Prima pagină  »  Achiziţii publice  »  Anunț de participare la procedura de achiziții publice
Anunț de participare la procedura de achiziții publice
ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţionarea: Schimbarea geamurilor la gimnaziul din s. Micăuți, r-nul. Strășeni
Publicat: 04.04.2019   

  ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea: Schimbarea geamurilor la gimnaziul din s. Micăuți, r-nul. Strășeni

prin procedura de achiziţie: Cererea ofertelor de preț

Denumirea autorităţii contractante: Aparatul presedintelui raionului Străşeni

 1. IDNO: 1017601000161
 2. Adresa: mun. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28
 3. Numărul de telefon/fax: 0 237 2-36-30
 4. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: e-mail: crstraseni@gmail.com                

                                                                                                  www.crstraseni.md                                                                      

 1. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: mtender.gov.md sau la adresa email: achizitii.straseni@mail.ru
 2. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate: Autoritate publică
 3. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

 

Nr. d/o

 

Cod CPV

Denumirea

serviciilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

Valoarea estimată fără TVA

1.

 

Lot 1

 

 

 

 

1.1

    45200000-9

Schimbarea geamurilor la gimnaziul ,,Micăuți” din s. Micăuți, r-nul Strășeni

Lucrări

1.0

Conform caietului de sarcini înaintat de Beneficiar

 

                                                                                                                Valoarea estimativă totală:

684 250,00

 

 1. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile
 2. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
 3. Termenii şi condiţiile de executare solicitaţi: aprilie 2019-decembrie 2019
 4. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2019
 5. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
 6. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
 7. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

 

 

Nr.

 

Denumirea documentului/cerințelor

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:

Obl.

 

1

Oferta financiară

 

 

Formularul ofertei (F3.1),

completat și prezentat în original, semnat și ștampilat de către ofertant indicînd:

 • valoarea fără TVA, ( lei)
 • valoarea cu TVA, ( lei)
 • termen de execuţie, (zile)–se solicit 90 zile
 • termen de valabilitate al ofertei,(zile)–se solicită 90 zile

 

 

Da

Devizul de cheltuieli (formularul 3,5,7), prezentat în original, semnat și ștampilat de către ofertant.

2

Garanţia pentru oferta

 (Garanția bancară)

 

 

 Scrisoare de garanţie bancară pentru ofertă în original emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de de 2.0 % din suma ofertei fără TVA, Formularul (F3.2)

Terminul de valabilitate (solicitat-90  zile)

prezentat în original de către ofertant.

 

Da

3

DUAE

 

Documentul Unic de Achiziţii European

completat și prezentat în original, semnat și ștampilat de către ofertant

Da

4

Demonstrarea eligibilității de către ofertant / candidat

Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere, Formularul (3.6),

completat și prezentat în original, semnat și ștampilat de către ofertant.

 

Da

 

Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015,

Formularul (F3.5),

completat și prezentat în original, semnat și ștampilat de către ofertant.

5

Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale

Certificatul de înregistrare,

 prezentat în copie, semnat și ștampilat de către ofertant.

 

Da

 

 

 

 

Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice,

 prezentat în copie, semnat și ștampilat de către ofertant.

Informaţie generală despre ofertant, Formularul informativ (F3.7)

completat și prezentat în original, semnat și ștampilat de către ofertant.

Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii,

prezentat în copie, semnat și ștampilat de către ofertant, valabil la ziua desfășurării concursului.

6

 

Demonstrarea capacității economice și financiare

Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor la bugetul public național,  eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat, prezentat în original de către ofertant

valabil la ziua desciderii ofertelor

 

Da

 

 

Bilanțul contabil / ultimul raport financiar, înregistrat la Biroul Național de Statistică,

 prezentat în copie, semnat și ștampilat de către ofertant.

Lista lucrărilor similare,

 declarație privind experiența similară conform Formularul (F3.9) sau

declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform Formularul (F3.10), operatorul economic va demonstra experienţa în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit:

 

 

Da

 •  Prezentarea informație referitor

executarea în ultimii 3 ani cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmată prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi procesul-verbal de recepție la  finalizarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor, sau:

 • Prezentarea informație referitor valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate care să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract, confirmată prin prezentarea contractelor de antrepriză sau subantrepriză, precum şi procesele- verbale de recepție la  finalizarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor. 
 • Recomandări la contractele

prezentate pentru demonstarea lucrărilor

similare.

Informaţii cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari, informație conform Formularul (F 3.8), completat și prezentat în original, semnat și ștampilat de către ofertant.

 

Da

Operatorul economic va demonstra conform datelor din rapoartele financiare prezentate, lichiditate generală pentru anul de gestiune de la 1,2 până la 2,5.

 

Da

Disponibilitate de bani lichizi,

 • Documente doveditoare  referitor disponibilitatea de bani lichizi. va fi prezentat în original de către ofertant
 • Cifra respectivă nu va depăşi suma necesară pentru finanţarea contractului pînă la momentul recepţionării primei plăţi de către ofertant conform contractului, nu mai puțin de 239 500,00 lei

 va fi prezentat în original de către ofertant

 

Da

 

7

 

Demonstrarea capacității tehnice și/sau profesională

 

Operatorul economic va demonstra că în cadrul entității este angajat un diriginte de şantier atestat, a cărui vechime în acest domeniu de activitate nu este mai mică de 3 ani, vor fi furnizate documente, care să ateste studiile, calificările, experiența de serviciu:

 • Certificatul de atestare tehnico-profesională copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului pentru pentru domeniul - Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice.

 

Da

 

 

Lista specialiştilor în domeniu, vor fi furnizate documente în original, semnate și ștampilate de către ofertant, care să ateste studiile, calificările, experiența de serviciu:

 • Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform, Formularul F (3.12), însoțită de schema de încadrare și salarizare a personalului angajat.
 • Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are personal specializat și atestat în domeniul Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice.

 

Da

Lista utilajului specializat,

 • Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului confom Formularul (F3.11)

va fi prezentat în original de către ofertant

Da

Informații privind asocierea,

Formularul F(3.14)

va fi prezentat în original, semnat și ștampilat de către ofertant

 

Da

Lista subcontractorilor și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia, Formularul (F3.13), (dacă depăşesc 10% din valoare contractului) va fi prezentat în original contractul de subcontractare, semnat și ștampilat de către ofertant și subcontractor.

 

Da

 Graficul calendaristic de execuţie  a lucrărilor, cu reprezentarea grafică a consecutivității tehnologice, termenii de execuție a lucrărilor și valorificarea mijloacelor financiare, Formularul (F.3.3)

 va fi prezentat în original, semnat și ștampilat de către ofertant

 

Da

Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării), zile calendaristice, declarație prezentată în original, semnată și ștampilată de către ofertant.

 

Da

Informaţie privind disponibilitatea de personal atestat în domeniul securității și sănătății în  muncă (în baza legii nr. 186-XVI din 10.07.2008),

 • Copia certificatului de atestare și a

Legitimației.

 • Extras din procesului verbal al

comisiei de atestare.

 • Schema de încadrare și salarizare a personaluilui angajat.

 vor fi prezentatăte în copie, semnată și ștampilată de către ofertant:

 

Da

8

Asigurarea

standardelor calității

 

 

Manualul calitaţii (înregistrat la Inspecția de Stat în Construcții),  descrierea sistemului de management a calitîății în întreprindere.

va fi prezentat în copii, semnat și ștampilat de către ofertant

 

Da

Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a lucrărilor și materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract.

 va fi prezentat în copie, semnat și ștampilat de către ofertant

 

Da

Certificate de calitate a principalelor materiale, care conform proiectului de execuție și devizului de cheltuieli vor fi aplicate, va fi prezentat în copie, semnat și ștampilat de către ofertant

 

Da

Certificate de calitate a principalelor materiale, care conform proiectului de execuție și devizului de cheltuieli vor fi aplicate:

 • pentru tîmplăria din PVC nereciclat cu 5 camere de aer și geam termoizolant, clasa A;
 • pentru geam termoizolant executat din sticlă float, cu un coeficient de transfer termic U≤1,7 W/mpK pentru structura de 24 mm float 4mm - 16mm - 4mm low-e;
 • pentru feronerie din oțel de calitate cu rezistenţă îndelungată la coroziune;
 • pentru pervazele de interior din PVC

 va fi prezentate în copii, semnate și ștampilate de către ofertant

 

Da

 Avizul-certificatul sanitar pentru produsele alimentare și nealimentare pentru:

 • Țeava din polietilenă de înaltă presiune PE100 PN25 SDR 7,5 D=280mm.
 • Pentru fitinguri.

va fi prezentate în copii, semnate și ștampilate de către ofertant

Da

Declarație, referitor perioada de garanție a lucrarilor,

 • Ternen min.  5 ani, Max. 20 ani
 • La finalizarea contractului operatorul economic va elibera Beneficiaruli un certificat de garanție pentru lucrările executate.

Va fi prezentată în original, semnată și ștampilată de către ofertant

 

Da

Operatorul economic, prezentată în original, Contractul-garanţie de bună execuţie a lucrărilor, încheat cu banca unde se deservește, în cuantum de 10% prin reţineri succesive din plăţile facturilor.

Da

9

Asigurarea standardelor de protecție a mediului

 

 

Certificate prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecție a mediului (certificate ISO, EMAS, alte).

va fi prezentate în copii, semnate și ștampilate de către ofertant

Da

 Informație referitor mijloacele de transport care urmează să fie utilizate pentru transportul materialelor de construcție, care îndeplinesc cerințele privind emisiile de eșapament

EURO și fișele tehnice în care se specifică nivelurile de emisie.

va fi prezentate în copii, semnate și ștampilate de către ofertant

Da

Informație referitor sistemul de management de mediu în întreprindere.

va prezentat în copie, semnat și ștampilat de către ofertant

Da

10

Cerințe obligatorii

 • Oferta, documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba de stat.
 • Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, certificatele de conformitate pentru materialele solicitate care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.
 • Documentele din ofertă să fie ordonate în ordinea solicitată în tabel. 

 

Da

 

 • Pentru eficientizarea examinării, evaluării și comparării ofertelor, autoritatea contractantă recomandă ofertanților să posede și să  depună în sistem toate documentele solicitate în documentele de atribuire, la momentul depunerii ofertei.
 • La solicitatarea de către autoritatea contractantă documentelor confirmative, ofertantul este obligat să prezinte documentele în original sau în copii, așa cum este menționat în documentația de atribuire.

 

 

 1. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz În conformitate cu prevederile art. 2 alin.(3) lit. c)

 al Legii 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice

 1. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplică
 2. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
 3. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:

       Cel mai bun raport calitate-preţ

 1. Factorii de evaluare vor fi următorii:

 

 

Nr.

d/o

Denumirea factorului de evaluare

Punctajul acordat

1.

Preţul ofertei

80

2.

Sistemul calităţii pentru execuţia lucrării

10

3.

Perioada de execuţie

5

4.

Perioada de garanţie asupra lucrărilor

5

 

Total:

100

 

 1. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 • până la: 17 aprilie 2019. Ora 10:00
 • pe: mtender.gov.md
 1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

 1. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile
 2. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ,Ofertele întîrziate vor fi respinse.
 3. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
  Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
 4. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba de stat

 1. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
 2. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaăiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

 1. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este cazul): nu se aplică
 2. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare: nu se aplică
 3. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:
 4. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: 04 aprilie 2019
 5. În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare

se acceptă

 

sistemul de comenzi electronice

nu se acceptă

facturarea electronică

nu se acceptă

plățile electronice

se acceptă

 1. Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziţi ile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
 2. Alte informaţii relevante: nu este cazul

 Alte Anunț de participare la procedura de achiziții publice

Publicat: 07.07.2022   
Accesări: 15
Publicat: 04.07.2022   
Accesări: 18
Publicat: 21.06.2022   
Accesări: 60
Publicat: 17.06.2022   
Accesări: 49
Publicat: 17.06.2022   
Accesări: 77
Publicat: 14.06.2022   
Accesări: 161
Publicat: 31.05.2022   
Accesări: 51
Publicat: 03.05.2022   
Accesări: 77
Publicat: 15.04.2022   
Accesări: 191
Publicat: 10.02.2022   
Accesări: 229
Publicat: 10.12.2021   
Accesări: 97
Publicat: 29.10.2021   
Accesări: 338
Publicat: 18.10.2021   
Accesări: 173
Publicat: 15.10.2021   
Accesări: 211
Publicat: 13.10.2021   
Accesări: 190
Publicat: 17.09.2021   
Accesări: 571
Publicat: 15.09.2021   
Accesări: 400
Publicat: 15.09.2021   
Accesări: 426
Publicat: 14.09.2021   
Accesări: 320
Publicat: 09.09.2021   
Accesări: 424

1 - 20 din 111

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2022 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1198377   Total ieri: 466   Total azi: 384