Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs - funcția publică vacantă de contabil-șef, Aparatul președintelui raionului
Publicat: 21.11.2017   

                                           A V I Z

 

Președintele raionului Strășeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de contabil-șef  în cadrul Aparatului preşedintelui raionului Străşeni.

 

Scopul general al funcţiei:

Gestionarea evidenței contabile și utilizarea mijloacelor bugetare, întocmirea dărilor de seamă financiare privind activitatea Aparatului președintelui raionului.

 

Sarcinile de bază:

1.        Planificarea mijloacelor bugetare și întocmirea devizelor de cheltuieli;

2.        Evidența mijloacelor bănești, integritatea și utilizarea corectă a fondurilor fixe, inventarului și obiectelor de mică valoare și scurtă durată;

3.        Evidența decontărilor cu debitori și creditori privind plata mărfurilor și serviciilor;

4.        Evidența mijloacelor speciale, granturilor.

 

Condiţiile de participare la concurs:

    La funcţia publică poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii de bază:
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
    c) are capacitate deplină de exerciţiu;
    d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
    e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
    f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
    g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
    h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
    i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Condiţii specifice -

  • studii superioare contabile sau economice;
  • cel puțin 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
  • cunoștințe de utilizare a computerului Microsoft Word, Excel, Internet, PowerPoint;

 

Aptitudini: de planificare,  organizare, coordonare, monitorizare, evaluare.

 

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, comunicare eficientă, comunicare eficientă.

 

Persoanele interesate vor depune personal / prin poștă / prin e-mail dosarul de concurs, care conţine:

a) formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare  profesională și/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă; 

e) certificatul medical;

f) cazierul judiciar.

*Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere.

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 11 decembrie 2017 pe adresa:

mun. Străşeni, str. M. Eminescu, nr. 28, în biroul 304.

 

Persoana de contact: Secrieru Drăgălina,  tel: 0237 2 79 09, biroul 304.

 

 

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

 

      -    Constituţia Republicii Moldova;

      -     Legea  nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;

-          Legea  nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

-          Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

-          Legea nr.158 - XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

-          Legea nr. 25 - XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

-          Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

-          Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație;

-          Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în domeniul decizional;

-          Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie  2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 – XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;

 

-          Legea contabilității nr. 113 din 27 aprilie 2007;

      -     Legea nr. 397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale;

-          Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici;

-          Legea nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar;

-          Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 privind salarizarea funcționarilor publici;

-          Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 26 septembrie 2012 privind salarizarea personalului care efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea instanțelor judecătorești, a procuraturii și a autorităților administrației publice centrale și locale;

-          Hotărîrea Guvernului nr. 801 din 20 iulie 2007 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unitățile bugetare;

-          Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare.

 

 

Documente ataşate
pdf, 200 KB


Alte Funcții vacante

Publicat: 15.10.2018   
Publicat: 15.10.2018   
Publicat: 01.10.2018   
Publicat: 27.09.2018   
Publicat: 27.09.2018   
Publicat: 17.09.2018   
Publicat: 17.09.2018   
Publicat: 10.09.2018   
Publicat: 03.09.2018   
Publicat: 21.08.2018   
Publicat: 21.08.2018   
Publicat: 06.08.2018   
Publicat: 06.08.2018   
Publicat: 30.07.2018   
Publicat: 25.07.2018   
Publicat: 17.07.2018   
Publicat: 12.07.2018   
Publicat: 10.07.2018   
Publicat: 03.07.2018   
Publicat: 29.06.2018   

1 - 20 din 134

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2018 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 449388   Total ieri: 520   Total azi: 295