Prima pagină  »  Decizii adoptate
Decizii adoptate
Deciziile Consiliului raional adoptate în ședința din 13 iunie 2014
Publicat: 23.06.2014   

DECIZIE nr. 3/1

din  13 iunie   2014

                                                              

Cu privire la acţiunile de pregătire a

instituţiilor de învăţămînt pentru 

noul an de studii 2014-2015

 

   În temeiul prevederilor art. 43,46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii învăţămîntului nr. 547-XII din 21 iulie 1995, cu modificările și completările ulterioare, în scopul asigurării condiţiilor pentru buna funcţionare a instituţiilor de învăţămînt pentru activitate în noul an de studii 2014-2015, examinînd informaţia prezentată de către Direcţia învăţămînt, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

1.     Se aprobă Programul de acţiuni privind pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru funcţionare în noul an de studii 2014 - 2015, conform anexei nr. 1.

 

2.     Se aprobă Regulamentul şi Devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea concursului raional „Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt pentru noul an de studii 2014 - 2015”, conform anexelor 2, 3.

 

3.     Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (I. Certan):

-         să monitorizeze şi să asigure executarea lucrărilor de reparaţie a instituţiilor de învăţămînt din subordine, în scopul creării condiţiilor optime pentru realizarea procesului educaţional pentru anul de studii 2014 - 2015 pînă la 15 august 2014, utilizînd în acest scop toate resursele materiale, financiare şi umane necesare;

-         să execute Programul de acţiuni privind pregătirea instituţiilor preuniversitare pentru activitate în noul an de studii 2014 – 2015;

-         să asigure procesul educaţional cu cadre didactice tinere calificate în toate instituţiile de învăţămînt şi să le atribuie indemnizaţiile şi compensaţiile stabilite de legislaţia în vigoare;

-         să elaboreze pînă la 15 august 2014 Proiectul reţelei de clase şi a contingentului de elevi a instituţiilor de învăţămînt preuniversitar pentru anul de studii 2014 – 2015;

-         să întreprindă măsurile de rigoare în scopul școlarizării tuturor copiilor în vîrstă de 7-16 ani, organizării alimentației elevilor claselor I-IV, a celor din familiile socialmente vulnerabile.

-         să  desfăşoare concursului raional „Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt pentru noul an de studii 2014 - 2015”;

-         să organizeze recepţia instituţiilor de învăţămînt  către noul an de studii pînă la 25 august 2014  de către comisii speciale;

-         să efectueze bilanţul concursului ,,Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt pentru noul an de studii 2014 - 2015” şi să asigure premierea instituţiilor în cadrul sărbătorii profesionale ,,Ziua pedagogului”;

-         să informeze președintele raionului  periodic despre  derularea realizării planului de acţiuni şi nivelul de pregătire a instituţiilor de învăţămînt către noul an şcolar;

 

4.     Direcţia agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului (N. Sîrbu) să monitorizeze efectuarea lucrărilor de reparaţie curentă şi capitală a instituţiilor de învăţămînt.

 

5.     Se pune în sarcina Direcţiei  finanţe (V. Manoli), în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul unu să asigure finanţarea instituţiilor de învăţămînt preşcolare pentru efectuarea reparaţiilor curente şi capitale, achiziţionarea combustibilului, achitarea consumului energiei electrice, termice, gaze naturale şi apă,  în limitele mijloacelor prevăzute în acest scop.

 

6.     Se recomandă autorităţilor administraţiei publice  locale de nivelul unu:

-        să asigure pînă la 15 august 2014 pregătirea instituţiilor preşcolare din subordine pentru funcţionare în noul an de studii 2014-2015;

-        să stabilească relaţii de parteneriat cu  diverse organizaţii  în vederea obţinerii unei finanţări suplimentare pentru pregătirea instituţiilor preşcolare;

-        să întreprindă măsurile de rigoare în scopul evidenței stricte a tuturor copiilor.

-          

7.     Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (P. Voloşciuc). 

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                     Vsevolod  STAMATI

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                        Nina  RUSU

                     

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Anexa  nr.1

                                                                                                                                                la Decizia Consiliului raional  Străşeni          

                                                                                                                                    nr.3/1   din 13   iunie    2014       

 

Program  de  acţiuni  privind  pregătirea  instituţiilor  de învățămint   pentru

activitate  în  noul  an  de  studii  2014-2015

 

                                                          I. Reparaţia  instituţiilor  de  învăţămînt  şi  asigurarea  bazei  materiale

Nr.

Se  planifică

Termenii

Responsabili

1

Examinarea chestiunii „Pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru noul an de studii” în cadrul şedinţelor consiliilor  locale.

iulie-august          2014

Administraţia publică locală de nivelul I şi II

Managerii instituţiilor

2

Asigurarea instituţiilor de învăţămînt din raion cu manuale, materiale didactice.

iulie-august

2014

Şeful Direcţiei  învăţămînt

3

Îndeplinirea Programului de acţiuni privind pregătirea către autorizarea sanitară.

iunie-august

2014

Managerii instituţiilor, APL

4

Familiarizarea cu Regulamentul de participare la Concursul „Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt  pentru noul an de studii 2014 - 2015”.

           iunie

          2014

Direcţia  învăţămînt

5

Organizarea şi desfăşurarea concursului „Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt din raion pentru începutul anului 2014 - 2015”.

august

2014

Comisia de evaluare

6

Achiziţionarea produselor alimentare pentru alimentaţia copiilor

iulie-august

2014

Direcţia învăţămînt

7

Alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional, bugetele locale pentru renovarea şi procurarea  mobilierului.

august

2014

Direcţia învăţămînt,Managerii instituţiilor

8

Totalizarea Concursului „Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt pentru noul an de studii 2014 - 2015”.

septembrie

2014

 Direcţia  învăţămînt, Comisia de evaluare

 

                                               II. Pregătirea pentru perioada toamnă - iarnă 2014 - 2015

 

Nr.

Se preconizează

Termenii

Responsabili

1

Evaluarea prin inspectare a instituţiilor preşcolare şi preuniversitare în vederea calculării estimative a sumei alocate  din bugetul raional şi republican.

 

2014

Direcţia  învăţămînt, Secţia cultură, turism,tineret şi sport, Direcţia agricultură,dezvoltare economică şi a teritoriului

2

Asigurarea funcţionării cazangeriilor şi sistemelor de încălzire.

Pe parcursul anului

  Şeful Direcţiei  învăţămînt, Direcţia agricultură,dezvoltare economică şi a teritoriului

3

Monitorizarea procesului de reparaţie capitală şi curentă a instituţiilor de învăţămînt preşcolare şi preuniversitare.

iunie-august

2014

Consiliul raional, Şeful Direcţiei  învăţămînt

4

Monitorizarea (evidenţa) stocării combustibilului pe perioada  rece  a anului.

Pe parcursul

anului

 Direcţia   învăţămînt

5

 Verificarea şi testarea situaţiei cazangeriilor, operatorilor la gaze, din instituţiile de învăţămînt conform graficului stabilit.

15 septembrie

2014

Direcţia   învăţămînt

6

Evaluarea respectării normelor de securitate a muncii în edificiile de bază şi auxiliare ale instituţiilor de învăţămînt.

august

2014

Comitetele Sindicale, Direcţia  învăţămînt

7

Monitorizarea procesului de asigurare a condiţiilor sanitaro-igienice de activitate a instituţiilor de învăţămînt şi soluţionarea incoerenţelor curente.

Pe parcursul anului

Centrul de sănătate publică

8

Evaluarea oportunităţilor reutilării cazangeriilor la gaze naturale.

  Pe parcursul anului

Direcţia agricultură,dezvoltare economică şi a teritoriului

 

 

III. Activitatea cu cadrele didactice

 

Nr.

Se preconizează

Termenii

Responsabili

1

Stabilirea necesităţii  de cadre în raion.

ianuarie

2014

Direcţia  învăţămînt

2

Prezentarea ofertei la Ministerul Educaţiei  pentru repartizarea tinerilor specialişti.

aprilie

2014

Direcţia  învăţămînt

3

Participarea la Tîrgul locurilor de muncă pentru angajarea pedagogilor în cîmpul muncii.

mai

2014

Direcţia  învăţămînt

4

Participarea cadrelor didactice la cursurile de formare continuă.

Pe parcursul anului

Direcţia  învăţămînt

5

Organizarea seminarelor teoretico-practice cu managerii instituţiilor de învăţămînt orientate spre  creşterea  profesionalismului cadrului didactic.

Pe parcursul anului

Direcţia  învăţămînt

6

Organizarea şi desfăşurarea întrunirilor metodice la disciplinele de studii.

august

2014

Direcţia  învăţămînt

7

Pregătirea şi desfăşurarea conferinţei pedagogice.

august 2014

 

Direcţia învăţămînt

 

                                                                Anexa nr. 2

 la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                                                               nr.  3/1   din   13  iulie     2014

      

 

Devizul

de cheltuieli pentru organizarea și desfăşurarea concursului raional „Cea mai  pregătită instituţie de învăţămînt pentru noul an de studii 2014-2015”

 

 

Total    -   18100  lei

-         inclusiv:
I.        Instituţii de învăţămînt de toate tipurile:

       

Locul  I       3  x    2300 lei  =   6900 lei;

Locul  II      3  x    1800 lei  =   5400 lei;

Locul  III     3 x     1300 lei  =   3900 lei;

 

               II.        Nominaţia cel mai bun cabinet metodic(liceu, gimnaziu, grădiniţă)

3  x   600    =   1800 lei

 

               II.       Procurarea diplomelor de menţiune    -   100 lei.

 

 

                                         Anexa nr. 3
                                         la Decizia Consiliului raional Străşeni
                              nr.  3/1   din   13 iunie   2014      

 

Regulamentul

privind organizarea și desfăşurarea concursului raional „Cea mai  pregătită instituţie de învăţămînt pentru noul an de studii 2014-2015”

 

Obiectivele concursului:

   Concursul va contribui la crearea condiţiilor optime de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt preşcolare, preuniversitare şi extraşcolare din raion, îmbunătăţirea bazei tehnico- materiale, stabilirea relaţiilor de parteneriat în domeniu.

Concursul are următoarele obiective:

-  asigurarea pregătirii calitative şi la timp a unităţilor de învăţămînt pentru noul an de studii:

- stimularea raţionalizării utilizării resurselor alocate (proprii şi centralizate);

- determinarea nivelului de pregătire a instituţiilor de învăţămînt în noul an de studii;

- ridicarea prestigiului instituţiilor de învăţămînt în comunitate;

- stimularea experienţelor de modernizare a instituţiei;

                                                  

Criterii de apreciere

 1. Nivelul de pregătire a sălilor de clasă, laboratoarelor, atelierelor didactice, grupurilor sanitare, holurilor, blocurilor de studii.
 2. Asigurarea cu mobilier şi mijloace didactice, respectarea normelor ergonomice.
 3. Evidenţa şi calitatea actelor educaţionale ale unităţii şcolare.
 4. Respectarea normelor sanitaro-igienice, starea sistemelor de canalizare, apeduct.
 5. Starea sistemului de iluminare şi a sistemului de  încălzire.
 6. Nivelul pregătirii de funcţionare a blocului alimentar (numărul de copii ce vor fi alimentaţi, inclusiv din familiile social vulnerabile).
 7. Examinarea medicală a colectivului profesoral şi a personalului adiacent.
 8. Pregătirea sălii şi terenului sportiv, dotarea cu inventar de specialitate.
 9. Amenajarea teritoriului aferent instituţiei şi a spaţiilor recreaţionale.
 10. Corespunderea fondului de carte a bibliotecilor şcolare cerinţelor-tip.
 11. Prezenţa şi funcţionarea laboratoarelor cu tehnică de calcul, respectarea normelor sanitare de activitate în ele, conexiune la reţeaua „Internet”.
 12. Asigurarea instituţiei cu cadre didactice.
 13. Asigurarea respectării regulilor de protecţie civilă.
 14. Amenajarea, dotarea şi funcţionalitatea cabinetului metodic.
 15. Aprecierea se va efectua prin calificativele nesatisfăcător, satisfăcător, bine, foarte bine.

 

 

Participarea la concurs

I. La concurs vor participa instituţiile de învăţămînt din raion de toate tipurile

II. Aprecierea se va efectua pentru 3 categorii de instituţii şi 1 nominaţie:

 1. Instituţii preşcolare
 2. Gimnazii
 3. Licee
 4. Nominaţia cel mai bun cabinet metodic

 

Premierea învingătorilor:

I. Pentru instituţiile de învăţămînt învingătoare în concurs se vor acorda diplome şi premii băneşti:

-         locul I – 2300 lei;

-         locul II – 1800 lei;

-         locul III – 1300 lei.

      -    Nominaţia cel mai bun cabinet metodic(grădiniţă, gimnaziu liceu 600 lei x3)

-         diplome de menţiune

 

Desfăşurarea concursului:

Concursul se va desfăşura în perioada 20-30 august 2014

 

Premierea învingătorilor

 Premierea învingătorilor va avea loc la „Ziua pedagogului”

 

Finanţarea concursului:

Concursul va fi finanţat din mijloacele financiare planificate în bugetul Direcţiei  învăţămînt  după totalizarea rezultatelor concursului şi desemnarea învingătorilor de către comisia specială instituită de către preşedintele raionului.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DECIZIE nr. 3/2

                                                                                     din 13 iunie   2014

                                                              

Despre derularea executării Deciziei Consiliului raional nr.1/5

din 25 februarie 2014 „Cu privire la organizarea odihnei

elevilor în sezonul estival 2014”

 

      În scopul executării prevederii Legii învăţămîntului nr. 547- XIII din 21 iulie 1995, cu modificările ulterioare, Legii nr.338- XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia  publică locală, cu modificările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 298 din 23 aprilie 2014 ”Cu privire la organizarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2014”, examinînd informaţia despre executarea deciziei nominalizate, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional  DECIDE:

 

        1. Se ia act de informaţia prezentată de şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan) despre derularea executării Deciziei Consiliului raional nr. 1/5 din 25 februarie 2014 „Cu privire la organizarea odihnei elevilor în sezonul estival 2014”;

        2. Direcţia învăţămînt (I. Certan) în comun acord cu Direcţia finanţe (V. Manoli), Centrul de Sănătate Publică Străşeni (C. Marola), Inspectoratul de Poliţie Străşeni (V. Saca) să întreprindă acţiuni urgente întru executarea integrală a Deciziei Consiliului raional nr. 1/5 din 25 februarie 2014 ,,Cu privire la organizarea odinei elevilor în sezonul estival 2014”.

       3. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (I. Certan):

-         să realizeze integral planul de acţiuni privind organizarea odihnei şi întremării copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival;

-     să întreprindă acţiunile de rigoare  privind funcţionarea Taberei de odihnă

      pentru   copii şi adolescenţi „Stejărel”  în perioada 27 iunie – 11 august 2014;

-         să asigure încadrarea copiilor în taberele de odihnă în conformitate cu

      Hotărîrea  Guvernului nr. 298 din 23 aprilie 2014;

-         să organizeze deplasarea şi odihna copiilor în taberele republicane pentru copii

în care s-au achiziționat bilete;

-         să monitorizeze activitatea taberelor cu sejur de zi organizate în instituțiile de învățămînt din raion în perioada estivală 2014;

    4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (S. Nicula).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                             Vsevolod STAMATI

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                               Nina  RUSU

 

 

DECIZIE nr. 3/3

din 13 iunie 2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Cu privire la derularea realizării Programului raional de
control şi profilaxie a tuberculozei pentru anii 2011-2015

 

   În temeiul Legii nr. 436-XVI din 26 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Deciziei Consiliului raional nr.3/12 din 27 mai 2011 ,,Cu privire la aprobarea Programului raional de control şi profilaxie a tuberculozei pentru anii 2011-2015”, examinînd nota informativă, avînd avizul comisiei comsultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se ia act de  informația  prezentată de către  Centrul de Sănătate Publică Strășeni (C. Marola)  privind  derularea  realizării Programului teritorial de control şi profilaxie a tuberculozei pentru anii 2011-2015.

2. Se pune în sarcina șefilor centrelor de sănătate în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Strășeni și autoritățile publice  locale de nivelul întîi:

-  să revizuiască lista persoanelor din grupurile cu risc sporit de îmbolnăvire de tuberculoză;

-  să organizeze efectuarea controlului microradiofotografic a persoanelor din grupa de risc,  

    a persoanelor revenite de peste hotare de la lucru sezonier sau din locurile de detenție;

       -  să asigure izolarea tuturor copiilor din focarele de tuberculoză in centrele de recuperare  

          Tîrnova şi Corneşti, conform propunerilor ftiziopulmonologului;

       - să contribuie la prezentarea în termen a bolnavilor sau celor suspecţi la   medicul ftiziatru şi

         în instituţiile de tratament.

3.  Se pune în sarcina  Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei (C. Cobzac) în colaborare cu autoritățile publice locale de nivelul întîi  să acorde ajutoare materiale, pe parcursul perioadei de tratament,  bolnavilor din focarele de tuberculoză și membrilor familiilor acestora din categoriile socialmente vulnerabile.

4.  Se pune în sarcina Centrului de Sănătate Publică  Străşeni (C. Marola) și a Instituției Medico-Sanitare Publice  Spitalul Raional Strășeni (Al. Tuchilă) să prezinte Consiliului raional o   informație amplă privind realizarea Programului  nominalizat  pînă la data de  25 octombrie 2015.

5.  Se recomandă autorităților publice  de nivelul întîi să examineze în cadrul ședințelor consiliilor locale chestiunea privind realizarea acțiunilor   de control şi profilaxie a tuberculozei în teritoriul administrat,  cu invitarea specialiştilor  serviciilor raionale de profil.

 6. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii vicepreședintele raionului (S. Nicula).  

 

 

Preşedintele al şedinţei                                                                         Vsevolod  STAMATI

 

Contrasemnat:                                                

Secretar al Consiliului raional                                                              Nina  RUSU

 

 

DECIZIE nr. 3/4

din 13 iunie  2014

                                                              

                                                                                                                                                                                                                               

Cu privire la derularea executării deciziilor

Consiliului raional adoptate în trimestrul I, 2014

 

         În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, în scopul eficientizării executării prevederilor deciziilor Consiliului raional, examinînd nota informativă prezentată de Secţia administraţie publică,  avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se ia act de informaţia privind derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul I, 2014.

 

2. Direcţiile, secţiile Consiliului raional şi subdiviziunile subordonate acestuia în colaborare cu autorităţile administraţiei publice de nivelul întîi:

 

-         să intensifice eforturile în vederea ţinerii sub control şi executării integrale a deciziilor Consiliului raional;

-         să prezinte Secţiei administraţie publică informaţii desfăşurate despre executarea deciziilor pe fiecare punct în parte, iar în cazul neexecutării acestora să se indice motivele.

 

3. Secţia administraţie publică, în baza informațiilor recepționate de la șefii direcțiilor, secțiilor Consiliului raional va elabora raportul generalizat privind executarea deciziilor.

 

4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului raional (N. Rusu).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                     Vsevolod  STAMATI                               

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                       Nina  RUSU

 

 

DECIZIE nr. 3/ 5

din   13 iunie   2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Cu privire la aprobarea Calendarului acțiunilor

elaborării bugetului raionului pentru anul 2015

 

   În conformitate cu prevederile Legii nr. 847 din 24 mai  1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările  ulterioare, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se aprobă Calendarul  acțiunilor elaborării bugetului raionului pentru anul 2015, conform anexei.

     2. Șefii direcțiilor, secțiilor din subordinea Consiliului raional, conducătorii instituțiilor finanțate din bugetul raional vor întreprinde acțiunile necesare în vederea realizării Calendarului nominalizat.  

     3. Se recomandă autorităților publice locale de nivelul întîi să întreprindă, în limitele competențelor atribuite prin lege, măsurile de rigoare pentru  realizarea Calendarului nominalizat.

     4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (P. Voloşciuc). 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vsevolod  STAMATI                             

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                        Nina RUSU

 

                                                                                                                                        Anexa

la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr. 3/5  din   13   iunie   2014

 

Calendarul

acțiunilor elaborării  bugetului raionului pentru anul 2015

 

 

Termenul limită de realizare

Autoritatea responsabilă

Acţiunea

Autoritatea beneficiară

1

2

3

4

I. Elaborarea proiectului bugetului raionului pentru a. 2015

iunie  2014

Autoritatea executivă nivelul II

Emite calendarul de măsuri cu privire la iniţierea procesului de elaborare a bugetului raionului

Executorii de buget

iunie 2014

Direcţia finanţe

Analizează tendinţele veniturilor şi cheltuielilor bugetului raionului în baza rapoartelor privind executarea bugetului pe anii precedenţi

Autorităţile publice de nivelul I

 

 iunie 2014

Direcţia finanţe

Estimează relaţiile interbugetare între UAT de nivelul II şi I şi emite circulara cu privire la elaborarea bugetului UAT

Executorii de buget de nivelul I şi II

 

 iunie 2014

Autoritatea executivă nivelul I

Prezintă estimările preliminare de venituri şi cheltuieli de nivelul I

Direcţia finanţe

pînă -

15 iunie

2014

Direcţiile şi secţiile subordonate CR

Prezintă estimările de cheltuieli ale UAT de nivelul II

Direcţia finanţe

15 iunie -

1 iulie

2014

Direcţia finanţe

Analizează estimările executorilor de buget şi organizează discuţii cu UAT de nivelul I în ce priveşte relaţiile interbugetare între UAT de nivelul I şi II

Autoritatea executivă a UAT de nivelul I

1 iulie -

15 iulie

2014

Direcţia finanţe

Elaborează şi prezintă MF sinteza proiectului bugetului UAT

Ministerul Finanţelor

15 august

2014

Ministerul Finanţelor

Organizează discuţii cu APL pe marginea raporturilor interbugetare între bugetul de stat şi bugetele UAT

Preşedintele raionului, şeful Dircţiei finanţe

25 august

2014

Direcţia finanţe

Ajustează sinteza proiectului bugetului UAT ca urmare a discuţiilor cu MF

 

15 octombrie 2014

Direcţia finanţe

Informează autorităţile publice locale de nivelul I despre conţinutul Memorandului bugetar

Autoritatea executivă  de nivelul I

1

2

3

4

15 octombrie – 1 noiembrie

2014

Direcţia finanţe cu autoritatea executivă a UAT de nivelul II

Ajustează şi definitivează proiectul bugetului UAT de nivelul II şi îl prezintă spre examinare şi aprobare

Autoritatea reprezentativă şi deliberativă a UAT de nivelul II

30 octombrie – 15 noiembrie 2014

Autoritatea executivă a UAT de nivelul I

Ajustează şi definitivează proiectul bugetului UAT de nivelul I şi îl prezintă spre examinare şi aprobare

Autoritatea reprezentativă a UAT de nivelul I

II. Examinarea şi aprobarea bugetului

10 decembrie - 15 decembrie

2014

Autoritatea reprezentativă şi deliberativă a UAT de nivelul II

Examinează şi aprobă bugetul UAT de nivelul II

Autoritatea executivă  a UAT de nivelul II

10 decembrie - 15 decembrie

2014

Autoritatea reprezentativă şi deliberativă a UAT de nivelul I

Examinează şi aprobă bugetul UAT de nivelul I

Autoritatea executivă  a UAT de nivelul I

Pe parcursul a 10 zile după aprobarea bugetului UAT de nivelul I

Autoritatea executivă  a UAT de nivelul I

Prezintă o copie a deciziei privind aprobarea bugetului de nivelul I

Direcţia finanţe

Pe parcursul a 10 zile după aprobarea bugetului UAT de nivelul II

Direcţia finanţe

Prezintă bugetele aprobate de UAT pentru consolidarea Bugetului Public Naţional

Ministerul Finanţelor

Pe parcursul a 30 zile de la data publicării Legii Bugetului de stat

Autoritatea executivă  a UAT de nivelul I şi II

Efectuează ajustările de rigoare în bugetele UAT pentru a le aduce în conformitate cu prevederile legii anuale a bugetului de stat

Autoritatea reprezentativă şi deliberativă a UAT

 

 

DECIZIE nr. 3/6

din   13 iunie   2014

                                                             

 

Cu privire la solicitarea mijloacelor

financiare pentru restituirea valorii

bunurilor prin achitarea de compensaţii

persoanelor supuse represiunilor politice

                                                       

            În temeiul Legii nr. 1225 din 08 decembrie 1992 „Privind reabilitarea victimelor represiunilor politice” cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 397- XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, p. 10, 11 ale Hotărîrii Guvernului nr. 627 din 05 iunie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice” şi Proceselor-verbale ale Comisiei de examinare a cererilor sau de recuperare a valorii acestora victimelor reabilitate ale represiunilor politice nr.31 din 12 mai 2014 şi nr. 32 din 29 mai  2014,  Consiliul raional DECIDE:

 

 1. Se aprobă lista beneficiarilor de compensaţii privind restituirea valorii bunurilor confiscate persoanelor supuse represiunilor politice cu reeşalonare pe 5 ani, în sumă totală de 2071672,0 lei, conform anexei.
 2. Direcţia  finanţe să prezinte Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova documentele respective privind solicitarea mijloacelor financiare necesare cu scadenţă în anul 2014 în sumă de 414334,0 lei pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice.
 3. Direcţia finanţe va transfera suma alocată de Ministerul Finanţelor Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei.
 4. Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei va transfera Filialei Străşeni a Băncii de Economii suma alocată cu anexarea listelor perfectate.
 5. Filiala Străşeni a Băncii de Economii va prezenta trimestrial Consiliului raional rapoarte privind utilizarea sumelor alocate pentru achitarea de compensaţii privind restituirea valorii bunurilor confiscate persoanelor supuse represiunilor politice.
 6. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (S. Nicula) şi şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli).
 7. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (P. Voloşciuc).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vsevolod  STAMATI                             

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                        Nina RUSU

 

   

DECIZIE nr. 3/7

din 13 iunie  2014

                                                              

                                                                                                                                                                                                                               

Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare

a sistemului integrat de servicii sociale pentru anii 2014-2017

 

     În conformitate cu art. 43  al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Legea nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale, avînd avizele comisiei consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a sistemului integrat de servicii sociale pentru anii  2014 - 2017.

2. Implementarea Strategiei menţionate va fi asigurată din contul şi în limitele alocaţiilor prevăzute anual în bugetul raional, precum şi a mijloacelor parvenite din alte surse, conform legislaţiei.

3. Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei să întreprindă în limitele competenţelor atribuite, acțiunile ce se impun pentru realizarea Strategiei.

4. Controlul privind executarea prezentei Decizii se pune în seama vicepreşedintelui raionului (S. Nicula).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vsevolod  STAMATI                             

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                        Nina RUSU

 

   

 

                                      Anexă

                                                                                               la Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                                            nr. 3/ 7   din 13 iunie  2014

 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI INTEGRAT DE SERVICII SOCIALE

pentru anii 2014-2017

 

INTRODUCERE

     Gradul de civilizaţie şi dezvoltare a unei societăţi se măsoară în mod determinant şi prin sistemul de protecţie socială existent în societatea respectivă, prin măsura în care mecanismele de redistribuire a veniturilor şi sistemul serviciilor sociale, reuşesc să asigure un nivel de trai acceptabil şi şanse egale de participare la viaţa socială pentru toţi cetăţenii. După 10 ani de schimbări, de încercări de dezvoltare şi progres a serviciilor sociale oferite persoanelor aflate în situaţii de risc, odată cu procesul de reformare a sistemului de pensii, a sistemului de asigurări de sănătate, apariţia legislaţiei cadru al asistenţei sociale şi al serviciilor sociale, revizuirea rolului comunităţii şi autorităţilor locale în implementarea acţiunilor sociale prin aducerea acestora cât mai aproape de comunitate, recunoaşterea rolului societăţii civile în asistenţa socială, toate sunt procese, care au presupus eforturi ale căror rezultate pozitive sunt deja vizibile şi ele tind să devină evidente cu siguranţă în următorii ani.

    Strategia de Dezvoltare a sistemului integrat de servicii sociale (2014-2017) (denumită în continuare Strategie) este un document strategic ce vizează problematica persoanelor care au nevoie de sprijin social  din raionul Strășeni.

    Necesitatea Strategiei este determinată de deficienţele vizibile ale sistemului actual de servicii sociale:

- insuficienţa serviciilor sociale la nivel comunitar;

- fragmentarea la diferite niveluri a serviciilor de asistenţă socială, programelor, măsurilor pentru persoane şi grupuri în dificultate;

    Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele şi grupurile în dificultate va crea oportunităţi mai bune pentru incluziunea socială a persoanelor în situaţii de risc, asigurând respectarea drepturilor fundamentale ale acestora. Combinând măsurile de prevenire, compensare şi reabilitare, precum şi soluţionând cazurile la nivel comunitar înainte ca ele să se agraveze (soluţionarea lor să devină mai costisitoare), sistemul va deveni mai eficient din punct de vedere al costurilor, va acoperi pe toţi cei care au nevoie de sprijin social şi va avea un impact pozitiv asupra calităţii vieţii acestora.        

     Prevederile Strategiei stabilesc obiective şi acţiuni pe termen mediu, necesare pentru implementarea coerentă a prevederilor internaţionale privind protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

     Elaborarea Strategiei a derivat din imperativul unei planificări strategice cu acţiuni coordonate şi necesare reformării sistemului de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi, ţinîndu-se cont  de cadrul legal şi strategic deja existent, de realizările şi de omisiunile politicilor implementate anterior.

I. DESCRIEREA SITUAȚIEI

     În raionul Strășeni există un şir de factori socio-economici care contribuie la cererea de noi servicii sociale. Aceştia includ rate înalte de sărăcie şi migraţie, schimbări demografice şi de atitudini culturale. Deşi situaţia economică din raionul Strășeni a înregistrat o creştere pe parcursul ultimilor ani, progresul realizat în reformarea sistemului de asistenţă socială rămâne a fi modest. Partea preponderentă a sistemului de servicii sociale o constituie prestaţiile sociale, care nu întotdeauna contribuie la atenuarea situaţiei beneficiarilor. În unele cazuri intervenţia este mai eficientă, dacă pe lângă prestaţiile sociale, persoana poate beneficia şi de serviciile sociale comunitare. În acelaşi timp, serviciile de asistenţă socială existente nu acoperă cererea pentru acestea.

     Tradiţional, Direcţia  asistenţă socială si protecție a familiei a acordat atenţie necesităţii de a susţine persoanele şi familiile în dificultate temporară sau pe termen lung, dar tradiţiile culturale din ultimele decenii au favorizat în multe cazuri instituţionalizarea persoanelor în vîrstă şi cu disabilităţi ca răspuns la nevoile sociale. Ca rezultat al prelucrării analizei datelor disponibile despre solicitările potenţialilor beneficiari de asistenţă socială se prezumă că în perioada anilor 2014-2015, aproximativ 15% din populaţia social vulnerabilă din raionul Strășeni vor avea nevoie de cel puţin de un serviciu de asistenţă socială pe parcursul unui an. Suportul necesar include sprijin comunitar, precum şi îngrijire specializată sub formă de servicii sociale sau ajutor financiar pentru situaţii de urgenţă (separate de sistemul obişnuit de prestaţii băneşti) pentru a-i ajuta să depăşească o anumită criză specifică pe termen scurt.

     În conformitate cu Legea nr. 821-XII din 24 decembrie 1991 privind protecţia socială a invalizilor și Legea 547 din 25 decembrie 2003 privind asistența socială, protecţia socială înseamnă crearea de către stat a condiţiilor pentru dezvoltarea  individuală şi realizarea de către beneficiari a capacităţilor, drepturilor şi libertăţilor în egală măsură cu toţi ceilalţi cetăţeni. În prezent, protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi și persoanelor aflate în situație de risc este asigurată prin: I.1) servicii sociale primare; I.2) servicii sociale specializate; I.3) servicii sociale cu specializare înaltă.

 

I.1) Prestarea serviciilor sociale primare la moment

    Serviciile sociale primare sunt definite ca ansamblul de măsuri şi acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale familiale sau de grup, în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate, pentru rezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale şi promovarea incluziunii sociale. Serviciile sociale sunt asigurate de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private, în condiţiile actelor normative în vigoare. Tipurile de servicii sociale de care beneficiază populaţia pot fi clasificate în servicii sociale primare (comunitare), servicii sociale specializate şi servicii sociale cu specializare înaltă.

    Serviciile sociale primare sunt primul punct de contact pentru beneficiarii sistemului de servicii sociale. La nivel raional există un număr limitat de servicii sociale primare: îngrijirea socială la domiciliu, cantinele de ajutor social, sprijin din partea asistenţilor sociali comunitari existenţi, sprijin financiar din fondul republican și local de susţinere socială a populaţiei.

1. Serviciul de îngrijire socială la domiciliu este destinat persoanelor vârstnice şi persoanelor cu dizabilităţi severe. Componenta de bază a activităţii Direcţiei asistenţă socială constituie acordarea de  îngrijire socială la domiciliu bătrînilor singuratici şi cetăţenilor inapţi de muncă, cu grad sever de dizabilitate. În anul 2013, acest serviciu a fost prestat de 43 de lucrători sociali pentru 430 de persoane. Din totalul persoanelor care au beneficiat de îngrijiri la domiciliu, circa 20% au fost persoane cu dizabilităţi. Vizitele de lucru a persoanelor îngrijite la domiciliu sînt efectuate cu o frecvenţă de cel puţin 3 ori pe săptămână în dependenţă de necesităţile beneficiarilor. Serviciile oferite in cadrul Serviciului de îngrijire  la domiciliu sunt sub formă de: suport moral; sprijin pentru plata unor servicii comunale; îngrijirea locuinţei şi gospodăriei; ajutor pentru realizarea igienei personale; organizarea procesului de adaptare a locuinţei la nevoile persoanei dependente; acordarea ajutorului la procurarea produselor alimentare; acordarea ajutorului la prelucrarea loturilor pe lîngă casă. Este necesar de menţionat faptul, că lucrătorii sociali îndeplinesc un volum excesiv de lucrări, depăşind numărul celor arătate în Regulament.

   Serviciile sociale de îngrijire la domiciliu se prestează în baza Regulamentului, cu privire la organizarea și funcționarea serviciului de îngrijire socială la domiciliu, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 2/9 din 28 mai 2013.

2. Cantinele de ajutor social. În raionul Strășeni funcţionează 2 cantine de ajutor social de care beneficiază lunar 25 de persoane în vîrstă, precum adulţi şi copii cu dizabilităţi, copii din familii socialmente vulnerabile. Acest serviciu este susţinut financiar preponderent de administraţia publică locală şi de Fondul Republican de Susţinere Socială a Populaţiei, prin intermediul fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei.

3. În ultimii cinci ani s-au implementat și se dezvoltă serviciile sociale comunitare. Aceste servicii includ: consilierea, informarea, managementul de caz. Ele se bazează pe evaluarea iniţială şi complexă a beneficiarului şi nevoilor lui individuale. Acţiunile se axează pe mobilizarea eforturilor persoanei şi sporirea sprijinului din partea familiei şi comunităţii în vederea depăşirii situaţiei dificile precum şi asigurarea integrării sociale eficiente. Obiectivele serviciului de asistenţă socială comunitară sînt:

- informarea privind accesul la serviciile sociale oferite, identificarea şi prevenirea precoce a problemelor sociale şi asigurarea intervenţiei timpurii pentru soluţionarea lor;

-dezvoltarea şi prestarea serviciilor sociale primare pentru susţinerea şi consolidarea capacităţilor persoanelor şi familiilor aflate în dificultate din raion;

- mobilizarea şi consolidarea capacităţilor comunităţii in îngrijirea şi protecţia persoanelor aflate in dificultate.

    În 27 de primării din raion activează 31 de asistenţi sociali. Asistenţii sociali îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Fişa postului aprobată prin Ordinul Ministrului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, nr. 10 din 2 martie 2007.
În vederea dezvoltării competenţelor profesionale ale asistenţilor sociali comunitari au fost organizate 2 ateliere de lucru instructiv - metodic şi 5 seminare de instruire. De către cei 5 asistenţi sociali comunitari supervizori au fost desfăşurate 10 şedinţe de supervizare de grup mic, desfășurate atît în teritoriu cît şi în sala de şedinţe a Consiliului raional Strășeni. Scopul şedinţelor de supervizare de grup mic au fost consolidarea capacităţilor grupurilor în vederea implementării legislaţiei în vigoare şi dezvoltarea competenţelor profesionale a asistenţilor sociali pentru managementul de caz.

4. Un serviciu comunitar solicitat este acordarea ajutorului material. Acest ajutor se acordă o singură dată în an, de către Fondul republican şi cel local de susţinere socială a populaţiei, în scopul atenuării situaţiei materiale dificile a persoanelor socialmente vulnerabile, afectate de sărăcie sau aflate în condiţii deosebit de dificile pe motiv de boală, în urma unor situaţii excepţionale și este orientat spre satisfacerea nevoilor celor mai nevoiaşe pături sociale, în baza anchetei sociale perfectate de către colaboratorii Direcţiei asistenţă socială în rezultatul evaluării condiţiilor de trai a acestora. Pe parcursul anului 2013 au beneficiat de ajutor material 1682 de persoane, suma acordată fiind de 1146,35mii lei.

5. Ajutorul social este o plată lunară în bani acordată familiei defavorizate cu scopul asigurării unui venit lunar minim garantat. Ajutorul social este stabilit conform evaluării venitului global mediu lunar al fiecărei familii şi cu nevoia acesteia de asistenţă socială.

    În vederea implementării Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 privind ajutorul social pe parcursul anului de raportare au fost înregistrate în registrul de evidenţă a cererilor de ajutor social introduse în programul de calcul 4971 (4414- 2012) de cereri. Din ele 1709 (2252-2012 ) cereri au fost cu decizie negativă, 3082 au fost cu decizie pozitivă pentru ajutor social şi APRA. Suma totală pentru ajutor social 3291454 lei, pentru APRA– 3240800 lei. Motivul deciziilor negative este determinat de depăşirea venitului lunar minim garantat şi depăşirea indicatorilor proxy. La stabilirea venitului global al familiei se iau în considerare veniturile obţinute în formă bănească din munca retribuită, din toate tipurile de activitate antreprenorială, prestaţiile de asigurări şi asistenţă socială, veniturile realizate din folosirea terenurilor agricole şi a loturilor de pămînt, precum şi alte tipuri de venituri. La evaluarea bunăstării familiei în vederea stabilirii ajutorului social se iau în considerare componenţa familiei şi bunurile mobile şi imobile pe care le are în proprietate familia, utilizînd un set de caracteristici care identifică bunăstarea.

6. Eliberarea taloanelor de călătorie în ţările membre ale CSI   pentru veterani. În contextul realizării Legii nr. 133-XV din 6 mai 2004 pentru ratificarea Protocolului privind realizarea Hotărîrii Consiliului şefilor de state ai C.S.I. din 30 mai 2003 în vederea acordării participanţilor la Marele Război pentru Apărarea Patriei a dreptului la transport feroviar gratuit o dată în an şi în conformitate cu Legea cu privire la veterani, nr.190-XV din 8 mai 2003, veteranii şi invalizii de război, cetăţeni ai Republicii Moldova, beneficiază de facilităţi la călătoria în transportul feroviar sau auto de pasageri în cadrul statelor membre ale C.S.I. Astfel pentru anii 2012-2013 au beneficiat de acest serviciu 4 veterani.

7. Serviciul socialAsistenta personală” a fost creat prin Decizia Consiliului raional nr. 2/8  din 28 mai 2013 pentru persoanele cu dezabilitaţi severe. Scopul serviciului este de a oferi asistenţă şi îngrijire persoanelor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate. De la 1 iunie 2013 au fost aprobaţi în serviciu 57 asistenţi personali. Fiecare persoana a fost vizitată la domiciliu. Scopul evaluării solicitantului este de a determina eligibilitatea acestuia pentru serviciu, tipul de servicii de asistenţă personală de care are nevoie şi numărul de ore pe săptămînă necesare pentru fiecare tip de activitate. La finele anului au fost înregistrate 263 cereri de solicitare a Serviciului în Registrul de evidenţă.

8. Compensarea cheltuielilor la călătorii în transportul public. În baza Legii nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi au beneficiat de această compensaţie pentru anul 2013 - 5600 de persoane, suma totală constituind 1,157 mii lei.

9. Compensarea cheltuielilor pentru deservirea cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor. În baza Hotărîrii Guvernului   nr.1268 din 21 noiembrie 2007 cu privire la compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor în raionul Strășeni au beneficiat de această compensaţie  pentru anul 2013 - 383 de persoane, în sumă de 226,0 mii lei.

 

I.2) Servicii sociale specializate

     Aceste servicii deservesc un număr redus de persoane ale căror nevoi nu pot fi soluţionate la nivel de comunitate. Numărul acestor persoane care au nevoie de servicii sociale specializate este mult mai mic decît a celor care beneficiază de servicii sociale primare: 1)Centrele  de plasament temporar al copilului; 2)Casele de copii de tip familial; 3)Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate; 4)Asistenţa parental profesionistă.

1)Centrul de plasament temporar pentru copii a fost creat prin decizia Consiliului raional nr. 2/7 din 28 mai 2013. La Centrul de plasament temporar a copiilor în situaţii de risc  din oraşul Străşeni  sînt cazaţi pentru o perioadă de pînă la un an, copii din familii socialmente dezavantajate. Ulterior, în procesul de mediere a acestora, sînt ajutaţi pentru a fi reintegraţi în familiile biologice sau în familii extinse.

2)Casele de copii de tip familial reprezintă o instituţie creată în baza unei familii complete, care oferă copilului orfan sau rămas fără ocrotire părintească îngrijire familială substitutivă în familia părintelui-educator. Scopul CCTF este protecţia copilului orfan sau rămas fără ocrotire părintească, socializarea şi, după caz, (re)integrarea acestuia în familia biologică, extinsă sau adoptatoare.

La moment în raionul Străşeni sunt create 4 case de tip familial, unde se educă 16 copii. Îngrijirea şi creşterea acestor copii are loc  în condiţiile unui mediu familial substitutiv, conform standardelor de calitate.

3) Serviciul Asistenţă Parentală Profesionistă este reglementat de Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1361 din 7 decembrie 2007 şi standardele minime de calitate pentru acest serviciu aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1479 din 25 decembrie 2008. APP este un serviciu de tip familie alternativ instituţionalizării, care oferă copilului aflat în dificultate îngrijire substitutivă în familia asistentului parental profesionist. Scopul serviciului este: protecţia temporară a copilului aflat în dificultate, socializarea şi reintegrarea acestuia în familia biologică. Pe parcursul anului 2013 au beneficiat de serviciu de APP –2  copii în 1 familii de asistenţi parentali profesionişti. În vederea dezvoltării serviciului de APP au fost evaluaţi 32 de copii cu nevoi speciale din raionul Strășeni.

4)Comisia raională pentru protecţia copilului aflat în dificultate.

Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate este un organ instituit în cadrul DASPF Strășeni abilitat cu analiza situaţiei copilului aflat în dificultate şi eliberarea avizului de recomandare pentru aprobarea măsurilor de protecţie a copilului aflat în dificultate şi monitorizarea acestuia.

 5) Serviciul social „Plasament familial” este un serviciu specializat, instituit prin Decizia Consiliului raional  nr.5/8  din 29 noiembrie 2013 şi prestat de către Direcţia Asistenta Sociala şi Protecţie a Familiei.   
Scopul serviciului este îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor prin oferirea de sprijin și protecție în vederea creșterii gradului de autonomie personală, de prevenire a in instituționalizării  și incluziunea sociala a acestora. Serviciul dat este instituit în satul Sireți.  

I.3) Servicii sociale cu specializare înaltă

1) Serviciul de reabilitare balneo-sanatorială. Anual, se oferă bilete de reabilitare sanatorială pentru circa 208 persoane în vîrstă sau adulte cu dizabilităţi. Persoanele în vîrstă şi adulţii cu dizabilităţi beneficiază de astfel de bilete gratuit, o dată la 3 ani; invalizilor de război acest drept li se oferă anual sau o dată la 2 ani prin achitarea valorii băneşti a acestui serviciu; însoţitorii persoanelor cu gradul I de invaliditate, care nu au posibilitatea deplasării autonome, beneficiază de scutire în proporţie de 70% din costul biletului.

2) Serviciul de ocrotire rezidenţială trebuie să fie prestată numai unui număr relativ restrîns de persoane, care se confruntă cu probleme de înaltă complexitate şi gravitate, necesităţile cărora nu pot fi satisfăcute în cadrul serviciilor sociale şi medicale primare sau în cele specializate, dezvoltate la nivel de raion.
Preponderent, beneficiari ai serviciilor de ocrotire rezidenţială sînt persoanele care, datorită unor afecţiuni fizice, psihice, mintale, se află în imposibilitatea desfăşurării unei vieţi demne, lipsite de susţinători legali şi nu pot depăşi cu forţele proprii situaţiile de dificultate, necesitînd îngrijire specializată şi ajutor. În raionul Străşeni de astfel de serviciu în anul 2013 au beneficiat  8 persoane cazate în  instituţiile sociale, iar 40 de persoane necesită de a fi plasate.
3) Serviciul de protezare şi ortopedie. De către DASPF se efectuează depistarea şi luarea la evidenţă a tuturor invalizilor şi participanţilor de război, precum şi a bolnavilor cu afecţiuni şi maladii ale aparatului locomotor care necesită consultare, tratament şi reabilitare psiho-terapeutică pentru acordarea de articole protetice, mijloace de locomoţie nemecanizate şi alte articole conform Regulamentului cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetăţeni cu mijloace ajutătoare tehnice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  nr. 567 din 26 iulie 2011, perfectează actele cu expedierea lor către Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare pentru livrarea mijloacelor de locomoţie nemecanizată şi articolelor protetico- ortopedice. La evidenţa Serviciului Protezare şi Ortopedie, cu necesităţi de asigurare cu proteze, încălţăminte ortopedică specială, cârje, alte mijloace de locomoţie sînt 594 persoane cu dizabilităţi. Pe parcursul anului 2013, de către felcerul-protezist au fost comandate 28 perechi de încălţăminte pentru proteză şi 378  perechi de încălţăminte specială. Persoanele cu dizabilităţi care locuiesc permanent pe teritoriul raionului Strășeni au dreptul să obţină, gratuit sau în condiţii avantajoase, mijloace ajutătoare pentru tratament medical personal, sisteme ortetice şi protetice, încălţăminte ortopedică, mijloace ajutătoare pentru îngrijire, protecţie şi mobilitate personală, aparate de semnalizare şi audioamplificare etc.

 

II. Definirea problemelor care determină necesitatea Strategiei Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei

     Serviciile sociale existente nu satisfac pe deplin nevoile  persoanelor în termeni cantitativi sau/şi calitativi. Cât priveşte cantitatea serviciilor sociale solicitate şi prestate, există probleme de două tipuri: pe de o parte, multe persoane nu beneficiază de servicii de asistenţă socială chiar dacă au nevoie de  ele (adică, există erori de excludere), pe de altă parte, unele  persoane beneficiază de servicii de asistenţă socială de care nu au nevoie (adică, erori de includere). Motivele sunt:

1. Cerinţele pentru confirmarea eligibilităţii pentru serviciile sociale se consideră complicate ceea ce generează refuzul solicitantului;

2. Atitudinile neadecvate faţă de beneficiari, intenţionate sau neintenţionate, pot împiedica persoanele să solicite serviciile sociale de care au nevoie;

3. Unele servicii sociale sunt limitate la anumite grupuri de persoane, ceea ce înseamnă că alţii care ar putea beneficia de ele nu au această posibilitate;

Cât priveşte calitatea serviciilor sociale, se constată unele deficienţe:

1. Sistemul actual se bazează mai mult pe servicii de intervenţie decât pe servicii de prevenire. Această situaţie permite agravarea cazurilor, în cât soluţionarea lor devine imposibilă la nivel comunitar şi sunt referite la servicii de asistenţă specializată, care sunt şi mai costisitoare. Intervenţia întârziată provoacă efecte negative atât asupra beneficiarului şi familiei lui, cât şi asupra comunităţii;

2. Reabilitarea şi reintegrarea beneficiarilor nu este întotdeauna responsabilitatea serviciilor de asistenţă socială primare;

3. nu există un cadru operaţional comprehensiv pentru prestarea serviciilor de asistenţă socială, distribuirea resurselor financiare şi umane este ineficientă.

Unele măsuri noi de asistenţă socială orientate spre soluţionarea problemelor identificate au fost deja implementate. Prezenta Strategie are drept scop consolidarea acestor eforturi, pentru a oferi asistenţă socială celor ce au nevoie de ea, racordând-o la nevoile beneficiarilor.

 

III. Analiza actorilor sociali

III.1) Analiza actorilor interni care solicită servicii sociale.

Actori interni care solicită servicii sociale

Nevoile actorilor interni care solicită servicii sociale

Copii în situaţii de risc, părinţii cărora sunt plecaţi la muncă peste hotare

Servicii la nivel de familie

Susţinere materială

Trai în familia biologică sau extinsă

Şcolarizarea copiilor

Consiliere psihologică

Persoane cu dizabilităţi

 

Asistenţă medicală

Servicii de plasament temporar

Servicii de reabilitare

Servicii la domiciliu

Serviciu asistentă personală

Socializare

Informare şi educaţie

Persoane ţintuite la pat

Deservirea la domiciliu

Asistenţă medicală

Susţinere materială

Consiliere psihologică

Asistenţă personală

Pensionari pentru limita de vîrstă

Ajutor material

 Persoane în etate singuratice

Deservirea la domiciliu

Asistenţă medicală

Asistenţă personală

Servicii de recuperare de zi

Servicii reabilitare sanatoriale

Persoanele fără adăpost

Plasament temporar 

Persoanele supuse traficului de fiinţe umane

Consiliere psihologică

Asistenţă medicală

Reintegrare în familie şi comunitate

Servicii juridice

Ajutor material

Loc de trai 

Şomerii

Asigurarea locului de muncă

Ajutor social daca se încadrează în condiţiile regulamentului

 

III.2) Analiza actorilor externi care solicită servicii sociale

 

Actori externi care solicită servicii sociale

Nevoile actorilor externi care solicită servicii sociale

Copii  şi tinerii instituţionalizaţi

Servicii sociale la nivel de comunitate

Integrare socială în localitate

Locuri de muncă pentru tineri

Copii originari din raionul Strășeni care vagabondează în alte comunităţi

Servicii de plasament familial

Şcolarizarea

 Persoanele care la moment se află în detenţie în instituţiile penitenciare

Orientare profesională

Medierea angajării în câmpul muncii

Consiliere psihologică şi juridică

Reintegrare în societate

Persoanele traficate

Servicii de repatriere

Consiliere psihologică

Locuri de muncă

 Persoane din centrele de plasament de tip republican

Activităţi educaţionale

Consiliere juridică, psihologică

Persoane reîntoarse acasă de peste hotare

Consiliere psihologică

Locuri de muncă în Republica Moldova

Consultanţă juridică

 

IV. Obiective  strategice

     Scopul acestei strategii este identificarea problemelor şi nevoilor actorilor sociali interni şi externi, astfel încât să putem crea servicii sociale necesare sistemului integrat. În vederea dezvoltării de servicii pe plan local, au fost identificate mai multe problemele majore din domeniul social: 

·        Lipsa unei baze de date cu nevoile populaţiei la nivel de raion

·        Neacoperirea beneficiarilor cu  serviciilor sociale conform nevoilor

·        Insuficienţa serviciilor de plasament de tip familial

·        Insuficienţa resurselor financiare pentru extinderea şi dezvoltarea serviciilor sociale

·        Lipsa unui mecanism de motivare a personalului din domeniul social

·        Remunerarea scăzută a personalului încadrat în sectorul de prestări a serviciilor  sociale

·        Lipsa serviciilor specializate

·        Dificultăţi de planificare a resurselor financiare din cauza cadrului legal nefavorabil

·        Migraţia tinerilor specialişti

·        Neîncrederea populaţiei în calitatea serviciilor sociale

·        Indiferenţa populaţiei şi a factorilor de decizie în vederea dezvoltării serviciilor sociale

 

     Astfel , evaluînd necesitățile sociale la nivel raional, pentru a dezvolta servicii care să se adreseze eficient persoanelor cu dizabilități și familiilor  aflate în situații de risc a fost posibilă elaborarea obiectivelor strategice, după cum urmează:

a) Extinderea şi dezvoltarea serviciilor sociale pentru susţinerea persoanelor aflate în dificultate;

 b) Consolidarea resurselor umane şi financiare pentru asigurarea incluziunii sociale a persoanelor aflate în dificultate;

c)Asigurarea consultanţei juridice persoanelor social-vulnerabile şi informarea publicului larg despre procesul de implementare a Strategiei.

V. Acţiunile necesare pentru atingerea

obiectivelor şi obţinerea rezultatelor scontate

    În vederea extinderii şi dezvoltării serviciilor sociale pentru susţinerea persoanelor aflate în dificultate, se vor întreprinde următoarele acțiuni:

-         Crearea şi instituirea serviciilor sociale adaptabile ca:

Crearea azilului raional pentru persoanele de vîrsta a treia și cu dizabilități fizice

Crearea și dezvoltarea caselor de tip familial

Dezvoltarea serviciului de Asistenţă Parentală Profesională

Extinderea  serviciului plasament familial specializat

Extinderea serviciului social  de asistenți personali 

Crearea serviciului social „Respiro”

Instituirea Serviciul social “Casa  Comunitară”

Crearea serviciului „locuinţelor protejate” pentru persoane cu dizabilităţi

Crearea serviciului social „Echipă mobilă” pentru persoane cu dizabilităţi mintale.

 

Acordarea diferitelor forme de asistenţă socială în funcţie de necesităţile speciale ale persoanelor cu dizabilităţi şi persoanelor aflate în situaţi de risc,   se stabilesc în următoarele domenii: viaţa cotidiană, dezvoltarea personalităţii, activitatea profesională şi activitatea socială.

Elaborarea regulamentelor de organizare şi de funcţionare, precum şi a standardelor  minime de calitate pentru serviciile sociale comunitare destinate persoanelor cu dizabilităţi şi aflate în situaţi de risc ar fi: locuinţe protejate, case comunitare, asistenţă parentală profesionistă pentru copii, plasament de tip familial pentru adulţi cu dizabilităţi mintale, asistent personal, Centrul de plasament şi reabilitare pentru persoane în etate.

   Crearea de servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi şi persoanelor aflate în situaţi de risc,  identificarea modalităţilor de asigurare a durabilităţii serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi şi persoanelor aflate în situaţi de risc.

 

Rezultate scontate:

 1) acordarea individualizată a serviciilor sociale în funcţie de necesităţile specifice ale persoanelor cu dizabilităţi şi persoanelor aflate în situaţi de risc;

 2) îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi şi persoanelor aflate în situaţi de risc;

3) incluziunea la nivel de comunitate a persoanelor cu dizabilităţi;

 4) prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi şi persoanelor aflate în situaţi de risc .

În vederea consolidării resurselor umane şi financiare pentru asigurarea incluziunii sociale a persoanelor aflate în dificultate, se vor întreprinde următoarele măsuri:

- angajarea de noi specialişti în cadrul Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei;

-formarea profesională continuă a specialiştilor ce lucrează cu persoanele social-vulnerabile;

-elaborarea hărţii sociale a raionului Străşeni pentru sprijinul persoanelor şi familiilor defavorizate.

Rezultate scontate:

1) Specialişti calificaţi care lucrează în serviciile sociale create;

2) Asigurarea cu cadre calificate, acumularea de cunoştinţe, prestarea serviciilor calitative, reprofilarea.

3) Îmbunătăţirea calităţii serviciilor, reducerea fluxului de cadre prin menţinere a personalului, crearea unor posturi de muncă noi.

În vederea informării publicului larg despre procesul de implementare a Strategiei, se vor întreprinde următoarele:

- Informarea populaţiei despre serviciile sociale, emisiuni TV, ziare,  despre  protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi şi celor aflaţi în situaţii de risc, despre problemele cu care acestea se confruntă şi despre impactul reformelor.

 Rezultate scontate:

 1) Elaborarea unei baze de date computerizată, a unui sistem informatizat pentru monitorizarea cazurilor înregistrate, angajarea unui jurist în cadrul DASPF pentru a oferi consultanță juridică gratuită persoanelor aflate în dificultate;

 2) sporirea iniţiativelor din partea societăţii civile în vederea dezvoltării şi diversificării serviciilor destinate persoanelor cu dizabilităţi;

3) informarea complexă a persoanelor cointeresate;

4) asigurarea transparenţei iniţiativelor şi programelor în domeniul dizabilităţii;

 5) îmbunătăţirea percepţiei populaţiei cu privire la persoanele cu dizabilităţi.

VI. Proceduri de raportare şi de monitorizare

     În scopul evaluării impactului Strategiei Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei asupra creării şi dezvoltării serviciilor sociale eficient şi efectiv, este necesar ca toate activităţile realizate să fie monitorizate şi evaluate.  Monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei, va contribui la maximizarea impactului sistemului integrat de servicii sociale în scopul respectării principiilor sistemului şi nevoilor beneficiarilor, totodată, evitând formarea dependenţei permanente de sistem.

    Calitatea, corectitudinea, eficienţa şi eficacitatea măsurilor aplicate, vor reflecta modul de aplicare în practică a obiectivelor propuse prin Strategie al Direcţiei. Indicatorii relevanţi, vor fi identificaţi în cadrul logic şi vor fi folosiţi ca instrument de evaluare şi monitorizare a implementării Strategiei.  Rezultatele procesului de monitorizare şi evaluare, vor constitui o sursă importantă de informare, pentru evaluarea politicilor sociale şi elaborarea planurilor strategice noi în domeniul asistenţei sociale, precum şi pentru evitarea unor riscuri noi. Evaluarea continuă, va permite elaborarea unei politici coerente, bazată pe cunoaşterea adecvată a realităţii. Monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei, va avea loc anual şi se va prezenta către Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei.  

    Planul de monitorizare va include următoarele componente: a) monitorizarea procesului de implementare a măsurilor prevăzute în Planul de acţiuni în baza indicatorilor Strategiei; b) efectele implementării (economice, juridice, sociale etc.); c) implicarea responsabililor în executarea măsurilor prevăzute; d) cheltuielile financiare utilizate; e) termenele de implementare.

    Indicatorii de monitorizare permit determinarea nivelului de eficienţă, dar şi eficacitatea implementării, adică acţiunile îndeplinite şi rezultatele / impactul comparativ cu resursele alocate, în special resursele financiare. Strategia va fi implementată în baza Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei în perioada 2014–2017. Monitorizarea şi evaluarea impactului prezentei Strategii se va efectua prin raportarea anuală Consiliului raional despre executarea ei. Rapoartele anuale privind implementarea Strategiei vor fi elaborate de Direcţia asistenţa socială şi  protecţie a familiei.

 

 

VII. PLANUL DE ACŢIUNI PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI    INTEGRAT DE SERVICII SOCIALE PENTRU PERIOADA 2014-2017
 

Tabelul VII.1. Obiectivul strategic  I. Extinderea şi dezvoltarea serviciilor sociale pentru susţinerea persoanelor aflate în dificultate

 

Obiective specifice

Termen de realizare

Responsabil

Parteneri

Rezultate  scontate

Surse de finanţare

Indicatori de monitorizare

1.

Crearea azilului raional pentru persoanele de vîrsta a treia și cu dizabilități fizice.

 

2014-2015

DASPF

Consiliul raional Strășeni,

Keystone MMPFC

ONG-uri locale

Servicii de plasament temporar,permanent contra plată pentru pers. de vîrsta a treia.

  Bugetul raional

 KEYSTONE

 

1 azil raional

 

2.

Crearea și dezvoltarea caselor de tip familial

 

2014 -2017

DASPF, APL

ONG –le,

Consiliul raional Strășeni,

Keystone Serviciile desconcentrate

Servicii de plasament pentru copii,

Instituționalizarea copilului în familie.

Bugetul raional

Donatori

Bugetul local

4 Case de tip familial - create,

2 case de tip familial - de creat

3.                              

Dezvoltarea serviciului de Asistenţă Parentală Profesională

 

2014-2017

DASPF,

DGF, APL

APL

Serviciile desconcentrate

Servicii de plasament familial pentru 15 copii

Bugetul raional Donatori Bugetul local

1 serviciu este creat;

5 servicii de Asistenţă Asistență Parentală Profesionistă - de creat

4.

Crearea serviciului plasament familial specializat

2014-2017

DASPF,

APL,

Keystone

Consiliul raional Strășeni,

Keystone Keystone

 

Acordarea serviciilor de suport pentru persoane cu dezabilități și în etate, prevenirea fenomenului cerșitului, boschetăriei.

Bugetul raional în parteneriat cu Keystone

 

1 serviciu social

--creat,

3 servicii –de creat

5

Extinderea serviciului social : Asistenți personali. 

2014-2017

DASPF

 

Consiliul raional Strășeni,

Keystone Keystone

MMPFC

 

Oferirea suportului psiho-social persoanelor cu dizabilități severe, prevenirea instituționalizării, promovarea nediscriminării și a egalității șanselor.

Bugetul raional

Keystone

 

1 serviciu social – 34 asistenți personali .

10 servicii - de creat.

6.

Crearea serviciului social „Respiro”

2014-2017

DASPF

 

Consiliul raional Strășeni,

Keystone

Oferirea suportului persoanelor cu dizabilităţi severe,prevenirea instituţionalizării, acordarea suporului familiei beneficiarului

Bugetul raional

Donatori,

Keystone

1 serviciu – de creat

 

 

7.

 Instituirea Serviciul social “Casa  Comunitară”

2015-2017

DASPF

Keystone

Consiliul raional Strășeni,

Keystone MMPFC.

Acordarea serviciilor de suport pentru persoane cu dizabilităţi mintale, confort psiho-emoţional, prevenirea instituţionalizării, acordarea suportului psihologic familiei beneficiarului.

Bugetul raional

donatori

Keystone

1 serviciu – de creat

8.

Crearea serviciului „locuinţelor protejate” pentru persoane cu dizabilităţi.

2015-2017

DASPF

Keystone

Consiliul raional Strășeni,

Keystone

Creşterii calitativă şi Cantitativă a serviciului Servicii de plasament pentru tineri cu dizabilităţi reîntorşi din instituţii rezidenţiale

Bugetul raional

donatori

Keystone

1 serviciu – de creat

9.

Crearea serviciului social „Echipă mobilă” pentru persoane cu dizabilităţi mintale.

2015-2017

DASPF

Keystone

 

Consiliul raional Strășeni,

Keystone

MMPFC

Servicii social pentru persoane cu dizabilităţi mintale, prevenirea instituţionalizării, acordarea serviciilor de sociale alternative de calitate, dezvoltarea relaţiilor interpersonale cu familia.

Bugetul Raional  în parteneriat cu Keystone.

1 serviciu - de creat

 

 

Tabelul VII.2. Obiectiv strategic II.   Consolidarea resurselor umane şi financiare pentru asigurarea incluziunii sociale a persoanelor aflate în dificultate.

 

Obiective specifice

Termen de realizare

Responsabil

Parteneri

Rezultatele scontate

Surse de finanţare

Indicatori de monitorizare

1.

Instruirea continuă a specialiştilor implicaţi în prestarea serviciilor sociale 

2014-2017

DASPF,

 

ONG locale

MMPSF

 

Specialişti calificaţi care lucrează în serviciile sociale create

  UNICEF, USAID, Bugetul raional

Bugetul local

20 de specialişti (anual) au beneficiat de instruiri

80 specialişti 4ani)

2.

Vizite de studiu şi schimb de experienţă

2014-2017

DASPF, Managerii serviciilor sociale

Prestatori de servicii din ţară şi de peste hotare

Experienţă personală şi colaborări de durată, participarea la acţiuni comune

Bugetul raional Bugetul local

Proiecte, acorduri parteneriate

3

Crearea condiţiilor întru motivarea personalului

2014-2017

DASPF,

Consiliul raional, ONG-uri locale

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor, reducerea fluxului de cadre prin menţinerea personalului, crearea unor posturi de muncă noi

Bugetul  Raional  în parteneriat cu Keystone

Decoraţii, Menţiuni, Premii baneşt

 

Tabelul VII.3. Asigurarea consultanţei juridice persoanelor social-vulnerabile şi informarea publicului larg despre procesul de implementare a Strategiei.

 

Obiective specifice

Termen de realizare

Responsabil

Parteneri

Rezultatele scontate

Surse de finanţare

Indicatori de monitorizare

1.

Organizarea campaniilor de informare despre serviciile sociale în rândul populaţiei raionului

2014-2017

Managerii serviciilor sociale

Consiliul raional

APL

Mass- media locală

Serviciile sociale promovate

 

Bugetul raional

Bugetul local

Donatori

Număr de campanii organizate

2.

Actualizarea permanentă a paginii electronice a Consiliului Raional cu informaţii despre serviciile sociale

2014-2017

Specialist DASPF,   

Consiliul raional

APL

Serviciile sociale promovate

 

 

 

 

 

Pagina web a Consiliului Raional actualizată cu informaţii despre servicii sociale

 

 

DECIZIE nr. 3/ 8

din   13 iunie   2014

                                                                             

Cu privire la aprobarea Planului  raional de acţiuni privind

adaptarea clădirilor pentru  asigurarea accesibilităţii persoanelor

cu dizabilităţi la infrastructura socială

 

     În temeiul  prevederilor art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,  Hotărîrii Guvernului nr. 599  din 13 august 2013 ”Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea măsurilor de asigurare a accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura socială”, în vederea realizării reformei în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu necesităţi speciale, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

         1.  Se aprobă Planul raional  de acţiuni privind adaptarea clădirilor pentru asigurarea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura socială, conform anexei.

           2. Conducătorii  instituţiilor medicale,  de învățămînt finanțate din bugetul raional vor  întreprinde acţiuni  privind construirea rampelor de acces pentru persoanele cu dizabilităţi în clădirile instituţiilor administrate .

          3. Se recomandă autorităţilor publice locale de nivelul întîi să elaboreze și să aprobe  planul de acţiuni la nivel local privind adaptarea clădirilor pentru asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități:

        -  în clădirile administraţiei publice,  instituţiilor  de învățămînt, culturale, cu asigurarea finanţării din bugetele proprii  şi din alte surse, inclusiv din sursele partenerilor de dezvoltare;

       - în clădirile agenților economici prestatori de servicii din mijloacele financiare proprii.

       4. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii  vicepreşedintele raionului  (S. Nicula).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vsevolod  STAMATI                             

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                        Nina RUSU

                                  

                                                                                                                                    Anexa
                                                                                                                                    la Decizia  Consiliului raional Strășeni                

                                                                                                                                    nr.   3/8  din  13  iunie   2014

 

PLANUL  RAIONAL  DE  ACŢIUNI

privind  adaptarea clădirilor pentru  asigurarea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura socială

Nr. d/o

Acţiuni de realizat

Responsabili

Termen de realizare

1

Inventarierea instituţiilor publice şi clădirilor de menire socială privind existenţa rampelor de acces pentru persoanele cu dizabilităţi

Autorităţile publice locale nivelul I

Iunie 2014

2

Generalizarea informaţiei obţinute şi perfectarea raportului cu privire la instituţiile dotate cu rampe de acces

Direcţia agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului

Iunie 2014

3

Adoptarea planurilor locale  de acţiuni de către consiliile locale de nivelul  întîi  cu:

a) stabilirea perioadei de acţiune a planului;

b) identificarea priorităţilor privind stabilirea tipurilor de clădiri, care urmează a fi reamenajate, cum ar fi clădirile din domeniile sănătăţii, învăţămîntului, autorităţilor administraţiei publice;

c) identificarea surselor financiare pentru implementarea planului

 

Autorităţile publice locale nivelul I

Iunie-august  2014

4

Elaborarea şi aprobarea planurilor de acţiuni  de  către instituţiile din domeniul sănătăţii  şi învăţămîntului privind  dotarea instituţiilor  cu rampe de acces  pentru persoanele cu dizabilităţi.

Conducătorii  de instituţii

iunie-august 2014

5

Crearea grupurilor de lucru, formate din specialişti din diferite domenii, care au interacţiune cu domeniul protecţiei sociale şi  elaborarea indicatorilor pentru fiecare activitate şi obiectiv propus în plan.

Autorităţile  publice locale nivelul I,  conducătorii de instituţii

Iunie-august  2014

 

 

                       

 

 

DECIZIE nr. 3/9

din   13 iunie   2014

                                                              

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

raional nr.5/14 din 29 noiembrie 2013

 

      În conformitate cu prevederile art.46 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 cu privire la administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art.13 al Legii nr.317-XV din 18.07.2003 cu privire la actele normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu modificările ulterioare, întru realizarea prevederilor Programului Național privind Sănătatea Mintală  pentru 2012-2016” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1025 din 28 decembrie 2012, Programului teritorial privind sănătatea mintală pentru anii 2013-2016 aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 2/6 din 28 mai 2013, avînd în vedere Ordinele Ministerului Sănătății nr. 95 din 01 februarie 2013 ”Cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 957 din 28.09.2012”, nr. 1572 din 30.12.2013”Cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 695 din 13 octombrie 2010”,  examinînd solicitarea conducătorului instituției medicale, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate Consiliul raional DECIDE:

 1. Se aprobă unele modificări și completări în  Decizia Consiliul raional Strășeni nr.5/14 din 29 noiembrie 2013, după cum urmează:

    la  punctul 5,  sintagma ”Iațîșin Andrei, director” se substituie cu  sintagma ”Iațîșin Andrei, șef”

  la  anexa nr. 3 ”Statele de personal ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Străşeni  

  pentru anul 2014”:

 Poziția ”TOTAL” din  Centralizatorul statelor de personal va avea următorul conținut :” 39,5; 79,25; 19,0;

23,25; 161,0” :

Secțiunea  1. CS Strășeni

la poziția 1, sintagma ” Director” se substituie cu sintagma ”Șef centru de sănătate”;

la poziția 2, sintagma ”Vicedirector medical” se substituie cu sintagma ”Șef adjunct centru de sănătate pe

probleme medicale”;

în final se completează cu alineatul ”Centrul Comunitar de Sănătate Mintală : 6,5 funcții” cu următoarele 

 poziții:

”1.Personal medical superior, medic psihiatru :  1

  2.Psiholog : 1

 3.Personal medical mediu, asistent medical psihiatrie : 3,5

 4.Asistent social : 0,5

 5.Personal medical inferior, infirmieră : 0,5

 6.Asistent medical comunitar : 0,5”.

2.        Se pune în sarcina conducătorului Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Străşeni (A. Iațîșin) executarea prevederilor prezentei decizii.

3.        Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii vicepreședintele raionului (S. Nicula).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vsevolod  STAMATI                             

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                        Nina RUSU

 

 

DECIZIE nr. 3/ 10

                          din 13   iunie  2014                          

Cu privire la modificarea  și completarea

unor decizii ale Consiliului raional

 

      În conformitate cu prevederile art.46 al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 cu privire la administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art.59 al Legii nr.317-XV din 18 iulie 2003 cu privire la actele normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu modificările ulterioare, avînd în vedere Ordinele Ministerului Sănătății nr. 95 din 01 februarie 2013 ”Cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 957 din 28.09.2012”, nr. 1572 din 30.12.2013”Cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 695 din 13 0ctombrie2010”, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

         1. Decizia Consiliului raional nr. 5/11 din 24 decembrie 2009 ”Cu privire la delimitarea juridică de Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul Medicilor de Familie Străşeni şi fondarea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Zubrești”, se modifică și se completează după cum urmează:

      la punctul 3,  sintagma ” director” se substituie cu sintagma ”șef”;

      la punctul 4, Sintagma ”Suruceanu Vasile, director” se substituie cu sintagma ”Suruceanu Vasile, șef”.  

         2.  Decizia Consiliului raional nr. 11/7 din 28 decembrie 2011 ”Cu privire la delimitarea juridică de Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul Medicilor de Familie Străşeni şi fondarea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Vorniceni”, se modifică și se completează după cum urmează:

      la punctul 4, sintagma ” director” se substituie cu sintagma ” șef”;

      la punctul 5, sintagma ” Bogdan Dumitru, director” se substituie cu sintagma ” Bogdan

      Dumitru,  șef”

       3.  Decizia Consiliului raional nr. 11/8 din 28 decembrie 2011 ”Cu privire la delimitarea juridică de Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul Medicilor de Familie Străşeni şi fondarea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Lozova”, se modifică și se completează după cum urmează:

      la punctul 4,  sintagma ” director” se substituie cu sintagma ”șef”;

      la punctul 5, sintagma ” Blega Lilia, director” se substituie cu sintagma ” Blega Lilia,  șef” 

     4. Se aprobă  modificările ce se operează în  Decizia Consiliului raional nr. 4/24 din 28 septembrie 2012 „Cu privire la delimitarea juridică de Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul Medicilor de Familie Străşeni şi fondarea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cojușna”, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

      la punctul 4,  cuvintele ”conducător interimar”  se substituie cu cuvîntul ”șef”;

      la punctul 5, cuvintele ”Damaschin  Larisa, conducător interimar” se substituie cu cuvintele ”Damaschin  Larisa, șef”;

      5.  Decizia Consiliului raional nr. 4/25 din 28 septembrie  2012 „Cu privire la delimitarea juridică de Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul Medicilor de Familie Străşeni şi fondarea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Sireți”, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

      la punctul 4  cuvintele ”conducător interimar”  se substituie cu cuvîntul ”șef”;

      la punctul 5 cuvintele ”Balaur Lilia, conducător interimar” se substituie cu cuvintele ”Balaur Lilia, șef”;

    6.  Decizia Consiliului raional nr. 2/26 din 28 mai 2013 „Cu privire la delimitarea juridică de Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul Medicilor de Familie Străşeni şi fondarea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Micleuşeni”, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează  după cum urmează:

      la punctul 4,  cuvîntul ”conducător”  se substituie cu cuvîntul ”șef”;

      la punctul 5, cuvintele ”Turcan Tamara, director” se substituie cu cuvintele ”Țurcan Tamara,

 șef”;

      la punctul 1  din anexa nr.2 „Statele de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Micleuşeni raionul Străşeni pentru anul 2014”,    cuvintele ”Director  centrul de sănătate ” se substituie cu cuvintele ”Șef Centru de Sănătate”.  

     7.  Decizia Consiliului raional nr. 2/27 din 28 mai 2013 „Cu privire la delimitarea juridică de Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul Medicilor de Familie Străşeni şi fondarea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Micăuţi”, cu modificările ulterioare,  se modifică și se completează după cum urmează:

      la punctul 4,  cuvîntul ”conducător”  se substituie cu cuvîntul ”șef”;

      la punctul 5, cuvintele ”Salcoci Galina, director” se substituie cu cuvintele ”Salcoci Galina,

 șef”;

     la punctul 1 din anexa nr.2 „Statele de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Micăuţi raionul Străşeni pentru anul 2014”, cuvintele ”Director  centrul de sănătate ” se substituie cu cuvintele ”Șef Centru de Sănătate”.  

      8. Decizia Consiliului raional nr. 2/28 din 28 mai 2013 „Cu privire la delimitarea juridică de Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul Medicilor de Familie Străşeni şi fondarea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Codreanca”, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

      la punctul 4,  cuvîntul ”conducător”  se substituie cu cuvîntul ”șef”;

      la punctul 5, cuvintele ”Slănina Larisa, director” se substituie cu cuvintele ”Slănină Larisa,

 șef”;

      la punctul 1 din anexa nr.2 „Statele de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Codreanca raionul Străşeni pentru anul 2014”, cuvintele ”Director  centrul de sănătate ” se substituie cu cuvintele ”Șef Centru de Sănătate”.  

       9.  Decizia Consiliului raional nr. 5/18 din 29 noiembrie 2013 ”Cu privire la desemnarea în funcție”, se modifică și se completează după cum urmează:

      la punctul 1,   sintagma ”director” se substituie cu sintagma ”șef”.

      10.  Decizia Consiliul raional  6/10 din 24 decembrie 2013 ”Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituţiilor medico-sanitare publice centre de sănătate”, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

-  în punctul 1 din anexa nr. 1 ”Statele de personal ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cojuşna” sintagma ”Director centrul de sănătate”  se substituie cu sintagma ”Șef Centru de Sănătate”;

- în punctul 1 din anexa nr. 2 ”Statele de personal ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Lozova” sintagma ”Director centrul de sănătate”  se substituie cu sintagma ”Șef Centru de Sănătate”;

 - în punctul 1 din anexa nr. 3 ”Statele de personal ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Pănăşeşti” sintagma ”Director centrul de sănătate”  se substituie cu sintagma ”Șef Centru de Sănătate”;

- în punctul 1 din anexa nr. 4”Statele de personal ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Sireţi” sintagma ”Director centrul de sănătate”  se substituie cu sintagma ”Șef Centru de sănătate”;

- în punctul 1 din anexa nr. 5 ”Statele de personal ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Vorniceni” sintagma ”Director centrul de sănătate”  se substituie cu sintagma ”Șef Centru de Sănătate”;

- în punctul 1 din anexa nr. 6 ”Statele de personal ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Zubreşti” sintagma ”Director centrul de sănătate”  se substituie cu sintagma ”Șef Centru de sănătate”;

       11. Decizia Consiliului raional nr. 6/20 din 24 decembrie 2013 „Cu privire la prelungirea contractului de muncă a directorului  Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul Medicilor de Familie Străşeni, pe durată determinată”, se modifică și se completează după cum urmează:

      la titlu,  sintagma ” a directorului  Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul Medicilor de Familie Străşeni” se substituie cu  sintagma”a șefului  Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate  Strășeni” ;

      la punctul 1,  sintagma ” director al  Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul Medicilor de Familie Străşeni”   se substituie  cu sintagma    ” șef al   Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate  Strășeni”.  

      12. Se pune în sarcina conducătorilor instituțiilor precitate elaborarea regulamentelor centrelor de sănătate în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 95 din 01 februarie 2013 ”Cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 957 din 28.09.2012”.

      13. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (S. Nicula).

                                                                                                                                                                                                                                                   Preşedinte al şedinţei,                                                                                      

                                                                                                       Vsevolod STAMATI

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                      Nina RUSU

 

 

DECIZIE nr. 3/12

din   13 iunie   2014

                                                          

Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale

 

      În temeiul prevederilor art.77 al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Legii nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, cu modificările ulterioare, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizațiilor, instituțiilor, a subdiviziunilor, clădirilor, construcțiilor, mijloacelor fixe și altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 09 octombrie 1995,  avînd avizele comisiilor consultative de specialitate,Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit, pe termen nelimitat, a bunurilor proprietate publică a raionului Strășeni, aflate în gestiunea Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni în gestiunea Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Strășeni, după cum urmează:

 

Nr.

 

 

Denumirea

Model

Numărul de înregistrare

Anul fabricării și țara producătoare

 

Cost, lei

 

Uzura, lei

1

Colposcop OP-C5

”Fibrolux-150”

Nr.34120717

Spania, 10.08.2004

74191

50449,88

2

Diatermocoagulator

”Surgistat-B”

Nr.A4D5706B

SUA, 2004

1715

1715

 

     2.  Se instituie Comisia de predare-primire a bunurilor proprietate publică în următoarea componență:

NICULA Sergiu, vicepreședinte al raionului;

ROBU Elena, contabil-șef, Aparatul președintelui raionului;

IAȚÎȘIN Andrei, șef IMSP Centrul de Sănătate Strășeni;

CLIMA Viorica, contabil-șef IMSP Centru de Sănătate Strășeni;

TUCHILA  Alexandru, director IMSP Spitalul raional Strășeni;

CLIMA  Maria, contabil-șef IMSP Spitalul raional Strășeni.

      3.  Se pune în sarcina șefului IMSP Centrul de Sănătate Strășeni ( A. Iațîșin ) și a directorului IMSP Spitalul raional Strășeni (A. Tuchila) să efectueze predarea-primirea în gestiune a bunurilor, proprietate publică în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de 30 zile.

     4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului (P. Voloșciuc).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vsevolod  STAMATI                             

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                        Nina RUSU

 

   

DECIZIE nr. 3/13

din   13 iunie   2014

                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului

raional Străşeni pentru trimestrul III  al anului 2014

 

     În temeiul art. 43, 46 ale  Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,  Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se aprobă Programul de activitate a Consiliului raional Străşeni pentru trimestrul II al anului 2014, conform anexei.

2. Preşedintele raionului, vicepreşedinţii raionului, şefii direcţiilor, secţiilor subordonate Consiliului raional să întreprindă acţiunile necesare pentru executarea integrală şi în termene a Programului nominalizat.

3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului raional.

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vsevolod  STAMATI                             

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                        Nina RUSU

 

                                                                                                               Anexă

                                                              la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                              nr  3 /13     din   13  iunie  2014                                                                                                   

 

Programul

de activitate a Consiliului raional Străşeni

pentru trimestrul III al anului 2014

 

 

Activităţi preconizate

Data desfăşurării activităţilor

Responsabil de elaborarea şi prezentarea proiectului și materialelor anexate

Data prezentării

proiectului

Raportor

 

I.   Şedinţa ordinară a  Consiliului raional

 

 

 

 

 PROIECTE DE DECIZII

 

1.Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru activitate în noul an de studii 2014-2015

 

2. Cu privire pregătirea economiei şi sferei sociale pentru activitate în perioada rece 2014-2015

 

 

 

3. Cu privire la executarea bugetului raional în primul semestru 2014

 

 

 

 

4. Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 2014 

 

 

 

II. Activitatea comisiilor consultative de specialitate

 

 

1. Examinarea tuturor proiectelor de decizii incluse în ordinea de zi ce ţin de domeniul comisiei respective şi avizarea acestora.

 

 

 

 

 

2. Participarea la elaborarea proiectelor de decizii din domeniul respectiv

 

 

 

 

 

 

III. Participarea consilierilor  la acţiunile cultural-educative şi festivităţi

 

 

 

Festivalul național ” Obiceiuri bucovinene”

 

1. Sărbătorile Naţionale

„Ziua Independenţei ”

   „Limba noastră”

 

 

2. Conferinţa pedagogilor din raion

 

 

 

3. Primul sunet în instituţiile de învăţămînt din raion

 

 

 

 

 

 

trimestrul III

august 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel tîrziu cu 2 zile înainte de şedinţa  ordinară a Consiliului raional

 

Cel tîrziu cu 12 zile înainte de şedinţa  ordinară a Consiliului raional

 

 

 

 

 

 

 

3-7 iulie

 

 

27 august

31 august

 

 

 

 august

 

 

 

 

1 septembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia învăţămînt

 

 

 

 

Vicepreşedintele raionului responsabil de domeniul respectiv

 

 

 

 

Direcţia generală finanţe

 

 

 

 

 

Secţia administraţie publică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii comisiilor consultative de specialitate

 

 

 

 

 

 

 

Membrii comisiilor consultative de specialitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 august

 

 

 

 

10 august

 

 

 

 

 

 

10 august

 

 

 

 

 

 

10 august

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iulia CERTAN,

şef al Direcţiei

învăţămînt

 

 

Petru PORCESCU, vicepreşedinte al raionului

 

 

 

Vera MANOLI, șef al Direcţiei  finanţe

 

 

 

 

Petru VOLOȘCIUC,

Președinte al raionului

 

 

 

 

 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate

Secretarii comisiilor consultative de specialitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECIZIE nr. 3/14

din   13 iunie   2014

                                                                                                             

Cu privire la acordul transmiterii                                                                                                                                                                         unor bunuri materiale

 

     În temeiul art. 8 al Legii nr. 523-XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, art.14 al Legii nr. 121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art.77 al  Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală,  cu modificările ulterioare, avînd avizul comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se acceptă transmiterea bunurilor, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a statului, aflate în gestiunea Ministerului Educaţiei, în proprietatea publică a raionului  în gestiunea Direcţiei învăţămînt (gimnaziul Recea),  conform anexei.

             

2. Transmiterea se va efectua conform Regulamentului cu privire la  modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 09 octombrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare.

                

 3. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii   şeful Direcţiei  învăţămînt (Iu. Certan).

 

  4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (P. Voloşciuc).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                     Vsevolod  STAMATI                             

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                        Nina RUSU

 

                                                                                                                                        Anexa

la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr. 3/14  din   13   iunie   2014

 

                                         Lista bunurilor materiale

         

Nr.

d/o

Denumirea bunurilor

materiale

Unitatea

de măsură

Cantitatea

Preţul, lei

Suma, lei

1

Dulapuri şcolare pentru clasele

1-4

set

41

876,0

35916,0

2

Set bancă şcolară cu două scaune

buc.

130

850,0

110500,0

 

Total:                                                                                                   146416,0

 

                                                 

DECIZIE nr. 3/15

din   13 iunie   2014

                                                                                                                                                              

 

Cu privire la alocarea mijloacelor

financiare din componenta raională

 

   În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu  modificările și completările ulterioare, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi Hotărîrii Guvernului nr. 728 din 02 octombrie 2012 „Cu privire la finanţarea  în bază de cost standard per elev cu utilizarea coeficienţilor de ajustare în modul stabilit de Guvern pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general, finanţate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale”, în scopul protecţiei împotriva efectelor negative ale aplicării formulei, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

1.     Se alocă 4945,0 mii lei din contul componentei raionale pentru executarea lucrărilor de reparaţie la instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general din raion,  conform anexei nr. 1

2.     Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (S. Nicula), şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan) şi  şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli).

3.     Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (P. Voloşciuc).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vsevolod  STAMATI                             

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                        Nina RUSU

 

                                                                                                                                   Anexă
                                                                                                                                   la Decizia Consiliului raional Străşeni

       nr.  3/15   din  13  iunie  2014

Lista

instituțiilor de învățămînt primar și secundar general

cărora li se alocă mijloace financiare din componenta raională

Nr. d/o

Denumirea instituției

Cod

Destinația

Suma

mii lei

Notă

1

Liceul Teoretic "Mitropolit Nestor Vornicescu",  s. Lozova

2116

Reparația  sistemului de încălzire

200,0

 

2

Liceul Teoretic "Ion Creangă",  s. Micleuşeni

2135

Reparația sistemului de canalizare  Procurarea și instalarea  utilajului de evacuare a apelor pluviale

 

90,0

 

3

Liceul Teoretic   Romanești

2184

Reparația capitala a acoperișului coridorului

Reparația blocului sanitar

115,0

 

4

Liceul Teoretic "Universul",  s. Scoreni

2218

Construcția sistemului de canalizare

300,0

 

5

Liceul Teoretic   Sireţi

2227

Schimbarea ușilor

230,0

 

6

Liceul Teoretic "Ion Inculeţ", s. Vorniceni

2250

Reparația capitală a sălii de sporturi și a vestiarelor

250,0

 

 7

Liceul Teoretic "Ion Vatamanu",  or. Străşeni

2286

Reparația capitală  a liceului

800,0

 

8

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu",  or. Străşeni

2287

Reparația capitală a cantinei școlare

638,0

 

9

Liceul Teoretic "Nicolai Necrasov", or. Străşeni

2288

Schimbarea ușilor și ferestrelor

200,0

 

10

Liceul Teoretic "Alecu Russo", s. Cojuşna

8861

Reparația sistemului de încălzire

200,0

 

11

Liceul Teoretic Zubreşti

 

Reparaţia capitală a blocului sanitar

100,0

 

12

Gimnaziul "Mihai Viteazul" or. Strășeni

2289

Reparația acoperișului și treptelor de la intrarea în gimnaziu

290,0

 

13

Gimnaziul Găleşti

2108

Dotarea bazei tehnico - materială

50,0

 

14

Gimnaziul Micăuţi

2130

Reparația capitală a sistemului de iluminare

300,0

 

15

Gimnaziul Pănăşeşti

2171

Procurarea și instalarea utilajului de scurgere a apelor de pe acoperiș (Blocul A)

200,0

 

 

16

Gimnaziul Recea

2201

Proiectarea sălilor festive și de sporturi

200,0

 

 

17

Gimnaziul Roşcani

2226

Reamenajarea terenului de sport

150,0

 

18

Gimnaziul Voinova

2237

Schimbarea acoperișului depozitului

90,0

 

19

Gimnaziul Tătăreşti

2269

Reparația capitală a blocurilor sanitare

Reparația sistemului  de canalizare

160,0

 

20

Gimnaziul Drăguşeni

 

Conectarea la gaze naturale

12,0

 

21

Gimnaziul Căpriana

 

Construcţia blocului sanitar

100,0

 

22

Gimnaziul Țigănești

 

Reparația acoperișului cantine și  a sălii de sporturi

270,0

 

TOTAL

4945,0

 

 

 

DECIZIE nr. 3/17

din   13 iunie   2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Cu privire la rectificarea bugetului raional

 

   În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările  și completările ulterioare,  art. 27 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

      1.  Se alocă Primăriei Negreşti 15,0 mii lei din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2013 pentru achitarea indemnizaţiei de disponibilizare a unei unităţi de contabil.

     2.   Se majorează cu 33,7 mii lei planul de finanţare  pe mijloace speciale a Centrului de zi pentru copii din familii social-vulnerabile „Bunvolentia”,  mijloace încasate în rezultatul sponsorizării şi se direcţionează pentru retribuirea muncii.

     3.  Se alocă Aparatului preşedintelui raionului 25,1 mii lei din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2013, inclusiv:

-     8,0 mii lei  pentru achitarea mesei de pomenire  participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;

-     4,8 mii lei pentru procurarea echipamentului de protecţie a persoanelor implicate în focare;

-     12,3 mii lei  pentru achitarea taxei de acreditare pentru anul 2014, dintre care:

         6,1 mii lei IMSP Centrul de Sănătate Codreanca,  Oficiul Medicului de Familie

         Oneşti, Oficiului  Medicului de Familie Ţigăneşti, Oficiului Medicului de Familie

         Lupa-Recea;

         3,7 mii lei IMSP Centrul de Sănătate Micăuţi, Oficiul de Sănătate Gornoe;

         2,5 mii lei IMSP Centrul de Sănătate  Micleuşeni.

     4.  Se alocă IMSP Centrul de Sănătate Străşeni 6,2 mii lei din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2013 pentru reparaţia Oficiului Medicului de Familie Drăguşeni în legătură cu acreditarea.

     5.  Se alocă IMSP Spitalul raional Străşeni 50,0 mii lei din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2013 pentru acoperirea parţială a cheltuielilor suportate în procesul de evaluare şi acreditare a instituţiei.

     6.  Se alocă IMSP Centrul de Sănătate Zubreşti 28,0 mii lei din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2013 contribuţie a Consiliului raional la implementarea proiectului Fondului de Eficienţă Energetică.

     7.  Se alocă Primăriei Voinova 100,0 mii lei din contul supraîndeplinirii planului la partea de venituri pe taxa de înmatriculare a autovehiculelor în Republica Moldova pentru finalizarea lucrărilor de reparaţie a   drumului din localitate.

     8.  Se alocă Primăriei Ghelăuza 200,0 mii lei din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2013, inclusiv:

-    35,0 mii lei  pentru efectuarea lucrărilor de topogeodezie  pentru proiectul de aprovizionare cu apă potabilă a localităţilor comunei Ghelăuza;

-    15,0 mii lei pentru proiectarea staţiei de pompare a apei pentru satele comunei;

-     150,0 mii lei pentru schimbarea uşilor şi ferestrelor şi procurarea utilajului şi inventarului necesar reamplasării grădiniţei de copii din s. Ghelăuza în localul fostului Gimnaziu Ghelăuza.

     9.  Se alocă Aparatului preşedintelui raionului 20,0 mii lei din contul mijloacelor planificate centralizat în bugetul raional la Compartimentul Învăţămînt pentru procurarea mobilierul la Grădiniţa de copii nr. 4, or. Străşeni.

     10. Se alocă Aparatului președintelui raionului 35,0 mii lei din contul mijloacelor financiare planificate în bugetul raional pe anul 2014 la compartimentul ”Cultura, arta, sportul și acțiunile pentru tineret” pentru contractarea serviciilor prestate de UNUMEDIA.

      11. Se majorează cu 3,0 mii lei planul de finanţare  pe mijloace speciale a Liceului Ion Inculeţ, Vorniceni,  mijloace încasate în rezultatul dării în locaţiune a unor spaţii a instituţiei şi se direcţionează la procurarea rechizitelor de birou, materialelor şi obiectelor de uz gospodăresc.

      12. Se majorează cu 35,0 mii lei planul de finanţare  pe mijloace speciale a Gimnaziului Cojuşna,  mijloace încasate în rezultatul dării în locaţiune a unor spaţii a instituţiei şi se direcţionează la procurarea rechizitelor de birou, materialelor şi obiectelor de uz gospodăresc.

      13.  Se alocă Direcţiei Învăţămînt 200,0 mii lei din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2013 pentru proiectarea blocului locativ de 112 locuri la  Tabăra de odihnă pentru copii Codru.

      14.  Se alocă Direcţiei Învăţămînt 1200,0 mii lei din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2013 pentru construcţia blocului locativ la  Tabăra de odihnă pentru copii Codru.

      15. Se alocă Aparatului preşedintelui raionului 432,8 mii lei din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2013, inclusiv:

-    200,0 mii lei  pentru achitarea primei tranşe a compensaţiei privind restituirea valorii bunurilor confiscate  persoanelor supuse represiunilor politice conform titlului executoriu (Familia Gherciu);

-    200,0 mii lei pentru aprovizionarea cu apă potabilă a s. Negreşti;

-    24,2 mii lei pentru modernizarea site-ului Consiliului raional Străşeni;

-    8,6 mii lei pentru evaluarea Taberei de odihnă pentru copii Dolna.

    16.  Se majorează cu 60,0 mii lei  partea de venituri pe mijloace speciale a Liceului Teoretic ”I. Creangă” Micleușeni ca urmare a contribuției populației la implementarea proiectului de conectare a instituției la surse energetice din biomasă și se direcționează pentru  reparația curentă a instituției.

    17. Se alocă 3,0 mii lei Societăţii Orbilor din contul mijloacelor financiare planificate centralizat în bugetul raional la compartimentul „Învăţămînt” pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi alimentaţie aferente participării membrilor societăţii la activitățile cultural-sportive republicane.

     18.  Se alocă 15,0 mii lei Primăriei Oneşti din contul mijloacelor financiare planificate centralizat în bugetul raional la compartimentul „Învăţămînt” pentru amenajarea terenului de joacă de la Grădiniţa de copii din localitate.

     19.  Se alocă 100,0 mii lei Primăriei Codreanca din contul mijloacelor financiare planificate centralizat în bugetul raional la compartimentul „Învăţămînt” ca contribuţie a Consiliului raional la implementarea proiectului „Aprovizionare cu apă a satului Lupa-Recea”.

     20.  Se alocă 26,0 mii lei Primăriei Dolna din contul mijloacelor financiare planificate centralizat în bugetul raional la compartimentul „Învăţămînt” pentru procurarea unui instrument muzical cu  clape pentru necesităţile Ansamblului vocal cu titlu model Dolneanca.

     21.  Se alocă 25,0 mii lei Secţiei cultură, turism, tineret şi sport din contul mijloacelor financiare planificate centralizat în bugetul raional la compartimentul „Învăţămînt” pentru organizarea şi desfăşurarea  Festivalului de poezie şi muzică „Eminesciana”.

     22.  Se alocă 100,0 mii lei Primăriei Scoreni din contul mijloacelor financiare planificate centralizat în bugetul raional la compartimentul „Învăţămînt” pentru proiectarea apeductului din localitate.

     23.  Se alocă 190,0 mii lei Primăriei Pănăşeşti din contul mijloacelor financiare planificate centralizat în bugetul raional la compartimentul „Învăţămînt” pentru acoperirea cheltuielilor şcolilor mici, ca contribuţie a Consiliului raional la implementarea proiectului de construcţie a apeductului din localitate.

   24.  Se alocă 80,0 mii lei Primăriei Lozova din contul mijloacelor financiare planificate centralizat în bugetul raional la compartimentul „Învăţămînt” pentru acoperirea cheltuielilor şcolilor mici, pentru procurarea mobilierului de birou.

    25.  Se alocă 100,0 mii lei Secţiei cultură, turism, tineret şi sport din contul mijloacelor financiare planificate centralizat în bugetul raional la compartimentul „Învăţămînt” pentru acoperirea cheltuielilor şcolilor mici, pentru desfăşurarea festivalului „Obiceiuri Bucovinene”.

     26.  Se alocă 100,0 mii lei Primăriei Vorniceni din contul mijloacelor financiare planificate centralizat în bugetul raional la compartimentul „Învăţămînt” pentru acoperirea cheltuielilor şcolilor mici,  pentru efectuarea lucrărilor arheologice.

     27.  Se alocă 100,0 mii lei Aparatului preşedintelui raionului din contul supraîndeplinirii planului la partea de venituri pe taxa de înmatriculare a autovehiculelor în Republica Moldova pentru reparaţia str. Gagarin din or. Străşeni.

     28.  Se alocă 130,0 mii lei Aparatului preşedintelui raionului din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2013 pentru achitarea datoriei la proiectarea obiectului „Construcţia reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare cu regim de lucru 24/24 din s. Zubreşti, raionul Străşeni”.

     29.  Se alocă 80,0 mii lei Aparatului preşedintelui raionului din contul mijloacelor financiare planificate centralizat în bugetul raional la compartimentul „Învăţămînt” pentru acoperirea cheltuielilor şcolilor mici, pentru proiectarea trotuarelor la drumul Străşeni-Voinova-Ghelăuza.

     30.  Se alocă 100,0 mii lei Aparatului preşedintelui raionului din contul mijloacelor financiare planificate centralizat în bugetul raional la compartimentul „Învăţămînt” pentru acoperirea cheltuielilor şcolilor mici, pentru reparaţia Casei de cultură Micăuţi.

     31. Se alocă 20,0 mii lei Aparatului preşedintelui raionului din contul, supraîndeplinirii planului la partea de venituri la taxa pentru extragerea resurselor naturale pentru organizarea şi desfăşurarea Zilei Funcţionarului public.

     32.  Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele  raionului (S. Nicula), şeful Direcţiei  finanţe  (V. Manoli), primarii localităților precitate.

     33. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (P. Voloşciuc). 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vsevolod  STAMATI                             

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                        Nina RUSU

 

   

DECIZIE nr. 3/18

din   13 iunie   2014

                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Cu privire la modificarea  Deciziei    Consiliului  raional nr. 1/37

din  25 februarie  2014

 

   În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 13 al Legii nr. 317-XV  din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale cu modificările ulterioare, examinînd demersul Primăriei Romăneşti, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE:                                                                                                                                                                                                        

 

1. Se aprobă unele modificări în  Decizia Consiliului raional nr. 1/37 din 25 februarie  2014 „Cu privire la rectificarea bugetului raional”,  după cum urmează:

Conţinutul punctului 18. „Se alocă Primăriei Romăneşti 200,0 mii lei din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2013 pentru construcţia arcului la intrarea în sat.” se substituie cu textul „Se alocă Primăriei Romăneşti 200,0 mii lei din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2013 pentru reparaţia capitală a sediului primăriei.”

2. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei  finanţe  (V. Manoli).

3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (P. Voloşciuc).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vsevolod  STAMATI                             

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                        Nina RUSU

 

   

DECIZIE nr. 3/19

din   13 iunie   2014

                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Cu privire la vînzarea bunului
imobili,  prin licitaţie  

 

      În conformitate cu prevederile Legii 121 - XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art. 43 alin.(1) lit. e), 77 al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,  Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale, Legii nr. 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Hotărîrii Guvernului nr. 136 din 10 februarie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se expune spre vînzare la licitaţie, bunul imobil proprietate a raionului, cod cadastral 6030202175.01-.09 aflat în gestiunea Direcţiei învăţămînt din subordinea Consiliului raional, Tabăra de odihnă pentru copii „Dolna” compusă din 9 edificii (1 cantină şi 8 dormitoare),  anul construcţiei 1976, suprafaţa totală 709,7 m.p., situate în     raionul Strășeni, s, Dolna, preţ  426358 lei și echipamentul de alimentare cu energie electrică, preț 518347 lei. Suma inițială constituie 944705 lei.

2. Mijloacele financiare acumulate de la vînzarea imobilului vor fi direcționate la reparația capitală a Tabere de odihnă pentru copii ”Codru” și la proiectarea și construcția apeductului în s. Dolna.

3. Se pune în sarcina Comisiei de licitaţie, constituite prin Decizia Consiliului raional nr. 2/19 din 22 mai 2009 “Cu privire la instituirea Comisiei privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere”, cu modificările şi completările ulterioare, organizarea procedurii de licitaţie în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu publicarea comunicatului informativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

4. Se împuterniceşte preşedintele raionului Străşeni, dl Petru Voloşciuc, să  semneze contractul de  vînzare-cumpărare a bunului imobil.

5. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii  preşedintele raionului (P.Voloşciuc). 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vsevolod  STAMATI                             

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                        Nina RUSU

 

   

DECIZIE nr. 3/21

din   13 iunie   2014

                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Cu privire la darea în locaţiune
a bunului, prin licitaţie  

 

      În conformitate cu prevederile Legii 121 - XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art. 43 alin.(1) lit. d), 77 al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,  Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale, Legii nr. 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Hotărîrii Guvernului nr. 136 din 10 februarie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.483 din 29 martie 2008, avînd în vedere demersul managerului Întreprinderii Municipale „Asociaţia Raională de Producţie şi Prestări Servicii” Străşeni, avînd avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se acceptă darea în locaţiune, prin licitaţie, a bunurilor proprietate publică a raionului, aflate în gestiunea Întreprinderii Municipale „Asociaţia Raională de Producţie şi Prestări Servicii” Străşeni, fondator Consiliul raional, încăperi cu suprafaţa totală de 309, 3 m.p. din incinta edificiului amplasat în or. Străşeni, str. Ştefan cel Mare nr. 109. Utilizarea încăperilor va fi în scopul prestării serviciilor către populaţie. Cuantumul minim anual al chiriei nu va fi mai mic decît cel calculat conform legii bugetului de stat pe anul respectiv. 

 2. Se pune în sarcina managerului Întreprinderii Municipale „Asociaţia Raională de Producţie şi Prestări Servicii” Străşeni (S. Botnaru) organizarea procedurii de licitaţie în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu publicarea comunicatului informativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi, după caz, în presa locală.

3. Se împuterniceşte preşedintele raionului Străşeni, dl Petru Voloşciuc, să   coordoneze contractele de locaţiune în vederea transmiterii în folosinţă a bunurilor.

4. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii  preşedintele raionului (P. Voloşciuc). 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vsevolod  STAMATI                             

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                        Nina RUSU

 

    

                                                                                                 DECIZIE nr. 3/22

din   13 iunie   2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Cu privire la instituirea unor Puncte de oprire

intermediare pe traseul Negreşti-Străşeni

 

   În temeiul art.46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, art.4 al Codului transporturilor auto, aprobat prin legea nr.116-XIV din 29 iulie 1998,  Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.854 din 28 iulie 2006,  Procesul-verbal nr.01 din 10 aprilie 2014 al Comisiei raionale pentru transporturile auto de călători şi bagaje, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de călătorie a locuitorilor satului Negreşti, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE:

         1. Se păstrează dreptul de deservire a rutei regulate suburbane de călători şi bagaje Străşeni-Negreşti agentului transportator S.A. „MAŞRUT", c/f 1003600079257, înscrisă în Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor cu nr. MD 0013384 din 31 ianuarie 2005, administrator Oleg Alexa.

         2. Se acceptă introducerea punctelor intermediare conform schemei anexate pe ruta Negreşti-Străşeni, cu păstrarea costului de 0,48 bani/km.

         3. Direcţia agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului în conformitate cu prevederile pct. 35 al Regulamentului precitat, v-a aduce la cunoştinţa Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor prezenta decizie în termen de 10  zile de la adoptare.

          4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui raionului (P. Porcescu).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vsevolod  STAMATI                             

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                        Nina RUSU

 

   

DECIZIE nr. 3/23

din   13 iunie   2014

                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Cu privire la lichidarea Gimnaziului Lupa – Recea

 

      În temeiul prevederilor art.43,46 al Legii nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare,  Legii învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995, cu modificările ulterioare, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 728  din 02 octombrie 2012 "Cu privire la finanţarea în bază de cost standard per elev cu utilizarea coeficienţilor de ajustare în modul stabilit de Guvern pentru instituţiile de învăţămînt primar  şi secundar general, finanţate din bugetele unităţilor administrativ teritoriale”, întru realizarea planului de raţionalizare instituţională şi optimizarea mijloacelor financiare, avînd avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE :

 

     1. Se lichidează Gimnaziul  Lupa-Recea, cu şcolarizarea elevilor claselor I-IX în şcoala de circumscripţie - Gimnaziul Codreanca  cu începere de la 01 septembrie  2014.

      2. Şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) va preaviza prin ordin, sub semnătură, directorul  instituţiei supuse lichidării în strictă conformitate cu prevederile Codului Muncii al Republicii Moldova şi va monitoriza emiterea ordinului privind preavizarea salariaţilor de către conducătorul instituției  respective.

      3. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan)  organizarea  transportării elevilor din  instituţia lichidată  la şcoala  de circumscripţie de la 01 septembrie  2014

      4.  Se reziliază, începînd cu 01 septembrie  2014, contractul de comodat încheiat cu primăria Codreanca şi se restituie bunul proprietate publică (edificiul instituției lichidate) aflat în gestiunea Direcţiei învăţămînt, autorităţii publice locale de nivelul întîi.

                   4.1. Se instituie Comisia de predare-primire a edificiului nominalizat şi se aprobă componenţa ei nominală, după cum urmează:
                                VOLOŞCIUC Petru,   preşedinte al raionului, preşedintele Comisiei;

                                Membrii Comisiei:

                   MANOLI Vera,                şef al Direcţiei finanţe;

                   CERTAN Iulia,               şef al Direcţiei învăţămînt;

                   ZABUNOV Iulia,             şef al Serviciului juridic;

                   COTELEA Mihail,           primarul comunei Codreanca.

                 4.2. Transmiterea bunurilor se va efectua, în termen de o lună, conform Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 09 octombrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare.

        5. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan).

        6. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului (P. Voloşciuc).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vsevolod  STAMATI                             

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                        Nina RUSU

 

DECIZIE nr. 3/24

din   13 iunie   2014

                                                              

Cu privire la lichidarea Gimnaziului Grebleşti

 

      În temeiul prevederilor art.43, 46 al Legii nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare,  Legii învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995, cu modificările ulterioare, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 728  din 02 octombrie 2012 "Cu privire la finanţarea în bază de cost standard per elev cu utilizarea coeficienţilor de ajustare în modul stabilit de Guvern pentru instituţiile de învăţămînt primar  şi secundar general, finanţate din bugetele unităţilor administrativ teritoriale”, întru realizarea planului de raţionalizare instituţională şi optimizarea mijloacelor financiare, avînd avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

         1 Se lichidează Gimnaziul Grebleşti, cu şcolarizarea elevilor claselor I-IX în şcoala de circumscripţie - Gimnaziul Rădeni cu începere de la 01 septembrie  2014

         2. Şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) va preaviza  prin ordin, sub semnătură, directorul  instituţiei supuse lichidării în strictă conformitate cu prevederile Codului Muncii al Republicii Moldova şi va monitoriza emiterea ordinului privind preavizarea salariaţilor de către conducătorul instituției  respective.

         3. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan)  organizarea  transportării elevilor din  instituţia lichidată  la şcoala   de circumscripţie  de la 01 septembrie  2014

         4. Se reziliază, începînd cu 01 septembrie  2014, contractul de comodat încheiat cu primăria Greblești şi se restituie bunul proprietate publică (edificiul instituției lichidate) aflat în gestiunea Direcţiei învăţămînt, autorităţii publice locale de nivelul întîi.

                    4.1. Se instituie Comisia de predare-primire a edificiului nominalizat şi se aprobă componenţa ei nominală, după cum urmează:


VOLOŞCIUC Petru,   preşedinte al raionului, preşedintele Comisiei;

             Membrii Comisiei:

    MANOLI Vera,       şef al Direcţiei finanţe;

    CERTAN Iulia,      şef al Direcţiei învăţămînt;

    ZABUNOV Iulia,    şef al Serviciului juridic;

    CHIRCU Vasile,   primarul s. Greblești

                    4. 2. Transmiterea bunurilor se va efectua, în termen de o lună, conform Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 09 octombrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare.

        5. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan).

        6. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului (P. Voloşciuc).                                                                                                                                                                                                        

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Vsevolod  STAMATI                             

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                        Nina RUSU

 

   

 

     Alte Decizii adoptate

Publicat: 21.12.2018   
Publicat: 26.11.2018   
Publicat: 23.08.2018   
Publicat: 25.05.2018   
Publicat: 23.02.2018   
Publicat: 28.12.2017   
Publicat: 30.11.2017   
Publicat: 06.09.2017   
Publicat: 02.06.2017   
Publicat: 03.03.2017   
Publicat: 02.01.2017   
Publicat: 01.12.2016   
Publicat: 06.09.2016   
Publicat: 30.05.2016   
Publicat: 10.03.2016   
Publicat: 06.01.2016   
Publicat: 09.12.2015   
Publicat: 08.12.2015   
Publicat: 07.09.2015   
Publicat: 10.06.2015   

1 - 20 din 24

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 548963   Total ieri: 630   Total azi: 593