Prima pagină  »  Anunțuri
Anunțuri
ANUNȚ cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcției vacante de contabil șef în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Strășeni
Publicat: 27.02.2020   

Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni  cu sediul în or.Strășeni str.Toma Ciorbă 11/1, în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.anunță concurs pentru suplinirea funcției vacante  de contabil șef

La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii generale şi specifice

Condiţii generale:

 • Deţin cetăţenia Republicii Moldova.
 • Cunosc limba română scris şi vorbit.
 • Sunt în capacitate deplină de exerciţiu.
 • Au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate.
 • Nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, incompatibilă cu exercitarea funcţiei.
 • Îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv.
 • Îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.

Condiţiile specifice (Calificări profesionale)

 • Studii  superioare  de profil (obţinute în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova sau obţinute într-un alt stat şi recunoscute şi echivalate în condiţiile stabilite de Guvern).
 • Experienţă profesională – cel puţin 3 ani în specialitate

Cunoştinţe: pentru desfăşurarea în mod eficient a activităţii financiar-contabile a instituţiei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare

Abilităţi: de lucru cu informaţia, de organizare şi coordonare a activităţii financiar-contabile , de luare a deciziilor în situaţii de criză, de comunicare eficientă (verbal şi scris).

Atitudini/comportamente: responsabilitate, obiectivitate, iniţiativă, flexibilitate, spirit de rezistenţă la efort şi stres, tendinţa spre formare profesională continuă, spirit de muncă în echipă, implicare activă în soluţionarea problemelor ordinare şi extraordinare apărute.

Conţinutul dosarului de participare la concurs:

 • Cerere de înscriere la concurs
 • Copia actului de identitate
 • Copiile diplomei de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri
 • Copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi în specialitate.
 • Cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-i facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează
 • Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.
 • Curriculuim vitae.
 • Copie certificatului de căsătorie sau copie după documentele care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele.
 • Referinţa de la locul anterior de lucru.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

 

Data limită de depunere a dosarului:

27 martie  2020 inclusiv, ora 16:00.

Modalitatea de prezentare a dosarului:

Candidaţii depun documentele personal.

Numărul de telefon, adresa electronică şi poştală, persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea dosarelor:

Telefon de contact: 0237 2 24 64 / 060415735

Adresa electronică:  srstraseni@ms.md

Adresa poştală: MD , or.Strășeni  str.Toma Ciorbă 11/1, biroul Serviciu Resurse Umane.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea dosarelor –  Neonila Jalbă.

 

 Alte Anunțuri

Publicat: 14.09.2020   
Publicat: 10.09.2020   
Publicat: 02.09.2020   
Publicat: 26.08.2020   
Publicat: 26.08.2020   
Publicat: 18.08.2020   
Publicat: 18.08.2020   
Publicat: 18.08.2020   
Publicat: 18.08.2020   
Publicat: 17.08.2020   
Publicat: 17.08.2020   
Publicat: 17.08.2020   
Publicat: 13.07.2020   
Publicat: 03.07.2020   
Publicat: 22.06.2020   
Publicat: 17.06.2020   
Publicat: 17.06.2020   
Publicat: 16.06.2020   
Publicat: 12.06.2020   
Publicat: 12.06.2020   

1 - 20 din 311

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 836246   Total ieri: 371   Total azi: 176