Prima pagină  »  Achiziţii publice  »  Anunț de participare la procedura de achiziții publice
Anunț de participare la procedura de achiziții publice
ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţionarea: Reparația capitală a acoperișului la gimnaziul ,,Codreanca” din s. Codreanca, r-nul Strășeni
Publicat: 25.06.2019   

  ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

privind achiziţionarea: Reparația capitală a acoperișului la gimnaziul ,,Codreanca” 

din s. Codreanca, r-nul Strășeni

prin procedura de achiziţie: Licitație deschisă

 1. Denumirea autorităţii contractante: Aparatul presedintelui raionului Străşeni/ Direcția Învătămînt
 2. IDNO: 1017601000161
 3. Adresa: mun. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28
 4. Numărul de telefon/fax: 0 237 2-36-30
 5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: e-mail: crstraseni@gmail.com                

                                                                                                  www.crstraseni.md                                                                      

 1. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: mtender.gov.md sau la adresa email: achizitii.straseni@mail.ru
 2. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate: Autoritate publică
 3. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

 

Nr. d/o

 

Cod CPV

Denumirea

serviciilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

Valoarea estimată fără lei TVA

1.

 

Lot 1

 

 

 

 

1.1

45200000-9

Reparația capitală a acoperișului la gimnaziul ,,Codreanca”  din s. Codreanca, r-nul Strășeni

Lucrări

1.0

Conform caietului de sarcini înaintat de Beneficiar

 

                                                                                          Valoarea estimativă totală fără lei TVA:

3 249 743, 70

 

 1. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile
 2. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
 3. Termenii şi condiţiile de executare solicitaţi: 120 zile
 4. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020
 5. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
 6. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
 7. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

Nr.

           Denumirea documentului/cerințelor

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:

Obl.

 

1

Oferta financiară

 

 

Formularul ofertei 3.1,

completat semnat de către ofertant indicînd:

 • valoarea fără TVA, ( lei)
 • valoarea cu TVA, ( lei)
 • termen de execuţie –se solicită 120 (zile)
 • termen de valabilitate al ofertei–se solicită 90 (zile)

Da

Devizul de cheltuieli (Formularul 3,5,7),

 semnat de către ofertant.

Da

2

 

Garanţia pentru oferta

 

 

 

Garanţie bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de de 2.0 % din suma ofertei fără TVA, Formularul 3.2, cu terminul de valabilitate - 90 (zile)

Da

3

DUAE

 

Documentul Unic de Achiziţii European

completat și semnat de către ofertant

Da

4

Demonstrarea eligibilității de către ofertant / candidat

Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015,

Formularul 3.5, completat și semnat de către ofertant

Da

 

Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere, Formularul 3.6,

completat și semnat de către ofertant

Da

5

Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale

Certificatul de înregistrare,

 semnat de către ofertant.

Da

 

Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice,

 semnat de către ofertant.

Da

 

Informaţie generală despre ofertant, Formularul 3.7, completat și semnat de către ofertant

Da

Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii,

semnat de către ofertant.

Da

6

 

Demonstrarea capacității economice și financiare

Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor la bugetul public național,  eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat,

semnat de către ofertant, valabil la ziua desfășurării concursului.

Da

 

 

Bilanțul contabil / ultimul raport financiar, înregistrat la Biroul Național de Statistică,

 semnat de către ofertant.

Da

Declarație privind experiența similară conform Formularul 3.9 sau

declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform Formularul 3.10, operatorul economic va demonstra experienţa în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit:

 • Prezentarea contractelor de antrepriză sau subantrepriză, precum şi procesele-verbale de recepție la  finalizarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor. 
 • Recomandări la contractele prezentate pentru demonstarea lucrărilor similare.

completat și semnat de către ofertant

Da

Informaţii cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari, informație conform Formularul 3.8,

completat și semnat de către ofertant

Da

Operatorul economic va demonstra conform datelor din rapoartele financiare prezentate, lichiditate generală pentru anul de gestiune de la 1,2 până la 2,5,

semnat de către ofertant

Da

Disponibilitate de bani lichizi,

 • Documente doveditoare  referitor disponibilitatea de bani lichizi.
 • Cifra respectivă nu va depăşi suma necesară pentru finanţarea contractului pînă la momentul recepţionării primei plăţi de către ofertant conform contractului, nu mai puțin de 975 000,00 lei

 semnat de către ofertant

Da

 

7

 

Demonstrarea capacității tehnice și/sau profesională

 

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului confom Formularul 3.11

completat și semnat de către ofertant

Da

 

 

Lista specialiştilor în domeniu, vor fi furnizate documente care să ateste studiile, calificările, experiența de serviciu:

 • Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform, Formularul 3.12, însoțită de schema de încadrare și salarizare a personalului angajat.

semnate de către ofertant

Da

Operatorul economic va demonstra că în cadrul entității este angajat un diriginte de şantier atestat, a cărui vechime în acest domeniu de activitate nu este mai mică de 3 ani, vor fi furnizate documente, care să ateste studiile, calificările, experiența de serviciu:

 • Certificatul de atestare tehnico-profesională copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului pentru pentru domeniul - Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice.

Da

Lista subcontractorilor și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia, Formularul 3.13, (dacă depăşesc 10% din valoare contractului) va fi prezentat contractul de subcontractare, semnat și ștampilat de către ofertant și subcontractor.

Da

Informații privind asocierea, Formularul 3.14

completat și semnat de către ofertant

Da

 Graficul calendaristic de execuţie  a lucrărilor, cu reprezentarea grafică a consecutivității tehnologice, termenii de execuție a lucrărilor și valorificarea mijloacelor financiare, Formularul 3.3

 completat și semnat de către ofertant

Da

Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării), zile calendaristice,

declarație semnată de către ofertant.

Da

Informaţie privind disponibilitatea de personal atestat în domeniul securității și sănătății în  muncă (în baza legii nr. 186-XVI din 10.07.2008),

 • Copia certificatului de atestare și a  Legitimației.
 • Extras din procesului verbal al comisiei de atestare.
 • Schema de încadrare și salarizare a personaluilui angajat.

 semnat de către ofertant:

Da

8

Asigurarea

standardelor calității

 

 

Manualul calitaţii (înregistrat la Inspecția de Stat în Construcții),  descrierea sistemului de management a calității în întreprindere.

semnat de către ofertant

Da

Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a lucrărilor și materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract.

 semnat de către ofertant

Da

Certificate de calitate a principalelor materiale, care conform proiectului de execuție și devizului de cheltuieli vor fi aplicate:

 • pentru țigla metalică.
 • pentru membrana  anticondens.
 • pentru jgeaburi și burlane pentru sistema de scurgere a apelor pluviale.
 • pentru lemn

Da

 Avizul-certificatul sanitar pentru produsele alimentare și nealimentare pentru:

 • pentru lemn.

semnate de către ofertant

Da

Declarație, referitor perioada de garanție a lucrarilor,

 • Termen min.  5 ani, Max. 10 ani
 • La finalizarea contractului operatorul economic va elibera Beneficiaruli un certificat de garanție pentru lucrările executate.

semnat de către ofertant

Da

Operatorul economic, prezentată în original, Contractul-garanţie de bună execuţie a lucrărilor, încheat cu banca unde se deservește, în cuantum de 10% prin reţineri succesive din plăţile facturilor.

Da

9

Asigurarea standardelor de protecție a mediului

 

 

Certificate prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecție a mediului, semnat de către ofertant

Da

 Informație referitor mijloacele de transport care urmează să fie utilizate pentru transportul materialelor de construcție, care îndeplinesc cerințele privind emisiile de eșapament

EURO și fișele tehnice în care se specifică nivelurile de emisie, semnat de către ofertant

Da

Informație referitor sistemul de management de mediu în întreprindere, semnat de către ofertant

Da

10

Cerințe obligatorii

 • Oferta, documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba de stat.
 • Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, certificatele de conformitate pentru materialele solicitate care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.
 • Pentru eficientizarea examinării, evaluării și comparării ofertelor, autoritatea contractantă recomandă ofertanților să posede și să  depună în sistemul electronic SIA “RSAP”(MTender), toate documentele solicitate în documentele de atribuire, la momentul depunerii ofertei.
 • Documentele din ofertă, în cazul cînd vor fi solicitate de autoritatea contractantă pentru confirmarea, privind corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în documentația de atribuire, să fie prezentate în ordinea solicitată în tabel și obligatoriu:

*Garanție bancară, în original, emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de de 2,0% din suma ofertei fără TVA.

*Devizul de cheltuieli (formularul 3,5,7), semnat și ștampilat de către ofertant.

*Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor la bugetul public național,  eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat, prezentat în original, valabil la ziua desfășurării concursului.

*Disponibilitate de bani lichizi, operatorul economic va prezentat în original, documente doveditoare  referitor disponibilitatea de bani lichizi.

Da

 

 

 

 1. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz În conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice
 2. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplică
 3. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
 4. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:

       Cel mai bun raport calitate-preţ

 1. Factorii de evaluare vor fi următorii:

Nr.

d/o

Denumirea factorului de evaluare

Punctajul acordat

1.

Preţul ofertei

80

2.

Sistemul calităţii pentru execuţia lucrării

10

3.

Perioada de execuţie

5

4.

Perioada de garanţie asupra lucrărilor

5

 

Total:

100

Propunerile tehnice ale operatorilor economici vor fi evaluate în conformitate cu descrierile de mai jos.              

 

a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv.

b) pentru alt preţ decît cel  prevăzut la p.a) se acordă punctajul astfel:

P(n) = (preţ minim/preţ (n) x punctajului maxim alocat).

c) Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sînt preţurile totale ofertate pentru execuţia lucrărilor fără TVA.

d) pentru cea mai scăzută durată de execuție se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare, punctaj pentru o ofertă n = durata minimă / durata ,,n”  x punctajului maxim alocat.

e) pentru cea mai mare perioadă de garanție de buna execuție, se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare, punctaj pentru oferta n = durata ,,n” / durata maximă x punctajului maxim alocat.

f) punctajul maxim alocat factorului de evaluare a sistemul calității de care dispun ofertanții, se va  acorda prin evaluarea criteriilor enumerate în capitolul 6. Demonstrarea capacității tehnice și/sau profesională și capitolul 7 Asigurarea standardelor calității.

 1. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 • până la: 16 iulie 2019, ora 10:00
 • pe: mtender.gov.md
 1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

 1. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile
 2. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP , Ofertele întîrziate vor fi respinse.
 3. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
  Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
 4. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba de stat

 1. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
 2. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaăiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

 1. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este cazul): nu se aplică
 2. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare: nu se aplică
 3. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:. A fost transmis, nu este publicat
 4. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: 25 iunie 2019
 5. În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare

da

 

sistemul de comenzi electronice

nu se acceptă

facturarea electronică

da

plățile electronice

da

 1. Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziţi ile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
 2. Alte informaţii relevante: nu este cazul

 

 

 

 Alte Anunț de participare la procedura de achiziții publice

Publicat: 07.07.2022   
Accesări: 15
Publicat: 04.07.2022   
Accesări: 18
Publicat: 21.06.2022   
Accesări: 60
Publicat: 17.06.2022   
Accesări: 49
Publicat: 17.06.2022   
Accesări: 77
Publicat: 14.06.2022   
Accesări: 161
Publicat: 31.05.2022   
Accesări: 51
Publicat: 03.05.2022   
Accesări: 77
Publicat: 15.04.2022   
Accesări: 191
Publicat: 10.02.2022   
Accesări: 229
Publicat: 10.12.2021   
Accesări: 97
Publicat: 29.10.2021   
Accesări: 338
Publicat: 18.10.2021   
Accesări: 173
Publicat: 15.10.2021   
Accesări: 211
Publicat: 13.10.2021   
Accesări: 190
Publicat: 17.09.2021   
Accesări: 571
Publicat: 15.09.2021   
Accesări: 400
Publicat: 15.09.2021   
Accesări: 426
Publicat: 14.09.2021   
Accesări: 320
Publicat: 09.09.2021   
Accesări: 424

1 - 20 din 111

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2022 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1198371   Total ieri: 466   Total azi: 378