Prima pagină  »  Transparența decizională  »  Decizii adoptate
Decizii adoptate
Deciziile Consiliului raional adoptate în ședința extraordinară din 11 aprilie 2014
Publicat: 09.06.2014   

 DECIZIE nr. 2/1
din 11 aprilie 2014


Cu privire la  Acordul de colaborare cu
Centrul Internaţional pentru Dezvoltare şi
Cooperare din Republica Slovenia în scopul
construcţiei staţiilor de  epurare la Tabăra
de odihnă pentru copii „Codru” şi Şcoala
pentru copii arieraţi mintal din or. Străşeni

În conformitate cu art. 43 lit. (t) al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, în scopul colaborării cu  Centrul Internaţional pentru Dezvoltare şi Cooperare din Republica Slovenia, examinînd informaţia preşedintelui raionului, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE:

1. Se acceptă colaborarea între Consiliul raional Străşeni şi Centrul Internaţional pentru Dezvoltare şi Cooperare din Republica Slovenia, în scopul  construcţiei staţiilor de  epurare la Tabăra de odihnă pentru copii „Codru” şi Şcoala pentru copii arieraţi mintal din or. Străşeni.

2.   Se împuterniceşte dl Petru Voloşciuc, preşedinte al raionului, să negocieze clauzele şi să semneze  Acordul de colaborare în scopul obţinerii unui grant pentru construcţia a două staţii de epurare.

3.   Se  acceptă  delegarea,  în interes de serviciu,   a preşedintelui  raionului    (P. Voloşciuc) în Republica Slovenia, iar cheltuielile de deplasare se vor achita conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.10 din 05 ianuarie 2012 ”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova”.

4.   Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (P. Voloşciuc).


Preşedinte al şedinţei,                                                                  Lilian  CARP                      

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                     Nina RUSU


 

DECIZIE nr.2/2
din  11    aprilie   2014

Cu privire la contractarea împrumutului
pentru cheltuieli capitale

În conformitate cu prevederile art. 14, 15, 16  al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi  în legătură cu necesitatea construcţiei staţiilor de epurare la Tabăra de odihnă pentru copii „Codru” şi Şcoala pentru copiii arieraţi mintal din or. Străşeni, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

    1. Se acceptă contractarea împrumutului pentru cheltuieli capitale de la Banca „SID” or. Liubleana, Republica Slovenia, fără dobîndă, în sumă de 300,0 mii euro (50% din suma grantului) pe un termen de 5 (cinci) ani pentru construcţia staţiilor de epurare la Tabăra de odihnă pentru copii „Codru” şi Şcoala pentru copiii arieraţi mintal din or. Străşeni.

     2.  Rambursarea împrumutului va avea loc semestrial, în rate proporţionale, începînd cu anul 2015 şi se va efectua din contul veniturilor bugetului raional.

     3.  Se împuterniceşte preşedintele raionului Străşeni, Republica Moldova (P. Voloşciuc) să negocieze cu Banca „SID” or. Liubleana, Republica Slovenia clauzele contractului de împrumut şi să semneze contractul de împrumut  precum şi să îndeplinească oricare alte informaţii pentru validarea  raporturilor cu Centrul de Cooperare şi Dezvoltare Internaţională or. Liubleana, Republica Slovenia.

     4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (P. Voloşciuc).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                            Lilian  CARP                             

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                              Nina RUSU


 

DECIZIE nr.2/3
din 11 aprilie 2014

Cu privire la rectificarea bugetului raional

În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,   art. 27 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se alocă Direcţiei învăţămînt 500,0 mii lei din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2013 pentru procurarea autobuselor şcolare.

     2.  Se majorează cu 76784,0 lei planul de finanţare la partea de cheltuieli pe mijloace speciale a Liceului Teoretic Sireţi,  mijloace încasate de la sponsorizarea de către Alianţa Franceză şi se direcţionează la construcţia blocului sanitar al instituţiei.

     3.  Se majorează cu 63210 lei planul de finanţare la partea de cheltuieli pe mijloace speciale a Serviciului ”Plasament familial pentru adulţi”,  mijloace încasate de la sponsorizarea de către Keystone Human Services Moldova Association şi se direcţionează la  întreţinerea serviciului.

     4.  Se alocă Direcţiei asistenţă socială  176,0 mii lei din contul mijloacelor planificate centralizat în bugetul raional la compartimentul „Asigurare şi asistenţă socială” pentru procurarea unei unităţi de transport pentru necesităţile Centrului de plasament temporar al copilului.

    5. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele  raionului (S. Nicula) şi  şeful Direcţiei  finanţe  (V. Manoli).

    6.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (P. Voloşciuc).
 

Preşedinte al şedinţei,                                                          Lilian  CARP                              

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                            Nina RUSU


 

DECIZIE nr.2/4
din 11 aprilie 2014

 

Cu privire la modificarea  Deciziei Consiliului raional nr. 1/37 din 25 februarie 2014

În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 13 al Legii nr. 317-XV  din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu modificările ulterioare, art. 27 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, examinînd nota informativă prezentată de către Direcția finanțe, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE:                                                                                                                                                                                                       

1. Se aprobă unele modificări în  Decizia Consiliului raional nr. 1/37 din 25 februarie  2014 „Cu privire la rectificarea bugetului raional”,  după cum urmează:

         În anexa nr. 1” Lista persoanelor din familiile participanților decedați în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova cărora li se acordă ajutor material în mărime de 2,4 mii lei”, în poziția 3, sintagma „Codreanu Valeriu (frate)” se substituie cu sintagma „Tanasă Tamara (soţie)”

        2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei  finanţe  (V. Manoli) şi  contabilul-şef al Aparatului preşedintelui raionului (E. Robu).

        3.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (P. Voloşciuc).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                            Lilian  CARP                              

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                              Nina RUSU

 

DECIZIE nr.2/5
din 11 aprilie 2014

 

Cu privire la modificarea  Deciziei Consiliului
raional nr. 2/7   din 28 mai 2013

În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare, art. 13 al Legii nr. 317-XV  din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale cu modificările ulterioare, examinînd demersul Direcţiei asistență socială și protecție a familiei, avînd avizelel comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:                                                                                                                                                                                                       

1. Se aprobă unele modificări în  Decizia Consiliului raional nr. nr. 2/7 din 28 mai 2013  „Cu privire  la crearea Centrului de plasament temporar al copilului și aprobarea  Regulamentului  privind organizarea și funcționarea acestuia”,  după cum urmează:

       -  În Anexa nr. 2 ” Statele de personal ale Centrului de plasament temporar al copilului” :

la poziția ”Lucrător social”  cifra ”1” se substituie cu cifra ”3”;

la poziția  ”Intendent”  cifra ”1”  se substituie cu cifra ”0,5”;

la poziția ”Asistent medical”  cifra ”1”  se substituie cu cifra ”0,5”;

poziția ”Kinetoterapeut  - 1” se substituie cu poziția ”Șofer  -1”;

poziția ”Logoped”  se exclude.

2.     Prezenta decizie va intra în vigoare de la 01 mai 2014.

3. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei  asistență socială și protecție a familiei (C. Cobzac) și șeful Serviciului de plasament temporar al copilului.

4.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (S. Nicula).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Lilian  CARP                                                                                         

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU

 

DECIZIE nr.2/6
din  11 aprilie 2014

 

Cu privire la abrogarea unor decizii
ale  Consiliului raional

         În conformitate cu prevederile Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,  Legii nr. 317 – XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu modificările ulterioare, examinînd nota informativă,  avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:


1. Se abrogă Decizia Consiliului raional nr. 5/9 din 24 decembrie 2009 „Cu privire la comercializarea prin licitaţie a unui imobil”.

2. Se abrogă Decizia Consiliului raional nr. 2/35 din 28 mai 2013 „Cu privire la darea în locaţiune, prin licitaţie a patrimoniului public”.

3.     Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune pe seama preşedintelui raionului (P. Voloşciuc).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                            Lilian  CARP                                                                                          

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                              Nina RUSUAlte Decizii adoptate

Publicat: 13.12.2022   
Publicat: 25.11.2022   
Publicat: 06.10.2022   
Publicat: 23.09.2022   
Publicat: 16.08.2022   
Publicat: 26.05.2022   
Publicat: 22.03.2022   
Publicat: 31.12.2021   
Publicat: 22.12.2021   
Publicat: 01.12.2021   
Publicat: 29.09.2021   
Publicat: 23.06.2021   
Publicat: 13.05.2021   
Publicat: 02.04.2021   
Publicat: 15.03.2021   
Publicat: 09.02.2021   
Publicat: 21.12.2020   
Publicat: 30.11.2020   
Publicat: 30.10.2020   
Publicat: 10.09.2020   

1 - 20 din 56

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2023 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1311575   Total ieri: 222   Total azi: 37