Prima pagină  »  Transparența decizională  »  Proiecte de decizii
Proiecte de decizii
Proiecte de decizii pentru ședința extraordinară din 04 decembrie 2015
Publicat: 02.12.2015   

Proiect

DECIZIE nr. 8/1

din 04 decembrie 2015

 

Cu privire la modificarea  Deciziei

Consiliului raional nr. 4/2 din 09 iulie 2015

 

    În temeiul prevederilor art. 46 al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Legii nr. 457-XV din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Decizia Consiliului raional nr. 4/2 din 09 iulie 2015 „Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate” se modifică după cum urmează:

- la punctul 2  în alineatul Comisia învățămînt, cultură, tineret, sport se  exclude sintagma „Jardan Viorel” şi se   include  sintagma „Ioniță Constantin”;

 

- la punctul 2 în aliniatul Comisia protecția mediului, agricultură, industrie, construcții se exclude sintagma ”Ioniță Constantin” și se include sintagma ”Jardan Viorel”.

  

 

Preşedinte al şedinţei,                                                          

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina RUSU

 

 

VIZAT:

 

Serviciul juridic                                               T. Ispas

 

 

              Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 4/2 din 09 iulie 2015”

 

   În temeiul art. 16 al Legii nr. 457-XV din 14.11.2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea comisiilor locale și raionale care stipulează că ”Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracțiune iar a consilierilor independenți – de către consiliu, avîndu-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională și domeniul de activitate al comisiei”. În urma demersului depus de către fracțiunea PDM referitor la modificarea Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 4/2 din 09 iulie 2015 „Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate” privitor la excluderea consilierului Jardan Viorel și respectiv includerea consilierului Ioniță Constantin în componența Comisiei învățămînt, cultură, turism, sport și modificarea componenței comisiei protecția mediului, agricultură, industrie, construcții prin excluderea consilierului Ioniță Constantin și includerea consilierului Jardan Viorel.

     Rezultînd din cele menţionate apare necesitatea de a opera modificări în componența nominală a Comisiei învățămînt, cultură, turism, sport și Comisiei protecția mediului, agricultură, industrie, construcții constituită prin Decizia Consiliului raional nr. 4/2 din 09 iulie 2015.

    Proiectul de decizie se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință.

 

Tatiana Ispas,

Specialist principal, Serviciul juridic

                                                                 

                                                                                        PROIECT

 

DECIZIE nr. 8/3

din 04 decembrie 2015

 

 

Cu privire la completarea Deciziei

Consiliului raional nr. 4.7 din 26 august  2003

 

    În conformitate cu prevederile art. 46 al Legii nr. 436 XVI din 28 decembrie 2006 privind administrarea publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și altor autorități ale administrației publice centrale și locale, cu modificările ulterioare, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se aprobă completările ce se operează în Decizia Consiliului raional nr. 4.7. din 26 august 2003 ,,Cu privire la constituirea Consiliului de administrare a Fondului local de susținere a populației și aprobarea Regulamentului de funcționare”, după cum urmează:

- Punctul I se completează cu pozițiile:

”Specialistul (cu atribuții în distribuirea ajutoarelor materiale din mijloacele Fondului de susținere socială a populației), Direcției asistență socială și protecție a familiei;

MÎRZA Ecaterina, președinte al Organizației teritoriale a AO ,,Asociația nevăzătorilor din Moldova”.

 

 

Președintele ședinței                                               ______________________

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                   Nina RUSU

 

VIZAT:

Vicepreședintele raionului                                I. Ursu

Direcția asistență socială

și protecție a familiei                                           N. Olevschi

Serviciul juridic                                                    T. Ispas

 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

la proiectul  de decizie ”Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 4.7 din 26 august 2003”

 

     Consiliul de administrare a fondului local de susținere socială a populației în conformitate cu Regulamentul său de activitate examinează cererile cetățenilor privind solicitarea de ajutor financiar din acest fond. Completarea deciziei respective cu noi membri se datorează necesității prezentării în cadrul ședințelor Consiliului de administrare a dosarelor și informațiilor necesare privitor la solicitanții de ajutare financiare din fondul republican destinat pentru susținerea material a persoanelor aflate în dificultate și a selectării eficiente a beneficiarilor, precum şi stabilirea mărimii acestora, în dependenţă de situaţia materială.

      Se propune completarea componenței nominale a Consiliului de administrare a fondului local de susținere a populației după cum urmează:

 

1. Specialistul (cu atribuții în distribuirea ajutoarelor materiale din mijloacele Fondului de susținere socială a populației), Direcției asistență socială și protecție a familiei;

 

2. Mîrza Ecaterina, președinte al Organizației Teritoriale a A.O. Asociația nevăzătorilor din Moldova.

     
     Proiectul de decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru examinare și avizare și Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

Olevschi Natalia,

șef interimar,

Direcția asistență social și protecție a familiei

 

Proiect

Decizie nr.

din 27 noiembrie 2015

 

Cu privire la instituirea Comisiei de identificare

a terenurilor degradate destinate împăduririi

 

    În conformitate cu prevederile art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 al Legii nr. 1041-XIV din 16 iunie 2000 pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se instituie Comisia de identificare a terenurilor degradate destinate împăduririi, în următoarea componență:

Primarului localității (satului, comunei, orașului), după caz, președinte al Comisiei;

Specialistul în domeniul implementării politicilor funciare a primăriei, după caz, Secretarul Comisiei;

CHIHAI Sergiu – reprezentantul Întreprinderea de Stat silvo-cinegetică Strășeni;

CONOVALI Iulian – reprezentantul Inspecției Ecologice Strășeni;

MANOLACHI Vasile – reprezentantul Institutului pentru Proiectări și Organizarea Teritoriului;

ROTARU Petru – reprezentantul Agenției ,,Moldsilva”;

Reprezentanții deținătorilor funciari, după caz.

 

2. Se pune în sarcina Comisiei selectarea propunerilor de la deținătorii legali ai terenurilor degradate, inventarierea și identificarea acestor terenuri care fac obiectul acțiunii de ameliorare prin împădurire în conformitate cu actele legislative și normative în vigoare.

 

3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreședintelui raionului (N. Budu).

 

 

Preşedinte al şedinţei                      

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului                                                               Nina RUSU

 

 

AVIZAT:

Vicepreședintele raionului                                                      N. Budu        

Serviciul relații funciare și cadastru                                       V. Borș

Serviciul juridic                                                                          T. Ispas

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

,,Cu privire la instituirea Comisiei de identificare a terenurilor

degradate destinate împăduririi”

 

                                                

      În conformitate cu art. 5 al Legii nr. 1041-XIV din 15.06.2000 pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate este necesar de a institui Comisia de identificare a terenurilor degradate care fac obiectul acțiunii de ameliorare prin împădurire și delimitarea perimetrelor de ameliorare.

      Comisia va examina solicitările, propunerile de la deținătorii legali a terenurilor degradate care vor fi supuse împăduririi.

    Componența nominală a Comisiei se constituie din conducerea autorităților publice locale de nivelul întîi, reprezentanții gospodăriei silvice, Inspecției Ecologice din raion și din reprezentanții autorităților silvice centrale, de autoritățile centrale pentru mediu, protecția solului și gestionarea resurselor naturale.

      În acest sens se propune componența Comisiei conform proiectului de decizie.

      Proiectul de decizie se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare și Consiliului raional pentru examinare și aprobare în ședință.

 

Valeriu BORȘ,

 

Șef al Serviciului relații funciare și cadastru

                        

 

Proiect

DECIZIE nr. 8/5

din 04 decembrie 2015

 

Cu privire la asocierea Raionului Străşeni

din Republica Moldova cu Județul Vrancea din România

 

    În conformitate cu art. 43 lit. t), art.52 alin.(2), art.53 alin.(1) lit. g), p) al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, în scopul colaborării cu județul Vrancea din România, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

 

               1. Se acceptă asocierea Raionului Străşeni, Republica Moldova cu Județul Vrancea din România în scopul colaborării în următoarele domenii:

-         administrație locală;

-         dezvoltarea cadrului economic general și a mediului de afaceri, în particular;

-         dezvoltarea învățămîntului, asistență socială, cultură și turism, sănătate;

-         elaborarea și implementarea de proiecte comune cu finanțare din fondurile internaționale.

 

2. Se împuterniceşte preşedinte al raionului (M. Popa) să  semneze  Acordul de asociere.

 

        3. Se pune în seama președintelui raionului (M. Popa), după semnarea acordului de asociere, prezentarea acestuia Consiliului raional, pentru informare.

 

        4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de specialitate.

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                             __________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                 Nina RUSU

 

 

VIZAT:

 

Vicepreședintele  raionului                                         I. Ursu

 

Serviciul juridic                                                              T. Ispas

 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

„Cu privire la  asocierea Raionului Strășeni din  Republica Moldova cu Județul Vrancea din România

 

    În temeiul art. 43 lit. t) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală care stipulează că decide, în condițiile legii asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale, inclusiv cooperarea transfrontalieră, pentru realizarea unor lucrări și servicii de interes public, promovarea și protejarea intereselor autorităților administrației publice locale, precum și colaborarea cu agenți economici și asociații obștești din țară și din străinătate, în scopul realizării unor acțiuni sau lucrări de interes comun”.  În rezultatul vizitei reprezentanților Centrului pentru Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană în Republica Moldova la data de 02 decembrie curent, în urma adresării președintelui raionului privind stabilirea unor relații de colaborare între Raionul Strășeni și regiunea menționată, în scopul realizării unor probleme de interes raional se impune necesitatea adoptării prezentei decizii.

     Proiectul deciziei se prezintă Comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

 

Ispas Tatiana,

Specialist principal, Serviciului juridic

 

 

 

                                                   PROIECT                                             

DECIZIE nr. 8/6

din 04 decembrie 2015

 

Cu privire la alegerea

vicepreşedintelui raionului Străşeni

 

 

     În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. l), art. 49 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se alege dl _____________________________în funcţie de vicepreşedinte al raionului Străşeni responsabil de domeniul medicină și protecție socială

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       _______________                                             

 

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU

 

 

VIZAT:

 

Serviciul juridic                 T. Ispas

 

 Alte Proiecte de decizii

Publicat: 14.07.2021   
Accesări: 467
Publicat: 24.05.2021   
Accesări: 428
Publicat: 30.04.2021   
Accesări: 270
Publicat: 18.03.2021   
Accesări: 240
Publicat: 18.02.2021   
Accesări: 414
Publicat: 20.01.2021   
Accesări: 526
Publicat: 07.12.2020   
Accesări: 417
Publicat: 04.11.2020   
Accesări: 494
Publicat: 02.10.2020   
Accesări: 427
Publicat: 26.08.2020   
Accesări: 362
Publicat: 24.07.2020   
Accesări: 1372
Publicat: 11.06.2020   
Accesări: 508
Publicat: 04.05.2020   
Accesări: 787
Publicat: 18.02.2020   
Accesări: 963
Publicat: 15.01.2020   
Accesări: 721
Publicat: 25.11.2019   
Accesări: 706
Publicat: 18.11.2019   
Accesări: 548
Publicat: 07.11.2019   
Accesări: 802
Publicat: 02.09.2019   
Accesări: 747
Publicat: 08.07.2019   
Accesări: 762

1 - 20 din 48

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1009108   Total ieri: 504   Total azi: 410