Prima pagină  »  Achiziţii publice  »  Anunț de participare la procedura de achiziții publice
Anunț de participare la procedura de achiziții publice
ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţionarea: Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic ,,Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni
Publicat: 19.03.2019   

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

privind achiziţionarea: Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic  

                                        ,,Universul”  din s. Scoreni, r-nul  Strășeni       

prin procedura de achiziţie: Licitație deschisă
 

 1. Denumirea autorităţii contractante: Aparatul presedintelui raionului Străşeni
 2. IDNO: 1017601000161
 3. Adresa: mun. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28
 4. Numărul de telefon/fax: 0 237 2-36-30
 5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: e-mail: crstraseni@gmail.com                

                                                                                                  www.crstraseni.md                                                                      

 1. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: mtender.gov.md sau la adresa email: achizitii.straseni@mail.ru
 2. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate: Autoritate publică
 3. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

 

Nr. d/o

 

Cod CPV

Denumirea

serviciilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

Valoarea estimată fără TVA

1.

 

Lot 1

 

 

 

 

1.1

45200000-9

Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic                      ,,Universul”  din s. Scoreni, r-nul Strășeni

Lucrări

1.0

Conform caietului de sarcini înaintat de Beneficiar

 

                                                                                             Valoarea estimativă totală fără TVA:

2 874 514,00

 

 1. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile
 2. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
 3. Termenii şi condiţiile de executare solicitaţi: 120 zile
 4. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020
 5. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
 6. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
 7. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

 

Nr.

 

Denumirea documentului/cerințelor

 

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:

Obl.

 

1

Oferta financiară

 

se va prezenta la depunerea ofertei de către toţi ofertanţii

Formularul ofertei (F3.1),

completat și prezentat în original, semnat și ștampilat de către ofertant indicînd:

 • valoarea fără TVA, ( lei)
 • valoarea cu TVA, ( lei)
 • termen de execuţie, (zile)–se solicit 120 zile
 • termen de valabilitate al ofertei,(zile)–se solicită 90 zile

 

 

Da

Devizul de cheltuieli (formularul 3,5,7), prezentat în original, semnat și ștampilat de către ofertant.

Da

2

Scrisoare de garanţie bancară pentru ofertă

 

 se va prezenta la depunerea ofertei de către toţi ofertanţii

 Scrisoare de garanţie bancară pentru ofertă în original emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de de 2 % din suma ofertei fără TVA, Formularul (F3.2).

Terminul de valabilitate (solicitat-90  zile)

prezentat în original de către ofertant.

 

Da

3

DUAE

 

se va prezenta la depunerea ofertei de către toţi ofertanţii

Documentul Unic de Achiziţii European

 

completat și prezentat în original, semnat și ștampilat de către ofertant

 

Da

4

Demonstrarea eligibilității de către ofertant / candidat

Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere, Formularul (3.6),

completat și prezentat în original, semnat și ștampilat de către ofertant.

 

Da

 

Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015, Formularul (F3.5),

completat și prezentat în original, semnat și ștampilat de către ofertant.

Da

5

Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale

Certificatul de înregistrare,

 prezentat în copie, semnat și ștampilat de către ofertant.

 

Da

 

Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice,

 prezentat în copie, semnat și ștampilat de către ofertant.

 

Da

Informaţie generală despre ofertant, Formularul informativ (F3.7)

completat și prezentat în original, semnat și ștampilat de către ofertant.

 

Da

Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii, Formularul (F3.15)

prezentat în copie, semnat și ștampilat de către ofertant, valabil la ziua desfășurării concursului.

 

Da

6

 

Demonstrarea capacității economice și financiare

Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor la bugetul public național,  eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat,

prezentat în original de către ofertant valabil la ziua desfășurării concursului.

 

Da

 

 

Bilanțul contabil / ultimul raport financiar, înregistrat la Biroul Național de Statistică,

 prezentat în copie, semnat și ștampilat de către ofertant.

Da

Lista lucrărilor similare,

 declarație privind experiența similară conform Formularul (F3.9) sau

declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform Formularul (F3.10), operatorul economic va demonstra experienţa în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit:

 

 

Da

 •  Prezentarea informație referitor

executarea în ultimii 3 ani cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmată prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi procesul-verbal de recepție la  finalizarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor, sau:

 • Prezentarea informație referitor valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate care să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract, confirmată prin prezentarea contractelor de antrepriză sau subantrepriză, precum şi procesele- verbale de recepție la  finalizarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor. 
 • Recomandări la contractele

prezentate pentru demonstarea lucrărilor

similare.

 

Da

Informaţii cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari, informație conform Formularul (F 3.8),

 completat și prezentat în original, semnat și ștampilat de către ofertant.

 

Da

Operatorul economic va demonstra conform datelor din rapoartele financiare prezentate, lichiditate generală pentru anul de gestiune de la 1,2 până la 2,5.

 

Da

Disponibilitate de bani lichizi,

 • Documente doveditoare  referitor disponibilitatea de bani lichizi. va fi prezentat în original de către ofertant
 • Cifra respectivă nu va depăşi suma necesară pentru finanţarea contractului pînă la momentul recepţionării primei plăţi de către ofertant conform contractului, nu mai puțin de

860 000,00 lei

 va fi prezentat în original, semnat și ștampilat de către ofertant

 

Da

 

7

 

Demonstrarea capacității tehnice și/sau profesională

 

Operatorul economic va demonstra că în cadrul entității este angajat un diriginte de şantier atestat, a cărui vechime în acest domeniu de activitate nu este mai mică de 3 ani, vor fi furnizate documente, care să ateste studiile, calificările, experiența de serviciu:

 • Certificatul de atestare tehnico-profesională pentru domeniul - Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice.

vor fi prezentatăte în copie, semnată și ștampilată de către ofertant

 

Da

Lista specialiştilor în domeniu, vor fi furnizate documente în original, semnate și ștampilate de către ofertant, care să ateste studiile, calificările, experiența de serviciu:

 • Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform, Formularul F (3.11), însoțită de schema de încadrare și salarizare a personalului angajat.
 • Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are personal specializat și atestat în domeniul Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice.

 

 

Da

Lista utilajului specializat,

 • Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului confom Formularul (F3.11)

va fi prezentat în original, semnat și ștampilat de către ofertant

 

Da

Informații privind asocierea,

Formularul F(3.14)

va fi prezentat în original, semnat și ștampilat de către ofertant

 

Da

Lista subcontractorilor și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia, Formularul (F3.13), (dacă depăşesc 10% din valoare contractului) va fi prezentat în original contractul de subcontractare, semnat și ștampilat de către ofertant și subcontractor.

 

Da

 Graficul calendaristic de execuţie  a lucrărilor, cu reprezentarea grafică a consecutivității tehnologice, termenii de execuție a lucrărilor și valorificarea mijloacelor financiare, Formularul (F.3.3)

 va fi prezentat în original, semnat și ștampilat de către ofertant

 

Da

Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării), zile calendaristice,

declarație prezentată în original, semnată și ștampilată de către ofertant.

 

Da

Informaţie privind disponibilitatea de personal atestat în domeniul securității și sănătății în  muncă (în baza legii nr. 186-XVI din 10.07.2008),

 • Copia certificatului de atestare și a

      Legitimației.

 • Extras din procesului verbal al

     comisiei de atestare.

 • Schema de încadrare și salarizare a personaluilui angajat.

 vor fi prezentatăte în copie, semnată și ștampilată de către ofertant

 

Da

8

Asigurarea

standardelor calității

 

 

Manualul calitaţii (înregistrat la Inspecția de Stat în Construcții),  descrierea sistemului de management a calitîății în întreprindere.

va fi prezentat în copii, semnat și ștampilat de către ofertant

 

 

Da

Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a lucrărilor și materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract.

 va fi prezentat în copie, semnat și ștampilat de către ofertant

 

Da

Certificate de calitate a principalelor materiale, care conform proiectului de execuție și devizului de cheltuieli vor fi aplicate:

 • pentru țigla metalică
 • pentru membrana  de acoperiș
 • pentru jgeaburi și burlane pentru sistema de scurgere a apelor pluviale
 •  pentru lemn

 va fi prezentate în copii, semnate și ștampilate de către ofertant

 

Da

 Avizul-certificatul sanitar pentru produsele alimentare și nealimentare pentru:

 • pentru lemn

va fi prezentate în copii, semnate și ștampilate de către ofertant

Da

Declarație, referitor perioada de garanție a lucrarilor,

 • Ternen min.  5 ani, Max. 20 ani
 • La finalizarea contractului operatorul economic va elibera Beneficiaruli un certificat de garanție pentru lucrările executate.

Va fi prezentată în original, semnată și ștampilată de către ofertant

 

Da

Operatorul economic, prezentată în original, Contractul-garanţie de bună execuţie a lucrărilor, încheat cu banca unde se deservește, în cuantum de 10% prin reţineri succesive din plăţile facturilor.

Da

9

Asigurarea standardelor de protecție a mediului

 

 

Certificate prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecție a mediului

 • Informație referitor mijloacele de transport care urmează să fie utilizate pentru transportul materialelor de construcție, care îndeplinesc cerințele privind emisiile de eșapament EURO și fișele tehnice în care se specifică  nivelurile de emisie.
 • Informație referitor sistemul de management de mediu în întreprindere.

va prezentat în copie, semnat și ștampilat de către ofertant

 

Da

10

Cerințe obligatorii

 • Oferta, documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba de stat.
 • Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, certificatele de conformitate pentru materialele solicitate care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.
 • Documentele din ofertă să fie ordonate în ordine

 

Da

Autoritatea contractantă va respinge oferta în cazul în care:

 •  oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 a Legii Nr. 131 din  03.07.2015.
 •  oferta nu corespunde cerinţelor expuse în documentația de atribuire.
 •  ofertantul nu îndeplinește cerinţele și criteriile de calificare și selecție.
 • Oferta financiară nu are un preț fixat
 •  s-a constatat comiterea unor acte de corupere.

 

Da

 

 1. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz
 2. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplică
 3. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
 4. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:

       Cel mai bun raport calitate-preţ

 1. Factorii de evaluare vor fi următorii:

Nr.

d/o

Denumirea factorului de evaluare

Punctajul acordat

1.

Preţul ofertei

80

2.

Sistemul calităţii pentru execuţia lucrării

10

3.

Perioada de execuţie

5

4.

Perioada de garanţie asupra lucrărilor

5

 

Total:

100

Propunerile tehnice ale operatorilor economici vor fi evaluate în conformitate cu descrierile de mai jos.              

Punctajul pentru factorul de evaluare „preţul ofertei” se acordă astfel:

a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv.

b) pentru alt preţ decît cel  prevăzut la p.a) se acordă punctajul astfel:

P(n) = (preţ minim/preţ (n) x punctajului maxim alocat).

c) Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sînt preţurile totale ofertate pentru execuţia lucrărilor fără TVA.

 1. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 • până la: 09 aprilie 2019, ora 10:00
 • pe: mtender.gov.md
 1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

 1. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile
 2. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP , Ofertele întîrziate vor fi respinse.
 3. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
  Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
 4. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba romînă

 1. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
 2. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaăiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

 1. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este cazul): nu se aplică
 2. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare: nu se aplică
 3. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: a fost transmis, nu este încă publicat.
 4. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: 19 martie 2019
 5. În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare

se acceptă

 

sistemul de comenzi electronice

nu se acceptă

facturarea electronică

nu se acceptă

plățile electronice

se acceptă

 1. Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziţi ile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
 2. Alte informaţii relevante: nu este cazul

 

 

 

 Alte Anunț de participare la procedura de achiziții publice

Publicat: 07.07.2022   
Accesări: 15
Publicat: 04.07.2022   
Accesări: 18
Publicat: 21.06.2022   
Accesări: 60
Publicat: 17.06.2022   
Accesări: 48
Publicat: 17.06.2022   
Accesări: 77
Publicat: 14.06.2022   
Accesări: 161
Publicat: 31.05.2022   
Accesări: 51
Publicat: 03.05.2022   
Accesări: 77
Publicat: 15.04.2022   
Accesări: 191
Publicat: 10.02.2022   
Accesări: 229
Publicat: 10.12.2021   
Accesări: 97
Publicat: 29.10.2021   
Accesări: 338
Publicat: 18.10.2021   
Accesări: 173
Publicat: 15.10.2021   
Accesări: 211
Publicat: 13.10.2021   
Accesări: 190
Publicat: 17.09.2021   
Accesări: 571
Publicat: 15.09.2021   
Accesări: 400
Publicat: 15.09.2021   
Accesări: 426
Publicat: 14.09.2021   
Accesări: 320
Publicat: 09.09.2021   
Accesări: 424

1 - 20 din 111

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2022 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1198365   Total ieri: 466   Total azi: 372