Prima pagină  »  Transparența decizională  »  Proiecte de decizii
Proiecte de decizii
Proiecte de decizii pentru ședința ordinară din 24 august 2016
Publicat: 08.08.2016   

                                 Proiect

       DECIZIE nr. 3/ 1

            din  24  august  2016      

                                                                                    

Cu privire la executarea bugetului                                              

raional pe I semestru 2016

 

       În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările și completările ulterioare, art. 28, 29 ale Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, examinînd informația prezentată de Direcția finanțe, Consiliul raional DECIDE:

 

1.    Se ia act de raportul şefului Direcţiei finanţe privind executarea bugetului raional pe I semestru 2016.

2.    Se aprobă Raportul privind executarea bugetului raional pe I semestru 2016 la venituri în sumă de 79518,0 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 76681,0 mii lei (anexele 1-3).

3.    Direcţiei finanţe (dna V. Manoli):

-       va înainta preşedintelui raionului propuneri privind  asigurarea finanţării cheltuielilor aprobate în bugetul raional pe anul 2016 ţinîndu-se cont de priorităţile stabilite şi de posibilităţile bugetului în funcţie de executarea părţii de venituri;

-       va analiza mersul executării bugetului şi va lua măsuri întru achitarea datoriilor creditoare cu termenul de achitare şi prescripţie expirat, formate în limita alocaţiilor aprobate/rectificate pe anul 2016;

-       va asigura finanţarea ritmică a necesităţilor curente prioritare a bugetului.

4.    Executorii de buget vor asigura:

-       utilizarea în mod legal, transparent şi eficient a fondurilor publice.;

-       întreprinderea măsurilor întru neadmiterea formării datoriilor creditoare;

-       realizarea indicatorilor prevăzuţi conform obiectivului stabilit.

5.    Se numesc responsabili de executarea prevederilor prezentei decizii şefii direcţiilor şi secţiilor Consiliului raional.

6.    Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                      _____________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                 Nina RUSU

 

VIZAT:

Direcţia finanţe                                                     V. Manoli

Direcţia învăţămînt                                               Iu. Certan

Direcţia agricultură,

dezvoltare economică

şi a teritoriului                                                      N.  Sîrbu

Direcţia asistenţă socială

şi protecţia familiei                                              N. Olevschi

Secţia cultură, turism,

tineret şi sport                                                      V. Schirliu

Aparatul preşedintelui raionului                       V. Castaveț-Pancu

Serviciul juridic                                                     I. Malic         

                                                                 

Raport privind executarea bugetului

raional Străşeni pe I semestru  anul 2016

 

      Bugetul raional pentru anul 2016 a fost aprobat la şedinţa Consiliului raional din 27 noiembrie 2015  la venituri  şi cheltuieli în sumă de 160494,2 mii lei. Conform raportului semianual încasările la buget la venituri pe toate componentele au fost realizate în sumă de 79518,0 mii lei sau 50% din suma anuală prevăzută.

       Partea majoră din veniturile bugetului raional continuă să o deţină transferurile bugetului de stat către bugetul raional care au alcătuit 71586,3 mii lei sau 90 la sută din totalul veniturilor.

          Executarea bugetului raional pe componente se prezintă în următorul tabel

 

                                                                                                                            (mii lei)

Nr. d/o

 

Plan 2016

Executat I sem. 2016

Devieri

absolută

relativă

 

Bugetul raional pe toate componentele inclusiv:

160494,2

79518,0

-80976,2

49,5%

 

Componenta de bază

18200,0

7931,5

-10268,5

43,5%

 

Transferuri total inclusiv:

140894,1

71586,5

-69307,6

49,2%

 

Transferuri cu destinaţie generală

20020,0

9068,3

-10951,7

45,3%

 

Transferuri cu destinaţie specială, învăţămînt

111544,7

58042,7

-53502,0

52,0%

 

Transferuri cu destinaţie specială, şc. sportivă

2336,4

1113,6

-1222,8

48,0%

 

Transferuri cu destinaţie specială, asistenţa socială

4454,8

2252,6

-2902

50,5%

 

Transferuri din Fondul Republican de susţinere a populaţiei

2538,2

1109,3

-1428,9

43,7%

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        În cadrul componentelor, veniturile componentei de bază au fost executate în sumă de 7931,5 mii lei cu o majorare faţă de I semestru anul 2015 cu 830,3 mii lei.

         Impozitul pe venit a deţinut  87 % din volumul veniturilor proprii a bugetului raional şi au însumat 6935,0 mii lei.

        Reeşind din faptul că începînd cu 01 ianuarie 2016, Legea nr.181 din 25-07-2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscale a intrat integral în vigoare la componenta de bază au fost transferate şi veniturile colectate de către instituţiile publice.

       

Executarea bugetului raional la partea de cheltuieli conform clasificaţiei economice

 

        Conform rezultatelor I semestru  2016 cheltuielile bugetului raional au constituit 76681,0 mii lei. Comparativ cu I semestru 2015, cheltuielile realizate în anul 2016 sînt în creştere cu 1814,4 mii lei.

         Nivelul executării părţii de cheltuieli este rezultatul faptului că finanţarea cheltuielilor s-a efectuat pe măsura încasării mijloacelor băneşti la contul bugetului raional.

        În aspectul clasificaţiei economice, cheltuielile bugetului raional se caracterizează precum urmează.

        Cheltuielile curente însumează  68992,6  mii lei cu o majorare de 1410,7 mii lei faţă de  cele executate în anul 2015.Real la situaţia din 01 iulie 2016 cheltuielile au alcătuit 64584,0mii lei sau 48,7 % din suma anuală.

 

Cheltuieli de personal

       Cheltuielile de personal pentru instituţiile finanţate de la bugetul raional pentru anul 2016 constituie 70580,3 mii lei şi sînt în creştere cu 1272,7 mii lei sau cu 1,8 la sută faţă de cele aprobate pe anul 2015.

    Creşterea cheltuielilor de personal este cauzată de majorările salariale, care au continuitate , conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Pe 6 luni au fost efectuate cheltuieli în sumă de 40651,1mii lei.

       Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor bugetului raional pentru anul 2016 constituie 70 la sută în totalul cheltuielilor bugetului raional aprobat pe anul 2015.

 

Bunuri şi servicii

      Cheltuielile pentru bunuri şi servicii pe anul 2016 însumează 27035,0 mii lei sau 17 % din cheltuielile totale. Ca pondere în cheltuielile totale la categoria respectivă se atestă o reducere dat fiind modificarea reflectării acestora conform clasificaţiei bugetare, fiind atribuite parţial la „Active nefinanciare”. Factorii principali care au determinat volumul acestora reprezintă indexarea cheltuielilor la indecele preţului de consum.

       Din suma totală a serviciilor pentru achitarea serviciilor energetice şi comunale a instituţiilor bugetare au fost prevăzute pe anul 2016 mijloace financiare în sumă de 11170,4 mii lei. Conform raportului semianual au fost efectuate  cheltuieli în sumă de 5860,4 mii lei sau 53 % din suma anuală.

        Pentru „Servicii informaţionale şi telecomunicaţii”  cheltuielile pe I semestru 2016 alcătuiesc 335,5 mii lei faţă de 798,4 mii lei planificate pe an.

         Pentru  „Deplasări de serviciu”  au fost efectuate cheltuieli în sumă de 130,7 mii lei. Pentru „Alte servicii” pe anul 2016 au fost prevăzute 12218,7 mii lei , real cheltuielile pe 6 luni au constituit 926,3 mii lei.

         Pentru  „Subsidii” acordate instituţiilor publice au fost prevăzute mijloace în sumă de 255,0 mii lei. Pe I semestru 2016 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 167,6 mii lei.

         Alocaţii pentru „Prestări sociale” au fost planificate pe anul 2016 în sumă de 4444,4 mii lei.  Conform raportului operativ, cheltuielile pe I semestru au însumat 2880,5 mii lei. În categoria dată de cheltuieli sînt incluse cheltuielile pentru acordarea ajutoarelor băneşti, achitarea indemnizaţiilor pentru copii înfiaţi şi orfani, cheltuieli pentru plata indemnizaţiilor familiilor cu copii, indemnizaţiilor unice pentru construcţia spaţiului locativ şi altele.

 

Mijloace fixe

      Cheltuielile aferente mijloacelor fixe pentru anul 2016 au fost prevăzute în sumă de 17776,6  mii lei sau 11 % din totalul de cheltuieli. Majoritatea se atribuie alocaţiilor pentru reparaţii capitale a drumurilor 7342,1  mii lei fiind executate la situaţia din 01 iulie 5535,1 mii lei.

Pentru reparaţii capitale a clădirilor  sînt prevăzute alocaţii în sumă de 2434,3 mii lei, fiind utilizate pe 6 luni 392,9 mii lei.

Pentru reparaţia curentă a clădirilor pentru anul 2016 în bugetul raional au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 1951,0 mii lei, real la situaţia din 01 iulie au fost efectuate cheltuieli în sumă de 613,0 mii lei.

Pentru procurarea maşinilor şi utilajelor pe I semestru au fost efectuate cheltuieli în sumă de 72,0 mii lei, suma anuală planificată constituind 383,0 mii lei.

Pentru procurarea altor mijloace fixe au fost prevăzute pe anul 2016  suma de 2135,0 mii lei. La situaţia din 01 iulie 2016 au fost executate 235,0 mii lei.

La capitolul „ Clădiri în curs de execuţie” (tabăra Codru) au fost aprobate în buget1017,0 mii lei.  Pe perioada de gestiune au fost efectuate lucrări în sumă de 1124,4 mii lei.

Pentru procurarea combustibilului şi carburanţilor, cheltuielile pentru I semestru au însumat 939,0 mii lei, fiind prevăzute pe an 2692,2 mii lei.

 Pentru procurarea produselor alimentare în instituţiile bugetare finanţate din bugetul raional au fost prevăzute în buget pentru anul 2016 - 6180,4 mii lei. La situaţia din 01 iulie 2016 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 2726,9 mii lei.

Cheltuielile pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizite de birou pe perioada de gestiune au constituit 460,7 mii lei, fiind aprobate pe an în buget 1970,0 mii lei

Pentru procurarea materialelor de construcţie utilizate la reparaţiile curente a clădirilor şi drumurilor sînt prevăzute în buget 2430,7 mii lei real cheltuielile la 01 iulie constituie 198,4 mii lei.

La compartimentul „Datoria de stat” pentru anul 2016 sînt prevăzute mijloace în sumă de 1833,5 mii lei, inclusiv pentru deservirea datoriei de stat interne 483,5 mii lei şi pentru deservirea datoriei de stat externe 1350,0 mii lei. Pe I semestru au fost achitate în total 374,9 mii lei inclusiv şi pentru creditul din Slovenia 374,9 mii lei.

 

Cheltuielile bugetului raional în cadrul grupelor funcţionale principale

Executivul şi serviciile de suport gr. 01

       În bugetul raional pentru anul 2016 la grupa dată au fost aprobate alocaţii în sumă de 7226,0 mii lei. Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 3093,7 mii lei sau la nivel de 43 % din suma anuală aprobată.

 

Autorităţi legislative şi executive 0111

 

      Pentru autorităţi legislative şi executive au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 2480,5 mii lei real la situaţia din 01 iulie au fost executate 1143,6 mii lei.

     Din suma totală cheltuielile de personal constituie 1733,4 mii lei, ceea ce constituie 70 la sută din suma de cheltuieli. Conform raportului, executările financiare privind planul de finanţare, cheltuielile de casă la situaţia din 01 iulie constituie 771,4 mii lei.

Pentru bunuri şi servicii au fost planificate alocaţii în sumă de 308,6 mii lei inclusiv:

     - pentru servicii energetice şi comunale 98,0 mii lei

     - pentru servicii informaţionale şi de telecomunicaţii 95,0 mii lei

      - pentru servicii de reparaţii curente 35,6 mii lei

     - pentru alte cheltuieli curente 154,8 mii lei.

Pe I semestru cheltuielile de casă alcătuiesc 191,9 mii lei sau 62 % din suma anuală.

Pentru procurarea utilajelor au fost aprobate pe an 32,0 mii lei, real cheltuielile au constituit 10,8 mii lei.

 

Servicii de suport pentru executarea guvernării 0133

 

       La compartimentul dat au fost aprobate în buget mijloace în sumă de 2472,0 mii lei. La situaţia din 01 iulie au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1413,7 mii lei.

       Din suma totală cheltuielile de personal constituie 654,6 mii lei sau 27 % din volumul de cheltuieli. Pentru bunuri şi servicii au fost prevăzute pe alocaţii în sumă de 856,7 mii lei, real cheltuielile pe I semestru au însumat604,0  mii lei.

        Din suma totală a serviciilor, serviciile energetice şi comunale alcătuiesc 500,8 mii lei fiind executate la situaţia din 01 iulie 315,5 mii lei.

          Pentru alte cheltuieli au fost aprobate 383,8 mii lei fiind utilizate la 01 iulie 166,6 mii lei.

        Pentru reparaţia capitală a clădirii au fost preconizate 311,2 mii lei. Pe parcursul I semestru au fost efectuate lucrări în sumă de 90,2 mii lei.

       Pentru inventar de producere şi gospodăresc au fost planificate alocaţii în sumă de 159,4 mii lei, real cheltuielile au constituit159,3 mii lei.

          Pentru combustibil, carburanţi şi lubrifianţi au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 300,0 mii lei, pe 6 luni au fost efectuate cheltuieli în sumă de 62,7 mii lei.

 

Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal  0112

 

      Pentru compartimentul dat sunt prevăzute pe an alocaţii în sumă de 1271,5 mii lei. Pe 6 luni 2016 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 536,5 mii lei. Cheltuielile de personal pe perioada de gestiune au constituit 475,2 mii lei sau 88 % din volumul total de cheltuieli.

     Pentru bunuri şi servicii sînt preconizate cheltuieli pe an în sumă de 55,0 mii lei. La situaţia din 01 iulie au fost valorificate25,3 mii lei.

         Pentru procurarea utilajului au fost preconizate 25,0 mii lei, fiind executate pe perioada de gestiune11,9  mii lei.

         Pentru combustibil pe I semestru s-au utilizat9,0 mii lei din 35,0 mii lei prevăzute pe an.

        Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou au fost procurate în sumă de 11,1mii lei din 39,5 mii lei prevăzute pe an.

 

Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 0259

      La compartimentul „Apărarea Naţională” sînt aprobate alocaţii în sumă de 420,0 mii lei real la situaţia din 01 iulie s-au executat 219,3 mii lei sau 52%.   Din suma totală a cheltuielilor 48,5 % sau 203,5 mii lei sînt cheltuieli pentru retribuirea muncii fiind executate pe perioada de gestiune 57,0 mii lei. Pentru serviciile comunale şi informaţionale sînt prevăzute 123,6 mii lei sau 30 la sută din bugetul instituţiei. Cheltuielile pe compartimentul menţionat pe 6 luni constituie 90,2 mii lei.

 

Ordinea publică şi securitatea naţională gr. 03

       La grupa dată au fost aprobate pe an alocaţii în sumă de 2000,0 mii lei. Pe I semestru 2016 nu au fost efectuate cheltuieli din motivul că sistemele automatizate de supraveghere a traficului rutier nu au funcţionat şi respectiv nu s-au încasat amenzi.

 

Servicii în domeniul economiei gr. 04

        La grupa funcţională menţionată au fost aprobate pe anul 2016 - 7785,0 mii lei inclusiv:   

·        185,0 mii lei pentru întreţinerea serviciului relaţii financiare şi cadastru

·        1100,0 mii lei pentru întreţinerea Direcţiei agricultura,  dezvoltare economică şi a teritoriului

·        6500,0 mii lei pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor.

Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 6412,9 mii lei sau 82 % din suma anuală inclusiv:

·        84,1 mii lei pentru întreţinerea serviciului relaţii financiare şi cadastru

·        423,5 mii lei pentru întreţinerea Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului.

·        5535,2 mii lei pentru reparaţie şi întreţinerea drumurilor.

 

Sănătatea publică şi serviciile medicale gr. 07

      Pentru servicii de sănătate publică pe anul 2016 pentru asigurarea cu medicamente a unor categorii de bolnavi, care sînt stipulaţi în Programul naţional în mărime de 50 la sută şi pentru reparaţia capitală a instituţiilor medico-sanitare publice sînt prevăzute în anul curent alocaţii din bugetul raional în sumă de 400,0 mii lei. Pe I semestru au fost efectuate cheltuieli în sumă de 162,6 mii lei sau 40 % din suma anuală planificată.

 

Cultura, sport, tineret, culte şi odihnă gr. 08

Pentru grupa dată pentru anul 2016 au fost planificate 7233,4 mii lei inclusiv:

·        2833,6  mii lei pentru servicii de sport şi cultură fizică

·        300,0 mii lei pentru servicii de tineret

·        3847,0 mii lei pentru servicii în domeniul culturii

·        100,0 mii lei pentru servicii de tele-radio şi de presă

·        450,0 mii lei pentru întreţinerea secţiei cultură

 

Pe I semestru 2016 la compartimentele menţionate au fost efectuate cheltuieli totale în sumă de 3139,0 mii lei inclusiv:

·        942,2 mii lei pentru servicii de sport şi cultură fizică

·        219,1 mii lei pentru servicii de tineret

·        1777,8 mii lei pentru servicii în domeniul culturii

·        199,4 mii lei pentru întreţinerea secţiei cultură

 

Învăţămînt gr. 09

     Pentru compartimentul menţionat au fost aprobate alocaţii în bugetul raional în sumă de 116586,4  mii lei, ceea ce constituie 72,5 la sută din volumul bugetului raional.

Pentru educaţie timpurie şi învăţămînt primar sînt prevăzute 2199,8 mii lei, cheltuielile de casa pe perioada de gestiune au constituit 1199,2 mii lei.

Pentru învăţămîntul gimnazial au fost aprobate în buget 46561,3 mii lei. Cheltuielile de casă pe perioada de gestiune constituie 25096,2 mii lei sau 54 % faţă de suma anuală.

Pentru întreţinerea învăţămîntului liceal sînt preconizate alocaţii în sumă de 56954,5 mii lei, s-au valorificat pe I semestru 27032,8 mii lei.

Pentru învăţămîntul nedifinit după nivel sînt preconizate 5340,9 mii lei fiind utilizate pe 6 luni 2255,5 mii lei.

Pentru serviciile afiliate învăţămîntului, cheltuielile aprobate în buget constituie 3649,2 mii lei, real au fost executate pe perioada de gestiune 868,7 mii lei.

 

Protecţie socială gr. 10

     O cotă semnificativă  în capitolul de cheltuieli a bugetului raional o deţine cheltuielile pentru protecţia socială a păturilor socialmente vulnerabile. Asfel în buget pentru anul 2016 sunt prevăzute mijloace financiare în sumă de 16242,0 mii lei.

Pentru asistenţa socială a persoanelor cu necesităţi speciale sînt prevăzute alocaţii în sumă de 7934,1 mii lei inclusiv:

·        1177,0 mii lei pentru serviciile asistenţă personală

·        1919,0 mii lei pentru serviciile de deservire la domiciliu

·        1046,0 mii lei pentru servicii prin intermediul Centrului de reabilitare pentru bătrîni

·        2075,3 mii lei pentru compensaţia serviciilor de transport.

Pe perioada de gestiune s-au valorificat 6409,2 mii lei sau 40 % din suma anuală inclusiv:

·        530,0 mii lei pentru serviciul asistenţă personală

·        839,2 mii lei pentru servicii de deservire la domiciliu

·        378,6 mii lei pentru servicii prin intermediul Centrului de reabilitare

·        492,8 mii lei pentru compensaţia serviciilor de transport.

                                     

 

Vera  MANOLI,

Şef al Direcţiei  finanţe                                                                          

Proiect

                                           DECIZIE nr. 3/2

                                          din  24  august   2016      

                                                                                          

Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt

pentru activitate în noul an de studii 2016 - 2017

 

      În temeiul prevederilor art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 4(2) lit. g1) al Legii 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, cu modificările ulterioare, Codului educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Legii nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, Hotărîrii Guvernului nr.930 din 29 iulie 2016  „Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru anul de studii 2016-2017”, Deciziei Consiliului raional nr. 2/2 din 20 mai 2016 ,,Cu privire la acțiunile de pregătire a instituțiilor de învățămînt pentru activitate în noul an de studii 2016-2017”,  examinînd informaţia prezentată de Direcţia învăţămînt, Consiliul raional  DECIDE:

 

     1. Se ia act de informaţia prezentată de către dna I. Certan, şef al Direcţiei învăţămînt   privind pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru activitate în anul de studii 2016 - 2017.

    2. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (I. Certan) în comun cu directorii de instituţii şi se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi:

-       să întreprindă acţiunile de rigoare  privind valorificarea resurselor financiare, materiale și umane întru realizarea reparaţiilor capitale prin instituții;

-       să asigure funcționalitatea instituțiilor de învățămînt pe parcursul întregului an de studii;

-       să organizeze şi să coordoneze activitatea instituţiilor de învăţămînt privind completarea claselor (grupelor), conform prevederilor art. 51 din Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, pentru a asigura utilizarea raţională şi eficientă a bunurilor publice;

-     să întreprindă măsurile de rigoare în scopul evidenței stricte a tuturor copiilor, şcolarizării tuturor copiilor cu vîrste  de  6–16 ani;

-      să asigure completarea fondului de carte a bibliotecilor şcolare;

-    să optimizeze și să dezvolte rețeaua instituțiilor de învățămînt din teritoriu, în baza indicatorilor de eficacitate, eficiență și performanță;

-    să asigure organizarea alimentaţiei gratuite a tuturor elevilor din clasele I - IV din instituţiile de învăţămînt din subordine şi a copiilor din familiile socialmente vulnerabile;

-     să examineze modalităţi de a acorda scutiri, în conformitate cu actele normative în vigoare, la achitarea taxei de închiriere a manualelor pentru copiii din familiile socialmente vulnerabile;

-     să asigure transportarea gratuită a elevilor și cadrelor didactice la şcolile de circumscripţie pe parcursul întregului an de studii;

-       să creeze condiţii pentru incluziunea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, prin abordarea individualizată, determinarea formei de incluziune, evaluarea complexă și reevaluarea elevilor cu cerințe educaționale speciale, asigurării condițiilor de ordin ambiental, oferirii serviciilor educaționale în funcție de necesități;

-  să asigure asistenţa metodică pentru desfăşurarea eficientă a procesului educaţional în noul an şcolar în conformitate cu actele legislative și normative, avînd ca bază curricula modernizată;

-     să organizeze desfăşurarea concursului ,,Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt pentru noul an de studii 2016 - 2017 ” cu totalizare pînă la  01 octombrie 2016 şi să stimuleze în conformitate cu Regulamentul de concurs, instituţiile de învăţămînt învingătoare.

-   să asigure instituţiile de învăţămînt cu cadre didactice calificate, să monitorizeze   condiţiile de muncă şi trai a tinerilor specialişti repartizaţi în teritorii şi să asigure  indemnizaţiile şi compensaţiile stabilite de legislaţie;

-    să asigure pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru perioada rece a anului şi pentru funcţionalitate pe parcursul întregului an de studii;

 3. Direcţia finanţe (V. Manoli):

-    să asigure finanţarea lucrărilor de reparaţie, a achiziţionării de combustibil, a consumului de energie electrică, termică, gaze naturale şi apă, în limitele mijloacelor prevăzute în acest scop;

-  să asigure finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt aflate la întreţinere din bugetul raional.

     4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (I. Ursu).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                            _______________

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                               Nina  RUSU

 

VIZAT:

Vicepreședintele raionului                           I. Ursu

Direcția învățămînt                                       I. Certan

Direcția finanțe                                             V. Manoli

Serviciul juridic                                             I. Malic

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru activitate în noul an de studii 2016 – 2017”

 

     Întru crearea condițiilor optime pentru desfășurarea cu succes a procesului educațional în noul an școlar, pregătirea instituţiilor preuniversitare și preșcolare de învăţămînt din raion a derulat în conformitate cu Hotărîrea Ministerului Sănătății nr. 21 din  29.12.2005 cu privire la aprobarea şi implementarea Regulilor şi normativelor sanitaro - epidemiologice de stat ,,Igiena instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal", aprobată de Medicul şef sanitar de stat al Republicii Moldova, Codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, privind asigurarea organizării în termenele stabilite a procesului de pregătire a instituțiilor de învățămînt de toate nivelurile și Decizia Consiliului raional nr. 2/2 din 20 mai 2016 ,,Cu privire la acțiunile de pregătire a instituțiilor de învățămînt pentru activitate în noul an de studii 2016-2017”.

     Monitorizarea realizării Programului de acțiuni de pregătire a instituţiilor educaţionale către noul an de învăţămînt  a urmărit aspectele:

§  Crearea și asigurarea condiţiilor pentru buna desfăşurare a procesului de instruire şi educaţie în instituţiile şcolare, preşcolare, complementare (pregătirea edificiilor educaţionale, asigurarea didactico-metodică şi tehnico-informaţională);

§  Funcționalitatea sistemelor din instituții: (apă și canalizare, iluminare, sistemele de încălzire, etc);

§  Optimizarea reţelei şcolare reieşind din declinul demografic şi asigurarea şcolarizării tuturor copiilor cu vîrste 6-16 ani, inclusiv şi a celor cu nevoi speciale;

§  Instituţionalizarea copiilor cu vîrste 1,5-7 ani, asigurînd cuprinderea copiilor cu educaţia timpurie şi dezvoltarea reţelei preşcolare;

§  Organizarea alimentaţiei elevilor din instituţiile şcolare, preşcolare şi asigurarea asistenţei medicale;

§  Asigurarea instituţiilor de învăţămînt cu cadre didactice de specialitate  şi de profil  şi  predarea tuturor disciplinelor şcolare în conformitate cu Planul - cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal.

Reţeaua şcolară cuprinde: 38 grădinițe de copii, 2 şcoli primare-grădiniță, 18 gimnazii, 11 licee teoretice, 1 școală de tip-internat, 2 instituţii complementare, 1 şcoală sportivă.

       În scopul realizării Deciziei Consiliului raional nr. 2/2 din 20 mai 2016 ,,Cu privire la acţiunile de pregătire a instituţiilor de învăţămînt pentru activitate în noul an de studii 2016-2017” Direcţia de învăţămînt în colaborare cu managerii şcolari şi preşcolari, administraţiile publice locale de nivelul I şi II au organizat şi desfăşurat procedurile de achiziţii publice, semnarea contractelor cu agenţii economici pentru asigurarea materialelor şi executarea în termenii stabiliţi a lucrărilor de construcţii capitale şi curente preconizate.

În instituţiile de învăţămînt din subordine lucrările de reparaţie curentă sunt executate în raport de 80%. Sunt pregătite sălile de clasă, s-au realizat reparațiile  curente a recreațiilor , sălilor de sport, cantinelor școlare.

Întru realizarea lucrărilor de reparație și renovare, dotare și reconstrucție, 3 instituții au beneficiat de alocații suplimentare din proiecte:

§  Grădinița de copii Zubrești în proiect cu FISM ,,Lucrări de reparație civilă a grădiniței” au schimbat  10 ferestre și 3 uși termopan, au executat lucrări de  termoizolare a clădiri în volum de  850 m2şi pavarea teritoriului -  650 m2;

§  Grădinița de copii Lozova în proiect cu Ambasada Poloniei în Republica Moldova  ,, Calea de acces” a reconstruit drumul dintre blocul claselor primare a liceului și grădinița de copii;

§  Gimnaziul ,,M. Viteazul” Strășeni  a fost selectat într-un proiect „ Integrarea copiilor cu dizabilităţi  în şcolile generale”,  finanţat din Grantul oferit de Guvernul Japoniei, administrat de Banca Mondială, gestionat de FISM  şi implementat de AO Lumos Foundation Moldova, astfel beneficiind  de  termoizolarea subsolului; conservarea energiei prin schimbarea tuturor ferestrelor și ușilor interioare a instituției;  

 Pentru  lucrările de reparație capitală în 4 instituții s-au alocat  mijloace financiare în sumă de 4 mln lei din componenta raională:

 

Nr.

Denumirea instituției

Destinația

Suma

mii/lei

Etapa de realizare

1

LT ,,I. Vatamanu”

Schimbarea sistemului de încălzire

1 000,0

procedură de achiziții

2

Gimnaziul Cojușna

Reparația capitală a acoperișului

1 300,0

procedură de achiziții

3

Gimnaziul Recea

Reparația capitală a acoperișului

800,0

procedură de achiziții

4

LT ,,M. Eminescu”

Reparația sălii de sporturi și a vestiarelor

900,0

procedură de achiziții

      În toate instituţiile de învăţămînt preşcolar, subordonate administraţiei publice locale de nivelul întîi, se efectuează lucrări de pregătire către noul an de studii monitorizate de către primării.

    În instituţiile preşcolare şi şcolare s-a adus în stare de funcţionalitate utilajul din cantine, s-au asigurat toate condiţiile sanitaro-igienice în blocurile alimentare şi sălile de mese, prescrise de Centrul Sănătate Publică, necesare pentru eliberarea Autorizaţilor de funcţionare, astfel asigurînd alimentaţia copiilor cu începere de la 01 septembrie 2016 conform normativelor prevăzute de cadrul legal existent.

      Sunt în curs de desfășurare procedurile de achiziții publice pentru contractarea serviciilor de transportare a elevilor către școlile de circumscripție și de achiziționare a produselor alimentare pentru asigurarea alimentării copiilor claselor I-IV și a grupelor preșcolare.

    Direcţia învăţămînt va examina posibilităţile, de comun acord cu administraţiile publice locale de nivelul întîi întru asigurarea cu hrană caldă a copiilor din familiile social-vulnerabile,  material neasigurate sau aflate în situaţii de risc.

       În scopul asigurării școlarizării copiilor cu vîrste de  6-16 ani , inclusiv a copiilor cu cerințe educaționale speciale Direcția învățămînt monitorizează perfectarea documentației și a activităților de școlarizare a copiilor. Din sursele financiare cu destinație  specială pentru educația incluziva s-au deschis 2 (două) centre de resurse pentru educația incluzivă în gimnaziile Tătărești și  Țigănești.

      Problemele ce ţin de aspectul organizaţional ( asigurarea cu cadre didactice şi manageriale, manuale, literatura didactico-metodică, documente normative de politici educaţionale,  asistenţă metodico-consultativă)  sunt asigurate de către Direcţia de învăţămînt pentru demararea fără impedimente a unui nou an şcolar.

 

Iulia Certan,

Şef al Direcţie învăţămînt                

Proiect

 

DECIZIE nr. 3/3

din  24  august 2016

 

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni

pe  anul 2016 privind implementarea

Strategiei de Dezvoltare integrată a raionului

Strășeni pentru anii 2016-2020

 

       În temeiul art. 43 (1), lit. j, 46 ale Legii nr. 436-XVI privind administraţia publică locală cu modificările și completările ulterioare, Deciziei Consiliului raional  nr. 2/1 din  20  mai  2016 ”Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016-2020, examinînd informația   Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului, Consiliul raional DECIDE:

 

      1. Se aprobă  Planul de acțiuni pe anul 2016 privind implementarea  Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016-2020, conform anexei.

    2. Se pune în sarcina președintelui raionului să monitorizeze permanent realizarea  Planului de acțiuni pe anul 2016 privind implementarea Strategiei de Dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016-2020,  cu examinarea trimestrială în ședințele operative despre rezultatelor obținute.

      3. Direcțiile, secțiile din subordinea Consiliului raional:

   -  să întreprindă acțiunile  necesare pentru executarea integrală şi în termenele stabilite a Planului de acțiuni pe anul        2016 privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016-2020;

   - să prezinte propuneri în cadrul ședințelor operative pentru eficientizarea realizării Planului.

        4. Se recomandă autorităţilor publice locale de nivelul întîi să evalueze și să  examineze, în cadrul ședințelor consiliilor locale, gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în programele proprii de dezvoltare socio-economică, inclusiv, celor incluse în Planului de acțiuni pe anul 2016 privind implementarea Strategiei de dezvoltare   integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016-2020 privitor la  acțiunile ce țin de dezvoltarea unității teritorial-administrative respective.

       5. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului (M. Popa).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                          

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                            Nina RUSU

 

 

VIZAT:   

Vicepreședintele raionului                         I. Ursu

Vicepreședintele raionului                         E. Harcenco

Direcția finanțe                                          V. Manoli

Direcția învățămînt                                     Iu. Certan

Direcția agricultură,

dezvoltare economică

și a teritoriului                                          N. Sîrbu

Direcția asistență socială      

și protecție a familiei                                N. Olevschi

Secția cultură, turism,

tineret și sport                                          V. Schirliu

Serviciul juridic                                       I. Malic

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2016

privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului

Strășeni pentru anul 2016 - 2020”

 

       Proiectul propus pentru aprobare a fost elaborat în scopul stabilirii obiectivelor și priorităților de dezvoltare a raionului Strășeni pentru anul 2016, în baza Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016 – 2020, care este un document de  politici  de dezvoltare a raionului în domeniile: economie, infrastructură, învățămînt, sănătate, asistență socială, cultură .

        Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anul 2016-2020 reflectă acțiunile concrete pentru a obține în anul curent o dezvoltare mai bună a raionului, astfel încît să fie eficientizate serviciile prestate de autoritățile administrației publice locale de ambele nivele pentru toți cetățenii raionului, prevede elaborarea/revizuirea şi ajustarea documentelor, procedurilor, mecanismelor şi realizarea unor evaluări/monitorizări a activităților care intră în competența autorităţilor și care vor fi realizate în limita alocaţiilor bugetare aprobate.

        Programul de acțiuni  propus pentru aprobare a fost elaborat în mod participativ, cu implicarea consilierilor raionali, președintelui raionului și vicepreședinți, conducătorii serviciilor desconcentrate în teritoriu, funcționari publici din  domeniile: economie, finanțe, infrastructură, învăţămînt, asistență/protecție socială, sănătate și  cultură a subdiviziunilor consiliului raional, implicarea lor în asumarea scopurilor, obiectivelor şi acţiunilor propuse, care se bazează pe aceleiași principii de dezvoltare regională și națională:

Eficienţa – buna utilizare a resurselor materiale, umane şi financiare din teritoriul administrat;

Echitatea – drepturi egale de acces la valorile educaţionale, sociale şi culturale pentru toţi cetățenii din teritoriul administrat, indiferent de locul lor de trai, naţionalitate, apartenenţă religioasă;

Durabilitatea– caracterul viabil din punct de vedere tehnic, financiar şi instituţional al măsurilor, activităţilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare la nivel raional;

Planificarea – toate activităţile, măsurile, programele şi proiectele, menite să susţină dezvoltarea raionului, vor fi  elaborate în conformitate cu strategiile regionale și naţionale de dezvoltare, cît şi cu  Strategia de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016 – 2020, cu obiectivele, priorităţile şi mecanismele clar definite;         

Coordonarea - toate activităţile, măsurile, programele şi proiectele, menite să susţină dezvoltarea locală, vor fi  concordate la nivelul serviciilor raionale și naționale;

Transparenţa claritatea în procesele alocării, distribuirii şi utilizării mijloacelor şi resurselor, menite să realizeze strategiile, programele şi proiectele de dezvoltare raională în toate domeniile.

        Procesul de implementare a Planului de acțiuni pe anul 2016 privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016-2020 se va realiza în cîteva etape:

Etapa I -  de mediatizare a Planului pe durată căreia se vor desfăşura acţiuni concrete de informare a factorilor implicaţi în  implementarea    acestuia.

Etapa II  -  de implementare de bază pe durata căreia vor fi realizate activităţile de bază din Plan. Această etapă va fi segmentată pe intervale de timp, pentru ca măsurile planificate să fie realizate conform etapelor de alocare a mijloacelor financiare, planificate  anual în buget.

Etapa III -  finală în cadrul căreia se va evalua impactul Planului de acțiuni pe anul 2016 privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anul 2016-22020 şi se vor determina obiectivele strategice pentru viitoarea perioadă.

        Aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de Dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anul 2016, va constitui dovada concretă a asumării angajamentului comun al consiliului raional și angajaților autorități publice  raionale  în realizarea în fapt a obiectivelor propuse.

       Proiectul de decizie se propune comisiilor consultative de specialitate pentru examinare, avizare  şi Consiliului raional pentru dezbatere în ședință şi aprobare.

 

 

Nicolae Sîrbu,

Şef al Direcției agricultură,

dezvoltare economică și a teritoriului

Proiect

DECIZIE nr. 3/5

                      din  24 august 2016                    

Cu privire la corelarea bugetului

 raional pe anul 2016

 

      În conformitate cu prevederile art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare art. 23 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare , art. 55 al Legii nr.181 din 25.07.2014 privind finanţele publice  şi responsabilităţile bugetar-fiscale şi Legii Bugetului de stat pe anul 2016 ,Consiliul raional DECIDE:

1.  Se aprobă modificările şi completările în decizia Consiliului raional nr. 7/10 din 27 noiembrie 2015, „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2016”, după cum urmează:

     La punctul 4 la prezenta decizie cifra”139624,0” se substituie cu cifra „140463,3”, cifra „20020” se substituie cu cifra „ 21746,0”,  cifra „119604,0” se substituie cu cifra „ 118717,3”.

        La punctul 9 cifra „2670,2” se substituie cu cifra „2596,6”.

        La punctul 10  cifra „6805,2” se substituie cu cifra „6743,4”.

        La punctul 11 cifra „1889,2” se substituie cu cifra „1883,6”.

        Anexa nr. 1 „ Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional pe anul 2016” se substituie cu anexa nr.1 cu un nou conţinut.

        Anexa nr. 2 „ Veniturile bugetului raional pe anul 2016” se substituie cu anexa nr. 2 cu un nou conţinut.

       În anexa nr. 3 „ Resursele şi cheltuielile bugetului raional conform clasificaţiei funcţionale şi programe pe 2016” la  „Grupa principală 9” sintagma „Cheltuieli total” cifra „116586,4” se substituie cu cifra „116631,4” şi la sintagma„ Curirculum” cifra „170,0” se substituie cu cifra „218,0” .

       În anexa nr. 4 „ Efectivul limită a unităţilor de personal pe instituţiile finanţate din bugetul local” sintagma „Desfăşurarea examenelor de absolvire” cifra „170,0 se substituie cu cifra „218,0”.

         Anexa nr 7 „Sinteza veniturilor şi cheltuielilor a Fondului de susţinere socială a populaţiei” se substituie cu anexa nr. 7 cu un nou conţinut.

         Anexa nr. 8 „Lista instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general cu suma mijloacelor financiare prevăzute în buget pe anul 2016 pe bază de formulă ” se substituie cu anexa nr. 8 cu un nou conţinut.

2.  Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii Şeful Direcţiei Finanţe (V. Manoli).

3.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa)

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                  _________________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                           Nina RUSU

 

 

VIZAT:

Direcţia finanţe                                              V. Manoli

Serviciul juridic                                              I. Malic

Modificată

                                                                                                                                      prin Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                  nr. 3/5 din 24 august 2016

 

Anexa nr.1

                    la Decizia Consiliului raional Străşeni

                      nr. 7/10   din 27 noiembrie  2015

 

 

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional pe anul 2016

 

 

Denumirea

Cod

Eco

Suma,

mii lei

I. Venituri, total

 

161259,9

inclusive transferuri de la bugetul de stat

 

 

  1. Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II

191131

21746,0

  1.  Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetele de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general, special şi complimentar (extraşcolar)

191111

111693,4

  1. Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru şcoli sportive

191113

2333,6

  1. Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea şi asistenţa socială

191112

4690,3

  1. Transferuri din Fondul Republican de susţinere socială a populaţiei

191310

2596,6

II. Cheltuieli, total

 

161259,9

III. Sold bugetar

 

 

IV. Sursele de Finanţare, total

 

 

 

 

Modificată

                                                                                                                                      prin Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                  nr. 3/5 din 24 august 2016

 

Anexa nr.2

                    la Decizia Consiliului raional Străşeni

                         nr. 7/10   din 27 noiembrie  2015

 

Veniturile bugetului raional  pe anul 2016

Denumirea

Cod

Eco (k6)

Suma,

mii lei

I.                   Impozite pe venit

 

6965,0

1.1 Impozit pe venitul persoanelor fizice

111110,111121111130

6965,0

II.                Alte taxe pentru mărfuri şi servicii

 

7990,0

2.1 Taxa pentru apă

114611

130,0

2.2 Taxa pentru extragerea mineralelor utile

114612

1350,0

2.3 Taxa pentru lemnele eliberate pe picior

114613

10,0

2.4 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

114633

6500,0

III.             Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare

 

1115,0

3.1 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată

142310

1115,0

IV.              Amenzi pentru încălcarea traficului rutier

 

2040,0

4.1 Amenzi aplicate de secţiile de supraveghere şi control ale traficului rutier

143220

40,0

4.2 Amenzi aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Poliţiei pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor audio- foto-vidio

143241

2000,0

V.                 Taxe şi plăţi administrative

 

90,0

5.1 Taxa la cumpărarea valutei de către persoanele fizice în casele de schimb valutar

142245

90,0

VENITURI ÎN TOTAL

 

18200,0

VI.              TRANSFERURI

 

143059,9

6.1 Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II

191131

21746,0

6.2 Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetele de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general, special şi complimentar (extraşcolar)

191111

111693,4

6.3 Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru şcoli sportive

191113

2333,6

6.4 Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea şi asistenţa socială

191112

4690,3

6.5Transferuri din Fondul Republican de susţinere socială a populaţiei

191310

2596,6

TOTAL GENERAL VENITURI

 

161259,9

 

Modificată 

prin Decizia Consiliului raional Strășeni

nr. 3/5 din 24 august 2015

Anexa nr. 3 

la Decizia Consiliului raional Strășeni

nr. 7/10 din 27 noiembrie 

 

Resursele și cheltuielile bugetului raional conform clasificației funcționale și programe pe anul 2016

 

Denumirea Cod Suma, mii lei
Cheltuieli recurente, în total   161259,9
cheltuieli de perrsonal,în total   92399,4
Investiții capitale,în total - -
Grupa principală 1    
Resurse, total - 8952,0
Resurse generale 1 8947,0
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 5,0
Chletuieli, total - 8952,0
Exercitarea guvernării 0301 2480,5
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 4198,0
Datoria externă a autorităţilor publice locale 1704 502,0
Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 1271,5
Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție 0802 500,0
Grupa principală 2    
Resurse, total - 420,0
Resurse generale 1 420,0
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 -
Chletuieli, total - 420,0
Servicii de suport în domeniul apărării  naționale 3104 420,0
Grupa principală 3    
Resurse, total - 2000,0
Resurse generale 1 2000,0
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 -
Chletuieli, total - 2000,0
Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 3505 2000,0
Grupa principală 4    
Resurse, total - 7785,0
Resurse generale 1 7785,0
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 -
Chletuieli, total - 7785,0
Politici şi management în domeniul agriculturii 5101 1100,0
Dezvoltarea drumurilor 6402 6500,0
Politici şi management în domeniul geodeziei, cartografiei şi cadastrului 6901 185,0
Grupa principală 6    
Resurse, total - 1350,0
Resurse generale 1 1350,0
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 -
Chletuieli, total - 1350,0
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7503 1350,0
Grupa principală 7    
Resurse, total - 400,0
Resurse generale 1 400,0
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 -
Chletuieli, total - 400,0
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 255,0
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății 8019 145,0
Grupa principală 8    
Resurse, total - 7230,6
Resurse generale 1 7113,6
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 117,0
Chletuieli, total - 7230,6
Politici şi management în domeniul culturii  8501 450,0
Dezvoltarea culturii 8502 3847,0
Susținerea televiziunii și radiofuziunii publice 8505 100,0
Sport 8602 2533,6
Tineret 8603 300,0
Grupa principală 9    
Resurse, total - 116586,4
Resurse generale 1 116093,4
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 493,0
Chletuieli, total - 116586,4
Politici şi management în domeniul educaţiei 8801 1732,0
Educație timpurie 8802 1779,3
Învățămînt primar 8803 850,5
Învățămînt gimnazial 8804 43490,9
Învățămînt special 8805 2910,0
Învățămînt liceal 8806 56785,6
Servicii generale în educaţie 8813 3649,2
Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 5170,9
Curriculum 8815 218,0
Grupa principală 10    
Resurse, total - 16535,9
Resurse generale 1 13349,3
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 3186,6
Chletuieli, total - 16535,9
Politici şi management în domeniul protecţiei sociale 9001 825,2
Protecţie a familiei şi copilului 9006 3569,8
Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale  9010 7934,1
Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 2686,6
Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 9013 21,0
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 1498,6

 

Modificată 

prin Decizia Consiliului raional Strășeni

nr. 3/5 din 24 august 2016

Anexa nr. 4

la Decizia Consiliului raional Strășeni

nr. 7/10 din 27 noiembrie 2015

                               
Efectivul-limită a unităților de personal pe autorităților/instituțiile finanțate din bugetul local              
                           
Denumirea Cod instituției Org1/Org2 Efectivul de personal, unități Suma, mii lei                
Consiliul raional, TOTAL GENERAL 1777 1777,0 161259,9                
Serviciile de stat cu destinaţie generală, total 11605 33,0 3752,0                
Aparatul preşedintelui 11605 19,0 2480,5                
Direcţia  finanţe 13549 14,0 1271,5                
Ordinea publică și securitatea națională 11605   2000,0                
Apărarea naţională, total 11605 6,5 420,0                
Centrul militar 11272 6,5 420,0                
Învăţămînt, total 2210 1426,0 116586,4                
Direcţia învăţămînt 03953 13,0 1145,0                
Centrul de creaţie al elevilor 05688 18,5 1327,3                
Centrul tinerilor tehnicieni 05693 9,5 802,0                
Centrul metodic 11712 6,0 840,0                
Contabilitatea centralizată 03953 9,0 587,0                
Tabăra de odihnă „Codru” 12322 5,5 2764,0                
Tabăra de odihnă „Dolna” 12416 5,0 148,0                
Burse şi tineri specialişti 03953 - 108,0                
Desfăşurarea examenelor de absolvire 03953 - 218,0                
Alte cheltuieli 03953 3,0 -                
Olimpiade 03953 - 21,6                
Instituţii preşcolare 2210 26,5 1779,3                
Licee şi gimnazii total, compon, educaţie incluzivă 2210 1287,0 103016,2                
Serviciul de asistenţă psihopedagogică 13660 10,0 920,0                
Şcoala internat pentru copii arieraţi mintal 05684 33,0 2910,0                
Cultura, culte și adihnă, total 11605 107,5 7230,6                
Casa raională Cultură Străşeni 13600 43,0 2310,0                
Biblioteca Publică Raională „Mihail Sadoveanu” 13564 27,5 1537,0                
Secţia cultură, turism, tineret și sport 13532 5,0 450,0                
Servicii de televiziune locală 11605 - 100,0                
Şcoala sportivă 05691 32,0 2333,6                
Măsuri în domeniul sportului 11605 - 200,0                
Activităţi pentru tineret 11605 - 300,0                
Ocrotirea sănătăţii 11605 - 400,0                
Protecția socială, total 2213 169,0 13849,3                
Direcţia asistenţă socială și protecție a familiei 03956 10,0 825,2                
Casa de copii de tip familial Nistor 13606 1,0 106,7                
Casa de copii de tip familial Sîrbu 13609 1,0 106,7                
Casa de copii de tip familial Andronache 13610 1,0 106,6                
Serviciul de asistenţă parentală Codreanca 13613 1,0 87,0                
Serviciul de asistenţă parentală Poparcea 14696 1,0 87,0                
Serviciul de asistenţă parentală Bătrîncea 14904 1,0 87,0                
Serviciul de deservire socială la domiciliu  11716 45,0 1919,0                
Serviciul de asistenţă socială comunitară 13612 31,0 1656,8                
Serviciul de asistenţă personală 13634 35,0 1177,0                
Servicul de mediatori comunitari 03956 1,0 35,0                
Serviciului social"Plasament familia pentru adulți" 13620 1,0 60,0                
Centrul de reabilitare şi plasament Micleuşeni 12300 14,5 1046,0                
Centrul de zi „Bunvolenția” 13711 9,0 520,0                
Centru de plasament temporar a copilului 13618 16,5 1318,0                
Susținerea unor categori de populație pentru călătoria în transportul comun urban 03956 - 1595,3                
Susținerea tinerilor specialiști 03956 - 1463,6                
Susținerea copiilor rămași fără îngrijirea părintească (Tutela) 03956 - 1150,8                
Compensarea cheltuielilor de transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor 03956 - 480,0                
Biroul comun de informare 13619 - 21,0                
Agricultura, gospodărie silvică, total 11605 13,0 1100,0                
Direcţia agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului 11718 13,0 1100,0                
Transportul rutier 11605 - 6500,0                
Alte servicii legate de activitatea economică 11605 2,0 185,0                
Serviciul relaţii funciare şi cadastru 13540 2,0 185,0                
Alte acțiuni generale 03586 20,0 5200,0                
Serviciul auxiliar 11605 20,0 3833,0                
Fondul de rezervă al CR 03586 - 500,0                
Proiectul Energetic II 11605 - 502,0                
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru 11605 - 60,0                
Alte cheltuieli 11605 - 305,0                
Credit Slovenia 11605 - 1350,0                
Fondul Republican de susţinere socială a populaţiei 11605 - 2596,6                
Veniturile fondurilor speciale 11605 - 90,0                
                               

 

Modificată

                                                                                                                                           prin Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                     nr. 3/5 din 24 august 2016

 

Anexa nr.7

                       la Decizia Consiliului raional Străşeni

                           nr. 7/10  din 27 noiembrie  2015

 

 

Sinteza veniturilor şi cheltuielilor

Fondului de susţinere socială a populaţiei  

                                                                                         (mii lei)

Indicatorii

Capitolul

Suma

1

2

3

Total venituri, dintre care:

x

2686.6

- transferuri din Fondul republican de susţinere a populaţiei

 

2596.6

- transferuri de la casele de schimb valutar

 

90,0

Total cheltuieli

x

2686.6

 

 

Modificată

                                                                                                                                     prin Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                 nr. 3/5 din 24 august 2016

 

Anexa nr. 8

                   la Decizia Consiliului raional Străşeni

                      nr. 7/10   din 27 noiembrie  2015

 

 

Lista

Instituțiilor de învățământ primar și secundar general cu suma mijloacelor financiare prevăzute în buget pe anul 2016 pe baza de formulă

 

Nr. d/o

Denumirea instituţiei

 

Suma

1.

Liceul Teoretic ””N. Vornicescu”, s. Lozova

5580,6

2.

Liceul Teoretic  „Ion Creangă”, s. Micleuşeni

3247,7

3.

Liceul Teoretic Romăneşti

1960,5

4.

Liceul Teoretic Sireţi

5636,0

5.

Liceul Teoretic  „Universul”, s. Scoreni

3284,9

6.

Liceul Teoretic I. Inculeţ, s. Vorniceni

4966,1

7.

Liceul Teoretic Zubreşti

3569,6

8.

Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Străşeni

6303,5

9.

Liceul Teoretic „M. Eminescu”, or. Străşeni

8487,2

10.

Liceul Teoretic „N. Necrasov”, or. Străşeni

3219,3

11.

Liceul Teoretic „Universul”, s. Cojuşna

4026,9

12.

Gimnaziul „M. Viteazu”, or. Străşeni

8963,4

13.

Gimnaziul Codreanca

2854,2

14.

Gimnaziul Găleşti

2218,7

15.

Gimnaziul Micăuţi

2685,9

16.

Gimnaziul Dolna

1490,1

17.

Gimnaziul Oneşti

1095,8

18.

Gimnaziul Ţigăneşti

1693,2

19.

Gimnaziul Pănăşeşti

2723,5

20.

Gimnaziul Drăguşeni

1304,7

21.

Gimnaziul Rădeni

2864,2

22.

Gimnaziul Recea

2633,8

23.

Gimnaziul Roşcani

1536,8

24.

Gimnaziul Voinova

1842,7

25.

Gimnaziul Chirianca

1113,3

26.

Gimnaziul Bucovăţ

1705,1

27.

Gimnaziul Tătăreşti

1510,9

28.

Gimnaziul Căpriana

2498,8

29.

Gimnaziul Cojuşna

3116,2

30.

 

Şc.prim./grădiniţă, s. Negreşti

1435,5

31.

Şc.prim./grădiniţă, s. Stejăreni

818,3

 

 

TOTAL raion

96387,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect

 

DECIZIE nr. 3/ 6

         din  24  august  2016      

                                                                                    

Cu privire la încorporarea în serviciul

militar şi serviciul civil în septembrie

2016 – ianuarie 2017

        

      În temeiul Legii nr. 436–XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 28, 29 al Legii nr. 1245–XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legii nr. 156-XVI din 6 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă),  Hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 31 ianuarie 2001 „Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi efectivul-limită al organelor administrativ-militare”, nr. 864 din 17 august 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus”, nr.865 din 15 iulie 2008 privind unele măsuri de executare a Legii nr. 156-XVI din 6 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), Consiliul raional DECIDE:

 

1.   Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de recrutare-încorporare şi Comisiei medicale, conform anexei nr. 1.                                                                    

2.   Comisiile nominalizate îşi vor desfăşura activitatea în perioada 12 septembrie 2016 – 31 ianuarie 2017.

3.   Se aprobă sarcina de încorporare în rîndurile Forţelor Armate a recruților din primăriile raionului în 12 septembrie 2016 – 31 ianuarie 2017, conform anexei nr. 2.

4.   Se pune în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi din raion:

-     să asigure prezentarea, în termenul stabilit, la Comisia de recrutare-încorporare, a tinerilor, conform prevederilor Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cel cu termen redus, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 17 august 2005;

-     în comun cu specialiştii Centrului Militar Teritorial Străşeni să studieze starea familială a recruţilor, pentru a înregistra persoanele care au dreptul la amînare de la serviciul militar în termen, conform art. 31 al Legii nr. 1245 – XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;

-     în comun cu Inspectoratul de Poliţie Strășeni şi Centrul Militar Teritorial Străşeni să depisteze cetăţenii cu obligaţiuni militare, care nu s-au prezentat la recrutare, încorporare, concentrare sau mobilizare, să întocmească materialele necesare şi să le prezinte în organele de drept pentru tragerea lor la răspundere.

 

5.   Se pune în sarcina medicului şef al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Străşeni ( A. Tuchila):

-     să contribuie la organizarea lucrului Comisiei medicale în Spitalul raional de la 12 septembrie 2016 – 31 ianuarie 2017 şi să asigure utilajul medical necesar pentru activitatea acesteia;

-     să asigure examinarea medicală a recruţilor conform prevederilor Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 897 din 23 iulie 2003;

-     să rezerve 20 de loc-paturi în  Spitalul raional  în scopul examinării suplimentare şi tratării recruţilor în condiţii de staţionar;

-     să desemneze 4 surori medicale care vor asista membrii Comisiei medicale.

 

6.   Șeful Inspectoratului  de Poliţie  Strășeni ( P. Scoarță):

-     să acorde ajutor Secţiei recrutare-încorporare a Centrului Militar Teritorial Străşeni la prezentarea recruţilor la Comisia medicală şi la încorporarea lor în serviciul militar în termen conform graficului stabilit;

-     să menţină ordinea publică în zilele de expediere a recruţilor în unităţile militare.

 

7.   Comandantul Centrului Militar Teritorial Străşeni (I. Arnăut):

-     să informeze lunar Preşedintele raionului despre rezultatele examinării medicale şi încorporării tinerilor în serviciul militar în termen şi serviciul civil în 12 septembrie 2016 – 31 ianuarie 2017 despre activitatea primăriilor în problemele vizate;

-     în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi să elaboreze graficul deplasării în localităţile raionului în scopul examinării stării familiale a recruţilor.

 

   8.  Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiilor din funcţiile deţinute, atribuţiile lor, în cadrul acesteia, vor fi executate de persoanele nou-desemnate în  funcţiile respective, fără adoptarea unei decizii noi a Consiliului raional.

 

  9. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui raionului (I .Ursu), comandantului Centrului Militar teritorial Străşeni (I. Arnăut).

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                        

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                            Nina RUSU

 

 

Vizat:

 

Vicepreședintele raionului                             I. Ursu

Centrul Teritorial Militar Strășeni                  I. Arnăut

Serviciul juridic                                                I. Malic

 

                                                                                                                                                                                                             Anexa nr. 1

la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                                                               nr.   din  24  august  2016        

 

                  COMPONENŢA NOMINALĂ

                  A COMISIEI DE RECRUTARE-ÎNCORPORARE

 

Preşedintele Comisiei

URSU Ion, vicepreşedinte al raionului Străşeni;

Vicepreşedinte

 

Vicepreşedinte

 

 

Secretar

ARNĂUT Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Străşeni;

 

PALADI Liliana,  specialist principal, Secția administrație publică, Aparatul președintelui;

 

ŞEVCIUC Elena, specialist principal, Centrul Militar Teritorial Străşeni;                                                                                                                                       

 

Membrii comisiei:

COTELEA Diana, șef al Secției Securitate publică al Inspectoratului de Poliţie;

­­­­Reprezentantul Departamentului Trupelor de Carabinieri;

ADAMCIUC Tatiana,  psiholog.

 

 

 

Comisia de rezervă:

 

Preşedinte

BUDU Nicolae,  vicepreşedinte al raionului Străşeni ;

 

Vicepreşedinte

CHIȘCĂ Sergiu , șef al Secţie recrutare-încorporare,     Centrul Militar Teritorial Strășeni;

 

 

Membrii comisiei:

MARIAN Vladimir,   șef adjunct al Secției securitate publică al Inspectoratului de Poliţie

DAMCIUC Tatiana, psiholog.

 

 

                     COMPONENŢA NOMINALĂ A COMISIEI MEDICALE

 

Comisia de bază                                                                           

Comisia de rezervă

 

SANDU Mihail

 

Membrii comisiei:                       

 

SANDU Mihail                          - Președintele Comisiei  

                                                     

Membrii comisiei:                      

ZAHARCIUC Pavel

ROȘCA Tudor                           - Chirurg

IORGA Teodora

CARAMAN Victoria                 - Terapeut

SÎRBU  Vera

ERȘOVA Margareta                   - Neuropatolog

PERELOMOVA Elena

DÎRU Ina                                   - Oftalmolog                         

GAVRILIUC Valentina

GAVRILIUC Valentina             - Psihiatru

BOȚAN Victoria                      

TOPOR  Iurie                            - Otorinolaringolog

GÎȚU Galina

CEAGLEI Olga

GÎȚU Galina                              -  Dermatolog

CEAGLEI Olga                         - Cardiolog

 

                                                                                                                                                                                                          Anexa nr. 2

la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                                                               nr.  din   24  august  2016

 

Sarcina

de încorporare în rîndurile Forţelor Armate a recruţilor din primăriile

raionului Strășeni în septembrie 2016 - ianuarie 2017

 

Nr.

d/o

Primăria

Trebuie să prezinte la comisia medicală (persoane)

Sarcina de

încorporare (persoane)

1.      

Bucovăţ

46

1

2.      

Căpriana

82

2

3.      

Chirianca

34

1

4.      

Codreanca

84

2

5.      

Cojuşna

225

5

6.      

Dolna

36

1

7.      

Găleşti

109

2

8.      

Ghelăuza

37

1

9.      

Grebleşti

22

1

10.            

Lozova

201

5

11.            

Micăuți

125

3

12.            

Micleuşeni

87

2

13.            

Negreşti

31

1

14.            

Oneşti

37

1

15.            

Pănăşeşti

91

2

16.            

Recea

74

2

17.            

Rădeni

118

3

18.            

Romăneşti

40

1

19.            

Roşcani

37

1

20.            

Scoreni

85

2

21.            

Sireţi

154

3

22.            

Străşeni

604

13

23.            

Tătăreşti

54

1

24.            

Ţigăneşti

34

1

25.            

Voinova

65

2

26.            

Vorniceni

122

3

27.            

Zubreşti

81

2

 

TOTAL

2715

64

 

Proiect

                                       DECIZIE nr. 3/ 12                                        

 din  24 august  2016

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

raional nr. 6/ 9 din 25 august  2015

 

       În temeiul prevederilor art.43 (1)  lit. m) al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 75, 81 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, cu completările ulterioare, Legii nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 6/9 din 25  august 2015 „Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional în instanța de judecată”,  după cum urmează:

        - în punctul 1 sintagma  „ șeful  Serviciului juridic din cadrul Aparatului președintelui raionului,”  se substituie cu sintagma  „Malic Ion, șef al Serviciului juridic  din cadrul Aparatului președintelui raionului,”,  sintagma” și dna Croitor Natalia, specialist principal în Serviciul juridic  din cadrul Aparatului președintelui raionului” se exclude.

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                                               

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina RUSU

 

 

VIZAT:   

 

Serviciul juridic                                  I. Malic

 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

la proiectul de decizieCu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 6/9 din 25 august 2015”

 

     Potrivit art. 43 alin. 1 lit. (m) al Legii nr. 436-XVI privind administraţia publică locală din 28 decembrie 2006, Consiliului raional desemnează reprezentantul său în instanţa de judecată în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice.

      Articolul 75 (Reprezentarea în instanța de judecată) din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova,  cu completările ulterioare, menționează că: ”Procesele persoanelor juridice se susţin în instanţă de judecată de către organele lor de administrare, care acţionează în limitele împuternicirilor atribuite prin lege, prin alte acte normative sau prin actele lor de constituire, precum şi de către alţi angajaţi împuterniciţi ai persoanei juridice”.

     Necesitatea operării modificărilor respective a apărut ca rezultat al angajării șefului Serviciului juridic – dl Malic Ion și eliberării ca urmare a transferului într-o autoritate centrală a funcționarului – dna Croitor Natalia.

    Proiectul de  decizie  se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi  Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

 

Ion Malic,

Șef al Serviciului juridic

 

 

DECIZIE nr. 3/13

       din  24  august   2016      

                                                                                    

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

raional Strășeni nr. 7/25 din 27 noiembrie 2015

 

    În temeiul prevederilor art. 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale,  cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se modifică Decizia Consiliului raional Strășeni nr. 7/25 ,,Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a raionului Strășeni”, după cum urmează:

        -  în Anexa Deciziei ,,Lista terenurilor aferente clădirilor proprietate publică a raionului” în pct. 9 sintagma ,,Școala-internat pentru copii cu deficiențe mintale din Strășeni” se substituie cu sintagma ,,Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret ,,Divertis” și sintagma ,,6,0643 ha” se substituie cu sintagma ,,5,70 ha”.

 

      2. Se pune în sarcina Serviciului relații funciare și cadastru (V. Borș) operarea modificărilor necesare în cadastrul funciar al raionului.

 

      3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului (M. Popa)

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

VIZAT:   

 

Vicepreședintele raionului                    N. Budu

Direcția agricultură,

dezvoltare economică

și a teritoriului                                          N. Sîrbu

Direcția învățămînt                                  Iu. Certan

Serviciul relații

funciare și cadastru                                V. Borș

Serviciul juridic                                        I. Malic

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

                   ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 7/25 din 27 noiembrie 2015”                                        

        Proiectul de decizie ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 7/25 din 27 noiembrie 2015” a fost elaborat de Serviciul relații funciare și cadastru, subdiviziune a consiliului raional.             

     Necesitatea operării modificărilor respective a apărut ca rezultat al lichidării Școlii-internat pentru copii cu deficiențe mintale din Strășeni  și crearea unei instituții noi ,,Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret ,,Divertis” și Deciziei Consiliului orășenesc Strășeni nr. 10/27 din 16 decembrie 2015 ,,Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orășenesc nr. 6/27 din 21 iulie 2015”.

      În conformitate cu Hotărîrea Comitetului executiv al Sovietului raional Strășeni de deputați ai norodului nr. 13.5 din 14 decembrie 1983, pentru construcția obiectului respectiv au fost atribuite 5,7 ha de teren în folosință permanentă. Consiliul orășenesc Strășeni a decis modificarea suprafeței anterior aprobate de 6,0643 ha  în suprafața indicată în Hotărîrea nominalizată.

        Proiectul de decizie în cauză se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare și Consiliului raional pentru examinare și aprobare în ședință.

 

 

Valeriu BORȘ

Șef al Serviciului relații funciare și cadastru                        

Proiect

                        DECIZIE nr. 3/15

                                                       din  24 august   2016                                      

 

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului                                              

raional nr. 1/30 din 26 februarie 2016

 

        În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2016 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 317 din 18 iulie 2003 ,,Privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 1/30 din 26 februarie 2016 ,,Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate publică a unității administrativ-teritoriale de nivelul doi, a listei lucrărilor și serviciilor de interes public local propuse pentru parteneriat public privat”, cu modificările ulterioare,  după cum urmează:

 

-          Din Anexa deciziei ,,Lista bunurilor proprietate publică a unității administrativ-teritoriale de nivelul doi și listei lucrărilor și serviciilor de interes public propuse pentru parteneriat public-privat” se exclude poziția 4:

4

Tabăra de odihnă pentru copii ,,Dolna”

s. Dolna, raionul Strășeni

Construcția Taberei de odihnă pentru copii ,,Dolna”

Obiective:

- atragerea investițiilor pentru valorificarea potențialului de odihnă și agrement pentru copii și tineret din raion;

- crearea condițiilor optime de odihnă și agrement pentru copii în concordanță cu standardele europene;

- crearea noilor locuri de muncă;

- sporirea gradului de confort și atractivitate a instituției.

 

 

            2.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintelui raionului (M. Popa).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                   ______________                                                                   

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                     Nina   RUSU

 

  VIZAT:

Vicepreședintele raionului                            Ion Ursu

Direcția învățămînt                                          Iulia Certan

Direcția agricultură,

dezvoltare economică

și a teritoriului                                               Nicolae Sîrbu

Serviciul juridic                                             Ion Malic          

 

 

 NOTĂ  INFORMATIVĂ

la  proiectul de decizie ”Cu privire modificarea Deciziei Consiliului raional nr 1/30 din 26 februarie 2016”

  

         Proiectul de decizie ”Cu privire modificarea Deciziei Consiliului raional nr 1/30 din 26 februarie 2016” a fost elaborat de Serviciul juridic al Aparatului președintelui raionului.    

      Necesitatea operării modificării respective a apărut ca rezultat al adoptării Deciziei Consiliului sătesc Dolna privind acordul de  a fi   transmis bunul imobil Tabăra de odihnă ”Dolna” din proprietatea unității administrativ teritoriale de nivelul doi în proprietatea unității administrativ-teritoriale de nivelul întîi (în gestiunea Primăriei Dolna).

       Reeșid din cele menționate se  propune modificarea deciziei respective prin  excluderea  obiectului ”Tabăra de odihnă pentru copii ”Dolna”din Lista bunurilor proprietate publică a unității administrativ-teritoriale de nivelul doi și listei lucrărilor și serviciilor de interes public propuse pentru parteneriat public-privat .    

      Proiectul de decizie se propune spre examinare Comisiei consultative de specialitate și aprobare în cadrul ședinței Consiliului raional.

 

Malic Ion,

șef al Serviciului juridic                    

 

Proiect

                                      DECIZIE nr. 3/16

                                          din 24 august 2016      

                                                                                   

Cu privire la acordul de parteneriat

cu Consiliul raional Călărași

în cadrul proiectului

 

      În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. (t) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,  art. 4 alin. (3)al Legii nr. 435-XVI din 12 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, cu modificările şi completările ulterioare,  examinînd informația Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului, Consiliul raional DECIDE:

 

    1. Se acceptă parteneriatul cu Consiliul raional Călărași, aplicant al Proiectului ,,Valorificarea potențialului turistic al regiunii de centru RM – raioanele Strășeni, Călărași, Nisporeni și Ungheni”.

       2. Prezenta decizie se va comunica Consiliului Regional de Dezvoltare Centru.

    3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii președintele raionului (M. Popa).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

VIZAT:   

 

Direcția agricultură,

dezvoltare economică

și a teritoriului                                      N. Sîrbu

Secția cultură, turism,

tineret și sport                                      V. Schirliu

Serviciul juridic                                    I. Malic

 

 

Notă informativă

la proiectul  de decizie „Cu privire la acordul de

parteneriat cu Consiliul raional Călărași în cadrul proiectului”

 

     În urma înaintării propunerilor de proiecte către Agenția de Dezvoltare Regională Centru, pentru finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regională, Consiliul Regional de Dezvoltare Centru a selectat proiectul ,,Valorificarea potențialului turistic al regiunii de centru RM – raioanele Strășeni, Călărași, Nisporeni și Ungheni”, depus de către Consiliul raional Călărași, pentru etapa doi, care prevede depunerea cereri complete de finanțare, care va conține următoarele documente: cererea de finanțare, bugetul proiectului, documentația tehnică, acordul partenerilor aplicantului în cadrul proiectului aprobat de către consiliul local, alte acte relevante.

       Proiectul de decizie propus pentru aprobare a fost elaborat reieșind din cerințele înaintate de către Fondul național pentru dezvoltare regională față de  aplicanții de proiecte și în scopul  acceptării parteneriatului cu Consiliul raional Călărași în proiectul nominalizat.

 

Nicolae Sîrbu,

Şef al Direcției agricultură, dezvoltare economică

și a teritoriului

Proiect

                                     DECIZIE nr. 3/ 17

                                          din 24 august  2016      

                                                                                         

                                                                                    

Cu privire la acordul de parteneriat

cu Primăria Strășeni în cadrul proiectului

 

      În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. (t) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,  art. 4 alin. (3) al Legii nr. 435-XVI din 12decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, cu modificările şi completările ulterioare, examinînd informația Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului,  Consiliul raional DECIDE:

      1. Se acceptă parteneriatul cu Primăria or. Strășeni, aplicant al Proiectului

,,Construcția capitală a drumului de ocolire R1 –M14, căii de acces spre subzonele nr. 4 și 5 ale  Zonei Economice Libere, or. Strășeni”.

     2. În cadrul proiectului dat garantăm alocarea sumei de 100,0 mii. lei ca contribuție la cofinanțarea proiectului, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015.

      3. Suma dată va fi alocată  după obținerea proiectului de către aplicant.

      4. Prezenta decizie se va comunica Consiliului Regional de Dezvoltare Centru.

    5. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii președintele raionului (M. Popa)

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

VIZAT:   

 

Direcția finanțe                                     V. Manoli

Direcția agricultură,

dezvoltare economică

și a teritoriului                                      N. Sîrbu

Serviciul juridic                                    I. Malic

 

 

Notă informativă

la proiectul  de decizie „Cu privire la acordul de

    parteneriat cu primăria Strășeni  în cadrul proiectului”

 

      În urma înaintării propunerilor de proiecte către Agenția de Dezvoltare Regională Centru, pentru finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regională, Consiliul Regional de Dezvoltare Centru a selectat proiectul ,,Construcția capitală a drumului de ocolire R1 –M14, căii de acces spre subzonele nr. 4 și 5 a Zonei Economice Libere, or. Strășeni”, depus de către Primăria or. Strășeni, pentru etapa doi, care prevede depunerea cereri complete de finanțare, care va conține următoarele documente: cererea de finanțare, bugetul proiectului, documentația tehnică, raportul de verificare a proiectului emis de către Serviciul de Stat pentru Verificare și Expertizarea Proiectelor a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, avizul expertizei ecologice de stat, acordul partenerilor aplicantului în cadrul proiectului aprobat de către consiliul local, alte acte relevante.

        Proiectul de decizie propus pentru aprobare a fost elaborat reieșind din cerințele impuse de către Fondul național pentru dezvoltare regională față de  aplicanții de proiecte și în scopul  acceptării parteneriatului cu Primăria or. Strășeni în proiectul nominalizat și garantarea alocării sumei de 100,0 mii. lei ca contribuție la cofinanțarea proiectului, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015, care va fi alocată  după obținerea proiectului de către aplicant.

 

Nicolae Sîrbu,

Şef al Direcției agricultură, dezvoltare economică

și a teritoriului

Proiect 

                                      DECIZIE nr. 3/ 18

                                          din  24  august  2016      

                                                                                                                                                                              

Cu privire la acordul de parteneriat

cu Primăria Strășeni în cadrul proiectului

 

      În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. (t) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,  art. 4 alin. (3)al Legii nr. 435-XVI din 12decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, cu modificările şi completările ulterioare, examinînd informația Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului, Consiliul raional DECIDE:

 

       1. Se acceptă parteneriatul cu Primăria or. Strășeni, aplicant al   Proiectului

,,Îmbunătățirea și extinderea serviciilor de apă și de canalizare în or. Strășeni și localitățile învecinate, Regiunea Centru”.

      2. În cadrul proiectului dat garantăm alocarea sumei de 100,0 mii. lei ca contribuție la cofinanțarea proiectului, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015.

     3.  Suma dată va fi alocată  după obținerea proiectului de către aplicant.

     4. Prezenta decizie se va comunica Consiliului Regional de Dezvoltare Centru.

     5. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii președintele raionului (M. Popa).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

VIZAT:   

 

Direcția finanțe                                     V. Manoli

Direcția agricultură,

dezvoltare economică

și a teritoriului                                       N. Sîrbu

Serviciul juridic                                     I. Malic

 

 

Notă informativă

la proiectul  de decizie „Cu privire la acordul de

parteneriat cu Primăria Strășeni în cadrul proiectului”

 

     În urma înaintării propunerilor de proiecte către Agenția de Dezvoltare Regională Centru, pentru finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regională, Consiliul Regional de Dezvoltare Centru a selectat proiectul ,,Îmbunătățirea și extinderea serviciilor de apă și de canalizare în or. Strășeni și localitățile învecinate, Regiunea Centru”, depus de către Primăria or. Strășeni, pentru etapa doi, care prevede depunerea cereri complete de finanțare, care va conține următoarele documente: cererea de finanțare, bugetul proiectului, documentația tehnică, raportul de verificare a proiectului emis de către Serviciul de Stat pentru Verificare și Expertizarea Proiectelor a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, avizul expertizei ecologice de stat, acordul partenerilor aplicantului în cadrul proiectului aprobat de către consiliul local, alte acte relevante.

         Proiectul de decizie propus pentru aprobare a fost elaborat reieșind din cerințele impuse de către Fondul național pentru dezvoltare regională față de  aplicanții de proiecte și în scopul  acceptării parteneriatului cu Primăria or. Strășeni în proiectul nominalizat și garantarea alocării sumei de 100,0 mii. lei ca contribuție la cofinanțarea proiectului, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015, care va fi alocată  după obținerea proiectului de către aplicant.

 

Nicolae Sîrbu,

Şef al Direcției agricultură, dezvoltare economică

și a teritoriului

Proiect

                                                                                                                   DECIZIE nr. 3/ 19

                                          din  24  august   2016      

                                                                                    

 

Cu privire la aprobarea Raportului privind

analiza tehnico-economică și conceptul de

reabilitare a proiectului: Sporirea eficienței

energetice a Liceului Teoretic ,,Ion Vatamanu”

din orașul Strășeni

 

 

     În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. j din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, examinînd informația Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului, Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se aprobă Raportul privind analiza tehnico-economică și conceptul de reabilitare a proiectului ,,Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic ,,Ion Vatamanu” din or. Strășeni, care a fost elaborat în cadrul proiectului ,,Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”.

     2. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii președintele raionului (M. Popa).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

VIZAT:   

 

Vicepreședintele raionului                    I. Ursu

Direcția finanțe                                        V. Manoli

Direcția învățămînt                                  Iu. Certan

Direcția agricultură,

dezvoltare economică

și a teritoriului                                          N. Sîrbu

Serviciul juridic                                        I. Malic

 

Notă informativă

la proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Raportului privind analiza

tehnico-economică și conceptul de reabilitare a proiectului ,,Sporirea eficienței

energetice a Liceului Teoretic ,,Ion Vatamanu” din orașul Strășeni

 

     În cadrul unui proces amplu și participativ de identificare și selecție desfășurat de către Consiliul raional Strășeni, Grupul de Lucru Regional Sectorial și Comisia Interministerială, Liceul Teoretic ,,Ion Vatamanu” din or. Strășeni, raionul Strășeni a fost identificat (dintre alte instituții) ca un proiect prioritar pentru elaborarea unui proiect de renovare termică, care să contribuie la o reducere substanțială a consumului de energie anual și a costurilor operaționale, la sporirea confortului termic. Pentru a atinge acest obiectiv de eficiență energetică, Agenția de Dezvoltare Regională Centru în colaborare cu Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) a elaborat Raportul de analiză tehnico-economică și conceptul de reabilitare a proiectului sporirea eficienței energetice a Liceului nominalizat, care reprezintă baza pentru elaborarea proiectul final de execuție.

      Proiectul de decizie propus pentru aprobare a fost elaborat reieșind din cerințele înaintate de către Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei și Fondul național pentru dezvoltare regională față de  aplicanții de proiecte la etapa II, depunerea cererii complete de finanțare, ca Raportul de analiză tehnico-economică și conceptul de reabilitare a proiectului să fie aprobat de Către consiliul raional.

 

Nicolae Sîrbu,

Şef al Direcției agricultură, dezvoltare economică

și a teritoriului

Proiect

  DECIZIE nr. 3/20

  din 24 august  2016

 

Cu privire la desemnarea                                                           

managerului energetic

 

        În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 22 alin.(1) al Legii nr. 142  din 02 iulie 2010 cu privire la eficiența energetică, Hotărîrii Guvernului nr. 833 din 10 noiembrie 2011 cu privire la Programul național pentru eficiență energetică 2011 - 2020, Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se desemnează  dl Sîrbu Nicolae, șef  al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului  în calitate de manager energetic,  responsabili de planificarea şi  monitorizarea îndeplinirii măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice, inclusiv a celor incluse în programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice, de evidenţă a economiilor de energie.

      2. Se abrogă Decizia consiliului raion al nr.7/19 din 27 noiembrie 2015 ”Cu privire la desemnarea managerului energetic”.

     3. Se desemnează responsabil de  controlul executării prevederilor prezentei decizii  președintelui raionului (M. Popa).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

VIZAT:

 

Direcția agricultură,

Dezvoltare economică

și a raionului                                   N. Sîrbu

Serviciul juridic                               I. Malic

 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

„Cu privire la  desemnarea managerului energetic al raionului Strășeni”

                                                   

     Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, la art. 43  prevede competențele consiliului raional iar la alin.(2) menționează faptul că ”Consiliul poate realiza și alte competențe în condițiile legii, cu condiția asigurării surselor de finanțare pentru acoperirea integrală a costurilor realizării lor. ”

       Art. 22 al Legii nr.142 din 02 iulie 2010 cu privire la eficiența energetică menționează următoarele:

”(1) Consiliile raionale şi consiliile municipale, Adunarea Populară a UTA Găgăuzia au obligaţia să numească manageri energetici atestaţi din rîndul persoanelor cu studii superioare în domeniul energetic, care să fie responsabili de planificarea şi de monitorizarea îndeplinirii măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice, inclusiv a celor incluse în programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice, de evidenţă a economiilor de energie.

(2) Managerii energetici efectuează, cel puţin o dată în an, analiza consumului de energie în vederea determinării eventualelor intervenţii pentru eficientizarea consumurilor de energie, în conformitate cu formularele standard elaborate de Agenţie.”

      Hotărîrii Guvernului nr. 833 din 10 noiembrie 2011 cu privire la Programul național pentru eficiență energetică 2011-2020, în Secțiunea 2 Crearea capacității instituționale, la lit. a) Managerul energetic prevede faptul că ”În corespundere cu legislaţia în vigoare, autorităţile administraţiei publice locale vor angaja manageri energetici din rîndul persoanelor cu studii superioare în domeniul energetic, care să fie responsabili de planificarea şi monitorizarea îndeplinirii măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi valorificare a surselor regenerabile de energie în teritoriu.

     Elaborarea prezentului proiect de decizie este determinat de necesitatea implementării prevederilor legislative în vigoare în domeniul eficienței energetice în raionul Strășeni, care au menirea să reducă intensitatea energetică în economia națională și să diminueze impactul negativ al sectorului energetic asupra mediului, și totodată pentru punerea în aplicare a Programului național pentru eficiență energetică 2011-2020.

    Proiectul de decizie se propune comisiei consultative de specialitate pentru examinare și avizare  și Consiliului raional pentru aprobare în ședință                              

 

 

Șeful Direcției agricultură,

dezvoltare economică și a teritoriului                                Nicolae   Sîrbu

 

 

Proiect

   DECIZIE nr. 3/26

                                                                                      din  24  august  2016                                                                                                     

 

Cu privire la Acordul de colaborare

dintre Raionul Străşeni și Poviatul Kolo,                                  

Voievodatul Wielikopolska, Polonia

 

         În conformitate cu art. 43 lit. t), art.52 alin.(2), art.53 alin.(1) lit. g), p) ale Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, în scopul colaborării cu Poviatul Kolo, Voievodatul Wielikopolska, Polonia, examinînd nota informativă,  Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se acceptă încheierea  Acordul de colaborare dintre Raionului Străşeni și Poviatul Kolo, Voievodatul Wielikopolska, Polonia în scopul colaborării în următoarele domenii:

-         administrație locală;

-         economie, agricultură;

-         învățămînt, asistență socială, cultură, turism, sănătate;

-         elaborarea și implementarea de proiecte comune cu finanțare din fondurile europene.

 

     2.  Se împuterniceşte preşedintele raionului (M. Popa) să  semneze  Acordul de colaborare dintre Raionului Străşeni și Poviatul Kolo,  Voievodatul Wielikopolska, Polonia. Textul Acordului se anexează.

 

     3.  Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de specialitate.

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                 

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

VIZAT:   

 

Serviciul juridic                                  I. Malic

 

 

 NOTĂ  INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie „Cu privire la asocierea Raionului Strășeni cu Poviatul Kolo, Voievodatul Wielikopolska, Polonia”

 

 

     Potrivit art. 43 lit. t) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare ”Consiliul raional decide în condițiile legii, asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale, inclusiv cooperarea transfrontalieră, pentru realizarea unor lucrări și servicii de interes public, promovarea și protejarea intereselor autorității administrației publice locale, precum și colaborarea cu agenții economici și asociații obștești din țară și din străinătate, în scopul realizării unor acțiuni sau lucrări de interes comun”. Art. 53 lit. g) și p) al aceleiași legi stipulează că ”președintele raionului semnează actele şi contractele încheiate în numele raionului sau al consiliului raional și asigură colaborarea raionului cu alte unităţi administrativ – teritoriale, inclusiv din alte țări.”  

    În urma vizitei președintelui raionului, dl Mihail Popa, în orașul Kolo la invitația dlui Wieńczysław Oblizajek, starostele Poviatului Kolo, au fost discutate aspectele stabilirii relațiilor de colaborare cu semnarea ulterioară a unui acord.

    Scopul semnării Acordului de colaborare este de a deschide noi posibilități de cooperare reciproc avantajoase pentru ambele părți pe diverse domenii în vederea rezolvării unor probleme de interes raional.

      Proiectul deciziei se prezintă Comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

Ion Malic,

Șef al Serviciului juridic,

Aparatul președintelui raionului

 

                                                                                                                                         PROIECT

DECIZIE nr. 3/27

din 24 august  2016

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

din componenta raională

 

     În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu  modificările ulterioare, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi Hotărîrii Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, Consiliul raional DECIDE:

 

 1.  Se alocă 168,7  mii lei Aparatului preşedintelui din contul componentei raionale pentru  reconstrucţia  reţelei interioare şi exterioare de canalizare a L.T. „Universul” din s. Scoreni.

 

 2. Se alocă 360,0 mii lei Direcției învățămînt din contul componentei raionale pentru acoperirea deficitului bugetar a gimnaziului Tătărăşti căruia i sa atribuit statutul de „Şcoală mică care nu poate fi închisă”.

 

2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (I. Ursu), şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan) şi  şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli).

     

 3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

    

 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                                _____________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                     Nina RUSU

 

 

 

Notă informativă la proiectul de decizie  

„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională”

   

      Direcţia finanţe vă informează că în legătură cu necesitatea reconstrucţiei reţelei interioare şi exterioare de canalizare a L.T. „Universul” din s. Scoreni, se propune alocarea din componenta raională a mijloacelor financiare în sumă de 168,7 mii lei Aparatului preşedintelui.

      Pentru acoperirea deficitului bugetar a gimnaziului Tătăreşti ,căruia i s-a atribuit statutul de „ Şcoală mică care nu poate fi închisă” se propune alocarea a 360, 0 mii lei din contul componentei raionale.

 

 

  Şef al Direcţiei finanţe                                                                 Vera MANOLI

 

Proiect 

DECIZIE nr. 

din 24 august 2016

 

Cu privire la modificarea

bugetului raional

 

     În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare şi  art. 61 al Legii nr. 181 din 25 iulie 2014 privind finanţele publice  şi responsabilităţile bugetar-fiscale cu modificările ulterioare,Consiliul raional DECIDE:

 

1.Se alocă 9,0 mii Liceului „Mihai Eminescu” or. Străşeni din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015, mijloace încasate de la prestarea serviciilor cu plată de către instituţie şi se direcţionează pentru procurarea mărfurilor de uz gospodăresc.

2.Se majorează  planul de finanţare a Liceului Teoretic „Ion Inculeţ” cu 3,4 mii lei, venituri colectate de instituţie şi se direcţionează alocaţiile pentru procurarea mărfurilor de uz gospodăresc.

3.Se micşorează cu 33,0 mii planul de finanţare a Liceului „ Necrasov” mijloace prevăzute la retribuirea muncii cadrului de sprijin şi se majorează planul de finanţare la resursele energetice.

4. Se micşorează cu 280,0 mii lei planul de finanţare pe tabăra de odihnă „Codru” şi se majorează cu 280,0 mii lei planul de finanţare la retribuirea muncii pe Centrul de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret.

5. Se micşorează cu 14,0 mii lei planul de finanţare la retribuirea muncii Comisariatului militar în legătură cu funcţia vacantă-şef logistică şi se direcţionează alocaţiile pentru procurarea a două calculatoare.

6. Se alocă 15,0 mii lei Secţiei cultură , tineret şi sport din contul mijloacelor prevăzute pentru serviciile de televiziune pentru procurarea vestimentaţiei formaţiei folclorice ” Dumbrava Verde” în legătură cu împlinirea jubileului de 30 ani de activitate.

7. Se alocă 38,4 mii lei Serviciului asistenţă parentală profesionistă din contul mijloacelor disponibile a Centrului de plasament temporar pentru copii pentru retribuirea muncii în legătură cu instituirea funcţiei de asistent social în serviciul nominalizat.

8.Se alocă 55,8 mii lei Secţiei de deservire la domiciliu din contul mijloacelor economisite la Centrul de plasament temporar al copiilor pentru retribuirea muncii în legătură cu transferarea funcţiei de contabil în cadrul secţiei.

9. Se alocă 12,0 mii lei Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei din contul mijloacelor economisite la Centrul de plasament temporar al copilului pentru achitarea comisionului bancar la sumele transferate pe carduri a intemnizaţiei pentru copii aflaţi sub tutelă.

10. Se alocă 250,0 mii lei din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015 Aparatului preşedintelui pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie a clădirii Consiliului raional.

11. Se alocă 240,0 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015 pentru achitarea lucrărilor de reparaţie curentă a blocului „B” la Centrul de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret „Divertis” din or. Străşeni.

12. Se alocă 240,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul transferurilor cu altă destinaţie alocate suplimentar din bugetul de stat pentru reparaţia drumului L449- drum de acces la CMF s. Lozova.

13. Se alocă 302,0 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul transferurilor cu altă destinaţie alocate suplimentar din bugetul de stat pentru efectuarea lucrărilor de construcţie a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri la tabăra de odihnă pentru copii „ Codru” etapa I.

14. Se alocă 500,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul transferurilor cu altă destinaţie alocate din bugetul de stat pentru elaborarea proiectului tehnic pentru reabilitarea şi modernizarea drumului regional L-452 –Străşeni-Scoreni-Malcoci-Suruceni.

15. Se alocă 100,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul transferurilor cu altă destinaţie alocate suplimentar din Bugetul de stat pentru actualizarea proiectului tehnic şi expertizarea devizului de cheltuieli  pentru reabilitarea şi modernizarea drumului regional L-422-Străşeni-Voinova r-l Străşeni.

16. Se alocă 90,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului pe anul 2015 pentru proiectarea lucrărilor de reconstrucţi a clădirii CR cu edificarea mansardei şi renovarea faţadei.

17. Se alocă 20,0 mii lei Aparatului preşedintelui din Fondul de rezervă a CR pentru procurarea combustibilului şi a unei cisterne pentru Serviciul stări excepţionale.

18. Se alocă 85,0 mii lei Secţiei cultură, tineret şi sport din contul mijloacelor prevăzute în buget pentru serviciile de televiziune pentru organizarea şi desfăşurarea sărbătorii consacrate aniversării a 25 de ani de la proclamarea independenţei RM.

19. Se majorează cu 10,0 mii lei planul de finanţare a gimnaziului s. Cojuşna, venituri colectate de instituţie de la arenda încăperilor şi se direcţionează pentru procurarea mărfurilor de uz gospodăresc.

20. Se alocă 1,0 mii lei Şcolii sportive din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015 pentru menţionarea discipolei Şcolii sportive Nichita Anastasia, învingătoare la „ Campioana Europeană la lupte femenine, ediţia 2016”.

21. Se alocă 50,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul transferurilor cu altă destinaţie alocate suplimentar din Bugetul de stat pentru prestarea serviciilor de închiriere a scenei, aparatajului de sonorizare şi luminei artistice în legătură cu desfăşurarea sărbătorii consacrate aniversării a 25 de ani de la proclamarea independenţei RM.

22. Se alocă 100,0 mii lei Secţiei cultură , tineret şi sport din contul transferurilor cu altă destinaţie alocate suplimentar din Bugetul de stat pentru evoluarea formaţiei artistice „Zdob şi Zdub” cu ocazia aniversării a 25 de ani de la proclamarea Independenţei RM.

23. Se alocă 150, 0 mii lei Secţiei cultură , tineret şi sport din contul transferurilor cu altă destinaţie alocate suplimentar din Bugetul de stat pentru organizarea şi desfăşurarea sărbătorii consacrate aniversării a 25 de ani de la proclamarea Independenţei RM.

24. Se alocă 10,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul transferurilor cu altă destinaţie alocate suplimentar din Bugetul de stat pentru elaborarea proiectului de amenajare a popasului turistic dotat cu parcare, foişoare şi veceu pe teritoriul mănăstirii Ţigăneşti.

25. Se alocă  100,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul transferurilor cu altă destinaţie alocate suplimentar din Bugetul de stat pentru elaborarea proiectului tehnic de reconstrucţie a clădirii fostului gimnaziu în creşa-grădiniţa de copii s. Grebleşti.

26. Se majorează cu 20,0 mii lei planul de finanţare a Secţiei cultură , tineret şi sport, mijloace încasate din sponsorizări şi se direcţionează pentru organizarea şi desfăşurarea sărbătorii consacrate aniversării a 25 de ani de la proclamarea independenţei RM.

27. Se alocă 6,0 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015 pentru achitarea bursei Preşedintelui raionului în legătură cu continuarea studiilor într-o instituţie de învăţămînt următorilor absolvenţi:

    - Siniţina Daria L.T. „N.Necrasov” or. Străşeni

    - Işutina Valeria L.T. „I.Inculeţ” s. Vorniceni

    - Samoil Ion L.T. „I. Vatamanu” or. Străşeni

28. Se micşorează cu 15037 lei planul de finanţare pe activitatea „desfăşurarea examenelor” mijloace prevăzute pentru servicii de transport şi se majorează cu 15037 lei cheltuielile de personal pentru salarizarea membrilor comisiei de examen.

29. Se alocă _________ mii lei primăriei Lozova din contul mijloacelor alocate din Bugetul de stat suplimentar pentru desfăşurarea activităţii grădiniţei de copii din s. Stejăreni în legătură cu reorganizarea şcolii primare/grădiniţă în grădiniţa de copii.

30. Se alocă 100,0 mii lei primăriei Negreşti din contul transferurilor cu destinaţie specială pentru finanţarea învăţămîntului preşcolar planificat în bugetul raional pentru desfăşurarea activităţii preşcolare în legătură cu reorganizarea şcolii primare/grădiniţă în grădiniţa de copii.

 

Notă informativă

la proiectul de decizie a Consiliului raional

„Cu privire la modificarea bugetului raional”

 

    Proiectul prezentat este elaborat în temeiul art. 61 al Legii  nr. 181 din 25 iulie 2014 privind finanţele publice şi responsabilităţile bugetar-fiscale cu modificările ulterioare care prevede că: „Autoritatea executivă este în drept să înainteze propuneri privind modificarea bugetului aprobat după caz”.

       Modificările propuse vor oferi posibilitatea executorilor de buget, de a efectua cheltueli în sumele care nu au fost incluse în bugetul aprobat.

     Întru soluţionarea problemelor abordate de la ultima şedinţă a CR pînă în prezent se propun următoarele modificări a bugetului aprobat.

      În scopul procurării mărfurilor de uz gospodăresc pentru liceul „M. Eminescu” se alocă 9,0 mii lei, mijloace încasate de la prestarea serviciilor cu plată în 2015.

     În scopul procurării mărfurilor de uz gospodăresc Liceului Teoretic „Ion Inculeţ”  se alocă 3,4 mii lei, venituri colectate de instituţie. 

    Se micşorează cu 33,0 planul de finanţare a Liceului „Necrasov”  la retribuirea muncii şi se majorează cheltuielile energetice.

     În scopul retribuirii muncii angajaţilor Centrului de agrement şi odihnă pentru tineret se propune majorarea planului de finanţare cu 280,0 mii lei şi micşorarea cu 280,0 mii lei la tabăra de odihnă „Codru”.

În legătură cu funcţia vacantă de şef-logistică la Comisariatul militar nu s-a valorificat suma de 14,0 mii lei şi se propune pentru a fi utilizată pentru procurarea a doua calculatoare.

În legătură cu împlinirea jubileului de 30 ani de activitate a formaţiei folclorice „Dumbrava Verde” se propune alocarea a 15,0 mii lei Secţiei cultură, tineret şi sport pentru procurarea vestimentaţiei.

În legătură cu instituirea funcţiei de asistent social a Serviciului asistenţă parentală profesionistă se propune alocarea a 38,4 mii lei, mijloace disponibile a Centrului de plasament temporar pentru copii.

În legătură cu transferarea funcţiei de contabil de la Centrul de plasament temporar pentru copii în cadrul Secţiei de deservire la domiciliu se propune alocarea a 55,8 mii lei pentru retribuirea muncii, mijloace economisite la Centrul de plasament temporar al copiilor.

Pentru achitarea comisionului bancar la sumele transferate pe carduri a intemnizaţiei pentru copii aflaţi sub tutelă se propune alocarea a 12,0 mii lei Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei, mijloace economisite la Centrul de plasament temporar al copilului..

În scopul efectuării lucrărilor de reparaţie a clădirii Consiliului raional se propune alocarea a 250 mii lei Aparatului preşedintelui.

Pentru achitarea lucrărilor de reparaţie curentă a blocului „B” la Centrul de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret „ Divertis” din or. Străşeni se propune alocarea a 240,0 mii lei Direcţiei învăţămînt.

Pentru reparaţia drumului L 449 – drum de acces la CMF s. Lozova se propune alocarea a 240,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul transferurilor cu altă destinaţie alocate suplimentar din Bugetul de stat.

În scopul efectuării lucrărilor de construcţie a Pavilionului de dormitoare  nr. 2 la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” se propune alocarea a 302,0 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul transferurilor cu altă destinaţie alocate suplimentar din Bugetul de stat.

Pentru reabilitarea şi modernizarea drumului regional L-452 – Străşeni- Scoreni- Malcoci- Suruceni se propune alocarea a 500,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul transferurilor cu altă destinaţie alocate suplimentar din bugetul de stat.

În scopul actualizării proiectului tehnic şi experizarea devizului de cheltuieli pentru reabilitarea şi modernizarea drumului regional L-422-Străşeni-Voinova se propune alocarea a 100,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul transferurilor cu altă destinaţie alocate suplimentar din Bugetul de stat.

În scopul proiectării lucrărilor de reconstrucţie a clădirii CR cu edificarea mansardei şi renovarea faţadei se propune alocarea a 90,0 mii lei Aparatului preşedintelui.

În scopul procurării combustibilului şi a unei cisterne pentru Serviciul stări excepţionale se propune alocarea a 20,0 mii lei Aparatului preşedintelui din Fondul de rezervă.

Pentru organizarea şi desfăşurarea sărbătorii consacrate aniversării a 25 de ani de la proclamarea independenţei RM se propune alocarea a 85,0 mii lei Secţiei cultură, tineret şi sport din contul mijloacelor prevăzute în buget pentru serviciile de televiziune.

 În scopul procurării mărfurilor de uz gospodăresc la gimnaziul din s. Cojuşna se majorează planul de finanţare cu 10,0 mii lei, venituri colectate de instituţie de la arenda încăperilor.

Pentru menţionarea discipolei Şcolii sportive Nichita Anastasia, învingătoare la ,,Campioana Europeană la lupte femenine, ediţia 2016” se propune alocarea a 1,0 mii lei Şcolii sportive.

În legătură cu necesitatea închirierii a scenei, aparatajului de sonorizare şi luminii artistice pentru desfăşurarea sărbătorii consacrate aniversării a 25 de ani de la proclamarea independenţei RM se propune alocarea a 50,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul transferurilor cu altă destinaţie alocate suplimentar din Bugetul de stat.

În scopul evaluării formaţiei „Zdob şi Zdub” cu ocazia aniversării a 25 de ani de la proclamarea Independenţei RM se propune alocarea a 100,0 mii lei Secţiei cultură, tineret şi sport din contul transferurilor cu altă destinaţie alocate suplimentar din Bugetul de stat.

Pentru organizarea şi desfăşurarea sărbătorii consacrate aniversării a 25 de ani de la proclamarea Independenţei RM se propune alocarea a 150,0 mii lei Secţiei cultură, tineret şi sport din contul transferurilor cu altă destinaţie alocate suplimentar din Bugetul de stat.

Pentru elaborarea proiectului de amenajare a popasului turistic dotat cu parcare, foişoare şi veceu se propune alocarea a 10,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul transferurilor cu altă destinaţie alocate suplimentar din Bugetul de stat.

Pentru elaborarea proiectului tehnic de reconstrucţie a clădirii fostului gimnaziu în creşa-grădiniţa de copii s. Grebleşti se propune alocarea a 100,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul transferurilor cu altă destinaţie alocate suplimentar din Bugetul de stat.

Pentru organizarea şi desfăşurarea sărbătorii consacrate aniversării a 25 de ani de la proclamarea Independenţei RM se majorează cu 20,0 mii lei planul de finanţare a Secţiei cultură, tineret şi sport.

Pentru achitarea bursei Preşedintelui raionului în legătură cu continuarea studiilor într-o instituţie de învăţămînt a absolvenţilor enumeraţi în proiectul de decizie se propune alocarea a 6,0 mii lei Direcţiei învăţămînt.

Se micşorează cu 15037 lei planul de finanţare pe activitatea „Desfăşurarea examenelor”  şi se majorează cheltuielile de personal pentru salarizarea membrilor comisiei de examen.

Pentru desfăşurarea activităţii grădiniţei de copii din s .Stejăreni se propune alocarea a______ mii lei mijloace alocate suplimentar din Bugetul de stat.

În legătură cu reorganizarea şcolii primare/grădiniţă în grădiniţă de copii se propune alocarea a 100,0 mii lei primăriei Negreşti din contul transferurilor cu destinaţie specială pentru finanţarea învăţămîntului preşcolar planificate în bugetul raional pentru desfăşurarea activităţii preşcolare.

 

 

Şef al Direcţiei finanţe                                                        Vera Manoli

 raionul Străşeni

Proiect

DECIZIE nr. 3/ 31

         din  24  august  2016      

                                                                                    

Cu privire la reorganizarea Școlii

primare-grădiniță Negrești

 

    În temeiul prevederilor art.43,46 al Legii nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările  ulterioare, art. 15 p.1,  lit. b,  art. 21 p.1,  art.141 p.1 lit. j din Codul Educației nr. 152 din 17  iulie 2014, Hotărîrea Guvernului  nr. 868 din 08 octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, întru realizarea planului de raţionalizare instituţională, precum și în scopul dezvoltării învățămîntului de calitate, Consiliul raional DECIDE:

 

   1. Se reorganizează şcoala primară-grădiniţă Negreşti în instituţie de învăţămînt preşcolar-grădiniţă de copii, cu şcolarizarea elevilor claselor I-IV în Gimnaziul „Mihai Viteazul” Străşeni cu începere de 01 septembrie 2016.  

     2. Şeful Direcţiei  învăţămînt (Iu. Certan) va preaviza prin ordin, sub semnătură, directorul şcolii primare-grădiniţă  supuse reorganizării (E. Ţurcan) în strictă conformitate cu prevederile Codului munci al Republici Moldova şi va monitoriza emiterea ordinului de către conducătorul instituţiei privind preavizarea salariaţilor despre posibila disponibilizare.

     3. Direcţia de învăţămînt va examina posibilitatea angajării în cîmpul muncii a cadrelor didactice disponibilizate într-o altă instituţie educaţională.

     4.  Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) organizarea transportării elevilor din instituţia reorganizată la şcoala de circumscripţie Gimnaziul „Mihai Viteazul” Străşeni  de la 01 septembrie 2016.

     5.  Se reziliază, începînd cu 01 septembrie 2016, contractul de comodat încheiat cu Primăria Negreşti  şi se restituie bunul proprietate publică  (edificiul instituţiei) aflat în gestiunea Direcţiei învăţămînt , autorităţii publice locale de nivelul întîi.

  6. Se instituie comisia de predare –primire a edificiului nominalizat, bunurilor materiale şi se aprobă componenţa ei nominală, după cum urmează:

    URSU Ion,                  -  vicepreşedinte al raionului, preşedintele Comisiei

    Membrii comisiei:

    CERTAN  Iulia            -  şef al Direcţiei învăţămînt

    OPREA Zinaida         -  contabil-șef, Direcția învățămînt

    MALIC Ion                   -  şef al Serviciului juridic

    PANAINTE Zinaida   -  primar al  s. Negreşti.

     7.  Transmiterea bunurilor se va efectua, în termen de o lună, conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015.

     8.  Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei învăţămînt

 ( Iu. Certan).

     9.  Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului

( M. Popa)

 

Preşedinte al şedinţei,                                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

VIZAT:   

Vicepreședintele raionului                     I. Ursu

Direcția învățămînt                                   Iu. Certan

Direcția finanțe                                         V. Manoli

Serviciul juridic                                         I. Malic

 

Notă informativă

la proiectul de decizie  „Cu privire la reorganizarea

 Școlii primare-grădiniță Negrești”

 

     Şcoala primară-grădiniţă Negreşti activează într-un edificiu –tip prevăzut pentru educaţia preşcolară pentru  80 locuri. În conformitate cu Decizia Consiliului raional a fost fondată Şcoala primară-grădiniţă Negreşti cu un contingent de  70 copii. Spaţiul educaţional se utilizează la 87,5%.

     Tabelul de mai jos reprezintă contingentul de elevi în clasele  I-IV la 31 mai 2016

 

instituţia

Clasa I

Clasa II

Clasa III

Clasa IV

ŞPG Negreşti

7

7

8

5

 

       În legătură cu numărul  redus de copii instituţia organizează instruirea a 27 elevi  în 2 clase cu  regim simultan:  1 clasă I-III  şi 1 clasă II-IV.

       În acest sistem educaţional activitatea organizaţional-pedagogică întîmpină anumite dificultăţi:

-        Instruirea simultană nu asigură o muncă eficientă a cadrului didactic

-     Dificultăți în organizarea instruirii cu diferite categorii de vîrste ale elevilor şi realizarea a două conţinuturi curriculare diferite concomitent.

-         Rezultativitate şcolară redusă.

-         Anturaj psihopedagogic neadecvat pentru dezvoltarea normală a personalităţii copilului.

-      În conformitate cu prevederile Codului Educaţiei şcoala primară-grădiniţă devine o instituţie cu subordonare dublă: APL de nivelul I şi Direcţia învăţămînt.

                -        Posibilităţi reduse de asigurare tehnico-didactică a procesului educaţional.

       Ţinînd cont de faptul că elevii claselor V-IX din localitate, în urma reorganizării gimnaziului,   sunt transportaţi la şcolile de circumscripţie din Străşeni şi în scopul asigurării accesului şi dreptului copiilor la o educaţie mai bună,  Direcţia învăţămînt  propune  comisiei consultative de specialitate avizul pozitiv al proiectului de decizie şi examinarea lui în continuare la şedinţa Consiliului raional pentru a fi aprobat.

Beneficii :

-   Asigurarea accesului şi dreptului copiilor la educaţie

-   Asigurarea calităţii educaţiei

-   Posibilităţi de dezvoltare extracurriculară

-   Dezvoltare civică

-   Transportare asigurată în condiţii de securitate

 

Iulia CERTAN,

 Şef  al Direcţiei învăţămînt  

Proiect

DECIZIE nr. 3/ 32

          din  24  august   2016      

                                                                                    

Cu privire la reorganizarea unor instituţii

de învăţămînt  din s. Cojușna

 

        În temeiul prevederilor art.43, 46 ale Legii nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 15 p.1,  lit. b,  art. 21 p.1,  art.141 p.1 lit. j din  Codul educației nr. 152 din 17  iulie 2014, Hotărîrii Guvernului  nr. 868 din 08 octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, întru realizarea planului de raţionalizare instituţională, precum și în scopul dezvoltării  învățămînului  de calitate,  Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se reorganizează, începînd cu 01 septembrie  2016,  Liceul Teoretic „Alecu Russo” Cojuşna  prin fuziune (absorbţie) a Gimnaziului  Cojuşna.

    2. Se constituie Comisia de reorganizare a instituțiilor nominalizate în următoarea componență:

                  URSU Ion,                            -  vicepreşedinte al raionului, preşedintele Comisiei

    Membrii comisiei:

    MANOLI Vera                   -  şef al Direcţiei finanţe

    CERTAN  Iulia                  -  şef al Direcţiei învăţămînt

    OPREA Zinaida                 -  contabil-şef al Direcţiei învăţămînt

    MALIC Ion                        -  şef al Serviciului juridic

    DONOAGĂ Daniela          -  directorul LT”A.Russo „

    OSTAFEICIUC Gheorghe  -  directorul gimnaziului Cojuşna

     3. Direcția învățămînt va asigura, prin intermediul Comisiei de reorganizare, absorbția instituției respective în modul stabilit de legislați și transmiterea patrimoniului de la Gimnaziul Cojușna către Liceul Teoretic „Alecu Russo” Cojuşna, conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015.

     4. Şeful Direcţiei  învăţămînt (Iu. Certan) va preaviza prin ordin, sub semnătură, directorii instituţiilor supuse reorganizării (Gh. Ostafeiciuc, D. Donoagă),  în strictă conformitate cu prevederile Codului munci al Republici Moldova şi va monitoriza emiterea ordinului de către managerii  instituţiilor privind preavizarea salariaţilor din instituțiile supuse reorganizării.

     3. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan),  conducătorului  Liceul Teoretic „Alecu Russo” (D. Donoagă) angajarea în cîmpul muncii a tuturor cadrelor didactice şi personalului auxiliar care au fost în relaţii contractuale cu instituţiile ce funcţionau pînă la reorganizare în strictă conformitate cu prevederile Codului munci al Republici Moldova.

     4. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei învăţămînt

( Iu. Certan).

     5. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului (M. Popa).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

VIZAT:   

Vicepreședintele raionului                         I. Ursu

Direcția învățămînt                                       Iu. Certan

Direcția finanțe                                             V. Manoli

Serviciul juridic                                             I. Malic

 

                                           DECIZIE nr. 3/ 33

                                          din  24  august 2016      

                                                                                    

Cu privire la reorganizarea Școlii

primare-grădiniță Stejăreni

 

        În temeiul prevederilor art.43,46 al Legii nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările  ulterioare, art. 15 p.1,  lit. b,  art. 21 p.1,  art.141 p.1 lit. j din Codul Educației nr. 152 din 17  iulie 2014,  Hotărîrea Guvernului  nr. 868 din 08 octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, întru realizarea planului de raţionalizare instituţională, și în scopul dezvoltării învățămîntului de calitate, examinînd informația prezentată de direcția învățămînt, Consiliul raional DECIDE:

    

   1. Se reorganizează şcoala primară-grădiniţă Stejăreni în instituţie de învăţămînt preşcolar - grădiniţă de copii, cu şcolarizarea elevilor claselor I-IV în Liceul Teoretic „ M. N. Vornicescu „ Lozova, cu începere de 01 septembrie 2016.

     2. Şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) va preaviza prin ordin, sub semnătură, directorul şcolii primare-grădiniţă supuse reorganizării (A. Chircu) în strictă conformitate cu prevederile Codului munci al Republici Moldova şi va monitoriza emiterea ordinului de către conducătorul instituţiei privind preavizarea salariaţilor despre posibila disponibilizare.

     3. Direcţia de învăţămînt va examina posibilitatea angajării în cîmpul muncii a cadrelor didactice disponibilizate într-o altă instituţie educaţională.

     4. Se pune în sarcina Direcţiei de învăţămînt (Iu. Certan) organizarea transportării elevilor din instituţia reorganizată la şcoala de circumscripţie Liceul Teoretic „M. N. Vornicescu„ Lozova   de la  01 septembrie 2016.

     5. Se reziliază, începînd cu 01 septembrie 2016, contractul de comodat încheiat cu Primăria  Lozova şi se restituie bunul proprietate publică (edificiul instituţiei Stejăreni) aflat în gestiunea Direcţiei învăţămînt, autorităţii publice locale de nivelul întîi.

     6. Se instituie Comisia de predare –primire a edificiului nominalizat, bunurilor materiale şi se                                           aprobă componenţa ei nominală, după cum urmează:

    URSU Ion,               - vicepreşedinte al raionului, preşedintele Comisiei

    Membrii comisiei:

    CERTAN  Iulia,        - şef al Direcţiei învăţămînt;

    OPREA Zinaida        - contabil-șef, Direcția învățămînt

    MALIC Ion,              - şef al Serviciului juridic;

    BOTNARU Lilian,    - primar al  comunei Lozova

     7. Transmiterea bunurilor se va efectua, în termen de o lună, conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015.

    8. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei învăţămînt

( Iu.Certan)

   9. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului

( M.Popa)

 

Preşedinte al şedinţei,                                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

VIZAT:   

Vicepreședintele raionului                         I. Ursu

Direcția învățămînt                                       Iu. Certan

Direcția finanțe                                             V. Manoli

Serviciul juridic                                             I. Malic

 

                                                                                                 Notă informativă

la proiectul de decizie  „Cu privire la reorganizarea

Școlii primare-grădiniță Stejăreni”

 

     Şcoala primară-grădiniţă  Stejăreni a fost fondată prin  Decizia CR Strășeni nr. 6/21  la  25 august 2015. Instituţia activează într-un edificiu adaptat la condiţii educaţionale.

Tabelul de mai jos reprezintă contingentul de elevi în clasele  I-IV la 31 mai 2016

 

instituţia

Clasa I

Clasa II

Clasa III

Clasa IV

ŞPG Negreşti

6

4

4

4

 

      În legătură cu numărul  redus de copii instituţia organizează instruirea  a 18  elevi  în 2 clase cu  regim simultan:  1 clasă I-III  şi 1 clasă II-IV.

      În acest sistem educaţional activitatea organizaţional-pedagogică întîmpină anumite dificultăţi:

-         Instruirea simultană nu asigură o muncă eficientă a cadrului didactic

-         Dificultăți  în organizarea instruirii cu diferite categorii de vîrste ale elevilor şi realizarea a două conţinuturi curriculare diferite concomitent.

-         Rezultativitate şcolară redusă.

-         Anturaj psihopedagogic neadecvat pentru dezvoltarea normală a personalităţii copilului.

-         În conformitate cu prevederile Codului Educaţiei şcoala primară-grădiniţă devine o instituţie cu subordonare dublă: APL de nivelul I şi Direcţia învăţămînt.

                -         Posibilităţi reduse de asigurare tehnico-didactică a procesului educaţional

     Ţinînd cont de faptul că elevii claselor V-IX din localitate, în urma reorganizării gimnaziului,   sunt transportaţi la şcoala de circumscripţie LT ”M.N. Vornicescu” Lozova, cu transport de destinaţie specială  şi în scopul asigurării accesului şi dreptului copiilor la o educaţie mai bună  Direcţia învăţămînt Străşeni propune  comisiei consultative avizarea proiectului de decizie și  Consiliului raional pentru adoptare în ședință.

Beneficii :

-         Asigurarea accesului şi dreptului copiilor la educaţie

-         Asigurarea calităţii educaţiei

-         Posibilităţi de dezvoltare extracurriculară

-         Dezvoltare civică

-         Transportare asigurată în condiţii de securitate

 

 

Iulia CERTAN,

șef  al  Direcţiei învăţămînt   Strășeni                              Iulia CERTAN

 

Proiect

                                           DECIZIE nr. 3/ 34

                                                 din  24  august   2016      

 

Cu privire la reorganizarea unor instituţii

de învățămînt extrașcolar

                   

      În temeiul prevederilor art.43, 46 ale Legii nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările  ulterioare, ,  art. 15 p.1,  lit. b,  art. 21 p.1,  art.141 p.1 lit. j din  Codul Educației nr. 152 din 17  iulie 2014,  Hotărîrii Guvernului  nr. 868 din 08 octombrie 2014„ Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, întru realizarea planului de raţionalizare instituţională,  precum și în scopul dezvoltării învățămîntului de calitate și optimizării cheltuielilor, Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se reorganizează, începînd cu 01 septembrie 2016, Centrul de Creaţie a Elevilor prin fuziune (absorbţie) a Centrului de Creaţie Tehnică-Aplicativă  a Copiilor şi Adolescenţilor  Străşeni 

     2. Se constituie Comisia de reorganizare a instituțiilor nominalizate în următoarea componență:

    URSU Ion,                         -  vicepreşedinte al raionului, preşedintele Comisiei

    Membrii comisiei:

    CERTAN  Iulia                  -  şef al Direcţiei învăţămînt

    OPREA Zinaida                 -  contabil-şef, Direcţia învăţămînt

    MALIC Ion                        -  şef al Serviciului juridic

    MARGINEANU Claudia   -  directorul Centrului de Creaţie a Elevilor

    CAZAC Oleg                     -  directorul Centrului de Creaţie Tehnoco-Aplicativă a

                                                                   Copiilor şi AdolescenţilorElevilor

     3. Direcția învățămînt va asigura, prin intermediul Comisiei de reorganizare, absorbția instituției  respective în modul stabilit de legislație și transmiterea patrimoniului de la Centrului de Creaţie Tehnică-Aplicativă  a Copiilor şi Adolescenţilor la Centrul de Creaţie a Elevilor, conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015.

    4. Şeful Direcţiei  învăţămînt (Iu. Certan) va preaviza prin ordin, sub semnătură, directorii instituţiilor extrașcolare  supuse reorganizării  (Oleg Cazac, Claudia Mărgineanu),  în strictă conformitate cu prevederile Codului munci al Republici Moldova şi va monitoriza emiterea ordinului de către managerii instituţiilor privind preavizarea salariaţilor din instituțiile supuse reorganizării.

     5. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan),  conducătorului  Centrul de Creaţie a Elevilor (Claudia Mărgineanu) angajarea în cîmpul muncii a tuturor cadrelor didactice şi personalului auxiliar care au fost în relaţii contractuale cu instituţiile ce funcţionau pînă la reorganizare în strictă conformitate cu prevederile Codului munci al Republici Moldova.

     6. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan).

     7. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului (M. Popa).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                  

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

VIZAT:   

Vicepreședintele raionului                    I. Ursu

Direcția învățămînt                                  Iu. Certan

Direcția finanțe                                         V. Manoli

Serviciul juridic                                         I. Malic

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la reorganizarea instituţiilor

de învăţămînt extrașcolar”

 

 

     În subordinea Direcției învățămînt funcţionează două instituţii de învăţămînt extrașcolar - Centrul de Creaţie a Elevilor şi Centrul de Creaţie Tehnico-Aplicativă a Copiilor şi Adolescenţilor.

      În Centrul de Creaţie a Elevilor  funcţionează 32 cercuri cu 453 copii şi în Centrul de Creaţie Tehnico-Aplicativă a Copiilor şi Adolescenţilor  - 12 cercuri cu 180  copii.

   În scopul eficientizării activităţilor, optimizării şi raţionalizării utilizării spaţiului ocupaţional, precum şi monitorizării rezultatelor creaţionale ale copiilor şi elevilor încadraţi,  Direcţia de învăţămînt propune comisiei consultative  de specialitate examinarea şi avizarea proiectului de decizie şi  Consiliului raional pentru examinare în ședință și adoptare.

 

Iulia Certan,

Şef  al Direcţiei învăţămînt                            

Proiect

                                                   

                                                     DECIZIE nr. 3/35                                                                  

                                                din 24  august  2016                

 

Cu privire la  propunerea candidaturilor membrilor

Consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi

 

        În temeiul art. 43, 46, ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 27, 33  din Codul electoral al Republicii Moldova, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016,   Consiliul raional DECIDE:

     1.  Se propun candidaturile a doi membri în componenţa Consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi Strășeni, după cum urmează:

 

STATI Natalia              - jurist, specialist, Direcția asistență socială și protecție a

                                     familiei,  Consiliul raional Strășeni;

PÎNZARI Savelie        - inginer în tehnologii informaționale, specialist principal, Direcția

                                     învățămînt, Consiliul raional Strășeni. 

 

 

     2.  Se propun candidaturile a doi membri de rezervă în componenţa Consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi Strășeni, după cum urmează:

 

ISPAS Tatiana                            - licenţiat în drept, specialist principal în Serviciului

                                                      juridic, Aparatul preşedintelui raionului, Consiliul raional

                                                      Strășeni;

         MICLEUȘANU Eugeniu          - jurist, șef, Serviciul asistență personală, Direcția asistență

                                                               socială și protecție a familiei, Consiliul raional Strășeni.

 

     3.  Secretarul Consiliului raional va remite decizia în cauză Comisiei Electorale Centrale în termenele stabilite.

 

           

Preşedinte al şedinţei,                                                         

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                           Nina  RUSU

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie ”Cu privire la propunerea candidaturilor în componența Consiliului electoral de circumscripție de nivelul doi ”

 

      Prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.55 din 1 aprilie 2016 (cu intrare în vigoare la data de 30 iulie curent), a fost stabilită data de 30 octombrie 2016 pentru desfășurarea alegerilor Președintelui Republicii Moldova.

      Art. 27 alin (2) din Codul electoral prevede că ”Consiliile electorale de circumscripţie se constituie dintr-un număr impar de membri, de cel puţin 7 şi de cel mult 11 persoane, dintre care în consiliile de circumscripţie de nivelul doi cel puţin 3 persoane cu studii juridice superioare sau cu studii în domeniul administraţiei publice”.

    Alin. (4) al art. precitat stipulează că ”În cazul alegerilor parlamentare, prezidenţiale, referendumurilor republicane şi alegerilor locale generale, candidaturile a 2 membri ai consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi se propun de către judecătorie sau, după caz, de către curtea de apel, candidaturile altor 2 membri – de către consiliile locale de nivelul doi şi Adunarea Populară a Găgăuziei. Candidaturile celorlalţi membri se propun de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament la data constituirii consiliului electoral de circumscripţie, cîte unul de la fiecare partid sau altă organizaţie social-politică, iar dacă nu este suficient, numărul rămas de membri se completează de Comisia Electorală Centrală, din Registrul funcţionarilor electorali”.

   La propunerea candidaturilor   s-a ținut cont de restricțiile prevăzute în  art. 27 alin. (6) din Codul electoral  ”Membrii consiliului electoral de circumscripţie propuşi de instanţele judecătoreşti şi de consiliile locale nu pot fi consilieri în consiliile locale, deputaţi în Adunarea Populară a Găgăuziei şi/sau membri de partid”.

     Cu respectarea prevederilor legale  a fost elaborat proiectul de decizie  privind propunerea candidaturilor a 2 membri în componența Consiliului electoral de circumscripție de nivelul doi Strășeni și 2 candidaturi de rezervă.

   Proiectul de decizie se propune spre examinare comisiei consultative de specialitate și aprobare  în cadrul ședinței Consiliului raional.

 

 

Nina Rusu,

Secretar al Consiliului raional

VIZAT:

Serviciul juridic                             I. Malic

 

        Proiect

                                                      DECIZIE nr. 3/ 36                         

                                                   din 24  august   2016

 

Cu privire la  aplicarea de proiecte

 

       În temeiul art. 43 alin. din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 alin. (1), (2) din Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se ia act de Nota informativă privitor la aplicarea proiectelor de infrastructură a drumurilor și eficiență energetică a clădirilor publice, propuse pentru implementare cu finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională:

-      Proiectul Reabilitarea și modernizarea drumului regional L452 – Strășeni – Scoreni  - Malcoci – Suruceni;

-       Proiectul Reabilitarea și modernizarea drumului regional L 442 – Strășeni – Voinova, Raionul Strășeni;

-       Proiectul Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic ,,Ion Vatamanu” din or. Strășeni.

     2. Se acceptă aplicarea proiectelor enunțate în p.1 înaîntate  de Aparatul președintelui raionului la  Fondul Național de Dezvoltare Regională.

    3.Consiliul raional garantează susținerea financiară ca contribuție  la implementarea proiectelor, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015.

      4. Prezenta decizie se va comunica Consiliului Regional de Dezvoltare Centru.

    5. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii președintele raionului (M. Popa).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                         

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                            Nina RUSU

 

 

VIZAT:

Direcția finanțe                          V. Manoli

Direcția agricultură,

Dezvoltare economică,

și a teritoriului                           N. Sîrbu  

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie ,,Cu privire la aplicarea  proiectelor”

 

        La data de 15 martie 2016 Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Agenția de Dezvoltare Regională Centru a lansat cel de-al treilea Concurs de propuneri de proiecte de dezvoltare regională. Concursul de propuneri de proiecte a fost organizat cu scopul selectării proiectelor care vor fi finanțate din sursele Fondului Național de  Dezvoltare Regională pentru anii 2017 – 2020 și se desfășoară în mai multe etape. De menționat că în perioada de la 25 martie și pînă la 3 mai 2016, Autoritățile administrației publice locale de ambele nivele din raionul Strășeni au fost cele mai active, în comparație cu alte raioane din Regiunea Centru, și au înaintat cele mai multe propuneri de proiecte - 20 de note conceptuale, dintre care 6 note conceptuale au fost înaintate de către Aparatul președintelui raionului.

    În urma selectării propunerilor de proiecte  în cadrul Etapei I, Consiliul Regional de Dezvoltare Centru, Agenția de Dezvoltare Regională Centru a selectat următoarele proiecte, înaintate de către Aparatul președintelui pentru Etapa II a Concursului, depunerea cererii de finanțare:

1.     Proiectul Reabilitarea și modernizarea drumului regional L452 – Strășeni – Scoreni  - Malcoci – Suruceni;

2.     Proiectul Reabilitarea și modernizarea drumului regional L 442 – Strășeni – Voinova, Raionul Strășeni;

3.     Proiectul Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic ,,Ion Vatamanu” din or. Strășeni.

      Proiectul de decizie propus pentru aprobare a fost elaborat reieșind din cerințele solicitate de către Fondul Național pentru Dezvoltare Regională  față de  aplicații de proiecte la Etapa II a Concursului  ca proiectele selectate să fie aprobate de către Consiliul raional  cu asigurarea susținerii financiare ca contribuție la implementare.

 

Nicolae Sîrbu,

Șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică

și a teritoriului

Documente ataşate
docx, 27 KB
xlsx, 21 KB
xlsx, 19 KB
docx, 49 KB


Alte Proiecte de decizii

Publicat: 04.11.2020   
Accesări: 190
Publicat: 02.10.2020   
Accesări: 186
Publicat: 26.08.2020   
Accesări: 155
Publicat: 24.07.2020   
Accesări: 893
Publicat: 11.06.2020   
Accesări: 287
Publicat: 04.05.2020   
Accesări: 318
Publicat: 18.02.2020   
Accesări: 516
Publicat: 15.01.2020   
Accesări: 379
Publicat: 25.11.2019   
Accesări: 492
Publicat: 18.11.2019   
Accesări: 357
Publicat: 07.11.2019   
Accesări: 453
Publicat: 02.09.2019   
Accesări: 479
Publicat: 08.07.2019   
Accesări: 511
Publicat: 23.04.2019   
Accesări: 515
Publicat: 28.02.2019   
Accesări: 580
Publicat: 25.01.2019   
Accesări: 656
Publicat: 03.12.2018   
Accesări: 854
Publicat: 26.10.2018   
Accesări: 1200
Publicat: 23.07.2018   
Accesări: 1070
Publicat: 18.04.2018   
Accesări: 1182

1 - 20 din 41

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 888185   Total ieri: 654   Total azi: 364