Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Aviz concurs funcție publică vacantă - specialist principal în Serviciul construcții și gospodăria drumurilor
Publicat: 26.01.2018   

                                                                                     A V I Z

 

      Președintele raionului Strășeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție temporar vacante de specialist principal în Serviciul construcții și gospodăria drumurilor din cadrul Direcției economie, construcții și politici investiționale.

 

Scopul general al funcţiei:

Promovarea politicii regionale de stat în domeniul construcţiilor, gospodăriei comunale şi reţelelor de drumuri publice locale de pe teritoriul  raionului.

 

Sarcinile de bază:

1.   Elaborarea devizelor de cheltuieli în construcții / reconstrucții;

2.  Monitorizarea procesului de construcții / reconstrucții a edificiilor bugetare din raion, conform programelor de dezvoltare și informațiilor prezentate de APL de nivelul I;

3.  Aplicarea uniformă și respectarea legislației în vigoare în activitatea APL de nivelul I și II în domeniul construcțiilor / reconstrucțiilor;

4.  Acordarea asistenței metodologice APL de nivelul I în elaborarea devizelor de cheltuieli în construcții / reconstrucții;

5.  Soluționarea problemelor ce țin de organizarea transportului auto de călători și bagaje în raion.

 

Condiţiile de participare la concurs:

    La funcţia publică poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii de bază:

a)      deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b)      posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul   respectiv în limitele stabilite de lege;

c)      are capacitate deplină de exerciţiu;

d)     nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

e)      este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f)       are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g)      în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h)      nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i)        nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Condiţii specifice -

-          studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul construcțiilor;

-          1 an de experienţă profesională în domeniu.

-          cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Win Smeta-2000, Internet).

Abilități: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare.

 

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, comunicare eficientă.

 

Persoanele interesate vor depune personal / prin poștă / prin e-mail dosarul de concurs, care conţine:

a)      formularul de participare;

b)      copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare   profesională și/sau de specializare;

d)      copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)        cazierul judiciar.

 

 

*Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere la momentul depunerii dosarului, necesar a fi prezentate ulterior (la numirea in funcție).

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 16 februarie pe adresa:

mun. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28, în biroul 304.

 

Persoana de contact: Secrieru Drăgălina,  tel: 0237 2 79 09.

 

 

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

 

      -     Constituţia Republicii Moldova;

      -     Legea  nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;

      -     Legea nr. 768 din 02 februarie 2000 privind statutul alesului local;

      -  Legea nr. 457 din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind  constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale;

      -     Legea nr. 98 din 04 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate;

-          Legea  nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

-          Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

-          Legea nr.158 - XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

-          Legea nr. 25 - XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

-          Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

-          Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în domeniul decizional;

-          Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație;

-          Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

-          Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie  2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 – XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;

 

-          Legea nr. 721-XIII din 02.02.96 privind calitatea in constructii;

-          Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

-          Hotărîrea Guvernului nr. 285 din  23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente;

-          Legea nr. 186  din  10.07.2008 securităţii şi sănătăţii în muncă;

-          Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 25.06.96 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii.

 

 

 

 Alte Funcții vacante

Publicat: 15.07.2024   
Publicat: 09.07.2024   
Publicat: 05.07.2024   
Publicat: 04.07.2024   
Publicat: 02.07.2024   
Publicat: 02.07.2024   
Publicat: 02.07.2024   
Publicat: 02.07.2024   
Publicat: 02.07.2024   
Publicat: 02.07.2024   
Publicat: 02.07.2024   
Publicat: 20.06.2024   
Publicat: 17.06.2024   
Publicat: 11.06.2024   
Publicat: 11.06.2024   
Publicat: 11.06.2024   
Publicat: 11.06.2024   
Publicat: 11.06.2024   
Publicat: 10.06.2024   
Publicat: 05.06.2024   

1 - 20 din 556

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2024 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1714783   Total ieri: 1378   Total azi: 1144