Prima pagină  »  Transparența decizională  »  Proiecte de decizii
Proiecte de decizii
Proiecte de decizii pentru ședința ordinară din 20 mai 2016
Publicat: 04.05.2016   

                                                                         Proiect

                                                                                        DECIZIE nr. 2/1

                                                                                      din  20  mai  2016

 

Cu privire la aprobarea Strategiei

de dezvoltare integrată a raionului

Străşeni pentru anii 2016-2020

 

     În temeiul art. 43 (1), lit. j, 46 ale Legii nr. 436-XVI privind administraţia publică locală cu modificările și completările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

      1.  Se aprobă  Strategia de dezvoltare integrată  a raionului Străşeni pentru anii 2016-2020, conform anexei.

   2. Aparatul președintelui, șefii direcţiilor, secţiilor, serviciilor  din subordinea Consiliului raional:

     - să ajusteze planurile anuale de acțiuni la obiectivele și la prioritățile expuse în Strategia menționată;

  -  să elaboreze Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată  a raionului Străşeni pentru anii 2016-2020 pe obiectivul ce ține de domeniul de competență,  prezentîndu-l   președintelui raionului, pînă la 30 iunie 2016;

   -  să prezinte anual , pînă la 15 ianuarie,  rapoarte  despre  rezultatele obținute privind  implementarea Strategiei.

       3. Președintele raionului, vicepreședinții raionului, Aparatul președintelui raionului, Direcția agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului:

 -  în baza planurilor elaborate de către direcții, secții,  vor elabora un Plan integru de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată  a raionului Străşeni pentru anii 2016-2020, pînă la 15 iulie 2016;

  - în baza rapoartelor direcțiilor, secțiilor, vor generaliza rapoarte anuale despre rezultatele obținute privind implementarea Strategiei,  care vor fi prezentate Consiliului raional în ședința ordinară din trimestrul întîi.

      4. Implementarea obiectivelor Strategiei de dezvoltare integrată  a raionului Străşeni pentru anii 2016-2020 vor fi realizate în limita alocaţiilor bugetare aprobate în buget și  surselor suplimentare obținute conform legislației în vigoare.

      5.  Se recomandă autorităților administrației publice locale de nivelul întîi să întreprindă, în limitele competențelor, măsurile ce se impun pentru realizarea Strategiei precitate.

         6.  Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional.

 

Preşedinte al şedinţei,                                                          

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU

 

VIZAT:

Vicepreședintele raionului                                         I. Ursu

Vicepreședintele raionului                                         N. Budu

Vicepreședintele raionului                                         E. Harcenco

Direcția finanțe                                                          V. Manoli

Direcția agricultură, dezvoltare

economică și a teritoriului                                          N. Sîrbu

Direcția învățămînt                                                    Iu. Certan

Direcția asistență socială

și protecție a familiei                                                 N. Olevschi                  

Secția cultură, turism, tineret și sport                         V. Schirliu

Serviciul relații funciare și cadastru                           V. Borș

Serviciul juridic                                                          I. Malic

 

 

                                                        DECIZIE  nr. 2/2                      Proiect                            

 din  20  mai  2016          

 

Cu privire la acţiunile de pregătire a

instituţiilor de învăţămînt pentru activitate

în noul an de studii 2016-2017

 

      În temeiul prevederilor art. 43, 46 ale Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 338 - XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, Codului educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, în scopul asigurării condiţiilor pentru buna funcţionare a instituţiilor de învăţămînt pentru activitate în noul an de studii 2016 - 2017, examinînd informaţia prezentată de către Direcţia învăţămînt, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se aprobă Programul de acţiuni privind pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru funcţionare în noul an de studii 2016 - 2017, conform anexei nr. 1.

2. Se aprobă Regulamentul şi Devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea concursului raional „Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt pentru noul an de studii 2016 - 2017”, conform anexelor nr. 2, 3.

3. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (I. Certan):

- să monitorizeze și să asigure executarea lucrărilor de reparaţie a instituţiilor de învăţămînt din subordine și pregătirea acestora pentru activitate în noul an de studii pînă la 15 august 2016, utilizînd în acest scop toate resursele materiale, financiare şi umane necesare;

- să execute Programul de acţiuni nominalizat;

- să asigure procesul educaţional cu cadre didactice tinere calificate în toate instituţiile de învăţămînt şi să le acorde indemnizaţiile şi compensaţiile stabilite de legislaţia în vigoare;

- să elaboreze pînă la 01 septembrie 2016 Proiectul reţelei de clase şi a contingentului de elevi a instituţiilor de învăţămînt preuniversitar pentru anul de studii 2016 – 2017;

- să întreprindă măsurile de rigoare în scopul școlarizării tuturor copiilor cu vîrsta de 7-16 ani, organizarea alimentației elevilor claselor I - IV și a celor din familii socialmente vulnerabile;

- să asigure condiții pentru dezvoltarea educației incluzive în instituțiile de învățămînt;

- să organizeze recepţia instituţiilor de învăţămînt către noul an de studii pînă la 25 august 2016 de către comisiile speciale;

- să desfăşoare concursul raional „Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt pentru noul an de studii 2016 - 2017”;

- să efectueze bilanţul concursului ,,Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt pentru noul an de studii 2016 - 2017” şi să asigure premierea instituţiilor în cadrul sărbătorii profesionale ,,Ziua pedagogului”;

- să informeze președintele raionului periodic despre derularea realizării Programului de acţiuni şi nivelul de pregătire a instituţiilor de învăţămînt către noul an şcolar;

 

4. Direcţia agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului (N. Sîrbu) să monitorizeze efectuarea lucrărilor de reparaţie curentă şi capitală a instituţiilor de învăţămînt.

 

5. Se pune în sarcina Direcţiei finanţe (V. Manoli), să asigure finanţarea instituţiilor de învăţămînt pentru efectuarea reparaţiilor curente şi capitale, achiziţionarea combustibilului, achitarea consumului energiei electrice, termice, gaze naturale, și apă  în limitele mijloacelor prevăzute în acest scop.

 

6. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice  locale de nivelul întîi:

 

- să asigure finanţarea instituţiilor de învăţămînt preşcolare pentru efectuarea reparaţiilor curente şi capitale, achiziţionarea combustibilului, achitarea consumului energiei electrice, termice, gaze naturale, apă,  în limitele mijloacelor prevăzute în acest scop;

- să asigure pînă la 15 august 2016 pregătirea instituţiilor preşcolare din subordine pentru funcţionare în noul an de studii 2016 - 2017;

- să stabilească relaţii de parteneriat cu diverse organizaţii în vederea obţinerii unei finanţări suplimentare pentru pregătirea instituţiilor preşcolare;

- să întreprindă măsurile de rigoare în scopul evidenței stricte a tuturor copiilor.

 

7. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui raionului (I. Ursu). 

 

 

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                      ______________________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                    Nina Rusu

                     

 

VIZAT:

 

Vicepreședintele raionului              I. Ursu

Direcția învățămînt                            Iu. Certan

Direcția finanțe                                  V. Manoli   

Serviciul juridic                                  I. Malic

 

 

                                                                                                                                                                                             Anexa nr. 1

                                                                                                                                                        la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                        nr. 2/2 din 20 mai 2016

 

Program de acţiuni

privind pregătire a instituţiilor de învățămînt pentru activitate în noul an de studii 2016 - 2017

 

I. Reparaţia  instituţiilor  de  învăţămînt  şi  asigurarea  bazei  materiale

 

Nr.

Acțiunea

Termenii

Responsabili

1

Examinarea chestiunii „Pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru noul an de studii” în cadrul şedinţelor consiliilor locale.

mai - august         2016

Administraţia publică locală de nivelul I şi II

Managerii instituţiilor

2

Familiarizarea cu Regulamentul de participare la Concursul „Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt  pentru noul an de studii 2016 - 2017”.

mai-iunie

2016

Direcţia  învăţămînt, Managerii instituţiilor

3

Alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional, bugetele locale pentru renovarea instituțiilor şi procurarea mobilierului.

iunie-august

2016

Direcţia învăţămînt, Managerii instituţiilor

4

Îndeplinirea Programului de acţiuni privind pregătirea către autorizarea sanitară.

iunie-august

2016

Managerii instituţiilor, APL

5

Achiziţionarea materialelor de construcţie.

martie-mai

2016

Direcţia învăţămînt, APL,

Managerii instituţiilor

6

Achiziţionarea produselor alimentare pentru alimentaţia copiilor.

iulie-august

2016

Direcţia învăţămînt, APL,

Managerii instituţiilor

7

Asigurarea instituţiilor de învăţămînt din raion cu manuale, materiale didactice.

iulie-august

2016

Direcţia  învăţămînt

Managerii instituţiilor

8

Organizarea şi desfăşurarea concursului „Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt din raion pentru începutul anului 2016 - 2017”.

august

2016

Direcţia  învăţămînt

                  Comisia de evaluare

9

Totalizarea Concursului „Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt pentru noul an de studii 2016 - 2017”.

septembrie

2016

Direcţia  învăţămînt, Comisia de evaluare

 

II. Pregătirea pentru perioada toamnă - iarnă

Nr.

Acțiunea

Termenii

Responsabili

1

Evaluarea prin inspectare a instituţiilor preşcolare şi preuniversitare în vederea calculării estimative a sumei alocate  din bugetul raional şi republican.

 

Pe parcursul anului

Direcţia  învăţămînt, Direcţia agricultură,dezvoltare economică şi a teritoriului

2

Asigurarea funcționării cazangeriilor şi sistemelor de încălzire.

Pe parcursul anului

Managerii instituțiilor, Serviciile desconcentrate abilitate, APL,

Direcția învățămînt

3

Evaluarea oportunităţilor reutilării cazangeriilor la gaze naturale.

  Pe parcursul anului

Managerii instituțiilor, APL,

Direcţia agricultură,dezvoltare economică şi a teritoriului

 

4

Monitorizarea procesului de eficientizare a energiei termice a instituţiilor de învăţămînt preşcolare şi preuniversitare.

iunie-octombrie

2016

Managerii instituțiilor, APL,

Consiliul raional, Direcţia  învăţămînt

5

Monitorizarea (evidenţa) stocării combustibilului pe perioada  rece  a anului.

Pe parcursul

anului

 Direcţia învăţămînt, APL,

 Managerii instituțiilor

6

Evaluarea respectării normelor de securitate a muncii în edificiile de bază şi auxiliare ale instituţiilor de învăţămînt.

august

2016

Managerii instituțiilor, Serviciile desconcentrate abilitate

7

Asigurarea verificării cazangeriilor şi testarea operatorilor la gaze din instituţiile de învăţămînt conform graficului stabilit.

septembrie

2016

Direcţia agricultură,dezvoltare economică şi a teritoriului

Direcţia   învăţămînt, APL,

 Managerii instituțiilor,

8

Monitorizarea procesului de asigurare a condiţiilor sanitaro-igienice de activitate a instituţiilor de învăţămînt şi soluţionarea incoerenţelor curente.

Pe parcursul anului

Centrul de sănătate publică

 

III.Activitatea cu cadrele didactice

Nr.

Acțiunea

Termenii

Responsabili

1

Stabilirea necesităţii  de cadre în raion și prezentarea ofertei la Ministerul Educaţiei  pentru repartizarea tinerilor specialişti.

Pe parcursul anului

Direcţia  învăţămînt

2

Participarea la Tîrgul locurilor de muncă pentru angajarea pedagogilor în cîmpul muncii.

Pe parcursul anului

Direcţia  învăţămînt

3

Participarea cadrelor didactice la cursurile de formare continuă.

Pe parcursul anului

Direcţia  învăţămînt

4

Organizarea seminarelor teoretico-practice cu managerii instituţiilor de învăţămînt orientate spre  creşterea  profesionalismului cadrului didactic.

Pe parcursul anului

Direcţia  învăţămînt

5

Organizarea şi desfăşurarea întrunirilor metodice la disciplinele de studii.

august

2016

Direcţia  învăţămînt

6

Pregătirea şi desfăşurarea conferinţei pedagogice.

August  2016

Direcţia învăţămînt

 

                                      Anexa nr. 2
            la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                          nr. 2/2 din 20 mai 2016

      

 

Devizul

de cheltuieli privind desfăşurarea concursului raional „Cea mai pregătită

instituţie de învăţămînt pentru noul an de studii 2016 - 2017”

 

Total   -   36 000  lei

 

- inclusiv:I. Instituţii de învăţămînt de toate tipurile:

       

Locul  I       3  x    4600 lei  =   13800 lei;

Locul  II      3  x    3600 lei  =   10800 lei;

Locul  III     3 x     2600 lei  =   7800 lei;

 

II. Nominaţia: cea mai dotată bibliotecă școlară (gimnazii, licee)

               cel mai  amenajat teren de joc (grădinițe)

              

3  x   1200    =   3600 lei

 

                                             Anexa nr. 3

                la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                              nr. 2/2 din 20 mai 2016      

 

Regulamentul

privind desfăşurarea concursului raional „Cea mai  pregătită instituţie de învăţămînt pentru noul an de studii 2016-2017”

 

Obiectivele concursului:

     Concursul va contribui la crearea condiţiilor optime de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt preşcolare, preuniversitare şi extraşcolare din raion, îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, stabilirea relaţiilor de parteneriat în domeniu.

Concursul are următoarele obiective:

-  asigurarea pregătirii calitative şi la timp a unităţilor de învăţămînt pentru noul an de studii;

- stimularea raţionalizării utilizării resurselor alocate (proprii şi centralizate);

- determinarea nivelului de pregătire a instituţiilor de învăţămînt în noul an de studii;

- ridicarea prestigiului instituţiilor de învăţămînt în comunitate;

- stimularea experienţelor de modernizare a instituţiei;

                                                  

Criterii de apreciere

1.   Nivelul de pregătire a sălilor de clasă, laboratoarelor, atelierelor didactice, grupurilor sanitare, holurilor, blocurilor de studii.

2.     Asigurarea cu mobilier, tehnică de calcul şi mijloace didactice, respectarea normelor ergonomice.

3.     Starea sistemului de iluminare şi a sistemului de  încălzire.

4.     Respectarea normelor sanitaro-igienice, starea sistemelor de canalizare, apeduct.

5.     Nivelul pregătirii de funcţionare a blocului alimentar (numărul de copii ce vor fi alimentaţi, inclusiv din familiile social vulnerabile).

6.     Pregătirea sălii şi terenului sportiv, dotarea cu inventar de specialitate.

7.     Amenajarea teritoriului aferent instituţiei şi a spaţiilor recreaţionale.

8.      Corespunderea fondului de carte a bibliotecilor şcolare cerinţelor-tip.

9.      Prezenţa şi funcţionarea laboratoarelor cu tehnică de calcul, respectarea

 normelor sanitare de activitate în ele, conexiune la reţeaua „Internet”.

10.    Amenajarea, dotarea şi funcţionalitatea cabinetului metodic.

11.     Amenajarea, dotarea centrelor de resurse pentru copiii cu nevoi speciale.

12.     Examinarea medicală a colectivului profesoral şi a personalului adiacent.

13.      Asigurarea instituţiei cu cadre didactice.

14.      Asigurarea respectării regulilor de protecţie civilă.

15.      Evidenţa şi calitatea actelor educaţionale ale unităţii şcolare.

 

 

 

 

Participarea la concurs

I. La concurs vor participa instituţiile de învăţămînt din raion de toate tipurile.

II. Aprecierea se va efectua pentru 3 categorii de instituţii şi 1 nominaţie:

1.     Instituţii preşcolare

2.     Gimnazii

3.     Licee

4.     Nominaţie: cea mai dotată și amenajată bibliotecă (gimnazii, licee)

                   cel mai  amenajat teren de joc (grădinițe)

               

Premierea învingătorilor:

 

   Pentru instituţiile de învăţămînt învingătoare în concurs se vor acorda diplome şi premii băneşti:

-       locul I – 4600 lei;

-       locul II – 3600 lei;

-       locul III – 2600  lei

-      Diplome de menţiune

   Pentru nominaţie:  Cea mai dotată bibliotecă școlară (gimnazii, licee)

                                  2  x   1200    =   2400 lei

           Cel mai  amenajat teren de joc (grădinițe ,

                            1  x   1200    =   1200 lei

    

Desfăşurarea concursului:

Concursul se va desfăşura în perioada 20-30 august 2016

 

Premierea învingătorilor

 Premierea învingătorilor va avea loc în cadrul  sărbătorii  profesionale „Ziua pedagogului”

 

Finanţarea concursului:

      Concursul va fi finanţat din mijloacele financiare planificate în bugetul Direcţiei  învăţămînt  după totalizarea rezultatelor concursului şi desemnarea învingătorilor de către comisia specială instituită prin dispoziția  preşedintelui raionului.

 

Notă informativă

la proiectul de decizie  „Cu privire la acțiunile de pregătire a instituţiilor

 de învățămînt pentru activitate în noul an de studii 2016 – 2017”

 

       În conformitate cu Hotărîrea Ministerului Sănătăţii nr. 21 din 29 decembrie 2005 ”Cu privire la aprobarea şi implementarea Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat "Igiena instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal", Direcţia învăţămînt a elaborat un Program de acţiuni privind  pregătirea instituţiilor educaţionale din subordine  de orice tip  pentru activitate în noul an de studii.

     Prin coordonarea acţiunilor cu organele decizionale: Centrul de Sănătate Publică a raionului Strășeni, Direcţia raională pentru Siguranţa Alimentelor, Administraţiile publice locale, Directorii instituţiilor de învăţămînt preşcolare, şcolare, complementare s-a luat în consideraţie realizarea obiectivele prioritare care vor permite obţinerea autorizaţiilor de funcţionare a instituţiilor. În acest scop toată activitatea de pregătire instituţională a fost îndreptată la executarea diverselor lucrări de construcţie, reconstrucţie, renovare, dotare şi alte asigurări necesare pentru demararea  la timp a anului şcolar.

Au fost estimate necesităţile de urgenţă ce ţin de:

- reparaţiile capitale şi curente a blocurilor de studii (cabinete şcolare, săli de sporturi, ateliere, laboratoare, săli de festivităţi, grupe, acoperişuri, etc);

    -  reparaţiile cantinelor şcolare şi a  blocurilor alimentare;

-       aprovizionarea instituţiilor cu apă potabilă, apă caldă și rece pentru diverse necesităţi: respectarea cerinţelor igienico-sanitare în blocul alimentar în procesul tehnologic de alimentaţie a copiilor, spălarea veselei, igiena personală a elevilor;

-       verificarea stării sistemelor de canalizare și asigurării funcţionării stațiilor de epurare şi a colectoarelor existente;

-       ordonarea şi amenajarea  spaţiilor aferente amplasate în perimetrul instituţiilor;

-       crearea condiţiilor recreaţionale pentru elevi pe teritoriul instituţiei;

    -   pregătirea funcţionării cazangeriilor, sistemelor de încălzire, sistemelor de    iluminare;

     -  dotări instituţionale: asigurarea  cu mobilier, TIC, SOFT-uri educaţionale, utilaj experimental şi tehnologic, utilaj medical;

     -  dotarea bibliotecilor școlare şi completarea fondului de carte;

     -  aspectele organizaţional-pedagogice:

ü asigurarea cu acte normative de politici educaţionale;

ü asigurarea cu cadre didactice calificate;

ü asigurarea cu manuale, ghiduri şi curricula disciplinară;   

ü proiectarea activităţii educaţionale şi documentaţia instituţiei;

ü orarul şcolar.

      În scopul coordonării acţiunilor, consultării şi identificării surselor materiale şi financiare necesare pentru executarea diverselor lucrări planificate s-au realizat două şedinţe cu managerii instituţiilor de învăţămînt (martie şi aprilie), inclusiv şi identificarea obiectivelor spre executare. Pentru anul şcolar 2016-2017 din bugetul instituţiilor de învăţămînt sunt planificate reparaţii curente în sumă de 1mln 862,0 mii lei.

      Pentru reparaţiile capitale 7 instituţii (LT ,,M.N. Vornicescu” Lozova, LT „I. Inculeţ Vorniceni”, LT  „I. Vatamanu” Străşeni, gimnaziile: Codreanca, Pănăşeşti,  Recea, ,,M. Viteazul” Strășeni au planificat din bugetele locale 1 mln 417,3 mii lei.

      În  LT  „I. Vatamanu” Străşeni se preconizează reparaţia capitală a sistemului de încălzire care necesită cheltuieli financiare mai mari decît cele disponibile, avînd necesitate de surse suplimentare 1 mln. lei.

      LT „M. Eminescu” Străşeni, şcoală de circumscripţie  necesită surse financiare în sumă de  900 mii lei pentru reparaţia capitală a sălii de sporturi.

Suplimentar sunt necesare pentru gimnaziul Recea, şcoală de circumscripţie 800 mii lei pentru reparaţia capitală a acoperişului instituţiei şi Gimnaziului Cojuşna 1 mln 300 mii pentru reparaţia capitală a acoperişului.  Totodată, Gimnaziul Cojuşna în proiect cu Fondul de Eficiență Energetică planifică  lucrări de conservare a energiei.

      Pentru dotări, procurări mobilier, tehnică de calcul şi alte mijloace fixe instituţiile au preconizat surse băneşti în sumă de 1 mln 766,8 mii lei.

        În toate instituțiile de învățămînt s-au planificat lucrări de amenajare a teritoriului care parţial deja sunt executate.

 

       

Iulia Certan,

        

Şef  al Direcţie învăţămînt                       
                                                                                                                                                                                           Proiect

                                           DECIZIE nr. 2/ 3

                                          din  20 mai   2016

 

                                                                                                                   Proiect

Cu privire la derularea executării deciziilor

Consiliului raional adoptate în trimestrul I, 2016

 

         În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, în scopul eficientizării executării prevederilor deciziilor Consiliului raional, examinînd nota informativă prezentată de Secţia administraţie publică, Consiliul raional DECIDE:

 

1.     Se ia act de informaţia privind derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul I, 2016.

 

2.     Aparatul președintelui, direcţiile, secţiile din subordine Consiliului  în colaborare cu autorităţile administraţiei publice de nivelul întîi:

 

-         să intensifice eforturile în vederea ţinerii sub control şi executării integrale a deciziilor Consiliului raional;

-         să prezinte Secţiei administraţie publică informaţii desfăşurate despre executarea deciziilor pe fiecare punct în parte, iar în cazul neexecutării acestora să se indice motivele.

 

3.     Secţia administraţie publică, în baza informațiilor recepționate de la șefii direcțiilor, secțiilor Consiliului raional va elabora informația generalizată privind executarea deciziilor.

 

4.     Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului raional (N. Rusu).

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                          ___________________                    

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                  Nina RUSU 

 

 

VIZAT:

Secția administrație publică                             R. Jereghi

Serviciul juridic                                                I. Malic

 

                                                                                                                                                     Anexă

                                                                                                                                                      la Nota informativă             

                                                                                                                                                „Cu privire la derularea executării deciziilor

                                                                                                                                       Consiliului raional adoptate în trimestrul I, 2016”

 

Numărul Deciziei

Denumirea

În curs de executare

Neexecutat

Cauza neexecutării

Responsabili

de executare

      1/1

Cu privire la realizarea Programului de dezvoltare social-economică a raionului Strășeni pentru anii 2012-2015

executată

 

 

Ion Ursu,

Vicepreședinte al raionului,

Nicolae Budu,

Vicepreședinte al raionului,

Elena Harcenco,

Vicepreședinte al raionului,

Nicolae Sîrbu,

șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului

     1/2

Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2015

În curs de executare

 

 

Mihail Popa,

președinte al raionului

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe

     1/3

Cu privire la organizarea odihnei elevilor în  perioada estivală 2016

     În curs de      executare

 

 

 Ion Ursu,

vicepreședinte al raionului,

Iulia Certan,

 șef al Direcției învățămînt

Nicolae Sîrbu,

șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului

     1/4

Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul IV, 2015

executată

 

 

Nina Rusu,

   Secretar al Consiliului

1/5

Cu privire la  aprobarea Programului de dezvoltare a învățămîntului pentru anii 2016-2020

În curs de executare

 

 

Ion Ursu,

vicepreședinte al raionului,

Iulia Certan,

 șef al Direcției învățămînt

     1/6

Cu privire la modificarea Programului de transport rutier raional Strășeni pentru perioada 2015-2023

 

 executată

 

 

Nicolae Budu,

Vicepreședinte al raionului,

           Nicolae Sîrbu,

șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului

    1/7

Cu privire la aprobarea cadastrului funciar al raionului Strășeni conform situației de la 01 ianuarie 2016

executată

 

 

Valeriu Borș,

șef al Serviciului relații funciareși cadastru

1/8

Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen și serviciul civil în martie-iulie 2016

În curs de executare

 

 

Igor Arnăut,

Comandant al Centrului Militar teritorial Strășeni

     1/9

 Cu privire  la privatizarea locuinței

executată

 

 

              Mihail Popa,

       Președinte al raionului

1/10

Cu privire la coordonarea devizelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor medicale fondate de Consiliul raional Strășeni

                       

executată

 

 

Mihail Popa,

Președinte al raionului

    1/11

Cu privire la stabilirea coeficienților de multiplicare și a sporurilor la salariu, ajutorului material și a premiului pentru anul 2016 personalului de conducere din instituțiile medicale fondate de Consiliul raional Strășeni

În curs de executare

 

 

            Elena Harcenco,

Vicepreședinte al raionului

1/12

Cu privire la instituirea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate și aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea acesteia

executată

 

 

Mihail Popa,

 președinte al raionului 

     1/13

Cu privire la casarea bunurilor uzate

executată

 

 

Natalia Olevschi,

șef interimar al Direcției asistență socială și protecție a familiei

1/14

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 4.7 din 26 august 2003

executată

 

 

 

             Mihail Popa,

     președinte al raionului

1/15

Cu privire la lichidarea Centrului de plasament temporar al copilului

      executată

 

 

Elena Harcenco,

       vicepreședinte al raionului,

Natalia Olevschi,

șef interimar al Direcției asistență socială și protecție a familiei

1/16

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/12 din 26 mai 2015

executată

 

 

Elena Harcenco,

       vicepreședinte al raionului,

Natalia Olevschi,

șef interimar al Direcției asistență socială și protecție a familiei

1/17

Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate prin alocații de la bugetul raional la reparații capitale

 

executată

 

 

                Zinaida Oprea,

Contabil -șef al Direcției de învățămînt

1/18

Cu privire la casarea bunurilor uzate

executată

 

 

Iulia Certan,

șef al Direcției învățămînt,

Zinaida Oprea,

Contabil -șef al Direcției de învățămînt

1/19

Cu privire  la avansarea în trepte de salarizare a funcționarilor publici de conducere

executată

 

 

Mihail Popa,

 Președinte al raionului 

     1/20

Cu privire la prelungirea activității în funcție publică de conducere

executată

 

 

Mihail Popa,

Președinte al raionului

    1/21

Cu privire la casarea bunurilor uzate

executată

 

 

Mihail Popa,

Președinte al raionului

1/22

Cu  privire la transmiterea cheltuielilor efectuate prin alocații de la bugetul raional la reparații capitale

executată  

 

 

Mihail Popa,

Președinte al raionului

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe 

     1/23

Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Strășeni pentru trimestrul II al anului 2016

În curs de executare

 

 

Nina Rusu,

Secretar al Consiliului raional 

1/24

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

executată

 

 

Mihail Popa,

 președinte al raionului,

Iulia Certan,

șef al Direcției învățămînt,

Vera Manoli,

șef al Direcției finanțe 

    1/25

Cu privire la acordarea suportului social tinerilor specialiști

executată

 

 

Ion Ursu,

vicepreședinte al raionului,

Iulia Certan,

șef al Direcției învățămînt,

Vera Manoli,

șef al Direcției finanțe

1/26

Cu privire la Regulamentul privind aprobarea numărului-limită al autoturismelor, limitei de parcurs, numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, utilizate de către angajații subdiviziunilor Consiliului raional la îndeplinirea atribuțiilor funcției

 

executată

 

 

Mihail Popa,

președinte al raionului

1/27

Cu privire la rectificarea bugetului raional

executată parțial

 

 

Ion Ursu,

Vicepreședinte al raionului,

Nicolae Budu,

Vicepreședinte al raionului

Vera Manoli,

șef al Direcției finanțe

1/28

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

executată

 

 

Vera Manoli,

șef al Direcției finanțe,

contabilul-șef al Aparatului președintelui raionului

1/29

Cu privire la transmiterea în gestiune a bunurilor și constituirea Centrului de odihnă și agrement  pentru copii și tineret

executată

 

 

Mihail Popa,

             Președinte al raionului,

Ion Ursu,

Vicepreședinte al raionului

1/30

Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate publică a unității administrativ-teritoriale de nivelul doi, a listei lucrărilor și serviciilor de interes public local propuse pentru parteneriat public-privat

In curs de executare

 

 

Mihail Popa,

Președinte al raionului

 

 

Notă informativă

privind executarea deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul Ial anului 2016 de către şefii direcţiilor, secţiilor Consiliului raional şi autorităţile publice locale de nivelul întîi din raionul Străşeni

 

      În perioada trimestrului I a anului 2016 a avut loc o şedinţă a Consiliului raional în data de 26 februarie 2016  la care au fost adoptate 67 decizii (din care 38 decizii - referitor la privatizarea locuinței și 29 decizii - pe diferite domenii de activitate).

 

          Decizia Consiliului raional nr. 1/1 din 26 februarie 2016 „Cu privire la realizarea Programului de dezvoltare social-economică a raionului Strășeni pentru anii 2012-2015”- este în curs de elaborare Strategia de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016-2020, ce urmează a fi aprobată la ședința ordinară a Consiliului raional.

         Decizia Consiliului raional nr. 1/2 din 26 februarie 2016 „Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2015” – este în curs de executare.

        Decizia Consiliului raional nr. 1/3 din 26 februarie 2016 ”Cu privire la organizarea odihnei elevilor în perioada estivală 2016”-  este în curs de executare, la moment se execută lucrări de reparație curentă la Centrul de agrement pentru copii și tineret, conform planului de acțiuni pînă la 15 mai 2016. În scopul executării prezentei decizii Direcţia învăţămînt a întocmit un   Plan de acţiuni de pregătire către sezonul estival 2016, care actualmente se realizează în practică.

S-au aprobat statele de personal şi termenii schimburilor pentru toată perioada estivală.  

 Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret va funcţiona  în  6 schimburi cu durata a cîte  10 zile începînd cu 13 iunie 2016.

 I    schimb: 13 iunie – 22 iunie                                   

II   schimb: 26 iunie – 05 iulie

III  schimb: 09 iulie – 18 iulie

IV  schimb: 22 iulie – 31 iulie

V   schimb: 04 august – 13 august

VI  schimb: 17 august– 26 august

     Pentru organizarea odihnei copiilor și adolescenților  au fost planificate şi alocate de către Consiliul raional mijloace financiare în sumă de 1 mln lei.

S-a întocmit proiectul Regulamentului  de organizare şi funcţionare al Centrului de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret

         Decizia Consiliului raional nr. 1/4 din 26 februarie 2016 ”Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul IV, 2015” - s-a luat act de informație privind executarea deciziilor aprobate în trimestrul IV al anului 2015.

         Decizia Consiliului raional nr. 1/5 din 26 februarie 2016 ”Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a învățămîntului pentru anii 2016-2020”- fost aprobat

Programul, document în vigoare care se implementează din momentul adoptării.

Programe similare au fost întocmite şi aprobate în toate instituţiile de învăţămînt din raion.

        Decizia Consiliului raional nr. 1/6 din 26 februarie 2016 „Cu privire la modificarea Programului de transport rutier Strășeni pentru perioada 2016-2023”- este executată prin  modificarea graficului de circulație a transportului de rută Strășeni-Romanești. Începînd cu data de  03.05.2016 transportul rutier circulă conform modificării.

         Decizia Consiliului raional nr. 1/7 din  26 februarie 2016 „Cu privire la aprobarea cadastrului funciar al raionului Strășeni conform situației de la 01 ianuarie 2016”-  este executată.

         Decizia Consiliului raional nr. 1/8 din   26  februarie  2016 „Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen și serviciul civil în martie-iulie 2016” – este în curs de executare.

În conformitate cu Legea RM 1245 din 18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”  art. 28, a Deciziei Consiliului raional Străşeni nr. 1/8 din 26.02.2016, începînd cu data de 14.03.2016 în CMT Străşeni şi-a început activitatea comisia medico-militară de încorporare.

Au fost chemaţi la comisia medico-militară pe CMT Străşeni 2312 recruţi,

S-au prezentat la moment 189 recruţi dintre care:

Inapţi pentru serviciul militar apţi necombatanţi la război – 17;

Inapţi pentru serviciul militar cu scoatere din evidenţa militară – 10;

Amînare pentru tratament – 6;

În rezervă cu 27 ani – 1;

Amînare ca judecaţi – 2;

Amînare conform stării familiale – 3;

Amînare pentru continuarea studiilor – 80;

Din diferite motive – 37;

Serviciul civil –8;

Sarcina de încorporare a CMT Străşeni a fost stabilită de 48 recruţi,

            Trupele Carabinieri – 21 recruți;

            Armata Națională – 27 recruți.

Rezultatele privind prezentarea recruților la comisia medico-militară  în primăvara –vara 2016 a raionului Străşeni:

 

Nr.

d/o

Primăria

Trebuie să prezinte la comisia medicală (persoane)

S-au prezentat la comisia medico-militară

Sarcina de

Încorporare

 (persoane)

 

Au primit ordin de chemare

 

1.   

Străşeni

490

23

13

6

2.   

Bucovăţ

36

 

1

 

3.   

Căpriana

75

2

2

 

4.   

Chirianca

28

 

1

 

5.   

Codreanca

71

4

2

2

6.   

Cojuşna

202

9

5

3

7.   

Dolna

25

2

1

 

8.   

Găleşti

89

2

2

2

9.   

Ghelăuza

35

7

1

2

10.  

Grebleşti

20

 

1

 

11.  

Lozova

184

3

5

 

12.  

Micăuţi

117

5

3

2

13.  

Micleuşeni

83

6

2

3

14.  

Negreşti

24

2

1

 

15.  

Oneşti

25

 

1

 

16.  

Pănăşeşti

60

2

2

1

17.  

Recea

66

3

2

1

18.  

Rădeni

102

4

3

3

19.  

Romăneşti

30

1

1

1

20.  

Roşcani

30

1

1

 

21.  

Scoreni

72

3

2

 

22.  

Sireţi

116

5

3

2

23.  

Tătăreşti

50

 

1

 

24.  

Ţigăneşti

34

1

1

 

25.  

Voinova

60

 

2

 

26.  

Vorniceni

113

13

3

3

27.  

Zubreşti

75

6

2

1

 

TOTAL

2312

104

64

32

   

       Decizia Consiliului raional nr. 1/9 din 26 februarie  2016 „Cu privire la privatizarea locuinței” – a fost executată prin repartizarea sub semnătură a deciziilor către beneficiari.

Decizia Consiliului raional nr. 1/10 din  26 februarie 2016 „Cu privire la  coordonarea devizelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor medicale fondate de Consiliul raional Strășeni”–  devizele au fost coordonate și prezentate de către instituțiile medicale autonome Companiei Naționale de Asigurări Medicale, și vor fi  în curs de executare pe parcursul întregului an bugetar.

Decizia Consiliului raional nr. 1/11 din  26 februarie 2016 „Cu privire la stabilirea coeficienților de multiplicare și a sporurilor la salariu, ajutorului material și a premiului pentru anul 2016 personalului de conducere din instituțiile medicale fondate de Consiliul raional Strășeni” – decizi este pusă în aplicare pentru o perioadă de 6 luni, urmînd a fi revizuiți coeficienții la următoarea ședință a Consiliului.

Decizia Consiliului raional nr. 1/12 din  26 februarie 2016 „Cu privire la instituirea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate și aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea acesteia” – a fost executată prin punerea în aplicare a deciziei prin constituirea Comisiei și monitorizarea faptului ca această entitate să funcționeze conform Regulamentului aprobat.

  Decizia Consiliului raional nr. 1/13 din  26 februarie 2016 „Cu privire la casarea bunurilor uzate” - a fost executată prin emiterea autorizației de casare și radierea din evidența contabilă a bunurilor enumerate.

Decizia Consiliului raional nr. 1/14 din 26 februarie 2016 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 4.7 din 26 august 2003” – a fost executată prin operarea modificărilor componența Comisiei respective.   

          Decizia Consiliului raional nr. 1/15 din  26 februarie 2016 „Cu privire la lichidarea Centrului de plasament temporar al copilului” – a fost executată prin plasarea copiilor în servicii alternative de tip familial; personalul a fost preavizat, instituția va fi lichidată începînd cu 03.05.2016.

           Decizia Consiliului raional nr. 1/16 din  26 februarie 2016 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.2/12 din 26 mai 2015” –  a fost executată prin operarea modificărilor în statele de personal.

      Decizia Consiliului raional nr. 1/17 din 26 februarie 2016 „Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate de bugetul raional  la reparații capitale”  - a fost executată prin  întocmirea actelor de transmitere. Direcţia învăţămînt a transmis cheltuielile în sumă de 149 700 lei  la SC „Prof Meşter” SRL pentru lucrările efectuate la cazangeria gimnaziului Micăuţi  şi 60 000 lei la SRL „Construct Grup” pentru lucrările efectuate la sistemul de canalizare la gimnaziul Pănăşeşti.

     Decizia Consiliului raional nr. 1/18 din 26 februarie 2016 „Cu privire la casarea bunurilor uzate”- a fost executată prin întocmirea autorizației de casare și radierea acestor bunuri din evidența contabilă, bunuri materiale uzate în sumă de 595 868,36 mii lei

Decizia Consiliului raional nr. 1/19 din  26 februarie 2016 „Cu privire la avansarea în trepte de  salarizare”-  a fost executată prin efectuarea modificărilor în evidența contabilă și înregistrarea modificărilor operate în dosarul personal al persoanelor vizate.

      Decizia Consiliului raional nr. 1/20  din 26 februarie 2016 ”Cu privire la prelungirea activității în funcția publică de conducere” – executată prin înregistrarea actului dat în contabilitate și includerea lui în dosarul personal.

Decizia Consiliului raional nr. 1/21 din 26 februarie 2016 „Cu privire la casarea bunurilor uzate” – a fost executată prin întocmirea autorizației de casare și radierea bunurilor date din evidența contabilă.

Decizia Consiliului raional nr. 1/22 din  26 februarie 2016 „Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate prin alocații de la bugetul raional la reparații capitale” – a fost executată prin întocmirea actelor contabile corespunzătoare.

Decizia Consiliului raional nr.1/23 din 26 februarie 2016 „Cu privire la aprobarea Programului de  activitate al Consiliului raional Strășeni pentru trimestrul II al anului 2016” – este în curs de executare.

         Decizia Consiliului raional nr. 1/24 din 26 februarie 2016 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională” –  a fost executată prin alocarea a 1929,8 mii lei pentru achiziţionarea serviciilor de transportare a elevilor la şcolile de circumscripţie.         

         Decizia Consiliului raional nr.1/25 din 26 februarie 2016 ”Cu privire la acordarea suportului social tinerilor specialiști” – a fost executată prin alocarea tinerilor specialişti cîte 200 lei lunar ca stimulare pentru începutul activităţii didactice  în sistemul educațional.

         Decizia Consiliului raional nr. 1/26 din 26 februarie 2016 ”Cu privire la Regulamentul privind aprobarea numărului-limită al autoturismelor, limitei de parcurs, numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, utilizate de către angajații subdiviziunilor Consiliului raional la îndeplinirea atribuțiilor funcției ”- a fost executată înmînarea Deciziei persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul Consiliului raional  și stabilirea limitei de cheltuieli pentru telefoanele de serviciu.

       Decizia Consiliului raional nr.1/27 din 26 februarie  2016 ”Cu privire la rectificarea bugetului raional”- a fost  executată parțial, cu excepția următoarelor puncte:

-  pct.3 „ Se alocă 60,0 mii lei Aparatului preşedintelui, din contul mijloacelor planificate în bugetul raional pe anul 2016 la compartimentul „Ocrotirea sănătăţii”, pentru investigarea radiologică la flurograful mobil a persoanelor social vulnerabile din localităţile raionului” din cauza neprestării serviciilor.

                         

- pct.4 „Se alocă 115,5 mii lei Aparatului preşedintelui, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015, pentru elaborarea Programului strategic de dezvoltare social-economică a raionului pentru anii 2016-2020” din cauza nefinalizării elaborării planului.

 

- pct.6 „Se alocă 237,0 mii lei Aparatului preşedintelui, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015 pentru finisarea lucrărilor de construcţie a terenului sportiv de minifotbal la Liceul Teoretic ”M. Eminescu”” din cauza neefectuării lucrărilor.

 

- pct.8 „Se alocă 4,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015 pentru procurarea materialului de protecţie şi a dezinfectanţilor care vor fi utilizaţi în zonele de protecţie şi restricţie a rabiei” din motiv că nu s-a solicitat finanţare.

 

- pct. 12 „Se alocă 120,0 mii lei Primăriei Pănăşeşti, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015, pentru conectarea Gimnaziului Pănăşeşti la ministaţia de epurare a apelor uzate” din cauza neefectuării lucrărilor.

 

        Decizia Consiliului raional nr. 1/28 din 26 februarie 2016 ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă” – a fost executată integral prin alocarea sumelor corespunzătoare solicitanților.

      Decizia Consiliului raional nr. 1/29 din 26 februarie 2016 ”Cu privire la transmiterea în gestiune a bunurilor și constituirea Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret”- a fost executată.

     Decizia Consiliului raional nr. 1/30 din 26 februarie 2016 ”Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate publică a unității administrativ-teritoriale de nivelul doi, a listei lucrărilor și serviciilor de interes public local propuse pentru parteneriat public-privat”  este în curs de executare. La moment este în curs de elaborare Studiul de fezabilitate pentru monitorizarea video a traficului rutier.

      

 

Rodica Jereghi,

şef al Secţiei administraţie publică               

 

                                                                                                                                             Proiect

DECIZIE nr. 2/4

din 20 mai 2016

 

 

Cu privire la coordonarea Regulamentului  Instituţiei

Medico - Sanitare Publice Spitalul raional Străşeni

 

     În conformitate cu prevederile Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 cu privire la administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,  Legii nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, Hotărîrii Guvernului nr.1471 din 24 decembrie 2007 ”Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017”, Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.76 din 04 februarie 2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului - Cadru al Instituţiei Medico - Sanitare Publice Spitalul Municipal/Clinic,Municipal/Raional”, Consiliul raional Străşeni DECIDE:

 

1. Se coordonează Regulamentul Instituţiei Medico - Sanitare Publice Spitalul raional Străşeni.

          2. Se abrogă punctul 1 din Decizia nr.7/5 din 29 decembrie 2010 „Cu privire la coordonarea Regulamentului Instituţiei Medico - Sanitare Publice Spitalul raional Străşeni”.

          3. Se abrogă  Decizia nr.2/22 din 30 mai 2012 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.7/5 din 29 decembrie 2010”.

          4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (M. Popa).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                          ____________________                

 

Contrasemnat:

 

Secretar al Consiliului raional,                                                  Nina  RUSU

 

 

 

VIZAT:

 

Vicepreşedinte  al raionului                          E. Harcenco

 

Serviciul juridic                                            I. Malic

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

La proiectul de decizie „Cu privire la coordonarea Regulamentului Instituţiei

Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Străşeni”

 

 

      Regulamentul Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Străşeni a fost elaborat în baza Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, art. 4, alin.(5) şi Ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.76 din 04 februarie 2015, care are ca scop accesul populaţiei la asistenţă medicală calitativă în cadrul sistemului de sănătate de nivel raional, îmbunătăţirea echităţii în utilizarea şi distribuirea serviciilor de asistenţă medicală de nivel secundar, precum şi întru îmbunătăţirea managementului instituţiilor medico-sanitare publice şi sporirea transparenţei în utilizarea surselor financiare destinate asistenţei medicale, optimizării şi raţionalizării asistenţei medicale.

      Proiectul de decizie se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

 

Ion Malic,

Şef al Serviciului juridic

 

Proiect

DECIZIE nr.  2/5

                                                                                                  din  20 mai 2016

 

Cu privire la casarea bunurilor uzate

 

         În temeiul art.43, alin.(1), lit. c) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare,  art.8 al Legii nr. 523-XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, pct. 8 al Hotărîrii Guvernului nr.500 din 12 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, procesul-verbal privind casarea bunurilor uzate, Consiliul raional Străşeni DECIDE:

 

     1.  Se autorizează casarea bunurilor  uzate aflate în gestiunea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Străşeni, conform  anexei.

     2.  Se pune în sarcina, conducătorului  și contabilului-șef  al Instituției Medico –Sanitare Publice Centrul de Sănătate  Strășeni  efectuarea modificărilor respective în evidența contabilă, conform legislației în vigoare și actului de casare.

     3.  Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii vicepreședintelui raionului (E. Harcenco).

 

 

Preşedinte al şedinţei

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                                  Nina RUSU

 

 

Vizat:

Vicepreședinte al raionului                             E. Harcenco

Serviciul  juridic                                              I. Malic

                                                                          

                                                                                                                                                                                   Anexă

                                                                                                                                                 la Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                                                                                         nr. 2/5 din 20  mai 2016

 

Lista bunurilor uzate supuse casării aflate în gestiunea  Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Străşeni

 

Nr.d/o

Denumirea sau marcarea mijlocului fix

Nr.de inventar sau de stat

Data punerii în funcțiune

Valoarea  de intrare,lei

Valoarea probabilă rămasă la expirarea duratei utile de funcționare, lei

Codul de clasificare

Durata de funcționare utilă(norma anuală de uzură) ani (% an )

Uzura, calculată

Note

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Lampa bactericida

0137000027

14.06.02

1061

---

4732

10

7

87,2%

--

2

Stetoscop ultrasonor

013700276

06.10.04

11130

---

4722

10

15

85,3%

--

3

Cîntar Gamma MD 6141

0137000019

08.05.08

3500

---

843210

5

20

39,1%

--

4

Cîntar Gamma MD 6141

01370000018

08.05.08

3500

---

843210

5

20

39,1%

--

5

Cîntar Gamma MD 6141

01370000015

08.05.08

3500

---

842310

5

20

39,1%

--

6

Set de tonometre oculare

013700032

14.06.02

1961

---

4738

7,5

15

85,8%

--

 

7

Set de tonometre oculare

0137000002

14.06.02

1821

---

4738

7,5

15

87,2%

--

8

Set de tonometre oculare

0137000003

14.06.02

1821

---

4783

7,5

15

87,2%

--

9

Set de tonometre oculare

0137000004

14.06.02

1820

---

4738

7,5

15

87,2%

--

10

Analizator biochimic Stat fax 4500

013700827

29.12.09

33864

---

9027

16,6

6

100%

--

11

Microscop optic

013800092

06.10.04

2000

---

4736

9,1

10

84%

--

12

Pupinela GP 20

013100911

14.03.80

3410

---

9027

7

14

100%

--

13

Personal computer Intel

013800831

31.12.09

6432

---

148471

33,33

3

100%

--

14

Lampa bactericida

013700190

12.03.02

1388

---

4732

8

10

86,1%

--

15

Lampa bactericida

013700208

16.11.02

1061

---

4732

7,4

10

87,1%

--

16

Computator

013800216

11.11.03

12426

148471

12,5

8

100%

--

17

Computator

013800217

12.11.03

12426

148471

12,5

8

100%

--

18

Computator

0138000003

15.11.02

8390

148471

12,5

8

100%

--

19

Computator

013800042

15.11.02

11046

148471

12,5

8

100%

--

20

Computator

013800769

04.07.03

8526

148471

12,5

8

100%

--

21

Xerox Copier

013800220

17.11.03

12830

4600

12,5

8

100%

--

22

Frigider Pamir 5

013000096

27.08.79

1550

4402

18

6

100%

--

23

Frigider Apseron

0130000087

26.02.81

1625

4402

18

6

100%

--

24

Frigider Apseron

013000100

09.06.83

1550

4402

18

6

100%

--

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie ”Cu privire la casarea

bunurilor uzate”

 

 

         Pe parcursul ultimilor doi ani în IMSP CS Strășeni s-au acumulat un șir de dispozitive medicale cu o uzură de la 37% pînă la 100 %, care practic nu pot fi folosite în continuare pentru prestarea serviciilor medicale populației. Uzura mică pentru 4 dispozitive medicale și necesitatea de casare vin din imposibilitatea de a fi reparate. În conformitate cu ordinul intern nr.15 din 30.09.2015 cu privire la instituirea comisiei de inventariere s-a determinat imposibilitatea funcționării echipamentului medical stipulat în Registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (se anexează). În temeiul art.43, alin.(1), lit. c) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art.8 al Legii nr.523-XV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu art.8 al Hotărîrii Guvernului nr.500 din 12.05.1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe” și reieșind din cele menționate IMSP Centrul de Sănătate Strășeni solicită casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe.

 

 

Andrei Iațîșin

Șef  al  IMSP CS Strășeni                                                                                   

 

Proiect

DECIZIE nr. 2/ 6

din  20  mai  2016

 

Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare                             

 

       În temeiul art.43 alin.(1) lit. t) şi alin.(2), art. 46 ale Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,  cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, Legii nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecția copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, Hotărîrii Guvernului nr. 270 din 08 aprilie 2014 ”Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului”,  Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se aprobă Acordul de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni, Centrul național de prevenire a abuzului față de copii și Centrul de informare și documentare privind drepturile copilului, conform anexei

 

2. Se deleagă Preşedintelui raionului, domnul Mihail Popa, dreptul de a semna Acordul de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni, Centrul național de prevenire a abuzului față de copii și Centrul de informare și documentare privind drepturile copilului menţionat în pct. 1 al prezentei decizii.

 

5. Se desemnează, șeful interimar al Direcției asistenţă socială şi protecţie a familiei (N. Olevschi), responsabil pentru implementarea prezentului Acord de colaborare.

 

6. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreședintelui raionului (E. Harcenco).

 

Preşedinte al şedinţei

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                      Nina RUSU

 

 

 

      VIZAT:

      Vicepreședinte al raionului,                                       E. Harcenco

      Șef interimar al Direcției asistență

      socială și protecție a familiei,                                    N. Olevschi 

      Serviciul juridic                                                          I. Malic

 

 

                                                                                        Anexă

                                                                                            la Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                                  nr. 2/6 din 20 mai 2016

 

ACORD DE COLABORARE

 

PREAMBUL

 

PĂRŢILE semnatare:

Consiliul raional Strășeni

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC),

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC),

 

Recunoscând necesitatea unificării şi coordonării eforturilor în vederea protecţiei copiilor, respectării drepturilor fundamentale ale acestora, prevenirii şi combaterii tuturor formelor de violenţă faţă de copii, şi asigurării supremaţiei legii;

 

Pornind de la responsabilităţile şi obligaţiile Republicii Moldova în domeniul drepturilor copilului, pe care şi le-a asumat prin apartenenţa la diverse organisme internaţionale precum Organizaţia Naţiunilor Unite şi Consiliul Europei;

 

Reieşind din faptul că Republica Moldova este parte la multe tratate internaţionale în domeniul protecţiei drepturilor copilului în general şi în particular, în domeniul protecţiei copilului de orice formă de abuz şi exploatare, ce conţin norme imperative pentru autorităţile şi instituţiile statului;

 

În baza Legii nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, precum și a Hotărârii de Guvern nr. 270 din 8 aprilie 2014 cu privire la aprobarea instrucțiunilor privind mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării și traficului;

 

Bazându-se pe relaţiile de parteneriat care s-au stabilit în virtutea scopurilor şi intereselor comune, Părţile au convenit asupra semnării unui ACORD DE colaborare.

 

I. CONTEXTUL

     Copiii, care reprezintă 21% din populaţia Republica Moldova, sunt cei mai vulnerabili şi sensibili la procesele ce au loc în societate. Sărăcia, lipsa locurilor de muncă, insuficienţa serviciilor comunitare pentru familii cu copii care să răspundă necesităţilor acestora, incidenţa crescută a cazurilor de violenţa faţă de copii, neglijare, exploatare prin muncă sau în scopuri sexuale, vagabondajul copiilor – sunt probleme care afectează sănătatea şi dezvoltarea copiilor în Republica Moldova şi care necesită răspunsuri multidisciplinare, complexe şi prompte.

 

     În acest context, instituirea prin lege a mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării, traficului (în continuare mecanism intersectorial de cooperare) introduce o abordare sistemică de prevenire a violenţei faţă de copii atât la nivelul fiecărui sector, cât şi în dimensiune intersectorială, stabileşte un sistem comprehensiv de evidenţă a cazurilor de violenţă faţă de copii, consolidează capacitatea şi intensifică gradual colaborarea interdisciplinară şi intersectorială a autorităţilor şi instituţiilor publice cu competenţe în domeniul protecţiei copilului la toate etapele de asistenţă a cazurilor de violenţă, neglijare, exploatare și trafic al copiilor.

 

     În virtutea modificărilor introduse recent în legislația Republicii Moldova, rolul și atribuțiile autorităților publice locale în consolidarea sistemului de protecție a copilului împotriva abuzului au crescut esențial, intervenția promptă și eficientă a autorităților publice locale fiind primordială atât pentru prevenirea violenței față de copii, cât și pentru acordarea asistenței și suportului necesar copilului victimă.

II. SCOPUL ŞI OBIECTUL

      Scopul acestui Acord de colaborare constă în asigurarea cooperării între autorităţile/instituţiile relevante în vederea protecției copilului împotriva abuzului, neglijării exploatării și traficului printr-un sistem de protecţie consolidat şi funcţional, inclusiv prin implementarea corectă și eficientă a mecanismului intersectorial de cooperare.

       Obiectul prezentului Acord de colaborare îl constituie organizarea acţiunilor coordonate şi a unei colaborări eficiente multidisciplinare şi inter-instituţionale, cu implicarea Consiliului Raional Strășeni, Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii și Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului în limitele atribuţiilor şi competenţelor fiecărei părţi, întru îmbunătăţirea sistemului de protecţie a copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, abuzului, exploatării, neglijării și traficului.

 

III. Cadrul de cooperare

      Pentru atingerea scopului prezentului Acord, Părţile vor coopera, pentru realizarea următoarelor activităţi:

i)        Implementarea corectă și eficientă a mecanismului intersectorial de cooperare (Hotărîrea Guvernului nr. 270 din 8 aprilie 2014) în Raionul Strășeni;

ii)      Monitorizarea implementării mecanismului intersectorial de cooperare;

iii)    Evaluarea oportunității creării serviciului regional specializat în protecția copiilor victime;

iv)    Instruirea şi supervizarea specialiştilor din domeniul educaţiei, sănătăţii, ordinii publice şi protecţiei sociale în implementarea mecanismului intersectorial de cooperare;

v)      Asigurarea asistenţei necesare pentru reabilitarea şi reintegrarea socială şi familială a copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării, traficului identificaţi în procesul de aplicare a mecanismului intersectorial de cooperare;

vi)    Desfăşurarea activităţilor de informare şi sensibilizare a specialiştilor/opiniei publice în domeniul prevenirii, identificării şi referirii cazurilor de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al copiilor;

vii)  Realizarea schimbului de experienţă şi bune practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei, neglijării, exploatării şi traficului copilului.

 

IV. Responsabilităţile PĂRŢILOR

 

         Consiliul Raional Strășeni îşi asumă următoarele responsabilităţi:

 

1.      Să asigure implementarea corectă și eficientă a mecanismului intersectorial de cooperare în toate localităţile raionului Strășeni;

2.      Să monitorizeze implementarea mecanismului intersectorial de cooperare;

3.      Să examineze oportunitatea creării serviciului regional specializat în protecția copiilor victime;

4.      Să asigure aplicarea instrumentelor de identificare, referire/sesizare, monitorizare, prevenire şi asistenţă a cazurilor copiilor victime şi potenţiale victime ale abuzului, neglijării, exploatării și traficului;

5.      Să asigure organizarea activităţi de instruire (invitarea participanților, oferirea sălilor)  a personalului implicat în domeniul identificării, referirii/sesizării, monitorizării, prevenirii şi asistenţei multidisciplinare a copiilor în situaţii de risc;

6.      Să contribuie la dezvoltarea parteneriatului social cu subdiviziunile subordonate, în vederea realizării prevederilor prezentului ACORD  şi să faciliteze colaborarea, schimbul de informaţii şi practici bune între comunităţile raionului;

7.      Să participe la/să inițieze acţiuni de prevenire şi sensibilizare a societăţii privind violenţa, neglijarea şi exploatarea copilului;

8.      Să analizeze rezultatele aplicării mecanismului intersectorial de cooperare şi să le examineze la şedinţele de lucru a Direcției asistență socială și protecție a familiei.

 

                 

                         CNPAC și CIDDC îşi asumă următoarele responsabilităţi:

 

1.      Să ofere consultanţă şi asistenţă în aplicarea corectă și eficientă a mecanismului intersectorial de cooperare în localităţile raionului Strășeni;

2.      Să organizeze activităţi de dezvoltare a capacităţilor personalului implicat în domeniul asistenţei multidisciplinare a copiilor în situaţii de risc, în baza mecanismului intersectorial de cooperare, prin instruire, supervizare, asistenţă şi punerea la dispoziţie a materialelor metodologice;

3.      Să ofere suport metodologic în monitorizarea implementării mecanismului intersectorial de colaborare;

4.      Să ofere asistență informativă la examinarea oportunității creării serviciului regional specializat în protecția copiilor victime;

5.      Să ofere asistenţă, inclusiv materiale informaţionale/promoţionale, în desfăşurarea activităţilor de informare şi sensibilizare a comunităţilor în problema protecţiei copilului;

6.      Să faciliteze schimbul şi diseminarea de informaţii şi bune practici identificate în raionul Strășeni la scară naţională.

7.      Să diversifice și să consolideze modele de participare a copiilor în școală și comunitate, care să împuternicească copiii să-și exprime vocea pe subiectele care îi interesează;

8.      Să îmbunătățească accesul la informație pentru părinți, copii și membrii comunității referitor la drepturile copilului, în special dreptul la protecție de abuz și dreptul la participare.

9.      Să facă generalizarea şi sistematizarea experienţei acumulate prin implementarea acestui proiect şi să elaboreze recomandări privind extinderea practicilor bune la scară naţională.

 

V. Dispozitii finale

 

1.      Prezentul ACORD îşi produce efectele din data semnării și este valabil pînă la data de 31 mai 2018.

2.      Fiecare parte va desemna în termen de 6 zile o persoană responsabilă pentru implementarea prezentului ACORD, informând toate părţile.

3.      Prezentul ACORD se întocmeşte în 2 exemplare originale.

 

VI. PĂRŢILE SEMNATARE

 

Consiliul Raional Strășeni

 

 

 

or. Strășeni, str. Mihai Eminescu 28

Tel.  0237-2-36-30

Fax. 0237-2-26-50

 

 

Mihail Popa, Preşedinte

 

_______________________

L.Ș

 

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului

 

 

or. Chişinău, str. Eugen Coca 15

Tel. 022-74-78-13

Fax. 022-71-65- 98

 

 

Cezar GAVRILIUC, Președinte

 

______________________________

L.Ș

 

Centrul Naţional de Prevenire

a Abuzului faţă de Copii

 

 

or. Chişinău, str. Calea Ieşilor 61/2

Tel. 022-74-83-78

Fax. 022-59-27-48

 

 

Daniela SÎMBOTEANU, Preşedinte

 

_______________________________

L.Ș

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

or. Strășeni                                                                               ______________    data semnării

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie ”Cu privire la  aprobarea Acordului de colaborare”

 

      În baza Legii nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, precum și a Hotărârii de Guvern nr. 270 din 8 aprilie 2014 ,,Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării și traficului”, avînd drept scop necesitatea unificării și coordonării eforturilor în vederea protecției copiilor, respectării drepturilor fundamentale ale acestora, prevenirii şi combaterii tuturor formelor de violenţă faţă de copii şi asigurării supremaţiei legii. Reieşind din faptul că Republica Moldova este parte la multe tratate internaţionale în domeniul protecţiei drepturilor copilului în general şi în particular, în domeniul protecţiei copilului de orice formă de abuz şi exploatare, ce conţin norme imperative pentru autorităţile şi instituţiile statului.

      Scopul acestui  Acord de colaborare constă în asigurarea cooperării între Consiliul raional, Direcția asistență socială și protecție a familiei și a asociațiile obștești  respective în vederea protecției copilului împotriva abuzului, neglijării exploatării și traficului printr-un sistem de protecţie consolidat şi funcţional, inclusiv prin implementarea corectă și eficientă a mecanismului intersectorial de cooperare.

Obiectul prezentului Acord îl constituie organizarea acţiunilor coordonate şi a unei colaborări eficiente multidisciplinare şi inter-instituţionale, cu implicarea Consiliului raional Strășeni, Centrului naţional de prevenire a abuzului faţă de copii și Centrul de informare și documentare privind drepturile copilului în limitele atribuţiilor şi competenţelor fiecărei părţi, întru îmbunătăţirea sistemului de protecţie a copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, abuzului, exploatării, neglijării și traficului.

          Proiectul de decizie se prezintă Comisiei consultative de specialitate pentru avizare și  Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință.

 

              

Natalia Olevschi,

șef interimar al Direcției asistență

 socială și protecție a familiei

 

Proiect

DECIZIE nr. 2/ 8

   din  20  mai  2016

 

 

Cu privire la  modificarea Deciziei Consiliului raional

nr. 10/23 din 30 noiembrie 2011

 

      În conformitate cu prevederile art. 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr. 155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice cu modificările ulterioare, art. 13 al Legii nr. 317-XV  din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

  1. Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 10/23 din 30 noiembrie 2011 “Cu privire la organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Străşeni”, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

-  În Anexa nr.3 „Statele de personal ale Aparatului președintelui raionului”

       După poziția 7 se   include  poziția 8 cu următorul conținut: 

Auditor intern principal

1

1

 

Poziția ” Total Aparatul președintelui raionului” va avea următorul conținut:

 

Total Aparatul președintelui raionului

20

15

 

             -   Anexa nr. 5 ”Statele de personal ale Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului”

   în titlul ”Secția agricultură”

   Poziția  

Specialist superior

2

2

 

    Se substituie cu poziția

Specialist superior

1

1

 

   Poziția ”Total Secție” va avea următorul conținut:

 

Total Secție

4

4

 

 

    Poziția ” Total Direcție” va avea următorul conținut:

 

Total direcție

12

12

 

 

  2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful  Direcţiei finanţe (V. Manoli), şeful Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului (N. Sîrbu).

  3. Prezenta decizie întră în vigoare la data adoptării.

  4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                          

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                  Nina  RUSU

 

VIZAT:

Direcția finanțe                                                                                            V. Manoli

Direcția agricultură dezvoltare economică și a teritoriului                          N. Sîrbu

Serviciul juridic                                                                                            I. Malic

 

Notă informativă

 la proiectul de decizie  „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.10/23 din 30 noiembrie 2011”

 

     În Legea nr. 229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar unic intern se  definesc noțiunile de: ”audit intern – activitate independentă şi obiectivă care le oferă managerilor asigurare şi consultanţă, desfăşurată pentru a îmbunătăţi activitatea entităţii publice. Aceasta are menirea să ajute entitatea publică în atingerea obiectivelor sale, evaluînd printr-o abordare sistematică şi metodică sistemul de management financiar şi control şi oferind recomandări pentru consolidarea eficacităţii acestuia;

unitate de audit intern – subdiviziune organizaţională, funcţional independentă, din cadrul entităţii publice abilitată să efectueze auditul intern.

În articolul 19 al Legii precitate se stipulează că ” (1) Managerul entităţii publice organizează funcţia de audit intern instituind o unitate de audit intern în structura organizaţională a entităţii publice, dacă aceasta este organ central de specialitate al administraţiei publice sau autoritate a administraţiei publice locale de nivelul doi.

(2) Entităţile publice care nu cad sub incidenţa alin.(1) au dreptul să-şi creeze unitate de audit intern conform prevederilor alin.(4), (5) şi (6).

(3) Entităţile publice subordonate autorităţii administraţiei publice centrale sau locale au dreptul să-şi creeze unitate de audit intern cu acordul organului ierarhic superior, conform prevederilor alin.(4), (5) şi (6).

(4) Unitatea de audit intern se instituie în subordinea directă a managerului entităţii publice şi îi raportează în mod direct acestuia.

(5) Unitatea de audit intern se creează în limita statelor de personal al entităţii publice”.

     În scopul instituirii unității de audit intern se propune modificarea anexelor 3,5  a Deciziei Consiliului raional nr. 10/23 din 30 noiembrie 2011 “Cu privire la organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Străşeni prin excluderea  unei unități din statele de personal ale  Secției agricultură din cadrul Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului și includerea unei unități  în  statele de personal ale Aparatul președintelui raionului, astfel instituind unitatea de auditor intern principal.

    Proiectul de decizie se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare și Consiliului pentru adoptare în ședință

 

Vera   Manoli,

șef al Direcţiei finanţe                                               

 

                                                                                                   DECIZIE nr. 2/9

                                                                                                 din  20  mai  2016

 

Cu privire la  modificarea Deciziei Consiliului raional

 nr. 5/38 din 09 decembrie 2008

 

       În conformitate cu prevederile art. 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr. 768-XIV din 02 februarie  2000  privind statutul alesului local, cu modificările ulterioare,  art. 13 al Legii nr. 317-XV  din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu modificările ulterioare,  Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 5/38 din 09 decembrie 2008 ”Cu privire la stabilirea indemnizației aleșilor locali”, după cum urmează:

-  În punctul 1 cuvintele  ”39 salarii minime” se substituie cu cuvintele ” 700 lei”

     2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful  Direcţiei finanţe (V. Manoli), contabilul-șef al Aparatului președintelui raionului.

    4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                          

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                  Nina  RUSU

 

 

VIZAT:

 

Direcția finanțe                              V. Manoli

Serviciul juridic                              I. Malic

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de  decizie „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 5/38 din 09 decembrie 2008”

 

 

           Prin Legea nr 22 din 04 martie 2016 a for modificat alineatul (3) din    articolul 24 al   Legii nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, cu modificările ulterioare, prin care  cuvintele „în mărime de cel puţin 2 salarii minime”  au fost  substituie cu cuvintele „în mărimea stabilită de către consiliul respectiv”.

          Avînd în vedere cele expuse,  este necesar  de a modifica  Decizia Consiliului raional nr.5/38 din 09 decembrie 2008 ”Cu privire la stabilirea indemnizației aleșilor locali”  prin care s-a stabilit acordarea indemnizației aleșilor locali pentru fiecare zi de participare la ședința Consiliului în mărime de 39 salarii minime. Se propune  substituirea  cuvintelor ”39 salarii minime” cu cuvintele ” 700 lei” (700 lei este echivalentul a  39 salarii minime (18 lei x 39 = 702 lei).

        În conformitate cu prevederile legale a fost elaborat prezentul proiect de decizie.

         Proiectul  se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi aprobare în şedinţă.

 

 

 

Nina Rusu,

Secretar al Consiliului raional

Proiect

DECIZIE nr. 2/ 10

      din   20 mai   2016      

                                                                                    

Cu privire la reglementarea

acordării   premiilor  unice

persoanelor de demnitate publică

 

    În conformitate cu prevederile art. 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare,  art. 8  al Legii nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, cu modificările ulterioare,  Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se acceptă acordarea premiilor unice cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale și a zilelor de sărbătoare nelucrătoare, persoanelor de demnitate publică (președintele raionului, vicepreședinții raionului), din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii, alocate pe anul respectiv, în ordinea prevăzută angajaților Aparatului președintelui raionului, subdiviziunilor Consiliului raional.

 

    2. Mărimea premiului nu va depăși salariul de funcție al salariatului premiat.

 

     3. Se pune în sarcina contabilului-șef al aparatului președintelui raionului  executarea prevederilor prezentei decizii.

 

    4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei economico-financiare.

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                               

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

VIZAT:   

 

Direcția finanțe                                     V. Manoli

Serviciul juridic                                  I. Malic

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de  decizie „Cu privire la reglementarea acordării premiilor unice persoanelor de demnitate publică”

 

 

         În temeiul  Legii nr. 355 din 23 decembrie 2005,  cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar,  cu modificările ulterioare, persoanele care dețin funcții  de demnitate publică  pot  beneficia de premii cu prilejul  jubileelor, sărbătorilor profesionale și al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii, alocate pe anul respectiv.  Art. 8 (21)  al legii menționate  prevede că  ” Mărimea premiilor cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care deţin funcţii de demnitate publică din cadrul administraţiei publice locale se stabileşte prin decizie a autorităţii locale deliberative.” 

          Avînd în vedere cele expuse,  a fost elaborat prezentul proiect de decizie, care   se propune comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi aprobare în şedinţă.

 

 

Galina Sîrbu,

specialist principal (cu atribuții ale contabilului-șef),

Aparatul președintelui raionului

 

 

Proiect

                                                                          DECIZIE  nr. 2/11

                                                                          din 20 mai 2016                  

  

Cu privire la aprobarea Regulamentului

privind  constituirea și funcţionarea

Consiliului raional Străşeni

 

         În temeiul art. 43 (1), lit. o) al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare,  Legii nr. 457-XV din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se aprobă Regulamentul privind constituirea și funcţionarea Consiliului raional Străşeni, conform anexei.

 

    2. Consilierii, comisiile consultative de specialitate, secretarul consiliului, președintele raionului, vicepreședinții raionului,  șefii direcțiilor, secțiilor, serviciilor din subordinea Consiliului raional să respecte prevederile prezentului Regulament.

 

     3. Se abrogă Decizia Consiliului raional Strășeni nr. 3/10 din 16 august 2007 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcționarea Consiliului raional Strășeni”.

 

     3. Secretarul Consiliului raional  va aduce la cunoştinţă publică prezenta decizie.

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                    Nina Rusu

 

 

VIZAT:

 

Serviciul juridic                         I. Malic

 

 

                                                                                               Anexă la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                               nr. 2/11  din  20  mai  2016

 

 

 

REGULAMENTUL

PRIVIND CONSTITUIREA și  FUNCŢIONAREA CONSILIULUI RAIONAL STRĂŞENI

 

 

Capitolul 1. DISPOZIŢII GENERALE

 

     1. Consiliul raional Strășeni este o autoritate reprezentativă și deliberativă a populației raionului Strășeni, aleasă în vederea soluționării problemelor de interes local, care coordonează activitatea consiliilor sătești și orășenești în vederea realizării serviciilor de interes raional.

    

     2. Administrația publică locală a raionului Strășeni se realizează de către Consiliul raional Strășeni (în continuare – Consiliu) ca autoritate deliberativă și de către președintele raionului ca autoritate executivă.

 

     3. Organizarea și funcționarea Consiliului raional  se reglementează în modul corespunzător de prevederile Legii privind administrația publică locală, Legii privind descentralizarea administrativă, precum și de prescripțiile  Legii pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale.

     4. Consiliul  este compus   din 33 de consilieri aleși  în condițiile Codului electoral. Numărul de consilieri este stabilit în conformitate cu stipulările Legii privind administrația publică locală.

     5. Consiliul  are drept de inițiativă și decide, în condițiile legii, asupra tuturor problemelor de interes local, cu excepția celor care țin de competența altor autorități publice.

 

 

                                                             Capitolul 2. CONSTITUIREA CONSILIULUI

                                                    MODUL DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI RAIONAL

     

     6. Consiliul  este legal constituit dacă sunt validate  mandatele a cel puțin două treimi din numărul de consilieri.

 

     7. Consiliul  se întruneşte în  şedinţa de constituire în termen de 20 de zile calendaristice de la data validării mandatelor de consilier. Consilierii raionali se convoacă în  ședința de constituire prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.

 

      8. Şedinţa  Consiliului  este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu poate fi asigurată această majoritate, şedinţa se va ţine peste 3 zile calendaristice, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se va proceda la o nouă convocare, peste 3 zile calendaristice. La această nouă, a treia, convocare, şedinţa va fi deliberativă dacă se va asigura prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, Consiliul nu se va putea întruni nici la ultima convocare, el se consideră dizolvat de drept.

 

     9. Lucrările şedinţei de constituire sînt conduse de cel mai în vîrstă consilier dintre cei prezenţi la şedinţă, asistat de unul sau 2 dintre cei mai tineri consilieri dintre cei prezenţi, precum și de secretarul Consiliului. La  ședință participă și reprezentantul Comisiei Electorale Centrale sau al consiliului electoral de circumscripţie.

 

     10. La şedinţa de constituire se dezbat doar chestiunile incluse pe ordinea de zi referitoare la:

·         aducerea la cunoştinţă a hotărîrii privind atribuirea mandatelor de consilier şi înmînarea legitimaţiilor de consilier de către reprezentantul Comisiei Electorale Centrale sau al consiliului electoral de circumscripţie;

·         iniţierea constituirii fracţiunilor, a alianţelor, a blocurilor;

·         iniţierea constituirii comisiilor consultative de specialitate.

    

     11. La ședința de constituire secretarul Consiliului informează consilierii despre incompatibilitățile determinate. Consilierul care se află în unul din cazurile de incompatibilitate  prevăzute  de legislație  va demisiona din funcţia incompatibilă cu mandatul deţinut sau îşi va depune mandatul în termen de 30 de zile de la apariția incompatibilității. În cazul în care consilierul nu respectă prevederile privind încetarea incompatibilității, mandatul consilierului se ridică de către Comisia Electorală Centrală. Comisia Electorală Centrală inițiază procedura de ridicare a mandatului de consilier în caz de incompatibilitate a funcției doar la sesizarea comisiei de către persoanele interesate, cu prezentarea actelor confirmative în acest sens.

    

     12. După ședința de constituire, consilierii la o nouă convocare în ședință  formează fracţiuni, alianţe, blocuri. Fracţiunea constă din cel puţin 3 consilieri. Fracţiunile se constituie în bază de liste ale partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale. Constituirea fracţiunii se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea fracţiunii se transmit preşedintelui şedinţei, pentru a fi anexate la procesul-verbal al şedinţei Consiliului.

      Consilierii din partea partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracţiune, precum şi consilierii independenţi se pot reuni pentru a constitui o fracţiune sau se pot afilia altor fracţiuni.

       Fracţiunile constituite îşi aleg organele de conducere sau conducătorii.

       Alianţele şi blocurile se constituie din mai multe fracţiuni şi din consilierii independenţi, după constituirea fracţiunilor. Constituirea alianţelor şi blocurilor se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea alianţei sau blocului se anexează la procesul-verbal al şedinţei Consiliului în cadrul căreia este anunţată constituirea acestora.

     13. Fracțiunilor li se pun la dispoziție încăperi de lucru, birotică, articole de papetărie. Fiecare fracțiune este deservită de către un specialist al Aparatului președintelui raionului pentru acordarea asistenței tehnico-metodice.

     14.  După constituirea fracțiunilor, alianțelor, blocurilor Consiliul alege, din rîndul consilierilor, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, preşedintele raionului la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi în condiţiile Legii privind administraţia publică locală.

Preşedintele raionului este ales prin decizia Consiliului, prin vot deschis sau secret. 

 

     15. Consiliul  îl  poate elibera din funcție pe președintele raionului înainte de termen, în condiţiile legii,  cu votul a două treimi  din numărul consilierilor aleşi, la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi.

 

     16.  Consiliul alege vicepreşedintele (vicepreședinții) raionului  cu votul majorităţii consilierilor aleşi, conform procedurii prevăzute de Legea privind administrația publică locală.

      Candidatura pentru funcția de vicepreşedinte (vicepreședinți)  se propune de  către  președintele raionului după consultarea fracţiunilor. În funcția de vicepreședinte poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rîndul consilierilor.

   Vicepreşedintele (vicepreședinții) este ales prin decizia Consiliului, prin vot deschis sau secret. 

    

     17. Vicepreședintele raionului poate fi eliberat din funcție înainte de termen de către Consiliu,  cu votul majorității consilierilor aleși, la propunerea președintelui raionului sau a unei treimi din consilierii aleși.

 

     18.  Secretarul Consiliului raional este şi secretar al raionului. Candidatul la funcţia de secretar se va selecta pe bază de concurs. Persoana numită, în condiţiile prezentei legi, în funcţia de secretar trebuie să fie licenţiat al unei facultăţi (secţii) de drept sau de administraţie publică.

     Ocuparea funcției vacante de  secretar al  Consiliului raional se face prin concurs numai în cazul în care funcţia de secretar este vacantă. Vacanţa intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale secretarului în conformitate cu legislația muncii și Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

     Numirea în funcţie a învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei de secretar, organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare, se face la prima şedinţă a Consiliului raional, după anunţarea rezultatelor concursului.

.

     19. Secretarul  consiliului raional este funcționar public, se bucură de stabilitate în funcţie şi cade sub incidenţa Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

 

     20. Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului se face, în condiţiile legii, prin decizie a Consiliului.

    

     21. Șefii de subdiviziuni din subordinea Consiliului și conducătorii instituțiilor din subordine sînt numiți de Consiliu prin decizie, adoptată cu votul majorității consilierilor prezenți, din rîndurile persoanelor care au cîștigat concursul pentru ocuparea funcției vacante respective, organizat de comisia de concurs în conformitate cu legislația în vigoare. Vacanța intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu  în conformitate cu legislația muncii și Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

    22. În cazul respingerii candidaturii respective, comisia de concurs va organiza un nou concurs în conformitate cu legislația in vigoare.  

    23. Şefii serviciilor publice raionale, de întreprinderi municipale sînt desemnaţi de Consiliu, la propunerea Preşedintelui raionului.

    24. Destituirea din funcție a conducătorilor nominalizați in punctele 21 si 23 se face de către Consiliu, la propunerea președintelui raionului, sau a cel puțin a unei treimi din numărul consilierilor aleși, cu votul majorității consilierilor prezenți, în temeiurile si modul stabilite de legislație.

   25. Comisia de concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante și a comisie de concurs pentru ocuparea funcției de conducător de instituție se constituie în conformitate cu legislația în vigoare.

 

 

Capitolul  III. CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR CONSULTATIVE

DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI

     26. După constituire, Consiliul  formează comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate. Pentru examinarea unor chestiuni aparte sau pregătirea unor materiale pentru ședințele Consiliului, în baza unei decizii a Consiliului, pot fi instituite comisii provizorii. Domeniile de activitate pentru care se formează comisii de specialitate, denumirea acestora și numărul de membri, care întotdeauna trebuie să fie impar, se stabilesc de către Consiliu, în funcție de specificul și necesitățile raionului. Conform deciziei Consiliului, comisia poate fi formată pentru mai multe domenii de activitate. Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenți în fiecare comisie de specialitate se stabilește de către Consiliu, în funcție de ponderea acestora în cadrul Consiliului. Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracțiune, iar a consilierilor independenți - de către Consiliu, avîndu-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională și domeniul de activitate a comisiei.

     27. Comisiile de specialitate se formează pe întreaga durată de activitate a Consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilierii. Activitatea în cadrul comisiilor nu este remunerată.

     28. Comisiile de specialitate sînt structuri de lucru consultative ale Consiliului și au menirea să asigure eficiența activității acestuia. Comisiile de specialitate poartă răspundere în față Consiliului și sînt subordonate acestuia.

     29. Fiecare comisiei de specialitate  își alege prin vot deschi al majorității membrilor săi, președintele și secretarul său.

     30. Ședința comisiei de specialitate se convoacă de președintele acesteia, iar în absența lui - de secretarul comisiei. Ședințele se convoacă ori de cîte ori este necesar.  Ședința comisiei este deliberativă dacă la ea sînt prezenți majoritatea membrilor comisiei. Ședințele comisiei, de regula, sînt publice. La ședința comisiei pot fi prezenți, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestei comisii. Comisia poate invita să participe la ședințele sale specialiști din Aparatul președintelui raionului, direcții, secții, servicii, instituții și întreprinderi din subordinea Consiliului raional sau din afara acesteia. Comisia poate decide ca la unele dezbateri să fie prezente si alte persoane interesate. Membrii comisiei de specialitate sînt înștiințați despre ședința acesteia de către secretarul comisiei, cu asistența secretarului Consiliului.

     31. În exercitarea atribuțiilor, comisia de specialitate adoptă decizii cu votul deschis al majorității membrilor săi.

    32. Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru Consiliu  și conținutul acestora poate avea următoarele variante:

 • se aprobă avizul pozitiv la proiectul de decizie examinat și se propune Consiliului să adopte decizia respectivă;
 • se aprobă avizul pozitiv la proiectul de decizie examinat și se propune Consiliului să adopte decizia respectivă ținîndu-se cont de amendamentele anexate;
 • se aprobă avizul negativ la proiectul de decizie examinat și se propune Consiliului să respingă proiectul înaintat. În acest caz, comisia va enumera consecințele nefavorabile ce pot urma după aprobarea deciziei respective.

     În caz de necesitate, unele proiecte de decizii pot fi examinate în cadrul unei ședințe comune a cîtorva comisii consultative, pentru eliminarea divergențelor existente.

     33. Comisia de specialitate are următoarele atribuții principale:

 • identifică și examinează probleme din domeniul ei de activitate care necesită soluționare de către  Consiliu;
 • analizează proiectele de decizii ale Consiliului și prognozează consecințele realizării acestora;
 • întocmește avize, în conformitate cu prevederile pct. 32, asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă Consiliului;
 • se pronunță asupra altor chestiuni remise spre avizare de către Consiliu;

 Comisia de specialitate îndeplinește și alte atribuții sau însărcinări date prin decizie a Consiliului.

     34. Președintele comisiei de specialitate exercita următoarele atribuții principale:

 • reprezintă comisia în raporturile cu Consiliul și  cu celelalte comisii;
 • convoacă și conduce ședințele acesteia;
 • întocmește lista persoanelor care urmează a fi invitate în ședință;
 • participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanță pentru comisia pe care o conduce;
 • organizează votarea și anunță rezultatul acesteia în cadrul comisiei;
 • susține în ședințele Consiliului avizele formulate de comisie.

Președintele comisiei exercită și alte atribuții referitoare la asigurarea organizatorică a activității comisiei, stabilite de Consiliu.

     35. Secretarul comisiei specializate exercită următoarele atribuții principale:

 • asistă președintele la organizarea ședințelor comisiei;
 • face apelul nominal și ține evidenta prezenței la ședințe a membrilor comisiei;       
 • numără voturile, îl informează  pe președinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decizii și asupra rezultatelor votării;
 • asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale și altor documente emise de comisia respectivă.

Secretarul comisiei îndeplinește  și alte  însărcinări ale comisiei sau ale președintelui acesteia.

     36. Proiectul ordinii de zi a ședinței comisiei de specialitate  se propune de către președintele comisiei și  se aprobă de membrii comisiei. Oricare  dintre membrii comisiei poate cere includerea (sau după caz, excluderea de) pe ordinea de  zi a unor chestiuni suplimentare numai pînă la începerea ședinței comisiei.

     37. Prezența membrilor comisiei de specialitate la ședințele acesteia este obligatorie. În cazul în care  consilierul este în imposibilitatea de a participa la ședința respectivă, el comunică despre aceasta președintelui comisiei, cu indicarea motivelor absenței. În caz de absență a consilierului fără motive întemeiate de la 3 ședințe consecutive ale comisiei, președintele comisiei poate propune Consiliului de a aplica acestuia sancțiuni conform legii, inclusiv excluderea consilierului din componența comisiei. Absența consilierului de la ședințele comisiei se consemnează în procesele-verbale ale ședințelor respective ale comisiei.

     38. Lucrările ședințelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale. După încheierea ședinței, procesul-verbal este semnat de către președintele și secretarul comisiei. Procesele-verbale sunt transmise secretarului Consiliului la păstrare. Președintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale ședințelor să fie consultate de alte persoane interesate, care nu au participat la ședință, cu excepția proceselor-verbale întocmite în ședințele închise.

Capitolul IV. CONVOCAREA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI RAIONAL

     39. Consiliul  se întrunește în ședința ordinară  o data la 3 luni, la convocarea președintelui raionului.

     Consiliul raional se poate întruni în  ședință extraordinară, cu ordinea de zi propusă, ori de cîte ori este necesar, la cererea președintelui raionului sau a cel puțin o treime din numărul consilierilor aleși. Convocarea Consiliului se face cu cel puțin 10 zile înaintea  ședințelor ordinare și cu cel puțin 3 zile înainte de cele extraordinare. În cazuri de maximă urgență – calamități naturale, catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii, epizootii și alte situații excepționale similare - determinată de interesele locuitorilor raionului, convocarea Consiliului  se poate face de îndată.  Convocarea Consiliului se face prin dispoziția președintelui raionului sau, în cazul în care acesta se află în imposibilitate de a convoca, Consiliul  este convocat de către unul din vicepreședinți. În temeiul dispoziției, fiecare consilier este informat de către secretarul Consiliului despre convocarea Consiliului, expediindu-i-se prin poșta electronică o înștiințare în care se indică ordinea de zi, data, ora și locul desfășurării ședinței și modul de familiarizare cu proiectele de decizii și materialele aferente acestora, cu timpul acordat declarațiilor politice, întrebărilor, interpelărilor și altor probleme care se supun examinării în ședința Consiliului.    Înștiințarea este semnată de secretarul Consiliului. Consilierii recepționează proiectele de decizii și materialele aferente pe suport de hîrtie de la secretarul Consiliului.

    În cazul în care președintele raionului sau vicepreședintele raionului refuza convocarea ședinței extraordinare a Consiliului, cerută de cel puțin o treime din numărul consilierilor aleși, aceștia sînt în drept:

·         să convoace şedinţa Consiliului  de sine stătător, în condiţiile  legii;

·          şi/sau  să    atace refuzul în instanţa de contencios administrativ.

Convocarea    se  consemnează într-un proces-verbal,  care este semnat de  cel puțin o treime din numărul consilierilor aleși.

Capitolul V. ATRIBUȚIILE PREȘSEDINTELUI ȘEDINȚEI ȘI ALE SECRETARULUI CONSILIULUI

     40. Ședința Consiliului  este deschisă de către președintele raionului sau, după caz, de secretarul Consiliului.

     41. Consiliul  alege prin vot deschis, cu votul majorității  consilierilor prezenți, pentru durata unei ședințe, un președinte care o prezidează, asistat de secretarul Consiliului raional. Rezultatul alegerii președintelui ședinței se consemnează în procesul-verbal al ședinței. În fiecare ședință, Consiliul  desemnează un consilier din cei prezenți, care va semna deciziile Consiliului în cazul în care președintele ședinței se află în imposibilitate de a le semna.

     42. Președintele ședinței exercită următoarele atribuții principale:

 • conduce ședințele Consiliului;
 • supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigură numărarea voturilor și anunță rezultatul votării, cu precizarea voturilor „pro", „contra" și a abținerilor;
 • semnează deciziile adoptate de Consiliu, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum și procesul-verbal al ședinței;
 • asigură menținerea ordinii în cadrul ședințelor și respectarea regulamentului de desfășurare  a ședințelor;
 • supune votului consilierilor în ședință orice problemă care ține de competența Consiliului;
 • aplică, după caz, sancțiuni în limita competenței sale sau propune Consiliului aplicarea unor asemenea sancțiuni;

Președintele ședinței îndeplinește și alte  atribuții prevăzute de lege și prezentul Regulament,  precum și  însărcinările Consiliului.

     43. În cazul în care, pe parcursul ședinței Consiliului, președintele ales pentru ședința respectivă, inclusiv  ședința de constituire, nu-și poate exercita atribuțiile, Consiliul procedează la alegerea unui alt președinte al ședinței, fapt care se consemnează în procesul-verbal și deciziile adoptate în cadrul întregii ședințe sînt semnate de președintele nou ales.

     44. Secretarul Consiliului participă, în mod obligatoriu, la ședințele Consiliului fără drept de vot. Pe lîngă atribuțiile prevăzute de Legea privind administrația publică locală, secretarului Consiliului îi revin următoarele atribuții principale vizînd organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului:

 • asigură, cu asistența Aparatului președintelui raionului, înștiințarea consilierilor despre convocarea Consiliului, iar la cererea președintelui raionului sau a cel puțin o treime din numărul consilierilor aleși, organizează îndeplinirea și a altor acțiuni necesare înștiințării  consilierilor și convocării Consiliului;
 • avizează proiectele de decizii ale Consiliului, asumăndu-și răspunderea pentru legalitatea acestora;
 • pregătește materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în Consiliu;
 • asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente ședinței Consiliului;
 • face apelul nominal și ține evidență participării la ședințe a consilierilor;
 • numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui ședinței, cu excepția cazurilor cînd Consiliul formează o comisie  pentru numărarea voturilor în anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votării în Consiliu.
 • informează, în caz de necesitate, președintele ședinței, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a Consiliului;
 • asigură întocmirea procesului-verbal al ședinței, precum și a dosarelor în care se păstrează materialele privind fiecare chestiune de pe ordinea de zi a ședinței, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora;
 • urmărește ca, la dezbaterea anumitor probleme și la adoptarea deciziilor asupra lor, să nu participe consilierii prezenți la ședință cărora le este limitat dreptul de vot conform stipulărilor din Legea privind administrația publica locala, informează președintele despre asemenea situații și face cunoscute consilierilor consecințele prevăzute de lege în astfel de cazuri;
 • contrasemnează, în condițiile legii, deciziile Consiliului, cu excepția deciziei de numire în funcție a secretarului Consiliului;
 • acordă consilierilor, precum și acestora în calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asistență și sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea  proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate și aprobate de Consiliu.

Secretarul îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege, de prezentul Regulament, precum și însărcinările Consiliului privind buna organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului.

Capitolul VI.  DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI

     45. Pregătirea ședințelor Consiliului este efectuată de către secretarul Consiliului, cu asistența Aparatului președintelui raionului si subdiviziunile Consiliului raional.

     46.  Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi care au cerut convocarea Consiliului.  

     47. Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului cuprinde numărul curent al chestiunii propuse Consiliului spre examinare, denumirea chestiunii si numele raportorului (coraportorului). În înștiințarea despre convocarea ședinței Consiliului se indică:  data, ora, locul ședinței, ordinea de zi, modul de familiarizare a consilierului cu proiectele de decizii, cu rapoartele sau notele informative la proiectele de decizii, cu timpul acordat pentru declarațiile politice, întrebărilor, interpelărilor, petițiilor și altor  probleme care se supun examinării în ședința Consiliului. Înștiințarea precum și proiectele de decizie cu materialele aferente se remit consilierilor în corespundere cu specificul ședinței: in caz de convocare în  ședință ordinară, cu cel puțin 10 zile înainte, în cazul unei ședințe extraordinare - cu cel puțin 3 zile înainte și, respectiv, în caz de convocare a unei ședințe de îndată - remiterea materialelor are loc imediat.

     48. Ordinea de zi a  ședinței Consiliului  se aduce la cunoștința locuitorilor  raionului prin intermediul mass-media raională și prin publicare pe pagina oficială a Consiliului și prin afișare pe panoul informativ.

     49. Consilierii sînt obligați să participe  la lucrările Consiliului și să-și înregistreze prezența la secretarul Consiliului. Consilierul care nu poate lua parte la ședință este obligat să comunice din timp despre absența sa și  motivele absenței, nemijlocit președintelui raionului sau secretarului Consiliului. Președintele  raionului sau secretarul Consiliului este obligat să aducă la cunoștința consilierilor prezenți în ședință informația privind absența consilierului respectiv. Persoanele invitate și cele prezente la ședința Consiliului, reprezentanții mijloacelor de informare sînt datori să păstreze liniștea și ordinea, să nu intervină în buna desfășurare a lucrărilor ședinței, în caz contrar ei pot fi eliminați din sala de ședințe. Lista invitaților la ședința Consiliului se întocmește de către secretarul Consiliului în conformitate cu proiectul ordinii de zi.

     50. Ședința Consiliului (cu excepția ședinței de constituire) este deschisă de președintele raionului. În cazul convocării Consiliului de către 1/3 din numărul consilierilor aleși și al absenței președintelui raionului, secretarul Consiliului este obligat să deschidă ședința. Ședința se consideră deliberativă dacă la ea asistă cel puțin 17 consilieri din numărul consilierilor  aleși, fapt despre care secretarul Consiliului informează consilierii.

    51. La prima și ultima ședința a  Consiliului se intonează Imnul de Stat. La deschiderea fiecărei ședințe a Consiliului se intonează Imnul raionului Strășeni și se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova și Drapelul raionului Strășeni

     52. Proiectul ordinii de zi este propus spre aprobare Consiliului la începutul ședinței. Modificarea ordinii de zi  se permite numai la începutul ședinței, cu votul majorității consilierilor prezenți.

     53. Regulamentul de lucru al ședinței Consiliului (timpul rezervat pentru raport, coraport, luări de cuvînt în cadrul dezbaterilor, întreruperi în lucru, etc.) se aprobă de către Consiliu.

     54. Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sînt înscrise în ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi și a proiectului de decizie asupra ei. Raportorul este, de regulă, președintele raionului, vicepreședinții, secretarul Consiliului, șefii de subdiviziuni sau unul din consilierii care au inițiat proiectul respectiv.

     55. După dezbaterea chestiunilor incluse în ordinea de zi, consilierii pot face diferite cereri, declarații, pot adresa întrebări și interpelări.

     56. La ședința Consiliului, consilierii care doresc să participe la dezbateri pe ordinea de zi solicită acest lucru în formă orală sau scrisă.

     Președintele  ședinței oferă cuvîntul conform ordinii solicitării. În cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai  în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvîntul. În dezbateri la o chestiune fiecărui consilier i se acordă o singură dată cuvîntul. Consilierul prezent la ședință este obligat ca în luarea sa de cuvînt  să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

     57. Preşedintele şedinţei permite oricînd unui consilier să răspundă la problema care îl priveşte personal  sau referitoare la regulament.

      58. Președintele ședinței, consilierii, raportorii, care participă la dezbatere sînt obligați să respecte Regulamentul de lucru aprobat.

     59. Președintele ședinței și fiecare consilier poate propune încheierea dezbaterii unor probleme puse în discuția Consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorității consilierilor prezenți.

    60. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor și persoanelor, care participa la dezbatere, atît de la tribună, cît și din sala de ședințe. Nu se va admite dialogul dintre vorbitori și persoanele aflate în sală.

    61. In cazul în care desfășurarea lucrărilor este perturbată , președintele ședinței poate propune întreruperea dezbaterilor și să ceară respectarea regulamentului, fiind în drept:

 • să cheme la ordine;
 • să retragă cuvîntul;
 • să dispună eliminarea din sală a persoanelor, care împiedică desfășurarea lucrărilor, în afară de consilieri;

     62. Față de consilierii care, în exercițiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislației sau ale prezentului Regulament, Consiliul poate decide, cu votul majorității consilierilor aleși,  aplicarea următoarelor sancțiuni:

 • avertisment;
 • eliminarea din sala de ședințe.

   63. Ședințele Consiliului se desfășoară în limba de stat. Actele Consiliului se adopta în limba de stat, urmînd, după caz, sa fie traduse în limba rusă.

   64. Ședințele Consiliului se înregistrează audio și video. Dezbaterile din ședința Consiliului  se consemnează într-un proces-verbal în conformitate cu Instrucțiunile cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat. Procesul-verbal și documentele examinate în ședință se depun într-un dosar special, numerotat, sigilat și semnat de președintele ședinței și de secretarul Consiliului.

   65. Consilierul care nu a luat cuvîntul în cadrul dezbaterilor este în drept să transmită președintelui  ședinței textul cuvîntării, propunerile și observațiile sale asupra chestiunii examinate de Consiliu. Textul respectiv  se anexează la procesul - verbal al ședinței Consiliului.

Capitolul VII. ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII

     66. Dreptul de inițiere a proiectelor de decizii ale Consiliului aparține președintele raionului și consilierilor. Președintele raionului poate participa, consultativ, la întocmirea deciziilor inițiate de consilieri, de comun acord cu aceștia.

     67. La pregătirea proiectelor de decizii e necesar:

·         să se studieze și să se analizeze minuțios toate documentele ce se referă la proiectul de decizie care urmează să fie elaborat;

·         să se ia cunoștință de deciziile anterioare privitoare la chestiunea dată;

·         să fie antrenați, în caz de necesitate, în elaborarea proiectului de decizie specialiștii respectivi.

     68. Inițiatorii examinării chestiunii în cadrul ședințelor Consiliului prezintă proiectele de decizii și materialele anexate pentru ședința Consiliului secretarului Consiliului nu mai tîrziu decît cu 30 de zile înainte de ședința Consiliului. Aceștia  trebuie să includă: proiectul de decizie perfectat  pe blancheta specială, o nota informativă. Totodata, la proiect trebuie sa fie anexate documentele la care se face referire  la proiect sau în notă, lista persoanelor invitate la ședința Consiliului. Proiectele de decizii și materialele anexate se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic.  Secretarul Consiliului  le prezintă spre coordonare președintelui raionului pentru propunerea ordinii de zi.

     69. Subdiviziunea autor a proiectului de decizie poartă răspundere pentru calitatea si termenul de prezentare a acestuia.   Proiectele de decizii vor fi însoțite de o notă informativă,  sau raportul subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional sau al serviciului desconcentrat, argumentîndu-se oportunitatea examinării chestiunii respective, starea de lucruri și rezultatul scontat, precum și cheltuielile bănești orientative pentru realizarea propunerilor făcute, precum şi de sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice. Proiectele de decizii și notele informative se prezintă în limba de stat.

     70. Textul proiectului de decizie trebuie să aibă un titlu ce reflectă concis și întocmai conținutul ei. Proiectul de decizie trebuie să fie laconic, cu formulări clare,  să fie redactat minuțios, dactilografiat,  vizat de către șeful subdiviziunii autor, de serviciul juridic și după caz de vicepreședinții raionului, șefii direcțiilor, secțiilor, de conducătorii instituțiilor ale căror interese sunt expuse în conținutul proiectului. Vizele se fac pe recto ultimei file a proiectului de decizie. Ele trebuie să fie lizibile.

     71. Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţei de către preşedintele raionului,  şi se aduc la cunoştinţa consilierilor (prin poșta electronică) imediat, cu  indicarea comisiilor de  specialitate cărora le-au fost remise spre avizare şi cu invitaţia de a prezenta amendamente.

 

     72. Proiectele de decizii cu materialele de însoţire se transmit spre avizare şi întocmirea unui raport comisiilor de specialitate ale Consiliului.

     Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, pînă la înscrierea acestora în ordinea  de zi.

 

     73. Proiectele de decizii propuse spre examinare vor fi însoţite de avizul sau raportul comisiei de specialitate a Consiliului, de o notă informativă sau raportul subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional sau al serviciului desconcentrat şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă de serviciul juridic  al Aparatului preşedintelui raionului,  secretarul Consiliului raional.

 

     74. După examinarea proiectului de decizie, a raportului, propunerilor subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional sau al serviciului desconcentrat, comisia de specialitate a Consiliului elaborează avizul şi un raport cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor.

     Rapoartele, avizele se transmit secretarului Consiliului, care va dispune măsurile corespunzătoare de remitere a lor către preşedintele raionului şi către consilieri cel tîrziu pînă la şedinţa Consiliului.

 

     75. Proiectele de decizii, însoțite de avizele comisiilor de specialitate și de raportul compartimentului de specialitate al Consiliului și al serviciilor publice, se înscriu în proiectul ordinii de zi și se supun dezbaterii și votului Consiliului în ședința acestuia.

 

     76. În cazul convocării şedinţei de îndată, problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului se examinează şi asupra lor se adoptă decizii în lipsa avizului, raportului comisiei de specialitate a Consiliului, de nota informativă sau raportul subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional, al serviciului desconcentrat.

   77. Materialele prezentate secretarului cu încălcări ale prevederilor legislației, prezentului Regulament și Instrucțiunilor privind tinerea lucrărilor de secretariat în organele administrației publice locale  sînt restituite executorilor.

   78. Consilierii procedează la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi, dacă în sala de ședința este întrunit cvorumul, conform înregistrării.

   79. Problemele de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului  se examinează de către acesta dacă sînt însoţite de avizul sau raportul comisiei de specialitate a Consiliului şi, după caz, de raportul   subdiviziunii de resort a serviciului public descentralizat sau a celui desconcentrat, precum şi de sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice.

          Capitolul VIII. PROCEDURA DE VOT

     80. Votarea este dirijată de președintele ședinței. În timpul votării consilierilor nu li se mai oferă cuvîntul. Înainte de a începe procedura de votare, președintele  ședinței formulează exact chestiunea pusă la vot. Tot el anunță rezultatele votării „pro", „contra", „s-au abținut".

     81. Votul consilierilor este individual și nu poate fi transmis altei persoane. Consilierul este obligat să fie prezent în timpul votării în sala în care are loc ședința Consiliului. Orice alt mod de votare nu se admite. Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mîinii, în cadrul votării deschise. Procedura votării deschise poate fi efectuată și prin apel nominal. Consiliul poate decide votarea secretă, la propunerea președintelui ședinței sau al unuia dintre consilieri, cu excepția în care prin lege se stabilește o anumită modalitate.

     82. În cazul în care avizele comisiilor la proiectul de decizie, supus votării, sînt pozitive și nu au fost formulate  propuneri de modificare atît în comisii cît și în ședința Consiliului, proiectul inițial se va vota prin procedura simplă: se număra voturile expuse „pro", „contra" și „abținut". În celelalte cazuri (avize pozitive ale comisiilor, dar cu amendamente, precum și avize negative ale comisiilor, propuneri de modificări făcute în cadrul ședinței Consiliului) se va vota inițial fiecare propunere de completare, modificare la proiect, în ordinea în care au parvenit prin procedura simplă, apoi se va supune votării proiectul cu includerea  modificărilor  aprobare prin votul consilierilor.

     83. Votarea prin apel nominal se desfășoară în modul următor: președintele oferă explicații asupra obiectului votării și sensului cuvintelor „pro" și  „contra". Secretarul Consiliului dă citire numelui și prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică și pronunță cuvîntul „pro" sau  „contra"  în funcție de opțiunea sa.

     84. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot. Textul buletinului de vot trebuie să fie clar și precis. Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „pro", „contra" și „abținut". Buletinele de vot se introduc în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opțiunea consilierului ori au fost folosite mai multe cuvinte decît cele prevăzute în punctul respectiv pentru  a-și exprima opțiunea.

     85. Deciziile Consiliului se adoptă cu votul majorității consilierilor prezenți, cu excepția cazului în care, prin lege, se cere o alta majoritate de voturi. Prezenți sînt considerați doar consilierii care la momentul votării se află in sala de ședință. În cazul  cînd este necesar și/sau la cerința consilierului, secretarul Consiliului, înainte de a începe votarea verifică numărul consilierilor prezenți în sală. În cazul parității de voturi,  nu se adoptă nici o decizie, dezbaterile fiind reluate în ședința următoare a Consiliului. Deciziile privind alegerea președintelui raionului, vicepreședinților raionului, aprobarea bugetului raional, administrarea bunurilor proprietate a raionului,  privind determinarea cuantumului impozitelor si taxelor locale, privind  planificarea dezvoltării  localităților si amenajarea teritoriului, privind asocierea cu alte consilii, instituții publice din țară sau străinătate, se adoptă cu votul majorității consilierilor aleși.

     86. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al ședinței sa fie consemnat expres modul în care s-a votat, secretarul fiind obligat să se conformeze acestei cerințe.

     87. La adoptarea deciziei nu este în drept să participe consilierul care:

 • el personal, soția (soțul), copii, părinții săi au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii;
 • este conducător sau membru al organelor de conducere ale întreprinderii, instituției, organizației sau ale filialelor și reprezentanțelor acestora, în a căror privință se ia decizia;
 • se află în situație de incompatibilitate, conform Legii privind administrația publica locală și Legii privind statutul alesului local, iar incompatibilitatea durează mai mult de 30 de zile de la  data apariției acesteia.

     88. Deciziile cu caracter normativ întră în vigoare la data aducerii la cunoștința publică prin publicare pe pagina oficială  a Consiliului, iar cele cu caracter individual - la data comunicării persoanelor vizate.

Capitolul IX. CONTROLUL EXECUTĂRII DECIZIILOR CONSILIULUI RAIONAL

     89. În termen de 5 zile după semnarea deciziilor, secretarul Consiliului, cu suportul funcționarilor din Aparatul președintelui raionului, asigură distribuirea acestora  executanților respectivi si, după caz, comisiilor consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate ale Consiliului.

     90. Președintele raionului asigură executarea deciziilor Consiliului.

     91.  Executanții de regulă   sînt nominalizați în deciziile Consiliului sau este conducătorul subdiviziunii -  autor  care  a elaborat decizia.

     92. Controlul executării deciziilor Consiliului,  este realizat  de către persoanele desemnate în acest scop,  și după caz de către  comisiile consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate ale Consiliului.

     93. Controlul executării cuprinde: stabilirea termenelor de executare, verificarea aducerii la timp spre cunoștința executantului a deciziilor, precum si verificarea mersului executării, evidenței și generalizării rezultatelor executării,  informarea președintelui raionului, informarea  Consiliului.

     94. Din însărcinarea Consiliului sau a comisiei din care face parte, consilierul participă la  controlul executării deciziilor Consiliului. Consilierul prezintă rezultatele controlului, cu o sinteză a cauzelor și evoluției depistate privind executarea deciziilor.

     95. Președintele raionului informează consilierii despre mersul îndeplinirii deciziilor, mai ales despre dificultățile apărute în legătură cu executarea deciziilor.

Capitolul X. ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIȚII ȘI INFORMAREA CONSILIERILOR

    96. Consilierul examinează, în modul stabilit de lege, propunerile, cererile, plîngerile cetățenilor, îi primește pe aceștia în audiență.

     97. Consilierul primește în audiență cetățenii în sediul autorității administrației publice locale. Asigurarea condițiilor pentru desfășurarea  normală  a audienței revine secretarului consiliului local. Consilierul are dreptul de a adresa interpelări organelor locale ale administrației publice, agenților economici, conducătorilor serviciilor Consiliului.

     98. Consilierii pot adresa întrebări, în scris sau oral, președintelui raionului, vicepreședinților raionului și secretarului Consiliului, șefilor subdiviziunilor Consiliului raional, șefilor instituțiilor, întreprinderilor municipale fondate de Consiliul raional, care sînt obligați în termenul stabilit de legislație să răspundă necondiționat și fără restricții suplimentare. Prin întrebare se solicită informații cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebați vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă este posibil, la următoarea ședință a Consiliului.

     99. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicații în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligația să răspundă în scris la următoarea ședință, sau oral, la proxima ședință potrivit solicitării autorului interpelării.

     100. Consilierii pot solicita informațiile necesare de la conducătorii  serviciilor  sau instituțiilor publice raionale, iar aceștia sînt obligați să le furnizeze în termen de cel mult 2 saptămîni. Informațiile pot fi cerute și comunicate în scris sau oral.

     101. Activitatea consilierilor  ce ține de soluționarea petițiilor și organizarea audienței se efectuează în corespundere cu  Legea cu privire la petiționare și alte acte normative.

     102. Aparatul președintelui raionului, conducătorii direcțiilor, secțiilor din subordinea  Consiliului raional,   primăriile orașelor, comunelor, satelor  din raion sînt obligate să contribuie în activitatea consilierilor, luînd în considerație si audiența cetățenilor.

            

Proiect

                                           DECIZIE nr. 2/ 12

                                              din   20 mai   2016      

                                                                                   

Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului

raional Străşeni pentru trimestrul  III,  2016

 

         În temeiul art. 43, 46 ale  Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,  Consiliul raional DECIDE:

 

1.     Se aprobă Programul de activitate a Consiliului raional Străşeni pentru trimestrul III, 2016, conform anexei.

 

2.        Preşedintele raionului, vicepreşedinţii raionului, şefii direcţiilor, secţiilor subordonate Consiliului raional să întreprindă acţiunile necesare pentru executarea integrală şi în termene a Programului nominalizat.

 

          3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului raional.

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                               

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

VIZAT:   

 

Vicepreședintele raionului                    I. Ursu

Vicepreședintele raionului                    E. Harcenco

Direcția finanțe                                     V. Manoli

Direcția învățămînt                               Iu. Certan

Direcția agricultură,

dezvoltare economică

și a teritoriului                                      N. Sîrbu

Direcția asistență socială      

și protecție a familiei                            N. Olevschi

Secția cultură, turism,

tineret și sport                                     V. Schirliu

Serviciul juridic                                  I. Malic

 

                                                                                                   Anexă

                                                                                                            la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                                      nr  2 /12  din   20 mai  2014                                                                                                  

 

 

 

Programul

de activitate a Consiliului raional Străşeni

pentru trimestrul III, 2016

 

 

Activităţi preconizate

Data desfăşurării activităţilor

Responsabil de elaborarea şi prezentarea proiectului și materialelor anexate

Data prezentării

proiectului

Raportor

 

I.   Şedinţa ordinară a  Consiliului raional

 

 

 

 

 PROIECTE DE DECIZII

 

1. Cu privire la aprobarea  Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată  a raionului Străşeni pentru anii 2016-2020

 

2. Cu privire la executarea bugetului raional în primul semestru, 2016

 

3.Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru activitate în noul an de studii 2016-2017

 

4. Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 2016 

 

 

 

II. Activitatea comisiilor consultative de specialitate

 

 

1. Examinarea tuturor proiectelor de decizii incluse în ordinea de zi ce ţin de domeniul comisiei respective şi avizarea acestora.

 

 

 

 

 

2. Participarea la elaborarea proiectelor de decizii din domeniul respectiv

 

 

 

 

 

 

III. Organizarea audienței cetățenilor

 

Întilnirea  și audiența cetățenilor  în teritoriu de către consilierii raionali (conform  graficului stabilit cu consultarea consilierilor)

 

 

IV. Participarea consilierilor  la acţiunile cultural-educative şi festivităţi

 

 

 

1. Sărbătorile Naţionale:

 

„Ziua Independenţei ”

   „Limba noastră”

 

 

2. Conferinţa pedagogilor din raion

 

 

 

3. Primul sunet în instituţiile de învăţămînt din raion

 

 

 

 

 

 

trimestrul III

august 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 iulie

(Cel tîrziu cu 30 zile înainte de şedinţa  ordinară a Consiliului raional

 

 

 

 

iulie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 august

31 august

 

 

 

 august

 

 

 

 

1 septembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șefii direcțiilor, secțiilor, Aparatul președintelui raionului

 

 

 

Direcţia  finanţe

 

 

 

Direcția învățămînt

 

 

 

 

Șefii direcțiilor, secțiilor

Secţia administraţie publică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii comisiilor consultative de specialitate

 

 

 

 

 

 

 

Membrii comisiilor consultative de specialitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilierii raionali

Secretarul Consiliului raional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 iulie

 

 

 

 

 

20 iulie

 

 

 

20 iulie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel tîrziu cu 2 zile înainte de şedinţa  ordinară a Consiliului raional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mihail POPA, președintele raionului

 

 

 

Vera MANOLI, șef al Direcţiei  finanţe

 

Iulia CERTAN, șef al Direcției învățămînt

 

 

Rodica Jereghi, șef al Secției administrație publică

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate

Secretarii comisiilor consultative de specialitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de  decizie „Cu privire la Programul de activitate  a Consiliului raional Strășeni  pentru trimestrul III al anului 2016”

 

          În temeiul art. 43, 46 ale  Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, în scopul bunei organizări a activităţii Consiliului raional și stabilirii unor probleme prioritare pentru examinare în ședință,  se propune proiectul Programului de activitate a Consiliului raional Străşeni pentru trimestrul III  al anului 2016.

         De asemenea se propune  organizarea audienței cetățenilor de către consilierii raionali cu deplasare în localitățile raionului o dată în trimestru, pentru a identifica problemele abordate de cetățeni și întreprinderea acțiunilor întru soluționarea acestora.

         Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi aprobare în şedinţă.

 

 

 

Nina Rusu,

Secretar al Consiliului raional

Proiect

                                           DECIZIE nr. 2/ 13

                                          din   20 mai   2016      

                                                                                    

Cu privire la acordul transmiterii

unor mijloace de transport

 

 

          În temeiul prevederilor Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 8 al Legii nr. 523-XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

1.     Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a statului în

proprietatea publică a raionului, în gestiunea Direcţiei învăţămînt, a autobuzelor:

-         „OPEL MOVANO”, numărul motorului M9TD880C032582, numărul caroserie WOLVV34VEEB063596, anul fabricării 2014.

-         „OPEL MOVANO”, numărul motorului  M9TD880C032165, numărul  caroserie WOLVV34VEEB06352, anul fabricării 2014.

 

2.     Transmiterea bunurilor se va face în conformitate cu Regulamentul cu privire

la modul de transmitere  a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015.

 

     3. Se desemnează responsabil  de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii, preşedintele (M. Popa).

 

                       

                      Preşedinte al şedinţei                                                           _______________

 

Secretar  al Consiliului                                                           Nina Rusu

 

 

Avizat:

Direcția învățămînt                                Iu. Certan

Serviciul juridic                                     Ion Malic     

Proiect

 

                                                                                DECIZIE nr. 2/ 14

                                                                              din  20  mai  2013

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului

de organizare și funcționare a Centrului

de odihnă şi agrement pentru copii

 şi tineret ”_______”

 

      În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Codului educației  nr. 152 din 17 iulie 2014, Legii nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, Hotărîrii Guvernului nr. 334 din 23 aprilie 2009 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților”, Deciziei Consiliului raional nr.1/29 din 26 februarie 2016 ,,Cu privire la transmiterea în gestiune a bunurilor și constituirea Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret, Consiliul raional DECIDE:

 

    1. Se aprobă Regulamentul Centrului de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret ”_______”, conform anexei nr.1.

     2. Se aprobă Statele de personal ale Centrului de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret ”_______”, conform anexei nr.2.

     3. Se aprobă Statele de personal ale Centrului de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret ”_______”  pentru perioada estivală, conform anexei nr.3.

    2. Direcţia învăţămînt (I. Certan):

    - va organiza şi monitoriza activitatea  Centrului de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret ”_______” în conformitate cu prezentul Regulament și actele legislative și normative în vigoare;

    - va asigura încadrarea în instituţie a personalului didactic calificat şi auxiliar în conformitate cu cadrul legal.

    3. Administraţia Centrului de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret ”_______”, (G. Sîrbu):

     - va organiza şi desfăşura activităţi culturale şi de divertisment, artistice, distractive, educative, turistice, sportive şi de agrement în conformitate cu standardele de calitate pentru serviciile prestate.

    4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (I. Ursu).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                            _______________

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                               Nina  RUSU

 

VIZAT:

 

Vicepreședintele raionului              I. Ursu

Direcția învățămînt                          Iu. Certan

Direcția finanțe                                V. Manoli   

Serviciul juridic                                I. Malic

 

                                                                                                                 Anexa nr 1

                                                                                          la Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                                                          nr. 2/12 din 20 mai 2012

 

REGULAMENTUL

de organizare și funcționare a Centrului de odihnă și agrement

 pentru copii și tineret ”_______”


I. Dispoziţii generale

 

     1. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret ,,____” (în continuare Centru) este elaborat în scopul reglementării activităţii acestui centru în baza Hotărârii Guvernului nr.334 din 23 aprilie 2009 ,,cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor”.

 

    2. Termenii utilizaţi în prezentul Regulament se definesc după cum urmează:

Centrul  este o instituţie extraşcolară care, prin forme şi metode specifice de organizare a odihnei copiilor şi tinerilor, asigură continuitatea procesului instructiv-educativ şi realizarea standardelor educaţionale de stat, precum şi odihna şi întremarea sănătăţii copiilor.

 

    3. Centrul  este creat de către Consiliul raional Strășeni prin decizia nr. 1/29 din 26 februarie 2016 și se află în subordinea Direcției Învățămînt.

 

    4. Centrul  activează în propriul sediu în or. Strășeni, în regim permanent, în baza Regulamentului aprobat de Consiliul raional Strășeni.

    5. Activitatea Centrului se desfăşoară în baza următoarelor principii:

    a) principiul corelării optime a tuturor dimensiunilor educaţiei: spirituale, morale, patriotice,

    intelectuale /cognitive, civice, estetice, ecologice, juridice, tehnologice, fizice;

    b) principiul centrării pe nevoile beneficiarului;

    c) principiul centrării pe valorile general-umane, naţionale şi democratice;

    d) principiul corelării intereselor individuale ale beneficiarului cu cele ale societăţii;

    e) principiul echităţii şi al nondiscriminării;

    f) principiul respectării drepturilor copilului şi ale omului;

    g) principiul diferenţierii şi individualizării demersului educaţional;

    h) principiul creativităţii;

    i) principiul unităţii educaţiei şi autoeducaţiei.

    6. Activitatea Centrului va fi orientat spre realizarea următoarelor obiective:

   a) organizarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi tinerilor;

   b) crearea condiţiilor pentru dezvoltarea capacităţilor intelectuale, afective şi volitive ale    

   beneficiarului la nivelul potenţialului maxim;

   c) organizarea utilă şi plăcută a timpului liber, în funcţie de necesităţile şi opţiunile beneficiarului;

   d) cultivarea respectului faţă de identitatea persoanei, drepturile şi libertăţile omului;

   e) pregătirea copilului pentru a-şi asuma responsabilităţi într-o societate liberă, în spiritul tolerării

   diferenţelor de etnie, gen, religie, vîrstă, origine socială, stare materială etc.;

   f) manifestarea responsabilităţii faţă de protecţia mediului;

   g) promovarea unui mod de viaţă sănătos;

   h) asigurarea continuităţii procesului educaţional.

    7. Perioada de odihnă de vară a copiilor într-un schimb în tabără constituie 10 zile.

    8. Beneficiari ai odihnei de vară sînt copiii și adolescenții cu vîrsta cuprinsă între 7-18 ani. Aceştia vor fi repartizaţi în grupe conform vîrstei, constituite, de regulă, din 20-25 copii.

 

II. Activitatea Centrului

 

   9. Centrul activează în perioada estivală (odihna copiilor) conform Normelor sanitaro-igienice pentru funcţionarea taberelor stabilite de către Ministerul Sănătăţii (Hotărîrea Nr.22 din 29.12.2005).

2. Centrul, în timpul odihnei de vară a copiilor, funcţionează în temeiul autorizaţiei sanitare şi a permisului actualizat pentru fiecare schimb, eliberat de către centrul teritorial de medicină preventivă în baza concluziilor generale ale comisiei intersectoriale.

3. Centrul activează pe tot parcursul anului, în lunile septembrie-mai de odihnă și agrement, contra cost, pot beneficia toate categoriile de vîrstă.

3. Centrul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Planul de activitate coordonat cu educatorul superior şi directorul centrului aprobat de către Direcția Învățămînt.

 

III. Managementul activităţii centrului

1.    Activitatea Centrului este gestionată de către Direcția Învățămînt în subordinea căreia se află.

2. Activitatea curentă a Centrului este dirijată de către director, care este numit în funcţie prin ordinul Direcției învățămînt în conformitate cu legislația în vigoare.

3. Directorul Centrului exercită următoarele atribuţii funcţionale:

    a) organizează activitatea centrului în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi planului de activitate a centrului;

    b) emite ordine cu referire la activitatea curentă a centrului, înregistrîndu-le într-un registru special;

    c) stabileşte obligaţiile de serviciu ale personalului angajat;

    d) aprobă orarul şi programul activităţilor pe interese;

    e) asigură personalului angajat condiţiile necesare de muncă;

    f) realizează instructajul personalului taberei privind respectarea tehnicii securităţii, profilaxia accidentelor şi a traumatismului;

    g) întocmeşte orarul de muncă şi odihnă a personalului pedagogic;

    h) ţine evidenţa copiilor şi a personalului angajat;

4. Personalul medical (medici, asistente medicale), încadrat în activitatea centrului trebuie să întrunească obligatoriu următoarele cerinţe:

    a) să posede diplomă de absolvire a instituţiei de învăţămînt superior/mediu de specialitate în domeniu;
    b) să dispună de un stagiu minim de activitate în domeniu de 3 ani;

    c) să posede abilităţi în activităţi pediatrice practice, inclusiv în cazurile de urgenţă.

   

IV. Drepturi şi obligaţii

1. Cadrele didactice în timpul desfășurării activităților în Centru sînt obligate:

    a) să organizeze activităţi în conformitate cu principiile şi obiectivele stipulate în prezentul Regulament;

    b) să nu admită propaganda şovină, naţionalistă, politică, religioasă, militaristă ori alte activităţi incompatibile cu activitatea pedagogică;

    c) să nu tolereze şi să nu manifeste atitudini violente (sub orice formă) faţă de beneficiari.

2. Beneficiarii de odihna de vară au următoarele drepturi:

    a) la respectarea propriei identităţi şi demnităţi;

    b) la libera exprimare a opiniei;
    c) la asociere în baza comunităţii de interese;
    d) la condiţii decente de odihnă şi întremare a sănătăţii;

    e) la asistenţă medicală şi alimentaţie de calitate;

    f) la participare în activităţile culturale, artistice şi sportive organizate în centru.

3. Beneficiarii au următoarele obligaţii:

    a) să respecte programul de activitate al centrului;

    b) să respecte identitatea şi demnitatea celorlalte persoane;

    c) să accepte puncte de vedere diferite de ale sale;

    d) să respecte regimul de activitate al taberei şi dreptul celorlalţi la odihnă şi recreere;

    e) să păstreze imobilul, mobilierul, utilajul şi bunurile materiale ale centrului;

    f) să respecte normele de securitate a vieţii, de protecţie civilă şi de protecţie a mediului ambiant;

    g) să nu manifeste comportamente care ar prejudicia starea proprie de sănătate şi cea a altor persoane (consum de alcool, droguri, tutun, alte substanţe).

 

V. Costul şi modul de comercializare a biletelor de odihnă

 

      9. Costul biletelor de odihnă şi cuantumul biletelor gratuite vor fi stabilite de Consiliul raional.

     10. Biletele pentru odihna de vară vor fi repartizate părinţilor/tutorilor în temeiul cererilor, buletinelor de identitate şi certificatelor de naştere ale copiilor. 

     11. Vor beneficia de înlesniri la procurarea biletelor următoarele categorii:

    a) copiii orfani şi semiorfani; 

    b) copiii din familii monoparentale;

    c) copiii din familii cu venituri mici;

    d) copiii din familii numeroase;

    e) copiii aflaţi sub tutelă/curatelă;

    f) copiii plasaţi în servicii de tip familial;

    g) copiii plasaţi în centre de plasament temporar;

    h) copiii din familii în care ambii părinţi sînt cu disabilităţi;

    i) copiii din familii în care ambii părinţi sînt pensionari;

    j) copiii care au obţinut performanţe la studii sau sînt învingători la olimpiade didactice şi extradidactice.

 

                                    VI. Documentaţia Centrului 

 

 

    12. Documentaţia privind activitatea de bază a Centrului include următoarele:

   a) Regulamentul cu privire la organizarea și funcţionarea Centrului de odihnă şi agrement pentru

    copii și tineret ”____”;

   b) Actul de recepţie;

   c) Permisul de funcţionare a taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor;

   d) Planul de activitate al centrului;

   e) Cartea de ordine şi dispoziţii cu privire la activitatea de bază;

   f) Cartea de ordine cu privire la personal.

     13.. Documentele ce ţin de activitatea economică şi financiară sînt următoarele:

    a) devizul de cheltuieli;

    b) lista de tarifare;

    c) actele de inventariere şi de predare-primire a valorilor materiale;

    d) contractele cu privire la responsabilitatea materială a lucrătorilor;

    e) Registrul de evidenţă a bunurilor materiale;

    f) Registrul de inventariere a fondului bibliotecii.


VII. Norme privind protecția, igiena, sănătatea şi securitatea în muncă

 

     14. Angajatorul  se obliga sa ia toate masurile necesare pentru protejarea vieții și sănătății salariaților și să asigure securitatea și sănătatea acestora în toate aspectele legate de muncă.

     15. În cadrul propriilor responsabilități angajatorul va lua masurile necesare pentru protejarea securității și sănătății salariaților, inclusiv pentru activitățile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare și instruire și pentru asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare cu respectarea următoarelor principii generale de prevenire: 

a) evitarea riscurilor profesionale;

b) evaluarea riscurilor profesionale care nu pot fi evitate;

c) aducerea la cunoștința salariaților a instrucțiunilor corespunzătoare privind măsurile de protecție a muncii;

d) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente privind organizarea activității, condițiile de munca, relațiile sociale și influența factorilor interni.

Instrucţiunile prevăzute în prezentul Regulament, impun fiecărei persoane să vegheze atât la securitatea şi sănătatea să, cât şi a celorlalţi salariaţi din centru.

16. Angajatorul va organiza instruirea salariaților săi în domeniul securității și sănătății în munca;

b) Instruirea se realizează periodic, prin modalități specifice stabilite de comun acord de către angajator;

c) Instruirea se realizează în cazul noilor angajați, al celor care își schimba locul de munca sau felul muncii și al celor care își reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni, înainte de începerea efectiva a activității.

     17. Angajatorul se obliga să asigure accesul salariaților la serviciul medical de medicina muncii;

b) Fiecare salariat are obligația să asigure aplicarea și respectarea măsurilor referitoare la securitatea muncii;

c) Este interzisă consumarea în incinta sediului , în timpul programului de lucru, a băuturilor alcoolice sau prezentarea la locul de munca sub influenta algolului ori a substanțelor halucinogene;

d) În timpul programului de munca salariații au obligația să aibă un comportament care să nu stânjeneasca ori să ofenseze superiorii, pe ceilalți angajați sau persoanele ce beneficiază de serviciile centrului;

e) Salariații au obligația de a respecta programul de munca stabilit de angajator precum și de a participa la instructajele periodice efectuate de responsabilii în domeniul protecţiei muncii.

     18. În cazul unor evenimente deosebite, de accident la locul de munca, fiecare salariat are obligația de a informa de urgenta conducerea centrului.

     19. Pentru asigurarea securității la locul de munca salariații au următoarele obligații:

a) salariații răspund pentru respectarea normelor de igiena si de securitate a muncii;

b) fumatul este permis doar în locurile special amenajate;

c) să aducă la cunoștința conducerii orice defecțiune tehnică sau alta situație care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala, precum și accidente de munca suferite de persoana proprie sau de alți salariați;

d) sa oprească lucrul la apariția unui pericol iminent de producere a unui accident și să informeze de îndată conducerea centrului;

e) în caz de pericol – incendiu, calamitați naturale, război – evacuarea personalului și a persoanelor aflate în centru, în locurile stabilite, se va face conform normelor P.S.I.

 

VIII. Dispoziţii finale

 

     20. Se permite, pentru perioada estivală, angajarea în Centru a persoanelor care au împlinit vîrsta de 18 ani şi cărora, conform certificatului medical, li se permite desfăşurarea activităţii în colectivul de copii.

      21. În funcţia de cadrul didactic, în Centru, în perioada desfășurării odihnei de vară a copiilor pot fi angajaţi doar titulari ai diplomelor de studii cu profil pedagogic, precum şi studenţii care au finalizat cel puţin 3 ani de studii la profil pedagogic.

    22. La plasarea copiilor în centru se va prezenta, în mod obligatoriu, baza Extrasului-trimitere din Carnetul copilului sănătos/Fişa de dezvoltare a copilului, eliberat de medicul de familie. Nu vor fi admiși copiii cu maladii infecţioase.

 

  

Nr. d/r

Denumirea funcţiei

Unităţi

1

Director

1,0

2

Şef gospodărie

1,0

3

Șofer

0,5

4

Operator stația de pompare a apei

0,5

5

Operator deservirea stației de epurare

0,5

6

Dereticătoare

2,0

7

Măturător

1,0

8

Grădinar

1,0

9

Muncitor pentru deservire

1,0

10

Electrician

0,5

11

Paznic

4,5

12

Paznici/ore noapte

0,0

 

Total

13,5

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Nr. d/r

Denumirea funcţiei

Unităţi

1

Director

1,0

2

Şef gospodărie

1,0

3

Șofer

0,5

4

Operator stația de pompare a apei

0,5

5

Operator deservirea stației de epurare

0,5

6

Dereticătoare

2,0

7

Măturător

1,0

8

Grădinar

1,0

9

Muncitor pentru deservire

1,0

10

Electrician

0,5

11

Paznic

4,5

12

Paznici/ore noapte

0,0

 

Total

13,5

                                 Anexa nr. 2

                                                                           la Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                     nr.2/14 din 20 mai 2016

 

 

Statele de personal ale Centrul de odihnă și agrement

pentru copii și tineret  ” ______”

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Anexa  nr. 3

                                                              a  Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                                   nr. 2/14  din 20 mai 2016

 

Statele de personal ale Centrul de odihnă și agrement

pentru copii și tineret  „_________„ pentru perioada estivală

Nr.

d/r

Denumirea funcției

Unități

I

Personal didactic

 

 

Educator metodist

1,0

 

Animator cultural

1,0

 

Educator

14,0

 

Educator de schimb

3,0

 

Conducător de cerc

1,0

 

Acompaniator-disc-jokey

1,0

 

Instructor sportiv

1,0

 

Instructor –metodist pentru turism

1,0

II

Personal medical

 

 

Medic

1,0

 

Asistentă medicală

1,0

 

Infirmieră

1,0

III

Personal de administrare și deservire

 

 

Contabil

1,0

 

Bucătar – șef

1,0

 

Bucătar

2,0

 

Personal bucătărie

2,0

 

Magaziner

1,0

 

Soră gospodină

1,0

 

Mașinist spălătorie

2,0

 

Dereticătoare

2,0

 

Operator gaze

1,0

 

Șofer

1,5

Total

 

41,5

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie  ,,Cu privire la aprobarea

Regulamentului Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret  ”______””

 

      În conformitate cu Decizia Consiliului raional nr.1/29 din 26 februarie 2016 ,,Cu privire la transmiterea în gestiune a bunurilor și constituirea Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret”, în scopul bunei funcționări a instituției nou create,  Direcția învățămînt a elaborat un proiect de Regulament de funcționare a Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret, care prevede principiile de organizare și funcționare,  beneficiarii și diversitatea serviciilor prestate, personalul didactic și auxiliar, managementul conducerii.

      Prezentul Regulament al Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret este un document normativ pentru organizarea odihnei copiilor și tinerilor în sezonul estival, elaborării schemei de încadrare a personalului.

      Se propune spre examinare comisiei de specialitate și aprobare în cadrul ședinței Consiliului raional.

 

Iulia CERTAN,

șef al Direcție învățămînt                                     

 

                                                                                                                             Proiect

DECIZIE nr. 2/ 15

                din  20  mai  2016

 

Cu privire la alocarea mijloacelor

financiare din componenta raională

 

       În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu  modificările ulterioare, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi Hotărîrii Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, Consiliul raional DECIDE:

       1. Se alocă 4000,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul componentei raionale pentru reparaţia capitală a instituţiilor de învăţămînt, conform anexei.

       2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (I. Ursu), şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) şi  şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli).

       3.   Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

    

Preşedinte al  şedinţei,                                                                          _____________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                             Nina RUSU

 

 

VIZAT:

 

Vicepreședintele raionului                    I. Ursu

Direcția finanțe                                        V. Manoli

Direcția învățămînt                                  Iu. Certan

Serviciul juridic                                         I. Malic 

 

                                                                                    Anexă

                                                                              la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                   nr.  2/15   din   20   mai   2016

 

 

LISTA

instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general cărora li se alocă

mijloace financiare din componenta raională                                     

                                                                                       

                                                                                                                                          (mii lei)

 

Nr. d/o

Denumirea instituţiei

Destinaţia

Suma  mii lei

1.

L.T. “I. Vatamanu” or. Străşeni

Schimbarea   sistemului de încălzire.

1000,0

2.

Gimnaziul Cojuşna

Reparaţia capitală a acoperişului instituţiei.

1300,0

3.

Gimnaziul Recea

Reparaţia  capitală a acoperişului instituţiei.

800,0

4.

L.T. “M. Eminescu” or. Străşeni

Reparaţia sălii de sport și vestiarelor

900,0

                                                                                                                                           TOTAL                            4000,0  

 

 

Notă informativă la proiectul de decizie  

„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională”

   

        Direcţia finanţe vă informează că potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 868 din 8 octombrie 2014 „ Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea” au fost aprobate în bugetul raional mijloace financiare pentru  componenta raională în sumă de 6805,2 mii lei sau 3% din suma transferurilor categoriale care urmează a fi utilizate ulterior pentru reparaţia capitală a instituţiilor de învăţămînt .

      Astfel, se propune alocarea sumei de 4000,0 mii lei din componenta raională instituţiilor de învăţămînt, conform anexei.

      Se propune Comisiei consultative de specialitate pentru avizare  şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptarea deciziei.

 

 

 

   Manoli Vera,

  Şef al Direcţiei finanţe

 

                                                                                                                                         Proiect

DECIZIE nr.  2/16

      din 20 mai  2016

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

din Fondul pentru educaţie incluzivă

 

În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu  modificările ulterioare, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi Hotărîrii Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”,   Consiliul raional DECIDE:

 

       1. Se alocă 1513,8 mii lei din contul mijloacelor Fondului pentru educaţie incluzivă prevăzut în bugetul raional la compartimentul „Învăţămînt” ,inclusiv:

·        130,0 mii lei pentru deschiderea centrelor;

·        325,0 mii lei pentru dotarea centrelor cu echipament şi mobilier;

·        1058,8 mii lei pentru salarizarea cadrelor de sprijin conform anexei.

        2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (Ursu I.), şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) şi  şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli).

       3.   Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

                   Anexă

la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr. 2/16   din 20  mai  2016

 

Lista

instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general cărora li se alocă mijloace financiare din Fondul pentru educaţie incluzivă

Nr. d/o

Denumirea instituţiei

localitatea

Fond salarizare 8 luni, mii lei

Crearea şi întreţinerea centrelor de resurse, mii lei

Suma,

total

 

1.  

LT"M. N. Vornicescu",

s. Lozova

83,0

20,0

103,0

2.  

LT "I. Creangă",

s. Micleuşeni

27,6

10,0

37,6

3.  

L.T Romaneşti

s. Romaneşti

16,9

5,0

21,9

4.  

L.T „Universul”

s. Scoreni

79,0

20,0

99,0

5.  

  LT Sireţi                       

s. Sireţi  

60,0

20,0

80,0

6.  

 LT "I. Inculeţ",    

s. Vorniceni

53,7

15,0

68,7

7.  

L.T. Zubreşti

s. Zubreşti

37,1

15,0

52,1

8.  

L.T. „I. Vatamanu”

or.  Străşeni

0,0

0,0

0,0

9.  

LT "M. Eminescu",

or. Străşeni

84,4

20,0

104,4

10.   

L.T „N. Necrasov”

or. Străşeni

0,0

0,0

0,0

11.

LT "A. Russo",

s. Cojuşna

20,0

10,0

30,0

 

Total licee

 

461,8

135,0

596,8

1.

Gimnaziul Codreanca

s. Codreanca

38,6

15,0

53,6

2.

Gimnaziul Găleşti

s. Găleşti

17,1

10,0

27,1

3.

Gimnaziul Micăuţi

s. Micăuţi

79,4

15,0

94,4

4.

Gimnaziul Dolna

s. Dolna

36,0

20,0

56,0

5.

Gimnaziul Oneşti

s. Oneşti

38,1

10,0

48,1

6.

Gimnaziul Ţigăneşti

s. Ţigăneşti

20,8

65,0

85,8

7.

Gimnaziul Pănăşeşti

s. Pănăşeşti

0,0

0,0

0,0

8.

Gimnaziul Drăguşeni

s. Drăguşeni

20,8

10,0

30,8

9.

Gimnaziul Rădeni

s. Rădeni

37,1

10,0

47,1

10.
Gimnaziul Recea
s. Recea
43,0
10,0
53,1
11.
Gimnaziul Roşcani
s. Roşcani
41,5
20,0
61,5
12.
Gimnaziul Voinova
s. Voinova
65,9
20,0
85,9
13.
Gimnaziul Chirianca
s. Chirianca
0,0
0,0
0,0
14.
Gimnaziul Bucovăţ
or. Bucovăţ
18,6
10,0
28,6
15.
Gimnaziul Tătăreşti
s. Tătăreşti
20,8
65,0
85,8
16.
Gimnaziul Căpriana
s. Căpriana
18,6
10,0
28,6
17.
Gimnaziul Cojuşna
s. Cojuşna
21,5
10,0
31,5
18.
Gimnaziul "M. Viteazul"
or.  Străşeni
79,5
20,0
99,5
 
Total gimnazii
 
597,0
320,0
917,0
 
TOTAL
 
1058,8
455,0
1513,8

                                                                                                                                (mii lei)

    

Notă informativă la proiectul de decizie 

„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din  Fondul pentru educaţia incluzivă”

 

     Direcţia finanţe vă informează că potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 868 din 8 octombrie 2014 „ Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea” au fost aprobate în bugetul raional mijloace financiare pentru educaţia incluzivă în sumă de 1889,2  mii lei sau 2 % din suma transferurilor categoriale care urmează a fi utilizate ulterior pentru remunerarea cadrelor de sprijin, creare şi întreţinerea centrelor de resurse.

     Astfel, se propune alocarea sumei de 1513,8 mii lei, din contul mijloacelor Fondului pentru educaţie incluzivă prevăzute în bugetul raional la compartimentul „Învăţămînt”,  instituţiilor de învăţămînt, conform anexei.

      Se propune Comisiei consultative de specialitate pentru avizare  şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptarea deciziei.

 

 

 Manoli Vera,

 Şef al Direcţiei finanţe

 

                                           DECIZIE nr. 2/18

                                          din  20 mai   2016

 

 

Cu privire la rectificarea bugetului raional

 

         În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  cu modificările și completările ulterioare, art. 26 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

        1. Se alocă 325,9 mii lei Direcţiei învăţămînt,  din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015, mijloace prevăzute şi neutilizate în anul 2015 pentru educaţia incluzivă, pentru utilizarea ulterioară în anul 2016.

        2. Se alocă 156,5 mii lei Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei,  din contul mijloacelor constituite în anul 2015, mijloace alocate din Fondul de susţinere a populaţiei şi neutilizate în anul 2015, pentru a fi utilizate în anul 2016.

        3. Se micşorează cu 60,0 mii lei planul de finanţare la Centrul tinerilor tehnicieni şi se majorează cu 60,0 mii lei planul de finanţare pe Contabilitatea centralizată, mijloace necesare pentru achitarea lucrărilor efectuate la reparaţia biroului.

        4. Se alocă 339,0 mii lei Direcţiei învăţămînt, din contul mijloacelor constituite în anul 2015, pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere a Centrului de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret.

        5. Se alocă 4,3 mii lei Centrului de zi pentru copii „Bunvolentia” s. Cojuşna, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015, mijloace încasate din sponsorizări şi se direcţionează pentru procurarea utilajelor.

       6.  Se micşorează cu 20,0 mii lei planul de finanţare pe liceul „M. Eminescu” or. Strășeni, mijloace planificate suplimentar faţă de suma prevăzută de către Ministerul Finanțelor pentru alimentaţia elevilor cl. 1-4 în legătură cu majorarea numărului de elevi din contul componentei raionale şi se majorează cu 20,0 mii lei componenta raională.

       7. Se micşorează cu 35,9 mii lei planul de finanţare pe gimnaziul „M. Viteazu” or. Strășeni, mijloace prevăzute suplimentar faţă de suma planificată de către Ministerul Finanțelor pentru alimentaţia elevilor cl. 1-4 în legătură cu majorarea numărului de elevi din contul componentei raionale şi se majorează cu 35,9 mii lei componenta raională.

       8. Se alocă 76,5 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015 pentru achitarea retribuţiei în mărime egală cu 50% din valoarea încasărilor parvenite din achitarea amenzilor care au fost aplicate cu ajutorul sistemelor automatizate, datorie formată din anul 2015.

       9. Se alocă 100,0 mii lei Aparatului preşedintelui, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015, pentru reparaţia drumului din beton asfaltic pe strada Mihai Eminescu, Cartier locativ nr. 1, or. Străşeni.

       10. Se alocă 990,0 mii lei Aparatului preşedintelui, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015, pentru reparaţia drumului de acces spre Casa raională de cultură şi Şcoala sportivă or. Străşeni.

       11. Se alocă 180,0 mii lei Direcţiei de învăţămînt, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional  pe anul 2015, pentru reparaţia curentă a Centrului de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret.

       12. Se alocă 4,0 mii lei Aparatului preşedintelui, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015, pentru organizarea mesei de pomenire a participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl.

      13. Se alocă 11,0 mii lei Aparatului preşedintelui, din contul veniturilor obţinute suplimentar la cele aprobate pentru anul bugetar finalizat, pentru achitarea premiului anual persoanelor care deţin funcţia de demnitate publică (vicepreşedinţi).

      14.  Se alocă 250,0 mii lei Aparatului preşedintelui, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015, pentru reparaţia capitală a drumului, cale de acces spre Mănăstirea Ţigăneşti.

      15.  Se alocă 161,0 mii lei Direcţiei învăţămînt, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015, pentru achitarea lucrărilor efectuate la construcţia dormitorului de 112 locuri a Taberei de odihnă „Codru”.

       16.  Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedinţii raionului ( I. Ursu, N. Budu, E. Harcenco), contabilul-șef al Aparatului președintelui raionului, şeful Direcţiei  finanţe  (V. Manoli).

       17.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa). 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                               

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

  VIZAT:

Vicepreședintele raionului                          I. Ursu

Vicepreședintele raionului                          N. Budu

Vicepreședintele raionului                          E. Harcenco

Direcția finanțe                                            V. Manoli

Direcția învățămînt                                       Iu. Certan

Direcția agricultură, dezvoltare

economică și a teritoriului                            N. Sîrbu

Serviciul juridic                                            I. Malic

 

 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                                _____________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                     Nina RUSU

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie a Consiliului raional

„Cu privire la rectificarea bugetului raional”

 

      Proiectul prezentat este elaborat art. 26 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, care  prevede că rectificarea bugetului raional se aprobă de către Consiliul raional în baza propunerilor înaintate de  către autoritatea executivă (președintele raionului).

      Propunerile de rectificare înaintate  vor oferi posibilitatea executorilor de buget, de a efectua cheltuieli care au survenit pe parcursul anului bugetar şi care nu au fost posibil de prevăzut în bugetul aprobat.

       În legătură cu neutilizarea integrală a mijloacelor prevăzute în buget pe anul 2015 pentru educaţia incluzivă şi conform Regulamentului de utilizare a fondului pentru educaţia incluzivă se propune alocarea sumei de 325,9 mii lei pentru utilizarea ulterioară în anul 2016.

      În legătură cu fluxul de cadre a Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei, la finele anului 2015 nu s-a valorificat suma de 156,5 mii lei alocată din Fondul de susţinere a populaţiei şi respectiv conform legislaţiei în vigoare urmează a fi utilizată în aceleaşi scopuri  în anul viitor se propune alocarea sumei de 156,5 mii lei.

      În scopul achitării  lucrărilor efectuate la Contabilitatea centralizată  a Direcției învățămînt se propune majorarea planului de finanţare cu 60,0 mii lei şi micşorarea cu 60,0 mii lei la Centrul tinerilor tehnicieni.

     În legătură cu necesitatea finanţării cheltuielilor de întreţinere a Centrului de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret se propune alocarea a 339,0 mii lei Direcţiei învăţămînt a Consiliului raional Străşeni.

      În scopul procurării utilajelor Centrului de zi pentru copii „Bunvolentia” se alocă 4,3 mii lei, mijloace încasate din sponsorizări în anul 2015.

      Se majorează cu 20,0 mii lei componenta raională, mijloace planificate suplimentar la liceul „M. Eminescu” faţă de suma prevăzută de către MF pentru alimentaţia elevilor cl. 1-4 din contul componentei raionale.

      Se majorează cu 35,9 mii lei componenta raională, mijloace prevăzute suplimentar la gimnaziul „M. Viteazu” faţă de suma planificată de către MF pentru alimentaţia elevilor cl. 1-4 din contul componentei raionale.

      În legătură cu necesitatea achitării retribuţiei în mărime egală cu 50% din valoarea încasărilor parvenite din achitarea amenzilor care au fost aplicate cu ajutorul sistemelor automatizate se propune alocarea a 76,5 mii lei Aparatului preşedintelui.

      În legătură cu necesitatea reparării unei porţiuni de drum, pe strada Mihai Eminescu, Cartier locativ nr. 1, or. Străşeni, se propune alocarea sumei de 100,0 mii lei Aparatului preşedintelui.

      În scopul reparării unei porţiuni de drum, cale de acces spre Casa raională de cultură şi Şcoala sportivă se propune alocarea a 990,0 mii lei Aparatului preşedintelui.

      În legătură cu necesitatea reparaţiei curente a Centrului de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret se propune alocarea a 180,0 mii lei Direcţiei Învăţămînt.

       În  scopul organizării mesei de pomenire a participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl se propune alocarea a 4,0 mii lei Aparatului preşedintelui.

       Pentru achitarea premiului anual persoanelor care deţin funcţia de demnitate publică (vicepreşedinţi) se alocă 11,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul veniturilor obţinute suplimentar la cele aprobate pentru anul bugetar finalizat.

Pentru reparaţia capitală a drumului, cale de acces spre Mănăstirea Ţigăneşti se propune alocarea a 250,0 mii lei Aparatului preşedintelui.

      În legătură cu necesitatea achitării pentru lucrările efectuate la construcţia dormitorului a Taberei de odihnă „Codru” se propune alocarea sumei de 161,0 mii lei.

 

 

Vera Manoli,

Şef al Direcţiei finanţe                                                       

Proiect

                                                                                                     DECIZIE nr. 2/20

                                                                                                    din  20  mai  2016

 

 

Cu privire la stabilirea coeficienţilor de

multiplicare şi a sporurilor la salariu,

pentru perioada 01 iulie - 31 decembrie 2016

a  personalului de conducere din instituţiile

medicale fondate de Consiliul raional Străşeni

 

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr.1593 din 29 decembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală” cu completările ulterioare, în conformitate cu regulamentele de funcţionare ale instituţiilor medicale, avînd în vedere propunerile înaintate de către consilieri la şedinţa Consiliului raional Străşeni din 26 februarie 2016 privind  stabilirea coeficienţilor de multiplicare şi a sporurilor la salariu a  personalului de conducere din instituţiile medicale fondate de Consiliul raional Străşeni, în baza evaluării performanţelor instituţiilor respective, Consiliul raional DECIDE:

 

 

Numele, prenumele, funcţia

 

Coeficien-tul de multipli-care

Sporul pentru complexi-tatea şi intensita-tea muncii

1.1. Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Străşeni:

Tuchila Alexandru, director

 

 

Calancea Ştefan, vicedirector medical

 

 

Clima Maria, contabil şef

 

 

Secrieru I., şef Serviciu economico-financiar

 

 

1.2. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Străşeni:

Iaţîşin Andrei, şef

 

 

Pocinoc Nicolae, şef adjunct

 

 

Clima Viorica, contabil şef

 

 

Draguţan Pavel, şef Serviciu economico-financiar

 

 

1.3. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cojuşna:

Damaschin Larisa, şef

 

 

1.4. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Codreanca:

Slanină Larisa, şef

 

 

1.5. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micăuţi:

Salcoci Galina., şef

 

 

1. Se aprobă, pentru perioada 01 iulie - 31 decembrie 2016, coeficienţii de multiplicare şi sporurile la salariu personalului de conducere din instituţiile medicale fondate de 

Consiliul raional Străşeni, după cum urmează:

 

1.6. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micleuşeni:

Ţurcanu Tamara, şef

 

 

1.7. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Lozova:

Blega Lilia, şef

 

 

1.8. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Pănăşeşti:

Glavan Petru, şef

 

 

1.9. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Sireţi:

Balaur Lilia., şef

 

 

 1.10. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vorniceni:

Bogdan Dumitru, şef

 

 

1.11. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Zubreşti:

Suruceanu Vasile, şef

 

 

1.12. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic raional Străşeni

Croitor Maria, conducător (manager)

 

 

       

2. Se stabileşte că cuantumul lunar total al salariului conducătorului  instituţiei medicale  fondate de Consiliul raional Străşeni să nu depăşească mărimea încincită a salariului mediu lunar în ansamblu pe instituţia respectivă.

3. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii conducătorii instituţiilor nominalizate  în punctele 1.1-1.12.

4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (E. Harcenco).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                           

                                                                

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU

 

 

 

VIZAT:

 

 

Vicepreşedinte al raionului                                                E. Harcenco

Serviciul juridic                                                                  I. Malic

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la stabilirea coeficienţilor de multiplicare şi a sporurilor la salariu, pentru perioada 01 iulie - 31 decembrie 2016 a  personalului de conducere din instituţiile medicale fondate de Consiliul raional Străşeni”

 

         Conform prevederilor Anexei nr. 3 al „Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1593 din 29 decembrie 2003 stabilirea coeficienţilor de multiplicare personalului de conducere în limitele indicate în Regulament, precum şi stabilirea sporurilor la salariile de funcţie, acordarea premiilor şi ajutorului material se efectuează de către Fondatorul instituţiilor medico-sanitare publice, ţinîndu-se cont de indicii rezultativi în activitatea instituţiei, precum şi de calităţile manageriale şi profesionale ale personalului de conducere.

         Potrivit propunerilor înaintate de către consilierii raionali la şedinţa Consiliului raional Străşeni din 26 februarie 2016 privind  stabilirea coeficienţilor de multiplicare şi a sporurilor la salariu a personalului de conducere din instituţiile medicale fondate de Consiliul raional Străşeni în baza evaluării performanţelor instituţiilor respective, Comisia de specialitate medicină şi protecţie socială a elaborat un şir de indicatori de performanţă.

         Avînd în vedere cele menţionate, ţinîndu-se cont de indicii rezultativi în activitatea instituţiilor medicale fondate de Consiliul raional Străşeni se propune proiectul de decizie comisiei de specialitate pentru examinare şi avizare, Consiliului raional pentru adoptarea deciziei.

 

Elena HARCENCO,

Vicepreşedinte al raionului

 

 

DECIZIE  nr. 2/21

                  din 20 mai 2016                     

 

Cu privire anunțarea concursului

pentru ocuparea funcției publice

de conducere temporar vacantă

 

În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările  ulterioare, Legii nr. 158 – XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu modificările ulterioare,  Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Regulamentului privind constituirea și  funcţionarea Consiliului raional Străşeni, Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se anunță concurs pentru ocuparea  funcţiei publice de conducere temporar vacantă -  șef al Direcției asistență socială și protecție a familie. 

     2. Se pune în sarcina președintelui raionului (M. Popa) publicarea anunțului și expunerea informației privind condițiile de desfășurare a concursului pentru funcția publică de conducere temporar vacantă, conform legislației în vigoare.

     3.  Se pune în sarcina Comisiei de concurs, constituită prin Decizia Consiliului raional nr. 6/8 din 25 august 2015 „Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante, ce ţin de competenţa legală a Consiliului raional de numire în funcţie” organizarea şi desfăşurarea concursului funcţiei publice temporar vacante nominalizate, în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009.

     4.  Prevederile prezentei decizii să se aducă la cunoştinţă publică, conform legislaţiei în vigoare.

     5.  Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina  Comisie pentru menținerea ordinii publice și drept..

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                        _________________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                          Nina RUSU

 

 

Avizat:

Serviciul juridic                                                                 I. Malic

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul  de decizie Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice  de conducere temporar vacantă

 

Ocuparea funcţiei publice de conducere vacante în serviciul public se realizează în baza Sistemului de recrutare şi selectare, prevăzut de Legea nr. 158 – XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158– XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Atît Legea nr.158/2008, cît şi Regulamentul conţin standarde obligatorii cu privire la asigurarea posibilităţilor egale a candidaţilor la ocuparea funcţiei publice vacante. Actele normative nominalizate prevăd angajarea în serviciul public numai în bază de merit, competitivitate deschisă şi obiectivă.

Pct. 5 al Regulamentului prevede că concursul este organizat de autoritatea publică în subordinea căreia se află funcţia publică vacantă şi este desfăşurat de comisia de concurs. Pentru ocuparea funcţiei publice de conducere temporar  vacante  de şef al  Direcției asistență socială și protecție a familiei, organizarea concursului este pusă în sarcina Comisiei de concurs, constituită prin Decizia Consiliului raional nr. 6/8 din 25 august 2015 „Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante, ce ţin de competenţa legală a Consiliului raional de numire în funcţie”.

Astfel, în temeiul Legii nr. 158– XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, se propune proiectul de decizie spre examinare şi avizare comisiei consultative de specialitate şi aprobare în şedinţa Consiliului raional.

 

 

Evelina Jalba,

specialist principal ( cu atribuții în resurse umane) ,

Aparatul președintelui raionului                                                       

Proiect

DECIZIE nr. 2/22

 din  20  mai  2016

 

Cu privire la aprobarea opțiunii de realizare a Proiectului regional de aprovizionare

cu apă potabilă Chișinău-Strășeni-Călărași

 

În conformitate cu prevederile art. 46 din  Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1402 din 24 octombrie 2002 privind serviciile publice de gospodărie comunală, Consiliul raional DECIDE:

 

 

     1.  Se aprobă opțiunea de traseu 1A (Apa tratata de la Stația de tratare Chișinău) ca cea mai fezabilă  de realizare a Proiectului regional de aprovizionare cu apă potabilă  Chișinău-Strășeni-Călărași.

 

     2.  Prezenta decizie se aduce la cunoștința publică, se comunică Ministerului Mediului, Comitetului de Coordonare a Proiectului și Corporației Financiare din Germania KfW .

 

     3.  Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în seama președintelui raionului (M. Popa).

 

 

Președinte al ședinței,                                                    

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina Rusu

 

 

VIZAT:     

 

Direcția agricultură, dezvoltare  

economică și a teritoriului                                 N. Sîbu

Serviciul  juridic                                                   I. Malic                                        

 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie ”Cu privire la aprobarea opțiunii de realizare a

proiectului regional de aprovizionare cu apă potabilă Chișinău-Strășeni-Călărași”

 

      În data de 16 februarie 2016, Ministerul Mediului a lansat proiectul ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în central Moldovei” (elaborarea Studiului de fezabilitate de extindere a apeductului Chișinău – Strășeni – Călărași), susținut financiar de Corporația Financiară din Germania KfW. Studiul de fezabilitate este elaborate de către echipa  de consultanți a Consorțiumului ,,CES-BDO-INFRAWATER-BONCOM”. La prima etapă sa efectuat  analiza de opțiuni,  privind alimentarea centralizata cu apa potabila de calitate a localităților din raioanele Strășeni si Călărași, atît din punct de vedere tehnic, cat si din punct de vedere financiar. In cadrul analizei au fost considerate următoarele opțiuni posibile:

·         OPTIUNEA 1: Apa tratata de la Stația de tratare Chișinău cu doua opțiuni de traseu:

§  Opțiunea 1A;

§  Opțiunea 1B;

·         Opțiunea 2: Apa tratata din sursa de suprafața r. Prut;

·         Opțiunea 3: Apa tratata din sursa Micăuți.

 

Principalele elemente metodologice si principalele concluzii ale prezentării tehnice:

·         A fost realizata o prognoza a evoluției populației din cele doua raioane considerînd un trend descrescător;

·         Au fost studiate in detaliu ipotezele privind evoluția consumului specific atît pentru populație cat si pentru agenții economici si debitele de calcul privind dimensionarea sistemelor de alimentare cu apa;

·         Au fost abordate si principalele ipoteze privind crearea bazei de date de costuri unitare pentru evaluarea costurilor de investiție;

·         Au fost examinată calitatea apei in principalele surse analizate;

·         Au fost studiate procesele de tratare considerate pentru fiecare sursa de apa potențială;

·         Au fost trasate in detaliu rutele aducțiunii principale si ale aducțiunilor secundare pentru fiecare opțiune;

·         Au fost estimate  costurile de investiție si costurile de exploatare pentru fiecare opțiune;

·         A fost efectuată o analiza comparativa din punct de vedere calitativ a opțiunilor.

 

Concluzie a analizei tehnice: din punct de vedere tehnic și financiar opțiunea propusa este Opțiunea 1A – apa tratata de la Stația de tratare Chișinău, aducțiunea pe traseul A.

Ministerul Mediului și echipa  de consultanți a Consorțiumului ,,CES-BDO-INFRAWATER-BONCOM” în baza cerințelor impuse de către Corporația Financiară din Germania KfW au solicitat următoarea procedură de aprobare a a opțiunii propuse pentru studiul de fezabilitate:

La solicitarea Ministerului Mediului Autoritățile locale din Raionul Strășeni si Călărași (Consiliul Raional si Primăria orașului) să includă pe ordinea de zi a ședințelor de consilii locale din luna mai (pînă in  data de 20 mai) discutarea analizei de opțiuni si votarea următoarelor decizii:

§  Aprobarea (sau respingerea) opțiunii propuse de consultant (Opțiunea 1A);

§  Împuternicirea unei persoane pentru a comunica decizia consiliului către membrii Comitetului de Supraveghere al proiectului si de a vota in ședința Comitetului conform cu decizia consiliului local.

După existenta deciziilor de consilii locale si raionale, Ministerul Mediului va convoca o ședința a Comitetului de Coordonare al Proiectului in care va fi votata opțiunea considerata ca fiind cea mai fezabila si cea pentru care se va face studiul de fezabilitate. Aceasta decizie a Comitetului de Coordonare al Proiectului va fi comunicata oficial către KfW si către echipa de consultanta de către Ministerul Mediului.

 

Nicolae   Sîrbu,

Șef  al Direcției agricultură, dezvoltare

economică și a teritoriului

 

 
 

 

 

Documente ataşate
pdf, 5 MB


Alte Proiecte de decizii

Publicat: 04.11.2020   
Accesări: 190
Publicat: 02.10.2020   
Accesări: 186
Publicat: 26.08.2020   
Accesări: 155
Publicat: 24.07.2020   
Accesări: 892
Publicat: 11.06.2020   
Accesări: 287
Publicat: 04.05.2020   
Accesări: 318
Publicat: 18.02.2020   
Accesări: 516
Publicat: 15.01.2020   
Accesări: 379
Publicat: 25.11.2019   
Accesări: 492
Publicat: 18.11.2019   
Accesări: 357
Publicat: 07.11.2019   
Accesări: 453
Publicat: 02.09.2019   
Accesări: 479
Publicat: 08.07.2019   
Accesări: 511
Publicat: 23.04.2019   
Accesări: 515
Publicat: 28.02.2019   
Accesări: 580
Publicat: 25.01.2019   
Accesări: 656
Publicat: 03.12.2018   
Accesări: 854
Publicat: 26.10.2018   
Accesări: 1200
Publicat: 23.07.2018   
Accesări: 1070
Publicat: 18.04.2018   
Accesări: 1182

1 - 20 din 41

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 888144   Total ieri: 654   Total azi: 323