravegherii evenimentelor adverse după imunizare cu integrare în reţelele regională şi globală de supraveghere;

o) dezvoltarea şi integrarea Sistemului Informaţional Automatizat Imunizări în Sistemul Informaţional Automatizat Asistenţa medicală primară.

3) Identificarea grupurilor şi persoanelor greu accesibile pentru vaccinare şi asigurarea imunizării lor:

a) utilizarea practică a indicatorilor de acoperire vaccinală şi informaţiilor epidemiologice cu privire la cazurile de boală în scopul de a identifica localităţi, grupuri ale populaţiei cu indicatori nefavorabili pentru stabilirea cauzelor şi aplicarea măsurilor de redresare a situaţiei;

b) crearea condiţiilor fără bariere legale, sociale şi individuale privind accesul la servicii de imunizare pentru grupurile şi a persoanelor  greu accesibile pentru vaccinare;

c) implicarea reprezentanţilor grupurilor şi persoanelor greu accesibile pentru vaccinare în scopul de a identifica ei înşişi cauzele nevaccinării şi a se implica în realizarea imunizării acestor grupuri de populaţie;

d) instruirea profesională a managerilor şi prestatorilor serviciilor de imunizări în scopul de a pune în aplicare noi strategii de imunizare, adaptate la contextul local relevante grupurilor greu accesibile pentru vaccinare.

3) Alocarea mijloacelor financiare necesare din mijloacele bugetului raional destinat ocrotirii sănătăţii, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru organizarea vaccinărilor planificate, iar în caz de agravare a situaţiei epidemice autorităţile abilitate vor precăuta mijloace suplimentare pentru efectuarea măsurilor antiepidemice, pentru:

a) efectuarea campaniilor de imunizări în masă în caz de agravare a situaţiei epidemiologice;

b) activităţile operaţionale pentru fortificarea calităţii serviciilor de imunizări, instruirea personalului, evaluarea şi supravegherea calităţii prestării serviciilor de imunizare;

c) efectuarea supravegherii vaccinărilor şi controlul morbidităţii prin infecţiile prevenibile prin vaccinări, măsurilor antiepidemice în focarele epidemice de boli infecţioase;

d) implementarea tehnologiilor informaţionale pentru supravegherea cuprinderii cu vaccinări, situaţiei epidemiologice privind maladiile infecţioase;

e) realizarea activităţilor de informare a populaţiei despre beneficiile imunizării, promovare a vaccinărilor.

 

12. Obiectivul: Fortificarea serviciilor de imunizări, supraveghere epidemiologică şi control a bolilor infecţioase prevenibile prin vaccinări ca o parte integrantă al sistemului de sănătate se va realiza prin următoarele acţiuni:

1) Familiarizarea şi informarea prestatorilor serviciilor de imunizări şi promovatorilor vaccinărilor cu documentele elaborate de Ministerul Sănătăţii în domeniul imunizării, programele de eliminare şi eradicare a unor boli infecţioase prin imunizări, precum şi despre accesarea informaţiilor şi documentelor internaţionale privind cuprinderea cu vaccinări şi situaţia epidemiologică privind bolile prevenibile prin vaccinări în diferite ţări, la nivel regional şi global:

a) asigurarea unui răspuns urgent, transparent şi credibil la înregistrarea sau suspectarea unor reacţii postvaccinale sau preocupări ale populaţiei privind siguranţa vaccinurilor;

b) supravegherea bazată pe caz cu utilizarea definiţiilor standard de caz, recomandate de OMS şi Centrul European de Control al Bolilor (ECDC);

c) elaborarea planurilor de acţiuni şi procedurilor standard de operare pentru intervenţia rapidă şi eficientă de răspuns la apariţia focarelor epidemice de infecţii prevenibile prin vaccinări, crize umanitare şi alte situaţii de urgenţă;

d) asigurarea funcţionării eficiente a sistemului naţional electronic de supraveghere a bolilor infecţioase şi imunizărilor;

e) depistarea precoce şi raportarea Centrului de Sănătate Publică Străşeni şi Naţional a fiecărui caz posibil (suspect) de infecţii prevenibile prin vaccinări, inclusiv raportarea săptămânală zero a cazurilor de paralizie acută flască;

f) extinderea listei şi îmbunătăţirea calităţii investigaţiilor de laborator pentru diagnosticul bolilor infecţioase prin implementarea testelor rapide, a tehnicilor de diagnostic moderne, sistemelor de control a calităţii şi de acreditare;

g) investigarea clinico-epidemiologică şi de laborator a fiecărui caz şi izbucnirilor de boli infecţioase, prevenibile prin vaccinări, cu aplicarea măsurilor de izolare, localizare, lichidare şi prevenire ce se impun;

h) confirmarea în laboratoarele de referinţă naţionale a cazurilor de rujeolă, rubeolă, oreion, difterie, hepatită virală B, tuse convulsivă, izolare a virusurilor poliomielitici;

i) monitorizarea circulaţiei agenţilor cauzali ai infecţiilor prevenibile prin vaccinări în populaţie şi mediul ambiant;

j) monitorizarea prin investigaţii serologice selective de screening a nivelului păturii imune în populaţie faţă de bolile prevenibile prin vaccinări;

k) analiza sistematică a morbidităţii, utilizând caracteristicile de timp, loc şi persoană, clasificarea cazurilor de îmbolnăvire ca indigen, de import, primar, secundar;

             l) evaluarea riscului de apariţie şi răspândire pentru fiecare infecţie prin prisma variabilelor de probabilitate şi consecinţe              în cazul acoperirii vaccinale sub 85% în vârstele ţintă, nivelului sub 80%, a păturii imune, depistării falsificărilor datelor                despre vaccinările efectuate, apariţiei focarelor cu cazuri multiple de infecţii prevenibile prin vaccinări.

2) Consolidarea şi fortificarea capacităţilor managerilor şi personalului antrenat în prestarea serviciilor de imunizări, supravegherea şi controlul bolilor prevenibile prin imunizări:

a) menţinerea sistemului centralizat şi funcţiilor de bază ale Programului de imunizări în cadrul sistemelor de sănătate descentralizate pentru asigurarea în continuare a beneficiului public al imunizărilor;

b) întreprinderea măsurilor relevante şi crearea potenţialului necesar de acordare a asistenţi medicale şi serviciilor de imunizări echitabile pentru toată populaţia;

c) crearea condiţiilor în care Programul dispune de resurse umane suficiente pentru planificarea, organizarea şi efectuarea serviciilor de imunizări de înaltă calitate, prin intermediul unor mecanisme care să încurajeze munca personalului implicat;

d) fortificarea capacităţilor personalului implicat în implementarea Programului,  în domeniul comunicării şi  promovării vaccinărilor;

e) organizarea atestării cunoştinţelor şi practicilor personalului ce prestează servicii de imunizare la angajare, o dată la 2 ani şi în caz de necesitate.

j) participarea specialiştilor din domeniul imunizărilor la conferinţe, simpozioane, ateliere de lucru naţionale.

 

IV. Etapele şi termenii de implementare a Programului

13. Programul va fi implementat pe parcursul anilor 2017 – 2020, în conformitate cu Calendarul vaccinărilor aprobat cu implicarea în proces a tuturor persoanelor responsabile  antrenate, corespunzător competențelor enumerate în Program.

 

V. Responsabili şi parteneri în cadrul implementării Programului şi atribuţiile lor

 

14. Implementarea eficientă a prezentului Program se bazează pe colaborarea şi conlucrarea strânsă a IMSP, servicii, organizaţii şi instituţii sub egida şi în parteneriat cu Centrul de Sănătate Publică Străşeni;

15. Conducătorii instituţiilor de asistenţă medicală primară şi medicii de familie sunt responsabili nemijlocit de planificarea, organizarea şi prestarea serviciilor de imunizare populaţiei conform Calendarului de vaccinări (anexă la prezentul Program),

Instituţiile de asistenţă medicală primară vor asigura implementarea următoarelor acţiuni:

1) integrarea serviciilor de imunizare a populaţiei în cadrul serviciilor de asistenţă medicală primară;

2) crearea condiţiilor, dotarea cu echipament şi consumabile necesare pentru efectuarea imunizărilor;

3) planificarea vaccinărilor, asigurarea accesului populaţiei la servicii de imunizare şi calităţii înalte a serviciilor de imunizare;

4) planificarea şi asigurarea imunizării personalului medical din instituţie;

5) instruirea personalului medical cu evaluarea cunoştinţelor şi deprinderilor practice;

6) organizarea funcţionării sistemului de evidenţă a populaţiei şi a vaccinărilor efectuate şi de triere lunară a persoanelor care urmează a fi vaccinate;

7) stabilirea necesităţii, recepţionarea vaccinurilor şi materialelor pentru injectare de la Centrul de Sănătate Publică Străşeni, transportarea, păstrarea, mânuirea, administrarea corectă şi monitorizarea utilizării stocurilor de vaccinuri şi consumabile;

8) respectarea condiţiilor de transportare, păstrare şi utilizare a vaccinurilor;

9) depistarea, investigarea, izolarea, tratamentul bolnavilor cu infecţii prevenibile prin vaccinări şi efectuarea măsurilor antiepidemice în focare, în comun cu serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice;

10) evidenţierea, acordarea asistenţei medicale şi raportarea instituţiilor abilitate despre evenimentele medicale observate în perioada postvaccinală;

11) notificarea cazurilor de boli prevenibile prin vaccinări în sistemul naţional de supraveghere epidemiologică şi control al bolilor transmisibile şi evenimentelor de sănătate publică;

12) evaluarea anuală a necesităţilor şi asigurarea cu formulare statistice de evidenţă şi raportare a vaccinărilor;

13) monitorizarea sistematică a cuprinderii cu vaccinări a populaţiei eligibile, respectării condiţiilor „lanţului frig”, consumului de vaccinuri, apariţiei cazurilor de boli prevenibile şi a altor indicatori de performanţă din teritoriul deservit, evaluarea situaţiilor de risc şi prezentarea rapoartelor respective instanţelor superioare în modul stabilit;

14) comunicarea cu populaţia despre beneficiile vaccinării şi despre ordinea imunizării pentru fiecare persoană eligibilă;

15) conlucrarea cu autorităţile administraţiei publice locale privind organizarea implementării Programului.

16. IMSP Spitalul raional Străşeni va asigura implementarea următoarelor acţiuni:

1) crearea condiţiilor, dotarea cu echipament şi consumabile necesare pentru efectuarea imunizărilor;

2) planificarea, efectuarea vaccinării nou-născuţilor în maternitate, personalului instituţiei conform Calendarului de vaccinări şi prezentarea rapoartelor despre vaccinările efectuate;

3) stabilirea necesităţii, recepţionarea vaccinului şi materialelor pentru injectare de la Centrul de Sănătate Publică Străşeni, transportarea, păstrarea, mânuirea, administrarea corectă şi monitorizarea utilizării stocurilor de vaccinuri şi consumabile;

4) respectarea condiţiilor de transportare, păstrare şi utilizare a vaccinurilor;

5) instruirea personalului medical în domeniul vaccinărilor şi evaluarea cunoştinţelor lui;

6) diagnosticarea, investigarea de laborator, izolarea, tratamentul bolnavilor cu infecţii prevenibile prin vaccinări şi participă la efectuarea măsurilor antiepidemice în focarele de boli contagioase, în comun cu serviciul de supraveghere de stat în sănătatea publică;

7) notificarea cazurilor de boli prevenibile prin vaccinări în sistemul de supraveghere epidemiologică şi control al bolilor transmisibile şi evenimentelor de sănătate publică;

8) diagnosticul diferenţial, investigarea de laborator, acordarea asistenţei medicale şi raportarea instituţiilor abilitate despre evenimentele medicale observate în perioada postvaccinală;

9) evaluarea anuală a necesităţilor şi asigurarea cu formulare statistice de evidenţă şi raportarea vaccinărilor;

10) asigurarea informării populaţiei privind eficacitatea imunizărilor şi importanţa lor pentru sănătate;

11) conlucrarea cu autorităţile administraţiei publice locale privind organizarea implementării Programului.

17. Centrul de Sănătate Publică  va fi responsabil pentru efectuarea următoarelor activităţi:

1) elaborarea programelor teritoriale de imunizare şi monitorizarea implementării lor în colaborare cu conducătorii instituţiilor medico-sanitare şi autorităţile administraţiei publice locale;

2) elaborarea planurilor de vaccinare teritoriale, recepţionarea şi distribuire la timp a vaccinurilor şi consumabilelor necesare pentru imunizări;

3) monitorizarea atingerii obiectivelor prezentului Program şi a altor indicatori de performanţă la nivel de teritoriu administrativ şi instituţie medicală, evaluarea situaţiilor de risc;

4) instruirea personalului medical privind practicile de imunizare;

5) atestarea cunoştinţelor personalului medical în domeniul imunizărilor, autorizarea instituţiilor care prestează servicii de imunizare;

6) supervizarea instituţiilor medico-sanitare din teritoriul deservit, acordarea ajutorului metodic şi practic necesar;

7) recepţionarea trimestrială a vaccinurilor şi materialelor pentru injectare de la depozitul naţional, transportarea, stocarea, păstrarea în condiţii adecvate şi distribuirea lor lunară instituţiilor medico-sanitare, monitorizarea sistematică a utilizării;

8) realizarea controlului periodic al respectării condiţiilor de transportare, păstrare şi administrare a vaccinurilor, a calendarului de vaccinări, veridicităţii efectuării vaccinărilor şi cuprinderii cu vaccinări în instituţiile medico-sanitare publice şi private;

9) exercitarea supravegherii epidemiologice a bolilor prevenibile prin vaccinări, evaluarea situaţiilor de risc, organizarea şi realizarea măsurilor antiepidemice la înregistrarea cazurilor de îmbolnăvire şi reacţii adverse la administrarea vaccinurilor;

10) organizarea activităţilor de comunicare şi promovare a cunoştinţelor populaţiei privind beneficiile imunizărilor;

11) conlucrarea cu autorităţile administraţiei publice locale privind organizarea şi controlul implementării Programului.

VI. Estimarea generală a bugetului Programului

18. Finanţarea acţiunilor prevăzute în prezentul Program se va efectua din contul şi în limitele mijloacelor bugetului raional, precum şi din alte surse, conform legislaţiei.

 

VII. Rezultatele scontate

 

19. Programul reprezintă o viziune pe termen de 5 ani, care tinde spre menţinerea şi îmbunătăţirea situaţiei epidemiologice favorabile prin bolile infecţioase prevenibile prin vaccinări. Accesul universal la vaccinări gratuite, garantate de stat, cu acoperire vaccinală a cel puţin 95% din populaţie la vârstele ţintă la nivel raional, vaccinarea tuturor persoanelor care nu au contraindicaţii medicale şi contingentelor de risc, realizarea acţiunilor de susţinere financiară, materială şi operaţionale, prevăzute în Program, vor asigura:

1)     menţinerea statutului raionului liber de poliomielită;

2)     eliminarea durabilă a cazurilor indigene de rujeolă, rubeolă, rubeolă congenitală, difterie;

3)     menţinerea la nivel de unităţi a cazurilor de tetanos în populaţia generală şi de tuberculoză generalizată la copii;

4)     menţinerea incidenţei prin hepatita virală B în populaţia generală sub 1 caz la 100 mii populaţie, printre  copii - sub 0,5 cazuri la 100 mii;

5)     reducerea incidenţei prin tusea convulsivă şi prin oreion – sub 2 cazuri la 100 mii populaţie;

 6)     reducerea a morbidităţii şi mortalităţii prin infecţia cu rotavirusuri, meningite septice şi pneumonii, cauzate de infecţiile cu Haemophilus influenzae tip b şi Streptococcus pneumoniae la copii cu vârsta sub 5 ani.

 

VIII. Indicatorii de progres

20. Monitorizarea prezentului Program se va efectua în baza indicatorilor de monitorizare. La nivel raional vor fi utilizaţi următorii indicatori:

1)   rata cuprinderii cu vaccinuri pentru fiecare doză de vaccin administrată persoanelor care necesită vaccinarea va fi calculată lunar şi anual în baza rapoartelor statistice de ramură (formularul 5-san) la nivel raional şi de instituţie medicală;

2)    rata acoperirii vaccinale globale va fi calculată anual în baza raportului statistic de stat (formularul 6) la nivel raional şi de instituţie medicală;

3)    rata incidenţei prin bolile infecţioase, prevenibile prin vaccinări, va fi calculată lunar şi anual în baza raportului statistic de stat (formularul 2) la nivel raional;

4)     lipsa transmiterii indigene a virusului poliomielitic sălbatic, agenţilor cauzali ai rujeolei, rubeolei, difteriei;

5)     rata indicatorilor de cuprindere vaccinală în raion la cel puţin 95%;

6)     proporţia teritoriilor administrative cu indicatori de pierderi ai copiilor din programul de imunizări sub 5% .

 

IX. Riscuri de implementare

21. În realizarea prezentului Program pot fi identificate următoarele constrângeri:

1)     surse financiare insuficiente pentru procurarea vaccinurilor, consumabilelor, utilajului frigorifer, reparaţia, mentenanţa şi monitorizarea lui;

2)     întreruperi în asigurarea cu vaccinuri din cauza sosirii cu întârziere a unor lotului de vaccin, legate de lipsa lor pe piaţă, ofertelor de vânzare;

3)     asigurarea insuficientă cu personal medical calificat pentru prestarea serviciilor de imunizări;

4)     efectuarea cu întârziere a vaccinărilor din cauza contraindicaţiilor medicale neargumentate, migraţiei înalte a populaţiei;

5)     creşterea refuzurilor de la vaccinare din cauza informării incorecte a populaţiei despre vaccinuri în lipsa susţinerii adecvate din partea politicienilor, organelor puterii de stat.

 

X. Procedurile de raportare şi evaluare

21. Monitorizarea prezentului Program va fi efectuată de către Centrul de Sănătate Publică Străşeni prin intermediul sistemului lunar de raportare a activităţilor de imunizare şi morbidităţii prin infecţiile prevenibile prin imunizări, precum şi prin evaluări selective a performanţei activităţilor de imunizare în cadrul instituţiilor medico-sanitare. În acest scop:

1) lunar instituţiile medico-sanitare care prestează servicii de imunizări vor prezenta Centrului de Sănătate Publică Străşeni date privind vaccinările efectuate şi vaccinurile utilizate conform rapoartelor statistice de ramură (formularul 5-san);

2) anual instituţiile medico-sanitare care prestează servicii de imunizări vor prezenta Centrului de Sănătate Publică Străşeni date privind cuprinderea copiilor cu vaccinări împotriva bolilor infecţioase în baza raportului statistic de stat (formularul 6);

3) Centrul de Sănătate Publică Străşeni va prezenta Centului Naţional de Sănătate Publică date generalizate pe teritoriul deservit: lunar  privind vaccinările efectuate şi vaccinurile utilizate conform rapoartelor statistice de ramură (formularul 5 -san) şi anual privind cuprinderea copiilor cu vaccinări împotriva bolilor infecţioase în baza raportului statistic de stat (formularul 6);

4) lunar de către Centrul de Sănătate Publică Străşeni va transmite instituţiilor medico-sanitare de asistenţă medicală primară şi spitalicească informaţii de monitorizare a nivelului cuprinderii cu vaccinări şi morbidităţii prin infecţiile prevenibile prin imunizări;

5) anual va fi efectuată evaluarea realizărilor Programului şi discutarea rezultatelor în Consiliului raional de sănătate Publică;

6) prezentul Program va fi evaluat la mijlocul termenului de implementare şi la finele implementării;

7) examinarea anuală a realizării programului de imunizări cu informarea Consiliului raional privind rezultatele realizării imunizărilor.

 

 

Anexă

la Programul raional de Imunizări

pentru anii 2017 - 2020

 

XI. Calendarul vaccinărilor obligatorii în Republica Moldova pentru anii 2017-2020

 

 

Vârsta

efectuării vaccinării

Vaccinări împotriva:

Note

Hepati-tei

virale B

HepB

Tuber- culozei

 

BCG

Polio-mielitei

VPO/

VPI

Infecţiei cu rotavirus

 RV

Infecţiei

Hib

 

Hib

Infecţiei cu

pneumo-coci

PC

Difteriei 

tetanosului 

tusei convulsive

DTP

Difteriei,

tetanosului

 

DT/Td

Rujeolei,

oreionului,

rubeolei

ROR

24 ore

HepB-0

 

 

 

 

 

 

 

 

În maternitate

2-5 zile

 

BCG 1

 

 

 

 

 

 

 

2 luni

HepB-1

 

VPO-1

RV-1

Hib-1 

PC-1

DTP-1

 

 

Concomitent în aceeaşi zi:

injectabil intramuscular HepB+DTP+Hib în componenţa vaccinului pentavalent, PC și VPI separat cu diferite  seringi şi în diferite locuri anatomice;

VPO şi RV picături în gură

4 luni

HepB-2

 

VPO-2

RV-2

Hib-2

 

PC-2

DTP-2

 

 

6 luni

HepB-3

 

VPO-3

VPI

 

Hib-3

 

DTP-3

 

 

12 luni

 

 

 

 

 

 PC-3

 

 

ROR-1

Separat cu diferite  seringi şi în diferite locuri anatomice 

22-24 luni

 

 

VPO-4

 

 

 

DTP-4

 

 

Concomitent, peste 16-18 luni după vaccinare

6-7 ani

 

 

VPO-5

 

 

 

 

DT

ROR-2

VPO-5 şi DT – concomitent primăvara, pînă la admiterea copiilor la şcoală; ROR-2 toamna (în clasa I)

15 – 16 ani

 

 

 

 

 

 

 

Td

ROR-3**

Concomitent (clasa 9), separat cu diferite  seringi şi în diferite locuri anatomice

Adulţii: La 20, 30, 40, 50 şi 60 ani

 

 

 

 

 

 

 

Td

 

Imunizarea este efectuată la atingerea vârstei indicate

 

1. Vaccinările opționale recomandate în mod individual, inclusiv contra plată: contra Papilomavirusului uman – fetele de la vârsta de 12 ani 2 doze cu interval de 6 luni între ele; gripei – de la vârsta de 6 luni anual; hepatitei virale A - de la vârsta de 1 an 1 doză persoanele nevaccinate; infecţiei meningococice – vaccinuri mono- sau polivalente ne conjugate – de la vârsta de 2 ani, conjugate – de la vârsta de 2 luni; varicelei – de la vârsta de 9 luni pentru persoane care n-au suportat infecția; tusei convulsive cu component pertusis acelular – membrii familiilor și îngrijitorilor bebelușilor.

2. Vaccinarea antirabică garantată de Stat persoanelor cu leziuni provocate de animale în modul stabilit de legislația în vigoare.

3. Vaccinarea împotriva altor boli infecţioase (holera, tularemia, febra tifoidă, bruceloza etc.) va fi efectuată grupelor de populaţie cu risc sporit de infectare, în funcţie de situaţia epidemiologică şi în conformitate cu deciziile Ministerului Sănătăţii.

4. Imunizarea împotriva febrei galbene, encefalitei  acariene, pestei va fi aplicată persoanelor care pleacă în regiunile endemice în mod individual, inclusiv contra plată.

 

Proiect

                                           DECIZIE nr.

                                                 din 25 noiembrie 2016      

                                                                                 

Cu privire la aprobarea Programului raional

de promovare a sănătăţii pentru anii 2017 - 2020 

 

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6, lit. e) din Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995, cu modificările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 1000 din 23 august 2016 „Cu privire la aprobarea Programului naţional de promovare a sănătăţii pentru anii 2016-2020”,  Consiliul raional DECIDE:

 

      1.  Se aprobă Programul raional de promovare a sănătăţii pentru anii 2017 - 2020, conform anexei nr. 1.

    2.  Se aprobă Planul de acţiuni privind implementarea Programului raional de promovare a sănătăţii pentru anii 2017-2020, conform anexei nr.2.

    3.  Şefii instituţiilor medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional vor asigura implementarea acţiunilor de promovare a sănătăţii la nivel raional şi local în conformitate cu Programul şi Planul aprobat.

      4.  Se pune în sarcina Consiliului de Sănătate Publică monitorizarea anuală a implementării Programului raional de promovare a sănătăţii pentru anii 2017-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acestuia cu prezentarea raportului anual Consiliului raional pentru informare.

     5.  Finanţarea acţiunilor prevăzute în Program se va efectua din contul şi în limitele mijloacelor bugetului raional, precum şi din alte surse, conform legislaţiei.

      6. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui raionului (E. Harcenco)

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                            

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

VIZAT:   

 

Vicepreședintele raionului                      E. Harcenco

Direcția finanțe                                       V. Manoli

Serviciul juridic                                        I. Malic

 

                                                                                                                              

Anexa nr. 1

la  Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                        nr.   din 25 noiembrie 2016

 

PROGRAMUL RAIONAL

DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII PENTRU ANII 2017 - 2020

 

I. Identificarea problemei:

1. Starea bună a sănătăţii este o valoare şi o adevărată sursă a stabilităţii economice şi sociale a unei societăţi.

2. Stilul de viaţă nesănătos şi comportamentele riscante (consumul de tutun, de droguri, consumul abuziv de alcool, sedentarismul, consumul redus de fructe şi legume, igiena precară, relaţiile sexuale neprotejate etc.) afectează nu doar sănătatea, dar şi calitatea vieţii.

3. Acţiunile de promovare a sănătăţii nu se limitează la o problemă specifică de sănătate, nici la un anumit comportament. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) recomandă aplicarea principiilor şi strategiilor pentru promovarea sănătăţii la o varietate de factori de risc, tipuri de boli direcţionate pentru diferite grupuri ţintă de populaţie. Eforturile comune aplicate în sistemul de educaţie, ştiinţă şi inovare, dezvoltare comunitară, legislaţie sânt la fel de importante pentru prevenirea bolilor transmisibile, traumelor, a problemelor mentale, precum şi pentru prevenirea bolilor netransmisibile.

 

Secţiunea 1. Contextul internaţional

 

4. În anul 1986, la Conferinţa Globală de promovare a sănătăţii, care s-a desfăşurat la Ottawa, Canada a fost adoptată „Carta de la Ottawa de promovare a sănătăţii”, prin care ţările s-au angajat să-şi fortifice eforturile pentru promovarea sănătăţii prin elaborarea unor politici publice care favorizează sănătatea:

1)        crearea unor medii favorabile sănătăţii;

2)        consolidarea acţiunii comunitare;

3)        dezvoltarea abilităţilor individuale;

4)        reorientarea serviciilor medicale spre servicii de profilaxie şi prevenire.

5. În cadrul celei de - a 4 - a Conferinţe Internaţionale în Promovarea Sănătăţii de la Jakarta în 1997 s-au identificat priorităţile în acest domeniu pentru secolul XXI:

1)  promovarea responsabilităţii sociale pentru sănătate;

2) creşterea investiţiilor pentru îmbunătăţirea stării de sănătate;

3) consolidarea şi extinderea parteneriatelor pentru sănătate;

4) creşterea capacităţii comunitare şi împuternicirea individului;

5) asigurarea unei infrastructuri de promovare a sănătăţii.

6. În anul 2005 în cadrul celei de-a 6-a Conferinţe Globale în Promovarea Sănătăţii a fost adoptată Carta de la Bangkok „Promovarea sănătăţii într-o lume globalizată”, care a identificat provocările majore în domeniu, acţiunile şi angajamentele necesare pentru abordarea comprehensivă a factorilor determinanţi ai sănătăţii într-o lume globalizată şi a oferit o nouă direcţie privind crearea parteneriatelor durabile cu societatea civilă şi sectorul privat în realizarea acţiunilor de promovare a sănătăţii populaţiei.

7. În septembrie 2012, Comitetul Regional pentru Europa al OMS, în cadrul sesiunii a 62-a a adoptat cadrul nou al politicii europene de sănătate „Sănătatea 2020”, care încurajează ţările să elaboreze strategii naţionale intersectoriale cu scopuri şi ţinte care vizează provocările-cheie, ce ţin de promovarea sănătăţii şi profilaxia bolilor. Programele de promovare a sănătăţii bazate pe principiile de implicare şi abilitare a tuturor actorilor interesaţi oferă beneficii reale şi includ:

1)        crearea unor condiţii mai bune pentru consolidarea sănătăţii;

2)        îmbunătăţirea cunoştinţelor medico-sanitare;

3)        facilitarea alegerii in favoarea unui stil de viaţă mai sănătos.

8. Declaraţia de la Helsinki „Sănătatea în toate politicile”, adoptată la cea de - a 8 - a Conferinţă Globală în Promovarea Sănătăţii de la Helsinki, 2013 prevede implicarea altor sectoare, decât sectorul sănătăţii pentru a îmbunătăţi şi promova sănătatea populaţiei, a evita acţiunea factorilor nocivi şi a determinanţilor sănătăţii, cum ar fi:

1)        comportamentul nesănătos;

2)        condiţiile de trai, muncă şi educaţie;

3)        accesul la produse şi servicii.

9. Recent, Comitetul Regional OMS pentru Europa in cadrul celei de-a 65-a Sesiune care a avut loc la 14 - 17 septembrie 2015, oraşul Vilnius, Lituania a adoptat Strategia în domeniul activităţii fizice pentru Regiunea Europeană a OMS pentru perioada 2016 - 2025 (EUR RC65/9). Scopul Strategiei fiind încurajarea ţărilor pentru creşterea nivelului de activitate fizică prin:

1)       promovarea activităţii fizice şi reducerea comportamentului sedentar;

2)       asigurarea accesului la locuri/medii atractive şi sigure pentru practicarea activităţii fizice;

3)       asigurarea de şanse egale pentru activitatea fizică, indiferent de sex, vârstă, venit, educaţie, etnie sau de invaliditate; 

4)       eliminarea barierelor şi facilitarea activităţii fizice.

 

Secţiunea 2. Contextul raional

 

10. Republica Moldova, ca şi majoritatea ţărilor din regiune, se confruntă cu diferite provocări: odată cu agravarea presiunilor economice şi creşterea costurilor serviciilor de sănătate, sporeşte riscul excluziunii sociale şi deseori, anume cei care au cele mai mari nevoi de asistenţă medicală sânt cei mai marginalizaţi. În perspectivă, cheia succesului ar putea fi schimbarea mentalităţii factorilor de decizie, prestatorilor de servicii şi membrilor societăţii, astfel încât serviciile de sănătate să nu mai fie percepute drept simple acţiuni de tratament al maladiilor, ci un mecanism care să plaseze accentul spre promovarea sănătăţii şi a bunăstării.

11. Modul sănătos de viaţă încă nu a devenit o normă pentru majoritatea populaţiei din Republica Moldova, fapt care determină profilul şi evoluţia defavorabilă a determinaţilor majori ai bolilor cronice – fumat, consum excesiv de alcool, inactivitatea fizică, alimentaţia nesănătoasă, igiena deficitară etc.

12. Datele Studiului prevalenţa factorilor de risc pentru bolile netransmisibile, abordarea supravegherii pe paşi a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (STEPS, Moldova 2013), denotă că mai mult de 10% din populaţia adultă (de vârsta 18-69 ani) nu practică activitatea fizică zilnic, conform recomandărilor OMS privind activitatea fizică pentru sănătate, şi anume, efectuarea a 150 de minute de activitate fizică de intensitate moderată pe săptămână sau echivalentul ei. Prevalenţa sedentarismului este mai înaltă în zona urbană în comparaţie cu cea rurală şi sporeşte odată cu vârsta.

13. Conform aceluiaşi studiu, circa 65% din populaţie (de vârsta 18-69 ani) consumă mai puţin de 5 porţii de fructe şi/sau legume, consumul mediu fiind de 2 porţii/zi şi ca rezultat – 56% din populaţie este supraponderală, atât bărbaţii, cât şi femeile, iar 23% de persoane sânt obeze, dintre care 18% sânt bărbaţi şi 28,5% femei.

14. Fumatul este un factor de risc major pentru sănătate, condiţionând peste 10% din totalul de decese înregistrate prin boli netransmisibile. În Republica Moldova 48,5% bărbaţi şi 8,2% femei sânt fumători activi, din ei 35% bărbaţi şi 7,4% femei sânt de vârsta 15-24 ani, potrivit Studiului de Indicatori Multipli în Cuiburi (MICS, Moldova, 2012).

15. Studiul cunoştinţe, atitudini şi practici (KAP) în cadrul campaniei naţionale de comunicare, orientată spre actualii şi potenţialii consumatori de tutun din anul 2012, referitor la efectele fumatului denotă că 2/3 din populaţie în general este conştientă de faptul că fumatul cauzează boli grave, precum cancerul, boli de inimă, boli respiratorii, însă mai puţin de jumătate din respondenţi cunosc daunele cauzate de fumatul pasiv. Este de remarcat faptul că foştii fumători  sânt mai conştienţi de efectele negative ale fumatului decât fumătorii actuali, care neglijează informaţiile şi continuă să fumeze.

16. Tradiţia consumului şi abuzului de alcool este puternic înrădăcinată în societatea noastră, atât la femei, cât şi la bărbaţi. Potrivit Studiului cunoştinţe, atitudini şi practici (KAP)  privind consumul de alcool din anul 2012, trei pătrimi din populaţia cu vârsta cuprinsă între 16-55 ani consumă alcool, inclusiv 12% dintre ei consumă alcool zilnic sau aproape în fiecare zi. Deci, mai mult de jumătate din populaţie este conştientă că abuzul de alcool poate provoca boli grave, precum  cancerul la ficat, leziunile creierului la făt, bolile cardiovasculare, totuşi numărul celor care nu sânt conştienţi de daunele asupra fătului provocate de consumul de alcool în cazul unei femei însărcinate este destul de mare – circa 31%.

17. Este demonstrat faptul că 70 la sută din decesele premature ale adulţilor sânt cauzate de comportamente riscante iniţiate în perioada adolescenţei, deşi promovarea sănătăţii, asigurarea echităţii sociale în sănătate ar trebui să se înceapă încă în perioada timpurie de dezvoltare a copiilor, educaţia în şcoală, în familie, societate.

18. Subiectul „Promovarea modului sănătos de viaţă” este realizat la câteva discipline în cadrul învăţământului primar, gimnazial, liceal, profesional tehnic, secundar. În pofida acestui fapt, se atestă o prevalenţă sporită a diferitor comportamente riscante ale adolescenţilor.

19. Potrivit Studiului cunoştinţe, atitudini şi practici (KAP) privind sănătatea şi dezvoltarea adolescenţilor din anul 2012, 36% dintre adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani întreţin relaţii sexuale şi fiecare al patrulea adolescent, care întreţine relaţii sexuale, nu foloseşte mijloace de contracepţie. Astfel, incidenţa infecţiilor cu transmitere sexuală (sifilis şi gonoree) în rândul adolescenţilor cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani este de circa 180 de cazuri la 100 mii persoane anual, acesta fiind cel mai mare indice din regiune. Cunoştinţele tinerilor despre sănătatea reproductivă sânt încă relativ modeste: doar 38,2% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani posedă cunoştinţe corespunzătoare cu privire la HIV/SIDA.

20. O altă problemă a tinerilor este consumul de substanţe aditive. Potrivit Studiului Global privind Fumatul la Adolescenţi (GYTS, Moldova 2013), mai mult de 1 din 10 adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 13-15 ani fumează (10,4%: 14,9% băieţi şi 5,8% fete). În adolescenţă fumatul este un obicei destul de acceptat şi este considerat ca un mediator social (fumătorii au mai mulţi prieteni). 2 din 10 (22,8%) dintre adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 13-15 ani, consideră că fumatul îi ajută pe oameni să se simtă mai confortabil la festivităţi, petreceri şi adunări sociale.

21. Rata cazurilor de suicid la adolescenţi a sporit cu 40% din 2007, fiind de 10 ori mai mare în rândul băieţilor. Numărul adolescenţilor cu probleme de dezvoltare fizică din cauza dereglărilor de nutriţie a sporit din 2008 de la 16,5% la 19,7%  (10-11 ani) şi de la 13,6% la 16% (14-15 ani).

22.  Actualmente, intervenţiile de informare, educare şi comunicare sânt realizate de către Ministerului Sănătăţii, preponderent de către instituţiile Serviciului de supraveghere de stat a sănătăţii publice şi asistenţa medicală primară, şi acoperă o gamă largă de teme relevante pentru sănătate, însă au în fond un caracter mai degrabă fragmentat şi sânt orientate spre conştientizare şi informare, fără mari şanse de a induce schimbări semnificative de comportament.

23. Programele şi materialele de informare privind promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate sunt dezvoltate sporadic, într-o măsură insuficientă şi preponderent în cadrul unor proiecte naţionale sau locale, finanţate de donatori.

24. O serie de activităţi de promovare a sănătăţii sânt sprijinite financiar din fondul de profilaxie a asigurării obligatorii de asistenţă medicală, însă există deficienţe în planificare şi evaluare a rezultatelor. Este necesară crearea unui mecanism de finanţare durabilă a intervenţiilor de promovare a sănătăţii la nivel de instituţie medicală.

25. Resursele existente (financiare şi umane) ale instituţiilor din cadrul Serviciului de supraveghere de stat a sănătăţii publice, care ar avea de fapt rolul de coordonator la nivel raional în aspecte de planificare şi realizare a activităţilor de promovare a sănătăţii, sânt limitate.

26. Pentru a obţine succese în schimbarea şi menţinerea comportamentelor sănătoase la toate etapele vieţii, urmând recomandările privind guvernarea cadrului European de politici al OMS, Sănătatea 2020, guvernarea strategică pentru promovarea sănătăţii trebuie să promoveze acţiuni comune ale sectoarelor de sănătate şi celor ce nu ţin de sănătate: altor ministere şi departamente, sectorului privat, autorităţilor publice locale, precum şi a tuturor cetăţenilor pentru realizarea unor obiective comune.

27. Coordonarea şi colaborarea intersectorială adecvată este esenţială pentru desfăşurarea acţiunilor de promovare a sănătăţii. Actualmente, mecanismul de coordonare la nivel naţional şi local, care să abordeze aceste probleme, lipseşte, iar colaborarea intersectorială şi implicarea comunităţii este insuficientă.

 

 II. Obiectivele specifice ale Programului

28. Scopul Programului raional de promovare a sănătăţii pentru anii 2017 - 2020 (în continuare – Program) constă în favorizarea adoptării comportamentelor sănătoase la toate etapele vieţii.

29. Obiectivele specifice ale Programului sunt următoarele:

1) modificarea atitudinii şi îmbunătăţirea cunoştinţelor în domeniul promovării sănătăţii la adulţi cu cel puţin 30%, la adolescenţi şi tineri cu cel puţin 50%, către anul 2020;

2) consolidarea către anul 2020 a capacităţilor specialiştilor din sectorul sănătăţii şi din sectorul educaţiei privind planificarea şi implementarea acţiunilor de promovare a sănătăţii la nivel local;

3) reducerea prevalenţei inactivităţii fizice cu 5%, către anul 2020, prin promovarea şi încurajarea activităţii fizice zilnice la toate etapele vieţii, evitând inechităţile.

 

III. Acţiuni ce urmează a fi întreprinse

30. În scopul modificării atitudinii şi îmbunătăţirii cunoştinţelor în domeniul promovării sănătăţii la adulţi cu cel puţin 30%, la adolescenţi şi tineri cu cel puţin 50%, către anul 2020 se prevăd următoarele:

1) realizarea campaniilor de comunicare şi de schimbare a comportamentului, strategic planificate, adaptate vârstei şi nevoilor beneficiarilor pentru reducerea poverii evitabile a bolilor prioritare cu accent pe grupurile vulnerabile şi tineri;

2) realizarea acţiunilor de sensibilizare şi comunicare în cadrul evenimentelor anuale de promovare a sănătăţii şi prevenire a bolilor;

3) asigurarea informării şi consilierii tinerilor cu privire la comportamentele sănătoase prin intermediul centrului de sănătate prietenos tinerilor;

4) instruirea grupelor-ţintă (gravidelor, familiilor tinere, vârstnicilor, persoanelor cu diabet, hipertensiune) în cadrul „şcolilor” din instituţiile medico - sanitare publice.

31. Consolidarea către anul 2020 a capacităţilor specialiştilor din sectorul sănătăţii şi din sectorul educaţiei privind planificarea şi implementarea acţiunilor de promovare a sănătăţii la nivel raional:

1) implementarea programelor de instruire pentru părinţi, tineri, autorităţi publice locale, organizaţii obşteşti etc. privind promovarea sănătăţii şi prevenirea bolilor.

32. Implementarea către anii 2018 - 2020 a suportului metodologic privind crearea unor medii favorabile promovării modului sănătos de viaţă în instituţiile de educaţie, la locul de muncă şi în comunitate:

1)  implementarea recomandărilor şi criteriilor privind iniţiativele de „spitale care promovează sănătatea”, „comunităţi sănătoase” cu implementarea programelor-pilot;

2) organizarea şi realizarea acţiunilor de promovare a sănătăţii la nivel de comunitate;

3) implementarea programelor de promovare a sănătăţii la locul de muncă (promovarea alimentaţiei sănătoase a activităţii fizice, evitarea stresului etc.);

4) instruirea igienică a angajaţilor agenţilor economici din raion privind promovarea sănătăţii şi prevenirea bolilor;

5) dezvoltarea planurilor de promovare a sănătăţii la nivel comunitar în contextul schimbării comportamentului şi promovarea deprinderilor pentru o viaţă sănătoasă.

33. Reducerea prevalenţei inactivităţii fizice cu 5%, către anul 2020, prin promovarea şi încurajarea activităţii fizice zilnice la toate etapele vieţii, evitând inechităţile:

1) implementarea strategiei de comunicare şi realizarea campaniilor de comunicare şi informare privind promovarea activităţii fizice;

2) organizarea evenimentelor de promovare a activităţii fizice la nivel raional şi comunitar, implicând persoane de toate vârstele, inclusiv persoane cu necesităţi speciale;

3) implementarea recomandărilor minime privind promovarea activităţii fizice pentru sănătate pentru diferite grupuri-ţintă;

4) implementarea recomandărilor privind dezvoltarea planurilor de urbanism şi a infrastructurii, care să promoveze mobilitatea, ciclismul şi mersul pe jos (benzi, parcări pentru ciclişti, drumuri pietonale etc.).

 

IV. Etapele şi termenele de implementare

 

Etapa 2017 - 2018:

 

1) elaborarea  şi aprobarea programului raional în domeniul promovării sănătăţii;

2) implementarea suportului metodologic a iniţiativelor OMS cu privire la „comunităţi sănătoase”, ”şcoli care promovează sănătatea”, „spitale care promovează sănătatea”;

3) implicarea la cursurile de perfecţionare a cadrelor medicale în instruirea postuniversitară şi continuă, privind promovarea modului sănătos de viaţă;

 

Etapa 2019 - 2020:

1) va continua realizarea activităţilor de comunicare, informare şi educare a populaţiei privind promovarea sănătăţii;

2) vor fi consolidate capacităţile diferitor sectoare în domeniul planificării şi realizării acţiunilor de promovare a sănătăţii;

 

V. Responsabilităţi pentru implementare

 

34. În procesul de implementare a prezentului Program, Centrul de Sănătate Publică raional va colabora cu autorităţile publice locale, organizaţii neguvernamentale, sectorul privat, societatea civilă.

 

VI. Estimarea generală a costurilor

 

35. Finanţarea acţiunilor prevăzute în prezentul Program se va efectua din contul şi în limitele mijloacelor bugetului raional, precum şi din alte surse, conform legislaţiei. Costurile estimative ale acţiunilor prevăzute vor fi ajustate pe perioada implementării Programului, reieşind din volumele de alocaţii disponibile bugetului raional.

 

VII. Impactul scontat

36. Realizarea prezentului Program va contribui pe termen lung la adoptarea comportamentelor favorabile sănătăţii la toate etapele vieţii.

37. Rezultatele scontate până în anul 2020 sunt următoarele:

1) creşterea nivelului mediu de cunoştinţe în domeniul promovării sănătăţii la populaţia adultă cu 30% şi la tineri până la 50%;

2) reducerea prevalenţei inactivităţii fizice cu 5% la populaţia adultă;

3) implementarea iniţiativelor OMS cu privire la „oraşe/comunităţi sănătoase”, „şcoli şi spitale care promovează sănătatea”;

4) consolidarea capacităţilor specialiştilor din diferite domenii în promovarea sănătăţii şi accesul îmbunătăţit la informaţii privind promovarea sănătăţii şi profilaxia bolilor;

5) îmbunătăţirea programelor de instruire în promovarea sănătăţii la nivel preşcolar, şi preuniversitar.

6) crearea condiţiilor optime pentru promovarea şi practicarea activităţii fizice pentru toţi.

 

VIII. Indicatorii de progres şi performanţă

 

38. Pentru evaluarea gradului de atingere a rezultatelor scontate se vor utiliza următorii indicatori, dezagregaţi după vârstă, sex, reşedinţă, nivel de educaţie etc.:

1) nivelul de cunoştinţe, atitudini şi practici a grupelor-ţintă în domeniul promovării sănătăţii;

2) ponderea specialiştilor/persoanelor instruite în promovarea sănătăţii şi prevenirea bolilor;

3) nivelul de asigurare a Centrului de Sănătate Publică raional, IMSP „Centrelor de Sănătate” fondate de Consiliul raional cu specialişti în domeniul promovării sănătăţii;

4) ponderea resurselor financiare utilizate pentru acţiuni de promovare a sănătăţii;

5) prevalenţa în populaţia generală a comportamentelor de risc pentru sănătate (consumul de tutun, alcool, droguri, alimente bogate în sare, zahăr şi grăsimi, sedentarismul, deprinderile igienice  etc.);

6) numărul de acţiuni de comunicare, informare şi educare realizate;

7) numărul de programe comunitare elaborate şi implementate;

8) numărul de materiale didactice, informaţionale, ghiduri repartizate;

9) numărul de instituţii de învăţământ preuniversitare, întreprinderi, comunităţi ce au implementat politici şi acţiuni care promovează sănătatea.

 

IX. Proceduri de raportare şi evaluare

39. Scopul monitorizării constă în corelarea obiectivelor şi a acţiunilor din Planul de acţiuni privind implementarea prezentului Program cu rezultatele aşteptate, pentru ca, ulterior, să fie efectuată o evaluare cât mai corectă a rezultatelor realizării Programului şi a impactului acestuia asupra sănătăţii populaţiei.

40. Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea rezultatelor implementării Programului va fi asigurată de Consiliul raional de sănătate publică.

41. În cadrul procesului de monitorizare vor fi elaborate rapoarte, care vor include informaţii despre implementarea acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni. Aceste rapoarte vor fi elaborate anual de CSP raional în colaborare cu alte autorităţi interesate, vor conţine informaţia privind situaţia implementării acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni şi vor fi prezentate Consiliului raional spre informare.

42. La finele anului 2020 va fi elaborat de către CSP raional raportul final privind eficacitatea acţiunilor prevăzute şi realizarea obiectivelor prezentului Program şi prezentat Consiliului raional.

 

                                                                                           Anexa nr. 2

la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr.          din 25 noiembrie 2016

 

 

Planul de acţiuni

privind implementarea Programului raional de promovare a sănătăţii

pentru anii 2017 - 2020

 

Nr. d/o

Obiective şi acţiuni

Termenele

de realizare

 

Responsabilii de implementare

 

Indicatorii de progres

 

1

2

3

4

 

5

 

Obiectivul specific 1: Modificarea atitudinii şi îmbunătăţirea cunoştinţelor în domeniul promovării sănătăţii la adulţi cu cel puţin 30%, la adolescenţi şi tineri cu cel puţin 50%, către anul 2020

 

1.1.

Implementarea strategiilor de comunicare şi de schimbare a comportamentului, adaptate vârstei şi nevoilor beneficiarilor pentru reducerea poverii evitabile a bolilor prioritare şi realizarea campaniilor teritoriale de comunicare, inclusiv:

- promovarea alimentaţiei sănătoase şi a activităţii fizice;

- reducerea consumului de tutun, alcool;

- prevenirea bolilor diareice acute şi a toxiinfecţiilor alimentare,condiţionate de nerespectarea regulilor de igienă;

- prevenirea  traumatismelor, inclusiv la copii etc.

2017 -2020

IMSP Centrele de Sănătate, CSP Străşeni

autorităţile publice locale

Numărul de strategii / campanii implementate

 

 

1.2.

Realizarea acţiunilor de sensibilizare şi comunicare în cadrul evenimentelor anuale de promovare a sănătăţii şi prevenire a bolilor: zile mondiale şi naţionale, săptămânii şi lunare europene de profilaxie a bolilor (conform unui plan elaborat anual de către Ministerul Sănătăţii , CSP Străşeni.

2017- 2020

 IMSP Centrele de Sănătate, IMSP Spitalul raional, CSP Străşeni

Numărul de evenimente planificate şi realizate

 

1.3.

Instruirea grupelor-ţintă (gravidelor, familiilor tinere, vârstnicilor, persoanelor cu diabet şi hipertensiune) în cadrul „şcolilor” din instituţiile medico-sanitare publice

2017-2020

 IMSP Centrele de Sănătate, IMSP Spitalul raional

 

Numărul de persoane instruite

 

1.4.

Implementarea curriculumului şi suportul metodologic pentru instruire în cadrul „şcolilor” din instituţiile medico-sanitare publice

2017

 IMSP Centrele de Sănătate, IMSP Spitalul raional

Suport metodologic implementat

 

1.5.

Organizarea periodică a  expoziţiilor şi concursurilor de desen, materiale ilustrative, obiecte „hand made” etc., având ca subiect promovarea modului sănătos de viaţă

2017 - 2020

Direcţia învăţămînt, Secţia cultură, turism, tineret şi sport,

autorităţile publice locale

Numărul de evenimente organizate

 

1.6

Participarea activă la emisiunile la postul TV cu acoperire regională.

2017-2020

IMSP „Centrele de Sănătate, IMSP „Spitalul raional Străşeni”, CSP

Numărul de evenimente organizate

 

1.7

Pregătirea articolelor şi publicarea lor în mass-media raională (ziarul Străşeneanca)

2017-2020

IMSP „Centrele de Sănătate, IMSP „Spitalul raional Străşeni”, CSP, autorităţile publice locale

 

 

Obiectivul specific 2: Consolidarea către anul 2020 a capacităţilor specialiştilor din sectorul sănătăţii şi din sectorul educaţiei privind planificarea şi implementarea acţiunilor de promovare a sănătăţii la nivel raional

 

2.1.

Fortificarea capacităţilor Serviciului de supraveghere de stat a sănătăţii publice în vederea coordonării activităţilor, colaborării intersectoriale şi responsabilizării referitor la activităţile de promovare a sănătăţii în contextul regionalizării, prin:

-  identificarea şi dotarea structurilor de promovare a sănătăţii cu tehnică necesară activităţilor de comunicare /informare;

-  instruirea cadrelor;

-  implementarea suportului metodologic privind activitatea de promovare a sănătăţii şi comunicării

2017 - 2020

 

CSP Străşeni

Nr. specialiştilor instruiţi

 

Obiectivul specific 3: Implementarea suportului metodologic privind crearea unor medii favorabile promovării modului sănătos de viaţă în instituţiile de educaţie, la locul de muncă şi în comunitate

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Implementarea programelor de promovare a sănătăţii la locul de muncă: activitate fizică, alimentaţie sănătoasă, evitarea stresului etc.

2017 - 2020

Autorităţile publice locale, conducătorii instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor, indiferent de forma organizator –juridică.

Numărul de programe implementate

 

3.2.

Instruirea igienică a angajaţilor agenţilor economici privind promovarea sănătăţii şi prevenirea bolilor:

-  elaborarea programelor de instruire;

-  instruirea angajaților, conform Regulamentului de instruire, aprobat prin Hotărârea Medicului-şef sanitar de stat al Republicii Moldova

 

2017-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

CSP Străşeni

Numărul de programe implementate

Numărul de persoane instruite

 

3.3.

Dezvoltarea şi realizarea planurilor comunitare de promovare a sănătății în contextul modificării deprinderilor pentru o viaţă sănătoasă:

- crearea condiţiilor pentru practicarea activităţii fizice,

- respectarea igienei personale;

- asigurarea cu produse alimentare sănătoase;

- desfăşurarea activităţilor pentru ocrotirea mediului înconjurător etc.

2017 - 2020

 Autorităţile publice locale de nivelul întîi, CSP Străşeni, Direcţia raională pentru siguranţa alimentelor,Instituţiile medico-sanitare,  Inspecția  ecologică.

Numărul de localităţi ce implementează acţiuni de promovare a sănătăţii

 

Numărul de persoane implicate în activităţi

 

Obiectivul specific 4: Reducerea prevalenţei inactivităţii fizice cu 5%, către anul 2020, prin promovarea şi încurajarea activităţii fizice zilnice la toate etapele vieţii, evitând inechităţile

 

4.1.

Desfăşurarea acţiunilor de sensibilizare şi comunicare în cadrul evenimentelor internaţionale, inclusiv:

-       Ziua Mondială a Mişcării pentru Sănătate;

-       Săptămâna Europeană a Mobilităţii

2017-2020

 Instituţiile medico –sanitare publice, în comun cu autorităţile publice locale de nivelul întîi şi doi,CSP Străşeni, Inspecția ecologică.

Numărul de acţiuni realizate

Numărul de beneficiari ai acţiunilor de sensibilizare

 

4.2.

Organizarea diferitor  evenimente de promovare a activităţii fizice la nivel raional, implicând persoane de toate vârstele (conform Calendarului acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale), inclusiv:

- starturi vesele pentru toată familia;

- competiţii sportive  pentru persoanele cu nevoi speciale;

- marşuri turistice pentru promovarea mersului pe jos etc.

2017-2020

Autorităţile publice locale,

Secţia cultură turism, tineret şi sport,

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, Direcţia învăţămînt.

.

Numărul de evenimente organizate

 

 

Numărul de persoane participante

 

4.3.

Executarea normativelor în construcţii în domeniul urbanismului cu compartimentul „Dezvoltarea spaţiilor publice” (pasaje pietonale, benzi pentru ciclism, complex cu mobilier urban pentru agrement, blocuri sanitare, etc.)

2017 -2020

Autorităţile publice locale de nivelul întîi şi doi./

Recomandări implementate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

Asigurarea funcţionării sălilor de sport cu camere de baie pe lângă toate instituţiile preuniversitare

2017-2020

Direcţia învăţămînt

Reducerea inactivităţii fizice a elevilor

 

 

 

4.5

Asigurarea funcţionării blocurilor sanitare interne în toate instituţiile preuniversitare

2017-2020

Direcţia învăţămînt

Sporirea nivelului de cultură sanitară printre elevi

 

4.6

Organizarea  în localităţile urbane şi rurale a terenurilor sportive

2017-2020

Autorităţile publice locale de nivelul întîi şi doi

Încurajarea activităţilor fizice a populaţiei

 

Obiectivul specific 5 : Implementarea Ordinului MS nr.829 din 26.10.2016 privind implementarea Hotărârii Guvernului nr.1000 din 23.08.2016 cu privire la aprobarea Programului naţional de promovare a sănătăţii pentru anii 2016-2020

 

5.1

De instituit reţeaua unificată de subdiviziuni structurale şi funcţionale în promovarea sănătăţii:

- La nivel raional; grup promovarea sănătăţii în cadrul CSP Străşeni;

- În IMSP Centrele de Sănătate ,  IMSP Spitalul raional, cabinete de promovare a sănătăţii

2017

IMSP, Centrele de Sănătate, IMSP Spitalul raional.

 Nr. de cabinete instituite                            din cele planificate

 

 

 

 

5.2

Instituirea în statele de personal a unităţilor responsabile de promovarea sănătăţii, după cum urmează:

- IMSP Centrul de Sănătate or. Străşeni - unitate de medic;

- IMS Spitalul raional – unitate de medic, iar în celelalte 9 Centrele de Sănătate - unitate de asistent al medicului

2017

Consiliul Raional, şefii IMSP C.S,

directorul IMSP Spitalul raional.

 Nr. de unităţi aprobate, inclusiv ocupate

 

 

5.3

Asigurarea dotării tehnico-materială şi logistică a subdiviziunilor (cabinetelor) de promovare a sănătăţii

2017

IMSP Centre de sănătate,

IMSP Spitalul raional.

 Nr de cabinete dotate tehnico - material

 

 

 

             

 

 

 

                           Proiect                

     DECIZIE nr.

          din 25 noiembrie 2016      

                                                                                

     Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului

     raional nr. 3/11 din 24 august 2016

 

           În conformitate cu prevederile Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și             completările ulterioare, Legii nr. 317 - XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale                               administraţiei publice centrale şi locale, cu modificările și completările ulterioare, examinînd nota informativă, Consiliul raional                   DECIDE:

 

     1. Se abrogă Decizia Consiliului raional  nr. 3/11 din 24 august 2016 ”Cu privire la transmiterea unui bun material”.

 

      Preşedinte al şedinţei,                                           

                                                                

      Contrasemnat:

      Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU

 

 

      VIZAT:

 

      Vicepreședintele raionului                E. Harcenco

 

      Serviciul juridic                                 I.  MALIC

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului

raional nr. 3/11 din 24 august 2016”

     

          În conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului raional Străşeni nr. 3/11 din 24.08.2016 „Cu privire la transmiterea unui bun             material”, cazanul deţinut în proprietate de Consiliul raional, aflat în gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Vorniceni urma să fie                 transmis în gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Micleuşeni.

        Între timp, s-a constatat faptul, că nici cazanul, nici piesele acestuia nu mai pot fi utilizate din cauza uzurii, iar cheltuielile                       legate de transportarea acestuia de la IMSP Centrul de Sănătate Vorniceni la IMSP Centrul de Sănătate Micleuşeni nu sunt                      justificate.

       În acest sens, conducerea IMSP Centrul de Sănătate Micleuşeni a înaintat un demers prin care solicită abrogarea Deciziei                    Consiliului raional Străşeni nr. 3/11 din 24 august 2016„Cu privire la transmiterea unui bun material”.

       Avînd în vedere cele menţionate, se propune proiectul de decizie comisiei consultative de specialitate pentru examinare şi                    avizare, Consiliului raional pentru adoptarea deciziei.

 

 

       Elena HARCENCO,

       Vicepreşedinte al raionului

Proiect

                                           DECIZIE nr.                                          

                                                   din 25 noiembrie 2016                                                   

                                                                       

 

              Cu privire la aprobarea Listei elevilor

              instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi

              extraşcolar, studenților din instituțiile de

              învăţămînt superior, colegii cărora li

              se acordă  Bursa  Consiliului raional

              pentru anul de studii 2016 - 2017

 

      În temeiul prevederilor art.43, 46 ale Legii  nr. 436  -  XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu  modificările şi completările ulterioare, art.141 din Codul educaţiei  nr.152 din 17 iulie 2014, Deciziei Consiliului raional Străşeni nr. 6/20 din 25 decembrie 2012 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de susţinere a elevilor dotaţi şi stabilirea numărului de burse”, examinînd nota informativă a Direcției învățămînt, Consiliul raional DECIDE:

 

   1. Se aprobă Lista elevilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi extraşcolar din raion, cărora li se acordă bursa Consiliului raional pentru anul de  studii  2016 - 207, conform anexei  1.

                  2. Se aprobă lista studenților din instituțiile de învăţămînt superior, colegii  absolvenți ai instituţiilor de învăţământ de tip liceal              din      raion, cărora li se acordă bursa Consiliului raional pentru anul de studii 2016-2017, conform anexei nr. 2. 

    3. Direcţia învăţămînt (Iu. Certan) să asigure achitarea burselor pentru copiii dotaţi în limitele alocaţiilor bugetare aprobate.

    4. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (I. Ursu)

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                 

                                                                

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina RUSU

 

 

VIZAT:   

 

Vicepreședintele raionului                           I. Ursu

Direcția învățămînt                                      Iu. Certan

Direcția finanțe                                            V. Manoli

Serviciul juridic                                            I. Malic

 

                                                                                                                                                                  Anexa nr.1

la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                                             nr.      din 25 noiembrie 2016

 

 Listei elevilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi extraşcolare din raion cărora li se acordă 

Bursa Consiliului raional pentru anul de studii 2016 - 2017

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele

Instituţia

Clasa

Media şcolară

Performanţe şcolare (locuri, menţiuni)  la nivel de:

Instituţie

Raion

Republică

REZULTATELE ŞCOLARE LA DISCIPLINE

1

Jardan Ionela

Liceul Teoretic „N. Vornicescu”

Lozova

XI

9,15

 

Locul I olimpiada la geografie

 

Locul III olimpiada geografie

Locul III-Revista NOI  „ Veni,vidi,vici”

Locul II-Revista NOI „Historia est magistra vitae”

Locul II- Sol Lucet Omnibus

 

2

Rusnac Andreea

Liceul Teoretic „Ion Inculeţ”

XII

9,25

 

Locul I olimpiada l. engleză

Locul I olimpiada l. română

 

Menţiune olimpiada l. engleză

Menţiune olimpiada l. română

3

Eremeev Liudmila

Liceul Teoretic „N. Necrasov” Străşeni

XII

9,15

 

Locul I olimpiada l. rusă

Locul I olimpiada l. română

 

Locul II olimpiada l. română

4

Istrati Tamara

Liceul Teoretic „N. Vornicescu”

Lozova

XI

9,75

Diplomă pentru succese la învăţătură

Locul I olimpiada biologie

Locul I olimpiada l. română

Locul III la Izvoarele înţelepciunii

Menţiune olimpiada biologie

Menţiune olimpiada chimie

Locul I-Revista NOI „Historia est magistra vitae”

Locul I- Sol Lucet Omnibus

 

5

Munteanu Mihaela

Liceul Teoretic „I. Vatamanu

XII

9,85

 

Locul I olimpiada chimie

Locul I olimpiada biologie

Menţiune  olimpiada biologie

Menţiune  olimpiada chimie 

6

Trifan Cătălin

Liceul Teoretic „I. Vatamanu

XI

9,46

 

Locul I olimpiada fizica

Menţiune olimpiada  informatica

Menţiune olimpiada fizica USM

7

Lazar Olga

Liceul Teoretic „I. Vatamanu

XII

9,49

 

Locul I olimpiada fizica

Menţiune olimpiada  informatica

Menţiune olimpiada fizica USM

8

Iacovlev Denis

Gimnaziul

"M. Viteazul"

IX

9,81.

 

Locul II olimpiada ştiinţe 

Participare olimpiada Ştiinţe

9

Praguza Andreea

Liceul Teoretic „I. Vatamanu

X

9,50

 

Locul I-la izvoarele înţelepciunii

Menţiune la izvoarele înţelepciunii

10

Istrati Alina

Liceul Teoretic „N. Vornicescu”

Lozova

XI

 

9,63

Diplomă pentru succese la învăţătură

Locul I olimpiada l. engleză

Locul I-Revista NOI „Historia est magistra vitae”

Locul II- Sol Lucet Omnibus

 

11

Jardan Maria

Liceul Teoretic „N. Vornicescu”

Lozova

XI

9,27

 

Locul II olimpiada la geografie

Menţiune olimpiada  istorie

Locul I Revista NOI  „ Veni,vidi,vici”

Locul I Revista NOI „Historia est magistra vitae”

Locul III- Sol Lucet Omnibus

 

12

Puica Ala

Liceul Teoretic „A. Russo” Cojuşna

X

10

 

Locul I olimpiada chimie 

  

13

Silion Valeria

Liceul Teoretic „A. Russo” Cojuşna

X

10

 

Locul I olimpiada geografie

 

14

Pavlova Inna

Liceul Teoretic „A. Russo” Cojuşna

X

9,61

 

Locul I olimpiada l. rusă

 

15

Vrînceanu Alexandrina

Liceul Teoretic „A. Russo” Cojuşna

XII

9,49

 

Locul I olimpiada  istorie

 

16

Druţă Cornel

Liceul Teoretic „A. Russo” Cojuşna

XI

9,67

 

Locul I olimpiada  istorie

Locul II olimpiada chimie 

 

17

Rebeja Nadejda

Liceul Teoretic „A. Russo” Cojuşna

XII

9,41

 

Locul I olimpiada l. franceză

Menţiune olimpiada matematica

 

18

Andrian Nicoleta

Liceul Teoretic „A. Russo” Cojuşna

X

9,81

 

Locul I olimpiada  ştiinţe

Locul II olimpiada fizica

Locul II olimpiada chimie

Locul III olimpiada informatica

 

19

Druţă Gabriel

Liceul Teoretic „A. Russo” Cojuşna

XI

9,77

 

Locul II olimpiada l. română

Menţiune  olimpiada biologie

 

20

Iaţco Eugeniu

Liceul Teoretic N. Necrasov”

XII

9,61

 

Locul II olimpiada l. engleză

Locul II olimpiada geografie

Locul II olimpiada l. rusa

 

21

Micleuşanu Daniela

Liceul Teoretic „ Ion Creanga” Micleuşeni

XI

9,87

 

Locul II olimpiada  biologie

Locul II olimpiada  l. franceză

Locul III olimpiada  chimie

 

22

Gonţa Mihaela

Liceul Teoretic „N. Vornicescu”

Lozova

XII

9,33

 

Locul II olimpiada limba engleză

 

23

Filip Adrian

Liceul Teoretic „I. Vatamanu

XII

9,19

 

Locul II olimpiada   matematica

 

24

Iordachi Vitalie

Liceul Teoretic „I. Vatamanu

XII

9,26

 

Locul II olimpiada  chimie

Locul II olimpiada biologie

 

25

Dănăilă Nadina

Liceul Teoretic „N. Vornicescu” Lozova

IX

10

 

Locul III olimpiada  știinţe

Menţiune olimpiada matematica

 

26

Sîrcu Ana-Maria

Liceul Teoretic „M. Eminescu”

XII

9,46

 

Locul III olimpiada istorie

 

 

27

Boţan Dinu

Liceul Teoretic „A. Russo” Cojuşna

XI

9,37

 

Locul III olimpiada  geografie

Locul III olimpiada  engleză

 

 

28

Pădvan Rusanda

Liceul Teoretic „A. Russo” Cojuşna

XII

9,72

învingătoarea Concursului:

Topul celor 10 nivel local

Locul III olimpiada l. franceză

Menţiune olimpiada  chimie

 

REZULTATE ŞCOLARE  EXTRACURRICULARE ( ARTE, SPORT)

29

Budu Gheorghe

Gimnaziul Găleşti

VI

9,66

 

Locul I  Joc Dame echipa

Locul I 1- Joc  Dame(Bălţi)

Locul I I- Joc Dame Min. Tineretului

Locul I II- Joc Dame campionat juniori

30

Ciorici Mădălina

Şcoala de Arte Strășeni

VI

9,57

Locul I- Diplomă de excelenţă

Locul III- Tinere talente

Locul I- Festival regional  al tinerilor  violonişti Călăraşi

 

 

                                                                                                    Anexa 2

                                                                       la Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                                       nr.      din  25 noiembrie 2016    

 

LISTA

 studenților instituțiilor de învățămînt superior, colegii absolvenți al  instituțiilor de tip liceal din raion, cărora li se acordă bursa Consiliului raional pentru anul de studii 2016-2017

 

 

Numele de familie, prenumele

Denumirea

instituției publice absolvită

 

Instituția în care își face studiile

 

Siniţina Daria

 

 

Liceul Teoretic

”N. Nekrasov”

or. Strășenii

 

Universitatea de Stat din Moldova

or. Chișinău, anul I, specialitatea drept public

 

Işutina Valeria

 

Liceul Teoretic

”I. Inculeţ”

s.  Vorniceni

 

Colegiul de medicină  din Tiraspol, anul I, specialitatea felcer (asistent medical)

 

Samoil Ion

 

Liceul Teoretic

”I. Vatamanu”

or.  Strășeni

 

Universitatea Tehnică a Moldovei

 or. Chişinău, anul I, specialitatea inginerie

 

 

DECIZIE nr.

 din 25 noiembrie 2016

 

Cu privire la completarea Deciziei Consiliului

raional Strășeni nr. 2/14 din 20 mai 2016

 

    În temeiul prevederilor art. 43, 46 al Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale cu modificările ulterioare,  examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

 

   1. Se aprobă unele completări în Decizia Consiliului raional Strășeni nr. 2/14 din 20 mai 2016 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de odihnă şi agrement pentru copii  şi tineret ”Divertis”, după cum urmează:

- Anexa nr. 1 ,,Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de odihnă și agreement pentru copii și tineret ”Divertis”,   Capitolul II ”Activitatea Centrului” se completează cu două puncte noi – pct. 4 și pct. 5 cu următorul conținut:

”4. Centrul beneficiază de mijloacele colectate de la prestarea serviciilor contra plată acumulate la un cont special la Direcţia învăţămînt”.

5. Mijloacele colectate ale Centrului provin din închirieri şi prestări servicii, realizarea unor manifestări culturale și sportive de nivel local, naţional şi internaţional contra plată, precum și din donaţii, sponsorizări, finanţări interne şi externe conform legislației în vigoare”.

     2. Se pune în sarcina Direcției învățămînt executarea prevederilor prezentei decizii și actelor legislația și normative în vigoare.

     3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreședintelui raionului (I. Ursu).

 

 

Preşedinte al şedinţei                      

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina RUSU

 

VIZAT:

 

Vicepreședintele raionului                                           I. Ursu                          

Direcția finanțe                                                            V. Manoli

Direcția învățămînt                                                      I. Certan

Serviciul juridic                                                            I. Malic

 

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/14 din 20 mai 2016.

 

      În temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret „Divertis”, aprobat prin Decizia Consiliului raional Străşeni nr. 2/14 din 20 mai 2016 şi ţinînd cont de posibilităţile spaţiale ale edificiilor, funcţionalităţii sistemelor de infrastructură şi în perioada rece a anului administraţia COACT „Divertis”, ca subdiviziune a Direcţiei învăţămînt, prin coordonare cu Consiliul de Administraţie al Direcţiei au examinat posibilităţile prestării serviciilor cu plată  (închirieri pe perioade de scurtă durată, realizarea diverselor manifestaţii culturale şi sportive la nivel local, naţional, internaţional, instruiri cu tinerii în cadrul ONG-urilor), întru acumularea surselor financiare proprii îndreptate spre dezvoltarea instituţiei.

    Avînd în vedere cele menționate se propune completarea Regulamentului cu două puncte noi, care fac posibilă activitatea Centrului în prestarea serviciilor contra plată.

      În acest scop Direcţia învăţămînt va deschide un cont special de acumulare a mijloacelor colectate de către COACT „Divertis”, din prestarea serviciilor contra plată solicitanţilor, precum şi acceptarea diverselor donaţii, sponsorizări, finanţări interne şi externe conform legislației în vigoare.

 

Şef  al Direcţiei învăţămînt                                        Iulia CERTAN

 

Proiect

                                                      DECIZIE nr.                                 

                                                            din 25 noiembrie 2016                                         

 

Cu privire la Programul de acordare a

concediilor de odihnă anuale

 

     În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (2) al Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 15 al Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, art. 43 al Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu modificările ulterioare, art. 112, 116 din Codul muncii al Republicii Moldova, luînd în consideraţie solicitările salariaţilor, Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se aprobă Programul de acordare a concediilor de odihnă anuale pentru anul 2017, după cum urmează:

 

Nume, prenume

Funcţia deţinută

Perioada acordării concediului

Popa Mihail

Preşedinte al raionului

august

Ursu Ion

Vicepreşedinte al raionului

iunie

Budu Nicolae

Vicepreşedinte al raionului

septembrie

Harcenco Elena

Vicepreşedinte al raionului

iulie

Rusu Nina

Secretar al Consiliului raional

ianuarie

Manoli Vera

Şef al Direcţiei finanţe

½ iunie; ½ august

Certan Iulia

Şef al Direcţiei învăţămînt

½ iulie; ½ octombrie

Olevschi Natalia

Șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

½ ianuarie; ½ iulie

Sîrbu Nicolae

Şef al Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului

½ iulie; ½ decembrie

Schirliu Vera

Şef  al Secţiei cultură, turism, tineret şi sport

septembrie

Borş Valeriu

Şef al Serviciului relaţii funciare şi cadastru

august

Pădure Nadejda

Director al Bibliotecii Publice raionale Mihail Sadoveanu

iulie

Radu Vasile

Director al Casei Raionale de Cultură Străşeni

august

Topor Iurie

Director-interimar al IMSP Spitalul Raional Străşeni

august

Iaţîşin Andrei

Şef al IMSP Centrul de Sănătate Strășeni

½ iunie – ½ iulie

Croitor Maria

Șef al IM Centrul Stomatologic Străşeni

octombrie

Glavan Petru

Şef al IMSP Centrul de Sănătate Pănăşeşti

august

Suruceanu Vasile

Şef al IMSP Centrul de Sănătate Zubreşti

iulie

Bogdan Dumitru

Şef al IMSP Centrul de Sănătate Vorniceni

octombrie

Blega Lilia

Şef al IMSP Centrul de Sănătate Lozova

iulie

Damaschin Larisa

Şef al IMSP Centrul de Sănătate Cojuşna

iulie

Balaur Lilia

Şef al IMSP Centrul de Sănătate Sireţi

½ iunie; ½ august

Slănină Larisa

Şef al IMSP Centrul de Sănătate Codreanca

septembrie

Salcoci Galina

Şef al IMSP Centrul de Sănătate Micăuţi

iulie

Ţurcanu Tamara

Şef al IMSP Centrul de Sănătate Micleuşeni

½ august; ½ octombrie

 

2. Se acceptă acordarea concediilor de odihnă anuale în anul 2017 persoanelor nominalizate, conform Programului aprobat.

3. Se pune în sarcina preşedintelui raionului emiterea dispoziţiei privind acordarea concediului de odihnă, achitarea indemnizaţiei de concediu şi achitarea ajutorului material, conform legislaţiei în vigoare.

4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (M. Popa).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                          ________________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                   Nina RUSU

 

Avizat:

Șef al serviciului juridic,                                                             Ion MALIC

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

Cu privire la Programul de acordare a concediilor de odihnă anuale

 

    În conformitate cu art. 82 (2) al Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, în exercitarea mandatului, preşedinţii şi vicepreşedinţii raionului au dreptul la concediu de odihnă anual, în condiţiile legislaţiei  muncii. Concediul de odihnă anual se acordă conform programării aprobate de Consiliul raional.

     Totodată, art. 15 al Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică prevede că, persoanelor cu funcţii de demnitate publică li se acordă un concediu de odihnă anual plătit, cu o durată de 35 de zile calendaristice. Concediul poate fi acordat integral sau pe părţi, cu condiţia ca una dintre părţi să nu fie mai mică de 14 zile calendaristice. Concediul persoanei cu funcţie de demnitate publică se acordă prin actul administrativ al conducătorului autorităţii publice în care activează persoana respectivă.

     Modalitatea de acordare a concediului de odihnă funcţionarilor publici de conducere este prevăzută de art. 43 al Legii nr. 158 - XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu modificările ulterioare.

     Pentru angajaţii din instituţiile medico - sanitare publice, acordarea concediilor de odihnă se realizează în conformitate legislația muncii, cu Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411 - XIII din 28 martie 1995, Hotărîrea Guvernului nr. 1223 din 09 noiembrie 2004 „Privind aprobarea Nomenclatorului profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediu de odihnă anual suplimentar plătit şi durata zilei de muncă redusă a personalului medico - sanitar” și Convenția colectivă pentru anii 2014 - 2017 (la nivel de ramură).

     În temeiul art. 115 alin. (6) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare stipulează că ”Concediul de odihnă anual se acordă salariatului în temeiul ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) emis de angajator”.

     Astfel, în temeiul prevederilor din actele legislative nominalizate, se propune proiectul de decizie spre examinare şi avizare comisiei consultative de specialitate şi Consiliului raional pentru adoptare.

 

 

Secrieru Drăgălina,

specialist principal (cu atribuții în resurse umane)

în Aparatul președintelui raionului

 

                                                                            Proiect                       

DECIZIE nr. 4/33

din 25 noiembrie 2016

                                                                                                                              

Cu privire la vînzarea bunului prin licitaţie   

              

       În conformitate cu prevederile Legii 121 - XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art. 43 alin. (1) lit. e), 77 al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale, Legii nr. 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Hotărîrii Guvernului nr. 136 din 10 februarie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, Consiliul raional DECIDE:

             

1. Se expune la vînzare prin licitaţie cu strigare a bunului, proprietate a raionului, aflat în gestiunea Aparatului preşedintelui raionului, compus din imobil cu suprafața totală de 202,4 m.p. și teren cu suprafața de 0,0473 ha, nr. cadastral 8001113.271 situat în or. Străşeni, str. M. Eminescu nr. 6, preţ iniţial 260 000 lei.

 

2. Se pune în sarcina Comisiei de licitaţie, constituită prin Decizia nr. 2/19 din 22 mai 2009 “Cu privire la instituirea Comisiei privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere modificată prin Decizia Consiliului nr. 6/7 din 25.08.2015, organizarea procedurii de licitaţie în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu publicarea comunicatului informativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

3. Se desemnează dl Mihail Popa, președinte al Comisiei de licitație cu strigare și cu reducere în calitate de licitant.

 

4. Se împuterniceşte preşedintele raionului Străşeni, dl Mihail Popa, să semneze contractul de  vînzare - cumpărare a bunului.

 

5. Se abrogă:

  Decizia Consiliului raional nr. 5/9 din 24 decembrie 2009 ”Cu privire la expunerea la licitație a bunului”

  Decizia Consiliului raional nr. /22 din 25 februarie 2014 ”Cu privire la darea în locațiune a bunului, prin licitație.

 

6. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii  preşedintele raionului (Mihail Popa). 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                         _______________

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                      Nina RUSU

 

Vizat:

Serviciul juridic                                                                             I. Malic

Serviciul relaţii funciare şi cadastru                                             V. Borş

 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

Cu privire la vînzarea bunului prin licitaţie ”

        

    Potrivit art. 9 din Legea nr. 523 din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unității administrativ teritoriale ”Exercitarea dreptului de proprietate publică a unității administrativ - teritoriale constă în activitatea practică, desfășurată de autoritățile administrației publice locale în ce privește posesia, folosința și dispoziția proprietății publice locale în corespundere cu legislația”.

      Art. 10 alin. 4 din legea menționată prevede că, ”Proprietarul public este în drept să dispună de bunurile proprii după cum crede de cuviinţă, fără a încălca legislaţia”.

     Potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) lit. e) al Legii nr. 436 - XVI privind administraţia publică locală din 28 decembrie 2006, Consiliul raional decide, în condiţiile legii, vînzarea, privatizarea, concesionarea, darea în arendă ori locațiune a bunurilor domeniului privat al raionului.

     Luînd în considerație faptul că nu s-au făcut investiții în ultimii ani din lipsă de mijloace financiare și pentru neadmiterea degradării bunului situat în or. Strășeni ,str. M. Eminescu nr. 6, se propune comercializarea acestuia.

    Proiectul deciziei se prezintă Comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

 

Tatiana Ispas,

Specialist principal, Serviciul juridic

Proiect

                        DECIZIE nr. 4/

                             din 25 noiembrie  2016      

                                                                                   

 

Cu privire la completarea Deciziei

Consiliului nr. 3/37 din 24 august 2016

 

     În temeiul prevederilor Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii 317 - XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se aprobă completarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/37 din 24 august 2016 „Cu privire la acordul transmiterii bunului imobil”, după cum urmează:

 

- punctul 1 după cuvintele ”115 m.p. ”se completează cu textul „și terenul cu numărul cadastral 8001107.283 cu suprafața de 0,0243 m.p.” .

 

2. Se desemnează responsabil pentru executarea  prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

          

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                          ____________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                          Nina RUSU

 

 

 

VIZAT:

 

Vicepreşedintele raionului               E. Harcenco

Serviciul juridic                                I. Malic

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/37 din 24 august 2016”

 

    În temeiul art. 61 al Legii nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, cu modificările și completările ulterioare ”Completarea actului normativ constă în introducerea unor noi dispoziţii cuprinzînd soluţii normative şi ipoteze suplimentare”.

    Astfel, urmează a fi completată decizia Consiliului raional nr. 3/37 din 24 august 2016 cu următorul conținut: ”și terenul cu numărul cadastral 8001107.283 cu suprafața de 0,0243 m.p.” , din motiv că în decizia respectivă nu a fost inclus terenul.

    Proiectul de decizie  se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi  Consiliului  raional pentru examinare și adoptare în ședință.

 

Ion Malic,

Şef al Serviciului juridic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documente ataşate
xlsx, 16 KB
xlsx, 17 KB
xls, 29 KB
xlsx, 19 KB
xlsx, 18 KB


Alte Proiecte de decizii

Publicat: 21.04.2022   
Accesări: 298
Publicat: 09.02.2022   
Accesări: 907
Publicat: 28.12.2021   
Accesări: 189
Publicat: 20.12.2021   
Accesări: 210
Publicat: 19.11.2021   
Accesări: 420
Publicat: 03.11.2021   
Accesări: 376
Publicat: 14.07.2021   
Accesări: 808
Publicat: 24.05.2021   
Accesări: 655
Publicat: 30.04.2021   
Accesări: 427
Publicat: 18.03.2021   
Accesări: 394
Publicat: 18.02.2021   
Accesări: 565
Publicat: 20.01.2021   
Accesări: 694
Publicat: 07.12.2020   
Accesări: 581
Publicat: 04.11.2020   
Accesări: 676
Publicat: 02.10.2020   
Accesări: 581
Publicat: 26.08.2020   
Accesări: 502
Publicat: 24.07.2020   
Accesări: 1600
Publicat: 11.06.2020   
Accesări: 657
Publicat: 04.05.2020   
Accesări: 1181
Publicat: 18.02.2020   
Accesări: 1161

1 - 20 din 54

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2022 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1152743   Total ieri: 487   Total azi: 628