Prima pagină  »  Achiziţii publice  »  Anunț de participare la procedura de achiziții publice
Anunț de participare la procedura de achiziții publice
ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Serviciilor de transportare a elevilor la şcolile de circumscripţie în anul şcolar 2020-2021
Publicat: 29.06.2020   

  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Serviciilor de transportare a elevilor la şcolile de circumscripţie în anul şcolar 2020-2021.                                                                                             

prin procedura de achiziție  Licitaţie deschisă

1.Denumirea autorității contractante:  Aparatul președintelui raionului Strășeni/Direcția învățămînt Consiliul raional Strășeni                                                             

2. IDNO: _ IDNO  1017601000161

3Adresa: mun. Străşeni, str. M. Eminescu, 28

4. Persoana de contact: Emilia HAREA

 Numărul de telefon/fax: 0237-2-36-30 / 0237 2-24-89

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: e-mail: crstraseni@gmail.com / emilia.harea@mail.ru /www.crstraseni.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: mtender.gov.md sau la adresa email: Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, sau la adresa email:achizitii.straseni@mail.ru/ emilia.harea@mail.ru

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Autoritate public)

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

Valoarea estimată lei fara TVA
 

1

60000000-8

Serviciilor de transportare a elevilor la şcolile de                                                         circumscripţie în anul şcolar 2020-2021.

servicii

1

- Transportarea  tur –retur a elevilor în instituţiile de circumscripţie pentru învăţămînlul primar, gimnazial şi liceal,

 - conform Listei;

- Conform criteriilor și cerințelor  înaintate de Beneficiar;

- Conform Regulamentului cu privire la transportarea elevilor aprobat prin HG Nr. 903 din  30.10.2014

 

 

 

1 666 666,67

Valoarea estimativă totală

1 666 666,67

în anexă:  Lista Instituţiilor de circumscripţie pentru învăţămînlul primar, gimnazial şi liceal,

( anul de studii în învăţămîntul general începe la 01 septembrie şi

finalizează la 31 mai (35 săptămîni/ 175 zile şcolare).

 

 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pe lista întreagă

 1. Pentru un singur lot;
 2. Pentru mai multe loturi;
 3. Pentru toate loturile;
 4. Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

11. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: de la 01 septembrie a. 2020  și până  la 31 mai a. 2021 (35 săptămîni/ 176 zile şcolare) conform Lista Instituţiilor de circumscripţie pentru învăţămînlul primar, gimnazial şi liceal,

12. Termenul de valabilitate a contractului:_ 31 iulie 2020

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică                                                                                                       

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): conform Hotărîrei de guvern cu privire la aprobarea Regulamentului  cu privire la transportarea elevilor  nr. 903 din 30.10.2014                                                                                                                                                  (se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

 

15.1

Oferta financiară

 

 

Formularul ofertei (F3.1),

completat și semnat de către ofertant indicînd:

 • valoarea fără TVA, ( lei)
 • valoarea cu TVA, ( lei)
 • termen de execuţie–se solicit 35săptămîni
 • termen de valabilitate al ofertei–se solicită 45 zile

 

Da

 

Formularul (F4.1) Specificații tehnice,

Completat și semnat de către ofertant.

 

Da

 

Formularul (F4.2) Specificații de preț,

completat și semnat de către ofertant.

 

 

15.2

Garanţia pentru oferta

 

 

 

Garanţie pentru ofertă în original emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de de 1. % din suma ofertei fără TVA, Formularul (F3.2)

Terminul de valabilitate (solicitat-30  zile)

Da

 

15.3

DUAE

 

 

Documentul Unic de Achiziţii European

completat, semnat de către ofertant

 

Da

 

15.4

Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei

• Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.4)

 

Da

 

15.5

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice / acte ce atestă dreptul de a  presta servicii - copie, semnat de către ofertant.

Da

 

15.6

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim:

220 000 lei MD pentru îndeplinirea serviciilor timp de 30 de zile pînă se va achita prima tranșă.

 

Da

 

15.7

Prezentarea de informaţii privind capacitatea tehnică și experiența specifică

Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit

Ofertantul va avea minim [3] de ani de experienţă specifică în prestarea serviciilor similare. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe opertaorul economic prezintă informații: Valoarea unui contract individual îndeplinit, cu anexarea actelordoveditoare conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, întocmită conform cerințelor.

-Lista serviciilor similare, declarație

privind experiența similară conform

Formularul (F3.9)

-operatorul economic va demonstra experienţa în domeniul de activitate aferent obiectului contratului ce urmează a fi atribuit:

 

 

Da

 

15.8

Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră strict necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a Contractului

Documente care atestă faptul că ofertantul se află în posesia echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate prin contracte sau convenţii.

(Trebuie demonstrată inclusiv existenţa agrementelor, autorizațiilor necesare pentru utilizarea acestei infrastructuri,)

Formular semnat de către ofertant

Da

 

15.9

 

 

 

Demonstrarea capacității tehnice și/sau profesională

 

Lista specialiştilor în domeniu vor fi furnizate documente, care să ateste studiile, calificările, experiența de serviciu:

 • Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform, Formularul F 3.12, însoțită de schema de încadrare și numărul de unități.

semnat de către ofertant

 

Da

 

15.10

Demonstrarea eligibilității de către ofertant / candidat

Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015, Formularul (F3.5)

completat și semnat de către ofertant•

 

Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere, Formularul (3.6), completat și semnat de către ofertant

 

 

 

 

Da

 

15.11

 

Demonstrarea capacității economice și financiare

Criteriul de evaluarea a ofertelor și atribuire a contractului de achiziție

 

 

Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor la bugetul public național, eliberat de Inspectoratul Fiscal, (valabilitatea certificatului -conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova),

semnat de către ofertant, valabil la ziua desfășurării concursului.

 

 

 

 

 

 

Da

 

Criteriul de evaluare: Prețul cel mai scăzut

Autoritatea contractantă va respinge oferta în cazul în care:

 •  oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii 131 din  03.07.2015.
 •  oferta nu corespunde cerinţelor expuse în documentația de atribuire.
 •  ofertantul nu îndeplinește cerinţele și criteriile de calificare și selecție.
 • Oferta financiară nu are un preț fixat

 s-a constatat comiterea unor acte de corupere.

 

15.12

Cerințe obligatorii

Alte cerințe de calificare:

 • Oferta, documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba de stat.
 • Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, certificatele de conformitate pentru materialele solicitate care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.
 • Pentru eficientizarea examinării, evaluării și comparării ofertelor, autoritatea contractantă recomandă ofertanților să posede și să  depună în sistemul electronic SIA “RSAP”(MTender), toate documentele solicitate în documentele de atribuire, la momentul depunerii ofertei.

Documentele din ofertă, în cazul cînd vor fi solicitate de autoritatea contractantă pentru confirmarea, privind corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în documentația de atribuire, să fie prezentate în ordinea solicitată în tabel ( p. 3. Criterii și cerințe de calificare):

 

 

 

 

 

 

Da

 

15.13

 

 

 

 

 

 

Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare

echipamente necesare:-echipamente pentru siguranță ți securitate  inclusive cu sistem de frînare; - măsuri de protecție prevăzute în caz de impact; - centuri de siguranță în 3 puncte pentru toate locurile fără protecție și în 2 puncte pentru celelalte; - oglinzi retrovizoare cu eliminarea unghiului mort; - sistem de blocare  a circulației cu ușile pentru pasageri deschise sau parțial deschise; - camere video care vor asigura înregistrarea în interiorul autobuzului școlar și pe traseu; - limitator de viteză (setat la viteza 60 km/oră); - sistem de poziționare global (GPS);

 

 

 

 

Da

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz Nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Să corespundă cerințele conform Hotărîrei de guvern cu privire la aprobarea Regulamentului  cu privire la transportarea elevilor nr. 903 din 30.10.2014

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

 • până la: Informația o găsiți în SIA RSAP
 • pe: mtender.gov.md

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP , Ofertele întîrziate vor fi respinse

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:                 Limba de stat

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică                                                                                      

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:  nu se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un astfel de anunţ.

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Informație găsiți în SIA ,,RSAP” MTender

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare

se acceptă

 

sistemul de comenzi electronice

nu se acceptă

facturarea electronică

se acceptă

 

plățile electronice

se acceptă

 

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu       

                                                              (se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: nu este cazul

 

Conducătorul grupului de lucru:

Președintele raionului Strășeni                                                                              Pavel TAMACIUC

 

                                                                                                                                            

 Alte Anunț de participare la procedura de achiziții publice

Publicat: 21.06.2022   
Accesări: 41
Publicat: 17.06.2022   
Accesări: 27
Publicat: 17.06.2022   
Accesări: 37
Publicat: 14.06.2022   
Accesări: 66
Publicat: 31.05.2022   
Accesări: 36
Publicat: 03.05.2022   
Accesări: 61
Publicat: 15.04.2022   
Accesări: 130
Publicat: 10.02.2022   
Accesări: 196
Publicat: 10.12.2021   
Accesări: 85
Publicat: 29.10.2021   
Accesări: 279
Publicat: 18.10.2021   
Accesări: 156
Publicat: 15.10.2021   
Accesări: 154
Publicat: 13.10.2021   
Accesări: 176
Publicat: 17.09.2021   
Accesări: 476
Publicat: 15.09.2021   
Accesări: 352
Publicat: 15.09.2021   
Accesări: 374
Publicat: 14.09.2021   
Accesări: 256
Publicat: 09.09.2021   
Accesări: 390
Publicat: 06.09.2021   
Accesări: 322
Publicat: 11.05.2021   
Accesări: 253

1 - 20 din 109

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2022 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1178834   Total ieri: 456   Total azi: 464