Prima pagină  »  Achiziţii publice  »  Anunț de participare la procedura de achiziții publice
Anunț de participare la procedura de achiziții publice
ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţionarea: Servicii de alimentaţie a copiilor în sezonul estival 2019 in Centrul de odihnă şi agrement pentru copii “Divertis”, din mun. Străşeni
Publicat: 08.05.2019   

  ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

privind achiziţionarea: Servicii de alimentaţie a copiilor în sezonul estival 2019 in Centrul de odihnă şi agrement pentru copii “Divertis”, din mun. Străşeni

prin procedura de achiziţie: Licitație deschisă

Denumirea autorităţii contractante: Aparatul presedintelui raionului Străşeni

 1. IDNO: 1017601000161

 2. Adresa: mun. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28

 3. Numărul de telefon/fax: 0 237 2-36-30

 4. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: e-mail: crstraseni@gmail.com                

                                                                                                  www.crstraseni.md                                                                      

 1. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: mtender.gov.md sau la adresa email: achizitii.straseni@mail.ru

 2. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate: Autoritate publică

 3. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

 

Nr. d/o

 

Cod CPV

Denumirea

serviciilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

Valoarea estimată fără TVA

1.

 

Lot 1

 

 

 

 

1.1

    98300000-6

Servicii de alimentaţie a copiilor în sezonul estival 2019 in Centrul de odihnă şi agrement pentru copii „Divertis”, din mun. Străşeni.

Servicii

1.0

Conform caietului de sarcini înaintat de Beneficiar

 

                                                                                    Valoarea estimativă totală:

916 666.67

 

 1. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile

 2. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

 3. Termenii şi condiţiile de executare solicitaţi: iunie – august 2019

 4. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2019

 5. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

 6. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

 7. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie)

Nr.

 

Denumirea documentului/cerințelor

 

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:

1

Oferta financiară

 

 

Formularul ofertei (F3.1), completat și semnat de către ofertant indicînd:

 • valoarea fără TVA, ( lei)

 • valoarea cu TVA, ( lei)

 • termen de execuţie–se solicit 90 zile

 • termen de valabilitate al ofertei–se solicită 30 zile

Formularul (F4.1) Specificații tehnice,

completat și semnat de către ofertant

Formularul (F4.2) Specificații de preț,

completat și semnat de către ofertant

2

Garanţia pentru oferta

 (Garanția bancară)

 

 

Garanţie pentru ofertă emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de de 1.0 % din suma ofertei fără TVA, Formularul (F3.2)

Terminul de valabilitate (solicitat-60  zile)

semnat de către ofertant.

3

DUAE

 

 

Documentul Unic de Achiziţii European

completat și semnat de către ofertant

4

Demonstrarea eligibilității de către ofertant / candidat

Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015, Formularul (F3.5)

completat și semnat de către ofertant

Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere, Formularul (3.6),

completat și semnat de către ofertant

5

Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale

Certificatul de înregistrare,

 prezentat în copie, semnat și ștampilat de către ofertant.

Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice,

 prezentat în copie, semnat și ștampilat de către ofertant.

Informaţie generală despre ofertant, Formularul informativ (F3.7) completat și semnat de către ofertant

Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/servicii solicitate de către autoritatea contractantă, semnat de către ofertant, valabil la ziua desfășurării concursului.

6

 

Demonstrarea capacității economice și financiare

Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor la bugetul public național, eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), 

semnat de către ofertant

 • Declarație privind experiența similară conform Formularul (F3.9)

 • Prezentarea contractului de prestare a serviciilor similar.

 • Recomandări la contractele

prezentate pentru demonstarea serviciilor

      similare.

 operatorul economic va demonstra experienţa în domeniul de activitate aferent obiectului contratului ce urmează a fi atribuit:

7

 

Demonstrarea capacității tehnice și/sau profesională

 

Lista specialiştilor în domeniu vor fi furnizate documente, care să ateste studiile, calificările, experiența de serviciu:

 • Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform, Formularul F 3.12, însoțită de schema de încadrare și numărul de unități.

completat și semnat de către ofertant

8

Asigurarea

standardelor calității

 

 

semnat de către producător și ofertant:

 • Certificate de calitate a produselor alimentare din meniului zilnic, conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini.

 9

Asigurarea standardelor de protecție a mediului

 

 

Declarație prin care se atestă faptul că la prestarea serviciului, se  respectă anumite standarde de protecție a vieții oamenilor și a mediului, semnat de către ofertant

10

Cerințe obligatorii

 • Oferta, documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba de stat.

 • Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, certificatele de conformitate pentru materialele solicitate care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.

 • Pentru eficientizarea examinării, evaluării și comparării ofertelor, autoritatea contractantă recomandă ofertanților să posede și să  depună în sistemul electronic SIA “RSAP”(MTender), toate documentele solicitate în documentele de atribuire, la momentul depunerii ofertei.

 • Documentele din ofertă, în cazul cînd vor fi solicitate de autoritatea contractantă pentru confirmarea, privind corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în documentația de atribuire, să fie prezentate în ordinea solicitată în tabel și obligatoriu:

*Garanție bancară, în original, emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de de 2,0% din suma ofertei fără TVA.

*Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor la bugetul public național,  eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat, prezentat în original, valabil la ziua desfășurării concursului.

 

 

 1. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz

 2. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplică

 3. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

 4. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut,

      (cu condiția respectării normelor de hrană pentru copii prevăzute de legişlaţie și recomandările     

       aprobate  prin Ordinul Ministerul Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 ).

 1. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

 • până la: 24 mai 2019, ora 10:00

 • pe: mtender.gov.md

 1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

 1. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

 2. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ,Ofertele întîrziate vor fi respinse.

 3. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
  Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

 4. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba de stat

 1. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

 2. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaăiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

 1. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este cazul): nu se aplică

 2. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare: nu se aplică

 3. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP 11 din 02.04.2019

 4. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: 08.05.2019

 5. În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare

se acceptă

 

sistemul de comenzi electronice

nu se acceptă

facturarea electronică

 se acceptă

plățile electronice

se acceptă

 1. Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziţi ile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

 2. Alte informaţii relevante: nu este cazul

 

 Alte Anunț de participare la procedura de achiziții publice

Publicat: 07.07.2022   
Accesări: 15
Publicat: 04.07.2022   
Accesări: 18
Publicat: 21.06.2022   
Accesări: 60
Publicat: 17.06.2022   
Accesări: 49
Publicat: 17.06.2022   
Accesări: 77
Publicat: 14.06.2022   
Accesări: 161
Publicat: 31.05.2022   
Accesări: 51
Publicat: 03.05.2022   
Accesări: 77
Publicat: 15.04.2022   
Accesări: 191
Publicat: 10.02.2022   
Accesări: 229
Publicat: 10.12.2021   
Accesări: 97
Publicat: 29.10.2021   
Accesări: 338
Publicat: 18.10.2021   
Accesări: 173
Publicat: 15.10.2021   
Accesări: 211
Publicat: 13.10.2021   
Accesări: 190
Publicat: 17.09.2021   
Accesări: 571
Publicat: 15.09.2021   
Accesări: 400
Publicat: 15.09.2021   
Accesări: 426
Publicat: 14.09.2021   
Accesări: 320
Publicat: 09.09.2021   
Accesări: 424

1 - 20 din 111

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2022 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1198381   Total ieri: 466   Total azi: 388