Prima pagină  »  Anunțuri
Anunțuri
ANUNȚ cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcției vacante de asistent/lucrător social în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Strășeni
Publicat: 27.02.2020   

Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni  cu sediul în or.Strășeni str.Toma Ciorbă,  în conformitate cu ordinul Ministerului Sănătății nr.139 din 15.10.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea  prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății’’ 11/1, anunță concurs pentru suplinirea postului  vacant de  asistent/lucrător social.

La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii generale şi specifice;

Condiţii generale:

 • Deţin cetăţenia Republicii Moldova.
 • Cunosc limba română scris şi vorbit.
 • Sunt în capacitate deplină de exerciţiu.
 • Au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate.
 • Nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, incompatibilă cu exercitarea funcţiei.
 • Îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv.
 • Îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.

Condiţiile specifice (Calificări profesionale)

 • Studii   în psihologie și asistență socială (obţinute în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova sau obţinute într-un alt stat şi recunoscute şi echivalate în condiţiile stabilite de Guvern).
 • Experienţă profesională – minim un an în specialitate.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, obiectivitate, iniţiativă, flexibilitate, spirit de rezistenţă la efort şi stres, tendinţa spre formare profesională continuă, spirit de muncă în echipă, implicare activă în soluţionarea problemelor ordinare şi extraordinare apărute, ţinută şi comportament adecvat.

Atribuțiile funcției:

 • Identifică problemele de ordin social cu care se confruntă persoana cu TB, prin vizite la locul de trai, prin analiza actelor eliberate de autoritățile publice locale sau alte autorități, și problemele de ordin social, cu care se confruntă  familia tersoanei.
 • Elaborează și realizează planuri individuale de asistență, în baza problemelor identificate.
 • În cazul în care pentru soluționarea unor probleme de ordin social ale beneficiarilor este necesară intervenția altor servicii, se implică prin sprijinul acordat persoanei la pregătirea actelor solicitate pentru prestarea serviciului, întocmirea corectă a cererilor și adresărilor, dacă este cazul, însoțește persoana la sediul acestor servicii.
 • Participă la monitorizarea asistenței sociale prestate beneficiarului.
 • Întervine pe lîngă  ANOFM și în cooperare acordă asistență pentru reîntegrarea profesională, în cazul în care urmare a stigmei asociate cu tuberculoză, a capacității reduse de muncă și a tratamentului îndelungat, persoană cu TB care nu prezintă risc de contaminare, își pierde locul de muncă sau nu mai este angajată, fapt ce se răsfrînge asupra bunăstării sale și a familiei.
 • Îîn cazul identificării problemei de lipsă a actelor de îdentitate, acordă sprijinul  necesar pentru obținerea actelor, prin facilitatea adresării către autoritățile de resort, inclusiv prin însoțirea beneficiarului la sediul acestor institiții.
 • Gestionează distribuirea suportului motivațional acordat pacienților cu TB din sursele CNAM, donatorilor sau altor finanțatori, indiferent de forma de suport.
 • Supraveghează îndeplinirea condițiilor contractuale de către prestatorii de suport motivațional, contractați conform legislației în vigoare, ține la evidență și elaborează rapoarte pentru suportul motivațional oferit pacienților cu TB, cu prezentarea acestor rapoarte la  CNAM, donator, administrația spitalului.

Conţinutul dosarului de participare la concurs:

 • Cerere de înscriere la concurs
 • Copia actului de identitate
 • Copiile diplomei de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri
 • Copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi în specialitate.
 • Cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-i facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează
 • Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.
 • Curriculuim vitae.
 • Copie certificatului de căsătorie sau copie după documentele care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele.
 • Referinţa de la locul anterior de lucru.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

 

Data limită de depunere a dosarului:

27  martie  2020 inclusiv, ora 16:00.

Modalitatea de prezentare a dosarului:

Candidaţii depun documentele personal.

Numărul de telefon, adresa electronică şi poştală, persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea dosarelor:

Telefon de contact: 0237 2 24 64 / 060415735

Adresa electronică:  srstraseni@ms.md

Adresa poştală: MD , or.Strășeni  str.Toma Ciorbă 11/1, biroul Serviciu Resurse Umane.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea dosarelor –  Neonila Jalbă.

 

 Alte Anunțuri

Publicat: 14.09.2020   
Publicat: 10.09.2020   
Publicat: 02.09.2020   
Publicat: 26.08.2020   
Publicat: 26.08.2020   
Publicat: 18.08.2020   
Publicat: 18.08.2020   
Publicat: 18.08.2020   
Publicat: 18.08.2020   
Publicat: 17.08.2020   
Publicat: 17.08.2020   
Publicat: 17.08.2020   
Publicat: 13.07.2020   
Publicat: 03.07.2020   
Publicat: 22.06.2020   
Publicat: 17.06.2020   
Publicat: 17.06.2020   
Publicat: 16.06.2020   
Publicat: 12.06.2020   
Publicat: 12.06.2020   

1 - 20 din 311

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 836244   Total ieri: 371   Total azi: 174